Versionen

4Q464

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]ב֯אברהם בן[ תרח --]
2[--] בחרן[ --]
frg. 2
1[-- ]○○ כיא אם [--]
2[-- ]○ לשון הוא[ --]
3[-- ]○אק עם֯ [--]
frg. 3 i
1[--]
2[-- ]ים
3[-- ]○ עבד
4[-- באחד
5[-- ]○ נ֯בלת
6[-- ל֯אברהרם
7[-- ]○ ע֯ד֯ עולם כיא הואה
8[-- ק]רא לשון הקודש
9[-- אהפך] אל עמים שפה ברורה
10[-- ] _____
11[-- ]כ֯י֯ ○[ --]
frg. 3 ii
1הכ○[ --]
2המשפט [-- ]○[ --] ובר[ --]
3כאשר אמר לאברה֯[ם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם]
4ועבדום וענו֯[ אותם ארבע מאות שנה --]
5ו֯שכב עם [אבותיו --]
6שמ○[ --]
7פשר ע[ל --]
8לא○[ ]ל[ --]
9[--]
10[--]
11[--]
frg. 4
1[-- ]מ֯○[ ]ם֯[ --]
2[-- ]ק֯מ[
3[-- ]ל֯שמונים שנה [--]
frg. 5 i
1[--]
2[-- ]מ֯ה
3[-- ]○ים
4[-- ]א֯ את
5[-- ]ב֯
frg. 5 ii
0[--] ○○
1ויצ֯[ ]א֯ץ (ח֯וץ) י֯○[ --]
2וישם מים מדב֯[ר --]
3יהוה (יהיה) שם גבליך֯ ע֯ד֯ ה[ --]
4להשחית הארץ כי ה[ --]
5[-- ]ח֯ס֯דו לא י֯ע֯ז֯ב א֯ת֯ ○○[--]
frg. 6
1[--] האו֯[ --]
2[-- ]י֯דו ולוא ○[ --]
3[-- ]ידכה לנער וא֯[ל תעש לו מאומה --]
4[-- ]עשהו עולה֯[ --]
5[-- ]ו֯ שמ[ --]
frg. 7
1[-- ]○ היו בני חמש עשרא[ שנה --]
2[-- מבאר ]ש֯בע ללכת חרן וע[ --]
3[-- ]○ר אמר לתת לו א[ת הארץ --]
4[-- ] _____
5[-- י]ע֯קוב לע֯[שו --]
6[-- ]ל֯ב֯יא מאה צוא[ן --]
7[-- ]○ שנה יעקו[ב --]
8[-- ]אן בנות שכ֯[ם --]
9[--] ל֯[ --]
frg. 8
1[-- ]י֯עקוב[ --]
2[-- ]○ שנים [--]
frg. 9
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]ב֯ית אל[ --]
frg. 10
1[-- ]שור
2[--] מכרוהו
3[-- ] _____
4[-- ]○○○[ --]
frg. 11
1ה֯יא[ --]
2[-- ]הם [--]
3[-- ]ש֯ה מ○ [--]
4[--] הוא מי○ [--]
5[--] ○ל[ --]