Versionen

4Q84

©

Copyright


frg. 1 i+2-3
10[מחץ י]ע֯וף[ יומם]
11[מדבר בא]פל יהלך֯
12מק֯[טב ישוד ]צהרים
13יפל [מצד]ך֯ אל[ף]
14[ור]ב֯בה [מי]מ[ינ]ך֯
15[אליך לא י]ג֯ש
16[רק בעיניך] ת֯ביט
frg. 1 ii+4
8[ע]ל֯ כ֯פ֯[י]ם י֯[שאונ]ך֯
9פן תגף באבן רגלך
10על שחל ופתן תדרך
11תרמס כפיר ותנין
12כי בי חשק ואפלטהו
13אשג֯ב֯ה֯[ו כי ידע ]ש֯[מ]
14[יקראני ואענה]ו֯
15[עמו אנכי ב]צרה
16[אחלצהו ו]א[כב]ד֯הו
frg. 1 iii+5 i
8ע֯ל֯י עשו֯[ר ועלי נבל]
9עלי הגיון בכנור֯[ ]
10כי שמחתני יהוה [בפעלך]
11[במ]עשה ידיך ירנן
12מה גדלו מעשיך יה֯[וה]
13[מא]ד֯ עמקו מחשבת[יך]
14א֯יש בער ולא ידע
15[ו]כס֯יל לא יבין את זאת
16[ב]פרח רשעים כמו עשב
frg. 5 ii
12כא֯[רז בלבנון ישגה]
13שת[ולים ב]בית יה֯[ו]ה֯
14בחצרות֯ אלהינו יפרחו֯
15עוד֯ י֯נבון בשיבה טובה[ ]
16[דשנים ]ו֯רעננים והיו
frg. 6
13[ע]ד֯ת֯[יך נ]א֯[מנו מאד]
14[ל]ב֯יתך נוה קד֯[ש]
15[י]הוה לארך֯[ ימים ]
16-- ו--
frg. 7 i+8 i+9 i
1[אל נקמות ]יהוה
2[אל נקמות] הופיע
3[הנשא שפט ]הארץ
4[השב גמול ע]ל גאים
5[עד מתי רשע]י֯ם יהוה
6[עד מתי רש]ע֯ים יעלזו֯
7[יביעו ידברו ע]תק
8[יתאמרו כל פעלי און]
13[ויאמרו לא יראה יה]
14[ולא יבין ]א֯[להי יע]ק֯ב֯
15[בינו בערים ]בעם
16[וכסילים מתי תשכ]ילו
17[הנטע אזן הל]א֯ ישמע
18[אם יצר עין הל]א יביט
frg. 7 ii+8 ii+9 ii+10
1היס֯[ר גוים הלא יוכיח]
2המל[מד אדם דעת]
3יהוה ידע מח֯שבות אדם
4כי המה הבל
5אשרי הגבר אשר תיסרנו יה
6ומתורתך תלמדנו
7להשקיט לו מימי רע
8עד [י]כ֯ר֯ה֯ לרשע שחת
9כי לא[ יט]ש֯ יהוה[ ]את עמו
10[ונחלתו לא יעזב]
11[כי עד צדק ישוב משפט]
12[ואחריו כל ישרי לב]
13[מי יקום לי עם מרעים]
14[מי יתיצב לי עם פ]ע֯[לי און]
15לולי יהוה עזרתה [לי]
16כמעט שכנה דומה נפ֯[שי]
17אם אמרתי מטה רגל֯[י]
18חסדך יה֯[ו]ה יסעד[ני]
frg. 7 iii
5יג[ודו על נפש צדיק]
6ו֯ד֯[ם נקי ירשיעו]
7ויה֯[י יהוה לי למשגב]
8וא[להי לצור מחסי]
frg. 11
3[שירו ליהוה ברכו שמו]
4[בשרו מיו]ם ליו[ם ישועתו]
frg. 12
13[הריעו ליהוה כל הארץ]
14[פצחו ור]ננו וזמרו
15[זמרו ליהוה ]ב֯כ֯נ֯ו֯[ר]
16[בכנור וקול זמרה]
frg. 13 i
1[רוממו יהו]ה אלהינו
2[והשתח]ו֯ו֯ להדם רגליו
3[כי קדו]ש הוא
4[משה וא]הרן בכהניו
frg. 13 ii
1[ה]ר֯[יעו ליהוה כל הארץ]
2עבד[ו את יהוה בשמחה]
3באו[ לפניו ברננה]
frg. 14
7[הוכה כעשב ויב]ש לבי
8[כי שכחתי לחמי מאכ]ל
frg. 15 i+16-18 i
1כי אפר כלחם אכלתי
2ושקוי בבכי מסכתי
3[מפני זעמך ]וקצפך
4[כי נשאתנ]י ותשליכני
5[ימי כצל נ]טוי
6[ואני כעשב ]איבש
7[ואתה יהוה] לעולם תשב
8וזכר֯ך ל֯דור֯[ ודר]
9אתה תקום ת֯ר֯ח֯ם[ ציון]
10כ[י ע]ת לחננה כי בא מועד
11כי ר֯צ֯ו֯ [ע]ב֯[די]ך את א[בניה]
12ואת עפרה יחננו
13ייראו גוים את שם יהו֯ה֯
14וכל מלכי הארץ את כבודו
15[כי ]ב֯נה יהוה צי֯ו֯ן
16נראה בכבוד
frg. 15 ii+18 ii+19
1פנה אל תפלת הערער
2ולא בזה את תפלתם
3תכתב זאת לדור אחרון
4ועם נברא יהלל יה
5כי הש֯קיף ממעון ק֯ד֯שו
6יהוה משמים לארץ[ הביט]
7לשמע אנקת [אסיר]
8לפתח בני תמו֯[תה]
9לספר ב֯צ֯[יון שם יהוה]
10[ותה]ל[תו ]בירו֯ש֯לם
11[בהקבץ עמי]ם יחדו
12[וממלכות לע]בד את יהוה
13ענה בד֯[רך ]כ֯חי
14קצר ימי אמר אלי
15אל תעלני בחצי ימ[י]
16בדור דרים שנתיך
frg. 15 iii+20-21 i+22
1לפנים הארץ יסדת
2ומעשה ידיך שמים
3המה יאבדו ואתה תעמד
4וכלם כבגד יבלו
5כלבוש תחליפם ויחלפו
6ואתה הוא[ ו]ש֯נ֯ו֯[תיך ]ל[א י]תמו
7בנ[י עבדיך ישכונו]
8וז[רעם לפניך יכון]
10[לדו]ד
11בר[כי נ]פשי את יהוה
12[וכל קרב]י את שם קדשו
13[ברכי נפשי] את יהוה
14[וא]ל תשכחי כל גמוליו
15הסולח לכל עונך
16ורפא לכל תחלואיך
frg. 15 iv+21 ii-24
1הגאל משחת חייך
2המעטרך חסד ורחמים
3המשביע בטוב עדיך
4תתחדש֯ כ֯[נ]ש֯ר נעוריך
5עשה צדקות יהוה
6ומשפטים לכ֯ל[ עשוקים]
11ל[א לנצח יריב]
12[ו]ל֯א ל[עולם יטור]
13לא כ֯[חטאינו עשה לנו]
14ולא [כעונתינו גמל עלינו]
15כי כג[בה שמים על הארץ]
16גבר[ חסדו על יראיו]
frg. 15 v+25 i
1כרחק מזרח ממערב
2הרחיק ממנ֯ו את פשעינו
3כרחם אב על בנים
4רחם יהוה על יראיו
5כי הו֯א֯ י֯[ד]ע֯ י֯צ֯רנו
frg. 25 ii
1ברכו את יהוה מלאכיו
2גבורי כח עשי דבריו
3לשמע בקול דבריו
4ברכו יהוה כל צבאיו
5מ֯ש֯ר֯ת֯[י]ו֯[ עשי רצונו]
frg. 25 iii
1זרח בחשך אור לישרים
2חנון ורחום וצדי֯[ק]
3טוב אי[ש חונן ומלוה]
frg. 25 iv
1הללו֯ יה
2[הללו עבדי יהוה]
3[הללו את שם יהוה]
frg. 26-27
8[למה יאמרו הגוים]
9איה אלה֯י֯הם
10ואלהינו בשמים
11[כ]ל[ א]ש֯ר חפץ עש[ה]
frg. 28 i
13[לך אזבח זב]ח תודה
14[ובשם יהו]ה אקרא
15[נדרי ליהוה ]אשלם
16[נגדה נא ל]כל עמו
17[בחצרו]ת בית יהוה
18[בתוכ]כי ירושלם
frg. 28 ii-30 i+31
7[הודו ליהו]ה כי טוב כי לעולם חסדו
8[יאמר נא י]שראל כי לעולם חסדו
9[יאמרו נא בית אהרן כי [עו]לם֯[ חסדו]
10[יאמרו נא יראי יהוה כי לעולם חסדו]
11[מן המצר קראתי יה ענני במרח]ב֯ י֯ה֯
12[י]הוה לי לא[ אירא מ]ה יעשה לי אדם
13יהוה לי בעזרי אני אראה (4Q176 frg. 40,1) בשנאי
14טוב לבטח ביהוה מבטח (4Q176 frg. 40,2) באדם
15טוב לחסות ביהוה מבטח֯ (4Q176 frg. 40,3) ב֯[נדי]ב֯[ים]
16כל גוים סבבני בשם יה[וה כי אמילם]
17סבוני כדברים דעכו כאש קצים בש֯[ם יהוה]
18כי אמילם
frg. 30 ii+32 i+33-3
7יסור יס֯רני יה ולמות[ לא] נתנני
8פתחו לי שערי צדק אבואם אודה יה
9[זה השער ]ל[יהוה צדיקים יבאו בו]
12מאת יהוה הי[תה זאת היא נפלאת בעינינו]
13זה֯[ היום עשה י]ה֯וה נגילה֯[ ונשמחה בו]
14[אנא יהוה ה]ו֯שיעה נא
15[אנא ]י֯הוה הצליחה נא
16[ב]רוך הבא בשם יהוה
17[ב]ר֯כ֯נו אתכם מבית יהוה
frg. 32 ii
6[הודו ליהוה כי טוב]
7כי [לעולם חסדו]
frg. 35
1-- להו○[ -- ]
2-- ]ים --
3-- ]○[ -- ]
frg. 36
1-- ]ים א֯[ -- ]
2-- ]○○[ -- ]
frg. 37
1-- לכ○○[ -- ]לב
2-- ]○○ ○○י○○[ -- ]
frg.28 ii_30i+31
13 (4Q176 frg. 40,1) ]○שנא[
14 (4Q176 frg. 40,2) ]אדם
15 (4Q176 frg. 40,3) ]○[