Versionen

11Q20

©

Copyright


1
9[-- ]○○[ --]
10[-- וה]קריבו על המ֯[זבח לכול יום ויום]
11[פר בן בקר אחד איל אחד כבשים בני שנה ]שבעה ושעיר ע֯[זים לחטאת ומנחתמה]
12[ונסכמה כמשפט הזה _____ -- ]ולמלואים איל איל לכ[ול יום ואחד]
13[וסלי לחם לכול איל ואחד וחצו את ]כ֯ול האילים והסלים לשבעת֯[ ימי]
14[המלואים יום ויום כמחלקות הכוהנים] יהיו מקריבים ליהוה עולה֯[ מן האיל ואת]
15[החלב המכסה את הקרב ואת ש]תי הכליות ואת החלב אשר עלי[הנה ואת החלב]
16[אשר על הכסילים ואת האלי]ה֯ לעומת עציהה ואת יותרת הכבד[ ומנחתו ונסכו]
17[כמשפט וחלת מצה אחת מ]ן הסל וחלת לחם שמן אחת ורקיק[ אחד ושמו הכול]
18[על החלבים עם שוק התרו]מ֯ה֯ אשר לימין ויניפו המקריבים[ את האילים ואת]
19[סלי הלחם תנופה ל]פני יהוה עולה היא אשה ריח ניחוח[ לפני יהוה והקטירו הכול]
20[על המזבח על ה]עולה למלוא֯ על נפשותמה שבעת ימי֯[ם] _____ [ ]
21[ ] _____ ואם[ הכוה]ן הגדול[ יהיה עומד לכהן]
22[לפני יהוה ומלא י]ד֯ו ללבוש את הבגדים֯[ תחת ]א֯ביהו ויקרי[ב פרים שנים אחד על]
23[כול העם ואחד על הכו]הנים ויקרב את אשר [ל]כוה֯נים ברישונה[ וסמכו זקני הכוהנים]
24[את ידיהמה על ראו]שו ואחריהמה הכ֯[ו]ה֯ן֯ הגדול וכול הכ[והנים אחר ישחטו את]
25הפר[ לפני יהוה ]ולקחו זקני הכוהני[ם] מדם הפר ונתנ[ו על קרנות המזבח באצבעם]
26מן הד[ם -- ]○ ישפוכו סביב על ארבע פנות עזרת ה֯[מזבח --]
2
1[--] ○○
2[-- על] הבוהן
3[-- ]מן השמן
4[--]
5[--]
6[-- את כול החלב אשר על הקרב ואת יותרת הכבד ואת שתי הכליות ]ואת֯[ החלב]
7[אשר עליהנה ואת החלב אשר על הכסילים ואת מנחתו ואת נסכו כמשפט ]ויקטי[ר על]
8[המזבח עולה הוא אשה ריח ניחוח ליהוה ] _____ [ ]
9[_____ ואת בשר הפר ואת עורו עם פרשו ישרופו ]מחוץ ל[עיר]
3
1_____ [-- וכבשים]
2ב֯ני֯[ שנה שבעה --]
3[--]
8[--]
9[--] ושעי֯[ר עזים לחטאת]
10[לכפר על כול עם הקהל ומנחתו ונסכו כמשפט עשרון סולת ב]לולה[ בשמן רביעית]
11[ההין ויין לנסך רביעית ההין -- ע]ל[ עם הקהל מכול]
12[--]
20[--]
21[-- ברובע ]היום יקר[יבו את עול]ת֯ הבכור֯[ים --]
22[-- שנים עשר כבשים בני שנה [מי]מים ומנחתמה ונ֯ס֯כ֯מה כ֯[משפט והניפו]
23[-- הבכורים ]לכ֯והנ֯י֯ם יהיו ואכלום בחצ[ר הפנימית]
24[-- לחם הבכורים ואחר -- לחם חדש אביבות[ ומלילות והיה --]
25[היום הזה מקרא קודש חוק עולם לדורותם כול מל]אכת עבודה לוא י[עשו כי חג]
26[שבועות הוא וחג בכורים לזכרון לעולם _____ וספרתמה לכמה מיום]
4
1[הביאכמה את המנחה חדשה ליהוה את ל]חם הבכורים שבעה שבו֯[עות שבע]
2[שבתות תמימות תהיינה עד ממוחרת השבת ה]שביעית תספורו חמשים[ יום וה]ק֯[ר]בתמה
3[יין חדש לנסך ארבעה הינים מכול מטות] ישראל שלישית ההין על
4[המטה ויקריבו על היין ביום הזה עולה ]ליהוה שנים [ע]שר אילים כול
5[ראשי אלפי ישראל -- אי]לי֯ם֯ ומנחתמה כמשפט שנים
6[עשרונים סולת בלולה בשמן שלישית הה]ין שמן לאיל על הנסך הזה
7[ויקריבו עולה פרים שנים איל אחד וכבש]ים בני שנה שבעה ושעיר
8[עזים אחד לחטאת לכפר על כול עם ה]קהל _____
9[-- מנחתמ]ה ונסכמה כמשפט לפרים ולאיל
10[ולכבשים ולשעיר עזים אשה ריח ניחוח ]ל֯יהוה ברובע היום יקריבו
11[-- א]ת האילים ואת הנסך ויקריבו
12[שלמים -- ]א֯ וכבשים [בני] שנה ארבעה
13[עשר ומנחתמה ונסכמה כמשפט לאילים ו]ל[כבשים אחר ]העולה יעשום
14[-- ואת חלבמה יקט]ירו על המזבח
15[את החלב המכסה את הקרב ואת כול החלב אשר על ה]קרבים ואת
16[יותרת הכבד ועל הכליות יסירנה ] _____
17[ואת החלב אשר עליהנה ואת אשר על הכסילים ואת הא]לי֯ה לעומת
18[העצה ויקטירו הכוהנים את הכול על המזבח עם מנחתמ]ה֯ ונסכמה
19[אשה ריח ניחוח לפני יהוה ] _____
20[_____ ותקרב כול מנחה אשר קרב עמה נסך כמשפט וכו]ל מנחה
21[אשר קרב עליה לבונה או חרבה יקמוצו ממנה את אזכרתה ויקטירו על]
22[המזבח ואת הנותר מהמה יוכלו בחצר הפנימית מצות יאוכלום הכוהנים לוא]
23[תאכל חמץ ביום ההוא תאכל ולוא תבו]א ע֯[ל]י֯[ו ה]ש֯מש _____
24[ועל כול קורבנכמה תתנו מלח ולוא ת]שבית ברית מלח לעולם _____
25[וירימו ליהוה תרומה תנופה מן האי]לים ומן הכב֯שים את שוק הימ֯ין
26[ואת החזה ואת הלחיים ואת הקב]ה ואת האזרוע [ע]ד עצם השכם
5
1[ויניפו אותמה תנופה לפני יהוה _____? ולכוהנים י]היה שוק התרומה וחזה
2[התנופה -- האזרועו]ת והלחיים והקבאות למנות
3[-- לחוק עולם מאת בני ישר]אל ואת השכם הנשאר מן האזרוע
4[-- ל]חוק עולם להמה ולזרעמה
5[-- ]ש֯רי האלפים [מן] האילים ומן
6[הכבשים איל אחד כבש אחד לאהרון ולבנו ולבני לוי אי]ל אחד כבש אחד ולכול המטה
7[-- איל אחד כבש אחד לכול המטות שנים ע]שר שבטי ישראל ואכלום
8[בחצר החיצונה לפני יהוה -- הכוהנ]י֯ם ישתו שמה ריאשונים
9[והלויים -- ישראל נ]ש֯יאי הדגלים ברישונה
10[-- שם ואחריהמה כול העם מגדול ו]עד קטן יחלו לשתות יין חדש
11[ולאכול ענבים ובוסר מן הגפנים -- ביו]ם הזה יכפ֯ר֯ו על התירוש וישמחו
12[בני ישראל לפני יהוה _____? חוק עולם לדורותיהמ]ה בכול מושבותיהמה ושמחו
13[ביום הזה במועד החלו לנסך נסך שכר יין חדש על מזבח יהוה] שנה בשנה _____
14[_____ וספרתמה לכמה מיום ]ה֯זה שבעה שבועות שבע
15[פעמים תשעה וארבעים יום שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממו]חרת השבת השביעית
16[תספורו חמשים יום והקרבתמה שמן חדש ממשבות מטות בני יש]ראל מחצית ההין
17[אחד מן המטה שמן חדש כתית ויקריבו את ראשית היצהר על מזבח העו]ל[ה בכ]ו֯ר֯ים
18[לפני יהוה -- ]ם֯ א֯יל֯ים שנים
19[-- וכפ]ר֯ בו על כול העדה לפני
20[יהוה -- שלושה עשרונים סולת בלול]ה֯ בשמן הזה מחצית ההין
21[-- כמ]שפט עולה הואה אשה ריח
22[ניחוח ליהוה -- ]השמן הזה יבעירו בנרות
23[בה -- שרי האלפים עם נשיאי
24[-- כבשים ארבעה עש]ר֯ ומנחתםה ונש‹‹ס››כמה[ כמשפ]ט
25[לאלים ולכבשים ושחטו בני לוי את -- וזר]ק֯ו הכוהנים בני אה֯[רון את דמם]
26[על המזבח סביב ואת בשרמה וחלבמה יקטירו על מזבח העולה --]
6
1כמ[שפט ואת מנחתמה ונסכמה יקטירו על החלבים -- אשה ריח ניחוח]
2ליהו֯ה֯[ _____ וירימו מן האילים ומן הכבשים את שוק הימין ואת חזי]
3התנופה ולר֯[אשית את האזרוע ואת הלחיים ואת הקבה לכוהנים יהיה למנה]
4כמשפטמה _____ [וללויים את השכם אחר יוציאום אל בני ישראל ונתנו בני]
5ישראל לכוהנים א[יל אחד כבש אחד וללויים איל אחד כבש אחד ולכול מטה]
6ומטה איל אחד כבש֯[ אחד ואכלום ביום הזה בחצר החיצונה לפני יהוה חוקות]
7עולם לדורותיהמה[ שנה בשנה אחר יואכלו ויסוכו מן השמן החדש ומן הזתים]
8כי ביום הזה יכפרו ע֯[ל כול יצהר הארץ לפני יהוה פעם אחת בשנה וישמחו]
9כ֯ול [ב]נ֯י֯ ישראל בכול֯[ מושבותיהמה --]
10[--]
11[-- ואחר מועד יצהר יקריבו]
12למזב[ח את העצי]ם[ שנים עשר מטות בני ישראל והיו המקריבים ביום הרישון]
13מטות֯[ לוי ]ויהודה וב[יום השני בנימין ובני יוסף וביום השלישי ראובן ושמעון]
14וביום הרביעי יששכר[ וז]ב֯ולון ו֯[ביום החמישי גד ואשר וביום הששי דן]
15ונפתלי _____ [ ] _____ [הקריבו בחג]
16העצים עולה ליה[וה -- שעירי]
17עזים שנים ל[ -- ומנחתמה ונסכמה כמשפט]
18עול[ה הוא --]
7
20[-- ]ן[ --]
21[-- ] _____
22[-- ]בר֯וב֯ע הי֯[ו]ם תעלה זואת
23[-- עו]לת התמיד _____
24[-- ]ן֯ שבתון זכ֯רון מקרא קודש
25[-- ]○○○ יעשה לנפש
26[-- פר אח]ד איל אחד
8
9[מרובע לכול רוחותיו אחת ועשרים אמה רחוק מהמזבח ]חמש[ים]
10[אמה ורחב הקיר שלוש אמות וגבהו עשרים אמה ] _____
11[_____ -- שערים ]עשו לה
12[מהמזרח מהצפון ומהמערב רוחב השערים ארבע אמות וגובהמה ]שבע
9
1[מן הארץ ארבע אמות ]מצופות זהב אש[ר יהיו מניחים עליהמה את בגדיהמה אשר]
2[יהיו באים אליהם למע]לה מע֯[ל ]לב֯ית֯[ -- בבואם לשרת בקודש ועשיתה]
3[תעלה סביב לכיור אצל מזבח ]ה֯[עולה הולכת לתחת הכיור ומחלה יורדת למטה]
4[אל תוך הארץ אשר יהיו ה]מים נש[פכים והולכים אליה ואובדים בתוך הארץ ולוא]
5[יהיה נוגעים בהמה כול א]ד֯ם[ כי מדם העולה מתערב במה --]
10
1[ושולחנות לפני המושבות בפרור ]ה֯פנימי אצל ק֯[י]ר֯ ה֯ח֯צר ה֯[חיצון]
2[מקומות עשוים לכוהנים לזבחיהמה ולב]כורים ולמעשרות _____ [ולזבחי]
3[שלמיהמה אשר יהיו זובחים ולוא יתע]ר֯בו זבחי שלמי בני יש֯[ראל]
4[בזבחי הכוהנים ] _____ [ ]
5[ובארבעת מקצועות החצר לעשות לה]מה [מ]קום לכירים אשר יהיו מב[שלים]
6[שמה את זבחיהמה ואת החטאות במקצ]ו֯ע המזרחי צפונה ואת֯ ○○[]
11
11[--
12[-- ]לבני
13[-- ]ל[ --]
14[--]
15[--]
16[-- מן הפנה הז]ואת עד ש[ער]
17[דן לבני דן ומשער דן עד שער נפתלי לבני נפתלי ומשער נפ]תלי֯[ עד]
18[--]
20[--]
21[-- -- ]○ באים
22[-- שבעים -- ]נ֯שכה
23[-- וכאשר -- השני י]ה֯יה בא
24[לשמאול ובבואו יצא הרישון מעירי ולוא יהיו מתערבים אלה ב]אלה
25[ובכליהמה ובא משמר אל מקומו וחנו זה בא וזה יוצא ליום השמיני]
26[ומטהרים את הנשכות זאות אחרי זאות מעת תצא הראישונה ולוא תהיה]
12
1[שמה תערובת _____]
2[ואיש כי יהיה לו קרה לילה לוא יבוא אל כול המקדש עד אשר ישלים שלושת ימים]
3[וכבס בגדיו ורחץ ביום הראישון וביום השלישי יכבס בגדיו ורחץ ובאה השמש א]ח֯ר
4[יבוא אל המקדש ולוא יבואו בנדת טמאתמה אל מקדשי וטמאו _____? ואיש ]כי ישכב
5[עם אשתו שכבת זרע לוא יבוא אל כול עיר המקדש אשר אשכין שמי בה שלוש]ת֯ ימין‹‹ם››
6[כול איש עור לוא יבואו לה כול ימיהמה ולוא יטמאו את העיר אשר אני ]שוכן בתוכה
7[כי אני יהוה שוכן בתוך בני ישראל לעולם ועד ] _____
8[_____ וכול איש אשר יטהר מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו ויכבס ביו]ם השביעי
9[בגדיו וירחץ את כול בשרו במים חיים אחר יבוא אל עיר המקדש וכול ט]מא לנפש לוא
10[יבואו לה עד אשר יטהרו וכול צרוע ומנוגע לוא יבואו לה עד אש]ר יטהרו וכאשר
11[יטהר והקריב את -- לוא יבוא אל המקדש
12[-- ]ר֯וכל ואל המקדש
13[לוא יבוא -- ] _____
14[-- ]ב֯ה שלנחושת[ --]
15[-- ג]ב֯ולו אשר לוא[ ישכון כול]
16[עוף טמא על מקדשי -- על גגי השערים אשר ]לחצר החי֯[צונה וכול]
17[עוף טמא לוא יוכל להיות בתוך מקדשי לעולם ועד כול הימים אשר ]אני שוכן[ בתוכם]
18[ ] _____ [ועשיתה]
19[רובד סביב לחוץ מחצר החיצונה רחב ארבע עשרה באמה על פי ]פתחי השערי[ם כולמה]
20[ושתים עשרה מעלה תעשה לו אשר יהיו עולים ]ב֯נ֯י יש֯[ראל א]ליו לבוא אל מק[דשי]
21[_____ ועשיתה חיל סביב למקדש רחב מאה באמה] אשר יהיה[ מבדי]ל בין מקדש
22[הקודש לעיר ולוא יהיו באים בלע אל תוך מקדשי ו]ל[וא יחללוהו ]וקדשו את מ[קדשי]
23[ויראו ממקדשי אשר אנוכי שוכן בתוכמה ____] _____ [ _____]
24[_____ ועשיתה להמה מקו]ם יד חוץ מ[ן העיר]
25[אשר יהיו יוצאים שמה לחוץ לצפון המערב לעיר בתים ומקו]רים ובורות (ובירות) בתוכ[מה]
26[אשר תהיה הצואה יורדת אל תוכמה ולוא תהיה נראה לכול רחוק מן העיר ש]ל[ושת]
13
1[אלפים אמה _____ וע]שי֯[תה שלושה מקומות למזרח העיר מובדלים זה מזה אשר יהיו]
2[באים המצורעים והזבים ]והאנשים אשר יה[יה להמה מקרה לילה --]
3והבאים[ -- ]ל[ --]
4רחוק מ[ן --]
5וכול ○[ --]
6דבר ומש֯[ --]
7[--]
8וחמ[ --]
9והורדת○[ (והורדת֯[מה) -- למעלה ולוא למטה --]
10עריה֯[מה טהורות --]
14
1[-- ע]ד֯ יום
2[-- יו]ם השביעי
3[-- ]במים
4[-- ?]ט֯מאו במת
5[-- ]ואל יואכלו
6[כול אשר -- כי מי טהרה -- מתערובת המת נטמאו] אין עוד
7[-- עד אשר יזו את השנית ביום השביעי וטהרו בערב בבוא השמש ] _____
8_____ [וכול איש אשר יגע על פני השדה בעצם אדם]
9מת ובח֯[לל חרב או במת או בדם אדם מת או בקבר וטהר (יטהר) כחוק המשפט הזה ואם לוא יטהר]
10[כ]משפט[ התורה הזואת טמא הוא עוד טמאתו בו וכול האדם אשר יגע בו יכבס בגדו ורחץ]
11וטהר ל[ערב _____ ואשה כי תהיה מלאה וימות ילדה במעיה כול הימים אשר הוא בתוכה]
12מת תטמ[א כקבר --]
13[--]
14[--]
15וב֯[יו]ם֯[ השביעי יזה שנית וכבס בגדיו ורחץ ובאה השמש וטהר _____ וכול הכלים ובגדים ועורות]
16וכול מ[עשה עזים כמשפט התורה הזואת תעשו להמה וכול כלי חרש ישברו כי טמאים המה ולוא]
17יטהרו[ עוד עד לעולם _____ כול שרץ הארץ תטמאו החולד (P-1345 frg.-24,1) והעכ]בר וה[צב למינו והלטאה והכח]
18והחמ֯[ט והתנשמת _____ כול איש אשר יגע (P-1345 frg.-24,1) בה]מה במ[ותמה יטמא עד הערב וכבס]
19בגדי[ו -- וכול אשר יפול]
20עליו מ֯[המה במותמה יטמא מכול כלי עץ או בגד או עור או שק כול כלי אשר יעשה מלאכה בהמה]
21במים[ יובא וטמא עד הערב וטהר ותשבורו את כול כלי חרש אשר יפול מהמה אל ]תוכ֯[ו]
22וכיא י֯[ -- ]ו֯ וטמ֯[א]
23עד ה֯[ערב -- היוצא מהמה כי ]טמים
24[המה ולוא תטמאו בהמה וכול הנוגע בהמה במותמה יטמא עד הערב ויכבס בגדיו ורחץ במים]
25[ובאה השמש וטהר _____]
26[_____ וכול הנושא מעצמותמה ומנבלתמה עור ובשר וצפורן וכבס בגדיו ורחץ במים]
15
1ובאה השמ[ש אחר יטהר והזהרתמה את בני ישראל מכול הטמאות ולוא יטמאו בהמה אשר אני מגיד]
2לכמה בהר הזה ו[לוא יטמאו כי אני יהוה שוכן בתוך בני ישראל וקדשתמה והיו קדושים ולוא ישקצו]
3את נפשותיהמה בכו[ל אשר הבדלתי להמה לטמאה והיו קדושים _____]
4שופטים ושוטרים[ תתן לכה בכול שעריכה ושפטו את העם משפט צדק ולוא יכירו פנים במשפט]
5ולוא יקחו שוחד ו[לוא יטו משפט כי השוחד מטה משפט ומסלף דברי הצדק ומעור עיני חכמים]
6ועושה אשמ֯ה גדול[ה ומטמא הבית בעוון החטאה צדק צדק תרדוף למען תחיה ובאתה וירשתה את הארץ]
7אשר אנוכי נותן לכמ לרשתה כול הימים _____? והאיש אשר יקח שוחד ויטה משפט צדק]
8יו[מת ולוא תגורו מננו להמיתו --]
16
1[-- ואם ישיתכה אחיכה בן אבי]כה או [בן]
2[אמכה או בנכה או בתכה או אשת חיקכה או ריעיכה א]שר כנפשכה בסתר[ לאמור]
3[נלכה ונעבודה אלוהים אחרים אשר לוא ידעתמה אתה ואב]ותיכה מאלוהי ה֯[עמים]
4[אשר סביבותיכמה הקרובים אליכה או הרחוקים ממ]כה מקצי הארץ ועד קצ[י הארץ]
5[לוא תאובה לו ולוא תשמע אליו ולוא תחוס עינ]כ֯ה עליו ולוא תחמל ע[ליו ולוא]
6[תכסה עליו כי הרוג תהרגנו ידכה תהיה בו ברא]ישונה להמיתו ויד[ כול העם]
7[באחרונה _____? וסקלתו באבנים ומת כי בקש לה]ד֯יחכה _____ [--]
frg. 31
1[-- ]נחושת
2[-- ]טפחים
3[-- ]י֯ם את [ ] עליהם
4[-- ]○ש֯○תמה
5[-- ]תלבו
frg. 32
1[-- ]מקצוע֯[ --]
2[-- ]ב֯דרום[ --]
3[-- ]פנות[ --]
frg. 33
1[-- ]ראשית [--]
2[-- ]יטעו בא[ --]
3[-- ]פרי בא○[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 34
1[-- כי [--]
2[-- ]ל[ --]
frg. 35
1ו֯כול[ --]
2_____ [--]
2.1כול[ --]
frg. 36
1[-- ]ל֯ו֯[ --]
2[-- ]למכונות֯[ --]
frg. 37
1[--] יהוה
2[-- ]○ק֯
3[-- ]חת֯
frg. 38
1[-- ]י֯בו[ --]
frg. 39
1[-- ]ושוק[ --]
frg. 40
1[-- ע]שרה
frg. 41
1[-- רו֯[ --]
frg. 42
1[-- ]מה בכ[ --]
frg. 44
1 (P-1344 frg.-7,1) [-- ]○○ש○[ --]
2 (P-1344 frg.-7,2) [-- ]לוא?[ --]
frg. 45
1 (P-1345 frg.-14,1) [-- ]'[ ]'[ --]
2 (P-1345 frg.-14,2) [-- ]לנגב[ --]
frg. 45a
1 (P-1345 frg.-17,1) כב[ --]
frg. 46
1[-- ]ו֯ל֯[ --]
2[-- א]חד ו[ --]
3[-- ]ההין ע֯[ל (ש֯[מן) --]