Versionen

4Q372

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]ם[ --]
2את עושה֯[ ]○○ה ז֯ר֯י֯ם֯[ --]
3ו֯את הכמרים וכבדו את עבדי֯[ הפסל --]
4עליון ויתנם ב֯יד הגוים ל[ -- ויפץ]
5אתם בכל הארצות ובכל[ הגוים יבזרם -- לא יבואו --]
6ישראל וישמד אתם מארץ֯[ ]ץ֯[ -- ממקום -- לא יניחו להם]
7הגוים ית֯ד֯ עומדת בגי החזון ו[י]ס֯[ -- ציון ויעשו -- וישימו את]
8ירושלים לעיים ואת הר אלהי לבמות יע֯[ר -- לחקי]
9אל וגם יהודה יחד עמו והוא על אם הדר֯כים י֯עמוד ל֯ע֯[שות --]
10להיות יחד עם שני אחיו ובכל זה יוסף מוטל בארצות לא י֯[דע --]
11בגוי נאכר ובכל תבל מפצפצים כל הריהם שממים מ֯הם ○○[ -- ונבלים ישבים בארצם]
12ועשים להם במה על הר גבה להקניא את ישראל ו֯י֯ד֯ברו בדב[רי --]
13בני יעקב וישעירו בדברי פיהם לג֯ד֯ף על אהל ציון וידברו ○○[ דברי שקר וכל]
14אמרי כזב ידברו להכעיס ללוי וליהודה ולבנימן בדבריהם ובכל זה יוסף [נתן]
15ביד בני נאכר אכלים את כחו ושברים את כל עצמיו עד עת קץ לו ויזעק֯[ וקלו]
16יקרא אל אל גבור להושיעו מידם ויאמר אבי ואלהי אל תעזבני ביד הגוים
17עשה אתה בי משפט למען לא יבדו ענוים ורשים ואין אתה צריך לכל גוי ועם
18לכל עזרה אצב[ע ידך ]ג֯דולה וחזקה מכל אשר בתבל כי אתה בורר את האמת ואין בידך
19כל חמס גם רחמיך רבים וחסדיך ג֯ד֯לים לכל דרש֯י֯ך֯ [לקחו ]ארצי ממני ומכל אחי אשר֯
20נלוו עמי עם אויב יושב עליה וכ֯○[ -- ]○ף ופתח פיהו על
21כל בני אהביך יעקב מ֯כ֯עסים֯ (ב֯כ֯עסים֯) לל[וי (לל[) --]
22עת תשמידם מכל תבל ויתנו[ -- ]
23ואקום לעשות משפט וצ֯[דקה -- לעשות]
24רצון בראי ולזבח זבחי[ תודה -- ]
25את אלהי ואגיד חסדי[ך --]
26א֯הללך יהוה אלהי ואב֯[ר]כ֯ך֯ ○○ כ֯ל֯[ --]
27הראשנות וללמד לפשעים חקיך ולכל עזביך תו֯ר֯[תך --]
28ורע אשר לא להכיחו (להכיחי) עדותיך ולהגיד דברי צד֯ק֯[ך --]
29כי אל גדול קדוש גבור ואדיר נורא ונפלא[ -- השמים]
30והארץ וגם במעמקי תהום הוד ו֯[הדר --]
31אני ידעת֯[י] ו֯ה֯ת֯ב֯נ֯נ֯תי וח○○ [ ]ל[ --]
32[-- ]○○○[ --]
frg. 2
1[-- ]○ ל֯ב֯[ --]
2[--] יהוה ב֯שמים [--]
3[--] בתהמות ו֯ב֯כל (מ֯כל) אבדו֯[ן --]
4[-- המ]ל֯מ֯ד֯ ידו למלחמה הנוקם֯[ --]
5[-- הנו]ת֯ן֯ לו שכל להבין לבנות ○[ --]
6[-- לע]ש֯ות (]○○ות) חמדו לעוד כרם [--]
7[--] עת כי נתן לך עוז לגב֯[ר --]
8[-- ]ויתנם֯ ביד עמו במש֯פ֯[טים --]
9[-- ה]ר הבשן ש○[] ואת כל ערי[ --]
10[-- ]○מות ○○○ ○○ב֯נ֯○ת֯ לבש ב֯○[ --]
11[--] המבטיח עמו על []○רת○[ --]
12[-- יש]ר֯אל כי נשבר לפניו[ --]
13[-- ]ראשו באבן המז[ור --]
14[-- ]לא נ֯ר֯○ [ ]ל[ --]
frg. 3
1[-- ]○○ת השמי[ם] י[ --]
2[-- ח֯כ֯מ֯ה ובינה הל○[ -- ]○מה עם כ֯[ --]
3[-- ]ו֯ע ולבב להבין חק[יו -- ]צדיקים[ --]
4[-- ל]השבית מהם[ -- ] _____ אהללה יה֯[וה -- יע]ר֯ב עליו שיחי֯[ --]
5[ו]לבב ללמד בינה פה֯[ להג]י֯ד משפט כי דברי מנפת[ ימת]ק֯ו֯ ומיין יערבו לש[וני --]
6אמת וכל אמרי פי צ[דק] לא ישחיתו מעדיהם ולא יו֯בד֯ו֯ מחלקותם כי כלם֯[ -- ]
7יהוה פתח פי ומאתו [ד]ברי לשוני ודברו בי להגיד מי○[ --]
8ר֯חמיו ולא יתן לגוי אחר חקיו ולא יעטרם לכל זר כי֯[ --]
9[ב]נ֯יהם אשר כרת עם יעקב להיות עמו עד עלמי עד֯[ --]
10[י]ש֯ראל כלה להשמידו ביד גוים כל הנגעים בנחל[תו --]
11[-- ]○○○○ ו֯א֯ת דמם ידרוש מידם ראו מה עשה למדין א[ --]
12אחד הוא זמרי בן סלו֯א וחמשת מלכי מדין נהרגו[ --]
13[-- ]ל[ -- ]מ֯ק֯[ --]
frg. 4
1[-- ]קם
2[--
3[-- ]חכמה ועשיתי
4[-- ]ה֯ כי֯[ א]הב יהוה
5[-- ]ק֯ _____
6[--] נפלה בהמה בכ֯ל
7[-- ]○ כ֯רם וה֯[]
frg. 5
1[-- ]מ֯לכים גבורי
2[-- ]כל בניו ○[]
3[-- ]○ ה֯○○[ --]
frg. 6
1[-- ]ה֯עי֯ר א[ --]
2[-- ]ל֯ה֯שביע חכ֯[ --]
3[-- ]יד לכל צבא[ --]
4[-- ]ר֯ם לפתאיהם֯[ --]
5[-- ]מדמנו בש○[ --]
frg. 7
1[-- ]○○ם[ --]
2[-- ]ב֯○ []א֯הו עד עת יכ[ --]
3[--] ו֯ מרדפיהם [--]
4[-- ]○ אשר לא֯ י֯ע֯[ ]ל֯ [--]
5[-- ]○נ֯ם ולא ינח[ --]
6[-- ]ו֯ ויעש֯הו ני֯[ ]ם֯ וית֯[ --]
7[-- ]ו֯ עון ל[ --]
frg. 8
1[-- ]○ה להגיד֯[ --]
2[-- ו֯חרשים מש[מוע --]
3[-- ]לו○○ אשר יושעו[ --]
4[-- ל]א מבינים ב֯לבבם [--]
5[-- ]עליהם לא ישמעו[ --]
6[-- כ]י לא יבינו ולא יד֯[עו --]
7[-- כ]ס֯ף וזהב למכש[ול --]
8[-- ]כל עובדיהם֯[ --]
frg. 9
1[-- ]○○ ה֯ראשנות _____ [--]
2[-- י]ובלים מספרם היה [--]
3[-- א]ש֯ר יכלו כל הגוים ○[ --]
4[-- ]○ מכל חולד ע֯[כבר --]
5[-- ]י֯ם האלה [--]
frg. 10
1[-- ]ג֯ד לי ○[ --]
2[-- ]יובלים ו֯[ --]
frg. 11
1[-- ]ל֯ני֯ה֯ם ○○○ו֯ת
2[-- ]ם֯ להם את כל
frg. 12
1[-- ]○○ם ○○○○ [ ]ם[ --]
2[-- ציץ ומצנפת[ --]
3[-- ]תי ולא עשה [--]
4[-- ]○ב֯ו֯ת֯י֯ך֯ [--]
frg. 13
1[--] כ֯ל֯ ○○○[ --]
2[-- א]מ֯ת עמי ברוח מש֯[פט --]
3[-- ]ל○[ --]
frg. 14
1[-- ]○ א֯מתך[ --]
2[-- ]ה֯שמים ושמי ה֯[שמים --]
3[-- ]אשר לא ○לא○[ --]
frg. 15
1[-- ]○○נ֯[ --]
2[-- ]ה֯גוי֯ם ול○[ --]
3[-- א]ר֯ננה (]ר֯ננה) בכל י○[ --]
frg. 16
1[-- ]ע֯ד֯ הש֯[מים --]
2[-- ]○ ברוח גבורה[ --]
3[-- ]ה֯רימות למעל[ה --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 17
1[-- ]○ עם גבורה ואי֯[ --]
2[-- ]○יו ולכל בני ל[וי --]
3[-- ]ת֯ ירוממ[ו --]
frg. 18
1[-- ]כי בתבונות[ --]
2[-- ] _____ ולא יכח[ --]
3[-- מ]שפט וצדק֯[ --]
4[-- ]○ מכזבים ולא[ --]
5[-- את הא֯[ --]
6[-- ]ת֯י ○[ --]
frg. 19
1[-- ]○ת֯ו [-- אמות וחצי רמו]
2[ושתים אמות רחבו -- ]ר֯מח כארז ח[ -- מגן כמגדל הקל ברגליו]
3[-- ]ים המר[חיקם שבעת ראסות לא עמד]
4[-- ולוא שנית]י֯ כי שב[רו יהוה אלהינו לפי חרב --]
frg. 20
1[-- י]ש֯ראל י[ --]
frg. 21
1[-- ]אלוהים [--]
frg. 22
1[--] אמת וא֯[ --]
2[-- ]לראות֯[ --]
frg. 23
1[-- ]○ו המ○[ --]
2[-- ]○ אחת ה֯[ --]
3[-- נתן ל[ --]
4[-- ]ל[ --]
frg. 24
1[-- ]○[ --]
2[-- ה]לליה הל[ --]
3[-- ]○א֯ לעולם [--]
frg. 25
1[-- ]הם כול רוג[ --]
frg. 26
1[-- ]י[ --]