Versionen

4Q364

©

Copyright


frg. 1a-b
1[בו]אכה אש[ור]ה֯[ על פני כול אחיו נפל ואלה תולדות]
2[י]שחק בן אברה֯ם א֯ברהם[ הוליד את ישחק? --]
3אשר י֯[לדה] לו שרה אשת֯[ו ויהי ישחק בן ארבעים]
4[שנ]ה בקחתו את רבקה֯[ בת בתואל הארמי מפדן ארם]
5[אחות] לבן ות֯ה֯י֯[ה] ל[ו לאשה ויעתר ישחק ליהוה]
6לנ֯כ֯ח[ ]א֯שת[ו כי עקרה היא ויעתר לו יהוה ותהר רבקה]
7אשתו [--]
frg. 2
1המקום כי[ ירא לאמור אשתי? פן יהרגוני אנשי המקום על רבקה]
2כי טובת֯[ מראה היא ויהי? ארכו לו שם הימים? --]
3וישקפ אב֯[ימלך --]
frg. 3 i
1[-- א]ב֯יהו
2[--]
3[--
4[--]
5[-- ]י֯ה
6[-- ]○
7[--]
frg. 3 ii
1אותו תרא֯ה֯ [--]
2תראה בשלום [--]
3מותכה ועל עיני֯[ך? -- למה אשכל גם?]
4שניכם ויקרא [ישחק אל רבקה אשתו ויגד?]
5לה את כול הדב[רים האלה? --]
6אחרי יעקוב ב֯נ֯ה֯[ ותבך -- _____?]
7וירא עישאו כי [ברך ישחק את יעקוב ושלח אותו]
8פ[דן] א֯רמ לקחת לו מ֯[שם אשה --]
frg. 4a
1[-- ו]ת֯קרא את֯
2[שמו? -- כי שנואה ]אנכי ויתן
frg. 4b+e i
1[-- נפתל]ת֯י֯
2[עם אחותי ו?גם יכולתי ותקרא (את) שמו נפתלי ותרא לאה]
3[כי עמדה מלדת ותקח את זלפה שפחתה ותתן או]תה
4[ליעקוב לאשה ותלד זלפה שפחת לאה ליעקוב בן ותו]אמר לאה
5[בגד ותקרא את שמו גד _____ ותלד זלפ]ה֯ שפחת לאה
6[בן שני ליעקוב ותאומר לאה אשר]ני כי אשרני בנות
7[ותקרא את שמו אשר] _____
8[וילך ראובן בימי קציר חטי]ם אחר יעקו[ב אביו אל השדה וימצא]
9[דודאים בשדה ויבא אותם ]א֯ל לאה א[מו ותואמר רחל אל לאה ת]נ֯י
frg. 4b-e ii
1[עבדתי ]אותכה[ בהן ואלכה? --]
2[כי את]ה ידעתה֯[ את עבודתי אשר עבדתיכה? --]
3[ארבע]ה עשרה ש[נה? -- ויואמר]
4[אליו לבן ]אמנא מצאתי֯[ חן בעיניכה נחשתי ויברכני יהוה]
5[בגללכה ]ויואמר נקובני[ שכרכה עלי ואתנה יואמר]
6[אליו את]ה יד֯[עתה ]את אש[ר עבדתיכה ואת אשר היה מקני?כה]
7[אתי כי מעט אשר היה ]לכה[ לפני ויפרוץ לרוב ויברך]
8[יהוה או]תכה֯[ לרגלי ]ו֯עתה[ מתי אעשה גם אנוכי לביתי]
9[ויואמר מ]ה אתן לכה[ ויואמר יעקוב לוא תתן לי מאומה אם]
10[תעשה ]ל֯י את [ה]ד֯בר הזה֯[ אשובה ארעה צואנכה אשמור]
11[אעבור ]בכול צואנכה[ היום הסר משם כול שה נקוד]
12[וטלוא וכו]ל שה חו֯ם֯[ בכשבים וטלוא ונקוד בעזים]
13[והיה שכרי ]וענ֯תה בי צד֯[קתי ביום מחר כי תבוא]
14[על שכרי לפ]נ֯יכה כול שה א֯[שר איננו נקוד וטלוא בעזים]
15[וחום בכ]שבים גנ֯ו֯ב֯ ה֯[וא אתי ויואמר לבן הן לא יהיה?]
16[כדברי?כה ויסר ביום ההוא את התישים העקודים והטלואים]
17[ואת כול העזים הנקודות והטלואות כול אשר]
18לב֯ן֯[ בו וכול חום בכשבים ויתן ביד בניו וישם דרך]
19ש[לושת ימים בינו ובין יעקוב ויעקוב רועה את]
20צואן לבן[ הנותרות _____
21ויואמ[ר מלאך אלוהים אל יעקוב בחלום ויואמר יעקוב ויואמר]
22ה֯[נני ויואמר שא נא עיני]כ֯ה[ וראה את כול העתודים העולים]
23[על הצואן עקודים נקו]ד֯ים[ וברודים כי ראיתי את כול אשר לבן עשה]
24[לכה אנוכי האל בית אל א]שר[ משחתה שם מצבה ואשר נדרת]
25[לי שם נדר ועתה קום צא ]מ[ן הארץ הזואת ושוב אל ארץ]
26א[ביכה ואיטיב עמכה]
frg. 5a-b i
1[שהדותא וי]ע֯קוב קרא֯ [לו גלעד ויואמר לבן הגל הזה עד ביני]
2[ובינכה ]ה֯יום על כן קראו [שמו גלעד והמצפה אשר אמר יצף]
3[יהוה ב]י֯ני ובינכ֯[ה כי נסתר איש מרעהו אם תענה את]
4[בנותי] ואמ[ תקח ]נשי֯[ם על בנותי אין איש עמנו ראה אלוהים עד]
5[ביני ובינכה ויוא]מר לבן [ליעקוב הנה הגל הזה והנה המצבה]
6[אשר יריתי?] ביני ובינכ֯[ה עד הגל הזה ועדה המצבה הזוא]ת
7[אם אני לוא אעבור אליכה את הגל הזה ואם אתה ]לוא ת[עבור]
8[אלי את הגל הזה ואת המצבה הזואת לרעה אלוהי אברהם וא]לוהי
frg. 6
1[עישאו אחי ושאלכה [א]מור למי א[ --]
2[ואמרתה לעבדכה ליעקוב מנחה היא ]ש֯ל[ו]חה לא[דוני לעישאו]
3[והנה גם הוא אחרינו ויצו גם את השני ו?גם א]ת֯ הש[לישי]
frg. 5b ii
8עמו ויוא֯[מר שלחני כי עלה השחר ויואמר]
9לוא אשלחכה כי [אם ברכתני ויואמר אליו מה]
10[ש]מ֯כה ויואמר לו יעקוב וי[ואמר לוא יעקוב יאמר עוד שמכה]
11[כי אם י]ש֯ראל כי שריתה עמ א[לוהים ועם אנשים ותוכל וישאל]
12[יעקוב ויואמר הגידה נא ]לי מה שמכ֯ה֯[ ויואמר]
13[למה זה תשאל לשמי ויברך אותו ש]ם֯ ויואמ[ר לו --]
frg. 7
1[-- ]○[ --]
2[-- שכם בן חמור החוי ]נ֯שיא הארץ ת֯○○[ --]
frg. 8 i
1[--]
2[-- אברהם וישחק ויהיו י]מ֯י֯ ישחק מאת שנה
frg. 8 ii
1אלמים בתוך ה[שדה והנה קמה אלמתי וגם נצבה והנה תסבינה אלמתיכם]
2ותשת֯ח֯וינה לאלמתי ו֯[יואמר --]
frg. 9a-b
1על֯[ דרך תמנתה כי ראתה כי גדל שלה והיא לוא נתנה]
2לו לא[שה ויראה יהודה ויחשובה לזונה כי כסתה פניה]
3ויט א[ליה אל הדרך ויואמר הבה נא אבוא אליך כי]
4לוא ידע[ כי כלתו היא ותואמר מה תתן לי כי תבוא אלי]
5_____ ו[יואמר אנוכי אשלח גדי עזים מן הצואן ותואמר אם]
6_____ [תתן ערבון עד שלחכה ויואמר מה הערבון אשר]
7_____ [אתן לך ותואמר חותמי?כה ופתילכה ומטכה אשר בידיכה]
8ויתן לה֯[ ויבוא אליה ותהר לו ותקום ותלך ותסר צעיפה]
9מעליה[ ותלבש בגדי] אל֯[מנותה וישלח יהודה את גדי העזים? ביד רעהו]
10העודו֯[למי לקחת ]הערבון מ֯[יד האשה ולוא מצאה וישאל את]
11_____ [אנשי ה?מקומה? ל]אמור איה[ הקדשה --]
frg. 10
1[-- והנע]ר איננו[ אתנו ונפשו קשורה]
2[בנפשו והיה כראותו כי אין הנער? ומת ו]הוריד֯[ו עבדיכה את שיבת]
3[עבדכה אבינו ביגון שאולה כי עבדכה ערב ]את הנער[ מעם אביו? לאמור]
4[אם לוא אביאנו אליכה וחטאתי לאבי כול הימי]מ ועת֯[ה ישב נא]
5[עבדכה תחת הנער עבד לאדוני והנער יעל ע]מ אחיהו֯ (אחוהי֯) כ֯י֯ א֯י֯[ך? --]
6[ ?-- אעלה אל אבי והנער איננו אתי פן אראה ]ב֯רעה אשר
7[תמצא את אבי? -- ]א֯ותי ברעת
8[_____ ולוא יכול יהוס]פ להתאפק
9[-- ]○○[ --]
frg. 11
1[עגל]ו֯ת֯ על[ פי ]פ֯רעו [ויתן להמה צדה לדרך לכולם נתן לאיש חליפות שמלות]
2ולבנימים נתן שלוש֯[ מאות כסף וחמש חליפות שמלות ולאביהו שלח כזואת]
3עשרה חמורים נושיאי[ם מטוב? מצרים ועשר אתונות נושאות]
4בר ו֯לחם ומזון לאביהו לד[רך וישלח את אחיו וילכו ויואמר אליהמה אל]
5תתרג֯ז֯ו בדרך ויעלו מצ[רים ויבואו ארצה? כנען אל יעקוב אביהמה]
6ויגידו לו לאמור עוד יה[וסף חי וכי הוא מושל בכול ארץ מצרים]
7ויפג לב[ו] כי לו֯[א האמין להמה וידברו אליו את כול דברי יהוסף אשר דבר]
8[א]ל[יהמה --]
frg. 12
1[את? ימינו וישת על] ראוש [אפרים והוא הצעיר ואת שמאולו על ראוש מנשה שכל]
2[את ידיו כי מנש]ה הבכור ו[יבר]כ[ את] יה[וסף ויואמר _____?]
3[האלוהים אשר הת]הלכו א֯[בותי ]לפניו אברהם וי[שחק --]
frg. 13a-b
1[-- ]○○○○[ --]
2[לידו ושמתי לכה מקום אשר ינוס שמה וכי יז]יד איש על֯[ רעהו להורגו בערמה]
3[מעם מזבחי תקחנו למות ומכה אביו ואמו מות ]יומת[ --]
4[--]
5[-- ]○○○○[ --]
6[באגרוף ולוא ימות ונפל למשכב אם יקום והתה]לך בחוץ על מש[ענתו ונקה]
7[המכה רק שבתו יתן ורפוא ירפא וכי יכה איש את עבד]ו או את אמתו
8[ ?-- ומת תחת ידו נקום ינקם אך אם יום או יומים יעמו]ד לא יקום
9[כי כספו הוא וכי ינצו אנשים ונגפו אשה הרה ויצאו?? ]ולוא יהי֯ה
frg. 14
1ש[ ] _____ [ויתיצבו?]
2בתחתית֯ ההר _____ [ ]
3ויואמר יהוה אל מושה על[ה אלי] ה֯הר וה[יה שם ואתנה לכה את לוחות האבנ(ים)]
4התורה והמצוא אשר כתבתי להורותם _____ [ויקום מושה ויהושוע]
5משרת֯[ו ]לעלות א֯ל[ הר] ה֯א֯ל֯ו֯הים ואל ה[זקנים אמר שבו לכמה בזה עד]
6אשר נ֯ש֯[וב אליכמה ו?הנה] אהרון וחור֯[ עמכם מי בעל דברים יגש אליהמה]
frg. 15
1[-- ויבוא ]מ֯ושה [ב]ת֯[ו]ך֯[ הענן]
2[ויעל אל ההר ויהי מושה בהר] ארבעים יום וארב֯[עים]
3[לילה _____ -- ]○○ת הודיעהו לכול [--]
4[ ?-- ]ל֯ו עשה לעת לו מקר֯א֯[ --]
5[וידבר יהוה אל מושה] לאמור דבר אל בני יש[ראל --]
frg. 16
1[ואת המ]שכן תע[שה עשר יריעות שש מושזר ותכלת וארגמן ותולעת]
2[שני כרו]ב֯ים מ֯[עשה חושב תעשה אותם --]
frg. 17
1[והביא]תה שם מ֯[בית לפרכת את ארון העדות והבדילה]
2ה֯פרכת לכמה בין֯ הקדש ובי֯ן֯ קדש הקדשי֯ם[ ונתתה את]
3הכפרת על הארון העדוות בקד הק֯דשים וש[מתה את השלחן מחוץ]
4ל[פ]רכת ואת המנורה נכח השלחן [ע]ל[ צ]ל[ע ה]מש[כן תימנה]
5ואת השלחן תתן על צלעו צפונה [--]
frg. 18
1אשר נ[שבע להמה וישחטם במדבר _____]
2ועתה יגדל֯[ נא כוח אדוני כאשר דברתה לאמור יהוה]
3ארך אפים[ ? --]
4ל[ה]מה ממצ[ר]ים[ ועד הנה _____]
5[וי]ואמר[ י]הוה סל֯[חתי כדבריכה --]
6[-- ]מן בן ע֯[שרים? --]
frg. 19a-b
1[ויסעו ממ]סרות ו֯[יחנו בבני יעקן ויסעו מבני יעקן ויחנו]
2[בחור הגדגד]ה ויסעו[ מחור הגדגדה ויחנו ביוטי?בתה ויסעו]
3[מיוטי?בתה ויחנו בעברונה ויסעו מעברונה ויחנו בעציון גבר]
4[ויסעו מעציון גבר ויחנו במדבר צין היא קדש ויסעו]
5[מקדש ויחנו בהור ההר בקצה ארץ אדום ויעל אהרון]
6[הכוהן אל הור ההר על פי יהוה וי]מ֯[ות שם בשנת]
7[הארבעים לצאת בני י]שראל מארץ מ֯צ֯רימ ואה֯[רון בן]
8[שלוש ועשרים ומאת] שנה במותו בהור ההר ויס֯[עו מהור]
9[ההר ויחנו בצלמונה וי]ס֯ע֯ו֯ מצלמ֯[ו]נ֯ה֯ ויחנו בפו֯[נון ויסעו]
10[מפונון ויחנו באובות ויסעו מאובות וי]חנו בעי הע֯[ברים]
11[בגבול מואב ויסעו מעי העברי]מ֯ ויחנו בדיבון ג֯[ד ויסעו]
12[מדיבון גד ויחנו בעלמון דבל]תימ֯ ויסעו מעל[מון דבלתים]
13[ויחנו בהרי העברים לפנ]י נבאו ויסעו מה֯[רי העברים]
14[ויחנו בערבות מואב על יר]דן יריחו ויחנו על ה֯[ירדן]
15[מבית הישמות עד אבל הש]ט֯ים֯ בערבות [מ]וא[ב _____]
16[-- ] _____? [--]
frg. 20a-c
1[_____ אלה הדברים אשר דבר מושה אל כול]
2[ישראל בעבר הירדן במדבר בערבה ]מול סופ בי֯[ן פא?רא?ן ובין תופל ולבן]
3[וחצרות ודי זהב אחד עשר יום מחורב ד]רך הר ש֯[עיר עד קדש ברנע]
4[ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חודש באחד לחודש דבר מושה אל]
5[בני ישראל ככול אשר צוה יהוה אותו אליהם אחרי הכותו את]
6[סיחון מלך האמורי אשר יושב בחשבון ואת ע]ו֯ג מ[לך] הב[שן]
7[אשר יושב ]ב֯[עשתרו]ת ב֯א֯דרעה[ בעבר הי]ר֯ד֯ן בארץ מואב ה֯[ו]אלה מ֯[ושה]
8באר את התורה הזואת לאמור _____ [--]
9[יה]וה[ א]ל[והינו דב]ר֯ א֯לי֯[נ]ו֯ ב֯[חורב לאמור ]ר֯[ב לכמה שבת בהר]
frg. 21a-k
1[פנים] במשפט כקטן כגדול תשמ[עון לוא תגורו מפני איש] כיא המ֯[שפט]
2[לאלוהים הוא ]○[ ]לו֯א֯ תק[חו שחד? --]
3[והדבר אשר יקשה מכמה תקריבו]ן֯ אלי [ו]ש֯מ֯[ע]ת֯י֯ו֯ [ואצוה אתכמה]
4[בעת ההיא את כול הדברים אשר תע]ש֯ון _____ [ ]
5ונסע[ מחורב ונלך את כול המדבר הגדול וה]נ֯ו֯ר֯[א ההוא אשר ראיתמה]
6[דרך הר האמורי כאשר צוה יהוה אל]ו֯הינ֯[ו אותנו ונבוא עד קדש]
7[ברנע _____? ואומר אליכם ב]א֯תמה עד הר[ האמורי אשר יהוה]
8[אלוהינו נותן לנו ראה נתן יהו]ה֯ אלוהינו לפ֯[ניכה את הארץ עלה]
9[רש כאשר דבר יהוה אלוהי אבותיכה לך אל תירא ואל תחת ותקרבון]
10[אלי כולכם ותואמרו נשלחה אנשים לפנינו ויחפרו לנו את הארץ וישיבו]
11[אותנו דבר את הדרך אשר נעלה בה ואת הערים אשר נבוא עליהן]
12[וייטב בעיני הדבר ואקח מ]כ֯מ֯[ה שנים עשר אנשים איש אחד לשבט]
13[ויפנו ויעלו ההרה ויבואו] עד נחל [אשכול וירגלו אותה ויקחו]
14[בידם מפרי הארץ ויורידו א]לי֯נו[ וישיבו א]ו֯תנ֯[ו דבר ויואמרו טובה]
15[האר]ץ֯[ אשר יהוה אלוהינו נ]ו֯תן לנו ולוא[ אביתמה לעלות ותמרו]
16את פי[ יהוה אלוהיכם ותרגנ]ו֯ בא[וה]ליכמ[ה ותואמרו בשנאת יהוה אותנו]
17[הו]צ֯י֯א֯נ֯[ו] מארץ מ[צרים לתת אות]נו בי֯[ד האמורי להשמידנו אנה אנחנו]
18[עו]לימ ואחי[נו המי?סו את לבבנו ]ל[אמור עם גדול ורב ממנו ערים]
19[גדולות ו]בצורו[ת בשמים וגם בני ענקים ראינו שם ואומר]
20[אליכם לוא תערצון ולוא תיראון מהמה יהוה אלוהיכם ההולך]
21[לפניכם הוא ילחם לכם ככול אשר עשה אתכם במצרים לעיניכם]
22[ובמדבר אשר ראיתה אשר נשאכה יהוה אלוהיכה כאשר ישא איש]
23א֯[ת בנו בכול הדרך אשר הלכתמה עד בואכם עד המקום הזה ובדבר]
24הזה אינכ֯[ם מאמינים ביהוה אלוהיכם ההולך לפניכם בדרך]
25ל[ת]ור לכמ[ה מקום לחנותכם באש לילה --]
frg. 22
1[אתכם בשעיר עד חורמה ותשו]ב֯[ו ות]ב֯כ֯[ו לפני יהוה ולוא שמע]
2[יהוה בקולכם] ו֯לוא הזין אליכמ ותשבו ב֯[קדש ימים רבים כימים]
3[אשר ישבתם -- ]ל֯[ --]
frg. 23a-b i
1[-- נ]ט֯ה בשדה ובכר֯[ם ול]וא
2[נשתה מי בור דרך המלך נלך ]ל֯[וא ]נסור ימין ושמאול
3[עד אשר נעבור גבולכה ויואמר ]לוא תעב[ור ב]י֯ פן
4[בחרב אצא לקראתכה ] _____
5[ונעבור מאת אחינו בני עישיו היושב]ים בשעיר מד[ר]כ֯
6[הערבה מאילת ומעציון גבר ונפן ונעבו]ר דרך מדבר מואב
7[_____ ויאמר יהוה ]א֯ל֯[י ]אל תצר֯
8[את מואב ואל תתגר? -- כי לוא אתן לכה מארצו]
9[ירושה כי לבני לוט נתתי את ער ירושה האמים לפנים ישבו]
10[בה עם גדול ורב ורם כענקים ? --]
11[והמואבים יקראו להמה אימים ובשעיר ישבו החורים?]
12[לפנים ובני עישיו יירשום וישמידו?ם? מפניה]ם֯ ו֯[ישבו]
13[תחת(יה)ם כאשר עשה ישראל לארץ ירוש]תו אשר נתן[ יהוה]
14[להמה עתה קומו? לכמה את נחל זרד ונ]עבור את נח֯[ל]
15[זרד והימים אשר הלכנו מקדש ברנע עד אשר] עברנו
16[את נחל זרד? -- שלושים ושמונה שנה עד תם ]כל
frg. 23 ii
1[--]
2○[ --]
3[--]
14[--]
15י[הוה --]
16ע֯[ --]
frg. 24a-c
1[א]ת֯ ר֯ו֯ח֯ו֯ ואמץ֯[ את לבבו למען תתו בידכה כיום]
2[הז]ה _____ [ ]
3[ויואמר ]יהוה[ א]ל[י ]ראה ה֯[חלותי תת לפניכה את סיחון ואת]
4[ארצו החל ]ראש לרשת את א֯[רצו ויצא סיחון מלך חשבון]
5[האמורי ו]א֯ת עמו מלחמה[ לקראתינו? --]
6[ ?הוא]ה֯ וכול עמו למלחמה וי[תנהו? --]
7[יהוה ]א֯לוהינו בידנו ונ[כה? ]א֯ו֯[תו ואת בניו ואת? --]
8[כול עמו ונ]ל[כ]ו֯ד את כול עריו ב֯[עת ההיא ונחרם את]
9[כול? -- ]בהמ כול איש ואשה[ ? --]
10[ ?-- הח]רמנו לוא השארנו שריד [רק הבהמה]
11[ ?בזזנו לנו ושלל ]הערימ אשר ל֯כד֯נו מער֯וער אש֯[ר]
12[על שפת נחל ארנון ]ו֯ה֯[עיר] אשר בתו֯ך ה֯[נחל ו]עד ה֯ג֯ל֯ע֯ד֯ ל֯ו֯א֯
13[היתה? -- הק]ר֯יה֯ אשר[ ? -- ה]כ֯ול נתן יה[וה]
14[לוא קרבת]ה֯ כול יד נחל היבוק ו[ער]י ההר[ וכול אשר צוה? ]ל֯[נו]
15[יהו]ה אלוהינו ונעלה דרך הבש֯ן למלחמה ו[יצא עוג מלך הבשן]
16[ ?-- לקראתנ]ו֯ה הוא[ ו]כ֯ול עמו למלחמה א֯[דרעי _____]
17[-- ] _____ [--]
18[ויואמר יהוה אלי אל ת]י֯רא אותו וא֯ת֯ כול עמו כ֯[י בידכה]
19[נתתי אותו ואת כול עמו ]ואת כול ארצו וע[שית]ה ל֯[ו כאשר עשיתה]
20[לסיחון מלך האמורי? -- ]ל֯[ ? --]
frg. 25a-c
1[לאמור יהוה אלוהיכם] נתן לכ[מה את הארץ הזואת לרשתה]
2[חלוצים תעברו לפני א]חיכמ ב֯[ני ישראל כול בני חיל רק? --]
3[ ?-- ידעתי כי מקנה רב לכם ישבו בעריכם אשר נתתי]
4[לכמה עד אשר יניח ]י֯הוה לא[חיכם] כ[כ]מה[ ויי?רשו גם הם את הארץ]
5[אשר? -- יהוה א]ל[והיכ]ם נותן להמה[ ? -- בעבר]
6[הירדן ושבתם איש לירשתו ]אשר נתתי לכמה[ ואת יהושוע צויתי]
7[בעת ההיא לאמור עיניכה ]הרואות את כול[ אשר עשה יהוה? --]
8[לשני המלכים האלה כן יע]ש֯ה יהוה לכ֯[ול הממלכות אשר אתה]
9[עבר שמה? -- לוא תיר]א֯ו אתמה[ כי יהוה אלוהיכם הוא]
10[נלחם לכמה _____ ואתחנן א]ל֯[ יהוה בעת ההיא לאמור]
frg. 26a i
2[ ?-- וידעתה כי לוא בצדקתכה יהוה אלוהי]כה
3[נותן לכה את הארץ הטובה הזואת לרשתה כי עם ]קשה עורפ
4[אתה? -- זכור ו?אל תשכח את אשר הקצפתה ]את יהוה
5[אלוהיכה במדבר למן היום אשר יצאתם? מארץ מצרים עד בוא]כ֯מ֯ה [ע]ד
frg. 26b i
1[אשר הוצאתה ממצרים סרו מהר מן הדרך אשר צו]יתים
2[עשו להמה? -- מסכה ויואמר יהוה אלי דברת]י אליכה
3[לאמור ראיתי את העם הזה והנה עם קשה עורף ה]ו֯א הרפ ממני
4[ואשמידם ואמחה את שמם מתחת השמים ואעש]ה אותכה
5[לגוי עצום ורב ממנו ואפנה? וארדה? מן ההר ]וההר בוער
6[באש ושני לוחות הברית על שתי ידי ואר]א֯ והנה
7[חטאתמה ליהוה אלוהיכם עשיתמה לכם עגל מסכ]ה וסרתמה
8[מהר מן הדרך אשר צוה יהוה אתכם ואתפ]שה בשני
9[הלוחות ואשליכם על משתי ידי ואשברם לעי]נ֯י֯כ֯ם _____?
10[ואתנפלה? לפני יהוה כראישונה ארבעי]מ יומ וארבעים
11[לילה לחם לוא אכלתי ומים לוא ]שתיתי על כ֯[ו]ל חטאותיכם֯
12[ ?-- ] _____
frg. 26a ii
1ובתב֯[ערה ובמסה ובקברות התאוה מקצפים הייתם]
2את יהוה וב֯[שלוח יהוה אתכם מקדש ברנע לאמור עלו]
3וראשו את[ הארץ אשר נתתי לכמה ותמרו את פי יהוה]
4ולוא האמנתמ[ה לו ולוא שמעתם בקולו ממרים הייתם]
5עמ יהוה [מיום דעתי אתכם _____?]
6[כ]יא ל○[ --]
frg. 26c-d
1[אל תפן אל קשי העם הזה ואל רשעו ואל חט]א֯תו פן
2[יואמרו הארץ אשר הו]ציאתנ[ו משם מבלי] יכולתה
3[יהוה להביאם אל הא]ר֯ץ֯ אשר֯[ דבר ל]המה ומשנאתו
4[אותם הוציאם להמיתם במדבר והם עמכה ]ו֯נ֯חלתכה
frg. 26b ii+e
1[לעפ]ר֯ ואשליך את [עפרו אל הנחל היורד מן ההר? --]
2ואתפלל לפני יהוה ארבעימ [יום וארבעים לילה? --]
3ויואמר יהוה אלי פסלכה שני[ לוחות אבנים כראישונים]
4ועלה אלי ההר ועשיתה ארון ע[ץ ואכתו?בה? על הלוחות]
5[את ]הדברים אשר היו על הלו[חות הראישונים אשר]
6[שברתה ושמת]מ בארון _____ ו[אעשה? ארון עצי שטים ואפסול]
7[שני לוחות ]אבנים כראיש[ונים? -- ואעלה? ההרה ושני]
8ה֯[לוחות בידי ויכת]ו֯ב על הלו֯[חות כמכתב הראישון את עשרת]
9[הדברים אשר ד]בר יהוה[ אליכם בהר מתוך האש ביום]
frg. 27
1[-- ]○[ ]מו כו[ל --]
2[-- ] _____ [--]
3[ובני ישראל נסעו] מבארות בני יעקן מש[מה נסעו ויחנו הגדגדה משמה? נסעו ויחנו]
4[ביטבתה ארץ נחלי ]מימ משמה[ נסעו ויחנו בעברונה משמה נסעו ויחנו בעציון]
5[-- ]○[ --]
frg. 28a-b
1[לילה] ו֯ישמ֯[ע יהוה אלי גם בפעם ההיא ו?לוא אבה]
2[יה]וה השח֯ית[כה? --]
3ההר אמר יה֯[וה אלי קום לכה למסע לפני העם? --]
4ויבואו ויירשו[ את הארץ אשר נשבעתי לאבותם לתת]
5לה[מ]ה _____ [ ]
6ועתה ישרא֯ל מה[ יהוה אלוהיכה שואל מעמכה]
7כ֯י֯[ אם ל]יראה את י[הוה אלוהיכה ללכת בכול דרכיו]
8[ולאהב]ה֯ אותו ולעבוד֯[ את יהוה אלוהיכה בכול לבבכה]
9[ובכול נפשכה ו?]ל[שמור --]
frg. 29
1[אלוהיכה ככוכבי השמי]ם֯ ל֯[רוב _____? ואהבתה את יהוה]
2[אלוהיכה ושמרת]ה משמרתו[ ? --]
3[כול הימים _____? ו]י֯ד֯[עתמה היום כי לוא את בניכם]
frg. 30
1[פיה ותבלעם ]ו֯את בתיהמ ואת אהליה֯מ֯[ה ואת כול היקום]
2[אשר ברג]ל֯י֯המה ואת כול אשר לק○[ -- כול ישראל?]
3[ ?כי עיניכ]מ֯ה הרואות את כול מ֯ע֯[שה יהוה הגדול]
4[אשר עשה לעינ]י֯כמ ושמרתמ את כול מ֯צ֯ו֯ת֯[ אשר אנו]כ֯[י]
5[מצוה אתכם היו]מ ואת בניכמה תצוומ למען תחזקו
6[ובאתם וירשתם ]את הארץ אשר אתמ עברי֯[ם ]שמה
7[לרשתה ולמען תארי]כ֯ו ימים על האדמ[ה אשר נשבע]
8[יהוה לאבותיכמה לתת ]לה֯מ ולזרע֯[ם ארץ זבת חלב]
frg. 31
1[מלפניכמה וירשתם ג]ו֯ימ גד[ולים ועצומים? --]
2[מכמה כול המקו]ם֯ אשר תדרו֯[ך כף רגליכם בו לכמה]
frg. 32
1[המקום אשר יבחר יהוה א]ל֯והיכה[ ? --]
2[כי יברככה יהוה אלוהי]כה ונתתי בכ[סף וצרתה]
3[הכסף בידכה והלכתה אל ]המ֯קומ אשר[ יבחר יהוה]
4[אלוהיכה בו? -- ונת]ת הכספ[ בכול אשר]
5[תאוה נפשכה בבקר? -- וב]צוא[ן ו?ביין ובשכר]
frg. A i
1[-- ]○
2[-- ]בי○ם
3[-- ]יודו
4[--
5[-- ]○תו
frg. A ii
1הרו[ --]
2ה[ ]○[ --]
3○[ --]
frg. B
1יש○[ --]
2עוד○[ --]
3הנה[ --]
frg. C
1[-- ]על ○[ --]
2[-- ]○[ --]
3[-- ] _____ [--]
4[-- ]ין[ --]
frg. D
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ויו[אמר? --]
3[-- ]יאבד[ --]
4[-- ]כול[ --]
5[-- ]○י○[ --]
frg. E
1[-- ]ים[ ]○שד○[ --]
frg. F
1[--
frg. G
1[-- ]○מ עד ב[וקר? --]
2[-- ]יה ○[ --]
frg. H
1והמ[ --]
2ל֯[ --]
frg. I
1[-- ]עתה ○[ --]
2[-- ] _____ ה֯[ --]
frg. J
1[-- ]ל○ד לכמ֯[ה --]
frg. K
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]מ֯ר יהו[ה --]
3[-- ]המחנה[ --]
frg. L
1[-- ]○ב מי֯ ○[ --]
2[-- ]ו֯[י]ואמר○○[ --]
3[-- ]○[ --]
frg. M
1[-- מ○[ --]
frg. N
1[-- ]אלה֯[ --]
2[-- ]וכול ב[ --]
frg. O
1[-- ]○ר ראו[ --]
frg. P
1[-- ]○מצ○[ --]
2[-- ]ימ [--]
frg. Q
1[-- ]תמה
2[-- ] _____
3[--
4[-- ]○ה֯
frg. R
1[-- ]○[ --]
2[-- דבר יה[וה --]
frg. S
1[-- ]כ֯מ כאש[ר? --]
2[-- ]○תמה[ --]
frg. T
1[-- ]יה[וה --]
2[-- ]○ה בכמ[ --]
3[-- ]○ר֯לות לי[ --]
4[-- ]○ ○לי○[ --]
frg. U
1[-- ]○ אש[ --]
2[-- ]ואל[ --]
frg. V
1[-- ]אלוהים[ --]
2[-- ]○להימ֯[ --]
frg. W
1[-- ]○[ --]
2[-- ]○ אש[ --]
frg. X
1[-- ]○[ ]ם[ --]
2[-- ר]צון ו֯[ --]
frg. Y
1[-- אליו֯ לאמ[ור --]
2[-- ]○○ ○ה[ --]
frg. Z
1[--
2[--
3[--
frg. AA
1[-- ]לה שמ[ --]
frg. BB
1לו֯[ --]
2השמ֯[ים --]
frg. CC
1ה֯[ --]
frg. DD
1[-- ]מ֯○○
frg. EE i
2[-- ]○
frg. EE ii
1○[ --]
2ור○[ --]
3ה֯[ --]
frg. FF
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ב]נ֯י ישראל֯[ --]
3[-- ]י○ם[ --]
frg. GG
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. HH
1[-- ]שמא[ול? --]
2[-- ]וא֯[ --]
frg. II
1[-- ]○ אשר[ --]
2[-- ]תמ[ --]