Versionen

4Q387

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]ר֯תי֯[כ]ם כ[אשר --]
2[-- ותא]מרו עזב[תנו אלהינו ותמאסו]
3[את חקותי ותשכחו את מועדי בריתי ]ותחלל[ו ]א֯ת [שמי ואת קדשי]
4[ותטמאו מקדשי ותזבחו את זבחיכ]ם לשעירים ות[ --]
5[-- ותפרו הכ֯ל ב[י]ד [רמה --]
6[-- ואב]קש אמונה[ ו]לא מצאתי֯[ -- ]
7[-- ואתנ]כם ביד אי[ב]כם ואשמה֯[ ]את[ ארצכם]
8[-- והארץ ]ר֯צ֯תה את ש[ב]תו[תי]ה בהשמה[ --]
9[-- בארצ[ות] איבי֯[כ]ם[ ]עד שנת[ --]
10[-- א]ל א֯דמתכם [-- לפ]קוד ○[ --]
frg. 2 i
4[-- ]תי
frg. 2 ii
1[-- ]יע[ -- ]○[ ]כם[ ]ותחזקו לעבדני בכל לבבכם
2ובכ֯[ל נפשכם ובק]ש[ו] פ֯[נ]י֯ בצר להם ולא֯ אדרש להם
3בעבור מעל֯ם [א]ש֯ר֯ מעל[ו ]ב֯[י ]עד שלמות עשרה
4יבלי שנים וה֯ת֯ה֯[ל]כתם ב֯ש֯[געון ]ובעורון ותמהן
5הלבב ומתם הדור֯[ ]ההוא א[קרע ]את הממלכה מיד המחזיקים
6אתה ו֯[ה]קימותי ע֯ליה אחרים מעם אחר ומשל
7[הז]דון בכ֯ל[ הא]רץ וממלכת ישראל תאבד בימים
8ההמה[ י]ה[יה מלך וה]וא גדפן ועשה תעבות וקרעתי
9[את] ממלכ֯[תו והמלך ה]הוא למכל[י]ם ופני מסתרים מישראל
10[]לל[ תשוב ]ל֯גוים רבים ובנ֯י ישראל זעקים
11[מפני על כבד בארצות שבי]ם֯ ו֯[אין משי]ע֯ להם
12[יען ביען חקתי מאסו ותרתי געלה נפשם ע]ל[ כן]
frg. 2 iii
1[את ישרא]ל מעם בימ֯ו אשבר את ממלכת [מצרים --]
2[את מצרי]ם֯ ואת ישראל אשבר ונ[תתו לחרב -- ]
3[והש]מותי א[ת ]ה֯[א]ר֯ץ ורחקתי את האד֯ם֯[ ועזבתי]
4[]את הארץ ביד מלא֯כי המשטמות והסתרתי [פני]
5[מיש]ראל וזה להם האות ביום עזבי את הארץ[ בהשמה]
6[ושב]ו֯ כהני ירושלים לעבוד אלהים אחרים[ ולעשות]
7[כתע]בות ה֯[גוים -- ]ל[ -- ]ל[ --]
frg. 3
1[-- ]○ המז֯[בח --]
2[-- ]ם֯[ הנו]פלים בח֯[רב --]
3[-- ]ב֯ו [-- חנפה אח○[ --]
4[-- ]י֯ם כהנ֯ים שלושה אשר לא יתהלכו בדרכי
5[הכהנים ה]ר֯אשנים על שם אלהי ישראל יקראו
6[והורד ]בימיהם גאון מרישיעי ברית֯ ועבדי נאכר
7ויתקרע ישראל בדור הה[וא] להלחם א[י]ש ברעהו
8על התורה ועל הברית ושלח֯תי רעב ב֯[אר]ץ֯ ולא
9לל[ח]ם וצמא ול[א] למ֯ים[ כי] אם ל[שמוע את דברי]
frg. 4 i
1[-- בגורל למטותיה[ם --]
2[-- ]ל[ ]מ֯לכי הצפון שנים֯[ --]
3[-- ו[ז]עקו[ ]ב֯ני ישראל לאלהים[ ]○○[ --]
4[-- וגשם שוטף וא]בנ[י א]ל֯[גב]יש אש וגפרית [--]
5[-- ]תש[ -- []עם הח[ --]
6[-- ]ש֯ א[ -- ]○[ --]
frg. 4 ii
1○[ --]
2[--]
3מ[ --]
4○[ --]
frg. A
1[-- ]המה במעלם אשר[ מעלו] לחלל את ש[ם קדשי --]
2[-- ]בערותם לקרוב איש אל שאר בשרו[ -- ]
3[-- ]קר֯אתי ([ר]אתי) לבכי ולמספד והמה אמר[ו --]
4[-- ]אשמות לא הבינו על כן יללו ביום [--]
5[-- ]ב֯יום שמור ו֯יום ○[ --]