Versionen

11Q13

©

Copyright


1
12[-- ]שון מושה כיא ○[] ○○ []ש[ --]
2
1[--] ○○ ○○○○ מ֯○○ ע֯ל֯[ --]
2[-- ]ל֯ ו֯א֯ש֯ר אמר בשנת היובל [הזואת תשובו איש אל אחוזתו ועליו אמר וז]ה
3[דבר השמטה] שמוט כול בעל משה יד אשר ישה[ ברעהו לוא יגוש את רעהו ואת אחיו כיא קרא ]שמטה
4ל֯א֯[ל פשרו ]ל֯א֯ח֯רית הימים על השבויים אשר[ -- ]ואש֯ר
5מו֯רי֯המה ה֯ח֯באו (מ֯ד֯כ֯אי / ח֯ו֯באו) וסת֯ר[ו] ומנחלת מלכי צדק כי֯[א -- ]○○○○ ו֯המה נח֯ל֯[ת מלכי צ]דק אשר
6ישיבמה אליהמה וקרא להמה דרור לעזוב להמה[ משא ]כול עוונותיהמה ו[כן יהי]ה֯ הדבר הזה
7ב֯ש֯ב֯ו֯ע֯ היובל ה֯ראיש֯ון אחר֯ ת֯ש֯[עה ה]יובלים ויו[ם הכפ]ו֯רים ה[וא]ה ס֯[וף ]ה֯[יו]בל העשירי
8לכפר בו על כול בני [אור ו]אנש[י ]גורל מל[כי ]צדק[ -- ]○ם עלי֯[המ]ה הת[ ]לפ֯[י ]כ֯[ול עש]ותמה כיא
9הואה הקץ ל֯שנת הרצון למלכי צד֯ק ו֯לצ֯ב֯[איו ע]ם֯ קדושי אל לממשלת משפט כאשר כתוב
10עליו בשירי דויד אשר אמר אלוהים [נ]צב בע[דת אל ]בקרוב אלוהים ישפוט ועליו אמ[ר ו]עלי[ה]
11למרום שובה אל ידין עמים ואשר א[מר עד מתי ת]שפוטו עוול ופני רשע[י]ם תש[או ס]לה
12פשרו על בליעל ועל רוח֯י גורלו אש[ר -- ]○ים בסו[רמ]ה֯ מחוקי אל ל[הרשיע]
13ומלכי צדק יקום נק֯ם֯ משפ֯ט֯י א[ל ביום ההואה ויצי]ל֯[מה מיד ]ב֯ליעל ומיד כול ר֯[וחי גורלו]
14ובעזרו כול אלי [הצדק וה]ו֯אה א[שר -- ]כול בני אל והפ[]
15הזואת הואה יום ה[שלום א]שר אמר[ -- ביד ישע]יה הנביא אשר אמר[ מה ]נאוו
16על הרים רגל[י] מבש[ר מ]שמיע שלום מב[שר טוב משמיע ישוע]ה [א]ומר לציון [מלך ]אלוהיך
17פשרו ההרי֯ם[ המה] הנביאי[ם ]המה א[ -- ]○מ[ ] לכול ○○[ --]
18והמבשר הו[אה ]משיח הרו[ח] כ֯אשר אמר דנ[יאל עליו עד משיח נגיד שבועים שבעה ומבשר]
19טוב֯ משמי[ע ישועה ]הואה הכ֯תוב עליו אשר [--]
20לנח[ם] ה[אבלים פשרו [ה]שכילמה בכול קצי הע[ולם --]
21באמת למ֯[ -- ]מה א[ --]
22○○[ -- הוסרה מבליעל ותש֯[וב -- ]נק[ --]
23[-- ]במשפט[י] אל כאשר כתוב עליו[ אומר לצי]ון מלך אלוהיך [צי]ון ה[יאה]
24[עדת כול בני הצדק המה ]מקימ[י] הברית הסרים מלכת [בד]ר֯ך֯ העם ואל[ו]היך הואה
25[-- מלכי צדק אשר יצי]ל[מה מי]ד בליעל ואשר אמר והעברתמה שו[פר ב]כול֯ [א]רץ
3
1[-- ]ם[ --]
2ודעו ד֯ב֯○○○[ --]
3אל יאו[ --]
4ורוב֯[ --]
5[]ל○○[ --]
6התורה[ ע]ל֯י֯ה֯מ֯ה֯[ --]
7יתממ[ו] ב֯ליעל באש[ --]
8במזמ[ו]ת֯ בל֯בם ת[ --]
9את חומת֯ (חומ[ו]ת֯) יהודה ו֯ב֯ר[ ]ע֯[ --]
10ג֯ד֯ר ולש֯את ע֯מוד וכ֯פר ○[ ]א֯[ --]
11[-- ]ה֯[ --]
12[-- ]ר֯[ -- ]○ס֯○○[ --]
13ה[ --]
14ה○[ --]
15בש[ --]
16מאתים[ --]
17השבוע[ --]
18[מח]לקות[ העתים --]
19[-- ]ב֯נ֯פ[ --]
20[-- ]ה֯י֯[ --]
frg. 5
1[-- ]○ ○[ ]○מ[ --]
2[-- ]והוא[ה] יגיד[ --]
3[-- ]בליעל ימרו ○[ --]
4[-- ]א֯○[ --]
frg. 6
1[-- ]ש○[ --]
2[--] [--]
3[-- ]○ ה[ --]
4[-- ע]תים פש֯[רו --]
5[-- ]במק֯[ --]
frg. 7
1[-- ]ר֯○○[ --]
2[-- ]מה היא֯[ה --]
3[-- ]חומת יר֯[ושלם (יה֯[ודה) --]
4[-- ]במועדה[ --]
5[-- הי[ --]
6[-- וי֯[ --]
7[-- ]סוף הי[ובל --]
8[-- ]ירי [--]
9[-- י]שאנו [--]
10[-- באלה[ --]
11[-- ]בב[ --]
frg. 8
1[-- ]מלכי[ צדק --]
2[-- ]תקו יד[י --]
3[-- ]○דת[ --]
frg. 9
1[-- ]ה[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 10
1[-- ]רו ול֯[ --]
2[-- ]ד֯ אל ב[ --]
3[-- ]ם֯ ה֯[ --]
frg. 11
1[-- ]ר֯ה ○[ --]
2[-- ]ותן ב○[ --]