Versionen

4Q284

©

Copyright


frg. 1
3[-- ש]ב֯ת ל֯כ֯ול [שב]ו֯עי
4[-- השנה ו]שנים עשר חודשיה
5[-- וארבעת מו]ע֯די השנה בימי
6[--] סרך הדות לי֯שראל
7[-- ]מ֯י֯ נדה להת֯[קד]ש
8[-- וכבת הזרע֯
9[-- ]ת֯מ○ לו ○○
10[-- ] _____
11[-- א֯שר
frg. 2 i
1[-- ]○ם ט[ ]○○[ -- ]ל֯וא יאכל
2[-- ]בכול אשר נגע ב[ -- במימי
3[הזיה -- וב]מליאות לו שבעת [ימים -- ]ם֯
4[--] ורחץ את בש֯[רו במים -- ]ם֯
5[-- ]○
frg. 2 ii
1עזבו֯[הו] בנדת֯[ --]
2קדושי֯ם ולו֯[א --]
3ממאכל שבעת֯ [הימים -- בבוא]
4שמש היום השביעי [-- וענה ואמר]
5ברוך אתה אל ישרא֯ל֯[ --]
6מוע֯די שלו֯[ם] ל֯א֯ומל[לים --]
frg. 3
1[-- ]○ מועדי ע֯תיה [--]
2[-- ]○ בבוא שמש היום הש֯[ביעי --]
3[-- מי ]נ֯ד֯ה וענה ואמר ברוך את֯[ה אל ישראל --]
4[-- ]ם֯ חרתה טהרת אמת לעמכה לה֯[ --]
5[-- ]טהר (לה]טהר) במה מכול טמ֯[את]ם֯ ל֯[ --]
6[-- ]ל֯[ ]○ [--]
frg. 4
1[]ה֯ א֯ [--]
2לבני בריתכה [--]
3בגורל א֯[מת]כה ל֯ק֯[ --]
4ו֯טהורים לפניכה ב[ --]
5לנפש אדם אשר ימות ב֯[ --]
6והיה בעת הנגע֯[ --]
frg. 5
1[-- ]הקודש אשר
2[-- לקודש
3[-- הבד]י֯לנו ברצונו
4[-- ]ע֯וד
frg. 6
1[-- ]כ֯○○ טוהר֯[ --]
2[-- ]שמש
frg. 7
1[-- וענה ו]אמר ב֯[רוך אתה אל ישראל --]
2[-- ט]הרתם ורוממ[תם --]
frg. 8
1[-- נדה [--]
2[-- ]חו[ --]
frg. 9
1[-- ד]ב֯ר֯יכ֯ם [--]
2[-- ]ם֯ את ב֯[ --]
frg. 10
1[-- ]מכול [--]
2[--] ל֯ ת֯ו֯[-- ] --