Versionen

4Q367

©

Copyright


frg. 1a-b
1[בין הטמא ובין הטהר ובין החיה הנאכלת ובין החי]ה֯ אשר[ לא]
2[תאכל ] _____ []ו֯י֯[דבר] יהוה אל מ֯[ש]ה דבר לאמר
3[אל בני ישראל לאמר א]שה כי תזרע וילדה֯ זכר[ וטמאה] שב[עת]
4[ימים כימי נדת דותה ט]מאה וביום השמ[יני ימול בשר ער]ל֯[תו ]
5ושלשים[ יום ושלש]ת[ י]מים ת֯שב֯[ בדמי? טהרה בכל קדש לא תגע]
6[ו]אל המקדש לא֯[ ת]ב֯וא עד מלאות[ ימי טהרה ואם נקבה תלד]
7ו֯טמאה שבעים כנדתה וששים[ יום וששת ימים תשב -- ?]
8על דם טהרה [ובמ]לאות ימי ט֯[הרה לבן] או לבת תביא[ כבש בן]
9שנתו לעלה וב֯[ן י]ו֯נ֯ה או ת֯[ר לחטאת] אל פתח אהל מו[עד אל]
10[ה]כ֯ה֯[ן והק]ריב[ו לפני ]יהוה[ וכפר עליה ]ו֯טהרה ממקור֯[ דמיה]
11[ז]א֯ת תורת הי[לדת לזכר או לנקבה ואם ]ל֯[א תמצא ידה די שה]
12ולקחה שתי ת[רים או שני בני יונה אחד -- ?]
13[וכ]פ֯ר עליה הכו֯[הן וטהרה _____]
14[וידב]ר֯ יה[וה אל משה --]
frg. 2a-b
1אל פתח א[הל מועד ונתנם אל הכהן ועשה אתם הכהן אחד]
2חטאת ואחד עלה [וכפר עליו הכהן לפני יהוה מזובו ]
3[וידבר ]יהוה אל משה לא֯[מר דבר אל כל עדת]
4[בני ישראל ו]אמרת אלהם[ קדשים תהיו כי קדוש אני]
5[יהוה אלהיכ]ם֯ איש אמו[ ואביו תיראו ואת שבתתי תשמרו]
6[אני יהוה א]ל[הי]כ֯ם אל ת֯[פנו אל האלילי?ם ואלהי מסכה לא תעשו לכם אני]
7[יהוה אלהיכ]ם֯ _____ [ובקצי?רכם את קציר]
8[ארצכם לא תכ]ל֯[ה פאת ]שדך[ לקצר ולקט קצירך לא תלקט ]
9[וכרמך לא תעולל ופרט כרמך לא תל]קט לע֯[ני ולגר תעזב אתם אני]
10[יהוה אלהיכם לא תגנבו ולא תכח]שו ולא תש֯[קרו איש בעמיתו ]
11[ולא תשבעו בשמי לשקר וחללת א]ת שם אלהיך[ אני יהוה לא תעשק את]
12[רעך ולא תגזל לא תלין פעלת ]ש֯כיר אתך עד בק֯[ר לא תקלל חרש]
13[ולפני עור לא תתן מכשל ויראת מא]להיך אני[ יהוה לא תעשו עול]
14[במשפט לא תשא פני דל ולא תהדר ]פ֯ני גדו֯[ל בצדק --]
frg. 3
1[-- ]ר֯ץ
2[-- ]טותמה
3[-- ואיש אשר ישכב ]את
4[זכר משכבי אשה -- ? ]ת֯[ו]ע֯ב֯ה֯ [ע]ש֯ו֯ ש֯נ֯[יהם -- ?] מות
5[יומתו ד]מיהם ב֯ם _____
6[וכל מעש]ר הארץ מזרע הארץ מפרי _____ העץ
7[ליהוה הו]א קדש ליהוה ואם _____ גאול יגאל
8[איש ממעש]ר֯ו חמישיתו [יסף] _____ עליו וכל
9[מעשר בקר] ו֯צו֯אן כל אש[ר יעבר _____ ]תחת השבט העשירי
10[יהיה קדש לי]ה֯וה ל[א יבקר _____ ]ב֯י֯ן֯ טוב לרע
11[ולא ימירנו ואם המר ימירנו _____ והיה ]היא ותמורתו
12[יהיה קדש לא יגאל ] _____
13[אלה המצות אשר צוה יהוה _____ את ]משה אל בני֯
14[ישראל בהר סיני -- ? ] _____
frg. A
1[-- ]○ ○ ן [--]
2[-- ]○ לא א[ --]
3[-- ]○מיל֯ [--]