Versionen

1QSb

©

Copyright


1
1דברי ברכ֯[ה] למשכיל לברך את ירא[י אל עושי את] ר֯צו֯נ֯ו֯ שומרי מצוותיו
2ומח֯ז֯קי בר֯[י]ת֯ קודשו והולכים תמים [בכול דרכי אמ]ת֯ו֯ ויבחר בם לברית
3ע֯ולם א֯[שר ת]עמוד לעד יברככהרככה א[דוני ממעון קודשו ואת] מ֯קור ע[ו]לם֯
4אשר ל[וא יכז]ב֯ יפתח לכה מן השמ֯[ים -- ]○[ --]
5בידכה [-- ויחו]ננכה בכול ברכ[ות שמים ויוריכ]ה בדעת (בעדת) קדוש֯[ים]
6[]○[ -- מקו]ר֯ עולם ולוא י[עצור מים חיים ל]צמאים ואתה ת֯[היה]
7[-- יפ]לטכה מכול [-- ]שנאתה אין ש[ארית ]
8[-- שטן [-- ק]ודש יר[ --]
9[-- ]לו○[ -- יע]מוד קודש[ו]
10[-- ]ק֯ו֯ד֯ש֯ו֯ ○[ -- ]
26[--] עולם יביאכה֯ [--]
27[-- כו]ל קצי עבבד֯[יו הנביאים]
28[-- ]עולם ○[ --]
2
1[-- ברית א]בותיכה
2[-- ]יכה ישא
3[פניו -- ]ו֯נכה (י]ח֯וננכה) יש֯[א]
4[פניו -- ]○○על○
5[-- ]○ אליכ֯ה֯
22[]יחונכה אדוני בו [-- ובכול]
23[גמו]לים ישעשעכה ויחונכ֯[ה -- ]
24י֯חונכה ברוח קודש וחס֯[ד --]
25וברית עולם יחונכה וירנ֯[ינכה -- ]
26ויחוננכה במשפט צדק [-- לוא] ת֯כש[ל -- ]
27ויחוננכה בכול מעשיכ֯ה [-- ]כה ובכול ○[ -- יחונכה]
28[ב]אמת עולם [--] על כול צאצ֯[איכה --]
3
1ישא אדוני פניו אליכה וריח ני[חוח זבחיכה יריח וב]כ֯[ו]ל יושבי לכה֯[--]○ר (לכה֯[ונתכ]ה֯)
2יבחר ויפקוד כול קודש[י]כה ובמו[עדי -- ]כול זרעכה [יש]א֯
3פניו אל כול עדתכה ישא ברושכה[ עטרת -- ]○○ כ֯מ○[ -- ]בו
4בכבו[ד עד וי]קדש זרעכה בכבוד עולם יש[א פניו -- ]○○
5ח֯ני○[ -- שלו]ם֯ ע֯[ו]לם יתן לכה ומלכות [-- ]○○
6○○○○[ -- ]ם֯ מבשר ועם מלאכי ק[ודש -- ]○○
7י֯לחם [לפני] א֯לפ֯י֯כה ○[ -- ]ד֯ור עול[ה --]
8[]○○[ --] מכולם֯ [-- ]○○[ --]
9[-- ]ל[ --]
17[-- מלוא֯[ -- ]○○[ --]
18[-- להכנ]יע לכה לא֯[ומי]ם֯ ר֯[ב]י֯ם֯ ולוא
19[--] כול הון תבל להכ֯[י]רכה ממקור
20[עולם -- ת]דורשהו כיא אל הכין כול אושי֯
21[-- ]○○ ○[ --] יסד שלומכה לעולמי עד
22_____ דברי ברכה למ[שכיל לברך] את בני צדוק הכוהנים אשר
23בחר בם אל לחזק בריתו ל֯[עולם ולב]חון כול משפטיו בתוך עמו ולהורותם
24כאשר צוה ויקימו באמת [את בריתו] ובצדק פקדו כול חוקיו ויתהלכו כאש[ר]
25בחר יברככה אדוני מ[מעון קו]דשו וישימכה מכלול הדר בתוך
26קדושים וברית כהונת [עולם יח]דש לכה ויתנכה מקומכה֯ [במעון]
27קודש ובמעשייכה יש֯[פוט כו]ל֯ נדיב֯ים וממזל שפתיכה כול [שרי]
28עמים ינחילכה רשית֯ [כול מעד]נים ועצת כול בשר בידכה יברך
4
1ופע[מי רגל]יכה ירצה ו[ -- ]אנוש וקדוש[ים? --]
2ימנה [אתו ו]ה֯תערב לו וכלי[ל ]○[ -- א]נוש ובתענוג֯[ות בני אדם --
3ברכות֯ [עול]ם֯ עטרת רואשכה קוד[ש -- ]○ד֯יכה ומ○[ -- ]
4ל○○[ -- ]שתי[ -- ]ה֯לי֯ ○○○[ --]
5○○○○[ --]
20[-- ]ל֯ו לבחון [-- ]
21[-- סב]י֯ב לו על פנ֯[יהם -- ]
22[-- ]כה ויצדיקכה מכול ○○○[ -- כיא] ב֯חר בכה [--]
23ולשאת ברוש קדושים ועמכה לב֯[רך -- ]כ֯ה ○○○ברת בידכה
24אנשי עצת אל ולוא ביד שר֯ יד֯[ -- ]ב֯איש לרעהו ואתה
25כמלאך פנים במעון קודש ל֯כבוד אלוהי צ֯בא[ות תעבוד לעולם ות]ה֯יה סביב משרת בהיכל
26מלכות ומפיל גורל עם מלאכי פנים ועצת יחד [עם קדושים] ל֯עת עולם ולכול קצי נצח כיא
27[אמת כול מ]שפטיו וישימכה קוד[ש] ב֯עמו ולמאור [גדול לאור] לתבל בדעת ולהאיר פני רבים
28[בשכל חיים וישימכה] נזר לקודש קודשים כיא [אתה תק]דש לו ותכבד שמו וקודשיו
5
1_____ [--]
2הבדלתה מ[ן -- ]
3ו○○לא הש[ -- ]
4רואיכה מ[ --]
5יחדש לכה[ -- ]
6ביחד עליכה֯ [-- ]
7[-- ]○○כו ובמ○[ -- ]
8[-- ]○ ואדון [--]
9[-- ]○○○[ --]
17[-- א]ש֯ר מ֯ל֯א י֯[דיכה -- ]
18[ע]ם עת֯ ע֯[ולם ו]עם כול קצי עד וכבודכה לוא י[תן לאחר -- וישים]
19[א]ל֯ פחדכה [על] כול שומעי שמעכה והדריכה [על כול -- ]
20_____ למשכיל לברך את נשיא העדה אשר [-- ]
21[גבור]תו וברית֯ ד֯[ו]י֯ד (ה֯[י]ח֯ד) יחדש לו להקים מלכות עמו לעול[ם ולשפוט בצדק אביונים]
22[ו]ל֯הוכיח במישור ל[ע]נוי ארץ ולהתהלך לפניו תמים בכול דרכי֯ [--]
23ולהקים בריתו קודש֯[ --] צר לדורשי[ו י]ש֯[אכ]ה֯ אדוני לרום עולם וכמגדל עו֯[ז] בחומה
24נשגבה והייתה כ[ --] בעז [פי]כה בשב֯טכה תחריב ארץ וברוח שפתיכה
25תמית רשע יתן֯[ לכה רוח עצ]ה וגבורת עולם רוח דעת ויראת אל והיה
26צדק אזור [מותניכה ואמונ]ה אזור חלציכה֯ [ו]ישם קרניכה ברזל ופרסותיכה נחושה
27תנכח כפ֯[ר -- ותרמוס עמ]ים כטיט חוצות כיא אל הקימכה לשבט
28למושלים לפ[ניכה יקדמו וישתחוו וכול לא]ומים יעובדוכה ובשם קודשו יגברכה
29והייתה כא[ריה -- ]כה טרפ ואין משי[ב] ופרשו [ק]ליכה֯ על
frg. 9
1[-- ]○ש[ --]
frg. 10
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ה[ --]
frg. 11
1[-- ]○א[ --]
frg. 12
1[-- ]○כ֯[ה --]
frg. 13
1[-- ]ע֯○[ --]
frg. 14
1[-- ]שיכה[ --]
2[--] עד ○[ --]
frg. 15
1[--] שמכה [--]
2[--] י֯בר‹כ›כה ○[ --]
3[-- ]ול○[ --]
frg. 16
1[--] קצי כו[ל --]
2[-- אפ֯ים [--]
3[-- ]○ מעול[ --]
frg. 28
1[-- ]כי ע[ --]
frg. 29
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○○○[ --]
3[-- ]מחנים [--]
4[-- ]שט[ --]