ברית Vertrag, Bund

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, ברית (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/38/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  [birīt] (mas. בְּרִית; she. bērət; vok.p a. ba/irît; Sec. βριθ; Hier. b[e]rith), t.t. für "Vertrag, Bund", vgl. akk. bir(ī)tu "das, was zwischen etwas ist" › "das Verbindende, Band, Fessel": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : ברית 1QS 5,12; CD 1,20; + ב: בברית 1,16; CD 20,12; Sir 44,20 (Ms.B 14r,5); + ו: וברית 1QM 13,7; Sir 41,19 (Ms.Mas 3,23; Ms.B 11r,14); + כ: כברית CD 4,9; + ל: לברית PAM 43.688 frg. 65,1

  cs.

  : ברית 1QS 5,5; CD 1,4; Sir 44,22 (Ms.B 14r,10); + ב: בברית 1,8; CD 12,11; + ו: וברית 1QSb 2,25; + ל: לברית 1QS 3,11

  + sf. 3.m.sg.

  : בריתו 1QS 5,19; CD 1,17; Sir 45,25 (Ms.B 15v,5); + ב: בבריתו 11; + ו: ובריתו 4Q508 frg. 4,2; + ל: לבריתו 1QS 5,22; + ב + ו: ובבריתו 4Q392 frg. 1,3 (L.u.); Sir 44,17 (Ms.B 14r,2)

  + sf. 2.m.sg.

  : בריתך 1QHa 8,25 (Suk. 16,7), בריתכה 4Q284 frg. 4,2; + ב: בבריתך 1QHa 7,28 (Suk. 15,15), בבריתךה 10,24 (Suk. 2,22), בבריתכה 12,40 (Suk. 4,39); + ב + ו: ]ובבריתך 4Q415 frg. 2 ii,7; + ו: ובריתך 4Q175 1,17, ובריתכה 1QM 18,7; + ל: לבריתכה 13,8; + מן: מבריתך 4Q491 frg. 8-10 i,7, מבריתכה 1QM 14,10, מבריתיך Sir 11,34a (Ms.A 4v,27)

  + sf. 1.comm.sg.

  : בריתי 1QHa 13,25 (Suk. 5,23)

  + sf. 3.m.pl.

  : בריתם 1QS 5,9; + ב: בבריתם Sir 44,12 (Ms.Mas 7,19)

  + sf. 1.comm.pl.

  : בריתנו[ 4Q471 frg. 2,2 (L.u.)

  det.

  : הברית 1QS 2,13; CD 3,10; + ב: בברית 12; CD 6,11; + כ: כברית 11QTa 29,10

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : יקים בברית על נפשו "er soll sich mit einem verbindlichen Schwur verpflichten" 1QS 5,10; מהפר אלה וברית "wegen des Brechens von Eid und Schwur" Sir 41,19 (Ms.B 11r,14; Ms.Mas 3,23; i.u.K.)

    2. : mit אלה‎ II "Fluch" כי אם שבועת הבנים באלות הברית "außer den Schwur der Mitglieder bei den Flüchen des Bundes" CD 15,12; ואם באלות הברית ישביעוהו השפטים "und wenn ihn die Richter mit den Flüchen des Bundes schwören lassen" 34; mit שבועה "Schwur" בשבועת הברית יקימו עליהם "mit einem Schwur des Bundes sollen sie sie verpflichten" 6; יפקדוהו בשבועת הברית "man soll ihn mit dem Schwur des Bundes prüfen" 8


     1. : הנועדים יחד לבריתכה "diejenigen, die gemeinsam zusammengekommen sind zu deinem Bund" 1QHa 12,25 (Suk. 4,24); והוא ברית החדשה "und das ist der neue Bund" (Anspiel. Jer 31,31; i.Bz.a. den Damaskus-Bund) CD 20,12; mit חסד‎ I "Treue" ולהבי את כול הנדבים לעשות חוקי אל בברית חסד "und hineinzubringen alle, die sich freiwillig verpflichten, Gottes Gebote zu tun, in einen Bund der Treue" 1QS 1,78; i.Bz.a. die Priester המתנדבים לשוב ביחד לבריתו "die sich freiwillig verpflichten umzukehren durch Einung/zusammen zu seinem Bund" 5,22

     2. : על פי הכוהנים ורוב אנשי בריתם "auf Geheiß der Priester und der Menge der Männer ihres Bundes" 6,19; ähnl. 1QSa 1,2; בברית אנשי סודי "in den Bund der Männer meines Rates" 4Q439 frg. 1 i+2,2; להשמיע שלום לכול אנשי ברית "um allen Männern des Bundes Frieden zu verkünden" 4Q511 frg. 63 iii,45; s.a. 6.o

     3. : ואתם בני בריתו התחזקו במצרף אל "und ihr, Söhne seines Bundes, fasst Mut in der Läuterung Gottes" 1QM 17,89; זכור בני בריתכה "gedenke der Söhne deines Bundes" 4Q501 frg. 1,2; וישימני נגיד לעמו ומושל בבני בריתו "und er setzte mich ein als Fürst für sein Volk und als Herrscher bei den Söhnen seines Bundes" (i.Bz.a. David) 11Q5 28,1112

    3. : וכיא יבוא בברית לעשות ככול החוקים האלה "und wenn einer in den Bund kommt, um alle diese Gebote zu tun" 1QS 5,20 (ähnl. 2 Chron 15,12; s.a. I.3.a); ובמחזיקים במצות אל ... הקים אל את בריתו לישראל עד עולם "aber mit denen, die an den Geboten Gottes festhielten ... richtete Gott seinen Bund auf für Israel in Ewigkeit" CD 3,1213


     1. : ולוא ת]שבית ברית מלח לעולם "und nie sollst du den Bund des Salzes aufhören lassen" 11Q20 4,24

     2. : 1QSb 3,2223 הכוהנים אשר בחר בם אל לחזק בריתו "die Priester, die Gott unter ihnen erwählt hat, damit sie seinen Bund festmachen"; Sir 45,15 (Ms.B 15r,3) ותהי לו ברית עולם "und es wurde ihm ein ewiger Bund zuteil"; ברית שלום לכלכל מקדש "ein Bund des Heils, um das Heiligtum zu versorgen" 24 (Ms.B 15v,3)

     3. : wahrsch. את ארון] ברית יהוה אלוהי ישראל "die Lade des Bundes Jahwes, des Gottes Israels" 4Q51 6a-b,10 für אֶת־ אֲרוֹן אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל 1 Sam 6,3


     1. : 4Q436 frg. 1a+b i,4 ובריתכה אמנתה לי "und du hast deinen Bund für mich gefestigt"

     2. : וכול באי הברית יענו "und alle, die in den Bund kommen, sollen antworten" 1QS 2,18; 1QHa 13,25 (Suk. 5,23) קנאה ואף לבאי בריתי "Eifer und Zorn für diejenigen, die in meinen Bund kommen" (hier Bund des Beters; i.u.K.); ועתה שמעו אלי כל באי ברית "und nun hört auf mich, alle, die ihr in den Bund eingetreten seid" CD 2,2; בו חבו באי הברית הראשנים "dadurch sind die Ersten, die in den Bund kamen, schuldig geworden" 3,10 (par. 4Q269 frg. 2,5; Anspiel. Dtn 9,23); כי באו בברית תשובה "denn sie traten in einen Bund der Umkehr ein" 19,16 (Ausl. Hos 5,10); u. mit אל‎ III "Gott" יבוא בברית אל לעיני כול המתנדבים "er soll kommen in den Bund Gottes vor den Augen all derer, die sich freiwillig verpflichteten" 1QS 5,8; ואת עבדו ואת אמתו אל ימכור להם אשר באו עמו בברית אברהם "und seinen Diener und seine Magd soll er ihnen nicht verkaufen, da sie mit ihm in den Bund Abrahams kamen" CD 12,1011; ובא בברית עמו "und er kam in den Bund mit ihm" Sir 44,20 (Ms.B 14r,5); hif. ואם ישיג מוסר יביאהו בברית "und wenn er Zucht annimmt, soll er ihn in den Bund kommen lassen" 1QS 6,1415; hof. וכל אשר הובאו בברית "und alle, die in den Bund gebracht wurden" CD 6,11

     3. : עם מבוא יום ולילה אבואה בברית אל "mit dem Eintritt von Tag und Nacht will ich eintreten in den Bund Gottes" 1QS 10,10 (par. 4Q258 9,9)

     4. : 1QHa 8,25 (Suk. 16,7) ולדבוק באמת בריתך ולעובדך באמת "und um der Wahrheit deines Bundes anzuhängen und dir wahrhaft zu dienen"; ובבריתו תדבק נפשם "und seinem Bund soll eure Seele anhaften" 4Q392 frg. 1,3 (i.u.K.)

     5. : 1Q34bis frg. 3 ii,5 כי זכרת בריתך "denn du gedachtest deines Bundes"; ויזכר אל ברית ראשנים "und es gedachte Gott des Bundes mit den Früheren" CD 6,2 (par. 4Q267 frg. 2,7; 6Q15 frg. 3,5; vgl. Lev 26,45); קשתו נתן[ בענן ל]מען יזכור ברית "seinen Bogen gab er in die Wolken, damit er des Bundes gedenkt" 4Q370 frg. 1 i,7; זכור בני בריתכה "gedenke der Söhne deines Bundes" 4Q501 frg. 1,2

     6. : 1QS 5,23 רוב אנשי היחד המחזקים בברית "die Menge der Männer der Gemeinschaft, die am Bund festhalten"; הכוהנים אשר בחר בם אל לחזק בריתו "die Priester, die Gott erwählt hat, damit sie seinen Bund festmachen" 1QSb 3,2223; ותחזק נפשי בבריתך "aber meine Seele bleibt fest in deinem Bund 1QHa 10,30 (Suk. 2,28); אתחזקה בבריתכה "ich will mich festhalten an deinem Bund" 12,40 (Suk. 4,39; i.u.K.); מתחזק בבריתכה "einer, der sich festhält an deinem Bund" 23,10 (Suk. 18 i,9; i.u.K.)

     7. : 1Q34bis frg. 3 ii,6 ותחדש בריתך להם "und du hast für sie deinen Bund erneuert"

     8. : 4Q271 frg. 4 ii,3 על] פי הד[ברי]ם האלה כרתי עמכה ברית "gemäß dieser Worte habe ich mit dir einen Bund geschlossen" (i.u.K.; par. CD 16,1); ברית כרת לכם "einen Bund schließt er für euch" 4Q381 frg. 69,8; ויכרות להם ברית לשלום "und er schloss für sie einen Bund zum Frieden" 4Q434 frg. 7b,2 (vgl. Hos 2,20); ותכרות אתנו ברית בחו[רב "und du hast mit uns einen Bund geschlossen am Horeb" 4Q504 frg. 3 ii,13 (ותקם in par. 4Q505 frg. 124,4)

     9. : 4Q385 frg. 2,1 הגואל עמי לתת להם הברית "der Erlöser meines Volkes, um ihnen den Bund zu geben"; ברית כל ראשון נתנו "den Bund eines jeden Früheren gab er ihm" Sir 44,22 (Ms.B 14r,10)

     10. : יעבורו בברית אלפני אל לעשות ככול אשר צוה "sie sollen eintreten in den Bund vor Gott, um zu handeln gemäß allem, was er befohlen hat" 1QS 1,1617 (par. 4Q256 2,1); וכול העוברים בברית אומרים אחריהם "und alle Eintretenden in den Bund sagen nach ihnen" 1920

     11. : 4Q381 frg. 69,5.1 תורות ומצות בברית העמיד "Weisungen und Gebote durch den Bund, den er aufrichtete"

     12. : vonseiten Gottes ובריתכה הקימותה לדויד "und du richtest deinen Bund für David auf" 4Q504 frg. 1-2R iv,6, ובמחזיקים במצות אל ... הקים אל את בריתו לישראל עד עולם "aber mit denen, die an den Geboten Gottes festhielten ... richtete Gott seinen Bund auf für Israel in Ewigkeit" CD 3,1213, כברית אשר הקים אל לראשנים "gemäß des Bundes, den Gott mit den Früheren aufrichtete" 4,9, ויקם לו ברית פינחס "und er möge für ihn den Bund des Pinhas aufrechterhalten" Sir 50,24 (Ms.B 20r,3); vonseiten des Menschen i.Bz.a. die Gemeinschaft המתנדבים ביחד להקים את בריתו "die sich freiwillig verpflichtet haben, seinen Bund in der Gemeinschaft aufzurichten" 1QS 5,2122 (par. 4Q258 2,1), להקם ־־־־־ ברית לחו־־קות עולם "um den Bund nach ewigen Bestimmungen aufzurichten" 8,10 (par. 4Q258 6,3), ]מקימ[י] הברית הסרים מלכת [בד]רך העם "diejenigen, die den Bund aufrichten, diejenigen, die vom Gehen auf dem Weg des Volkes abweichen" 11Q13 2,24 (i.u.K.)

     13. : vonseiten Gottes השומר חסד לבריתו ותעודות ישועה "der Treue bewahrt seinem Bund und den Zusagen von Hilfe" 1QM 14,45, אל החסדים השומר ברית לאבותינו "Gott der Treueerweise, der Bewahrer des Bundes für unsere Väter" 8, ובריתכה שמרתה לנו "und deinen Bund hast du für uns bewahrt" 18,7, שומר הברית והחסד "der Bund und Güte bewahrt" CD 19,1 (par. 4Q393 frg. 3,2; vgl. Dtn 7,9); vonseiten des Menschen ]ושמרו את ברית אלהי אבותיהם "und sie sollen den Bund des Gottes ihrer Väter bewahren" 4Q385a frg. 18 ia-c,9, בני צדוק הכוהנים שומרי הברית "die Söhne Zadoks, die Priester, die den Bund wahren" 1QS 5,2, אנישי עצתו אשר שמרו בריתו "sie sind die Männer seines Rates, die seinen Bund bewahren" 1QSa 1,3, כי שמר אמרתכה ובריתך ינצר "denn er bewahrt dein Wort und hütet deinen Bund" 4Q175 1,17 (i.Bz.a. Levi; vgl. Dtn 33,9), ושבי פשע יעקב שמרו ברית אל "und die Umkehrenden von der Verfehlung Jakobs bewahrten den Bund Gottes" CD 20,17

     14. : 1QHa 10,2324 (Suk. 2,2122) עריצים בקשו נפשי בתומכי בבריתךה "Gewalttätige trachteten nach meinem Leben, weil ich an deinem Bund festgehalten habe"; 4Q382 frg. 104,1 ולתמוך בבריתכה "und um an deinem Bund festzuhalten"

     15. : 1QS 8,1617 וכול איש מאנשי היחד ברית היחד אשר יסור "und jeder von den Männern der Gemeinschaft, des Bundes der Einung, der abweicht" (par. 4Q258 6,8 וכל אי]ש מאנשי ברית ה[יחד "und ein jeder von den Männern des Bundes der Einung"); 1QS 3,1112 והיתה לו לברית יחד עולמים "und es wird für ihn zu einem Bund der ewigen Einung" (s.a. II.4)

    4. : mit יסוד‎ I CD 10,6 מבוננים בספר ההגו וביסודי הברית "Gelehrte im Buch Hagi und in den Grundlagen des Bundes" (cj. mit par. 4Q266 frg. 8 iii,5 ההגי); || חוק 1QM 10,10 עם קדושי ברית ומלומדי חוק "ein Volk von Heiligen des Bundes und von Gelehrten im Gebot"; 1QSa 1,7 וכפי יומיו ישכילוהו בחוקי הברית "und gemäß seines Alters sollen sie ihn in den Satzungen des Bundes unterweisen"


     1. : 1QpHab 2,34 לוא האמינו בברית אל "denn sie (scil. die Abtrünnigen) haben nicht auf den Bund Gottes vertraut" (i. Ausl. v. Hab 1,5)

     2. : 1QHa 12,20 (Suk. 4,19) אשר נזורו מבריתכה "weil sie sich von deinem Bund abgewandt haben"

     3. : 4Q280 frg. 2,6 לזום על ברית אל[ "um gegen den Bund Gottes zu planen"

     4. : CD 8,12 וכן משפט כל באי בריתו אשר לא יחזיקו באלה "und ebenso das Gericht aller, die in seinen Bund kommen, wenn sie an diesen (scil. den Worten d. Propheten u. d. Torah) nicht festhalten"; 19,1314 לכל באי בריתו אשר לא יחזיקו באלה החקים "für alle, die in seinen Bund kommen, die nicht an diesen Geboten festhalten"

     5. : 4Q383 frg. A,2 מחללי הברית "die Entweiher des Bundes" (i.u.K.)

     6. : 1QS 5,19 כיא הבל כול אשר לוא ידעו את בריתו "denn nichtig sind alle, die seinen Bund nicht kennen"

     7. : 1QHa 8,33 (Suk. 16,15) כול נגע מכשול מחוקי בריתך "jede Plage, die von den Satzungen deines Bundes wegstraucheln lässt" (i.u.K.)

     8. : CD 20,1112 כי דברו תועה על חקי הצדק ומאסו בברית "denn sie redeten Verkehrtes über die Gebote der Gerechtigkeit und verwarfen den Bund" (i.Bz.a. אנשי הלצון)

     9. : 1QS 2,1112 ארור בגלולי לבו לעבור הבא בברית הזות "verflucht der, der um mit den Götzen seines Herzens zu übertreten, in diesen Bund kommt"; 11QTa 55,1617 יעשה את הרע בעיני לעבור בריתי "der das Böse in meinen Augen tut, indem er meinen Bund übertritt" (vgl. Dtn 17,2); CD 16,12 אם לעבור ברית היא יניאה "wenn (der Schwur der Frau dazu führt) den Bund zu übertreten, soll er ihn ungültig machen"; 1,20 ויעבירו ברית ויפירו חוק "und sie ließen den Bund übertreten und brachen das Gebot"

     10. : נעזבתי מבריתכה "ich bin aus deinem Bund entlassen" 1QHa 12,36 (Suk. 4,35); CD 3,1011 ויסגרו לחרב בעזבם את ברית אל "und sie wurden dem Schwert ausgeliefert, weil sie den Bund Gottes verließen"

     11. : 4Q390 frg. 2 i,6 וה]ברית אשר יפרו "und der Bund, den sie brechen werden" (i.u.K.); 4Q504 frg. 1-2R vi,78 להפר את בריתכה בכול צרת ת‹‹נ››פישנו "um deinen Bund wegen all der Not unserer Seele zu brechen" (Anspiel. Lev 26,15); 11QTa 59,8 ואין מושיע מפני רעתמה אשר הפרו בריתי "und es gibt keinen Retter wegen ihrer Bosheit, da sie meinen Bund brachen"

     12. : 1QHa 12,35 (Suk. 4,34) בקום רשעים על בריתך "als sich Frevler gegen deinen Bund erhoben"

     13. : 4Q463 frg. 1,3 להפר בריתי "um meinen Bund zu brechen" (i.u.K.; vgl. Lev 26,44); ähnl. להפר בריתכה אתם "um deinen Bund mit ihnen zu brechen" 4Q504 frg. 1-2R v,8

     14. : ועמהם בעזר מרשיעי ברית "und mit ihnen sind als Hilfe die, die am Bund freveln" 1QM 1,2; [והורד ]בימיהם גאון מרישיעי ברית "und es wird in ihren Tagen der Hochmut derer herabgestürzt, die am Bund freveln" 4Q387 frg. 3,6 (L.u.; i.u.K.)

     15. : 4Q390 frg. 1,8 ישכחו חוק ומועד ושבת וברית "sie werden Gebot, Festzeit, Sabbat und Bund vergessen"; 4Q509 frg. 18,2 ]שכחנו בריתכ[ה "wir haben deinen Bund vergessen" (i.u.K.)

     16. : 4Q471a frg. 1,2 ותשקרו בבריתו "und ihr handeltet treulos an seinem Bund" (i.u.K.; Wendung bhe. nur Ps 44,18)

     17. : 4Q171 frg. 1-2 ii,13 פשרו על עריצי הברית אשר בבית יהודה "seine Deutung bezieht sich auf die Gewalttäter des Bundes, die im Haus Juda sind" (Ausl. Ps 37,12)

    5. : להסגירם לחרב נקמת נקם ברית "um sie dem Schwert auszuliefern, das die Rache des Bundes ausführt" CD 1,1718; ähnl. CD 19,13; vgl. ולנקום נקם באלות ברית "und Vollstreckung der Rache durch die Flüche des Bundes" 1QS 5,12 (Anspiel. Dtn 29,20)


    1. : להשמר בבריתך "um durch deinen Bund bewahrt zu werden" 1QHa 7,28 (Suk. 15,15; i.Bz.a. den Beter); 12,6 (Suk. 4,5) האירותה פני לבריתכה "du hast mein Angesicht leuchten lassen bezüglich deines Bundes" (i.u.K.); בבריתו הושיע אל "durch seinen Bund hat Gott gerettet" 4Q183 frg. 1 ii,3 (i.u.K.); העמדתני לבריתכה "du hast mich aufgerichtet für deinen Bund" 1QHa 15,2223 (Suk. 7,1920; i.u.K.); שש לבי בבריתכה ואמתכה תשעשע נפשי "mein Herz freut sich an deinem Bund und deine Wahrheit erfreut meine Seele" 18,3233 (Suk. 10,3031)

    2. : 4Q504 frg. 1-2R ii,89 ותחס עליהמה באהבתכה אותם ולמען בריתכה "und du hattest Mitleid mit ihnen, weil du sie liebtest, und wegen deines Bundes"; ויכתבו אוהבים לאל ובעלי ברית לעולם "und sie wurden als Freunde Gottes eingeschrieben und als Besitzer des Bundes für immer" CD 3,34 (i.Bz.a. Isaak und Jakob); ובבריתו חדל מבול "und durch seinen Bund hörte die Flut auf" Sir 44,17 (Ms.B 14r,2) (i.Bz.a. Noach); כי להם ברית האבות "denn für sie ist der Bund der Väter" CD 8,1718; wahrsch. CD 19,31 (L.u.); ברית כל ראשון נתנו "den Bund eines jeden Früheren gab er ihm" Sir 44,22 (Ms.B 14r,10)

    3. : 4Q504 frg. 1-2R iv,6 ובריתכה הקימותה לדויד "und du richtest deinen Bund für David auf"; כי המחקק היא ברית המלכות "denn das Zepter ist der Bund des Königtums" 4Q252 5,2 (Ausl. Gen 49,10); כי לו ולזרעו נתנה ברית מלכות עמו "denn ihm und seiner Nachkommenschaft wurde der Bund des Königtums seines Volkes gegeben" 4

    4. : 1QS 4,22 כיא בם בחר אל לברית עולמים "denn sie hat Gott erwählt für einen ewigen Bund"; ויבחר בם לברית עולם "und er hat sie erwählt zu einem ewigen Bund" 1QSb 1,23; ; ליסד מוסד אמת לישראל ליחד ברית עולם "um ein Fundament der Wahrheit zu gründen für Israel und für die Einung des ewigen Bundes" 1QS 5,56 (s.a. I.6.o)

    5. : 1QM 12,3 וחסדי ברכו[תיכה] וברית שלומכה חרתה למו "und die Gnadenerweise deiner Segnungen und den/s Bund(es) deines Heils hast du für sie eingraviert"