Versionen

1Q15

©

Copyright


frg. 1
1[ביום עברת יהוה ובאש קנ]אתו תאכ[ל כל הארץ כי כלה אך]
2[נבהלה יעשה את כל יוש]בי ה[א]רץ התקו[ששו וקו]ש[ו]
2.1[-- בטרם לדת חק ]כ֯מוץ עבר [י]ום ○○
3[הגוי לא נכסף בטרם לא יבוא עליכ]ם חרון אף י[הוה]
4[בטרם לא יבוא עליכם יום א]ף יהוה פשר
5[הדבר על כול יושבי] ארץ יהודה אף֯ [יהוה]
6[יבוא עליהם ]ו֯היו ל○ת֯○○[ --]