Versionen

4Q389

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]ץ֯ ○○[ --]
2[-- בארץ י֯[הודה --]
3[-- ]ובקשו על כ[ל --]
4[-- ו]כ֯ל הנשאר בארץ מצ֯[רים --]
5[-- י]רמיה בן חלקיה מארץ מצר[ים --]
6[שלו]שים ושש שנה לגלות ישראל קראו הדברים[ האלה לפני]
7כ[ל בני י]שראל על נהר סור במעמד ד[ --]
frg. 2
1[-- ת]דרשני הייתי[ --]
2[-- וא]ר֯ים ראשיכם בהוציאי֯ א֯[תכם מארץ מצרים --]
3[--] להם ואת אשר גמלוני ואשאם֯[ כאשר ישא איש את בנו עד]
4[בואם אל ]קדש ברנע ואמרה להם []ל[ --]
5[-- ]תם עליהם ואשבעה ב○[ --]
6[--] ואת בניהם הבאתי אל ה[ארץ --]
7[-- ]תם ואתהלכה עמהם ב○[ --]
8[-- ]ארבעים שנה ויהי [--]
9[-- ]ל[ --]
frg. 3
1[-- אחרי[ --]
2[-- ]ש[ --]
frg. 4
1[-- ותב[או --]
2[-- ]ה֯ארץ[ --]
frg. 5
1[-- ]י֯[ ]תה א֯○[ -- ]אח[ --]
2[-- כאשר ]א֯מרו תנה לנו מלך אשר[ --]
3[-- שמוא]ל[ בן א]לקנה לד[ --]
frg. 6
1[-- ואתנכם ב]י֯ד איביכם ואשמה[ את ארצכם --]
2[-- והארץ רצתה את שבתותי]ה בהשמה[ --]
frg. 7
1[-- ]○○ [--]
2[-- ]אדמתכם
3[-- ]ר֯שו ב֯ו
frg. 8 i
6[-- ]○
7[-- מ]צרים
frg. 8 ii
1[גדפן ועשה תעבות וקרע]תי את מ֯[מלכתו וגם הוא למכלים]
2[ופני מסתרים מישרא]ל והממלכה תשוב לגוים רבים ובני ישראל
3[זעקים מפ]ני על כבד בארצות שבים ואין משיע להם
4יען ביען חקתי מאסו ותרתי געלה נפשם על כן הסתרתי
5פני מ[הם עד] אשר ישלימו עונם _____ וזה להם האות בשלם
6עונם [כי] עזבתי את הארץ ברום לבבם ממני ולא ידעו
7[כ]י[ מאסתים ו]שבו ועשו רעה ר֯[ב]ה֯ מן הרע֯[ה] הראשנה
8[והפרו את הברית אשר כרתי ]עם אברה[ם] וע֯[ם י]צחק ועם
9[יעקוב בימים ההמה י]קום מלך לגוים גדפן [וע]ש֯ה רעות ו[ ]
10[ובימו אעביר את ישרא]ל מעם֯[ בימו] אשבור א֯[ת מ]מ֯לכת
11[מצרים -- את מצרים ואת ישרא]ל֯[ אשבור ונתתו לחרב]
frg. 9
1[-- ]○ת[ --]
2[-- ]ת֯י אלהם ויאמר[ו --]
3[-- ]לדרות ש○[ --]
frg. A
1[-- ]תי לה֯[ -- ]כ֯○ ○[ --]
2[-- ]כדמן אשר נשפ[ך על פני השדה --]
3[--] ויביאם בשער כב○[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. B
1[-- ממש○[ --]
2[-- ]מות[ --]
frg. C
1[--] אש[ --]
2[-- ]מדבר○[ --]
frg. D
1[-- כי אב לשכ֯[ --]
2[-- ]א○ ○○○○[ ]ל[ --]
frg. E
1[-- ]בונם לכול ק֯[ --]
2[-- ]ביום ולילה ללי[לה --]