דור‎ I Generation

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, דור‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/538/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  wahrsch. PrN /dār/ (mas. דֹּ[ו]ר; she. dor; Sec. δωρ), urspr. wohl Bez. einer zusammengehörigen Gruppe od. Mitglieder eines Klans, die auf einer Stufe stehen (vgl. ug.; pun.), daraus wohl in Abgrenzung zu den Vorgängern und den Nachkommenden › "Generation" › "Zeit einer Generation" u. "Ort, an dem eine Generationengemeinschaft existiert" (› "Wohnort", "Wohnung"; bes. arab.; s.a. zu דור‎ II): he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : דור 4Q171 frg. 1+3-4 iii,1; CD 7,6; + ב: בדור CD 1,12; + ו: ודור 1QHa 9,19 (Suk. 1,17); Sir 44,16 (Ms.B 13v,18), ודר Sir 51,30 (Ms.B 21v,12); + ל: לדור 1QHa 9,19 (Suk. 1,17); Sir 44,14 (Ms.Mas 7,21), לדר Sir 51,30 (Ms.B 21v,12)

  cs.

  : דור 4Q166 1,10

  + sf. 3.m.sg. + ב

  : בדורו Sir 50,1 (Ms.B 19r,8)

  + sf. 3.m.pl. + ב

  : בדורם Sir 44,7 (Ms.B 13v,10), בדרם Sir 44,7 (Ms.Mas 7,13)

  det.

  : הדור 1QpHab 2,7; + ב: בדור 4Q177 frg. 9,8

  pl.abs.

  : דורות 1QHa 5,33 (Suk. 13,16); + ל: לדורות 4Q481e frg. 1,2; CD 1,12; דרים 4Q84 frg. 15 ii+18 ii+19,16 (= דּוֹרִים Ps 102,25)

  cs.

  : דורות 1QHa 9,20 (Suk. 1,18); Sir 14,18 (Ms.A 6r,l.Rd. 2); דורי Sir 44,3 (Ms.B 13v,4); + ו: ודורות 1QHa 9,18 (Suk. 1,16); + ל: לדורות 1QHa 6,17 (Suk. 14,6); Sir 45,26 (Ms.B 15v,8); לדורי 25,9 (Suk. frg. 5,7)

  + sf. 1.comm.sg.

  : דורותי 4Q511 frg. 35,6

  + sf. 3.m.pl.

  : דורותם 4Q216 1,13; דוריהם 1QHa 9,18 (Suk. 1,16); + ב: בדורותם 1QS 3,14; Sir 44,1 (Ms.B 13v,2); + ל: לדורותיהמה 11QTa 22,14, לדורותיהמה 21,9, לדורותיהמה 27,5, לדורותם 1QS 4,13, לדורתם 11QTa 8,13

  + sf. 2.m.pl. + ל

  : לדורותיכמה 11QTa 24,9, לדורותיכם 4Q22 9,19 (= לְדֹרֹתֵיכֶם Ex 12,14), ]לדרתיכם XLeviticus frg. 2 i,3 (= לְדֹרֹתֵיכֶם Lev 23,41); ]לדריכם 4Q23 frg. 53-54,9 (für לְדֹרֹתֵיכֶם Num 9,10)

  + sf. 1.comm.pl.

  : דורותינו 1QM 14,9; + ל: לדורותינו 10,2

  det.

  : הדורות 1QIsaa 34,7 (= הַדֹּרוֹת Jes 41,4); + ל: לדורות 4Q254a frg. 3,4

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : 1QS 3,1314 וללמד את כול בני אור בתולדות כול בני איש ... באותותם למעשיהם בדורותם "und zu belehren alle Söhne des Lichts über die Abstammung aller Menschen ... über ihre Zeichen in Bezug auf ihre Handlungen, über ihre Generationen"; 1QM 10,2 וילמדנו מאז לדורותינו "und er belehrte uns schon damals für (all) unsere Generationen"; 14,89 ועם כול דורותינו הפלתה חסדיכה "und mit allen unseren Generationen hast du wunderbar erwiesen deine Treueerweise"; 4Q176 frg. 20,2 (4Q176a frg. 19-20,2) ]ויהי קצף גדול על מעשי הדור "und es war großer Zorn über die Taten der Generation" (i.u.K.); 4Q369 frg. 1 ii,34 וכבודכה יראה שם ל[ --] לזרעו לדורותם אחזת עולמים "und deine Herrlichkeit wird dort erscheinen ... seiner Nachkommenschaft für ihre Generationen als ewigen Besitz" (i.u.K.); 11QTa 22,14 חוקות עולם לדורותיהמה "ewige Bestimmungen für ihre Generationen" (u.ö. i. TR); CD 2,8 ויתעב את דורות "und er verabscheute ihre Generationen"; ומופת דורות "und ein Zeichen (für) Generationen" 1QHa 5,33 (Suk. 13,16)


     1. : 4Q219 2,30 לכול דורות הארץ "für alle Generationen der Erde" (Jub 21,24; par. 4Q221 frg. 1,8, L.u.); Sir 44,3 (Ms.B 13v,4) דורי ארץ במלכותם "Geschlechter der Erde in ihren Königreichen" (a.Rd. רודי "Herrschende" für דורי)

     2. : Sir 14,18 (Ms.A 6r,l.Rd. 2l.Rd. 3) כן דורות בשר ודם אחד גוע ואחד גומל "so sind die Geschlechter aus Fleisch und Blut: das eine vergeht und das andere reift heran"

     3. : 4Q226 frg. 7,34 ויעקב הוליד את] לוי דור של[ישי "und Jakob zeugte Levi als dritte Generation"; 4Q369 frg. 1 i,9 ומהללאל דור חמישי "und Mahalalel als fünfte Generation"; 10 בנו חנוך דור שביע[י] "sein Sohn Henoch als siebte Generation"

     4. : 11Q5 22,34 דור ודור ידורו בך ודורות חסידים תפארתך "Generation nach Generation soll in dir (scil. Zion) wohnen, Generationen von Frommen sind/als deine Herrlichkeit"; 4Q166 1,10 ]הם דור הפקודה "sie sind die Generation der Heimsuchung" (i.u.K.)     1. : 1QHa 9,19 (Suk. 1,17) וד]רכיהם הכינותה לדור ודור "und ihre Wege hast du festgelegt für jede einzelne Generation"; 1Q34bis frg. 2+1,4 לדור ודור "... von Generation zu Generation" (par. 4Q509 frg. 3,8); 11Q5 26,9 וקדוש יהוה קדוש קדושים לדור ודור "und heilig ist Jhwh, ein Hochheiliger für eine jede Generation"; || עולם Sir 51,30 (Ms.B 21v,12) ברוך ייי לעולם ומשובח שמו לדר ודר "gepriesen sei Jhwh in Ewigkeit, und gepriesen sei sein Name von Generation zu Generation"; [ו]שמם חי לדור ודור "und ihr (scil. der אנשי חסד "begnadeten Männer" Z. 10) Name bleibt lebendig von Generation zu Generation" 10 (Ms.Mas 7,17 L.u.; Ms.B 13v,17 L.u.)

     2. : 4Q270 frg. 2 ii,21 ובהבינכם במעשי דור ודור[ "und in eurem Verständnis bezüglich der Taten einer jeden einzelnen Generation"; 4Q397 frg. 14-21,1011 (MMT C,1011) שתבין ... [במעשי] דור ודור "damit du verständig seist ... in den Taten (?) einer jeden Generation" (par. 4Q398 frg. 14-17 i,3); 4Q413 frg. 1-2,4 ובינו בשני ד[ור ו]דור כאשר גלה אל "und gebt acht auf die Jahre einer jeden Generation, wie Gott (sie) offenbart hat" (L.u.; vgl. Dtn 32,7); 4Q436 frg. 1a+b i,23 להתבונן בעלילותיכה אשר עשיתה בשני קדם שני דור ודור "um Einsicht in deine Taten zu gewinnen, die du getan hast in den Jahren der Vorzeit, den Jahren von Generation zu Generation"; i.Bz.a. die Entrückung Henochs Sir 44,16 (Ms.B 13v,18) אות דעת לדור ודור "als ein Zeichen der Erkenntnis für jede einzelne Generation"

     3. : 4Q418 frg. 68,1 דור ודור[ "... Generation für Generation ..."

    1. : 1QHa 9,18 (Suk. 1,16) וכקציהם פלגתה עבודתם בכול דוריהם "und gemäß ihren Epochen hast du eingeteilt ihren Dienst in all ihren Generationen"; 4Q215a frg. 1 ii,910 פלג גבולותם בדורותם "er hat aufgeteilt ihre Gebiete in ihren Generationen"; 4Q504 frg. 1-2R iii,7 בשני דורותינו "in den Jahren unserer Generationen"; Sir 44,1 (Ms.B 13v,2) אבותינו בדורותם "unsere Vorfahren in ihren Generationen"; 50,1 (Ms.B 19r,78) שמעון בן יוחנן הכהן אשר בדורו נפקד הבית "Simeon, der Sohn des Johanan, der Priester, in dessen Zeit das Haus geprüft wurde"; 3 (Ms.B 19r,9) בדורו נכרה מקוה "in dessen (scil. Simeons) Zeit wurde ein Wasserbecken ausgehoben"; mit קץ i.K. v. Beschwörungen ואני מירא אל בקצי דורותי לרומם שם "und in den Zeiten meiner Generationen verbreite ich Furcht vor Gott, um den Namen zu erhöhen" 4Q511 frg. 35,6

    2. : 4Q387 frg. 3,7 ויתקרע ישראל בדור הה[וא] "und Israel wird sich zerreißen in jener Generation"; mit תום "Aufhören" 4Q390 frg. 1,7 ומתום הדור ההוא ביובל השביעי "nach der Vollendung jener Generation im siebten Jubiläum" u. ומתם הדור[ ]ההוא "und nach dem Aufhören jener Generation" 4Q387 frg. 2 ii,5 (par. 4Q385a frg. 4,2)


     1. : i. Ausl. v. Hab 1,5 כול הבא[ות ע]ל הדור האחרון "alles, was kommen wird über das letzte Geschlecht" 1QpHab 2,7; וידבר אל אל חבקוק לכתוב את הבאות על על הדור האחרון "und Gott sprach zu Habakuk, er solle aufschreiben, was kommen wird über das letzte Geschlecht" 7,12; ויודע לדורות אחרונים את אשר עשה בדור אחרון בעדת בוגדים "und er tat kund für spätere Geschlechter das, was er tun wird in einem späteren Geschlecht an der Gemeinschaft von Abtrünnigen" CD 1,1112 (par. 4Q266 frg. 2 i,16); 4Q273 frg. 1,1 בדור האחרן "im letzten Geschlecht" (i.u.K.)

     2. : 1QHa 9,1718 (Suk. 1,1516) לרוח אדם אשר יצרת בתבל לכול ימי עולם ודורות נצח "für den menschlichen Geist, den du geschaffen hast auf der Erde für alle Tage der Ewigkeit und immerwährende Generationen"; 25,9 (Suk. frg. 5,7) לדורי נצח "für immerwährende Generationen" (i.u.K.)

     3. : 9,20 (Suk. 1,18) ותפלגה לכול צאצאיהם למספר דורות עולם "und du teiltest ihn (scil. den Dienst) allen ihren Sprösslingen zu entsprechend der Zahl ewiger Generationen"; 14,14 (Suk. 6,11) בתוך בני אדם לספר לדורות עולם נפלאותיכה "inmitten der Menschensöhne ewigen Generationen deine Wundertaten zu verkünden"; 4Q504 frg. 1-2R vi,910 ולמען נספר גבורתכה לדורות עולם "und damit wir ewigen Generationen deine Machttaten verkünden"; frg. 7,3 לספר דורות עולם "um zu verkünden ewigen Generationen"; 4Q158 frg. 1-2,9 עד היום הזה ועד דורות עולם[ "bis zu diesem Tag und auf ewige Generationen" (vgl. Gen 32,33); 4Q219 2,3233 ול[ברך את זרעכה] ואת [שאר זר]עכה לכול דורות עולמים "und um zu segnen deine Nachkommenschaft und den Rest deiner Nachkommenschaft für alle ewigen Generationen" (Jub 21,25); 4Q252 5,4 כי לו ולזרעו נתנה ברית מלכות עמו עד דורות עולם "denn ihm (scil. David) und seiner Nachkommenschaft wurde gegeben der Bund des Königtums seines Volkes für ewige Generationen"; 4Q433a frg. 2,56 --] פארה לדורות עולמים "... Herrlichkeit für ewige Generationen"; 4Q504 frg. 1-2R ii,1011 ואת רוב חסדכ[ה] לדורות עולם "und die Fülle deiner Gnadenerweise für ewige Generationen" (L. חסדכ[ה] mit Qimron 2013; l. weniger wahrsch. mit DJD VII חסדכ[ה]); Sir 45,26 (Ms.B 15v,8) ויתן לכם חכמת לב למען לא ישכח טובכם אמורתכם לדורות עולם "und er gebe euch Weisheit des Herzens, damit euer Gutes, euer Spruch nicht vergessen werde für ewige Generationen"

     4. : 4Q171 frg. 1+3-4 iii,1 יחיו אלף דור "sie werden leben tausend Generationen (lang)"; CD 7,6 לחיותם אלף דור "so dass sie leben tausend Generationen (lang)" (vgl. Dtn 7,9); לחיותם לאלפי דורות "sodass sie leben tausende an Generationen" 19,1; ולשמרי מצותי לאלף דור "und um zu achten meine Gebote für tausend Generationen" CD 19,2 (Dtn 7,9; = CD 20,22)

  Ableitungen:

  דור‎ II