Versionen

4Q51

©

Copyright


1a
1[ -- בשיל]ה וא[חרי -- ]
1b
1[יהוה צבאות אם ראה תראה בעני אמת]ך֯ [וזכרתני ולוא תשכח]
2[את אמתך ונתתה לאמתך זרע אנשי]ם ונתתיהו ל[פניך נזיר]
3[עד יום מותו ויין ושכר לוא ישתה ו]מורה לא יעבור ע֯[ל ראשו]
4ו֯[היה]
5[כי הרבתה להתפלל לפני יהוה וע]לי שמר את פ֯יה והיא מדברת (PAM 43.113 frg. 3|1,1) ]○תה[
6[על לבה רק שפתיה נעות וקולה לא ישמ]ע֯ ויח[שבה ע]ל[י] ל[שכרה]
1c
1[ -- ויען עלי ויאמ]ר֯
2[לכי לשלום אלהי ישראל יתן לך את שאלתך אשר שאלת מעמו ות]אמר
3[תמצא שפחתך חן בעיניך ותלך האשה לדרכה ותבוא הלשכתה ותאכ]ל֯
2a-d
1[ -- וחנה לוא עלתה עמו כי אמ]רה לאישה עד אשר
2[יעלה הנער עד גמלתיהו ונראה] את פנ[י] יהוה וישב לפני
3[יהוה וישב שם עד עולם ונת]ת֯יהו נזיר עד עולם כול ימי
4[חייו ויאמר לה אלקנה אישה] עשי הטוב בעיניך שבי עד
5[גמלך אותו אך יקם יהו]ה היוצא מפיך ותשב האשה
6[ותינק את בנה עד גמלה א]ו֯תו ותעל אותו שילה כאשר֯
7[יעלה אלקנה לזבח ליהוה בפר בן ]בקר משלש ולחם ○○○○
8[ואיפה אחת קמח ונבל יין ותביאהו בי]ת֯ יהו֯ה שילה והנער
9[עמם ויביאוהו לפני יהוה וישחט אביהו את ]הזבח֯ [כ]אשר
10[יעשה מימים ימימה ליהוה וי]שחט
11[את הפר ותבוא חנה אם הנער אל עלי ותאמר ב]י֯ אדני
12[חי נפשך אני האשה הנצבת עמכה בזה להתפלל אל ]י֯הוה
13[על הנער הזה התפללתי ויתן יהוה לי את שאלתי אשר]
14[שאלתי מעמו וגם אנכי השאלתיהו ליה]וה כול הימ[י]ם
15[אשר חי הוא שאול ליהוה ותעזב]הו שם ותשתח[ו] (PAM 43.113 frg. 7|2,1) אש֯[
16[ליהוה ותאמר ]
17עלץ לבי ביהוה] רמה קרני בי[הו]ה [רחב]
18[פי על אויבי שמחתי בישועתך כ]יא אין קדו֯ש כיה[וה]
19[ואין צדיק כאלוהינו ואין בלת]ך ואין צור כאלוהינו
20[אל תרבו תדברו גבהה אל יצא ע]תק מפיכם כי אל דעת֯
21[יהוה ואל תוכן עללותיו קשת גבורי]ם֯ חתה ונ[כ]שלים אז[רו]
22[חיל שבעים בלחם נשכרו ורעבים חד]ל[ו עד ע]ק֯רה ילדה
23[שבעה ורבת בנים אמללה יהוה ממית ומח]יה מורי֯ד֯
24[שאול ויעל יהוה מוריש ומעשיר משפיל ]א֯ף [מרומם]
25[מקים מעפר דל ומאשפות ירים אביון להושיב עם]
26נדי֯ב[ים וכסא כבוד ינחלם כי ליהוה מצוקי ארץ וישת]
27עליהם ת֯ב֯[ל ]ודרך ח[סידיו ישמור ורשעים בחשך ידמו]
28נתן נד[ר ]ל֯[נוד]ר֯ ויברך ש[נות צדיק כי לוא בכח יגבר איש]
29יהוה י֯חת מר[י]בו מי ק֯[דוש כיהוה -- ]
30[ -- ]○ת֯ם בשלמ○[ -- אל יתהלל חכם]
31[בחכמתו ]ואל י֯ת֯[ה]ל[ל הגבור בגבורתו ואל יתהלל עשיר]
32[בעשרו כי בזאת יתהלל המתהלל השכל וידע את יהוה]
33[ולעשו]ת֯ מש֯[פט וצדקה בתוך הארץ יהוה עלה בשמים]
34וירעם [יהוה ידין אפסי ארץ ויתן עז למלכנו וירם קרן]
35משיחו[ ]
37○[ -- ]
3a-e
1וענה האיש וא[מ]ר אל נער הכוהן יקטר הכוהן כיום ה֯[חלב]
2וקח לך מכול אשר תאוה נפשך ואמר לא כי עתה תתן ולק֯[חתי]
3בחזק כבשלת[ ה]בשר יקח את מזלג שלוש השנים[ בידו והכה]
4בסיר או בפ֯רור֯ [כו]ל אשר יעלה המזלג יקח אם [רע הוא ואם]
5טוב לב֯ד מח֯[זה התנופה ושו]ק הימין ותהי חטא[ת הנערים]
6גדלה מאד֯[ לפני י]ה֯וה כי נאצו את מנחת יהוה
7ושמואל מש֯[רת את פני י]הוה נער חוגר אפוד בד [ומעיל קטן]
8תעשה [לו אמו והע]לתה לו מימים ימימה בעל[ותה את אישה]
9לזבוח את זב[ח הימי]ם וברך על[י] את א[לקנה ואת אשתו]
10לאמר ישלם י[הוה] לך זרע מן האשה הזאת תח֯[ת השאלה]
11אשר השאיל[ת לי]ה֯וה וילך האיש֯ למקומו ויפקד יה[וה את]
12חנה ותלד עוד של֯[ו]שה בנים ושתי בנות ויגד֯ל שם [שמואל]
13לפני י[הוה ]ועלי זקן מאד בן תשעים שנה [ושמונה שנים]
14וישמע[ את ]אשר [עו]שים בניו לבני ישרא֯ל֯ ו֯[יאמר להם למה]
15תעשו֯[ן כדברים האל]ה א[ש]ר֯ אני [שו]מ֯[ע] מ֯דברי֯[ם בכם מפי]
16[עם יהוה אל בני כי לוא טובה הש]מועה אשר אנ֯כי שו֯מ֯[ע אל]
17[תעשון כן כי לו]א טוב[ות השמועות ]אשר אני שומע מעב֯ר֯[ים]
18[עם יהוה אם ]חטוא[ יחטא איש לאיש ופללו] ל[ו] אל יהוה ו֯[אם]
19[ליהוה יחטא איש מי יתפלל לו ולוא ישמעו ל]קול כיא [חפ]ץ֯
20[יחפץ יהוה להמיתם ]
21[והנער שמואל הולך וגדל וטוב גם ע]ם י֯ה֯[וה] ו֯גם עם
22[אנשים ויבוא איש אלוהים אל עלי ו]י֯אמר כה אמר יהוה
23[נגלה נגליתי אל בית אביך בהיותם במצ]ר֯ים עבדים לבית
24[פרעה ובחור את בית אביך מכול ]ש֯בטי ישראל לי לכוהן
25[לעלות על מזבחי ולהקטיר קטרת ו]לשאת אפו֯ד ואתנה לבית
26[אביך את כול אשי בני ישראל לאכ]ל֯ ולמה תביט בזבחי ובמנחתי
27[צרת עין ותכבד את בניך ממני ]ל֯הבריך מראש כול מנחות
28[ישראל לפני על כן כה אמר יהוה א]ל[הי ישרא]ל אמרתי ב[יתך]
29[ובית אביך יתהלכו לפני עד עולם ועתה] ל֯כן֯ נ֯[א]ם֯ י֯ה֯[וה ח]ל֯[ילה]
30[לי כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו הנה י]מ֯[י]ם באים וגדעת[י את]
31[זרעך וזרע בית אביך ולוא] י֯היה לך זקן בביתי כול [הימים]
32[ואיש לוא אכרית לך מעם] מזבחי לכלות א[ת] עיניו ו[להדיב]
33[את נפשו וכול מרבית ביתך] יפולו֯ בחרב אנשים ו[זה לך]
34[האות אשר יבוא על שני בניך הא]ל֯[ה ח]פ֯ני ופינח֯[ס ביום]
35[אחד ימותו שניהם בחרב אנשים והקי]מ֯ו֯[תי] ל֯[י כוהן נאמן]
36[אשר כול אשר בלבבי ובנפשי יעש]ה֯ ובניתי ל[ו בית נאמן]
37[והתהלך לפני משיחי כול הימים והי]ה֯ [כו]ל הנו֯תר [בביתך]
38[יבוא להשתחות לו לאגורת כסף וככר לח]ם֯ לאמור [ספחני נא]
39[אל אחת הכהנות לאכול פת לחם יהוה ]
40[והנער שמואל משרת את יהוה לפני עלי ו]דבר יהו֯[ה היה]
41[יקר בימים ההם אין חזון נפרץ ויהי ב]יום ההוא ועל[י שוכב]
42[במקומו ועיניו החלו כהות ולוא יוכל לר]א֯ות ונר֯[ אלוהים]
43[טרם יכבה ושמואל שכב בהיכל ויקרא יהו]ה שמ[ואל שמואל]
4a-b
23כול הדבר[י]ם[ ולוא כחד ממנו ויאמר עלי יהוה הוא הטוב לפניו]
24יעשה ויגד[ל שמואל ויהוה היה עמו ולוא הפיל מכול דבריו]
25ארצה וידע֯[ כול ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן] ש֯מואל
26ל[נביא ]ל[יהוה ויוסף יהוה להראה בשילה כי נגלה יהוה א]ל שמ[ואל]
4c
1[ -- מ]שיל֯[ה את ארון ברית יהוה]
2[ויצא בקרבנו ויושיענו מכף אויבינו ]ויש[לח העם שילה וישאו משם]
3[ארון יהוה יושב הכרובים ושני בני ]ע֯לי[ עם ארון ברית האלהים]
5a
1[התחזקו והיו ל]אנשים פלשתיים פ֯[ן תעבדו לעברים כאשר]
2[עבדו לכם והי]יתם לאנשים ונלח[מתם וילחמו וינגף איש ישראל]
3[לפני הפלשתיים ו]ינ֯וסו איש לאהליו ות[הי המכה גדולה מאד]
4[ויפל מישראל ש]ל[ו]ש֯[ים א]לף רגלי֯ [וארון אלוהים נלקח]
5[ושני בני עלי מתו] ו֯[יר]ו֯ץ איש֯ [בנימין מהמערכה ויבוא שילה]
6[ביום ההוא ומד]יו קרוע[י]ם֯[ ואדמה על ראשו -- ]
5b-c
1[ -- וישלחו ויא]ס֯[פו את סרני פלשתיים אליהם]
2[ויאמרו מה נעשה] לארון [אלוהי ישראל ויאמרו הגתיים]
3[י]סבו א[ת ארון א]לוהי ישר֯[אל אלינו ויסבו את ארון אלוהי]
4ישראל ג[תה ]
5ויהי אחרי סבו גתה ותהי [יד י]הוה [בעיר מהומה] גדולה
6מאד ויך א֯ת אנשי העיר מקטן ועד ג[דול ויך אותם ב]עפלים
7וישלח֯ו [א]ת ארון אלוהי ישראל ע֯קרו[ן ויהי כבוא ארון]
6a-b
1[האלוהים עקרון ויזעקו העקרונ]י֯ם לא[מור] למה הסבות[ם אלי]
2[את ארון אלוהי ישראל להמית]נ֯י֯ וא֯[ת ע]מ֯י וישל[חו ויאס]פ֯ו֯
3[את סרני פלשתיים ויאמרו שלחו את ארון] אלוהי י[שר]א֯[ל ו]ישב
4[למקומו ולוא ימית אתי ואת עמי כי היתה מ]המת יהו֯ה֯ בכ֯ל
5[העיר כבדה מאד כבוא ארון האלוהים ש]מה וה[אנשי]ם אשר לא
6[מתו הכו בעפלים ותעל שועת העי]ר֯ ה[שמי]ם
7[ויהי הארון בשדה פלשתיים ש]בעה חודשים וי[ק]ר֯או פלשתי[ים]
8[לכוהנים ולקוסמים ולחרטמים] ולמעונ֯[ני]ם לאמור מה נעשה
9[לארון יהוה הודיעונו במה נ]שלחנו אל מקומו ויאמרו א֯[ם]
10[משלחים אתם את ארון] ברית֯ יהוה אלוהי ישראל֯ אל תשל[חו]
11[אותו ריקם כי השב ת]שיב[ו] לו֯ א[ש]ם אז תרפא[ו ו]נכפר ל֯[כם]
12[הלוא תסור ידו מכם ויאמרו מ]ה֯ האשם [א]ש֯ר נש[י]ב ל[ו ויאמרו]
13[כמספר סרני פלשתיים חמשה] ע֯פלי זהב כי מגפה אחת ל֯[כם]
14[ולסרניכם ועשיתם צלמי העפ]ל֯[י]ם וצלמי העכברים ה[משחיתים]
15[את הארץ ונתתם ליהוה כבוד] ו֯א֯[ו]לי יקל את י֯[דו מעליכם ומעל]
16[אלוהיכם ומעל ארצכם ולמה תכבדו את] לבב֯[כם כאשר כבדו]
17[מצרים ופרעה את לבם הלוא] כאשר התע֯ל֯[ל בהם וישלחום וילכו]
18[ועתה קחו ועשו עגלה חדשה] וש֯[תי] פ֯רו֯ת ע֯ל֯ו֯ת א֯[ין עוללים אשר]
19[לא עלה עליהם על ואסרתם את הפרו]ת בע֯ג֯ל֯ה֯ [והשיבותם בניהם]
20[מאחריהם הביתה ולקחתם את ארון י]ה[וה ונתתם אותו אל העגלה]
21[ואת כלי הזהב אשר השיבותם לו א]שם ת֯ש֯[ימו בארגז מצדו ושלחתם]
22[אתו והלך הלכתם וראיתם אם דרך גבו]לו י[עלה בית שמש הוא]
6c
1[ -- ב]בית[ וישימו את ארון האלוהים אל העגלה]
2[ואת הארגז ואת עכבר]י הז֯ה֯[ב -- ]
6d
1[ -- ולוא סרו י]מין [ולוא שמאול]
2[וסרני פלשתיים הולכים אחריה עד גבו]ל בית ש֯[מש ובית]
3[שמש קוצרים קציר חטים בעמק וישאו את עי]ניה֯ם [ויראו]
6e-f
1[ -- וחמשה סרני פלשתיים ראו] ויש[ובו]
2[עקרון ביום ההוא ואלה עפלי הזהב אשר השי]בו פלשת[יים]
3[אשם ליהוה לאשדוד אחד לעזה אחד לאשקלון אח]ד לגת֯
4[אחד לעקרון אח]ד֯ ועכב֯ר֯[י הזהב כמספר ערי פל]שת[יי]ם
5[לחמשת הסרני]ם֯ מעיר מבצר֯ [ועד כפר הפרזי ועד האבן]
6[הגדולה אשר ה]ניחו עליה [את ארון יהוה בשדה יהושע בית]
7a
1[ויאמרו אנשי בית שמש מי יוכל לעבור לפני] יהוה הקדוש הזה ואל מי
2[יעלה ארון יהוה מעלינו וישלחו מלאכים] אל יושבי קרי[ת י]ערים לאמור
3[השיבו פלשתיים את ארון יהוה רדו והעלו] א֯ו֯תו אליכם [ויבא]ו אנשי קרי[ת]
4[יערים ויעלו את ארון ברית יהוה ויביאו אותו א]ל[ בית אבי]נ֯דב [א]שר
7b
1[ -- ויאמר יהוה אל ש]מ֯ואל[ שמע בקול העם כאשר יאמרו לך כי לוא]
2[אותך מאסו כי אותי מאסו ממ]לך֯ ע[ליהם -- ]
8a-b
1לה֯ם את֯ משפט המלך אש֯[ר ימלך עליהם ויאמר שמואל את כול דברי יהוה]
2אל העם השו֯[א]לים מ֯אתו מלך
3[וי]אמר זה [יהיה משפט המ]לך א[שר ימלוך עליכם את בניכם יקח ושם לו]
4[ברכב]ו ובפרש[יו ורצי]ם֯ לפני מר[כבתו ולשום לו שרי אלפים ושרי מאות]
5[ולחר]ש חר֯[ישו ולקצר קצירו ולעשת כלי מלחמתו וכלי רכבו ואת בנותיכם]
6[יק]ח֯ לר֯[קחות ולטבחות ולאפות ואת שדותיכם ואת כרמיכם וזיתיכם]
7הטובים יק[ח ונתן ל]עבד[יו וזרעיכם וכרמיכם יעשר ונתן לסריסיו ולעבדיו]
8ואת עבדיכם ואת אמהתיכם [ואת בקרכם הטובים ואת חמוריכם יקח]
9ועשו למלאכתו וצאנכם י֯ע֯[שר ואתם תהיו לו לעבדים וזעקתם ביום]
10ההוא [מ]לפני מ֯ל[כ]כ֯ם אש[ר בחרתם לכם ולוא יענה יהוה אתכם בימים]
11ההם [כי אתם בחרתם לכם מלך וימאנו העם לשמע שמואל ויאמרו לא כי אם]
12מלך [י]היה [עלינו והיינו גם אנחנו ככול הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו]
13[ו]נ֯ל[חם] א֯ת מ[לחמותינו -- ]
8c
1[איש אלוהי]ם [בעיר הזאת והאיש גדל ונכבד כול אשר ידבר בוא יבוא ועתה]
2[נלכה נא אלי]ו אול[י יגיד איש האלוהים לנו את דרכנו אשר הלכנו עליה]
3[ויאמר ש]אול וה[נה נלך ומה נביא לאיש כי הלחם אזל מכלינו ותשורה]
4[אין לנו לה]ביא לא[יש האלוהים מה אתנו ויוסף הנער לענות את שאול]
5[ויאמר הנ]ה֯ נ֯מצ֯[א בידי רבע שקל כסף ונתתי לאיש האלוהים והגיד לנו]
8d
1[לכה] נ֯[לכה וילכו אל העיר אשר שם איש האלוהים ]
2המה [עולים במעלה העיר והנה המה מצאו נערות יוצאות לשאוב מים]
3ויאמ[רו להן היש בזה הרואה ותענינה הנערות אותם ותאמרנה להם יש]
4הנה֯ [ -- ]
9a-d
1[על עמי ישראל והושיע] את עמי מיד [פלש]תיים כי ראיתי [את עני עמי כי באה]
2[צעקתו אלי ושמואל רא]ה֯ [א]ת שאו[ל ויהו]ה֯ ע֯נהו הנה הא[יש אשר אמרתי אליך]
3[זה יעצר בעמי ויגש שאול א]ל [שמואל בתוך הע]יר ויאמ[ר הגידה נא אי זה בית]
4[הרואה ויען שמואל את שאול ויאמר לו אנוכי ה]וא עלה [לפני הבמה ואכל]
5[עמי היום ושלחתיך בבקר וכול אשר בלבבך אגיד] ל[ך] ו֯לאתנ֯[ות האובדות לך]
6[היום שלושת הימים אל תשים את לבך להם כי נמצ]א֯ו֯
7ולמי חמדת ישראל הלוא לך ולבי]ת א[ביך עלה לפני ויען]
8[שאול ויאמר לשמואל הלוא איש בן ימיני אנוכי] מק[טן שבטי ישראל ומשפחה]
9[הצעירה מכול משפחות בנימין ולמה דברת אלי] כדבר [הזה ויקח שמואל]
10[את שאול ואת נערו ויביאם לשכתה ויתן להם שם מקום ב]ראש הק֯[רואים והמה]
11[כשבעים איש ויאמר שמואל לטבח תנה לי את המנה] אשר֯ נתתי [לך אשר]
12[אמרתי לך שים אותה עמך וירם הטבח את השוק ה]ע֯לינה ויש֯[ם אותה לפני]
13[שאול ויאמר הנה הנשאר שים לפניך אכול כי למועד ש]י֯ם לך לא[ ]
9e-i
1[משם והלאה ובאת עד אלון תבור ומצאוך שם שלשה אנשים] עלים אל
2[האלהים בית אל אחד נשא שלשה גדיים ואחד נשא שלוש[ת (שלושת) כ]ל֯[ובי] (כל֯ובי) ככרות
3[לחם ואחד נושא נבל יין ושאלו לך לשלום ונתנו לך ת]נ֯ופות לחם ולקחת
4[מידם ואחר כן תבוא גבעת האלוהים אשר שם נציב פלש]ת֯י והיה
5[כבואך שם העיר ופגעת חבל נ]ב֯אים יר֯ד֯י֯ם [מהבמה ולפני]הם נבל
6ות֯וף [וכנור והמה מתנבאים ]וצלחה עליך ר[וח יהוה והתנבאת עמם]
7ונהפכ[ת ל]איש[ אחר והיה כי תבאנ]ה֯ האתות [האלה לך עשה כול א]ש֯ר֯
8תמצא ידך֯ כי[ האלוהים עמך וירדת לפני הגלגלה והנה אנוכי יו]ר֯ד אליך
9לעלות [עו]ל[ות לזבח זבחי שלמים שבעת ימים תוחל עד בואי אליך ]ו֯הדע[תי]
10[לך את אשר תעשה והיה כהפנות ל]ל֯[כת מעם שמואל ויהפך לו ]האלוהים
11[לב אחר ויבואו כול האותות ביום ה]הוא[ ויבוא משם הגבעתה והנ]ה חבל
12[נביאים לקראתו ותצלח עליו רו]ח֯ א֯להי[ם ויתנבא ויהי כול יוד]ע֯ו מתמול
13[שלשם ויראו והנה הוא בתוך נביא]י֯ם֯ מת֯[נבא ויאמר העם איש אל ]רעהו מה
14[זה היה לבן קיש הגם שאול בנביאים ויען איש מהם ויאמר ומי ]אביהם על
15[כן היתה למשל הגם שאול בנביאים ויכל מהתנבא ויבא הביתה] ויאמר דוד
16[שאול אליו ואל נערו אן הלכתם ויאמר לבקש את האתנות ונראה כי א]ין ונבואה
17[אל שמואל ויאמר דוד שאול הגידה נא לי מה אמר לך שמואל ויאמר] שאול אל
18[דודו הגד הגיד לי כי נמצאו האתונות ואת דבר המלוכה לוא הגיד לו ]א֯שר אמר
19[שמואל ]
20ויצעק שמואל את כול העם אל יהוה המצפה ויאמר אל] כול ב[ני]
10a
1[אשר בחר בו יהוה כי אין כמוהו בכלכ]ם [ויריעו כול העם ויאמרו יחי המלך ]
2וידבר שמואל אל העם את] מ֯שפט ה֯[מלך ויכתב בספר וינח לפני יהוה]
3[וישלח שמואל את] כ֯ו֯[ל ה]ע֯ם ו֯ילכו איש למקו֯מ[ו וג]ם֯ [ש]או֯ל ה֯[לך לביתו גבעתה]
4[וילכו ]בני החיל א֯שר נגע יה[ו]ה בלבבם ובני הבליעל א[מרו ]מ֯[ה יושיענו]
5[זה וי]בזוהו ולוא הביאו לו מנח֯ה
6[ונ]חש מלך בני ע֯מון הוא לחץ את בני גד ואת בני ראובן בחזקה ונקר להם כ֯[ול]
7[ע]י֯ן ימין ונתן אין֯ [מושי]ע֯ ל[י]שראל ולוא נשאר איש בבני ישראל אשר בע֯[בר הירדן]
8[אש]ר֯ ל[וא נ]ק֯ר֯ לו נח[ש מלך] בני[ ע]מ֯ון כול עין ימין ו[ה]ן שבעת אלפים איש
9ויהי כמו חדש ויעל נחש העמוני ויחן על יביש [נצלו מיד] ב֯נ֯י עמון ויבאו אל [י]בש ג֯לעד ויאמרו כול אנשי יביש אל נחש מ֯[לך]
10[בני עמון כרת] ל[נו ברית ונעבדך ויאמר א]ל[יה]ם֯ נ֯ח֯ש֯ [העמוני בזאת אכרת לכם]
10b-c
1ב֯ק֯[ר וינתחהו וישלח בכל גבול ישראל ביד מלאכים לאמר אשר איננו יצא אחרי]
2שאול וא[חרי שמואל כה יעשה לבקרו ויפול פחד יהוה על עם ישראל ויצעקו]
3כאיש אחד֯[ ויפקדם בבזק בבמה כול איש ישראל שש מאות אלף ואיש יהודה]
4שבעים אלף [ויאמר שאול למלאכים הבאים כה תאמרון לאיש יביש מחר לכם]
5מיהוה התש֯[ועה בחם השמש ויבאו המלאכים ויגידו לאנשי יביש וישמחו ויאמרו]
6לכם פתחו הש֯[ער -- ]
7ו֯יאמר֯[ו] אנש[י יביש גלעד ]מ֯[חר נצא אליכם ועשיתם לנו ככול הטוב בעיניכם ]
8ויהי ממ]ח֯רת ו֯י֯[שים שאול את העם שלושה ראשים ויבאו]
9[בתוך המחנה באשמרת ה]ב֯קר[ ויכו את בני עמון עד חם היום ויהיו הנשארים]
11a
1ויפוצו ולוא נשא[רו בם שנים יחד ויאמר העם אל שמואל מי]
2[ה]אומר[ שאול ימלך עלינו תנו האנשים ונמיתם -- ]
11b-c
1[ואת א]בותיכם כאש֯[ר בא יעקוב ובניו מצרים ויענם מצרים ויזעקו]
2[אבו]תיכם אל יה[וה ויש]ל֯ח יה[וה את משה ואת אהרון ויוציאו]
11d
1[ -- הבעלים ואת העש]ת֯[רות ועתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך]
2[וישלח יהוה את ]ירבעל[ ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל ויצל אתכם]
3[ -- ]○[ -- ]
11e-i
1[ימלך עלינו ויהוה אלהיכם מ]לככ֯[ם ועתה הנה המלך אשר]
2[בחרתם והנה נתן יהוה עליכם ]מלך[ אם תיראו את יהוה ועבדתם]
3[אתו ושמ]עתם[ בקולו ולא תמרו פי יהוה והיתם גם אתם וגם המלך]
4[אשר ]מ֯לך על[יכם אחר יהוה אל]והיכ֯[ם והצלכם ואם לא תשמעו]
5[בקול ]יהוה ומ[ריתם את פי י]הוה והית[ה יד יהוה בכם ובמלככ]ם֯
6[גם ]ע֯ת֯[ה] ה֯[תיצבו וראו את ]ה֯דבר ה[גדול הזה אשר יהוה עש]ה֯
7[לעיניכם הלא קציר חטים היום אקרא אל יהוה ויתן קולו]ת
8[ומטר וברד ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני יהו]ה֯
9[לשאול לכם ]מלך ויקרא שמ[ואל אל יהוה ויתן יהוה קולות ומ]ט֯ר
10[ביום ההוא ויי]ראו כול ה֯[ע]ם מ[אד את יהוה ואת שמואל ויאמרו]
11[העם אל שמוא]ל[ התפ]לל[ בעד עבדיך אל יהוה אלהיך]
frg. 1-2
1[ -- ו]שא֯[ול שגג שגגה]
2[גדולה ביום ההו]א ו[יואל שאול את העם לאמור ]ארור ה[איש אשר]
3[יאכל לחם עד ה]ערב ונ[קמתי מאויבי ולוא טעם כול העם לחם]
4[וכל העם בא ביער ]ויה[י דבש על פני השדה -- ]
frg. 3-5
1[ -- ויען אי]ש֯[ מהעם ויאמר השבע השביע אביך]
2[את העם לא]מ֯[ר ארור האי]ש֯ אשר יאכל ל֯[חם היום ויעף העם וידע]
3ו֯יאמר יהונתן עכור ○○○ א֯בי א֯ת֯ הארץ [ראו כי ארו עיני כי טעמתי]
4מעט הדבש הזה אף [כי לוא אכול ]אכל הע[ם משלל אויביו אשר]
5מצ֯א֯[ כי עתה ]רבה המכה [בפלשתי]ים ויך ביו֯ם[ ההוא בפלשתיים]
6[ממכמש אילונה ויעף העם מאד ויעט ]העם על[ השלל ויקחו]
7[העם צאן ובקר ופרים בני בקר וישחטו ]ארצה ו֯י֯[אכל העם על הדם]
8[ויגידו לשאול לאמר חטאים העם ליהוה ]לאכול[ על הדם ויאמר בגדתם]
9[גלו נא אלי הלם אב]ן֯ [גדו]ל֯ה֯ ויאמ֯ר שאול נפצו בעם ואמ[רתם להם]
frg. 6
1על ישר[אל וילחם סביב ב]כול איביו במוא[ב ובבני עמון ובאדום]
2ובמלך צובה ובפלשתיים וב֯כול אשר יפנה֯ [יושיע ויעש חיל ויך את]
3עמלק ויצל את ישראל מיד֯[ ש]סיו
4ויה[י]ו בני שאול יהונתן וא֯[יש בשת ו]מ֯לכי שע ו[שם שתי בנתיו שם הבכרה]
5מרוב ושם הקטנה מכל֯[ ושם אשת ]ש֯[אול אחינעם בת אחימעץ ושם]
6שר הצבא[ אבינר ]ב֯ן֯ נ֯ר֯[ דוד שאול וקיש אבי שאול ונר אבי אבנר]
7ב֯ן֯ אבי֯א֯ל[ -- ]
frg. 7
1[ -- של]חנ֯י֯ [יהוה ואביא את אגג מלך עמלק ואת]
2[עמלק החרמתי ויקח העם מהשלל] צאן [ -- ]
frg. 8-10a-b+11
1[ויאמר שאול אל שמואל חטאתי ]כ֯י֯ [עברתי את פי יהוה ואת דברך כי]
2[יראתי את הע]ם֯[ ואשמע בקולם ועתה[ שא נא את חטאתי ושוב עמי]
3[ואשתחוה [י]הוה[ ויאמר שמואל אל שאול לוא אשוב עמך כי מאסתה]
4[את דב]ר֯ יהוה [וימאסך יהוה מהיות מלך על ]י֯[שראל ויסב שמואל ללכת]
5[ו]יחזק שאול [בכנף מעילו ויעצר ויקרעהו ויא]מר א֯[ליו שמואל קרע יהוה]
6מ֯לכות ישרא[ל מעליך ונתנה לרעך הטוב ממך ו]גם [יחצה ישראל לשנים]
7[ולו]א ישוב [ולוא ]ינחם כ[י לוא אדם ה]ו֯א ל֯ה֯[נחם ויאמר שאול חטאתי]
8[ו]כבד[ני נא נ]ג֯ד זקני עמ֯[י ונגד יש]ר֯אל שו[ב עמי והשתחויתי ליהוה אלוהיך]
9[וי]שוב שמו֯[א]ל֯ [אח]ר֯י֯[ שאול וישת]חו ליהוה[ ]
10[ו]יאמר שמ[ואל הגישו אלי את אג]ו֯ג מל[ך עמלק וילך אליו אגג -- ]
frg. 12-14
1[ -- ופלשתיים עו]מ֯[דים א]ל֯
2[ההר מזה וישראל עומדים אל ההר מזה והגיא ביניה]ם֯[ ו]יצא איש
3[הבנים ממערכות פלשתיים גלית שמו מגת גבהו ]א֯רבע[ א]מות וזרת
4[וכובע נחשת על ראשו ושר]י֯ן֯[ קשקשים הוא לבוש ו]משקל השרין
5[חמשת אלפים שקלים נחש]ת֯ ו[מצחת נחשת על רגליו וכדון ]ב֯י֯ן֯ כ֯ת֯פ֯יו
6[ועץ חניתו כמנור ארגים ול]הב[תו שש מאות שקלים ברזל ונשא צנתו]
7[הלך לפניו ו]יעמד ו֯[יקרא אל מערכת ישראל ויאמר להם למה תצאו]
8[לערוך מלחמ]ה הל[וא אנוכי -- ]
frg. 16
1[בידו ויבחר לו חמשה חלקי אבנים מן הנחל וישי]ם֯[ אתם בכלי]
2[הרועים אשר לו בילקוט וקלעו בידו ויגש אל ]הפלש[תי וילך]
3[הפלשתי הולך וקרב אל דויד והאיש נושא הצנ]ה לפ֯[ניו -- ]
frg. 17
1[עליו ויתנהו לדוד ומדיו ו]עד ח֯[רבו ועד קשתו ועד חגרו ויצא]
2[דוד בכל אשר ישלחנו שא]ול וישכ֯[יל וישמהו שאול על אנשי]
frg. 18-19
-1[-- ויצ]א[ --]
0[-- א]ש[ר --]
1[החץ ממך] ו֯[הלאה ויקרא יהונתן אחר הנער מהרה חוש]ה֯ א[ל]
2[תעמוד וי]לק֯[ט ]נער֯[ יהונתן את החץ ויביא אל אדוניו וה]נ֯ער
3[לוא ידע מאומה אך יהונתן ודויד ידעו ויתן יהונתן את כ]ל֯י[ו]
frg. 20
1[ -- וישאל לו ]באלו[הים וצידה נתן לו ואת]
2[חרב גלית הפלשתי נתן לו וישלח המלך ל]ק֯רוא לא֯[בימלך בן אחיטוב]
3[הכוהן ולבני אביו הכוהנים אשר בנוב ויבאו כ]ו֯לם֯[ אל המלך -- ]
frg. 22-23
1[ישראל וילך ]לבקש֯[ את דויד ואנשיו על פני צורי]
2[היעלים] וי֯[בא]ו א[ל גדרות הצאן על הדר]ך[ וש]ם֯
3[מערה ויבא שאול להסך את רגליו ודויד ו]אנשיו בירכתי
4[המערה ויאמרו אנשי דויד אליו הנה היום ]אשר אמר
5[יהוה אליך הנה אנכי נותן את אויבך בידיך וע]שיתה לו כ[אשר]
6[יטב בעיניך ויקם דויד ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול] (PAM 43.113 frg. 2|12,1) ]○ש[
7[בלט ויהי אחרי כן ויך לב דויד אותו על אשר כרת את כנף] (PAM 43.113 frg. 2|12,2) ]שר ○[
frg. 24-25
1[ -- וש]א[ול קם ויצא]
2[בדרך מן המערה ויצא דויד אחרי שאול מן המערה] ויקרא [אחרי שאול]
3[לאמור אדני ]המלך֯[ ויבט שאול אחריו ויקד דויד אפים] ארצ[ה וישתחו לו ]
4וי]א֯֯֯מ֯ר֯[ דוד לשאול למה תשמע את דברי אדם לאמר הנה דוד]
frg. 26-27
1[ -- כאשר ]יאמר מ[של הקד]מניים
2[מרשעים יצא רשע וידי לוא תהיה בך אחרי ]מי אתה[ יוצא מ]ל֯ך֯
3[ישראל ועתה אחרי מי אתה רודף אחרי כלב מ]ת֯ או אח֯[רי] הפ֯ר֯עש
4[האחד והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את ריב]י וישפטני
5[מידך ויהי ככלות דויד לדבר את הדברים האלה א]ל֯ שאו֯ל֯
6[ויאמר שאול הקולך זה בני דויד וישא שאול קלו וי]ב֯ך ויאמר אל
7[דויד צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני ]ה֯ט֯[ובה ו]א֯ני גמלתיך הרעה
8[ואתה הגדת היום את אשר עשי]תה א[תי ט]ובה אש֯ר סגרני
9[יהוה בידך ולוא הרגתני וכי ימצא א]יש את֯[ או]יבו [וש]לחו בדרך
10[טובה ויהוה ישלמך טובה כאשר עשיתה ]א֯[ת]ה ה֯י֯ו֯ם֯ [הז]ה֯ ועתה
11[הנה ידעתי כי מלך תמלך וקמה בידך ממלכת ישראל וקמה ]בידך
12[ממל]כ֯ת֯[ ישראל ועתה השבעה לי ביהוה אם תכרית את] זרעי֯
13[א]חרי וא[ם תשמיד את שמי מבית אבי וישבע דויד לשאול]
14[וי]לך֯[ שאול אל ביתו ודוד ואנשיו עלו על המצודה]
frg. 29-33
1מ֯עללים והאיש כלב[י וישמע] דויד במדבר כי ג֯[וז]ז֯ [נבל הכרמלי את צאנו ]
2[ו]י֯שלח [דויד ]ע֯שרה נ֯[ערים ו]יא֯מר דוי֯ד אל הנערים ע֯[לו כרמלה ובאתם אל נבל ושאלתם]
3[לו] בשמי [לשלום ואמרתם כה ל]ח֯י וא֯[תה ש]ל֯ום [ו]ב֯יתך [שלום וכול אשר לך שלום]
4[וע]תה שמע[תי כי גוזזים לך עתה הרועי]ם[ אשר לך היו עמנו ולוא הכלמנום ולוא]
5[נפקד] להם[ מאומה כול ימי היותם ב]כ֯רמל [שאל את נעריך ויגידו לך וימצאו חן]
6ב֯עיניך כ֯[י על יום טוב באנו תנה נא את אשר תמצא ידך לעבדים לבנך דויד]
7[ו]יבאו נ֯[ערים וידברו הדברים האלה אל נבל וכול הדברים האלה בשם דויד וי]פ[ח]ז֯ [נ]ב֯ל֯
8[ויען נבל את עבדי דויד ויאמר ]מי דו֯[יד ומי בן ישי היום רבו עבדים המתפר]ש֯ים
9[איש מפני אדניו ולקחתי את ]לחמי ו[את מימי ואת טבחתי אשר טבחתי לגוז]ז֯י ונתתי
10[לאנשים אשר לוא ]א֯י[ מזה המה ויהפכו נערי דויד לדרכם וישבו ויבאו ]ויגידו (PAM 43.113 frg. 6|6,1) ]ידע[
11[לדויד -- ] (PAM 43.113 frg. 6|6,2) ]יאמר
frg. 34-35
1[ -- והיה היא רו]כ֯[בת על הח]מ֯[ור ויורדת]
2[בסתר ההר והנה דויד ואנשיו עולי]ם לקראת[ה ותפגו]ש אתם (PAM 43.113 frg. 2|10,1) --
3ודויד אמר א]ך֯ לשקר[ שמרתי את כול אשר] (PAM 43.113 frg. 2|10,2) אשר[
4[לזה במדבר ולא נפקד מכל אשר ]ל[ו ]מ֯א֯[ומה וישיב לי רעה תחת]
frg. 36
1[שמו ונ]בלה ע֯מו וא[ני אמתך לוא ראיתי את נערי אדני אשר שלחת ועתה אדני]
2[חי יה]ו֯ה וחי נפש[ך אשר מנעך יהוה מבוא בדם נקי והושע ידך לך ועתה יהיו]
3[כנבל א]יביך והמ֯[בקשים אל אדני רעה ועתה קח הברכה אשר הביאה שפחתך]
4[לאדוני ??? (PAM 43.113 frg. 6|9,1) ]כ֯ה ל[
5 (PAM 43.113 frg. 6|9,2) ]לא○[ ]י[
6 (PAM 43.113 frg. 6|9,3) ]ל[
frg. 38-39
1[כעשרת] ה֯[י]מ֯ים[ ויגוף יהוה (4Q51 frg. 38-39,2) את נבל וימות וישמע דויד ויאמר ברוך יהוה אשר]
2[רב א]ת֯ ריב חרפ[תי מיד (4Q51 frg. 38-39,3) נבל ואת עבדו השך מרעה ואת רעת נבל השיב יהוה בראשו] (4Q51 frg. 38-39,1) את נבל וימות וישמע דויד ויאמר ברוך יהוה אשר] (PAM 43.113 frg. 1|11,1) ]מיד
3 (4Q51 frg. 38-39,4) [וישלח דויד וידבר באביגיל לקחתה לו לאשה ויבאו] (4Q51 frg. 38-39,2) נבל ואת עבדו השך מרעה ואת רעת נבל השיב יהוה בראשו]
4[עבד]י דויד֯[ אל אביגיל (4Q51 frg. 38-39,5) הכרמלה וידברו אליה לאמור דויד שלחנו אליך לקחתך] (4Q51 frg. 38-39,3) [וישלח דויד וידבר באביגיל לקחתה לו לאשה ויבאו]
5[לו] לא֯[שה -- ] (4Q51 frg. 38-39,4) הכרמלה וידברו אליה לאמור דויד שלחנו אליך לקחתך]
frg. 40-41
1[כ]י֯ מ[י ישלח ידו במשיח יהוה ונקה ויאמר דויד חי יהוה כי אם]
2[י]הוה[ יגפנו או יומו יבוא ומת או במל]חמה [ירד ונספה חלילה לי מיהוה]
3[מ]שלח֯[ ידי במשיח יהוה ועתה קח נא ]א֯ת חניתו [ממראשתיו ואת צפחת המים]
4[ונ]ל֯כה֯[ לנו ויקח דויד את החנית וא]ת צפחת המ[ים אשר מראשתי שאול]
5[וילכו להם ואין רואה ואין יודע ואין מקי]ץ כל֯[ם ישנים כי תרדמת יהוה]
frg. 42a
1[הנה הסכלתי ו]אשגה הר[בה מאד ]
2[ויען דויד ויאמ]ר֯ הנה חנ[ית המלך יעבור אחד מהנערים ויקחה]
3[ויהוה ישיב לאי]ש֯ א֯ת צד[קתו ואת אמונתו אשר נתנך יהוה היום]
4[בידי ולוא אביתי ]לשל[ח ]יד֯[י במשיח יהוה והנה כאשר גדלה]
5[נפשך היום הזה ב]ע֯יני֯[ כן תגדל נפשי בעיני יהוה ויצלני מכל]
frg. 42b-c
1[ויאמר ]ד֯ויד א[ל לבו עתה אספה יום אחד ביד שאול אין לי]
2[טו]ב כ֯י֯ [המ]ל[ט אמלט אל ארץ פלשתיים ונואש ממני שאול]
3[ל]ב֯קש֯[ני בכול גבול ישראל ונמלטתי מידו ויקום דויד ויעבור]
4[הוא ו]א֯[רבע מאות -- ]
frg. 43
1[ -- ועד אר]ץ֯ מצרים [והכה דויד את הארץ ולוא]
2[יחיה איש ואשה ולקח צא]ן֯ ובקר וחמו[רים וגמלים ובגדים וישוב]
3[דויד ויבוא אל אכיש וי]אמר אכיש על מ֯[י פשטתם היום ויאמר]
4[דויד על נגב יהודה] ואל נגב ירח֯[מ]א֯ל ועל נגב֯[ הקנזי ואיש ואשה לא]
5[יחיה דויד להבי]א֯ גתה לאמ֯ר פן יגי֯[דו עלינו לאמור כה עשה]
6[דויד וכה משפטו ]כול הימים אשר ישב֯[ דויד בשדה פלשתיים]
7[ויאמן אכיש בדוי]ד לאמור[ ה]ב֯אש[ הבאיש בעמו בישראל והיה] (PAM 43.113 frg. 9|10,1) ]○י○[
8[לי עבד עולם ]
9[ויהי בימים ההם ו]י֯קבצ֯ו פלשתיים[ את מחניהם לצאת]
10[להלחם בישראל ויאמר ]אכיש אל דו֯י֯ד ידוע ת֯[דע כי אתי]
11[תצא אתה ואנשיך למ]לחמה יזרעא֯ל[ה וי]אמר ד֯ו֯[יד תדע את]
12[אשר יעשה עבדך ויאמר ]אכי֯[ש ]ל֯[דויד] ל֯כן ש[ומר לראשי]
13[אשימך כול הימים ]
14[ושמואל מת ויספדו לו כול ישרא]ל[ ויקברהו ברמה ובעירו]
frg. 44
1[שמע ]נ֯א֯[ גם אתה בקול שפחתך ואשימה לפניך פת לחם ואכול ויהי בך]
2[כח ]כי תל[ך] ב֯ד֯[רך ולא אבה לאכול ויפצרו בו עבדיו והאשה וישמע לקולם]
3[וי]קום מן [הא]רץ ו֯[ישב על המטה ולאשה עגל מרבק בבית ותמהר ותזבחהו]
4[ו]ת֯קח קמח [ו]תלוש ו[תאף מצות ותגש לפני שאול ולפני עבדיו ויאכלו]
5[ויקומו ו]ילכו הלילה ה[הוא ]
6[ויקבצו פ]ל֯ש֯[תיים את כל מחניהם אפקה וישראל חנים בעין אשר ביזרעאל]
frg. 45-46
1[יען אשר לוא הלכו עם דויד לא נתן ל]ה֯[ם] מ[השלל אשר הצלנו כי]
2[אם איש את אשתו ואת בניו ינהגו וישבו ]ויאמר[ דויד לוא תעשו כן]
3[אחרי אשר נתן יהוה לנו וישמור אתנו ויתן ]את הג֯[דוד הבא עלינו בידנו]
4[ומי ישמע לדברים האלה כחלק הירד במ]ל[חמ]ה וכ֯[חלק היושב על]
5[הכלים יחדו יהלוקו ויהי מהיום ההוא ומע]ל֯ה֯ [ו]י[שימה לחק ולמשפט]
6[לישראל עד היום הזה ויבוא דויד אל צק]ל֯ג ו[ישלח מהשלל לזקני] (PAM 43.113 frg. 3|2,1) ]שלח
7[יהודה ולעריהם מהשלל לאמור הנה לכם ]ב֯ר[כה משלל אויבי יהוה] (PAM 43.113 frg. 3|2,2) ]מש[
frg. 47
1לא]ש֯[ר בבית אל ולאשר בבית צור]
2[ולא]ש֯ר ב֯ר֯מ[ת נגב] ולאשר[ ביתיר ולאשר בערער ולאשר בשפמות]
3[ולאשר ]בא֯שתמע ולאש֯[ר בכרמל ולאשר בערי הירחמאלי]
4[ולאשר בע]ר֯י הקנזי ולאש֯[ר בחרמה ולאשר בבור עשן ולאשר]
5[בעתך ולאשר] בחברון֯[ ולכול המקומות אשר התהלך שם דויד]
frg. 48-49
1ופלשתיים]
2[נלחמו בישראל וינוס]ו א֯[נשי ישראל מפני פלשתיים ויפלו]
3[חללים בהר גלבע ו]י֯דב[קו פלשתיים אחרי שאול ואחרי בניו]
4[ויכו פלשתיים את י]ה֯ונתן וא[ת אבינדב ואת מלכי שע בני שאול]
5[ותכבד המלחמה ]על שאול [וי]מ֯צ[אוהו המורים בקשת ויחלו]
6[אתו אל המתנים ויא]מ֯ר֯[ ]שא֯[ו]ל אל֯ [נושא כ]לי֯ו֯ ש֯[לוף חרבך]
7[ודקרני בה פן יבאו הערלים הא]ל[ה ודקר וה]תעלל ב[י ולוא]
frg. 50
1[הדבר הזה הג]ד נ֯[א לי ויאמר אשר נס העם מן המלחמה וגם]
2[הרבה נפל ]מן העם ו[ימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו ויאמר]
3[דויד אל ]ה֯נ֯[ער המגיד לו איך ידעת כי מת שאול ויהונתן בנו]
frg. 51
1[על זרעו] ואב[יאם אל אדני הנה ויחזק דויד בבגדיו]
2[ויקרע]ם וגם [כול האנשים אשר אתו ויספדו ויבכו]
3[ויצו]מ֯ו עד֯ [הע]רב [על שאול ועל יהונתן ועל עם יהוה ועל]
4[בית י]שר[א]ל֯ כי נכו֯ בחר֯[ב ]
5[ויאמר דוי]ד֯ אל הנ֯[ע]ר המג[יד לו אי מזה אתה ויאמר]
6[בן איש גר עמ]ל[קי אנכי -- ]
frg. 52a-b+53
1[אנשי יביש גלעד ויאמר אלי]ה֯ם ברוכים [אתם ליהוה אשר]
2[עשיתם חסד האלוהים הז]ה על אדניכ[ם עם שאול משיח יהוה]
3[ותקברו אתו ועתה יעש י]הו֯ה אתכם ח֯[סד ואמת וגם אנכי]
4[אעשה אתכם הטובה ]ה֯זאת אשר[ עשיתם את הדבר הזה]
5[ועתה תחזקנה ידיכם ו]היו לבני חיל[ כי מת אדניכם שאול]
6[וגם אתי משחו בית יהודה ]עליהם ל[מלך ]
7ואבנר בן נר ]שר הצבא א[שר לשאול לקח את]
8[איש בשת בן שאול וי]ע֯ב֯[רה]ו מחנ[ים וימלכהו על הגלעד]
9[ועל גשר ועל יזרעאל ועל אפ]רים[ ועל בנימין ועל ישראל]
10[כלה אך בית יהודה היו א]ח֯ר֯[י דויד ויהי מספר הימים]
11[אשר היה דוי]ד מל֯[ך בחברון על בית יהודה שבע שנים וששה]
12[ח]ד֯ש֯ים ויצא אב֯נר[ בן נר ועבדי איש בשת בן שאול ממחנים]
13[ג]ב֯ע֯ו֯נ֯ה ויואב בן צרוי[ה ועבדי דויד יצאו מחברון ויפגשום]
14על ברכת גבעון [י]ח֯ד֯ו֯[ וישבו אלה על הברכה מזה ואלה על]
15הבר֯כ֯ה[ מזה ויא]מר א[בנר אל יואב יקומו נא הנערים וישחקו]
16לפ[נינו ]ויאמ[ר י]ואב יקומ֯[ו ויקומו ויעברו במספר שנים]
17עשר לבנ֯י בנימין איש[ לאיש בשת בן שאול ושנים עשר מעבדי]
18דויד ויחזיקו איש[ בראש רעהו וחרבו בצד רעהו ויפלו]
19[יחד]ו ויקרא֯ למק[ום ההוא חלקת הצרים אשר בגבעון]
frg. 54
1[אח]ר֯י א[ב]נ֯ר ו[יהיו לאגדה אחת ויעמדו על ראש גבעה]
2]א֯חת ויקרא א[בנר אל יואב ויאמר הלנצח תאכל חרב]
3ה]לוא ידעתה כי[ מרה תהיה באחרונה ועד מתי לוא תאמר]
4]לעם לשוב מאחר֯[י אחינו ויאמר יואב חי יהוה כי לולא]
5[ד]ב֯רת כי אז מן [הבקר נעלה העם איש מאחרי אחיו]
6[ -- ]○○[ -- ]
frg. 55-57a-b+58
1[מח]נימה ויוא[ב שב מאחרי אבנר ויקבץ את כול העם ויפקדו]
2[מ]עבדי דויד ת֯[שעה עשר איש ועשהאל ועבדי דויד הכו מבני]
3בנימין מאנשי[ אבנר שלש מאות וששים איש וישאו את עשהאל]
4ויקברהו בקבר[ אבי]ו֯[ א]ש֯ר ב֯[בית לחם וילכו כול הלילה יואב]
5ו֯אנשיו ויאור להם בחברון ותה[י המלחמה ארכה בין ]ב֯[ית]
6שאול ובין בית דויד ודויד הולך [וחזק ובית שאול ]הולך ו֯ד֯[ל]
7ויולד לדויד בנים בחברון ו[יהי בכורו א]מנן[ לא]חינעם
8היזרעלית ו֯מ֯שנהו דלי֯֯[ה] לאביגיל ה֯[כרמלית ו]ה֯שלישי אבשלום
9בן מעכה בת֯ תלמי מלך ג֯שור והרביעי[ אדניה בן ]ח֯גית והחמ֯[י]ש֯י
10שפטיה לא[ב]יטל והששי יתרעם לע[גלה אשת דויד אלה יו]ל[דו]
11לדויד֯ [בח]ב֯רון
12ויהי בה֯יות המלחמה בין בית שאו[ל ובין בית דויד ואבנר היה מתחזק]
13בבית שאול ולשאול פילגש רצפה[ בת איה ויאמר מפיבשת בן]
14שאול אל אבנ֯ר מדוע֯ ב֯א֯ת֯ה֯ אל פי[לגש אבי ויחר לאבנר מאד על דבר]
15[מפיבשת ]ויאמר לו ה֯[ראש כלב אנכי אשר ליהודה היום אעשה]
16[חסד עם בית שאול אביך אל אחיו ואל מרעהו ולוא המציתך ביד]
17[דויד ותפקד עלי עון האשה היום כה יעשה אלוהים לאבנר ו]כה (PAM 43.113 frg. 1|4,1) ]כה יעש֯[
18[יסיף לו כי כאשר נשבע יהוה לדויד כי כן אעשה לו להעבי]ר֯ (PAM 43.113 frg. 1|4,2) ]○○[
19[הממלכה מבית שאול ולהקים את כסא דויד על ישראל ]ו֯יהודה
20[מדן ועד באר שבע ולוא יכל עוד מפיבשת להשיב את ]אבנר
21[דבר מיראות אותו ]
22[וישלח אבנר מלאכים אל דויד אל חברון לאמור כרות ]ב֯ריתך
23[אתי והנה ידי עמך להסב אליך את כול בית ישראל ויאמ]ר֯ טוב֯
24[אני אכרות אתך ברית אך דבר אחד אנוכי שואל מאתך ]ל֯[אמור]
25[לוא תראה את פני כי אם הביאך את מיכל בת שאול עמך]
26[בבואך לראות את פני וישלח דויד מלאכים]
27[אל מפיבשת בן שאול לאמור תנה לי את אשתי את ]מיכל
28[אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתיים וישלח מפיב]ש֯ת
frg. 59
1[ -- ו]י֯אמ֯ר[ -- ]
2[ -- ה]י֯יתם֯[ -- ]
frg. 60
1[ -- ויאמ]ר אב[נר אל דוד אקומה ואלכה ואקבצה]
2[אל אדני המלך את כל ישראל ויכ]ר֯תו֯[ אתך ברית ומלכת בכל אשר תאוה]
3 (PAM 43.124 frg. 8|6,1) ]שלום[
4 (PAM 43.124 frg. 8|6,2) ]○○ ○[
frg. 61 i+62
1בן נר אל דויד וישלחהו וילך [בשלום ויבוא יואב אל המלך ויאמר מה]
2עשיתה הן בא אבנר אליך למה ז֯ה֯ [שלחתו וילך הלוא ידעת את]
3[א]ב֯נר כי הלפתותך [בא ולדעת את מוצאך ואת מבואך ולדעת את]
4כול אשר אתה עושה
5ויצא יואב מעם דויד ו֯י֯שלח מ[לאכים] א֯חר֯[י א]ב֯[נר ]ו֯י֯[שיבו אתו]
6[מבור הסי]רה ודויד [לוא] ידע ויש֯[ב אבנ]ר֯ [חבר]ונה ויטה֯[ו יואב]
7[על ירך ה]שער לדבר א֯ת֯ו בשלי [ויכהו ש]ם עד החמש [וי]מות [בדם]
8עשאל אחיהו ויש֯מ֯ע֯[ דויד מאחרי] כ֯ן [ויא]מר נקי א[נכ]י֯ וממ[לכתי]
9מעם יהוה עד עולם ודם [אבנר י]ח֯ול על֯ [ר]אש יואב֯ ועל כ[ול]
10בית יואב ו֯ל֯ו֯א֯ יכרת מבית֯ יואב זב ומצרע ומ֯ח֯ז֯[יק ב]פלך ונופל
11בחרב ו֯ח֯סר לחם ויוא[ב ]ו֯אבי֯[שי אחיו נג]עו לאבנר ע[ל] א֯שר המ[ית]
12את [עשהא]ל אחיהם בגב֯[עון ב]מלחמה[ ]
13ויאמר[ דויד א]ל יואב [ואל כול] הע֯ם א֯[שר אתו] קר֯[עו ]ב֯גדיכ[ם]
14[וחג]ו֯רו [שקי]ם וספדו לפני א֯[ב]נ֯ר והמ[לך דויד] הולך אחר[י ה]מ֯ט֯ה
15ו]יקברו את אבנר [בח]ב֯ר֯[ון ויש]א֯ המלך קולו ויבך
16[על קבר א]בנר ויבכו כל העם [ויקנן המלך] על אבנר ויאמר
17ה֯כמו֯[ת נ]ב֯ל ימות אבנר א[סרות ידיך לוא] בזקים ורגליך
18בנחש[תי]ם לא הגש כנפ֯ל֯[ ב]ני ע[ולה נפלת ו]יספו כל לבכ[ות]
19עליו [וי]בוא כל העם לה֯[ב]רות[ את דויד לחם בע]וד היום ויש֯[ב]ע
20דוי֯ד֯ [לאמ]ו֯ר֯֯ כה יע[ש]ה אלוהים[ וכה יוסף כי אם ]לפי בא השמש
21[אטעם לח]ם אוכל מ֯[אומה וכו]ל[ העם הכירו וייטב] ב֯עיניהם
22[כול אשר ע]שה ה[מלך בעיני כול הע]ם וי[דעו כול הע]ם֯ ו֯כול
23[ישראל ביום ההוא כי לו]א֯ היה מ֯֯[ן המל]ך֯ לה֯מית את אבנר
24[בן נר ויאמר המלך אל ע]בדיו הל[ו]א֯ ת֯דעו כי שר וגדול נפל
25[היו]ם֯ הזה ביש[רא]ל [ואנ]כי היו[ם רך ומשוח] מלך [ו]האנשים
26[האל]ה בני צר֯ויה י[שלם יהוה ]ל֯[עושה הרעה כרעתו ]
27[וי]שמע מפיב[ש]ת֯ ב֯[ן שאול כי מ]ת֯ א[ב]נר בחברון ו֯י֯ר֯פ֯ו֯ ידיו
28[וכו]ל י֯ש֯[ראל נבהלו ]
29[ושני אנשים שרי גדודי]ם למפיבשת ב֯ן֯ שאול ש[ם הא]חד
30[בענה ושם השני רכב] בני רמון הבא֯רתי מבני בנימ֯[ין] כ֯י֯ גם
31[בארות תחשב] ע֯ל֯ בנימי[ן ו]י֯ברחו הברתים גת֯[י]ם [ויה]י֯ו֯ שם
32[גרים עד] ה֯יום הזה וליהונתן [בן שאול בן נכה רגלים בן]
33[חמש שני]ם ויהי ב[ב]ו֯א שמ֯[ועת שאול ויהונתן בן שאול]
34[מיזרעאל] ותשאהו֯ [אמנתו ותנס -- ]
frg. 61 ii+63-64a-b+65-67
1[א]חיו בני[ רמון הבאר]תי[ ויא]מ֯ר֯ [להם חי יהוה אשר פדה את]
2[נפשי ]מכול צר[ה] כי המגיד לי לאמ[ור מת שאול והוא היה כמבשר]
3ב[עיני] ואחזה בו ואהרגהו בצקל[ג אשר לתתי לו בשורה אף]
4[כי אנ]ש֯ים רש֯[עי]ם אתם הרגי֯ (הרגו / הרג) איש[ צ]ד֯יק ב֯ביתו ע֯[ל משכבו]
5ועת֯[ה] ה֯ל[וא א]ב֯קש את דמו מידכם[ ו]בערתי אתכם מן֯[ הארץ]
6ו֯י֯[צו דויד את] ה֯נערים[ ויהרגום ויק]צ֯צו את ידיהם ואת[ רגליהם]
7[ויתלום על הב]רכה בחב[רון ואת ר]א֯ש מפיבשת לקח ו[יקבר]
8[בקבר אבנר בן ]נר בח[ברון ]
9[ויבאו כול שב]ט֯י יש[ראל אל דוי]ד חברונה לאמור ה[ננ]ו֯ ע֯[צמך]
10[ובשרך אנחנו גם א]תמול ג[ם של]שום בהיו[ת ש]אול[ מלך עלינו]
11[אתה היית המוציא והמביא את] יש֯[רא]ל[ ויאמר יהוה לך אתה]
12[תרעה את עמי את ישראל ואתה תהיה לנגיד על ישראל ויבאו]
13[כול זקני ישראל אל המלך חברונה ויכרת להם המלך דויד ברית]
14בחברון֯[ לפני יהוה וימשחו את דויד למלך על ישראל וילך דויד]
15ואנשיו[ ירושלים אל היבוסי יושב הארץ ויאמר לדויד לאמור]
16לוא ת[ב]וא֯ הנה כי הסית[וך ה]ע֯ו֯ר֯[י]ם וה[פסחים לאמור לוא יבוא]
17דויד ה֯[נ]ה וילכוד דויד את מצדת ציון֯ היא ע֯[יר דויד ויאמר]
18ד[ויד ]ב֯יום ההוא כו֯ל֯[ מ]כה [י]ב֯ו֯סי יגע בצנור ו֯א֯ת הע[ורים ואת]
19ה[פסחי]ם֯ שנאה נפש דויד [על] כן יאמרו עור ופסח לוא [יבוא אל הבית]
20ויש֯ב דויד ב֯מצדה ויקר֯[א ]לה֯ עיר דויד ויבנה עיר [סביב מן]
21המלוא וביתה [ו]י֯לך דויד֯[ הלוך וג]דל ויהוה צבאות עמו
22וישלח חיר֯[ם] מלך צור [מלאכים אל] דויד וע[צי ארזים ו]ח֯ר֯שי עץ
23וחרשי קיר֯ [וי]בנו בית֯ [לדויד וידע דויד כי הכינו יהוה ל]מ֯לך֯
24על ישרא֯ל [וכי נשא ממלכתו בעבור עמו ישראל ויקח ד]ויד עוד
25פיל[ג]שים ו[נשים מירושלים אחרי באו מחברון ויולד]ו֯ לדויד עוד
26[בני]ם ובנות ואלה[ שמות הילדים לו בירושלם שמע]א ושובב
27[ונתן ו]שלומ[ה] ויב֯[חר ואלישוע ואליפלט ונפג ויפיע וא]לישמע
28[ובעלידע ואליפלט וישמעו פלשתיים כי]
29[נמשח דויד למלך על ישראל ויעלו כול הפלשתיים לבקש את]
30[דויד וישמע דויד וירד אל המצודה ]ופלשתיים[ באו ויפשטו]
31[בעמק רפאים וישאל דויד ביהוה על פ]ל֯שת֯[יי]ם האע֯[לה]
32[התתנם בידי ויאמר יהוה עלה נתון אתן ]את ה[פלשתיים בידך]
frg. 68-76
1[וכול העם אשר] אתו בעלה היא קרי֯[ת יערים אשר] ליהודה להעלו[ת]
2[משם את ארון הא]ל[וה]ים את אשר נ[קרא שם שם יהוה יו]שב הכרובי֯[ם]
3[עליו וירכבו את ארון יהו]ה֯ על עג[לה חדשה וישאוהו] מבית א[בינדב אשר]
4[בגבעת קרית יערים ועזא ואחיו בני אבינדב] נ֯ה֯ג֯י֯ם א֯[ת] העגלה[ עם ארון]
5[יהוה ואחיו הלך לפני ]א֯רון [יהוה ודויד ו]ב֯ני ישראל מ֯ש֯[חקים] ל[פני]
6[יהוה ב]כ֯ו֯ל֯ עז [ו]ב֯שיר֯ים ובכנורות ו[בחללים] ובתפים ובמ֯[נענ]ע֯ים
7[ובנבלי]ם ויבא֯ו֯ עד ג[רן] נודן וישלח עזא [את] י֯דו אל ארון ה֯א֯ל[וה]י֯ם[ לאחז]
8[בו ]כ֯[י ש]מ֯טו ה֯בקר ויחר אף יהוה בע[זא ו]יכהו שם האלוהי[ם על]
9אש[ר שלח ידו] ע֯ל [ה]ארון וימות ל[פני הא]ל[והים ]ויחר לד[ויד על אשר]
10פרץ [יהו]ה֯ פרץ בעזא וי[קר]א למקו[ם ההוא פר]ץ עזא[ עד היום הזה ]
11ויירא דויד א֯[ת יהוה ביום ההוא ]לאמור[ איך יבוא אלי]
12[הארון ויבוא ]א֯רון יהו[ה ולוא אבה דויד להסיר א]ל[יו את ארון ברית]
13[יהוה אל עיר דויד ויטהו דויד לבית עובד ]א֯ד֯[ום הגתי וישב ארון]
14[יהוה בית עובד אדום הגתי שלשה חדשים ]ויבר֯[ך יהוה את עובד אדום]
15[ואת כול ביתו ויגד למלך דויד ברך יהו]ה֯ א[ת בית עובד אדום ואת] (PAM 43.113 frg. 5|7,1) ]○○[
16[כול אשר לו בעבור ארון האלוהים ויאמר דויד אשיב את הברכה] (PAM 43.113 frg. 5|7,2) ]יאמר[
17[אל ביתי וילך דויד ויעל את ארון האלוהים מבית עובד אדום]
18[עיר דויד בש]מחה וה֯י֯ה֯[ כי צעדו נושאי ארון יהוה שבעה חבלים ויזבח]
19[דויד ]שב[עה] פרי֯ם ושבע[ה אילים ודויד מכרכר בכול עז לפני יהוה]
20[ודו]יד חגור אפוד בד ודו[יד וכול בית ישראל מעלים את ארון יהוה]
21[בתרועה ובקו]ל שופר ויהי [ארון יהוה בא עד עיר דויד ומיכל בת שאול]
22[נשקפה בעד הח]ל֯[ון ות]ר֯א֯ [את המלך דויד מפזז ומכרכר לפני יהוה ותבז]
23[לו בלבב ו]י֯ביאו את [ארון יהוה ויצגו אתו במקומו בתוך האהל אשר נטה]
24[לו דו]יד ויעל דויד עו֯[לות לפני יהוה ושלמים ויכל דויד מהעלות]
25[העולות ויבר]ך֯ את הע֯[ם בשם יהוה -- ]
frg. 77
1[כי לוא ישבתי בבית למיום העלתי את בני ישראל מארץ מצרי]ם
2[ועד היום הזה ואהיה מתהלך באהל ובמשכן בכול אשר התה]לכתי
3[בכול בני ישראל הדבר דברתי את אחד שבטי ישרא]ל
4[ -- ]○
frg. 78-79
1ש[מענו באזנינו ומי כעמך כישראל גוי אחר בארץ אשר הוליך אתו]
2אלו[הים לפדות לו לעם לשום לך שם ולע]שות ג֯[דלות ונוראות לגרש]
3מפנ[י עמך אשר פדית לך ממצרים גוים] ואהלים ות֯[כונן את עמך ישראל]
4לך[ לעם עד עולם ואתה יהוה היית להם] לאלוהים וע[תה אדני יהוה]
5הדבר[ אשר דברת על עבדך ועל ביתו יאמן] ע֯ד֯ ע֯ו֯[לם ועשה כאשר דברת]
6[ויגדל שמך עד עולם לאמור יהוה צבא]ות א֯ל֯והים על֯ יש֯[ראל ובית]
7[עבדך דויד יהיה נכון לפניך כי אתה יהוה] צבאות אלוהי יש[ראל]
8[גליתה את אזן עבדך לבנות לו בית על כן מצ]א עבדך את לבו להת[פלל]
9[אליך את התפלה הזאת ועתה אדני יהוה אתה ]ה֯וא האלוהים ודברך
10[יהיה אמת ותדבר אל עבדך את הטובה הזאת ]ועתה הואל וברך
11[את בית עבדך להיות לעולם לפניך כי אתה אדני יהוה דברת ומ]ברכתך
frg. 80-83
1[פלשתיים ויכניעם ויקח דויד את מ]תג האמה [מיד פלשתיים ויך את]
2[מואב וימדדם בחבל השכב או]ת֯ם[ א]ר֯ץ ומדד[ שני חבלים להמית]
3[ומלא החבל השלישי להחיו]ת ויה[יו מואב ]ל[דויד לעבדים נושאי]
4[מנחה ויך דויד את הדדעזר ]בן רחב[ מלך צובה בלכתו להשיב ידו]
5[בנהר פרת וילכד ממנו ]דויד אלף ר[כב ושבעת אלפים פרשים]
6[ועשרים אלף איש רגלי ויעקר דויד את כול הרכב ויותר לו]
7[ממנו מאה רכב ותבוא ארם דמשק לעזור להדדעזר מלך צובה]
8[ויך דויד בארם עשרים ושנים ]אלף [איש וישם דויד נצבים]
9[בארם דמשק ותהי ארם לדו]יד עבדים [נושאי מנחה וישע יהוה]
10[את דויד בכול אשר הלך וי]קח דויד א[ת שלטי הזהב אשר היו]
11[על עבדי הדדעזר ויביאם ירוש]ל[י]ם֯ גם[ ]אותם ל[קח אחר שושק]
12[מלך מצרים ב]ע֯ל֯ותו אל יר֯[ושלים] בימי רחבעם בן שלו[מה ומבטח]
13[ומברות ערי] הדדעזר לקח המלך דויד נחושת רבה מא[ד ]
frg. 84
1[ -- וישתחו ויאמר מה עבדך כי פנית אל הכלב ה]מת
2[אשר כמוני ויקרא המלך אל ציבא נער שאול ויאמר אליו כל אשר היה לש]א֯ול
3[ולכל ביתו נתתי לבן אדניך ועבדת לו את האדמה אתה ו]ב֯ניך֯
frg. 85
1[ויגלח את זקנם ויכ]רות[ א]ת֯ מ[דויהם בחצי עד שתותיהם וישלחם]
2[ויגדו לדויד על ]ה֯אנשים ו[ישלח לקראתם כי היו האנשים נכלמים]
3מאד֯[ ויאמר המלך ]שבו י֯ר֯חו[ עד ]יצמח[ זקנכם ושבתם ]
frg. 86-87
1[בני עמון כי התבאשו עם דויד וישלח חנון ובני עמון ]אלף ככר כסף
2[לשכור להם מן ארם רחב ומן ארם מ]ע֯כה [ומן ארם צוב]ה֯ רכב ופרשים
3[וישכרו להם שנים ושלושי]ם אלף רכב֯ [ואת מלך מעכה ואת א]י֯ש טוב
4[ויבאו ויחנו לפני מידבא ובני] עמון נאספו מן ה[ערים ויבאו להלח]ם
5[וישמע המלך דויד ויש]לח֯ [א]ת֯ יוא[ב ואת כול צבא הגבורים ]
frg. 88
1[מפני ישראל ויהרג דוד מאר]ם ש֯ב֯[ע מאות רכב וארבעים אלף פרשים ואת]
2[שובך שר צבאו ]הכה וימות[ שם ויראו כל המלכים עבדי הדדעזר ]
3[כי נגפו לפני ישר]אל וישלימ[ו את ישראל ויעבדום ויראו ארם להושיע]
4[עוד את בני עמון ]
frg. 89-92
1[ -- ו]יתהלך
2[על גג בית המלך וירא מעל גג בית המלך אשה רוחצת] והאשה
3[טובת מראה מאד וישלח דויד וידרוש לאשה ויאמר הלוא זא]ת בת שבע
4[בת אליעם] אש[ת אוריה החתי נ]ושא כלי יואב [וישלח דוי]ד מלאכים
5[ויקח]ה֯ ותבוא אליו ו֯י֯[שכב עמה ו]היא מתקדשת ותב[וא אל] ביתה ותה[ר]
6[האש]ה֯ ותשלח ותגד לדוי[ד ותאמר] הנ[ה] אנוכי הרה ו[ישלח ד]ויד [אל]
7[יואב ויאמ]ר ש֯לחה אלי א[ת אוריה החתי ויש]ל[ח] יואב א[ת אוריה א]ל[יו]
8[ויבוא אור]יה אל[י]ו וישאל [דויד לשלום יואב ולש]ל[ום העם ולשלום]
9[המלחמ]ה֯ ו[יאמ]ר֯ דויד אל֯[ אוריה רד לביתך ורחץ רגליך ושכב עם]
10[אשתך ויצא] אוריה מ[פני המלך ויצא אחריו משרת המלך וישכב]
11[אוריה פתח בית המ]ל[ך את עבדי אדניו ולוא ירד אל ביתו ו]יגד
12[לדויד לאמור לוא ירד אוריה אל ביתו ויאמר דויד אל אוריה] הלוא
13[מדרך אתה בא מדוע לוא ירדת אל ביתך ויאמר אוריה] אל דויד הארון
14[וישראל ויהודה יושבים בסוכות ועוד עבדי יואב אדנ]י ועבדי אדני
15[על פני השדה חונים ואני אבוא אל ביתי לאכול ולשתות] ולשכוב עם
16[אשתי חי יהוה וחי נפשך אם אעשה את הדבר הזה ויאמ]ר דויד אל
frg. 93-94
1[מאחריו ונכה ומ]ת֯ ו[י]ה֯י בשור[ יואב על העיר ויתן את אוריה אל המקום]
2[אשר ידע כי אנ]ש֯י [ח]יל שם ויצאו אנ[שי ]ה[עיר וילחמו את יואב ויפלו]
3[מן העם מעבדי ד]ויד וימות גם אוריה֯ החתי[ וישלח יואב]
4[ויגד לדויד את ]כל דברי המלחמה[ וי]צ֯ו את֯[ המלאך לאמור ככלותך את]
5[כל דברי המלחמה ]לד֯ב֯[ר] אל המ֯ל[ך והיה אם תעלה חמת המלך ואמר]
6[לך מדוע נגשתם אל העי]ר ל֯[הלחם הלוא ידעתם את אשר תירו מעל ]החומ֯[ה]
frg. 96
1[ -- וישלח יהוה את ]נ[תן אל דוד ויבא אליו ויאמר לו שני]
2[אנשים היו בעיר אחת אחד עשיר ואחד ]רא[ש לעשיר היה צאן ובקר]
3[הרבה מאד ולרש אין כל כי אם ]כ֯ב֯שה [אחת קטנה אשר קנה ויחיה]
frg. 97
1הבא֯[ אליו ויחר אף דוד באיש מאד ויאמר אל נתן חי יהוה כי בן מות]
2האיש[ העשה זאת ואת הכבשה ישלם ארבעתים עקב אשר עשה את הדבר]
3○○[ -- ]
frg. 98
1[ואתנה לך את בית אדני]ך֯ ו֯את֯[ נשי אדניך בחיקך ואתנה]
2[לך את בית ישראל ויהוד]ה֯ ואם מ[עט ואספה לך כהנה וכהנה]
3[מדוע בזית את דבר י]הוה לעש[ות הרע בעינו את אוריה החתי]
4[הכית בחרב ואת א]שת֯ו ל֯[קחת לך לאשה ואתו הרגת בחרב בני]
frg. 99
1[חטאתי ליהוה ויאמר נתן אל דוד גם יהוה העביר ]חטאתכ[ה לו]א תמ[ו]ת֯ אפס
frg. 100-101
1[כי נ]אץ נאצ[ת] את ד֯בר יהוה בדב[ר הזה ג]ם ה֯[בן הילוד] לך מות יומת וילך
2[נתן ]אל בי֯ת֯ו ויגוף אלוהים את [הילד א]שר ילד[ה אש]ת אוריה לדויד ויבקש֯
3[דוי]ד מן האלוהים בעד֯ הנער וי[צם דוי]ד֯ ויב[ו]א֯ וישכב בשק ארצה ויקו֯מ֯[ו]
4[זקנ]י֯ ביתו אליו להק֯[ימו] מן האר[ץ ולוא א]ב֯ה ו[לו]א ברה אותם לחם וי[הי]
5[ב]יום השביע֯י וימ֯[ות הילד וייראו עבדי דוי]ד֯[ ל]הגיד לו כי מ֯ת הילד [כי אמרו]
6[הנה בהיות הילד חי דברנו אליו ולוא שמע] בקולנו ואי[כ]ה נאמר אליו מ[ת]
7[הילד ועשה רעה וירא דויד כי עבדיו מתלחשים ]ו֯יבן ד[ויד כי ]מת הילד
8[ויאמר דויד אל עבדיו המת הילד ויאמרו מת ויקום דויד מהארץ וירח]ץ֯ ו֯י֯ס֯[ך]
frg. 102 i
1[ -- ויא]ס֯ו֯ף֯
2[דויד את העם וילך רבתה וילחם בה וילכדה ויקח את עטרת מלכ]ם֯
3[מעל ראשו ומשקלה ככר זהב ובה אבן יקרה ותהי על ראש דויד ו]של֯ל
4[העיר הוציא הרבה מאד ואת העם אשר בה הוציא וישר במגרה ובח]רץ
5[הברזל ובמגזרה והעביר אותם במלבן וכן יעשה לכול ערי בני] ע֯מו[ן]
6[וישב דויד וכול העם ירושלים ]
7[ויהי אחרי כן ולאבשלום בן דויד אחות יפת מראה ושמה ת]מר ו[י]אהבה
8[אמנון בן דויד ויצר לאמנון להתחלות בעבור תמר אחתו] כי בתולה היא
9[ויפלא בעיני אמנון לעשות לה מאומה ולאמנו]ן֯ רע֯ [ושמו י]הונתן בן שמעיה
10[אחי דויד ויהונתן איש חכם מאד ויאמר לו מ]ד֯וע[ אתה] ככה דל בן המ֯לך
11[בבקר בבקר הלוא תגיד לי ויאמר לו אמנון ]את ת[מר] א֯חות אבשלום אחי
12[אני אוהב ויאמר לו יהונתן שכב על משכבך] ו֯ה֯ת֯חל ו[ב]א [א]ביך לראותך
13[ואמרת אליו תבוא נא תמר אחותי ותנצב עלי ותבריני לחם] ועש[תה]
14[לעיני את הבריה למען אשר אראה ואכלתי מידה וישכב אמנו]ן֯ וית[חל]
15[ויבוא המלך לראותו ויאמר אמנון אל המלך תבוא נא לי אחותי] תמר
frg. 102 ii+103-106
1[ -- ו]עתה
2[דבר נא א]ל֯ המלך֯ [כי לוא ימנעני ממך ולוא אבה לשמוע בקולה ויחז]ק ממנה
3[ויענה ו]ישכב אתה [וישנאה אמנון שנאה גדולה מאד כי גדולה] השנא[ה]
4[אשר שנ]אה מן האהב֯[ה אשר אהבה ויואמר לה אמנון קומי לכי ו]תואמר [לו]
5ת֯[מר אל] א֯ח֯[י כי גדולה הרעה האחרונה מן ראשונה אשר עשית עמי ל]ש֯לח֯[ני]
6ו֯[לוא אבה אמנון לשמוע בקולה ויקרא את נערו משרת ביתו ויואמר לו]
7ש֯[לח נא את זאת מעלי החוצה ונעל הדלת אחריה ועליה כתונת פסים כי כן]
8ת[לבשנה בנות המלך הבתולות מעולם ויוצא אותה משרתו החוץ ונעל הדלת]
9אחרי[ה ותקח תמר אפר ותשם על ראשה וכתונת הפסים אשר עליה קרעה]
10ותש[ם ידיה על ראשה ותלך תמר הלוך וזעק ויואמר אליה אבשלום אחיה]
11הא[מנון אחיך היה עמך ועתה אחותי החרישי אחיך הוא אל תשיתי את לבך]
12[לדבר הזה ותשב תמר שוממה בית אבשלום אחיה והמלך דויד] שמע את [כול]
13[הדברים האלה ויחר לו מאד ולוא עצב את רוח אמנון בנו כי אה]בו כי בכור[ו]
14[הוא ולוא דבר אבשלום עם] אמנו[ן למרע ועד טוב כי שנא] א֯בשלום [את]
15[אמנון על דבר אשר ]ענה את[ תמר אחותו ]
16[ויהי לשנ]תים[ ימים ויהיו גוזזים לאבשל]ום בב[על ח]צ֯ור אשר [ע]ם
17[אפרים וי]קרא [אב]שלום לבנ֯[י המלך ]ויבוא אבש[ל]ום אל המלך ויואמר
18[הנה נא גוזז]י֯ם֯ לע֯בד֯ך֯ ילך נ[א המ]לך ועבדיו אל עבדך [ו]יאמר המלך
19[אל אבשלום אל נא] נלך כל[נו ול]וא נכביד עליך ויפצר בו ולוא א[בה]
20[ללכת ויברכהו ויואמר אבש]ל[ום ולוא] יל[ך נ]א אמנון אחי [ויו]אמר לו המלך
21[למה ילך עמך ויפצר בו אבשלום וי]ש֯ל֯[ח] א֯ת אמנון ואת [כו]ל בני המלך
22[ויעש אבשלום משתה כמשתה ה]מ֯[ל]ך [וי]צ֯ו֯ אבשלום את נעריו לאמור
23ר[או נא כטוב לב אמנון ביין וא]מרתי אליכם הכו את אמנון ומתתם
24את[ו אל תיראו כי אנוכי צויתי אתכם ח]זקו והיו לבני חיל ויעשו [נע]ר֯[י]
25אבשל֯[ום לאמנון כאשר צוה להם ויקמו כו]ל֯ [בני המ]ל[ך וירכבו איש ע]ל
26פרדו וינוס[ו ויהי המה בדרך והשמועה באה אל דויד לאמור הכה]
27אבשלו[ם את כול בני המלך ולוא נותר מהם עד אחד ]
28ויקום המ[לך ויקרע את בגדיו וישכב ארצה וכול עבדיו קרעו איש]
29בגדיו ויען[ יהונתן בן שמעיה אחי דויד לאמור אל יאמר אדני המלך כי]
30הנערים כול בני המל[ך המיתו כי אמנון לבדו מת כי על אף אבשלום]
31היה [מיום] ע[נ]ת֯ו א[ת תמר אחותו ועתה אל ישם אדני המלך אל לבו]
32דב[ר לאמור כול] ב֯נ֯[י המלך מתו כי אם אמנון לבדו מת ויברח]
33[אבשלום ויש]א הנער ה[צופה את עיניו וירא והנה עם רב הולכים בדרך]
34[חורנים מצד ההר במורד ויבוא הצופה ויגד למלך ויאמר אנשים ראיתי]
35[בדרך חורנים מצד ההר ויאמר יהונתן אל המלך הנה בני המלך באו]
36[כדבר עבדך כן היה ויהי כ]כ֯לותו לד֯[בר והנה בני המלך באו וישאו]
37[קולם ויבכו וגם המלך וכול] עבדיו בכו בכי[ גדול מאוד ואבשלום ברח]
38[וילך א]ל֯ תלמ[י בן עמיחוד מ]לך גשור בא[רץ חי]ל[ם ויתאבל המלך על]
39[בנו כול] הימים [ואבשלום] ברח וילך גש[ו]ר֯ ויהי[ שם שלש שנים]
40[ותכל רו]ח המלך לצ֯[את אל אב]שלום כי [נ]ח֯ם֯ א[ל אמנון בנו כי מת]
41[וידע יוא]ב בן צר[ויה כי לב המלך על אבש]ל[ום וישלח יואב תקועה]
42[ויקח מ]ש֯ם אשה [חכמה ויאמר יואב אליה התאבלי נא ולבשי נא בגדי]
43[אבל ]ו֯אל תסוכ[י שמן ו]היית כא[שה זה ימים] רבים מת֯[אבלת על מת]
44[ובא]ת אל המל[ך ודברת ]א֯ליו כ֯[דבר הזה וישם יוא]ב֯ את ה֯ד֯ב֯ר֯[ים]
frg. 110
1[כי מות נמות וכ]מ֯[י]ם[ הנגרים ארצה אשר לא יאספו]
2[ולא ישא אלהים נפש וחשב מח]ש֯בות בל[תי ידח ממנו נדח]
frg. 106 ii
1ה[אשה התקועית ויאמר אל נא תכחדי ממני דבר אשר אנכי שאול אתך]
2ותאמר [האשה ידבר נא אדני המלך ויאמר המלך היד יואב אתך בכול]
3זאת ות[ען האשה ותאמר אל המלך חי נפשך אדני המלך אם אש להמין]
4ולהשמאל[ מכול אשר דבר אדני המלך כי עבדך יואב הוא צוני והוא שם]
5בפי אמתך[ -- ]
frg. 111
1[ -- וי]בא֯[ יואב אל המלך ויגד לו ויקרא]
2[אל אבשלום ויבא אל המלך ]וישת֯[חו לו על אפיו ארצה לפני המלך]
frg. 112-114
0]--[
1[ויהי אחרי כ]ן ויע֯ש[ לו אבשלום מרכ]ב֯ה֯ וס֯[וסים וחמשים אי