Versionen

1QSa

©

Copyright


1
1וזה הסרך לכול עדת ישראל באחרית הימים בהספם[ (בה‹א›ספם[) ליחד להתה]לך
2על פי משפט בני צדוק הכוהנים ואנישי (ואנושי) בריתם אשר סר[ו מלכת ב]דרך
3העם המה אנישי (אנושי) עצתו אשר שמרו בריתו בתוך רשעה לכפ֯[ר בעד האר]ץ֯
4בבוא{י}ם יקהילו את כול הבאים מטפ עד נשים וקראו בא[וזניהמה ]את
5[כ]ול חוקי הברית ולהבינם בכול משפטיהמה פן ישגו במ[שגותיהמ]ה֯
6_____ וזה הסרך לכול צבאות העדה לכול האזרח בישראל ומן נע[וריו]
7[לל]מדהו בספר ההגי וכפי יומיו ישכילוהו בחוקי הברית ול[קחת]
8[מו]סרו במשפטיהמה עשר שנים[ י]בוא בט«פ֯» וב[ן] עשרים שנ[ה יעבר]
9[על] הפקודים לבוא בגורל בתוך משפ[ח]תו ליחד בעד[ת] קודש ולוא י֯[קרב]
10אל אשה לדעתה למשכבי זכר כי אם לפי מילואת לו עש[רי]ם֯ שנה בדעתו[ טוב]
11ורע ובכן תקבל להעיד עליו משפטות התורא ולהת[י]צב במשמע משפטים
12ובמלוא בו _____ ובן חמש ועשרים שנה יבוא להת[יצ]ב ביסודות עדת
13הקודש לעבוד את עבודת העדה ובן שלושים שנה יגש לריב ריב
14ומ֯[ש]פט ולהתיצב ברואשי אלפי ישראל לשרי מאות שרי ח[מ]שים
15[שרי] עשרות שופטים ושוטרים לשבטיהם בכול משפחותם [על פ]י בני
16[אהר]ון הכוהנים וכול שרוש (שרי?) אבות העדה אשר יצא הגורל להתי[צב ]בע֯בודות
17[לצא]ת ולבוא לפני העדה ולפי שכלו עם תום דרכו יחזק מתנו למעמ[ד לצב]ואת
18עבודתו מא○«עש»ו בתוך אחיו[ בי]ן רוב למועט [זה על] זה יכבדו איש מרעהו
19וברובות שני איש לפי כוחו יתנו משאו בע֯[בו]דת העדה וכול איש פותי
20אל יבוא בגורל להתיצב על עדת ישראל לרי[ב מ]שפט ולשאת משא עדה
21ולהתיצב במלחמה להכניע גוים רק בסרך הצבא יכתוב משפחתו
22ובעבודת המס יעשה עבודתו כפי מעשו ובני לוי יעמודו איש במעמדו
23על פי בני אהרון להביא ולהוציא את כול העדה איש בסרכו על יד ראשי
24[א]בות העדה לשרים ולשופטים ולשוטרים למספר כול צבאותם על פי בני צדוק הכוהנים
25[וכול ר]אשי אבות העדה ואם תעודה תהיה לכול הקהל למשפט או
26לעצת יחד או לתעודת מלחמה וקדשום שלושת ימים להיות כול הבא
27עת[יד לע]צ֯ה (ל]ה֯נה) אלה הנשים (ה‹א›נשים) הנקראים לעצת היחד מבן עש כול
28ח[כמי ]העדה והנבונים והידעים תמימי הדרך ואנישי (ואנושי) החיל עם
29[שרי השב]טים וכול שופטיהם ושוטריהם ושרי האלפים ושרי[ למאות]
2
1ולחמשים ולעשרות והלויים בתו[ך מחל]קת עבו֯דתו אלה
2אנושי השם קיראי מועד הנועדים לעצת֯ ה֯י֯חד בישראל
3לפני בני צדוק הכוהנים וכול איש מנוגע באחת מ֯כול טמאות
4האדם אל יבוא בקהל אל{ה} (אלה) וכול איש מנוגע בא֯לה לב֯לתי
5החזיק מעמד בתוך העדה וכול מנוגע בבשרו נכאה ר֯ג֯לי֯ם או
6ידים פסח או עור או חרש או אלם או מום מנוגע בבשרו
7לראות עינים או איש זקן כושל לבלתי התחזק בתוך העדה
8אל יב[ואו ]אלה להתיצב [ב]תו֯ך עדת א[נ]ושי השם כיא מלאכי
9קודש [בעד]תם ואם יש דב[ר לאחד מ]אלה לדבר אל עצת הקודש
10[ו]דורש[והו ]מפיהו ואל תוך[ העדה ל]א יבוא האיש כיא מנו֯גע
11[ה]וא ב֯[מו]שב אנשי השם [קריאי ]מועד לעצת היחד אם יו֯ע֯ד (יוליד / יוכלו / יועדו)
12[○○]○[○○ ([אל / [לש]ת[ות) ]א֯[ת ]המשיח אתם יבוא[ הכוהן ]רואש כול עדת ישראל וכול
13א[בות (א[חיו) בני] אהרון הכוהנים [קריאי ]מועד אנישי השם וישבו
14ל[פניו איש] לפי כבודו ואחר י֯[שב מש]י֯ח ישראל וישבו לפניו ראשי
15א[לפי ישראל אי]ש לפי כבודו כמ֯[עמדו] במחניהם וכמסעיהם וכול
16ראשי א[בות הע]דה עם חכמ[י עדת הקודש ]ישבו לפניהם איש לפי
17כבודו ו֯[אם לשול]חן יחד יועד[ו או לשתות הת]ירוש וערוך השולחן
18היחד [ומסוך ה]תירוש לשתות[ אל ישלח ]איש את ידו ברשת
19הלחם ו[התירוש] לפני הכוהן כיא֯[ הוא מ]ברך את רשית הלחם
20והתירו[ש ושלח ]ידו בלחם לפנים ואח[ר יש]ל֯ח משיח ישראל ידיו
21בלחם [ואחר יבר]כו כול עדת היחד א[יש לפי] כבודו וכחוק הזה יעש[ו]
22לכול מע[רכת כי יו]עדו עד עשרא אנש[ים] _____