Versionen

4Q503

©

Copyright


frg. 1-6 ii
4[-- ]○ות
6[-- ]○ר
14[-- ]○ו
15[-- ]תיו
19[--
21[-- ]○
frg. 1-6 iii
1ובצאת֯[ השמש -- ]רקיע השמ[י]ם יברכו וענ[ו ואמרו]
2ברוך א[ל ישראל -- ]ל֯[ והי֯[ו]ם הזה חד֯ש[ --]
3בארבע[ה שערי אור --] לנו ממשל○[ --]
4עשר דג[לי -- ]○וא חום ה[שמש --]
5בפוסחו[ -- בכו]ח֯ יד גבורת[ו -- שלום עליכה]
6ישראל֯[] בחמשה֯[ עשר? לחודש בע]רב יברכו וענו [וא]מרו֯ ברוך א[ל ישראל]
7הסות֯ם֯[ -- לפניו בכול מפלג כבודו והלילה[ --]
8[-- ע]ו֯לם֯ ולהודות֯ לו֯[ ו]פדותנו בראשי֯[ת --]
9[-- ]ת֯סו֯בות כלי אור[ -- ]ה֯י֯ו֯ם ארבעה ע[שר --]
10[--] אור הי֯ומם ש[לום עלי]כה ישראל
11[-- ] _____ [--]
12[וב]צ֯א֯[ת השמש -- ]להאיר על הארץ יברכו ועו[ד]
13המספ֯[ר -- ימים אחד ע]שר לחגי שמחה ומועדי כ[בוד]
14כיא ה[יו]ם[ ההואה בח]משה עשר שער֯[י אור --]
15מועדי כב֯[וד -- ]ב֯גורלות לילה[ --]
16י֯שלם כב[ודו -- ]○[ ע]ו֯ל֯ם [עליכה]
17ישראל[ -- ] _____ [--]
18ובששה ל֯ח֯ו֯[דש בערב יברכו וענו וא]מ֯ר֯ו ב֯ר֯[וך אל] ישראל[ --]
19לילה אשר הו[אה -- ]שן לפניו[ ]○ם֯ עדנ○[ --]
20אנו עם קודשו[ --] בו חמש֯[ --]
21חמש[ה גור]ל[ות אור -- ]ל[ --]
22ו֯מח֯[ -- ]
23וב[צאת השמש להאיר על הארץ יברכו וענו ואמרו --]
frg. 7-9
1ש○[ -- ]א֯ור היומם לדעתנו[ --]
2[-- ]○ בששה שערי או[ר --]
3[-- ואנו ]בני֯ בריתכה נ֯הלל[ה שמכה]
4עם כול דגלי [אור -- כו]ל לשוני דעת ברך ○○כ֯[ --]
5אור שלום [עליכה ישראל -- ]ור _____ [--]
6בשבעה ל[חודש בערב יברכו וענו ואמר]ו֯ ברוך אל יש[ראל --]
7צ֯ד֯ק [-- כו]ל[ א]לה ידענו ב[ --]
8[]א֯ש֯ר֯[ -- ]ברוך[ א]ל[ ישראל --]
frg. 10
1[ובצאת] השמש להאיר על האר[ץ יברכו -- ]
2[-- ]ע֯ם דגלי אור ו֯ה֯י֯ו֯ם֯ ○[ --]
3[-- ]היומם תשעה [--]
frg. 11
1[-- ]ים _____ [--]
2[-- ובשני]ם עשר לחודש בערם [יברכו --]
3[-- ]○ים ואנו עם קודשו מרוממים הל֯י֯ל֯ה[ --]
4[-- ]נו ועדים עמנו במעמד ב֯מ֯ע֯ יומם[ --]
5[-- ]ל[ ]ל[] _____ [--]
frg. 17
1[-- יבר]כו וענו [--]
2[-- ]ת֯ו֯לדות ה[ --]
3[-- ש]נ֯ים עשר[ --]
frg. 18
1[--] לילה [--]
2[-- ]השמש צ֯[ --]
3[-- ]ר֯ גדול מ֯[ --]
frg. 13
1[--] אלוהי אורים[ --]
2[-- ]○י֯ אור ועד[ים --]
frg. 14
1[-- או]ר היומם [--]
2[-- ברוך ש]םכה אל ישראל בכ[ול --]
3[--] _____ [--]
4[-- ]○○ק֯○[ ]ה○○○[ --]
frg. 15-16
1[-- ]ו֯ש כ֯[ --]
2[-- קודש קו]דשים במרומ֯[ים --]
3[-- ש]ם קודשו [--]
4[-- ]○[ ]○○ו֯ וכבוד בקוד[ש קודשים --]
5[-- ]ר֯ ועדים לנו בקוד קודשים[ --]
6[-- ]בממשל אור היומם ב֯ר֯וך [--]
7[-- ש]לום עליכה[ ישראל --]
8[-- ברו]ך֯ אל ישרא֯ל֯ המפל֯[יא --]
9[-- ]א֯ר֯ץ והלילה שמ[ --]
10[-- ]להו֯ס֯י֯ף לנו֯[ --]
11[-- ]כ֯ול מפלגו לו [--]
12[--] אל ישרא[ל --]
13[-- ]קודשכה [--]
14[-- ]בשל[ו]שה [עשר --]
15[-- ]שנים עשר[ --]
16[-- י]שראל [--]
17[-- ]ישראל [--]
18[-- קוד]ש֯כ֯ה֯[ --]
frg. 19
1[-- וא]מ֯ר֯ו֯ ב֯ר֯ו֯ך֯[ --]
2[-- ע]שר שערי אור [--]
frg. 20
1[-- ]כ֯ב֯[ו]ד֯ם֯[ --]
2[-- מ]שרתים [--]
3[-- ]○[ מ֯עונו֯[ --]
frg. 21-22
1[-- ]באור [כ]בודו (כ֯בודו) וישמחנ[ו --]
2[-- ]ל[] לא֯מ֯ור לנו [--]
frg. 23
1[-- קודש ]קודשים[ --]
2[--] _____ [--]
3[-- ]○ ○[ --]
frg. 24-25
1[-- קוד]ש ק[ודשים --]
2[-- ]כ֯[ב]ו֯ד֯ו֯ ○[ -- ]
3[ובצאת השמש להאיר ]על הארץ יברכו[ וענו ואמרו ברוך]
4[אל ישראל א]שר בח[ר] בנו מכול [ה]גוים ב֯[ --]
5[-- למו[עד ]מנוח ו֯ת֯ע֯נ֯ו֯ג[ --]
6[-- שמ]חים ל○[ --]
7[-- או]ר֯י֯ם֯[ --]
frg. 26
1[-- ]א֯ת[ --]
2[-- מ]ע֯שים֯[ --]
3[-- קו]ד֯שו [--]
4[-- ]ל[ --]
frg. 27
1[-- ]○[ --]
2[--] שמים ו֯[ --]
3[-- אש]ר֯ חשב לו֯[ --]
4[-- ]יברכו את[ --]
5[-- קוד]ש קו֯[דשים --]
frg. 28
1[-- ]○[] רשו֯ן֯[ --]
2[-- ב]ראם ערב ו[בוקר --]
3[--] עולמים _____ [--]
4[--] ישראל וכ[ --]
5[--] אנו ○○[ --]
frg. 29-32
1ו֯של֯ו֯ם [אל עליכה ישראל --]
2בששה[ עשר לחודש בערב יברכו וענו ואמרו ברוך אל ישראל אשר]
3קדש לו֯[ --]
4והלילה [-- ]ל֯ עם ז֯כ֯[ --]
5[-- ]○ת֯ ○[ -- ]○ו֯ר (י]ק֯י֯ר) לנו של֯[ו]ם֯[ --]
6[-- א]ל י֯ברך י֯שו֯רו֯[ן -- ]
7[ובצאת השמש להאיר ע]ל[ הא]רץ יברכו֯[ וענו ואמרו ברוך אל ישראל]
8[-- ]ם֯[ -- ]אור י֯שמחו ב֯[ --]
9[מהל]ל֯ים שמכה אל אור֯[י]ם אשר חדשתה ○[ -- ששה]
10[עשר ]שערי אור ועמנ[ו] ברנוד‹‹ת›› כבודכה ב֯[ --]
11[ד]גלי לילה שלום אל[ ע]ליכה ישראל בצא[ת השמש -- ]
12[בש]בעה עשר לחו֯[דש ב]ערב יברכו וענו[ ואמרו ברוך אל ישראל אשר]
13[-- [ה]לל[ א]ל[ -- ]
14[--]
15[--]
16[--]
17[ובצאת השמש להאיר על הארץ יברכו וענו ואמרו ברוך אל ישראל]
18[-- ש]מ֯ח֯ת֯[נו --]
19[-- ]ד֯גלי לילה֯[ -- ]
20[-- ]○ אנו היו֯[ם --]
21[-- שלום אל עליכה יש]ראל בכול מ֯ו֯[עדי עולם --]
22בש֯[מונה עשר לחודש בערב י]ברכו וענו ואמרו ב[רוך אל ישראל --]
23ל[ -- קודש קו]דשים והלילה ○[ --]
24[--] ש○○ל[ --]
frg. 33 i+34
1[-- או]ר היומם
2[-- מרו]ממים
3[--] קודש
4[--] מועדי֯
5[-- ]○○[ ]ך֯
6[ביום עשרים לחודש בערב יברכו וענו ואמרו ברוך אל ישר]א֯ל֯ אשר
7[-- שערי כ]בוד והלילה
8[-- ]ל֯ ממלכות
9[-- ]במסב
10[-- ]של[ו]ם֯
11[עליכה ישראל --]
12[ובצאת השמש על הארץ יברכו וענו ואמרו ברוך אל ישראל -- ]
13[--]
14[--]
15[--]
16[-- וע]מדנו לגו֯[רלנו --]
17[-- שלום עליכה ישר]א֯ל֯ _____ [--]
18[ביום אחד ועשרים ל]חודש ב֯[ע]ר֯ב יברכו וענו ואמר[ו ברוך אל ישראל]
19[-- ]○[ ]והלילה לנו רוש ממשל ח֯[ושך -- ]
20[-- ברו]ך אתה אל֯ י֯שראל אשר העמדת[ -- ]
21[שלום עליכה ישראל] בכול מועד[י] לילה 21 _____ [ ]
frg. 33 ii+35-36
1ובצ[א]ת השמש על ה[ארץ יברכו וענו ואמרו ברוך אתה אל אשר]
2חדש[תה] שמחתנו באו֯ר֯[ היומם --]
3שמ[ ]נ֯ו֯ ח֯○[ ]כ֯יום[ --]
4בשמ֯חתו ע[ומ]דים [-- ]
5של[ום] עליכה ישראל[ -- ]
6[ביום שני]ם וע[שרים ]ל[חודש בערב יברכו וענו ואמרו ברוך]
7א[תה א]ל אש֯[ר --]
8ל○[ ]○ה ל○[ ]○○○[ --]
9ל○○[ ]○ ישר[אל --]
10[ובצאת הש]מ֯ש על ה[ארץ יברכו -- וענו]
11[ואמרו בר]ו֯ך אל א[שר --]
12[בשנים וע]שרים ש[ערי אור --]
13[-- שלום] עליכה י֯[שראל --]
14[ביום שלושה ו]עש[רים לחודש בערב יברכו וענו ואמרו]
18[ובצאת השמש על הארץ יברכו וענו ואמרו ברוך אל]
20[-- יו]ם ששי֯
21[-- צ]דק
22[ביום ארבעה ועשרים לחודש בערב יברכו וענו ואמרו] ברוך אל
23[--] בחג כבוד֯
24[-- ]○ ○○
frg. 37-38
11[-- שלום עליכה ישראל בכול מועדי]
12[ע]ולם _____ [--]
13ביום חמשה ו[עשרים לחודש בערב יברכו וענו ואמרו ברוך]
14אלוהי כול קודש[ים --]
15קודש ומנוח לנ֯[ו --]
16מגורל ממשלתו֯[ --]
17[-- ]○[ -- ]
18[ובצאת השמש על הארץ יברכו וענו ואמרו ברוך אלוהי כול]
19[קו]דשים ○○מ֯[ -- חמשה]
20[ו]ע֯שרים שערי֯[ אור --]
21[מ]הללים עמנו ○[ --]
22כ֯בודנו שלום [עליכה ישראל בכול מועדי עולם --]
23וביום ששה ו[עשרים לחודש בערב יברכו וענו ואמרו ברוך]
24[]ל[ ]○ד֯ן֯ צד֯[ק --]
frg. 39
1[-- ○○ ○○○○[ ]○ו֯ל֯○ ○○○○○ ה֯[ --]
2[-- ]הואה ל֯י֯ל֯ת֯ ה֯[ ]ו֯ל֯ע֯ו֯ ע֯ד֯ א֯ת֯ח֯ב○○ו֯○[ --]
2.1[-- ]○ו כיא שלושה עש֯[ר ]גורלות חושך [--]
3[-- דג]לי ערב ובוקר מ֯ל֯○ שלומנו שלום עליכה[ ישראל --]
frg. 40 i
2[-- ]ה֯
3[-- ]ת֯ה֯
4[-- ]○
5[-- ]ה֯
6[--
frg. 40 ii-41
1ואותו [--]
2ובממש[ל --]
3ג‹‹ש››ם אל [ישראל -- שלום עליכה י]שראל בכול֯ מ[ועדי לילה ]
4ובצאת[ השמש להאיר על הארץ -- ]ה֯שלישית לר○[ --]
5כבודנו [-- ]מנוח קודש [--]
6והללו ל[כה -- ברוך אתה אל ישרא]ל ומהולל שם[ קודשכה בפי]
7כול ק֯דו֯[שים --] קודשים י֯○[ --]
8כבוד[ -- ]○[ ]ב֯○[ --]
frg. 42-44
1[-- ]במ֯ע֯○[ ○[ --]
2[-- ]י֯ לילה לאו֯[ -- ]
3[-- שלו]ם על֯י֯[כ]ה֯[ ישרא]ל בפי כול לש֯[וני --]
4[-- ל]חודש[ ב]ערב יבר֯[כ]ו וענו ואמ[רו ברוך אל ישראל --]
5[-- ]נו ת○[ -- ]ש֯בו֯עו֯ת֯ כבודו ו֯[ה]ל[י]לה לנו[ --]
6[-- ל]י֯לה ○○[ ]אשר֯ י֯[ ]ל֯[ -- ]ל[ ]○[ --]
7[-- ]ל[ --]
frg. 45-47
1[-- ]○○[ ]ם[ --]
2[-- ]ב֯מועדי [--]
3[-- ]○כ○ ו֯ע֯י֯ני֯[ --]
4[-- ]ש֯י֯ כבוד֯[ -- ]
5[-- ] _____ []○[ --]
6[-- יברכו ]וענו [ואמרו ]ב֯רו֯ך [--]
7[-- ]מ֯[ --]
frg. 48-50
1[-- ]י֯א ב֯[ --]
2[-- שלום עליכה יש]ראל _____ [--]
3[-- לחודש בערב יברכו וענו ואמרו ברוך] אל ישראל אש[ר]
4[--] שמחתנו וש○[ -- ]
5[-- והלילה לנו ]ש֯לישי֯ ב֯מ֯ו֯[עדי שמ]חתנו ואתה [--]
6[-- ]י֯שו֯[ע]ת֯כה שלום ע[ליכה י]שראל _____ [--]
7[ובצאת השמש לה]א֯יר על[ ה]ארץ יברכו וענו וא[מרו] ברוך אל יש[ראל]
8[אל כול צבאות אל]י֯ם אשר[ ע]ם֯ בני֯ צדק ו֯צדק֯[ -- ]אל על כו֯[ל --]
frg. 51-55
1[-- []○[ --]
2[-- ]○א גורלות []ע֯ד֯ ○○[ --]
3[--] אחות הו֯דו֯ת֯[ -- ע]ולמים [--]
4[-- ]ת֯נ֯ו֯[ --]
5[-- ]עשר שערי כבו[ד --]
5.1[-- ]א֯ור הי֯ומם שלום על[יכה ישראל]
6[-- לחודש בערב יברכו וענו וא]מ֯רו ברוך אל יש֯[ראל --]
7[-- ]○[ ]○○[ --]
8[-- ]ל֯ דקלי א֯ו֯[ר ]○[ --]
9[-- שמ]ח֯תנו (הוד]ע֯תנו) בתהלי כבודכה [--]
10[-- בכול ]מועדי֯ לילה שלום עליכה [ישראל]
11[-- ] _____ [--]
12[ובצאת השמש להאיר על הארץ יברכו וענ]ו֯ ואמר֯ו ברוך אל ישראל [--]
13[-- ה]ו֯דיענו במחשבת בינתו הגד[ולה]
14[--] גורלות אור למען נ֯דע באותו[ת]
15[-- אל ישר]אל אש֯[ר ]○מרת֯[ ]
16[-- ] _____ [--]
17[-- לחודש בערב יברכו את אל ישר]א֯ל וענו[ ואמרו --]
18[-- כ]בודו [--]
19[-- ח]מ֯י֯ש֯י [--]
frg. 56 i-58
3[-- ]○י מועדים
4[-- ש]מחתנו
5[--] לילה אשר
7[-- ]ש֯מו֯נת
8[ימים -- ]ב֯משרתי֯○[ --]
9[--] _____ [--]
11[-- ]ו֯לברך
12[--] שלום עליכה֯
13[ישראל --]
frg. 56 ii
1○○○[ --]
2אור [ --]
3ובצ[את השמש --]
4וכול [--]
5[]ה֯ל[ --]
frg. 60
1[-- ]○○ ○○ ○○[ --]
2[-- ]ה֯ז֯ה ומל[ --]
3[-- ]○ו ו֯דור֯[ --]
4[-- ]ש֯‹‹ת֯›› שמ[ --]
frg. 61
1[--] היום[ --]
2[-- ]ולילה [--]
frg. 62
1[--] אל יש[ראל --]
2[-- ]בשבתות [--]
3[-- ]○ קודש ל[ --]
frg. 64
1[-- לחודש ]בערב[ יברכו וענו ואמרו ברוך]
2[אל ישראל -- ]עדנו [--]
3[-- ]○ כהונת ○[ ]○○[ ]○○[ --]
4[-- ]א֯ות לנו ללילה ב֯מ֯ו֯ע֯[ד --]
5[--] לילה להיות מהללים֯[] ע֯מנו[ --]
6[--] _____ [--]
7[ובצאת השמש להאיר] על הארץ יברכו[ וענו ואמרו]
8[ברוך אל ישראל בכול ]מ֯[ו]ע֯[ד]י֯ ע֯ו֯למים וה[יום --]
9[-- ]ד֯גל[ --]
frg. 65
1[-- יברכו ]ו֯ענו ו֯אמרו ב[רוך אל ישראל --]
2[-- ]צבאות אלים[ --]
3[-- ]א֯ו֯ר ועדים עמ֯[נו --]
4[-- ש]מש ברוך אל [ישראל --]
5[-- שלום ע]לי֯כה [ישרא]ל[ --]
frg. 66
1[-- עמנו֯ ה֯[י]ו֯ם [--]
2[-- ברוך ש]מכה אל ישרא[ל --]
3[-- שלום עלי]כ֯ה ישראל _____ [--]
4[-- יברכו וענו וא]מ֯ר֯ו֯[ ברוך --]
frg. 67
1[-- אל יש]ראל אשר [--]
2[-- ]דגל שמיני[ (שמוני[ם) --]
3[-- ]ל֯י֯לה להגביר֯[ --]
frg. 68
1[-- ]○נ֯ו֯ ב֯[ --]
2[-- אל יש[ראל --]
3[-- ]חקו מר[ --]
4[-- יב]רכו ו֯[ענו ואמרו --]
5[--] קודש[ --]
6[-- ]ל[ --]
frg. 69
1[--] שלות שק[ט --]
2[-- ]○מו ברוך אל ישר[אל --]
3[-- ]○ מועד[ --]
frg. 70-71
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ים [ו]ראשי֯ ○[ --]
3[-- ]○ מו֯ע֯ד֯ים וקוד֯[ש --]
4[-- ]היום ה֯ז֯ה לנו ○[ --]
frg. 72
1[--] _____ [--]
2[-- ]○○ א֯ל ○○○[ --]
3[-- ]הקורא[ --]
4[-- ]י֯ היום֯ [--]
5[-- ]○ ארץ֯ ○[ --]
6[-- ]כ֯הונ֯ת֯○ [--]
7[-- ]אל ב[ ]○○[ -- ]
8[-- לחודש] בער֯ב֯ [--]
9[-- ל○○○[ --]
10[-- ]○○[ --]
frg. 73
1[-- ]ם[ --]
2[-- ]○[] ו֯דו֯ר֯[ --]
3[--] באחד [--]
4[-- ]ון בי֯ו֯○○[ --]
5[--] אל [--]
frg. 74
1[--] בח֯[ --]
2[-- ]ו֯לק○[ -- ]
3[-- ברו]ך אל י֯[שראל --]
4[-- ]י֯ קוד[ש --]
5[-- אל יש]ר֯אל וע[נו ואמרו --]
frg. 75
1[-- ]ה֯ס֯תם[ --]
2[--]○○ [ ]○א֯ [--]
3[-- ]○שו֯ [--]
4[--] בשמ֯[ --]
frg. 76
1[-- לחודש בע]ר֯ב י֯ב֯ר֯כ֯[ו וענו ואמרו]
2[ברוך אל ישראל] אשר֯ הודיענו֯[ --]
3[--] הלילה הזה לנו [--]
4[-- ג]ורלי חושך[ --]
frg. 77 i
1[-- ]○
2[--]
3[--
4[-- ]○ וניחוח
frg. 77 ii
2ב֯[ --]
3[--]
4ק֯[ --]
frg. 78
1[-- ]כב[ --]
2[-- ]עםנו֯[ --]
3[-- ]מ֯ה○[ --]
4[-- ]להא[יר --]
frg. 79
1[-- ]○○[ --]
2[--] _____ [--]
3[-- ביום שמו]נ֯ה ו֯[עשרים --]
4[-- ב]ני֯ יש֯[ראל --]
frg. 80
1[-- ]ך֯[ --]
2[--] ברוך֯[ --]
3[-- ]מכו֯ [--]
frg. 81
1[-- ]ן֯[ --]
2[-- ]כהונת[ --]
3[-- ח]ט֯אנו ל[כה --]
frg. 82
1[-- ]○○○○○○[ --]
2[-- ]י֯ם וקדוש[ים --]
3[--] היום[ --]
frg. 83
1[-- ]שלו֯ [--]
2[--] שמ֯[ --]
3[-- ]○ש [--]
frg. 84
1[-- ]○[ --]
2[--] _____ [--]
3[-- יברכו וענ]ו֯ ואמרו[ ברוך --]
4[--] שלישי [--]
5[--] ב֯ר֯[ --]
frg. 85
1[-- ]ל֯ה֯אי֯ר [--]
2[-- ]○יכה נש[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 86
1[-- ]○ [--]
2[-- ]ו֯ע [--]
3[-- ]○מ֯עו֯[ --]
4[-- ]ה֯לי֯ל֯[ה --]
frg. 87
1[--] ○[ --]
2[-- ]ה֯ ○[ --]
3[-- יב]רכו֯[ --]
4[-- ]א֯תה֯[ --]
frg. 88
1[-- ]ם֯[ --]
2[--] _____ [--]
3[--] למענ֯[ -- ]
4[-- ]○ת ד○[ --]
5[-- ]○ו֯ ב○[ --]
frg. 89
1[-- ]○[ --]
2[-- כ]ב֯ו֯דו ב○[ --]
3[--] מאו֯○ ה○[ --]
4[--] שלום [--]
frg. 90
1[-- כל֯[ --]
2[-- ]אל י֯ש[ראל --]
3[--] שלום [--]
frg. 91
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]ב֯שמחת[ --]
3[-- ]○ו להם֯[ --]
frg. 92
1בצ[את השמש להאיר על הארץ יברכו וענו ואמרו ברוך אל]
2י֯ש[ראל --]
3ו֯ב[ --]
frg. 93
1[-- ]ך֯[ ]○[ --]
2[-- מו]עדי [--]
3[--] _____ [--]
4[--] א○[ --]
frg. 94
1[-- ]○○[ --]
2[--] חם[ --]
3[-- ]ל○[ --]
frg. 95
1[-- ]○[ --]
2[-- ]א֯י֯ר [--]
3[-- ]○ו֯ מ֯[ --]
4[-- ]ו֯ש֯ ○[ --]
frg. 96
1[-- ]○ו֯ [--]
2[-- ]ם֯ ש[ --]
3[-- ]שי֯ [--]
frg. 98
1[-- ]עמנ֯[ו --]
2[-- ]מי֯○[ --]
3[-- ]ע֯לי֯[ --]
frg. 99
1○[ --]
2ב[ --]
3ש֯[ --]
4י֯[ --]
frg. 100
1[-- ]○[ ]○ב֯[ --]
2[-- ]○ו֯ עם דג֯[לי --]
3[-- ]ל֯ח[ --]
frg. 102
1[-- ]ש֯[ --]
2[-- ]○ ל[ --]
3[-- ]ק֯ [--]
frg. 103
1[-- ]ש[ --]
2[-- [--]
3[-- [--]
frg. 104
1[-- ]○[ --]
2[--] בחו֯[ --]
3[-- ]שר [--]
frg. 105
1[--] ב[ --]
2[-- ○[ --]
3[-- ]חי[ --]
frg. 106
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]בוד ל֯[ --]
3[-- ]○○○ ל○[ --]
frg. 107
1[--] ○○[ --]
2[--] ב֯[ --]
3[--] ב○[ --]
frg. 108
1[-- ]ב֯[ --]
2[-- ]ומהללי֯[ם --]
frg. 109
1[--] ברו֯[ך --]
2[-- ]○ וה○[ --]
frg. 110
1[-- ]שר○[ --]
2[-- ]○ ש○[ --]
frg. 111
1[--] כס֯[ --]
2[-- ]אל ו֯○[ --]
frg. 112
1[-- ]○○ ○[ --]
2[-- ]י֯ בר[ --]
frg. 113
1[-- ]○ז֯ נ[ --]
2[-- [--]
frg. 114
1[-- ]ם֯ [--]
2[-- [--]
frg. 115
1[--] _____ [--]
2[-- ]○[ --]
3[-- ]לח ○[ --]
frg. 116
1[--] קוד[ש --]
2[-- ]מים [--]
frg. 117
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ד֯ש ○[ --]
frg. 118
1[-- ]י֯ם[ --]
2[-- ]צ[ --]
frg. 119
1[-- ]ק○[ --]
2[-- ]עם [--]
frg. 120
1[-- ]○ [--]
2[--] לנ[ו --]
frg. 121
1[-- ]○○כ֯○[ --]
2[-- ]ו֯ ב[ --]
frg. 122
1[-- ]ם[ --]
2[-- ]מקומ֯[ --]
frg. 123
1[-- ]○ו֯אי֯[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 124
1[-- ]עד[ --]
2[-- ○[ --]
frg. 125
1[-- ]וי○[ --]
2[-- ]○○ [--]
frg. 126
1[--] כב[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 127
1[--] ומ○[ --]
2[-- ]ם֯ וש֯[ --]
frg. 128
1[-- ]ל֯[ --]
2[-- ]ר֯ [--]
frg. 129
1[-- ]ם֯ [--]
2[-- ]○ ל[ --]
frg. 131
1[-- ]○○[ ]○[ --]
2[-- ]ישר[אל --]
frg. 132 i
1[--] מים
frg. 132 ii
1וב֯[ --]
2ו֯א[ --]
frg. 133
1הי֯ו֯ם֯[ --]
2אשר[ --]
frg. 134
1ב[ --]
2ל○[ --]
frg. 135
1[-- ]○[ --]
2[-- י]שראל ה֯[ --]
3[--] _____ [--]
frg. 136
1[-- ]י֯ם[ --]
2[-- ]לילה[ --]
frg. 137
1[-- ]ה○○ם[ --]
2[-- ]בצאת[ השמש --]
frg. 138
1[-- [--]
2[-- ]קדש֯[ --]
frg. 139
1[-- ]ב֯רוך אל[ ישראל --]
2[--] נפלאותיו[ --]
frg. 140
1ש○[ --]
2ב֯י֯[ום --]
frg. 141
1[-- ]ים [--]
2[-- ]בח○[ --]
frg. 142
1[-- ]ב֯י֯[ --]
2[-- ]כי֯○[ --]
frg. 143
1[-- ]מהל[לים --]
2[-- ע]ר֯ב [--]
frg. 144
1[-- ]○ו֯ן י֯ש[ --]
2[-- ]שן֯ [--]
frg. 145
1[-- ]○○ [--]
2[-- ]○ א֯ש֯[ --]
frg. 146
1[-- ]בל֯י֯ל֯י֯ [--]
2[-- ]○ ה[ --]
frg. 147
1[-- ]הם[ --]
2[-- ]○ד○[ --]
frg. 148
1[--] _____ [--]
2[-- ]של[ --]
3[-- ]○○[ --]
frg. 149
1[-- ]ם֯ ○[ --]
2[--] ו֯ת֯[ --]
frg. 150
1[-- ]○ם[ --]
2[-- ]צ֯○[ --]
frg. 151
1[-- ]○ ○[ --]
2[--] י֯[ --]
frg. 152
1[-- ]ו֯ש֯לום על֯י֯[כה ישראל --]
2[--] _____ [--]
3[-- יבר]כ֯ו֯ ו֯ע֯נ֯ו֯ [--]
frg. 153
1[-- כ]בודו[ --]
2[-- ]כ֯ול ○[ --]
frg. 154
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]ל֯בגו֯○[ --]
frg. 155
1[-- ]○ם[ --]
2[-- ]כה֯ [--]
3[-- ]○[ ]ל[ --]
frg. 156
1[-- ]שו[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 157
1[-- ]ה֯ [--]
2[-- ]י֯לה○[ --]
frg. 158
1[-- ]○○פ֯ע[ --]
2[-- ]ל֯[ --]
frg. 159
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○○ה[ --]
frg. 160
1[-- ]○ [--]
2[--] א֯[ --]
3[--] ד֯[ --]
4[-- ]○[ ]○ב֯○○[ --]
frg. 162
1[--] ק֯[ו]ד֯ש֯[ --]
2[--] א֯○[ --]
frg. 163
1[-- ]○ [--]
2[--] _____ [--]
3[-- י]ב֯רכו֯[ --]
4[-- ]○○[ --]
frg. 164
1[-- ]○ו א֯[ --]
2[-- ]ץ֯ עמנ֯[ו --]
frg. 165
1[-- ]כ֯○[ --]
2[-- ]קוד[ש --]
3[-- ]ל[ ]ל[ --]
frg. 166
1[-- ]במ○○[ --]
2[-- ]חו֯○[ --]
frg. 167
1[-- [--]
2[-- ]ע○[ --]
frg. 168
1[-- ]שר [--]
2[--] ה֯י֯[ --]
frg. 169
1[-- ]○[ --]
2[-- ]הם[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 170
1[-- ]הדש֯[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 171
1[-- ]○ ○[ --]
2[-- ]די֯○[ --]
frg. 172
1[-- ]○[ --]
2[-- ]ר֯כו֯[ --]
frg. 173
1[-- מ֯[ --]
frg. 174
1[-- ]ובי֯[ום --]
2[-- ]למ○[ --]
frg. 175
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○ לוא י○[ --]
3[-- ]○ מ֯[ --]
frg. 176
1[-- ]עטי[ --]
2[-- ]י֯ר֯○[ --]
frg. 177
1[-- ]מ֯[ --]
2[--] _____ [--]
3[--]○○ [--]
frg. 178
1[-- ]ר֯נות ע֯ם ○[ --]
frg. 179
1[-- ]○[ --]
2[-- ]אשר֯[ --]
frg. 180
1[-- ]○ם
frg. 181
1[-- ]מ֯רו
frg. 183
1[-- ]פרי בטנ[ --]
frg. 184
1[-- ]אל יש[ראל --]
2[-- ]○[ --]
frg. 185
1[-- ]שר֯○○[ --]
frg. 186
1[-- ]אשר[ --]
frg. 187
1[--] עלי○[ --]
frg. 188
1[-- ]כב○[ --]
frg. 189
1[--] כב○[ --]
frg. 190
1[-- ]שלת[ --]
frg. 191
1[-- ]ר○○ה֯[ --]
2[-- ]○[ ]ל֯[ --]
frg. 192
1[-- ]○֯יר [--]
frg. 193
1[-- ]○וד○[ --]
2[--] _____ [--]
frg. 194
1[-- ]○מש֯[ --]
frg. 196
1[-- ]בל○ ○[ --]
frg. 197
1[--] מב○[ --]
frg. 198
1[-- ]במ○[ --]
frg. 199
1[--
frg. 200
1[-- [--]
frg. 201
1[-- ]○לה֯ [--]
frg. 202
1[--] כע֯[ --]
frg. 203
1[-- ]ו֯ ○[ --]
frg. 204
1בה֯[ --]
frg. 205
1[--] לו֯להי֯ [--]
frg. 206
1[-- ]קו֯[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 207
1[-- ]○ע֯ו֯[ -- [
frg. 208
1[-- ]ש֯ה[ --]
frg. 209
1[-- ]א֯יר֯[ --]
frg. 210
1[-- ]○מ○[ --]
frg. 211
1[-- ]ש֯ם[ --]
frg. 212
1[-- ]ו֯ל֯○[ --]
frg. 213
1[-- ]○י֯ ק֯[ --]
frg. 214
1[-- ]○ע֯○[ --]
frg. 215
1[-- ]○[ --]
2[-- לח]ו֯דש[ בערב יברכו וענו ואמרו ברוך אל ישראל]
3[-- ]מחשב֯[ת --]
4[-- ]ג֯ורלי ח֯[ושך -- ברוך]
5[אתה א]ל֯ ישראל[ ושלום עליכה ישראל --]
6[ובצא]ת֯ מאו֯ר [היומם על הארץ יברכו וענו ואמרו ברוך אתה]
7[אלוהי] א֯ו֯רים[ -- ]
8[-- ]ו֯שלח של֯[ום -- שלום עליכה]
9[ישראל] עם תק[ופת השנה -- ]
10[--] _____ [--]
11[--] לחוד[ש בערב יברכו וענו ואמרו ברוך אל ישראל]
12[--] עמו ○[ --]
13[-- ]ל֯[ --]
frg. 216
1[-- ]ש֯ר֯ ת֯○○ו֯ [--]
2[-- ]○ הששי ו֯מ֯[ --]
3[-- ]ר֯ בינה ○[ --]
4[-- ]○ ובכ֯ו֯ל[ --]
frg. 217
1[-- ]י֯ יום[ --]
2[-- אל ישרא]ל אשר֯[ --]
3[-- ]○ תמי֯[ --]
4[-- ]ו֯ שלו֯[ם --]
5[--] _____ [--]
6[-- ]ל[ --]
frg. 218
1[-- ]○[ --]
2[-- אל י]שרא֯[ל אש]ר֯ ○[ --]
3[-- ]גורל[ ]○ה֯ ה֯סב֯[ --]
4[-- ]י֯ר י‹‹ל››ילה ויום[ --]
frg. 219
1[-- ]חודש[ --]
2[-- ]○ק מס○[ --]
3[-- ]ל[ --]
frg. 221
1[-- יברכו ]וענו וא[מרו --]
2[-- ]○ פרי בט֯[נ --]
frg. 222
1[-- ]ו֯תב֯ר֯כ֯נ֯[ו --]
frg. 223
1[-- ]י֯בר֯[כו --]
frg. 224
1[--] ה[ --]
frg. 225
1[-- ]ו֯ב[ --]