Versionen

4Q392

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]וממלכות[ --]
2[-- ]נ֯ו֯ ○○[]○וד (ל֯ה֯ח֯יד) איש ל֯א֯ל֯הים ולא לסור מכ֯[ול --]
3ו֯בבריתו תדבק נפשם ול֯[דר]וש דברי פיה֯[ו כי אדו]נ֯י אלהי֯[ם ב]שמים
4ממעל ולחקר דרכי בני האדם [ו]אין סתר מ֯לפנו הוא ברא חשך[ וא]ור לו
5ובמעונתו אור או֯רתם וכל אפלה לפנו נחה ואין עמו להבדיל ב֯ין האור
6לחשך כי לבני[ אד]ם֯ הבדילם לא[ור] יומם ובשמש לילה ירח וכוכבים
7ו֯עמו אור לאין֯ חקר֯ ואין לדעת֯[ -- ]ו֯א כי פלא֯[י]ם כל מעשי אל אנחנו
8בשר הלוא נשכיל במה עמנו לע֯[שות נפ]לאות ומפ֯תים לאי֯ן֯ מספר
9[כי ב]מרום [עשה ר]ו֯חות וברקים [מלאכיו ומ]שרת֯י דבי[ר ]מ֯לפנו יצא֯ים המא֯[רות]
10[--] ל֯[ -- ]ל○[ --]
frg. 2
1[-- ]עה [ל]בבו א[ --]
2[-- ]ע֯ו באתות ובמפתים ○[ --]
3[-- ]○ל ממלכה עד הי֯ום הזה וי○○○○[ --]
4[-- ]ל֯אין חקר במי֯ם עז֯ים מ֯דרך בק֯[ע --]
5[-- ויטבי]ענו במצולת כמו אב[ן --]
frg. 3
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ אר֯ץ לבל֯○[ --]
3[-- ]ל֯ ידו וגבורתו יע֯[ --]
4[-- ]○ א֯להי ומ֯עונותיו[ --]
5[-- ]ל֯ ה֯ארץ ישכ֯[ ]ל[ --]
6[-- ]ל֯[ -- ]למו ו○[ --]
7[-- ]ל֯[ --]
frg. 4
1[-- ]האלהים[ --]
2[-- ]ו֯ב֯י֯ן֯ ○[ --]
frg. 5
1[-- ]○נן
2[-- ]מ֯א
frg. 6-9
1[סליח]ו֯ת֯ ורח֯ו֯ם ○○[ --]
2[○○]ת אדמה ויאבי[ד --]
3[א]כל מן הארץ וא○[ -- אבות]י֯נו לתת[ לנו -- ]○[ ]○[ --]
4[]○[ ]ב אשר כמוה לא[ היתה מן ]ה֯ע֯ו֯לם [ו]ב֯א֯[רץ מדבר] וצמאון[ כלכלנו]
5[כא]ב לבנ֯ו֯ ו֯כצפור לאפ[רוחה (לאפ[רוחיה) אש]ר לקנה נפ[וצותינו קב]ץ אשר֯ לא[ --]
6[-- ]○ יעוף֯[ -- ]○ לאין כמוה[ -- ]○ כ֯ל אז֯נ֯[ --]
7[כנש]ר֯ י֯ד֯אה (ו֯ד֯אה / י֯ר֯אה / ו֯ר֯אה) פ֯[ורש כנפיו -- ]ל֯[ --]
8[-- ]ל֯[ --]
frg. 10
1[-- ]○ ○○[ --]
2[-- ע○○ם֯ ל֯[ --]
3[-- ]○ל וכול בק○[ --]
4[-- ]תו֯ל○[ --]