Versionen

11Q5

©

Copyright


18
1לטובים נפשתכמה ולתמימים לפאר עליון החבירו יחד
2להודיע ישעו ואל תתעצלו להודיע עוזו ותפארתו
3לכול פותאים כי להודיע כבוד יהוה נתנה חוכמה ולספר
4רוב מעשיו נודעה לאדם להודיע לפותאים עוזו
5להשכיל לחסרי לבב גדולתו הרחוקים מפתחיה
6הנדחים ○○○○ ממבואיה כי עליון הואה אדון
7יעקוב ותפארתו על כול מעשיו ואדם מפאר עליון
8ירצה כמגיש מנחה כמקריב עתודים ובני בקר
9כמדשן מזבח ברוב עולות כקטורת ר֯י֯ח֯ ניחוח מיד
10צדיקים מפתחי צדיקים נשמע קולה ומקהל חסידים
11זמרתה על אוכלםה בשבע נאמרה ועל שתותמה בחבר
12יחדיו שיחתם בתורת עליון אמריהמה להודיע עוזו
13כמה רחקה מרשעים אמרה מכול זדים לדעתה הנה
14עינ{י} יהוה על טובים תחמל ועל מפאריו יגדל חסדו
15מעת רעה יציל נפש[ם ברכו את] יהוה גואל עני מיד
16ז֯ר֯[ים (צ֯ר֯[ים) ומצי]ל [תמימים מיד רשעים מקים קרן מיע]ק֯ו֯ב֯ ושופט
19
1כי לוא רמה תודה לכה ולוא תספר חסדכה תולעה
2חי חי ה֯ו֯א֯ יודה לכה יודו לכה כול מוטטי רגל בהודיעכה
3חסדכה להמה וצדקתכה תשכילם כי בידכה נפש כול
4חי נשמת כול בשר אתה נתתה עשה עמנו יהוה
5כטובכה כרוב רחמיכה וכרוב צדקותיכה שמע
6יהוה בקול אוהבי שמו ולוא עזב חסדו מהםה
7ברוך יהוה עושה צדקות מעטר חסידיו
8חסד ורחמים שאגה נפשי להלל את שמכה להודות ברנה
9חסדיכה להגיד אמונתכה לתהלתכה אין חקר למות
10הייתי בחטאי ועוונותי לשאול מכרוני ותצילני
11יהוה כרוב רחמיכה וכרוב צדקותיכה גם אני את
12שמכה אהבתי ובצלכה חסיתי בזוכרי עוזכה יתקף
13לבי ועל חסדיכה אני נסמכתי סלחה יהוה לחטאתי
14וטהרני מעווני רוח אמונה ודעת חונני אל אתקלה
15בעווה אל תשלט בי שטן ורוח טמאה מכאוב ויצר
16רע אל ירשו בעצמי כי אתה יהוה שבחי ולכה קויתי
17כול היום ישמ֯חו אחי עמי ובית אבי השוממים בחונכה
18○○○[ -- ]○לם אשמחה בכה
21
11אני נער בטרם תעיתי ובקשתיה באה לי בתרה ועד
12סופה אדורשנה גם גרע נץ בבשול ענבים ישמחו לב
13דרכה רגלי במישור כי מנעורי ידעתיה הטיתי כמעט
14אוזני והרבה מצאתי לקח ועלה היתה לי למלמדי אתן
15הודי (הודו) זמותי ואשחקה קנאתי בטוב ולוא אשוב חריתי
16נפשי בה ופני לוא השי֯ב֯ותי טרתי נפשי בה וברומיה לוא
17אשלה ידי פת֯ח֯[ה -- ו]מערמיה אתבונן כפי הברותי אל?
18[ -- ]ל[ -- ]
22
1שכרכם בעתו _____ אזכורך לברכה ציון בכול מודי
2אני אהבתיך ברוך לעולמים זכרך גדולה תקותך ציון ושלום
3ותוחלת ישועתך לבוא דור ודור ידורו בך ודורות חסידים
4תפארתך המתאוים ליום ישעך וישישו ברוב כבודך זיז (זיו!)
5כבודך יינקו וברחובות תפארתך יעכסו חסדי נביאיך
6תזכורי ובמעשי חסידיך תתפארי טהר חמס מגוך שקר
7ועול נכרתו ממך יגילו בניך בקרבך וידידיך אליך נלוו
8כמה קוו לישועתך ויתאבלו עליך תמיך לוא תובד תקותך
9ציון ולוא תשכח תוחלתך מי זה אבד צדק או מי זה מלט
10בעולו נבחן אדם כדרכו אנ֯יש כמעשיו ישתלם סביב נכרתו
11צריך ציון ויתפזרו כול משנאיך ערבה באף תשבחתך ציון
12מעלה לכול תבל פעמים רבות אזכורך לברכה בכול לבבי אברכך
13צדק עולמים תשיגי וברכות נכבדים תקבלי קחי חזון
14דובר עליך וחלמות נביאים תתבעך רומי ורחבי ציון
15שבחי עליון פודך תשמח נפשי בכבודך
24
3יהוה קראתי אליכה הקשיבה אלי פרשתי כפי
4למעון קודשכה הט אוזנכה ותן לי את שאלתי ובקשתי
5אל תמנע ממני בנה נפשי ואל תמגרה ואל תפרע לפני
6רשעים גמולי הרע ישיב ממני דין האמת יהוה
7אל תשפטני כחטאתי כי לוא יצדק לפניכה כול חי
8הבינני יהוה בתורתכה ואת משפטיכה למדני
9וישמעו רבים מעשיכה ועמים יהדרו את כבודכה
10זכורני ואל תשכחני ואל תביאני בקשות ממני
11חטאת נעורי הרחק ממני ופשעי אל יזכרו לי
12טהרני יהוה מנגע רע ואל יוסף לשוב אלי יבש
13שורשיו ממני ואל ינצו ע[ל]יו בי כבוד אתה יהוה
14על כן שאלתי מלפניכה שלמה למי אזעקה ויתן לי
15ובני אדם מה יוסיף אומ[צ]ם֯ (אומ[צם]) לפ֯[נ]יכה (מ֯לפ֯[נ]יכה) יהוה מבטחי
16קראתי יהוה ויענני [וירפא את] שבר לבי נמתי
17[ואי]שנה חלמתי גם [הקיצותי סמכתני יהוה הוכה לבי ואקרא יהו]ה
26
9גדול וקדוש יהוה קדוש קדושים לדור ודור לפניו הדר
10ילך ואחריו המון מים רבים חסד ואמת סביב פניו אמת
11ומשפט וצדק מכון כסאו מבדיל אור מאפלה שחר הכין בדעת
12לבו אז ראו כול מלאכיו וירננו כי ה֯ הראם את אשר לוא ידעו
13מעטר הרים תנובות _____ ו֯אוכל טוב לכול חי ברוך עושה
14ארץ בכוחו מכין תבל בחוכמתו בתבונתו נטה שמים ויוצא
15[רוח] מאו[צרותיו ברקים למט]ר עשה ויעל נשיא[ים מ]קצה
27
2ויהי דויד בן ישי חכם ואור כאור השמש וסופר
3ונבון ותמים בכול דרכיו לפני אל ואנשים ויתן
4לו יהוה רוח נבונה ואורה ויכתוב תהלים
5שלושת אלפים ושש מאות ושיר לשורר לפני המזבח על עולת
6התמיד לכול יום ויום לכול ימי השנה ארבעה וששים ושלוש
7מאות ולקורבן השבתות שנים וחמשים שיר ולקורבן ראשי
8החודשים ולכול ימי המועדות ולים הכפורים שלושים שיר
9ויהי כול השיר אשר דבר ששה ואבעים וארבע מאות ושיר
10לנגן על הפגו֯עים ארבעה ויהי הכול ארבעת אלפים וחמשים
11כול אלה דבר כנבואה אשר נתן לו מלפני העליון
28
3הללו יה לדויד בן ישי קטן הייתי מן אחי וצעיר מבני אבי וישימני
4רועה לצונו ומושל בגדיותיו ידי עשו עוגב ואצבעותי כנור
5ואשימה ליהוה כבוד אמרתי אני בנפשי ההרים לוא יעידו
6לו והגבעות לוא יגידו עלו֯ העצים את דברי֯ והצואן את מעשי֯
7כי מי יגיד ומי ידבר ומי יספר את מעשי֯ אדון הכול ראה ו֯אלוה
8הכול הוא שמע והוא האזין שלח נביאו למושחני את שמואל
9לגדלני יצאו אחי לקראתו יפי התור ויפי המראה הגבהים בקומתם
10היפים בשערם לוא בחר יהוה אלוהים בם וישלח ויקחני
11מאחר הצואן וימשחני בשמן הקודש וישימני נגיד לעמו ומושל בבני
12בריתו _____
13תחלת (תה!לת) גב[ו]רה לדו֯י֯ד משמשחו נביא אלוהים אזי רא֯[י]תי פלשתי
14מחרף ממ[ערכות הפלשתים --] אנוכי [--] את [--]
frg. A-C i
1-- חסד ומ]שפט אשירה לכה[ יה]ו֯ה אזמרה
2[אשכילה בדרך תמים מת]י תבוא לי אתהל[ך] בתום לבבי
3[בקרב ביתי לוא אשית לנגד ]עיני דבר בל֯[יעל ]ע֯שה
4[סטים שנאתי לוא ידבק ב]י לבב[ עקש יסור ממני]
5[רע לוא אדע מלושני בסתר רעהו אותו אצמית]
6[גבה עינים] ורחב ל[בב אתו לוא אוכל עיני בנ]אמני
7[ארץ לש]בת עמדי ה[לך בדרך תמים הוא יש]רתני
8[לוא ישב] בקרב ביתי [עשה רמיה דבר שקרים] לוא
9[יכון לנגד] עיני לבקרים א[צמית כול רשעי ארץ להכרי]ת
10[מעיר ]יהוה כול פ[וע]ל[י און ]
11[תפלה] לעני כי יעטו[ף ולפני יהוה ישפך שיחו ]
12[יהוה ]שמעה תפל[תי ושועתי אליך תבוא ]
13 (BOX_1032A frg.-81,1) [-- הללו יה כי תו]ב זמרה אלו[הינו]
14 (BOX_1032A frg.-81,2) [כי נעים? נאוה תהלה בונה ירושלים יהוה נדחי י]שר[א]ל[ יכנס --]
frg. C ii
1תולעת הערער ולוא [בזה את תפלתם תכתב זאת לדור]
2אחרון ועם נברא יהללי֯[ה (יהלל○[) () (י[ה) כי השקיף ממרום קדשו]
3יהוה משמים אל האר[ץ הביט לשמע אנקת אסיר]
4[לפ]תח בני תמותה לספר בצ[יון שם יהוה ותהלתו]
5בירושלים בהקבץ עמים[ יחדו וממלכות לעבד את]
6יהוה כי ענה בדרך [כחי קצר ימי אמר אלי אל]
7תעלני בחצי ימי בדור ד[ורים שנותיך לפנים הארץ]
8נוסדה ומעשי ידיכה ש[מים המה יאבדו ואתה תעמד]
9וכולם כבגד יבלו וכלבוש[ תחליפם ויחלפו ואתה הוא]
10ושנותיכה לוא יתמו בני[ עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון ]
11]לדור
12[ב]ר֯֯כי נפשי את י[הוה וכול קרבי את שם קדשו]
frg. D
0[-- ]נ֯פשי ואתה֯[ --]
1[ואתה יהוה אדני עשה אתי למען ש]מכה כי טוב
2[חסדך הצילני כי עני ואביון אנכי ולב]י חלל בקרבי
3[כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה בר]כי כשלו מצום
4[ובשרי כחש משמן ואני הייתי חרפה ]לה֯ם יראוני
5[יניעון ראשם עזרני יהוה אלהי ה]ושיעני
6[כחסדך וידעו כי ידך זאת יהוה ]אתה עשיתה
7[יקללו המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבד]כה ישמח
8[ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשת]ם אודה
9[יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו ]כי עמד
frg. E i
1-- אנא יהוה ]הושיעה נא אנא יהוה
2[הצליחה נ]א֯ ברו֯ך֯[ ה]בא֯ בשם יהוה ברכנוכם בשם
3[מבית ]י֯הוה אל יהוה ויאר לנו אסורי חג בעבותים
4[עד קר]נות המזבח אלי אתה ואודכה אלוהי ארוממכה
5[הודו ]ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו
6לדויד ברכי נפשי
7[את יהוה י]הוה אלוהינו גדלתה מואדה ה֯וד֯
8[והדר לבשתה עוטה א]ור כשלמה נוטה שמים כיריעה
9[המקרה במים עליותיו ה]שם עבים רכובו המהלך על
10[כנפי רוח עושה מלאכיו ר]ו֯ח֯[ות מ]ש֯ר֯ת֯יו אש לוהטת
11[יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ו]עד תהום
frg. E ii
1-- הכפירים ש]א֯ג֯[ים לטרף ולבקש מאל אוכלם תזרח]
2השמש יאספון וא֯ל מעונותיהם [ירבצון יצא אדם]
3לפועלו ולעבודתו עד ערב מה רבו מעש[י]כ֯[ה יהוה]
4כולם בחוכמה עשיתה מלאה הארץ קנינכה הים ג֯[דול]
5ורחב ידים שמה רמש הרבה ואין למספר חיות קטנ[ות]
6עם גדולות שם אוניות יהלכון לויתן זה יצרתה לשחק
7בו כולם אליכה ישברו לתת להם אוכלם בעתו תתן להם
8וילקטון תפתח ידכה ישבעו טוב תוסף רוחכה ויגועו
9ואל עפרם ישובו תשלח רוחכה ויבראון ותחדש פני
10אדמה ויהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו
11[המ]ביט אל הארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו אשירה
12[ליה]ו֯ה בחיי אזמרה לאלוהי בעודי יערב עליו שיחי
13[אנכי אשמח ב]י֯הוה כאשר יתמו חוטאים מארץ
14[ורשעים עוד אינם ב]רכי נפשי את יהוה הללו יה
15[הללו יה ]
16[כי טוב זמרה אלוהינו כי נעים נאוה ת]הלה בונה ירושלים
frg. E iii
5ישלח דברו֯[ וימסם ישב רוחו יזלו מים מגיד דבריו ליעקוב]
6חוקיו ומשפטיו ל֯[ישראל לוא עשה כן לכול גוי]
7משפטים בל הודיעם[ הללו יה ]
8הודו ליהוה כי טוב כי[ לעולם חסדו הודו ליהוה קראו]
9בשמו הודיעו בעמים עלי[לותיו שירו לו זמרו לו שיחו]
10בכול נפלאותיו התהללו בשם ק[ודשו ישמח לב מבקש]
11רצונו דרושו יהוה ועוזו בקשו֯ [פניו ]תמיד ז֯[כורו]
12נפלאותיו אשר עשה מופתיו ומשפט[י פיו זרע אברהם]
13עבוד עבדיו בני יעקוב בחירו כי הוא י֯[הוה ובארץ]
14משפטיו זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף[ דור אשר כרת]
15עם אברהם שבועתו לישחק ויעמידה לי֯[עקוב לחוק]
16לישראל ברית עולם לאמור לכם אתן את֯ א֯[רץ כנען]
17[חב]ל[ נחלתכם -- ]
frg. F
1-- ]עצבוני֯[ -- ]
1
1-- הפך ]לבם לשנוא
2[עמו להתנכל בעבדיו שלח משה עבדו אה]רון אשר בחר
3[בו שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם של]ח חושך
4[ויחשך ולוא מרו את דברם -- ]רם שם
5[את מימיהם לדם וימת את דגתם ש]רצה ארצם
6[צפרדעים בחדרי מלכיהם אמר ויבא ערב כ]נ֯ים בכול
7[גבולם נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם וי]ך גפנם
8[ותאנתם וישבר עץ גבולם אמר ויבא ארבה ]וילק ואין
9[מספר ויאכל כול עשב בארצם ויאכל פרי א]דמתם
10[ויך כול בכור בארצם ראשית לכול אונם ויוצא א]ת עמו
11[בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל שמח מצרים בצא]תם כי
12[נפל פחדם עליהם פרש ענן למסך ואש להאיר] לילה
13[שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם פתח צ]ור ויזובו
14[מים הלכו בציות נהר כי זכר את דבר קדשו את ]אברהם
15[עבדו ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו ויתן ]
16[להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו בעבו]ר ישמורו
2
1יתום ואלמנה יעודד ודרך[ רשעים יעות -- ]
2מיהוה כול הארץ ממנ[ו -- ]
3בהודעו לכול מעשיו ברא[ -- ]
4גבורותיו ימלוך יהוה[ לעולם אלוהיכה ציון לדוד]
5ודור הללו יה הללו יה]
6הללו יהוה משמים הלל[והו במרומים הללוהו]
7כול מלאכיו הללוהו כול צבא[יו הללוהו שמש וירח]
8הללוהו כול כוכבי אור הללו[הו שמי השמים והמים]
9אשר מעל לשמים הללו את[ שם יהוה כי הוא]
10צוה ונבראו ויעמידם לע[ד לעולם חוק נתן ולוא]
11יעבור הללו את יהוה מ[ן הארץ תנינים וכול]
12תהומות אש וברד שלג וק[יטור רוח סערה]
13עושה דברו ההרים וכול[ גבעות עץ פרי וכול]
14ארזים החיה וכול בהמה [רמש וצפור כנף מלכי]
15אר֯[ץ] וכול לאומים שרים ו[כול שופטי ארץ בחורים]
16[וגם בתו]לות זקנים עם נע[רים יהללו את שם יהוה]
3
1שיר המעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא [עזרי]
2עזרי מעם יהוה עושה שמים וארץ אל יתן ל[מוט]
3[רג]לכה ואל [י]נום שומרכה הנה לוא ינום ולוא יישן[ שומר]
4[י]שראל בלילה י֯הוה שומרכה ____ צלכה על יד ימינכה יומ֯[ם]
5[הש]מש לוא יככה וירח בלילה יהוה ישומרכה מכו[ל רע] יש[מור]
6[א]ת֯ נפשכה ישמור צאתכה ובואכה מעתה ועד ע[ולם]
7שיר המעלות לדויד ש[מחתי באומרים]
8[לי ]בית יהוה נלך עומדות היו רגלי בשעריך
9[יר]ושלים ירושלים הבנויה כעיר שחברה לו שמה[ עלו שבטים שבטי]
10[יה עדת ישראל להודות לשם יהוה כי ש[מה ישבו כסאות]
11[ל]משפט כסא לבית דויד שאלו שא○ שלום ירוש[לים ישליו]
12[א]והביך יהי שלום בחילך ושלוה בארמונותיך [למען אחי]
13[ו]רעי אדברה שלום בך למען בית יהוה אלו[הינו אבקשה]
14[]טובה לך
15[שיר ]דויד למעלות[ א]ליכה נש[את]י [את עי]ני היושב בשמ[ים] [הנה]
16[כעיני ]עבדים אל[ יד אדונ]יהם[ כ]ע֯[י]נ֯י֯[ שפחה אל יד גברתה ]
4
1[הפח נשבר ואנח]נ֯[ו] נמלטנו עוזרנו בשם יהוה עושה
2[שמים וארץ ]
3[שיר המעלות] הבוטחים ביהוה כהר ציון שלוא
4[ימוט לעולם י]שב ירושלים הרים סביב לו יהוה
5[סביב לעמו מ]ע֯תה ועד עולם כי לוא ינוח שבט הרשע
6[על גורל הצ]ד֯יקים למען לוא ישלחו הצדיקים בעולתה
7[ידיהם היטי]ב֯ה יהוה לטובים ולישרים בלב עקלקולות
8[יוליכם יהו]ה את כול פועלי און שלום על ישראל
9שיר המעלות בשוב יהוה
10[את שיבת ציון ]היינו כחלומים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו
11[רנה אז י]א֯מרו בגויים הגדיל יהוה לעשות עם
12[אלה הגד]י֯ל יהוה לעשות עםנו היינו שמחים
13[שובה יה]וה את שבותינו כאפיקים בנגב הזורעים
14[בדמעה ברנ]ה יקצורו הלוך ילך ובכו נושאי משך הזרע
15[בוא יבוא בר]נה נושאי אלומותו
16[שיר המעלות ]לשלומה א[ם יהו]ה לוא [י]בנה[ בי]ת שוא
5
1ל֯[שלחנכה הנה כי כן יברככה ]גבר ירא יהוה יברככה אדוני
2[מציון וראה בטוב ירושל]ים כול ימי חייכה וראה בנים
3ל[בניכה שלום על ישראל ]
4ש[יר המעלות רבות צר]רוני מנעורי יואמר נא ישראל רבות
5[צררוני מנעורי גם לו]א יכולו לי על גבי חרשו רשעים
6[האריכו למענותם ]אדוני צדיק קצץ עבות רשעים יבושו
7[ויסגו אחור כל ש]נאי ציון יהיו כחציר גגות שקדמת שלף
8יב[ש שלוא מלא כפו קו]צר וחוצנו מעמר שלוא אמרו העוברים
9בד[רך ברכת יהוה א]לוהיכמ עליכם ברכנו אתכם בשם יהוה
10שיר המעלות אדוני ממעמקים
11[קראתיך אדוני שמ]ע֯ה בקולי תהי נא אוזנכה קשובת לי
12[לקול תחנוני אם עונות תש]מ֯ור יה אדוני מי יעמוד כי עמכה הסליחה
13[למען תורא קויתי יהו]ה קותה נפשי לדברו הוחלתי הוחילי
14[נפשי לאדוני משומרים ל]בוקר שומרים לבוקר יחל ישראל
15[אל יהוה כי עם יהוה ]החסד הרב עמו פדה הוא יפדה את
16[ישראל מכל עונתי]ו֯
17[שיר המעלות לדויד יה]ו֯ה֯[ -- ]ל֯[ -- ]
6
1למנוחתכה אתה וא[רון ]ע֯ו֯ז֯כ֯ה֯ כוהניכה ילבשו צדק וחסידיכה
2ירננו בעבור דויד עבדכה אל תשב ○○○ פני משיחכה נשבע
3יהוה לדויד [אמת [וא] ישוב ממנה כי מפרי בטנכה אשית
4על כסא לכה [אם י]שמ֯[ו]ר֯ו בניכה בריתי ועדוותי זה
5אלמדם גם בנ[יה]ם עודי עד יעלו לכסא לכה כי בחר
6יהוה בציון א[וה] למושב לו זואת מנוחתי עדי עד פה
7אשב כי אוית[יה] [צידה] ברך אברך אביוניה אשביע
8לחם וכוהניה א[לבי]ש֯ה ישע וחסידיה ירננו שם אצמיח
9קרן לדויד ער֯[כתי ]נ֯ר֯ למשיחי אויביו אלביש בושת ועליו
10יציץ נזרו
11אשרי תמי[מי דרך ה]הולכים בתורת יהוה
12אשרי[ -- ]עת ידורשוה
13אף ל[א פעלו עולה בדרכי]ו הלכו
14את [צויתה פקודיכה לשמ]ור מואדה
15אחל[י -- ]מתכה
16אז ל[א אבוש בהביטי אל כ]ל מצוותיכה
7
1בפקודיכה אשיחה ואביטה אורחותיכה
2בחוקיכה אשתעשע לוא אשכח דבריכה
3גמור על עבדכה ואחיה ואשמורה דבריכה
4גל עיני ואביטה נפלאות מתורותיכה
5גר אנוכי בארץ אל תסתר ממני מצוותיכה
6גרשה נפשי לתאבה אל משפטיכה בכול עת
7גערתה זדים ארורים השוגים ממצוותיכה
8גול מעלי חרפה ובוז כי עדוותיכה נצרתי
9גם ישבו שרים בי נדברו עבדכה ישיח בחוקיכה
10גם עדוותיכה שעש֯ו֯עי֯[ ]אנשי עצתי
11דבקה לעפר נפ[שי חיני כדברכה]
12דרכי ספרתי ות֯[ענני למדני חוקיכ]ה
13דרך פקודיכה ה֯[בינני ואשיחה בנפ]לאותיכה
14דלפה נפשי מ[תוגה קימני כדבר]כ֯ה
8
1העבר עיני מראות שוא כדברכה חונני
2הקם לעבדכה אמרתכה אשר ליראתכה
3העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיכה טובים
4הנה תאבתי לפקודיכה בצדקתכה חונני
5ויבואוני חסד יהוה תשועתכה כאמרתכה
6ואענה חורפי דבר כי בטחתי בדברכה
7ואל תצל מפי דבר אמת עד מואדה כי לדבריכה יחלתי
8ואשמורה תורתכה תמיד ועד ואתהלכה ברחוביה
9כי פקודיכה דרשתי
10ואדברה בעדוותיכ֯ה [נ]ג֯ד מלכים ולוא אבוש
11ואשתעשעה במ[צוותיכה א]ש֯ר אהבתי
12ואשא כפי אל מצוו[תיכה אש]ר אהבתי ואשישה בחוקיכה
13זכורה דבריכה[ ]ל֯[עבדך על אשר] יחלתני
9
1חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדוותיכה
2חשתי ולוא התמהמהתי לשמור מצוותיכה
3חבלי רשעים עודוני תורתכה לוא שכחתי
4חצות לילה אקום להודות לכה על משפטי צדקכה
5חבר אני לכול אשר יראוכה ולשומרי פקודיכה
6חסדכה יהוה מלאה הארץ חוקכה למדני
7טוב עשיתה עם עבדכה יהוה כדברכה
8טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיכה האמנתי
9טרם אענה אני שוגג ועתה אמרתכה שמרתי
10טוב אתה אדוני ומטיב למדני חוקיכה
11טפלו עלי שקר זדים אני בכ֯ול ל[ב] אצורה פקודיכה
12טפש כחלב לבם אני תורתכ[ה] ש֯ע֯[ש]ועי
13טוב לי כי עניתני למען אלמ[ד חוק]יכה
14טוב לי תורת פיכה מאלף֯[ זהב וכסף]
15[ידיכה עשוני ויכוננוני הבינני ואלמדה מצותי]כ֯ה֯
10
1כלתה עיני לאמרתכה לאמור מתי תנחמני
2כי עשיתני כנאוד בקיטור חסדכה לוא שכחתי
3כמה ימי עבדכה מתי תעשה ברודפי משפט
4כרו לי זידים שחת אשר לוא כתורתכה
5כול מצוותיכה אמונה שקר רדפוני עוזרני
6כמעט כלוני מארץ ואני לוא עזבתי פקודיכה
7כחסדכה חונני ואשמורה עדוות פיכה
8לעולם יהוה דברכה נצב בשמים
9לדור ודור אמונתכה כוננתה ארץ ותעמד
10למשפטיכה עמדו היום כי הכול עבדי֯כה
11לולי תורתכה שעשועי אז אבדתי בעווני
12לעולם לוא אשכח פקודיכה כי במה חייתני
13לכה אני הושיעני כי פקודיכה דרשתי
14לי קוו רשעים לאבדני עדוותיכה אתבונן
15לכול תכלה ראיתי קץ רחבה מצותכ[ה] מואדה
11
1נר לרגלי דבריכה אור לנתיבותי
2נשבעתי ואקימה לעשות משפט צדקכה
3נעויתי עד מואדה יהוה כאמרתכה חונני
4נדבות פי רצה יהוה ממשפטיכה למדני
5נפשי בכפי תמיד תורתכה לוא שכחתי
6נתנו רשעים פח לי אני פקודיכה לוא תעיתי
7נחלתי עדוותיכה לעולם כי ששון לבי המה
8נטיתי לבי לעשות חוקיכה לעולם עקב
9סעפים שנאתי תורתכה אהבתי
10סתרי ומגני אתה לדבריכה יחלתי
11סורו ממני מרעים ואצורה מצות אלוהי
12סמכני כאמרתכה ואחיה ואל תבישני ממשברי
13סעדני ואושעה ואשא חוקיכה תמיד
14סליתה כול שוגים מחוקיכה כי שקר תרמיתם
15סיגים חשבתי כול רשעי ארץ על כן אהבתי כול עדוותיכה
16סמר מפחד[כה ]בשרי וממשפטיכה יראתי
12
1על כן פקודי כול ישרתי כול אורח שקר שנאתי
2פלגי נפת עדוותיכה על כן נצרתם נפשי
3פתח דבריכה והאר מבין פותאים
4פי פערתי ואשאפה למצוותיכה תאבתי
5פנה אלי וחונני כמשפט לאוהבי שמכה
6פעמי הכן לאמרתכה ואל תשלט בי כול און
7פדני מעשק אדם ואשמורה פקודיכה
8פניכה האר בעבדכה ולמדני את חוקיכה
9פלגי מים ירדו עיני על כי לוא שמרו תורתכה
10צדיק אתה יהוה וישרים משפטיכה
11צויתה צדק עדוותיכה ואמונה מואדה
12צמתתני קנאתי כי שכחו דבריכה צרי
13צרופה אמרתכה מואדה ועבדכה אהבה
14צעיר אנוכי ונבזה פקודיכה לוא שכחתי
15-- ]ות [צ]דקות עולם ותורתך אמת
13
1קרבו רודפי זמה מתורתכה רחקו
2קרוב אתה יהוה וכול מצוותיכה אמת
3קדם ידעתי מדעתכה כי לעולם יסדתני
4ראה עוניי וחלצני תורתכה לוא שכחתי
5ריבה ריבי וגאלני לאמרתכה חיני
6רחוק מרשעים ישועה כי חוקיכה לוא דרשו
7רחמיכה רבים יהוה כמשפטיכה חונני
8רבים רודפי וצרי מעדוותיכה לוא נטיתי
9ראיתי בוגדים ואתקוטטה אשר אמרתכה
10לוא שמרו
11ראה כי פקודיכה אהבתי יהוה כאמרתכה חונני
12רו[אש] דבריכה אמת ולעולם כול משפט צדק
13שרים רדפוני חנום ומדבריכה פחד לבי
14שש א֯נוכי על אמרתכה ממוצא שלל רב
15שק[ר שנא]תי ואת֯עבה ותורתכה אהבתי
16[שבע ביום הללתיכה ע]ל [מ]ש֯פ֯ט֯י֯
17[צדקכה -- ]
14
1תבענה שפתי תהלה לכה כי תלמדני חוקיכה
2תענה לשוני אמרתכה כי כול מצוותיכה צדק
3תהי ידכה לעוזרני כי פקודיכה בחרתי
4תאבתי לישועתכה יהוה תורתכה שעשועי
5תחי נפשי ותהללכה ומשפטיכה יעוזרני
6תעיתי כשה אובד בקש עבדכה כי עדוותיכה לוא שכחתי
7הללו עבדי יהוה הללו את שם יהוה הללו יה
8ורוממו יה שעומדים בבית
9יהוה בחצרות בית אלוהינו ובתוכך ירושלים
10הללו את יהוה כי טוב זמרו שמו כי נעים כי יעקוב
11בחר לו וישראל לסגולה לו אני ידעתי כי גדול יהוה
12ואלוהינו מכול אלוהים אשר חפץ יהוה עשה
13בשמים ובארץ לעשות יעשה אין כיה אין כיהוה
14ואין שיעשה כמלך אלוהים בימים ובכול תהומות מעלה
15נשיא֯[ים מ]קצה הארץ ברקים למטר עשה מוציא רוח
16[מאוצרותיו -- ]○○○○[ -- ]ל[ ]
15
1להם ולוא יאזינו ואין יש רוח בפיהם כמוהם יהיו עושיהם וכול
2אשר בטח בהם בית ישראל ברכו את יהוה בית אהרון
3ברכו את יהוה בית הלוי ברכו את יהוה יראי
4יהוה ברכו את יהוה יברככה יהוה מציון שוכן
5ירושלים הללו יה
6הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו הודו לאלוהי האלוהים
7כי לעולם חסדו הודו לאדון האדונים כי לעולם חסדו
8לעושה נפלאות לבדו כי לעולם חסדו לעושה השמים
9בתבונה כי לעולם חסדו לרוקע הארץ על המים כי
10לעולם חסדו לעושה מאורות גדולים כי לעולם חסדו את
11השמש ואת וירח כי לעולם חסדו את השמש לממשלות יום
12כי לעולם חסדו ירח וכוכבים לממשלות בלילה כי לעולם חסדו
13למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו ויוציא ישראל
14מתוכם כי לעולם חסדו ביד חזקה ובאזרוע נטויה כי
15לעולם חסדו לגוזר ים סוף לגזרים כי לעולם חסדו והעבר
16ישראל בתוכו כי לעולם חסדו נער פרעוה וחילו בים
17[סוף כי] ל֯[עולם חסדו] למוליך עמו ב[מד]בר כי ל[עו]ל[ם חסדו]
16
1כי לעולם חסדו הודו ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו קול
2רנה וישועה באהלי צדיקים ימין יהוה עשה חיל ימין
3יהוה רוממה ימין יהוה עשתה גבורה טוב לבטוח
4ביהוה מבטוח באדם טוב לחסות ביהוה מבטוב (מבטוח!)
5בנדיבים טוב לבטוח! (לבטוב) ביהוה מבטוח באלף עם הודו
6ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו הללו יה
7תפלה לדויד ארוממכה יהוה אלוהי המלך
8ואברכה שמכה לעולם ועד ברוך יהוה וברוך שמו
9לעולם ועד ברוך יום אברככה ואהללה שמכה לעולם ועד
10ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד גדול יהוה ומהולל מואדה
11לגדולתו אין חקר ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
12דור לדור ישבחו מעשיכה וגבורתיכה יגידו ברוך יהוה
13וברוך שמו לעולם ועד הדר כבוד הודכה ידברו ונפלאותיכה
14אשיח ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד ועזוז
15נוראותיכה יואמרו וגדולותיכה אספר ברוך יהוה
16[וברוך ש]מו לעולם ועד זכר רב טובכה [יביעו וצדקתכה ירננו]
17
1וברוך שמו לעולם ועד מלכותכה מלכות כול עולמים וממשלתכה
2בכול דור ודור ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד נאמן
3אלוהים בדבריו וחסיד בכול מעשיו ברוך יהוה וברוך
4שמו לעולם ועד סומך יהוה לכול הנופלים וזוקף לכול
5הכפופים ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד עיני
6כול אליכה ישברו ואתה נותן להמה את אוכלמה בעתו
7ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד פותח אתה את
8ידכה ומשביע לכול חי רצון ברוך יהוה וברוך שמו
9לעולם ועד צדיק יהוה בכול דרכיו וחסיד בכול
10מעשיו ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד קרוב יהוה
11וברוך שמו לעולם ועד יקראוהו באמונה ברוך יהוה
12וברוך שמו לעולם ועד רצון יראיו יעשה ואת שועתמה
13ישמע ויושיעם ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
14שומר יהוה את כול יראיו ואת כול הרשעים ישמיד
15ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ועד
16תהלת יהוה ידבר פי ויברך כול בשר את שם קודשו
17ברוך יהוה וברוך שמו לעולם ו[עד] זואת לזכרון
18-- ]ל֯[]ל֯[ -- ]ל֯[ -- ]ל֯[ -- ]
20
1שאול הנכה אשאה כנפי שחר אשכונה באחרית ים שם
2ידכה תנחני ותאחזני ימינכה ואומרה אך חושך ישופני
3ולילה אזור בעדי גם חושך לוא יחשך ממכה ולילה
4כיום יאיר כחושך כאור כי אתה קניתה כליותי תסוכני בבטן
5אמי אודכה על כי נורא אתה נפלאו֯ת נפלאים מעשיכה
6ונפשי ידעת מואדה לוא נכחד עצבי ממכה אשר עשיתי֯
7בסתר רוקמתי בתחתיות ארץ גלמי ראו עיניכה ועל
8ספריכה כולם יכתבו ימים יצרו ולו באח
9מהמה ולי מה יקרו רעיך אל על מה עצמו ראשיהם
10אספרם מחול ירבון הקיצותי ועוד עמכה אם
11תקטול אלה רשע אנשי דמים סור מני אשר
12יאמרוך למזמה נשאו לשוא עריך הלוא משנאיכה
13יהוה אשנא וממתקוממיכה ○○○○○ אתקוטט
14תכלית שנאה שנאתים לאויבים היו לי חקרני
15אל ודע לבי בחנני ודע סרעפי וראה אם דרך
16עצב בי ונחני בדרך עולם
17על נהרות בבבל שם ישבנו ג֯[ם] בכ[ינו בזכרנו] את ציון
21
1ונפץ את עולליך אל הסלע לדויד אודכה
2יהוה בכול לבי נגד יהוה אלוהים אזמרכה אשתחוה
3אל היכל קודשכה ואודה את שמכה על חסדכה ועל אמתכה
4כי הגדלתה על כול שמכה אמרתכה ביום קראתי ותענני
5תרהיבני בנפשי עז יודוך יהוה כול מלכי ארץ כי שמעו
6אמרי פיכה וישירו בדרכי יהוה כי גדול כבוד יהוה
7כי רם יהוה ושפל יראה וגבה ממרחק י֯ידע אם אלך
8בתוך צרה תחיני על אף אויבי תשלח ידכה ותושיעני
9ימינכה יהוה יגמור בעדי יהוה חסדכה לעולם
10מעשי ידיכה אל תרף
22
16הללו יה יהוה מלך גאות לבש לבש יהוה[ עז ]ויתאזר אף
17י֯כ֯י֯ן֯ ([ת]כ֯ן) תבל בל טמוט נכון כסאכה מאז מ[עו]לם [אתה ]נשא֯ו נהרות
23
1ויוכיחני שמן רואש אל יני רואשי כי עוד ו֯תלפתי֯
2ברעותיהמה נשמטו בידי סלע שופטיהם ו֯שמעו
3אמרי כי נעימו כמו פלח ו֯בקע בארץ נפזרו עצמי לפי
4אשאול כי אליכה יהוה אדוני עיני בכה חסיתי אל
5תער נפשי שמורני מיד פח יקושו לי ומוקשות פועלי און
6יפולו במכמריו רשעים יחד אנוכי עד אעבור
7שיר המעלות לדויד הנה מה טוב ומה
8נעים שבת אחים גם יחד כשמן הטוב על הרואש
9יורד על הזקן זקן אהרון שירד על פי מדיו כטל חרמון
10שיורד על הר ציון כי שמה צוה יהוה את הברכה עד
11עולם שלום על ישראל
12ברוך יהוה צורי המלמד ידי לקרב ואצבעותי למלחמה
13חסדי ומצודתי משגבי ומפלט לי מגני ובו חסיתי הרודד
14עמים תחתי אלוהים מה אדם ותדעהו בן אנוש ות
15ותחושבהו אדם להבל דמה וימיו כצל עובר אלוהים הט
16שמיכה ורד גע בה[רים ו]יעשנו ברק ברק ותפיצם שלח֯ חצ○○○
17[ותהמם שלח ידי]כה ממרום פצני והציל[ני]
24
1אשרי העם שככה לו אשרי העם אשר יהוה
2אלוהיו
25
1לי אביטה ימין ואראה ואין לי מכיר אבד מנוס ממני אין
2דורש לנפשי זעקתי אליכה יהוה אמרתי אתה מחסי
3חלקי בארץ החיים הקשיבה אל רנתי כי דלותי מואדה
4הצילני מרודפי כי אמצו ממני הוצא ממסגר נפשי להודות
5את שמכה בי יכתירו צדיקים כי תגמול עלי
6מזמור לדויד יהוה שמעה תפלתי
7האזינה אל תחנוני באמונתכה ענני בצדקתכה ואל
8תבוא במשפט את עבדכה כי לוא יצדק לפניכה כול חי כי
9ירדוף אויב נפשי דכאה לארץ חיתי הושיבני במחשכים
10כמיתי עולם ותתעטף עלי רוחי בתוכי וישתומם לבבי
11זכרתי ימים מקדם הגיתי בכול פועלכה במעשי ידיכה
12אשיחה פרשתי ידי א[ליכ]ה נפשי בארץ י עיפה לכה סלה
13מהר ענני יהוה כ֯[לתה ]רוחי אל תסתר פניכה ממני
14ונמשלתי עם יור[די בור ה]ש[מיענ]י בבוקר חסדכה
15[כי בכה בטחתי הודיעני דרך זו אלך כי] אליכה נשא[תי נפשי]
26
1לעשות נקמה בגויים תוכחות בל אומים לאסור מלכיהם
2בזקים ונכבדיהםה בכבלי ברזל לעשות בהם משפט כתוב
3הדר הוא לכול חסידיו לבני ישראל עם קודשו הללו יה
4הללו אל בקודשו הללוהו ברקיע עוזו הללוהו
5בגבורותיו הללוהו כרוב גודלו הללוהו בתקוע שופר הללוהו
6בנבל וכנור הללוהו בתוף ומחול הללוהו במנים ועוגב
7הללוהו בצלצלי שמע הללוהו בצלצלי תרועה כול הנשמות
8תהלל יה הללו יה
25[-- ואיש יגע בהמה ימלא ברזל]
27
1ועץ חי֯צני֯ת ובאש שרוףף ישרפו בשבת
12למנצח מזמור לדויד חלצני יהוה
13מאדם רע מ[א]יש חמסים תצרני אשר חשבו רעות בלב כול
14היום יגרו [מ]ל[ח]מות שננו לשונם כמו נחש חמת עכביש תחת
15[שפתימו סלה ]שומרני יהוה מידי רשע֯ מאיש[ חמסים תנצרני]
28
1יהוה העומדים בבית יהוה בלילות שאו ידיכם קודש וברכו
2את שם יהוה יברככה יהוה מציו[ן] עושה שמים וארץ