Versionen

4Q511

©

Copyright


frg. 1
1[-- מ]מ֯שלותם
2[-- ]○○○ ו֯כ֯ו֯[ל -- בא]רץ ובכול
3ר֯וחות ממשלתה תמיד יב[רכו]הו בקציהם
4הימים וכול חיתם ישמיעו[ --]י֯ תפארת
5כולם יגילו לאלוהי צדק בר֯נ֯[ות ]ישועות
6כיא א[ין] משחית בגבוליהם ורוחי רשע
7לו יתהלכו בם כיא הופיע כבוד אלוהי
8דעות באמר֯י֯ו וכול בני עולה לוא יתכלכלו
frg. 2 i
1למשכיל שיר֯[ -- ]י֯[ -- הללו את שם]
2קודשו ורוממוהו כול יודעי [צדק --]
3ו֯רוש ממשלו֯ת֯ ה֯ש֯בית לאין [-- שמחת]
4[ע]ולמים וחיי נצח לאיר אור [--]
5[ג]ו֯רלו רשית ביעקוב ונחלת אל[והי]ם֯[ ]○ל֯○○[ ]י֯ש֯רא[ל ]○[ --]
6[שומ]ר֯י דרך אלוהים ומסל[ת ק]ודשו לקדושי עמו בדע[ת]
7[אלוה]י֯ם הנבונה שם [י]שראל [בש]נ֯ים עשר מחנות ק֯ד֯ו֯ש֯[ לו
8[-- ]גורל אלוהים עם מל֯א֯[כי ]מאורות כב֯ודו בשמו֯ ת֯[ש]ב֯ו֯חת
9[-- ]הם תכן למועדי שנה [ומ]משלת יחד להתהל֯ך֯[ ב]גורל
10[אלוהים ]ל֯פ֯י֯ כבוד֯[ו ו]לשרתו בגורל֯ עם כ֯ס֯או כיא אלו֯ה֯י
frg. 2 ii
1[]○[ ]○[ ]○○[ --]
2ודרושו למו כ֯[ --]
3ועדת ממז֯ר֯ים כ֯[ו]ל֯ ○○[ --]
4ובו֯שת פנים למס֯פר אב[ --]
5[א]ל[ו]הים הא○[ בכוח֯○[ --]
6[רז]י אלוהים מיא יד֯ע֯[ -- ]
7אלוהי֯ גבור֯ות יעד֯ם ל֯[ --]
8כמוהם ו֯ט֯מ֯אים כנדתם [--]
9יודע יוש֯ר י֯שרים ביש֯[ --]
10וב֯ישראל מ֯[ ]רים ב○ל[ --]
frg. 3
1[-- ]ב֯ע֯ו֯ל֯מ֯[י]ם כ֯י֯א[ --]
2[-- תוע]ב֯ותיכם _____ ו֯א֯ח֯[ר --]
3[-- ק]צי רשעתה ופ○[ --]
4[-- ]○ הגבורות וכחכום[ --]
5[-- ]○○ם֯ וא֯י֯ן לכ֯ם֯[ ש]ל֯ום [--]
6[-- ]מלו֯נו ופחדו כול ○[ --]
7[-- שמי]ם וארץ ירועו מ֯[ --]
8[-- ]○ב֯ו֯ ו֯כ֯ו֯ל[ --]
frg. 4
1[-- ]○○[ ]○[ --]
2[-- ]○ אלוהי [--]
frg. 5
1[-- ]○בד֯ ו֯○[ --]
2[-- ]ר֯עתו ○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 6
1[-- ]וא○ א○[ --]
2[-- ]ג֯○לם[ --]
frg. 7
1[-- ]○י֯הם
2[-- ]כול
3[--] לכול בשר
4[-- ]י֯
frg. 8
1[-- ב○○[ --]
2[-- ]יגילו באלוהים[ --]
3[-- ] _____ [--]
4[-- למשכיל ש]יר שני לפחד מיראיו֯[ --]
5[-- ]ת֯ע֯ותו בתענ֯י֯יות ולוא לכל֯[ת עולם --]
6[-- ]○○י֯ א֯ל֯ בסתר שדי ○[ --]
7[-- ]לש֯יו יחביאני (יחביאנו) []ל֯[ --]
8[-- ]○נ֯י֯ בקדושיו֯[ --]
9[-- יח]ד֯ עם קדוש֯[יו --]
10[-- מ]ו֯ד֯ים [ל]אל _____ כיא [--]
11[-- ב]ב֯תי כבודם יחברו֯[ --]
12[-- ]אתה אל[וה]י֯ ה[א]ל[והים --]
13[-- ]ל[ --]
frg. 9
1[-- ]צדק[ --]
2[-- ] _____ [--]
3[-- ]ם[ --]
frg. 10
1[רוחי מלאכי חבל ורוחות ממזרים שד אים] לילי[ת]
2[אחים וציים _____? והפוגעים פתע פתאום ל]תעות ר֯וח֯
3[בינה _____? ולהשם לבבם ונ○○תם ב]קץ ממשלת רשעה
4[ותעודות תענייות בני אור _____? באשמ]ת קצי נגועי
5[עוונות ולוא לכלת עול]ם֯ ○ח֯ו֯ק[ ]○○ כי אם לק֯ץ֯
6[תענייות פשע ] _____
7[רננו צדיקים] _____? באלוהי פלא ולישרים תהלי כבודו
8[-- ]רוממוהו כול תמימי דרך _____ בכנור ישועות
9[יפת]חו פה לרחמי אל ידרושו למנו _____ הושי֯עה אלוה֯[ים]
10[שומר חס]ד֯ באמת לכול מעשיו ושופט בצד֯[ק מ]ה֯ויי (]ה֯ויי) עד
11[ע]ד֯ נ֯היי עולמים בסוד אילים ואנשים ישפוט
12ברום שמים תוכחתו ובכול מוסדי ארץ משפטי יוד
frg. 11
1[-- ]○[ ]○ ו֯ב֯[ --]
2[-- מו]ע֯ד֯י צ֯ר֯ו֯ת֯ [--]
3[-- ו֯[מ]קלל לכול ○[ --]
4[-- ]י֯פגעו לענות ב[ --]
5[-- ]ערו מיראיו [--]
6[-- מתוך מ֯○[ --]
7[-- ]לוא תראו֯[ --]
8[-- ]ה֯פגועים ה○○[ --]
9[-- עו]למים כיא אחר֯ו֯ן֯[ --]
10[-- ] _____ ואחרון֯ מ֯ו֯[ --]
11[--] בחר לכל[ --]
12[-- א]לו֯ה֯י֯ם֯ ה֯○[ --]
frg. 12
1[-- ]○די רשע֯[ה --]
2[-- י]ת֯פ֯חדו כול [--]
3[-- ]באלוהים ל֯[ --]
4[-- ]ל֯[ --]
frg. 13
1[--] ופ י֯[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 14
1[-- ]מוד֯○[ --]
2[-- ]י֯ עול֯[ם --]
3[-- ]○○○○[ --]
frg. 15
1[-- מ[ --]
2[-- ]עולמים[ --]
3[-- בכול מ]א֯ודם כ֯י֯א֯ ○[ --]
4[-- ל]פני גבורתו[ ]○○[ --]
5[-- ]○○ה רוחי הבלים ל[ --]
6[-- ]יר ומעשיו הקדושי֯[ם --]
7[-- רו]ח֯ רעה ה[] בו֯[ --]
8[-- ]ל[ --]
frg. 16
1[-- ]○○○○[ --]
2[-- ]כול משלוחותי֯ו֯ ○מע֯○○[ --]
3[-- אש ]א֯וכלת במוסדי עפרו֯[ --]
4[-- בר]וך אתה אלוהי אל[ים --]
5[-- ]תיהם ופוקח או֯[זנים --]
6[-- ]א֯○○[ --]
frg. 17
1[-- ]א֯מונת֯[] כ֯ו֯ל֯ [--]
2[-- ]○ד֯ל אב֯יוני֯[ --]
3[-- ]גבור֯ה אין משא[ --]
4[--] רוב אונ֯י֯ם לוא י֯[ --]
5[-- ]○○מ֯○[ --]
frg. 18 i
8[-- ]י֯
9[-- ]אה
10[-- ]ת֯
frg. 18 ii
1[-- ]○י
2[-- ]○רו
3[-- ]ב֯[ג]ב֯ורתו
4[-- ]י֯ _____
5[אם נבלות] בדברי ואין ב֯מוצא (ו֯[ב]מוצא) שפתי ולוא בליעל
6[-- ]ורוח בינתי ו֯○○ה֯ עבודת רשעה כיא
7א֯[לו]הים עני וכול֯ מעשי נדה שנתי כיא
8הא֯יר אלוהים דעת בינה בלבבי ומוכיחי
9צ֯ד֯ק עם נעוותי ושופטי אמונה בכול פשעי
10אשמתי כיא אלוהים שופטי וביד זר לוא
frg. 18 iii
6ב֯מ֯[ ]○[ --]
7[ו]א֯לוהי֯[ ]○○[ ]○ו֯[ --]
8[ו]משפ֯[ט ]○○[ --]
9ו֯ע֯ם הת֯נ֯ג֯פ֯י֯[ --]
10כנפי אלי֯כ֯ה֯ ○[ --]
frg. 19
1[-- ]○ב֯○[ --]
2[-- ]○ ע֯מ֯ו֯ [--]
3[--] כד֯עתי [--]
4[-- ]○ אלוהים [--]
5[-- ]ג֯בורות פלאו֯[ --]
6[-- ]○[ ]○[ --]
frg. 20 i
1[-- בצד]ק֯תו יט֯ה֯[רני]
2[-- ]ומלאך כבו֯ד֯ו֯
3[-- ]○ ביד אשמה
4[-- ]○ ורפואות
frg. 20 ii
2י֯ר֯○○ ○[ --]
3ירועו ○[ --]
4יתמוגג֯[ו --]
5תתע[ --]
frg. 21
1[-- י]ב֯י֯אום[ --]
2[-- ]פט ש○[ --]
frg. 22
1[-- שו]פטי֯
2[--] כיא עם כול
3[-- מענה כול לש]ון ישמע ומזל
4[כול שפתים -- ומח]שבת כול לבב הואה
5[ידע -- ]ו֯ל○[ ]○ת
6[--
frg. 23
1[-- ]דו ועצת֯[ --]
2[-- ]ורות מצ֯[ --]
3[-- ]עולמים [--]
4[-- כו]ל מחשב[ --]
5[-- ]ת֯ה֯ל[ --]
frg. 24
1[-- ]ו֯ש֯[ --]
2[-- ]רוחות ○[ --]
3[-- ]גדופיה֯[ם --]
4[-- בם [--]
5[-- ]פחז ו֯[ --]
frg. 25
1[-- ]○ר֯ו מחני[ --]
2[-- ]ל○○ למלא֯[ --]
frg. 26
1[-- ]ה֯ מ֯○[ ]○○[ ]○[ --]
2[-- ]ח֯סדיו וכול מחש֯[בותיו --]
3[-- ]מבני אדם ומסוד֯[ בשר --]
4[-- ]גבורותיו ו[מ]ו֯פת֯[יו --]
5[-- ]לספר ○[ --]
frg. 27
1[-- ]כ֯ו֯○ ○ה֯ש֯[ --]
2[-- ע]ליה יגיל[ו --]
3[-- ירוממו֯[ --]
4[-- לרשעה֯[ --]
5[-- ]ל○[ --]
frg. 28-29
1[-- ]כ֯ה ב○○[ -- ]○ מ֯ג֯ו֯י֯י֯ם
2[-- י]גילו באלוהים רנה וא֯[ני אודכ]ה כיא למען כבודכה
3[ש]מתה דעת בסוד עפרי לה[ללכה ]ואני מצירוק יצר
4[חמר ]ק֯ו֯רצתי ומחושך מגב֯[לי ]ה֯ []○○וה ו֯ע֯ו֯לה בתכמי בשרי
5[-- ] _____ [ ] _____
6[-- ]○○[ ]ל[ ]○○[ -- ]○○ ואתה[ ]ל[ --]
frg. 30
1ח֯תמת֯ה֯[ -- א]רץ ג֯○○[ --]
2ויעמקו[ השמים ושמי ה]ש֯מ֯י֯ם ותהומות ומח֯[שכי ארץ -- ]
3אתה אלי֯ ח֯ת֯מ֯תה בעד כולם ואין פותח ולאשר֯[ -- אענה]
4הימדו בשועל אנשים מי רבה וא֯ם בזרת[ (בזרת[ם) יתכנו שמים ומי בשליש]
5יכול עפר האר֯ץ וישק֯[ו]ל בפלס֯[ ]הרים וגב֯ע֯ו֯ת֯ ב֯מוזנ[ים --]
6את אלה לוא י֯עשה[ ]א֯ד֯ם֯[ ואיכה ]י֯ו֯כל איש לתכן את ריח[ (רו!ח[) אלוהים]
frg. 34
1[--] כ֯ו֯[ --]
2[--] ו֯[ --]
frg. 35
1א[לו]ה֯י֯ם֯ בכול בשר ומשפט נקמות לכלות רשעה ולז֯ע֯[ף]
2אפי אלוהי֯ם במזוקקי שבעת֯ים ובקדושים יקד֯י֯[ש]
3אלוהים לו למקדש עולמים וטהרה בנברים והי֯ו
4כוהנים ע֯ם צדקו צבאו ומשרתים מלאכי כבודו
5יהללוהו בה֯פלא נוראות _____
6ואני מירא אל בקצי דורותי לרומם שם דבר֯[תי לפחד]
7בגבורתו כו֯[ל ]רוחי ממזרים להכניעם מירא[תו ולוא לכול]
8[מ]ו֯עדי[ עולמים כי אם ל]ק֯ץ ממשלתם[ --]
9[-- ר]ש֯ע֯[ה --]
frg. 36
1[-- ]ותם [--]
2[-- ]חסד[י]ו וטהרם וה֯○[ --]
3[-- ]לפדויים כ֯י֯א֯ אלוהי֯[ם --]
4[-- ]○י֯ ו֯א֯[נ]י֯ ל[ --]
frg. 37
1[-- ]ם֯[ --]
2[-- ]○י֯ ○[ ]○ ב֯מקום ○[ --]
3[-- יזדעזעו יס]ו֯ד֯ותם ות֯ח֯ול ה֯א֯ר֯ץ֯[ --]
4[-- י]ר֯ו֯עו כול מ֯ח֯שביה וכו֯[ל אשר עליה --]
5[-- ]י֯ב֯ה֯לו ויחפ[זו --]
6[-- תהום [--]
frg. 38
1[-- ]ת֯ו ו֯נ֯ח֯ל֯ת֯ו֯[ --]
2[-- ]○ בט֯חתי[ --]
3[-- י]ש֯ועתו יענה֯[ --]
4[-- ]○[ ]○○○[ --]
frg. 39
1[-- ]○ר֯ון א֯○○[ --]
2[-- ]○○ו֯תם [--]
3[-- ]○○○○[ --]
frg. 40
1[-- ]○ הג֯בל֯[תה --]
2[-- ]ו֯ת והגבה[תה --]
3[-- ]ה֯ וכ֯גב[ורתכה --]
4[-- ]○ונו ○[ --]
frg. 41
1[-- ]במרומי ר֯ום מ֯ע֯ו֯נ֯ ש○[ --]
2[-- לכרובי קודש[ --]
frg. 42
1[-- ]○[ --]
2[-- לוא י]עשה כול [--]
3[-- ]○י תעודתי֯ פלגתה ליא[ --]
4[-- ]○ _____ ובשמיני אפצה[ פי --]
5[-- ד]ו֯רות אשמתי ואצפה אל [--]
6[-- ]○בותם ואל מוסדי הארץ[ --]
7[-- ]עפרה ואדעה מחשבתכה[ --]
8[-- ]○ כיא בידכה לפתו֯[ח --]
9[-- ]לעין לוא ינח֯[ --]
10[-- ]○○ין ואם[ --]
frg. 43
1○○א○○[ --]
2בדעת֯ כ֯[ --]
3נחלה ומ○[ --]
4ומשפטי צד֯[ק --]
5תעב קדוש א○[ --]
6רוחי חבל למל[ --]
7לבבם כנדת תוע[בותיהם --]
8כזדון לבבם ב֯ת֯○○[ --]
9[-- ]ם֯ וב○[ --]
frg. 44-47
1כיא לצדי֯קים [-- ]יו במקור
2○[] נצי○[ וא[ -- כ]ו֯ל סודי
3○י֯ת ט֯○○[ -- ]ם֯ ואש
4גבור○[ -- למכותם
5ו֯יס֯וד [-- ]אדם על
6צ֯ד֯יק ב[ -- ]ר֯ז֯י֯ פ֯ל֯או
7[-- ]○א מ֯ל[ -- ]○ם
8[-- ]○○
frg. 48-49+51
1בעצת אל כיא[ -- בינתו נתן [ב]לב[בי ובלשוני]
2הודות צדקו ו֯○[ -- ]ע֯ה ובפי֯ י֯פחד [כול רוחות]
3ממזרים להכ֯ני֯ע[ -- ]ט֯י ט֯מ֯אה כיא ב֯ת֯כ֯מי
4ב֯שרי יסו֯ד֯ ד֯○[ -- וב]גויתי (]גויתי) מלחמו֯ת֯ חוקי
5אל בלבבי ואועי֯[ל -- ]ע֯ל כ֯ו֯ל מופתי גבר מעשי
6אשמה ארשיע[ -- ]אל ○○○ו֯ת֯ _____ הואה
7ידע וברזיו֯ ○○[ -- ]○○○○ ריבי כ֯ול
8רוחי ○○[ -- ]○[ ]○[ ]מ[ ]מ֯ימ○[ --
frg. 52+54-5+57-9
1[-- ]ד֯תם ואתה אלי[ אל חנון ורחום ]וארוך אפים ר֯ב החסד יסוד הא[מת (הא[מונה) --]
2[-- ]○ לאדם ולבנ֯[יו -- מ]קור הט֯והר מקוי הכבוד גדול הצד[ק --]
3[-- ]ע֯שה ל○[ --] משפטים למע֯ש֯י כול ומשיב ברכות [--]
4[-- ברוך את]ה֯ אלי מלך הכב֯[ו]ד כיא מאתכה משפט[ --]
5[-- ארו]ר֯י֯ם ומאתכה ס֯וד לכול יראיכה ב֯[ --]
6[-- בר]וכים _____ ל[ ]○ _____ המה [--]
7[-- ]מגערתכה י[ --] ברוב [--]
8[-- ]ל֯[ ]ל[ --]
frg. 56
1[-- ]○○○○○[ --]
2[-- ]רתי כיא֯[ --]
3[-- ]○ עוונותי[ --]
4[-- ]ה֯ל[ --]
frg. 60
1[-- ולישרים[ --]
2[-- ]ו֯ כולכם רוח[י --]
3[-- ]חי כלא[ (כלא[ים) --]
4[-- ]○את֯[ --]
frg. 61
1[-- ]ו֯דו[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 62
1[-- ]תה [--]
frg. 63 i
4[-- כ]ו֯ל֯ קצוו[ת]
5[-- ] _____
6[-- ]○י ברזי
7[-- ]נ֯ו֯
frg. 63-64 ii
1[-- מ]ע֯ש֯י אל֯ו֯ה֯י֯ פ֯ד֯ותי ○○○ד֯י֯○[ ]○הב בסודי
2[]○ ○○○○ ו֯בכול מה֯ ר֯צ֯○○[ ]○ח֯ם֯ אברכה שמכה ובמועדי תעודותי אספרה
3נפלאותיכה ואחורתם חוקי הודות כבודכה ברישית כול מחשבת לבב
4דעת ותרומת מזל שפתי צדק ובה נכון (ובהנכון) לכול עבודת אמת ועם כול
5[אנ]ש֯י֯ ב֯ר֯י֯ת֯ ד֯○○[ ]○[ ]○[ ]ה֯[ -- ש]לומי֯ ב֯ת֯ו֯ד֯ה֯ א֯ד֯○[ ]מ֯ע֯שה֯ ו֯ב֯כ֯ו֯ל
frg. 63 iii
1ואני תרנן לשוני צדקכה כיא פתחתה ובשפתי שמתה מקור
2תהלה ובלבי סוד רישית כול מעשי איש ומולות פעולות
3תמימי דרך ומשפטים לכו֯ל עבודת מעשיהם להצדיק
4צדיק באמתכה ולהרשיע רשע _____ באשמתו להשמיע שלום
5לכול אנשי ברית ולה֯[ר]ים בקול פחד הוי לכול מפריה
6[-- ]ש○○[ ]ו֯[ כול[ ]ל[ ]○[ []ות ח֯○[ --]
frg. 63 iv
1יברכו כול מעשיכה
2תמיד וברוך שמכה
3לעולמי עד אמן אמן
frg. 65
1[--] צומחי [--]
2[-- ]נ֯יתו ל[ --]
frg. 66
1[-- ]○ים כש֯[ --]
2[-- ]○ן֯ צדק○[ --]
frg. 67
1[--] אמונים [--]
2[-- מ]ש֯פטי֯כה [--]
frg. 68
1[-- ]ג֯ב[ --]
2[-- ○○ה֯[ --]
3[-- ]שר נע○[ --]
4[-- ]הזיד ב○[ --]
5[-- ]○ורו֯[ --]
frg. 69
1[-- ]○רי[ --]
2[-- ]אותם [--]
frg. 70
1[-- לו[ --]
2[-- ]אוזן ומענ֯[ה --]
3[-- ]עם֯ ל[ --]
frg. 71
1[-- ○[ --]
2[-- ]ו֯משפטיהם[ --]
3[-- ]○שי רוש בב֯[ --]
4[-- ]דעת ○○[ --]
5[-- ]ל[ --]
frg. 72
1[-- ]אה [--]
2[-- ]ל[ --]
frg. 73
1[-- הכו֯ו֯ה גדול
2[-- ]ים פני אלוהים
3[-- ]ים מיסוד
4[-- ]ח֯
frg. 74
1[-- ]ולוא
2[-- ]חדון֯
3[-- ]○○[ --]
frg. 75
1[-- ]○ה○ ו○○[ --]
2[-- בלוא פתח]ת֯ה פי מ֯ה [אדבר --]
3[-- ]○○ם לוא[ --]
4[-- ]○ ○[ --]
frg. 76
1[-- ]ש֯פט○[ --]
2[-- י]שראל ○[ --]
3[-- ]ל[ ]ל[ --]
frg. 77
1[-- ]ב֯ה֯○○ ○[ --]
2[-- ]○ר֯ ד֯ב֯○[ --]
frg. 78
1[-- ]ו֯ם
frg. 79
1[-- ]○ור○[ --]
frg. 80
1[-- ]ב֯רורי[ --]
2[-- ]ם֯ ○○[ --]
frg. 81
1[-- יר]וממו֯[ --]
2[--] ובכוח גב[ורתו --]
3[-- ר]ו֯ח֯ רע֯ה֯[ --]
4[-- ]לכם ל֯[ --]
5[-- ]ב֯כ֯ב֯ו֯ד֯ו֯ [--]
frg. 82
1[-- ]○○ערו[ --]
2[-- ]בכם [--]
3[-- ]ל○[ --]
frg. 83
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]○ת גבור[ --]
3[--] כול ג[ --]
4[-- ] _____ [--]
5[-- ]○○[ --]
frg. 84
1[-- ]רא֯[ --]
2[-- ]ה֯○[ --]
frg. 85
1[-- ]○ו֯[ --]
2[-- ]○ אליו וא[ --]
3[-- ]○[ ]ל[ --]
frg. 86
1[-- ]מ֯ת֯ו֯ך֯[ --]
2[-- ]○ני כ֯○[ --]
3[-- ]לב֯כ○[ --]
frg. 87
1[-- ]ל֯י ל֯○[ --]
2[-- ]○תי֯[ --]
frg. 88
1[-- ]י○[ --]
2[-- ]כ֯ול מ○[ --]
frg. 89
1[-- ]לו[ --]
frg. 90
1[-- ]○ הכבו֯[ד --]
2[-- ]ונה רם [--]
3[-- א]ל[ו]הי [--]
4[-- ]○○[ --]
frg. 91
1[-- ]ת○[ --]
frg. 92
1[-- ]איו֯[ --]
2[-- כ○[ --]
frg. 93
1[-- ]○ ב֯ד֯ע[ת --]
2[-- ]○○○○○ת֯○[ --]
frg. 94
1[-- ]○תו [--]
2[-- ]○ם ○[ --]
3[--] ע[ --]
frg. 95
1[-- ]○ב֯ו שם[ --]
2[-- ]ים בכבוד [--]
3[-- ]א֯שר יתהל[ --]
frg. 96
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○○ ה֯נבונ○[ --]
3[--] אדם לבד[ו --]
4[-- ב]ד֯עתו הנבונה[ --]
5[-- ]○○[ --]
frg. 97
1[-- ]צפור כנף י[ --]
2[-- ]לב֯[ ]ל[ --]
frg. 98
1[-- ]ברנה֯[ ]ל֯[ ]ל֯[ --]
frg. 99
1כאשמ֯[ת --]
2מלך ○[ --]
3על ב○○[ --]
4כול[ --]
frg. 100
1[-- ]גדול ○[ --]
2[-- מח]שבות○[ --]
frg. 101
1[-- ]רומם֯ ע֯ולמ֯[ים --]
frg. 102
1[-- ]○י ○[ --]
2[-- ]בלוא֯[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 103
1[-- ]○○○○
2[-- ]ו֯רות ע֯ד
3[-- ]○ גבורתו
4[-- ]בליעל
5[-- ]○נ֯עו מ○
frg. 104
1אל[ --]
frg. 105
1[-- ]○ ומו֯[ ]○[ --]
frg. 106
1[-- ]ת֯ם [--]
frg. 107
1[-- ]א֯ [--]
2[-- ]○○[ --]
frg. 108
1[-- אור]ך֯ אפים רוב
2[-- ]○כול בדבריכה
3[-- ] _____
4[-- ]○
frg. 109
1א֯○[ --]
2עלץ ל[ --]
3עם ○ל[ --]
frg. 110
1[-- ]ין ב[ --]
2[-- הד[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 111
1[-- ]○ אדם
2[-- ]○ הוא[ה]
3[-- ] _____
4[-- ]בקצו
5[-- כבוד
6[-- מי]ראיו
7[-- מ]יראיו
8[-- ]מבנית[ --]
9[--] אמן א[מן --]
frg. 112
1[-- ]○ר
2[-- ]○
frg. 113
1[-- ]ש֯○
2[-- ]○ו
frg. 114
1[-- ]ם֯
2[--
3[-- ]○
frg. 115
1וב֯ש֯[ --]
2השורץ[ --]
3[]ח֯ל○[ --]
frg. 116
1[-- ]○י֯ו
2[-- ]○○ ו֯לבר֯כ֯ו
3[-- ]שדי
frg. 117
1[-- ]○ם ע֯ם
2[-- ]ל[ --]
frg. 118
1י֯○○[ --]
frg. 119
1[--] קומ[ --]
frg. 120
1[-- ]○[ ]○ל֯
2[-- ע]ולמים
frg. 121
1[-- ]○[ --]
2[--] תענייות ו֯עד תום[ --]
3[-- ]מ֯יראיו כול ○[ --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 122
1[-- ]○ י֯○○○ ○[ --]
2[-- ]○ות בכול ב֯○[ --]
3[-- ]○ ש֯מ֯ים ו○[ --]
4[-- ]○ל[ --]
frg. 123
1[-- ]○ם֯[ --]
2[-- ]○עו ממ○[ --]
3[-- ]○ יענו למ[ --]
4[-- ]ל[ ]ר֯[ --]
frg. 124
1[-- ]ירוממוה֯[ו --]
2[-- ]כ֯בודו וח○[ --]
3[-- דעת [--]
frg. 125
1[-- ]○[ --]
2[--] כול[ --]
3[-- ]עזר ע֯○○[ --]
4[-- ]ב֯קש֯ו֯ א֯○[ --]
frg. 126
1[-- ]ים ת֯[ --]
2[-- ואני עפר וא]פר מה אד[בר --]
3[-- ]י֯כ֯ה לו֯א֯[ --]
frg. 127
1[-- ]אבינו[ --]
2[-- ל]ו֯א תכיר ○○[ --]
3[-- ]כ֯ו֯ל נעדר○[ --]
4[-- ]ל֯[ --]
frg. 128
1[-- ]○[ --]
2[-- כול י[ --]
3[-- ]○ו֯○[ ]○○○[ --]
frg. 129
1[-- ]○מו֯ ○○○[ --]
2[-- ]ב֯רוך֯ אנ֯ו֯ ב○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 130
1[-- ]○○○ [--]
2[-- ]כ֯ה אלי וא֯[ --]
3[-- ]○○○○[ --]
frg. 131
1[-- ]ל֯ם [--]
2[--] דעת ○○[ --]
3[-- ]○ו֯ש֯ אל֯○○[ --]
frg. 132
1[-- ]ישמ֯[ --]
2[-- ]○ שרו [--]
3[-- ]המש֯[ --]
frg. 133
1[-- ]כיא אל֯[ --]
2[-- ]○ א֯לו֯ה֯י֯[ --]
frg. 134
1[-- ]שר֯[ --]
2[-- ]לכול [--]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 135
1[-- ]○י֯ים [--]
2[-- ]שמים[ --]
frg. 136
1[-- ]ו֯עשו ו֯○[ --]
2[-- ]לב֯[ --]
frg. 137
1[-- ]○מ֯[ --]
2[-- ]ים ב[ --]
3[-- ]○י עולמי֯[ם --]
4[-- מ]ש֯פטי֯ו֯ ו֯ל֯[ --]
frg. 138
1[-- ]ו֯קות [--]
2[-- ]○ בג[ --]
3[-- ]מתו ○[ --]
4[-- ]○○○[ --]
frg. 139
1[-- ]ל֯ א֯ל○[ --]
2[-- ]○ תוע○○[ --]
3[-- ] _____ [--]
4[-- ]מאת ○[ --]
frg. 140
1[-- ]○ם [--]
2[-- ○○לא֯ [--]
3[-- ]י֯גילו֯ [--]
4[-- ]○ל[ --]
frg. 141
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ים[ --]
3[-- ]מש֯[ ] _____ [--]
4[-- ]○○[ [--]
frg. 142
1[-- ]ת֯ב֯[ --]
2[-- ]○○[ ]מאו[ --]
3[-- ]○ל _____ [--]
4[-- ]○תכ֯ר֯○[ --]
frg. 143
1[-- ]ימים[ --]
2[-- ]ד֯עות [--]
3[-- ]למ○[ --]
4[-- ]○ [--]
frg. 144
1[-- ]הים ינוא֯[ --]
2[-- ]י֯תן ושר[ --]
3[-- ]א֯להים[ --]
frg. 145
1[-- ]ש֯ [--]
2[-- ]אשר [--]
3[--] להכנ[יע --]
frg. 146
1[-- ]○ו֯○[ --]
2[-- ]ויז○[ --]
3[-- ]טומ֯[ --]
frg. 147
1[-- ]○ל֯ מ֯○[ --]
2[-- ]○שו ו○[ --]
3[-- ]יע ל[ --]
frg. 148
1[-- ]○[ --]
2[-- א]מתו א֯[ --]
3[-- ]חס֯דו [--]
frg. 149
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ו֯יאי○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 150
1[-- א]מן [--]
2[-- ]○ ה[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 151
1[-- ]○ מ○[ ]ו֯ת֯[ --]
2[-- ]○ ב֯צד֯[ק --]
frg. 152
1[-- ]שב○[ --]
2[-- ]רפת[ --]
3[-- ]ש֯טמ֯[ --]
frg. 153
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ו֯די֯ ○[ --]
3[-- ]ד֯ו֯○[ --]
frg. 154
1[-- ]מ֯אז ב֯[ --]
2[-- ]היו ○○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 155
1[-- ]○ו○[ --]
2[-- ]○ ○○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 156
1[-- ]ב֯כ○[ --]
2[-- ]פ֯תח פ[ --]
3[-- ]ל֯[ --]
frg. 157
1[-- ]ו֯צדק֯[ --]
2[-- ]תיר [--]
3[-- ]○[ --]
frg. 158
1[-- ]ש֯ו֯ ת֯[ --]
2[-- ]פ֯ר כמב[ --]
frg. 159
1[-- ]לויר[ --]
2[-- [--]
frg. 160
1[-- ]צ֯ו֯ [--]
2[-- ]מ֯רי֯○[ --]
frg. 161
1[-- ]י֯מס○[ --]
2[-- ]בוד֯[ --]
frg. 162
1[-- ]○מ֯○[ --]
2[-- ]○דם[ --]
frg. 163
1[-- ]ר֯ם ל֯[ --]
2[-- ו֯○[ --]
frg. 164
1[-- ]ו֯ב ו○[ --]
2[-- ]○ לא֯[ --]
frg. 165
1[-- ]○○ ז֯ר֯עם֯[ --]
2[-- ]ב֯ם ל○[ --]
frg. 166
1[--] א○[ --]
2[-- ]פ֯לא ○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. 167
1[-- ]ה֯[ --]
2[-- ]הגבו֯[ --]
frg. 168
1[-- ]מו ול֯○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 169
1[-- ב]רוך[ --]
2[-- ]בע○[ --]
frg. 170
1[-- ]אכו֯[ --]
2[-- ]○א֯[ --]
frg. 171
1[-- ]צכם[ --]
2[-- ]ש֯ר֯[ --]
frg. 172
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]מים ש○[ --]
frg. 173
1[-- ]○ון ו֯ל֯○○[ --]
2[-- ]○מה [--]
frg. 174
1[-- ]מ֯ו֯[ --]
2[-- ]שפט[ --]
frg. 175
1[-- ]את○[ --]
2[-- ○[ --]
frg. 176
1[-- א]ל֯והי֯[ --]
2[-- ]י֯○○[ --]
frg. 177
1[-- ]○ונו○[ --]
2[-- ]ראי֯[ --]
frg. 178
1[-- ]○○כת [--]
2[-- ]○○○א֯ות֯[ --]
frg. 179
1[-- ג]ב֯ו֯ר֯ת֯[ --]
2[-- ]○ כו֯[ --]
frg. 180
1[-- ]ו֯○[ --]
2[-- ]הגע[ --]
frg. 181
1[-- ]○[ --]
2[-- ח]ט֯אות ○[ --]
frg. 182
1[-- רוח]י ממזרי֯[ם --]
2[-- ]ל[ ]ם֯[ --]
frg. 183
1[-- ]○ ימ֯○○ [--]
2[-- ]○[ ]ל[ --]
frg. 184
1[-- ]ב֯ענ֯○○[ --]
2[-- ]○ ○ל○[ --]
frg. 185
1[-- ]○○○○א֯[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 186
1[-- ]ב֯י֯נת[ --]
2[-- ]○ ○○[ --]
frg. 187
1[-- ]○○○או֯[ --]
2[-- א]ל֯[ו]ה֯י[ --]
frg. 188
1[-- ]○[ --]
2[--] יהל֯[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 189
1[-- ]○גע○[ --]
2[--] ב○[ --]
frg. 190
1[-- ]○י֯ ○○[ --]
2[-- ]○ם [--]
frg. 191
1[-- ]ל֯○[ ]ל֯ו֯א֯[ --]
2[-- ]מ֯י֯רא֯[ --]
frg. 192
1[-- ]ה֯נ֯ורא[ --]
2[-- ]ל○[ --]
frg. 193
1[-- ]○ים ו[ --]
2[-- ]○לל○[ --]
frg. 194
1[-- ]○אוד֯ [--]
2[-- ]ל○○○מ֯[ --]
frg. 195
1[-- ]עינים֯[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 196
1[-- ]○[ --]
2[-- ]שפ○[ --]
frg. 197
1[-- ]○ עמ[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 198
1[-- ]בו
2[-- ]○
frg. 199
1[-- ]שמי[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 200
1[-- מ֯[ --]
2[-- ]○ם [--]
frg. 201
1[-- ]○מות[ --]
2[-- ]ת֯○ ○[ --]
frg. 202
1[-- ]קכה[ --]
2[-- ]○ה֯[ --]
frg. 203
1[-- ]כ֯ול כ[ --]
2[-- ]○מ֯○[ --]
frg. 204
1[--] אש[ --]
frg. 205
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○○○סה֯[ --]
frg. 206
1[--] ה[ --]
frg. 207
1[-- ]איר[ --]
frg. 208
1[-- ]כבוד֯[ --]
frg. 209
1[-- ]ע֯ב[ --]
frg. 210
1[-- ]ע֯לי [--]
frg. 211
1[--] לב○[ --]
frg. 212
1[-- ]ב֯ו֯ מש[ --]
frg. 213
1[-- ]○על○[ --]
frg. 214
1[--] א○[ --]
frg. 215
1[-- ]○צ○[ --]