ארץ Erde, Erdboden, Land

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, ארץ (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/108/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  PrN qatl (mas. אֶרֶץ, she. å̄rěṣ), "Erde, Erdboden, Land": he.

  Formen:

  sg.abs.

  : ארץ 1QM 10,12; Sir 10,16 (Ms.A 4r,4); + ב: בארצ 4Q259 2,11; + ו: וארץ 1QHa 11,33 (Suk. 3,32); Sir 16,18 (Ms.A 6v,22); + ל: לארץ[ 4Q84 frg. 15 ii+18 ii+19,6; + מן: מארץ 1QHa 18,28 (Suk. 10,26); Sir 10,17 (Ms.A 4r,4); + ב + ו: ובארץ 1QM 10,8 (od. det.)

  + ה loc.

  : ארצה Sir 47,22 (Ms.B 17r,15), mögl. a. PAM 43.682 frg. 1,2 (i.u.K., od. + sf. 3.f.sg.)

  cs.

  : ארץ 1Q15 frg. 1,5; + ב: בארץ 4Q223-224 frg. 2 iii,13, CD 6,5; + ו: וארץ 1QM 10,13; + ל: לארץ 11QTa 59,12, CD 7,14; + מן: מארץ 4Q390 frg. 1,5, CD 4,3; + ב + ו: ובארץ 4Q158 frg. 14 i,4

  + sf. 3.m.sg.

  : ארצו 4Q364 frg. 24a-c,19, CD 1,8; Sir 43,17a (Ms.B 12v,18); + ו: וארצו 4Q169 frg. 1-2,2; + ל: לארצו 1QIsaa 30,11 (für אֶל־ אַרְצוֹ Jes 37,7); + מן: מארצו 4Q185 frg. 1-2 i,10

  + sf. 3.f.sg.

  : ארצה PAM 43.682 frg. 1,2 (i.u.K., od. + ה loc.)

  + sf. 2.m.sg.

  : ארצך 4Q391 frg. 2,2, ארצכה 11QTa 52,3

  + sf. 1.comm.sg.

  : ]ארצי 4Q372 frg. 1,19 (Qimron 2013, 78); + מן: מארצי 1QHa 12,9 (Suk. 4,8)

  + sf. 3.m.pl.

  : ארצם 4Q504 frg. 1-2R iv,11, ארצמה 11QTa 47,14; + ב: בארצם 4Q422 3,9; + ו: וארצם 4Q269 frg. 2,4, CD 3,10; + מן: מארצם Sir 48,15 (Ms.B 18r,5)

  + sf. 2.m.pl.

  : ארצכםה 11Q14 frg. 1 ii,8, ארצכמה 11QTa 48,11; + ב: בארצכם 11Q14 frg. 1 ii,11, בארצכמה 11QTa 51,19

  + sf. 1.comm.pl.

  : ארצנו 4Q508 frg. 22-23,3

  det.

  : הארץ 1QpHab 3,10; CD 4,14; Sir 48,15 (Ms.B 18r,5); XHev/Se 6 frg. 3,5, הרץ 4Q79 frg. 1-2,9 (= הָאָרֶץ Hos 2,2); + ב: בארץ 4Q158 frg. 3,2; CD 13,21; Sir 50,22 (Ms.B 19v,18); + ו + ב: ובארץ 1QHa 8,10 (Suk. frg. 13,3; vgl. det. in Z. 21); + ו: והארץ 4Q88 9,9; + ל: לארץ CD 2,11, לארצ 1QS 9,4, להארץ 4Q158 frg. 14 i,3

  pl.abs.

  : ארצות 1QpHab 6,8; + ב: בארצות 11QTa 59,2

  cs.

  : ארצות 1QM 2,7; + ב: בארצות 4Q248 frg. 1,8

  + sf. 2.m.sg.

  : ארצותיכה[ 4Q160 frg. 3-4 ii,5 (L.u.)

  + sf. 3.m.pl.

  : ארצותם 4Q379 frg. 28,2 (L.u.); + ב: ב]אצרותיהם 4Q248 frg. 1,5 (L.u.)

  det.

  : הארצות 1QM 10,9, הרצות 4Q374 frg. 2 i,4; + ב: בארצות 4Q372 frg. 1,10 (wahrsch., vgl. הארצות Z. 5)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : נבנו הבתים באר[ץ] "und es wurden Häuser auf der Erde gebaut" 11Q12 frg. 1,9 (Jub 4,9)

     1. : [ובצאת] השמש להאיר על האר[ץ "und wenn die Sonne aufgeht, um auf die Erde zu leuchten" 4Q503 frg. 10,1 (vgl. Gen 1,15)

     2. : ויפצו בכל הארץ "und sie zerstreuten sich in der ganzen Welt" Sir 48,15 (Ms.B 18r,5)

     3. : ולוא יהיה עוד אשמות בארץ "und Verschuldung wird es auf der Erde nicht mehr geben" 4Q475 frg. 1,4


     1. : ובאשר בארץ המשילו "und über das, was auf Erden ist, lässt er ihn herrschen" 4Q301 frg. 3a-b,6 (L.u.; vgl. Ps 8,7)

     2. : ואל מוסדי הארץ[ "und zu den Grundfesten der Erde" 4Q511 frg. 42,6 (i.u.K.)

     3. : ומנהר ועד אפסי ארץ "und vom Strom bis an die Enden der Erde" Sir 44,21 (Ms.B 14r,8; Sach 9,10; Ps 72,8)

     4. : מקצי הארץ ועד קצ[י הארץ] "von den einen Enden der Erde zu den anderen Enden der Erde" 11Q20 16,4 (i.u.K.; Dtn 13,8, dort קְצֵה)

     5. : mögl. 4Q426 frg. 1 i,13 (i.u.K.; falls nicht "Könige des Landes")

     6. : רודי ארץ במלכותם ואנשי שם בגבורתם "Herrschende auf Erden in ihren Königreichen und namhafte Männer in ihrer Stärke" 3 (Ms.B 13v,4; רודי a.Rd. für Haupttext דורי "Geschlechter")


     1. : i. einer Aufzähl. verschied. Schöpfungswerke הבורא ארץ "der Schöpfer der Welt" 1QM 10,12

     2. : 4Q381 frg. 1,3 הוא ביומי עשה שמים וארץ "er hat mit einem Schwurwort Himmel und Erde erschaffen"; Aufzähl. verschied. Schöpfungswerke ברוך עושה ארץ בכוחו מכין תבל בחוכמתו "gepriesen sei der, der erschafft die Welt durch seine Kraft, der gründet den Erdkreis durch seine Weisheit" 11Q5 26,1314

     3. : i. hymn. K. הארץ וכול מחשביה[ "die Erde und all ihr Inventar" 4Q504 frg. 1-2R vii,7 (i.u.K. u. Bed. unsich.); i. weisheitl. K. הן השמים ושמי השמים ותהום וארץ "siehe, der Himmel und der Himmel des Himmels und die Urflut und die Erde" Sir 16,18 (Ms.A 6v,22)


     1. : Sir 49,14 (Ms.B 19r,4) מעט נוצרו על הארץ כח!נו!ך "wenige wurde auf der Erde geschaffen wie Henoch" (vgl. Gen 5,24)

     2. : 50,22 (Ms.B 19v,18) המפלא לעשות בארץ "der Wunderbares auf Erden tut"


     1. : ידושו את הארץ בסוס[יהם] ובבהמתם "sie zertreten die Welt mit ihren Pferden und mit ihren Tieren" 1QpHab 3,10 (Ausl. v. Hab 1,89; falls hier nicht "Land")

     2. : בשבטכה תחריב ארץ "mit deinem Zepter wirst du die Erde zerstören" 1QSb 5,24

     3. : ]להחרים ארץ[ ב]חרונו "um die Erde durch seinen Zorn zu vernichten" 4Q215a frg. 3,1 (L.u.; i.u.K.)

     4. : להשחית הארץ "um die Erde zu vernichten" 4Q464 frg. 5 ii,4 (4Q464c frg. 1_ii,5) (i.u.K.; vgl. Gen 6,13; 9,11)


     1. : ו]אבד שמך[ ו]זכרך מכול הארץ[ "und dein Name und dein Gedächtnis werden von der ganzen Erde vergehen" 4Q221 frg. 1,4 (Jub 21,22)

     2. : ובמישור ילכו לכות ולבוז את ערי הארץ "und sie durchziehen die Ebene, um die Städte der Welt zu schlagen und auszuplündern" 1QpHab 3,1 (Ausl. v. Hab 1,6; falls hier nicht "Land")

     3. : 13,24 וביומ המשפט יכלה אל את כול עובדי העצבים ואת הרשעים מן הארץ "und am Tag des Gerichts wird Gott all die Verehrer der Götzenbilder und die Frevler von der Erde austilgen" (Ausl. v. Hab 2,20)

     4. : i.Bz.a. Hochmütige der Völker יוסחם מארץ "er reißt sie heraus aus der Erde" Sir 10,17 (Ms.A 4r,4; mögl. a. i.d.B. "Land [Israel]"; s.a. 6.e)

     5. : i.Bz.a. Hochmütige וישבֹת מארץ זכרם "und ihr Gedenken wird von der Erde verschwinden" 17 (Ms.A 4r,5; Bed. unsich.; mögl. a. i.d.B. "Land [Israel]"; s.a. 6.d)

     6. : 4Q88 9,67 להשבית רשעים מן הארץ[ "um die Frevler von der Erde zu beseitigen"

    2. : ויהי הגשם על הארץ "und der Regen strömte auf die Erde" 4Q252 1,56 (Gen 7,12); ומי מבול היו על הארץ "und die Wasser der Sintflut kamen auf die Erde" 3 (Gen 7,10); ובשבעה עשר יום לחודש השני יבשה הארץ "und am siebzehnten Tag des zweiten Monats war die Erde trocken geworden" 2,12 (Gen 8,14)


     1. : ולעליון על כל גוי הארץ "und als höchste über alle Nationen der Erde" 4Q381 frg. 76-77,16 (vgl. Dtn 28,1); כיא אותנו בחרתה לכה [לעם מכול ]הארץ "denn uns hast du für dich zum Volk erwählt aus der ganzen Welt" 4Q504 frg. 1-2R iii,910 (vgl. Dtn 7,6; 14,2)

     2. : בירוש[לים העיר אשר בח]רתה בה מכול הלארץ "in Jerusalem, der Stadt, die du aus der ganzen Welt erwählt hast" frg. 1-2R iv,3 (vgl. 1 Kön 14,21; 2 Chron 12,13)


     1. : i. hymn. K. קול רעמו יחיל ארצו "der Lärm seines Donners lässt seine Erde beben" Sir 43,17a (Ms.Mas 6,9; vgl. a. Ps 29,89)

     2. : i.Zshg. mit d. Beschreib. Jerusalems היאה צבי תבל ארצכה "sie ist die Zierde deines Erdkreises" 4Q369 frg. 1 ii,2 (vgl. Ez 20,15) u. ebd. i.Zshg. mit d. Herrschaft d. Erwählten לשר ומושל בכול תבל ארצכה "als Fürst und Herrscher über deinen ganzen Erdkreis" 7

   1. : אז יהללו שמים וארץ יחד "dann sollen Himmel und Erde gemeinsam preisen" 4Q88 10,56 (vgl. Ps 148); [כי הש]מים והארץ ישמעו למשיחו "denn der Himmel und die Erde werden auf seine(n) Gesalbten hören" 4Q521 frg. 2 ii+4,1 (vgl. Dtn 32,1; Jes 1,2); מסוד בני ש[מים] וארץ ליחד רשעה "Rat der Söhne des Himmels und der Erde zu einer Gemeinschaft von Frevel" 4Q181 frg. 1,2; ויכרות להם ברית לשלום עם עוף [הש]מם וחית הארץ "und er schloss für sie mit den Vögeln des Himmels und den Tieren der Erde einen Bund zum Frieden" 4Q434 frg. 7b,23 (vgl. Hos 2,20); מיא כמוכה אל ישראל בש[מי]ם ובארץ "wer ist wie du, Gott Israels, im Himmel und auf der Erde?" 1QM 10,8; ברום שמים תוכחתו ובכול מוסדי ארץ משפטי יוד "in der Höhe des Himmels ist sein Vorwurf und in allen Grundfesten der Erde sind die Rechtsbestimmungen Jhwhs" 4Q511 frg. 10,12

   2. : i.K. d. Offenbarung Gottes am Sinai הראנו באש בעורה ממעלה [מ]שמים ועל הארץ עמד על ההר "seine Herrlichkeit offenbarte er uns in einem brennenden Feuer von droben, vom Himmel her, aber er stand auf der Erde, auf dem Berg" 4Q377 frg. 2 ii,78 (L.u.; vgl. Ex 19,1820; mögl. a. i.d.B. "Erdboden" i.S.v. "Untergrund", s.u. C.II)

   3. : לכול דורות הארץ "für alle Generationen der Erde" 4Q219 2,30 (Jub 21,24)


    1. : i. weisheitl. K. ותושיה מבני ארצו "und Gesundheit (verschwinde nicht) von seinen Erdenbürgern" Sir 38,8 (Ms.B 8r,14; מבני ארצו a.Rd. für Haupttext מבני אדם)

    2. : ובחרון אף אל ביושבי הארץ אמר לסי!ר את דעתם עד לא ישלימו את ימיהם "und in der Zornesglut Gottes gegen die Bewohner der Erde hat er angesagt, ihre Erkenntnis fortzunehmen, bevor sie ihre Tage vollendet haben werden" CD 10,910 (par. 4Q270 frg. 6 iv,19; vgl. Jub 23,11)


    1. : Zit. i. P. הס מלפניו כול הרץ "still sei vor ihm die ganze Erde" 1QpHab 13,1 (Hab 2,20)

    2. : וארץ תצרח על ההווה "und die Erde schreit wegen des Verderbens" 1QHa 11,3334 (Suk. 3,3233)


    1. : ומלאה הארץ דעה ותהלת אל "und die Erde wird erfüllt sein von Erkenntnis und Gotteslob" 4Q215a frg. 1 ii,5 (vgl. Jes 11,9)

    2. : Zit. i. P. כיא תמלא הארץ לדעת את כבוד יהוה "denn die Erde wird davon erfüllt sein, die Herrlichkeit Gottes zu erkennen" 1QpHab 10,14 (Hab 2,14)

    3. : למלוא את ה]ארץ [ח]מס ולשפו[ך דם "die Erde zu füllen mit Gewalttat und Blutvergießen" 4Q504 frg. 8R,14 (vgl. Gen 6,11.13)

   4. : וידעו כל אפסי ארץ כי אתה אל עולם "und alle Welt erkennen werde, dass du der Gott von Ewigkeit bist" Sir 36,22 (Ms.B 6v,16)

  1. : כבודו אשר מאחד ימלא את המים ואת הארץ[ "seine Herrlichkeit, die zugleich das Wasser und die Erde füllt" 4Q462 frg. 1,8 (L.u.)


   1. : i. Vergleich ופרשינו[ כ]עננים וכעבי טל לכסות ארץ "und unsere Berittenen sind wie Wolken und wie Taunebel, den Erdboden zu bedecken" 1QM 12,9

   2. : [וכל מעש]ר הארץ מזרע הארץ מפרי העץ "und jeder Zehnte des Landes, vom Saatertrag des Erdbodens, von der Frucht der Bäume" 4Q367 frg. 3,6 (Lev 27,30)

   3. : והארץ פריה [תתן ]בעתה "und das Land wird seine Frucht geben zu seiner Zeit" 4Q88 9,910 (vgl. Lev 25,19); והארץ תנובב לכם פרי [ע]דנים "und das Land wird für euch liebliche Früchte gedeihen lassen" 11Q14 frg. 1 ii,1011; ת]בואת ארצנו "der Ertrag unseres Landes" 4Q508 frg. 22-23,3 (i.u.K.; vgl. Lev 23,39; Jos 5,12); neben עדי שמים "Schmuck des Himmels" ]דשן בעדי שמים ותנובת ארץ "um fett zu machen durch den Schmuck des Himmels und durch den Ertrag der Erde" 1Q34bis frg. 3 i,4

   4. : אל מארץ מוציא תרופות "Gott lässt aus der Erde Medikamente hervorgehen" Sir 38,4 (Ms.B 8r,10); übertr. עקבת גוים טמטם אלהים ושרשם עד ארץ קעקע "die Spur der Hochmütigen hat Gott ausgefüllt (d.h. getilgt) und ihren Wurzelstock bis in den Erdboden hinein niedergerissen" Sir 10,16 (Ms.A 4r,34)

   5. : שבתות ארץ "Sabbate des Landes" 4Q286 frg. 1 ii,11 (vgl. Jub 50,2)

   6. : ולהדשן כול מארץ "und damit es sich alle gut gehen lassen vom Erdboden" 1QHa 18,28 (Suk. 10,26)

   7. : כול שרץ הארץ תטמאו "alles Kleingetier der Erde sollt ihr als unrein betrachten" 11QTa 50,20 (vgl. Lev 11,29)

   8. : ובכול עפר הארץ היה כנים "und im ganzen Staub des Erdbodens entstanden Mücken" 4Q365 frg. 2,2 (Ex 8,13); [וספור את חכול אשר על שפת הים ואת עפר הארץ "und zähle den Sand, der am Strand des Meeres ist, und den Staub der Erde" 4Q225 frg. 2 i,6 (vgl. Gen 13,16); ומי בשליש] יכול עפר הארץ "und wer kann mit dem Drittelmaß den Staub der Erde erfassen?" 4Q511 frg. 30,45 (L.u.; vgl. Jes 40,12)

   9. : כל מארץ אל ארץ ישוב "ein jedes, das von der Erde stammt, wird zur Erde zurückkehren" Sir 40,11 (Ms.B 10r,3; vgl. Gen 3,19)

   10. : וכול מפשיטי החללים ושוללי השלל ומטהרי הארץ "und alle, die die Erschlagenen entkleiden und die Beute plündern und die das Land reinigen" 1QM 7,2 (vgl. Ez 39,1216)   1. : יהיו המים נשפכים והולכים אליה ואובדים בתוך הארץ "das Wasser werde ausgegossen und fließe zu ihr und versickere in den Erdboden" 11QTa 32,14

   2. : וגובהמה מן הארץ ארבע אמות "und ihre Höhe ausgehend vom Boden sei vier Ellen" 910

   3. : וכושלי ארצ יר[ים "und die, die zu Boden stürzen, wird er aufrichten" 1QHa 26,29 (Suk. frg. 7 ii,4)


    1. : um Gott anzubeten ויפלו על פניהם ארצה "und sie fielen auf ihre Angesichter zu Boden" Sir 50,17 (Ms.B 19v,10)

    2. : bildl. דבר‎ II "ein Wort zu Boden fallen lassen", d.h. "ein Wort brechen, aufgeben" (vgl. 1 Sam 3,19); i.Bz.a. Gottes Handeln gegenüber Salomo ולא יפיל מדבריו ארצה "und er wird keines seiner Worte zu Boden fallen lassen" 47,22 (Ms.B 17r,15)

   4. : i.u.K. 4Q274 frg. 3 ii,67 (Bed. unsich.)

   5. : i. halakh. K. יש לו כרעים מעל רגליו לנתור בהמה על הארץ "es hat Unterschenkel über seinen Füßen, um damit auf der Erde zu hüpfen" 11QTa 48,5 (Lev 11,21); ähnl. 4Q365 frg. 15a-b,34 (Lev 11,21)

   6. : 52,1112 רק הדם לוא תואכל על הארץ תשופכנו כמים "nur das Blut darfst du nicht essen, du sollst es auf den Boden gießen wie das Wasser" (Dtn 15,23)


   1. : i.Bz.a. Samuel וגם אחרי מותו נדרש ויגד למלך דרכיו וישא מארץ קולו "und auch nach seinem Tod wurde er befragt und er hat dem König seine Wege mitgeteilt und aus der Erde seine Stimme erhoben" Sir 46,20 (Ms.B 16v,3; vgl. 1 Sam 28,1119)

   2. : וארים מארץ קולי ומשערי שאול שועתי "und ich erhebe aus der Erde meine Stimme und von den Toren der Scheol meinen Hilferuf" 51,9 (Ms.B 20v,5)

   3. : 4Q385 frg. 3,6 (i.u.K.; vgl. Ez 37,12.13)


   1. : וכול הגוים ... ויביאו מנחתם כסף וזהב ואבן יקרה עם כוול חמדת ארצם "und alle Völker ... (und) werden ihre Gaben bringen: Silber und Gold und Edelstein zusammen mit jeder Kostbarkeit ihres Landes" 4Q504 frg. 1-2R iv,811 (vgl. Hag 2,7)

   2. : הכהנים הם שבי ישראל היוצאים מארץ יהודה "die Priester sind die Umkehrenden Israels, die aus dem Land Juda ausgezogen sind" CD 4,23; וחופריה הם שבי ישראל היוצאים מארץ יהודה "und die, die ihn (d.h. den Brunnen) graben, sind die Umkehrenden Israels, die aus dem Land Juda ausgezogen sind" 6,45 (i. Ausl. v. Num 21,18)

   3. : וימשילהו ]על כול ארץ מצרים "und er machte ihn zum Herrn über das ganze Land Ägypten" 4Q223-224 frg. 2 v,29 (Jub 40,6); ויך] בברד ארצם ואדמת[ם ב]חנמל "und er schlägt mit Hagel ihr Land und ihren Boden mit Hagelschlag" 4Q422 3,910 (vgl. Ps 78,47; gegen DJD XIII nach ואדמת[ם kein Platz für ein Verb) u. vorausgeh. ישי[ת חו]שכ בארצם ואפלה ב[בתי]הםה "er setzte Finsternis in ihr Land und Dunkelheit in ihre Häuser" Z. 9 (vgl. Ex 10,2122); יהוה אלוהיכה אשר הוציאכה מארץ מצרים "Jhwh, dein Gott, der dich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat" 11QTa 54,16 (Dtn 13,6); כי אנוכי עמכה המעלכה מארץ מצרים "denn ich, der ich dich aus dem Land Ägypten heraufgebracht habe, bin bei dir" 61,14 (Dtn 20,1)


    1. : ויצמח מישראל ומאהרן שורש מטעת לירוש את ארצו "und er ließ aus Israel und Aaron die Wurzel einer Pflanzung sprießen, damit sie sein Land in Besitz nehmen" CD 1,78; || נחלה "Erbteil" מלא ארצכה כבוד ונחלתכה ברכה "fülle dein Land mit Herrlichkeit und dein Erbteil mit Segen" 1QM 12,12 (par. 1QM 19,4)

    2. : כי תבוא אל הארץ אשר אנוכי נותן לכה לוא תלמד לעשות כתועבות הגויים ההמה "wenn du in das Land kommst, das ich dir gebe, sollst du nicht lernen zu tun entsprechend der Gräuel jener Völker" 11QTa 60,1617 (Dtn 18,9); בבואכמה אל הארץ אשר [א]נוכי נותן לכמה לנחלה "wenn ihr in das Land kommt, das ich euch zum Erbbesitz gebe" 4Q365 frg. 23,45; ובאתה וירשתה את הארץ אשר אנוכי נותן לכמה לרשתה "und du kommst und erbst das Land, das ich euch gebe, um es in Besitz zu nehmen" 11QTa 51,1516 (vgl. Dtn 16,20)


     1. : 4Q223-224 frg. 2 iii,13 (i.u.K.; Jub 36,20 "Land der Wanderung/des Exils")

     2. : ]לתור את ארץ כנען "um das Land Kanaan auszukundschaften" 4Q365 frg. 32,4 (Num 13,17); לתחלת ביאתם לארץ כנען "zu Beginn ihres Hineingehens in das Land Kanaan" 4Q379 frg. 12,56; || עם‎ II "Volk" וראית]ם את הארץ מה היאה ואת העם היושב עליה "und schaut euch das Land an: Wie ist es und das Volk, das darin wohnt" 4Q365 frg. 32,5 (Num 13,18)

    3. : ואם עם רב בא לארץ ישראל "und wenn ein großes Volk in das Land Israel eindringt" 11QTa 58,6; ופדיתים מכף שונאיהמה והביאותים לארץ אבותיהמה "und ich werde sie aus der Hand ihrer Hasser erlösen und sie in das Land ihrer Vorfahren bringen" 59,1112 (vgl. Dtn 30,5); ויטע ל[נ]ו בחירו בארץ חמדות "er pflanzte für uns (?) seinen Erwählten in ein Land von Kostbarkeiten" 4Q374 frg. 2 ii,5


    1. : שבי ישראל היוצאים מארץ יהודה ויגורו בארץ דמשק "die Umkehrenden Israels, die aus dem Land Juda auszogen und im Land Damaskus als Fremdinge wohnten" CD 6,5

    2. : כל האנשים אשר באו בברית החדשה בארץ דמשק "alle Männer, die in den neuen Bund im Land Damaskus eingetreten sind" 8,21

    3. : והמחזיקים נמלטו לארץ צפון "aber die, die standhaft waren, retteten sich in das Land des Nordens" 7,1314

   4. : ולעשות אמת וצדקה ומשפט בארצ "und um Wahrheit und Gerechtigkeit und Recht zu üben im Land" 1QS 1,56; ואם מחנות ישבו כסרך הארץ "und wenn sie sich in Lagern niedergelassen haben gemäß der Ordnung des Landes" CD 7,6; vgl. a. 4Q266 frg. 6 iv,3

   5. : לכפר בעד הארצ "um Sühne zu bewirken zugunsten des Landes" 1QS 8,6; לכפר על אשמת פשע ומעל חטאת ולרצון לארצ "zu sühnen die Schuld der Verfehlung und die Untreue der Sünde und zum Wohlgefallen für das Land" 9,4; היתה ]כל הארץ לנדת טמאה בנדת טמאה "das ganz Land wurde zu einer durch und durch unreinen Abscheulichkeit" 4Q381 frg. 69,2 (vgl. Klgl 1,17); ]י/ושו שבו על הארץ אז תטהר "nehmt in Besitz, lasst euch auf dem Land nieder, dann wird es rein werden" 6 (i.u.K.)


    1. : || אביון pl. "Arme" 1QSb 5,22 (i.u.K.; Jes 11,4)

    2. : פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ "Schrecken und Grube und Klappnetz über dich, Bewohner des Landes" CD 4,14 (Zit. Jes 24,17)

    3. : וירנו כל עם הארץ "und es jubelte das ganze Volk des Landes" Sir 50,19 (Ms.B 19v,13)

   6. : ויצום את אשר יעשו בארץ שביא[ם] "und er befahl ihnen, was sie im Land ihrer Gefangenschaft tun sollten" 4Q385a frg. 18 ia-c,7; העולים רישונה מארץ שבים לבנות את המקדש "die, die zuerst aus dem Land ihrer Gefangenschaft hinaufziehen, um das Heiligtum wieder aufzubauen" 4Q390 frg. 1,56


    1. : i. Beschreib. d. Kittäer לחריב ארצות רבות "sodass sie viele Länder zerstören" 1QpHab 6,8; i. Schöpfungskontext: מושב משפחות ונחלת ארצות[ "den Wohnsitz der Sippen und das Erbe der Länder" 1QM 10,1415


     1. : i. hymn. K. ביד אביונים תסגיר [או]יבי כול הארצות וביד כורעי עפר להשפיל גבורי עמים "in die Hand der Armen lieferst du die Edlen aller Länder aus und in die Hand derer, die im Staub knien, um die Helden der Völker zu erniedrigen" 11,13

     2. : i.Bz.a. Gott כיא תהלתכה בארצות ובימים[ "denn dein Ruhm ist in den Ländern und in den Meeren" 4Q160 frg. 3-4 ii,34 (i.u.K.), i. Gegenüberstellung zu שמים "Himmel" וממ[שלתו] בארצות בימים "und sein Herrschaftsgebiet ist in den Ländern, in den Meeren" 4Q302 frg. 3 ii,910 (i.u.K.)


     1. : ובכל זה יוסף מוטל בארצות לא י[דע "und währenddessen war Josef in Länder geworfen, die er nicht kannte" 4Q372 frg. 1,10; ותחון את עמכה ישראל בכול [ה]ארצות אשר הדחתם שמה "und du warst deinem Volk Israel gnädig in allen Ländern, in die du sie verstoßen hast" 4Q504 frg. 1-2R v,1112; הארצות הקרובות והרחוקות "die nahen und die fernen Länder" frg. 1-2R vi,13 (i.u.K.; vgl. Dan 9,7)

     2. : ותתן מוראם על עמכה ומפץ לכול עמי הארצות "und du hast ihre Furcht auf dein Volk gelegt und Zerschlagung auf alle Völker der Länder" 1QHa 12,27 (Suk. 4,26); וידעו כול עמי ארצותיכה[ "und alle Völker deiner Länder werden erkennen" 4Q160 frg. 3-4 ii,5; ומיא כעמכה ישראל אשר בחרתה לכה מכול עמי הארצות "und wer ist wie dein Volk Israel, das du dir aus allen Völkern der Länder erwählt hast?" 1QM 10,9 (vgl. Dtn 7,6 par. Dtn 14,2)

     3. : והפך בארצות גוים "und er wendet sich gegen die Länder der Völker" 4Q248 frg. 1,8; בחרים להם אנשי מלחמה לכול ארצות הגויים "sie wählen für sich aus Männer des Krieges für alle Länder der Völker" 1QM 2,7

     4. : והמה בארצות אויביהמה מתאנחים ומזעיקים "und sie werden in den Ländern ihrer Feinde seufzen und aufschreien" 11QTa 59,56

     5. : [זעקים מפ]ני על כבד בארצות שבים "sie schreien wegen eines drückenden Joches in den Ländern ihrer Gefangenschaft um Hilfe" 4Q389 frg. 8 ii,3


   1. : d. bedrängte Beter ידיחני מארצי כצפור מקנה "man vertreibt mich aus meinem Land wie einen Vogel aus seinem Nest" 1QHa 12,910 (Suk. 4,89; vgl. Prov 27,8); von Josef [לקחו ]ארצי ממני ומכל אחי "sie nahmen mein Land von mir und von allen meinen Brüdern" 4Q372 frg. 1,19 (L.u.; i.u.K.)


   1. : נשבו מארץ ירושלים "sie wurden gefangen aus der Gegend um Jerusalem weggeführt" 4Q385a frg. 18 ia-c,3; בארץ תחפנס אשר בארץ מצ[רים "in der Gegend um Tachpanhes, das im Land Äygpten ist" frg. 18 ii,6


    1. : Sir 46,8 (Ms.B 16r,5); i.u.K. 4Q378 frg. 11,6

    2. : i.u.K. 4Q378 frg. 11,5 (Dtn 8,8)

    3. : i.u.K. 4Q378 frg. 11,4 (Dtn 8,7)

    4. : i. Schöpfungskontext וחוקי מפלגיה למדבר וארץ ערבה "die Bestimmungen ihrer (scil. der Erde) Einteilungen nach Wüste und Steppenland" 1QM 10,1213

    5. : נתתני במקור נוזלים ביבשה ומבוע מים בארץ ציה "du hast mich gesetzt an eine Quelle von Bächen in einem trockenen Gebiet und an eine Wasserstelle in einem dürren Land" 1QHa 16,5 (Suk. 8,4); ]ולפזר[ם] בארץ ציה ושממה "und um sie zu zerstreuen in ein dürres und wüstes Land" 4Q177 frg. 12-13 i,8 (i.u.K.; vgl. Joel 2,20)

    6. : ]נחלתנו היתה כמדבר ארץ לוא "unser Erbteil ist wie eine Wüste geworden, ein Land, (das) nicht ..." 4Q179 frg. 1 i,12 (i.u.K.)