Versionen

CD

©

Copyright


1
1_____ ועתה שמעו כל יודעי צדק ובינו במעשי
2אל כי ריב לו עם כל בשר ומשפט יעשה בכל מנאציו
3כי במועלם אשר עזבוהו הסתיר פניו מישראל וממקדשו
4ויתנם לחרב ובזכרו ברית ראשנים השאיר שאירית
5לישראל ולא נתנם לכלה ובקץ חרון שנים שלוש מאו֯ת
6ותשעים לתיתו אותם ביד נבוכדנאצר מלך בבל
7פקדם ויצמח מישראל ומאהרן שורש מטעת לירוש
8את ארצו ולדשן בטוב אדמתו ויבינו בעונם וידעו כי
9אנשים אשימים (אשֵימִים) הם ויהיו כעורים וכימגששים דרך
10שנים עשרים ויבן אל אל מעשיהם כי בלב שלם דרשוהו
11ויקם להם מורה צדק להדריכם בדרך לבו _____ ויודע
12לדורות אחרונים את אשר עשה בדור אחרון בעדת בוגדים
13הם סרי דרך היא העת אשר היה כתוב עליה כפרה סורירה
14כן סרר ישראל בעמוד איש הלצון אשר הטיף לישראל
15מימי כזב ויתעם בתוהו לא דרך להשח גבהות עולם ולסור
16מנתיבות צדק ולסיע גבול אשר גבלו ראשנים בנחלתם למען
17הדבק בהם את אלות בריתו להסגירם לחרב נקמת נקם
18ברית בעבור אשר דרשו בחלקות ויבחרו במהתלות ויצפו
19לפרצות ויבחרו בטוב הצואר ויצדיקו רשע וירשיעו צדיק
20ויעבירו (ויעבו!רו) ברית ויפירו חוק וַיָגודּוּ על נפש צדיק ובכל הולכי
21תמים תעבה נפשם וירדפום לחרב ויסיסו לריב עם ויחר אף
2
1אל בעדתם להשם את כל המונם ומעשיהם לנדה לפניו
2_____ ועתה שמעו אלי כל באי ברית ואגלה אזנכם בדרכי
 • (4Q266 frg. 2 ii,2) _____ ועתה שמ֯[עו אלי כול באי ברית ואגלה אזנכם בדרכי
3רשעים _____ אל אהב דעת חכמה ותושייה הציב לפניו
4ערמה ודעת הם ישרתוהו ארך אפים עמו ורוב סליחות
5לכפר בעד שבי פשע וכוח וגבורה וחמה גדולה בלהבי אש
6בי כל מלאכי חבל על סררי דרך ומתעבי חק לאין שאירית
7ופליטה למו כי לא בחר אל בהם מקדם עולם ובטרם נוסדו ידע
8את מעשיהם ויתעב את דורות (דורותם) מדם (מקדם / ס!דם / מעמדם) ויסתר את פניו מן הארץ
9מי עד תומם וידע את שני מעמד ומספר ופרוש קציהם לכל
10הוי עולמים ונהיו!ת (ונהיית) עד מה יבוא בקציהם לכל שני עולם
11ובכולם הקים לו קריאי שם למען התיר פליטה לארץ ולמלא
12פני תבל מזרעם _____ ויודיעם ביד משיחו (משיחי) רוח קדשו וחוזי
13אמת ובפרוש שמו שמותיהם ואת אשר שנא התעה
14_____ ועתה בנים שמעו לי ואגלה עיניכם לראות ולהבין במעשי
15אל ולבחור את אשר רצה ולמאוס כאשר שנא להתהלך תמים
16בכל דרכיו ולא לתור במחשבות יצר אשמה ועני זנות כי רבים
 • (4Q266 frg. 2 ii,16) [ב]כ֯ו֯ל֯ [דרכיו ולא לתור במחשבות יצר אשמה ועיני זנות כי]
 • (4Q270 frg. 1 i,1) במ]ח֯שבות יצר א֯ש֯מה ו֯ע[יני] ז֯נ֯ות [כי רבים]
17תעו בם וגבורי חיל נכשלו בם מלפנים ועד הנה בלכתם בשרירות
18לבם נפלו עידי השמים בה נאחזו אשר לא שמרו מצות אל
19ובניהם אשר כרום ארזים גבהם וכהרים גויותיהם כי נפלו
20כל בשר אשר היה בחרבה כי גוע ויהיו כלא היו בעשותם את
21רצונם ולא שמרו את מצות עשיהם עד אשר חרה אפו בם
3
1_____ בה תעו! (תעי) בני נח ומשפחותי֯הם בה הם נכרתים
2אברהם לא הלך בה ויע[ל ]א֯ו֯הב (או]הב) בשמרו מצות אל ולא בחר
3ברצון רוחו וימסור לישחק וליעקב וישמרו ויכתבו אוהבים
4לאל ובעלי ברית לעולם _____ בני יעקב תעו בם ויענשו לפני
5משגותם ובניהם במצרים הלכו בשרירות לבם להיעץ על
6מצות אל ולעשות איש הישר בעיניו ויאכלו את הדם ויכרת
7זכורם במדבר להם בקדש עלו ורשו את רוחם ולא שמעו
8לקול עשיהם מצות יוריהם וירגנו באהליהם ויחר אף אל
9בעדתם ובניהם בו אבדו ומלכיהם בו נכרתו וגיבוריהם בו
10אבדו וארצם בו שממה בו חבו באי הברית הראשנים ויסגרו
11לחרב בעזבם את ברית אל ויבחרו ברצונם ויתורו אחרי שרירות
 • (4Q269 frg. 2,6) לחרב בעוזבם את ברית אל ויבחרו] ברצונם וי֯תורו אח֯ר֯[י]
12לבם לעשות איש את רצונו _____ ובמחזיקים במצות אל
13אשר נותרו מהם הקים אל את בריתו לישראל עד עולם לגלות
14להם נסתרות אשר תעו בם כל ישראל _____ שבתות קדשו ומועדי
15כבודו עידות צדקו ודרכי אמתו וחפצי רצונו אשר יעשה
16האדם וחיה בהם _____ פתח לפניהם ויחפרו באר למים רבים
17ומואסיהם לא יחיה והם התגוללו בפ֯שע אנוש ובדרכי נדה
18ויאמר֯ו כי לנו היא ואל ברזי פלאו כפר בעד עונם וישא לפשעם
19ויבן להם בית נאמן בישראל אשר לא עמד כמהו למלפנים ועד
20הנה המחזיקים בו לחיי נצח וכל כבוד אדם להם הוא כאשר
21הקים אל להם ביד יחזקאל הנביא לאמר הכהנים והלוים ובני
 • (Ez 44,15) וְהַכֹּהֲנִ֨ים הַלְוִיִּ֜ם בְּנֵ֣י
4
1צדוק אשר שמרו את משמרת מקדשי בתעו֯ת בני ישראל
 • (4Q266 frg. 2 iii,19) י]שרא֯[ל]
 • (Ez 44,15) צָד֗וֹק אֲשֶׁ֨ר שָׁמְר֜וּ אֶת־ מִשְׁמֶ֤רֶת מִקְדָּשִׁי֙ בִּתְע֤וֹת בְּנֵֽי־ יִשְׂרָאֵל֙
2מעלי הם יגישו לי חלב ודם _____ הכהנים הם שבי ישראל
3היוצאים מארץ יהודה והנלוים עמהם _____ ובני צדוק הם בחירי
4ישראל קריאי השם העמדים באחרית הימים הנה פרוש
5שמותיהם לתולדותם וקץ מעמדם ומספר צרותיהם ושני
6התגוררם ופירוש מעשיהם _____ הקודש שונים אשר כפר
7אל בעדם ויצדיקו צדיק וירשיעו רשע וכל הבאים אחריהם
8לעשות כפרוש התורה אשר התוסרו בו הראשנים עד שלים
9הקץ השנים האלה כברית אשר הקים אל לראשנים לכפר
10על עונותיהם כן יכפר אל בעדם ובשלום הקץ למספר השנים
 • (4Q266 frg. 3 i,4) [על עוונותי]הם כ֯[ן יכפר אל בעדם ובשלום הקץ השני]ם
11האלה אין עוד להשתפח לבית יהודה כי אם לעמוד איש על
12מצודו נבנתה הגדר רחק החו!ק ובכל השנים האלה יהיה
13בליעל משולח בישראל כאשר דבר אל ביד ישעיה הנביא בן
14אמוץ לאמר פחד ופחת ופח עליך יושב הארץ _____ פשרו
15שלושת מצודות בליעל אשר אמר עליהם לוי בן יעקב
16אשר הוא תפש בהם בישראל ויתנם פניהם לשלושת מיני
17הצדק הראשונה היא הזנות השנית ההו!ן (ההין) השלישית
18טמא המקדש העולה מזה יתפש בזה והניצל מזה יתפש
19בזה _____ בוני החיץ אשר הלכו אחרי צו הצו הוא מטיף
20אשר אמר הטף יטיפון הם ניתפשים בשתים בזנות לקחת
 • (4Q269 frg. 3,2) אשר אמר הטף יטיפון המה נתפשים בשתים בזנו]ת לק֯[חת]
 • (6Q15 frg. 1,1) אשר אמר] [הטף] ]ו֯חיץ אשר ה[ (6Q15 frg. 1,2) [הטף] יטיפו[ן הם נת]פשים [בשתים בזנות לקחת
 • (Mur. 88 12,23) א֯ל ת֯ט֯[פו י]טיפון לא יטפ֯[ו]
 • (Mi 2,6) תַּטִּ֖פוּ יַטִּיפ֑וּן
21שתי נשים בחייהם ויסוד הבריאה זכר ונקבה ברא אותם
5
1ובאי התבה שנים שנים באו אל התבה _____ ועל הנשיא כתוב
 • (Gen 7,9) שְׁנַ֨יִם שְׁנַ֜יִם בָּ֧אוּ אֶל־ נֹ֛חַ אֶל־ הַתֵּבָ֖ה (Gen 7,15) אֶל־ הַתֵּבָ֑ה שְׁנַ֤יִם שְׁנַ֙יִם֙
 • (Gen SP 7,9) שנים שנים באו אל נח אל התבה (Gen SP 7,15) אל התבה שנים שנים
2לא ירבה לו נשים ודויד לא קרא בספר התורה החתום אשר
3היה בארון כי לא נפחת נפתח בישראל מיום מות אלעזר
4ויהושע ויושוע והזקנים אשר עבדו את העשתרת ויטמון
5נגלה עד עמוד צדוק ויעלו מעשי דויד מלבד דם אוריה
6ויעזבם לו אל וגם מטמאים הם את המקדש אשר אין הם
7מבדיל (מבדיל{ים}) כתורה ושוכבים עם הרואה את דם זובה ולוקחים
8איש את בת אחיהום ואת בת אחותו _____ ומשה אמר אל
9אחות אמך לא תקרב שאר אמך היא ומשפט העריות לזכרים
10הוא כתוב וכהם הנשים ואם תגלה בת האח את ערות אחי
11אביה והיא שאר _____ וגם את רוח קדשיהם טמאו ובלשון
12גדופים פתחו פה על חוקי ברית אל לאמר לא נכונו ותועבה
13הם מדברים בם כלם קדחי אש ומבערי זיקות קורי
 • (4Q266 frg. 3 ii,1) [מדברים ב]ם֯ כו[לם קודחי אש ומבערי זיקות קורי
 • (6Q15 frg. 2,1) [כלם ק]ד֯[חי] אש ומ֯[בערי זיקות קורי
 • (1QIsaa 42,12) קודחי אש מאזרי זיקות
 • (1Q8 22,6) קדחי אש ומאזרי זיקות לכו
 • (Jes 50,11) קֹ֥דְחֵי אֵ֖שׁ מְאַזְּרֵ֣י זִיק֑וֹת
14עכביש קוריהם וביצי צפעונים ביציהם הקרוב אליהם
 • (4Q266 frg. 3 ii,1) עכביש קוריהם] (4Q266 frg. 3 ii,2) [וביצי צפע]ונים ב[י]ציה֯[ם הקרוב אליהם
 • (6Q15 frg. 2,1) עכביש קוריהם וביצי צפעונים] (6Q15 frg. 2,2) [ביצי]הם הקרב אליהו֯
 • (1QIsaa 48,15) בצי צפעונים (1QIsaa 48,16) מבציהמה ימות והאזורה תבקע אפע קוריהם
 • (1Q8 25,31) בצי צפעוני (1Q8 25,32) מבציהם֯[ י]מ֯ו֯[ת והזורה ]תבקע אפעה קוריהם לא יהיו
 • (Jes 59,5) בֵּיצֵ֤י צִפְעוֹנִי֙ מִבֵּֽיצֵיהֶם֙ יָמ֔וּת וְהַזּוּרֶ֖ה תִּבָּקַ֥ע אֶפְעֶֽה׃ (Jes 59,6) קֽוּרֵיהֶם֙
15לא ינקה כהר ביתו (כח!רבו!תו / כהרבו!תו) יאשם כי אם נלחץ כי אם למילפנים פקד
16אל את מ[ע]שיהם ויחר אפו בעלילותיהם כי לא עם בינות הוא
17הם גוי אבד עצות מאשר אין בהם֯ בינה כי מלפנים עמד
18משה ואהרן ביד שר האורים ויקם בליעל את יחנה ואת
19אחיהו במזמתו בהושע ישראל את הראשונה _____
20_____ ובקץ חרבן הארץ עמדו מסיגי הגבול ויתעו את ישראל
21ותישם הארץ כי דברו סרה על מצות אל ביד משה וגם
6
1במשיחו הקודש וינבאו שקר להשיב את ישראל מֵאח֯ר
2אל ויזכר אל ברית ראשנים _____ ויקם מאהרן נבונים ומישראל
3חכמים וישמיעם ויחפורו את הבאר באר חפרוה שרים כרוה
4נדיבי העם במחוקק הבאר היא התורה וחופריה הם
5שבי ישראל היוצאים מארץ יהודה ויגורו (ויגוּרוּ) בארץ דמשק
6אשר קרא אל את כולם שרים כי דרשוהו ולא הושבה
7פארתם בפי אחד (בפיאחד) _____ והמחוקק הוא דורש התורה אשר
8אמר ישעיה מוציא כלי למעשיהו _____ ונדיבי העם הם
9הבאים לכרות את הבאר במחוקקות אשר חקק המחוקק
10להתהלך במה בכל קץ הרשיע (הרש{י}ע) וזולתם לא ישיגו (ישו!גו) עד עמד
11יורה הצדק באחרית הימים _____ וכל אשר הובאו בברית
12לבלתי בוא אל המקדש להאיר מזבחו (מזבחי) חנם ויהיו מסגירי
 • (4Q266 frg. 3 ii,18) לבל[תי בוא אל המקדש להאיר מזבחו הו]א מסגר«י» (מסיגר / מסוגרי֯
13הדלת אשר אמר אֵל מי בכם יסגור דלתי _____ ולא תאירו מזבחי
 • (4Q266 frg. 3 ii,18) הדלת (4Q266 frg. 3 ii,19) [א]שר אמר [אל מי בכם יסגור דלתי ולא תאי]רו מזבחי
 • (Mal 1,9) אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ (Mal 1,10) מִ֤י גַם־ בָּכֶם֙ וְיִסְגֹּ֣ר דְּלָתַ֔יִם וְלֹֽא־ תָאִ֥ירוּ מִזְבְּחִ֖י
14חנם אם לא ישמרו לעשות כפרוש התורה לקץ הרשע ולהבדל
15מבני השחת ולהנזר מהון הרשעה הטמא בנדר ובחרם
16ובהון המקדש ולגזול את עניי עמו להיות אלמ[נו]ת שללם
17ואת יתומים ירצחו ולהבדיל בין הטמא לטהור ולהודיע בין
18הקודש לחול ולשמור את֯ יום השבת כפרושה ואת המועדות
19ואת יום התענית כמצאת֯ באי הברית החדשה בארץ דמשק
20להרים את הקדשים כפירושיהם לאהוב איש את אחיהו
21כמהו ולהחזיק ביד עני ואביון וגר _____ ולדרוש איש את שלום
7
1אחיהו ולא ימעל איש בשאר בשרו להזיר (להזו!ר) מן הזונות
2כמשפט להוכיח איש את אחיהו כמצוה ולא לנטור
3מיום ליום ולהבדל מכל הטמאות כמשפטם ולא ישקץ
4איש את רוח קדשיו כאשר הבדיל אל להם כל המתהלכים
5באלה בתמים קדש על פי כל יסורו ברית אל נאמנות להם
6לחיותם אלף דור _____ ואם מחנות ישבו כסרך הארץ ולקחו
 • (CD 19,1) לחיותם לאלפי ד֯ורות (CD 19,2) ואם מחנות ישבו כסרך (CD 19,3) הארץ אשר היה מקדם ולקחו
7נשים והולידו בנים והתהלכו על פי התורה _____ וכמשפט
 • (CD 19,3) נשים כמנהג התורה והו֯לידו בנים (CD 19,4) ויתהלכו על פי התורה _____ וכמשפט
8היסורים כסרך התורה כאשר אמר בין איש לאשתו ובין אב
9לבנו וכל המואסים בפקד אל את הארץ להשיב גמול רשעים
10עליהם בבוא הדבר אשר כתוב בדברי ישעיה בן אמוץ הנביא
 • (CD 19,6) עליהם בפקד אל את הארץ (CD 19,7) בבוא הדבר אשר כתוב
11אשר אמר יבוא עליך ועל עמך ועל בית אביך ימים אשר
12באו מיום סור אפרים מעל יהודה בהפרד שני בתי ישראל
13שר אפרים מעל יהודה וכל הנסוגים הוסגרו לחרב והמחזיקים
14נמלטו לארץ צפון _____ כאשר אמר והגליתי את סכות מלככם
 • (Amos 5,26) אֵ֚ת סִכּ֣וּת מַלְכְּכֶ֔ם
15ואת כיון צלמיכם מאהלי דמשק _____ ספרי התורה הם סוכת
 • (Amos 5,26) וְאֵ֖ת כִּיּ֣וּן צַלְמֵיכֶ֑ם (Amos 5,27) מֵהָ֣לְאָה לְדַמָּ֑שֶׂק
16המלך כאשר אמר והקימותי את סוכת דוד הנפלת _____ המלך
17הוא הקהל וכיונ{ו}י (וכיני{י} / וכיניי) הצלמים וכיון הצלמים הם ספרי הנביאים
18אשר בזה ישראל את דבריהם _____ והכוכב הוא דורש התורה
19הבא דמשק כאשר כתוב דרך כוכב מיעקב וקם שבט
20מישראל השבט הוא נשיא כל העדה ובעמדו וקרקר
21את כל בני שת _____ אלה מלטו בקץ הפקודה הראשון
8
1וה֯נסוגים הסגירו לחרב וכן משפט כל באי בריתו אשר
2לא יחזיקו באלה לפוקדם לכלה ביד בליעל הוא היום
3אשר יפקד אל היו שרי יהודה אשר תשפוך עליהם העברה
 • (4Q266 frg. 3 iii,25) אשר יפקדו [אל] כאשר [דבר] היו [שרי] (4Q266 frg. 3 iv,1) [יהודה ב]יום אשר [תשפוך עליהם העברה
 • (CD 19,15) אשר יפקד אל כאשר דבר היו שרי יהודה כ֯משיגי
4כי יחלו למרפא וידבק{מ}ום (וידבק / ויר!קמום / וידקמום) מום כל מורר!ים (מורדים) מאשר לא סרו מדרך
5בוגדים ויתגוללו בדרכי זונות ובהון רשעה ונקום וניטור
6איש לאחיו ושנוא איש את רעהו ויתעלמו איש בשאר בשרו
7ויגשו לזמה ויתגברו להון ולבצע ויעשו איש הישר בעיניו
8ויבחרו איש בשרירות לבו ולא נזרו מעם ויפרעו ביד רמה
9ללכת בדרך רשעים אשר אמר אל עליהם חמת תנינים יינם
10וראש פתנים אכזר _____ התנינים הם מלכי העמים _____ ו֯יינם הוא
11דרכיהם וראש הפתנים הוא ראש מלכי יון הבא לעשות
 • (CD 19,23) דרכיהם וראש פתנים הוא ראש (CD 19,24) מלכי יון הבא עליהם לנקם
12בהם נקמה ובכל אלה לא הבינו בוני החיץ וטחי התפל כי
 • (CD 19,24) עליהם לנקם נקמה ובכל אלה לא הבינו בוני (CD 19,25) החיץ וטחי תפל כי הולך
13שוק֯ל רוח ומטיף כזב הטיף להם אשר חרה אף אל בכל עדתו
 • (CD 19,25) רו֯ח ושקל ספת סופות ומטיף אדם (CD 19,26) לכזב אשר חרה אף אל בכל עדתו _____
 • (Mur. 88 12,29) לו איש הלך רוח [וש]ק֯ר כז֯[ב] (Mur. 88 12,30) אטף לך ליין ול֯[ש]כר והיה [מ]ט֯יף
 • (Mi 2,11) ר֙וּחַ֙ וָשֶׁ֣קֶר כִּזֵּ֔ב אַטִּ֣ף לְךָ֔ לַיַּ֖יִן וְלַשֵּׁכָ֑ר וְהָיָ֥ה מַטִּ֖יף הָעָ֥ם הַזֶּֽה׃
14ואשר אמר משה לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת
 • (CD 19,26) ואשר אמר משה (CD 19,27) לישראל לא בצדקתך וביושר לבבך אתה בא לרשת
 • (XHev/Se 3 1,2) לא בצדקתך ובי]שר לבבך (XHev/Se 3 1,3) [אתה בא לרשת
 • (Dtn 9,5) לֹ֣א בְצִדְקָתְךָ֗ וּבְיֹ֙שֶׁר֙ לְבָ֣בְךָ֔ אַתָּ֥ה בָ֖א לָרֶ֣שֶׁת
 • (Dtn SP 9,5) לא בצדקתך ובישר לבבך אתה בא לרשת
15את הגוים האלה כי מאהבתו את אבותך (אבותיך) ומשמרו את השבועה
 • (CD 19,27) את הגוים (CD 19,28) האלה כי מאהבתו את אבותיך ומשמרו את השבועה
 • (XHev/Se 3 1,3) את ארצם כי ברשעת ]הגוים
 • (Dtn 7,8) כִּי֩ מֵֽאַהֲבַ֨ת יְהוָ֜ה אֶתְכֶ֗ם וּמִשָּׁמְר֤ו אֶת־ הַשְּׁבֻעָה֙ (Dtn 9,5) אֶת־ אַרְצָ֑ם
 • (Dtn SP 7,8) כי מאהבת יהוה אתכם ומשמרו את השבועה (Dtn SP 9,5) את ארצם
16_____ וכן המשפט לשבי ישראל סרו מדרך העם באהבת אל את
 • (CD 19,28) כן (CD 19,29) מש֯פ֯ט לשבי ישראל סרו מדרך העם באהבת אל את
17הראשנים אשר היעירו (הו!עיד!ו / העיד!ו / הו!ע{י}ד!ו) אחריו אהב את הבאים אחריהם כי להם֯
 • (CD 19,29) הראשנים (CD 19,30) אשר העידו על העם אחרי אל ואהב את הבאים אחריהם כי להם
18ברית האבות _____ ובשונאו! את בוני החיץ חרה אפו _____ וכמשפט
 • (CD 19,31) ב֯ר֯י֯ת֯ אבות _____ ושונא ומתעב אל את בוני החיץ וחרה אפ אפו בם ובכל (CD 19,32) ההלכים אחריהם וכמשפט
19הזה לכל המואס במצות אל ויעזבם ויפנו בשרירות לבם
 • (CD 19,32) הזה לכל המ֯אס במצות אל ווי וע (CD 19,33) ויעזבם ויפנ֯ו בשרירות לבם ___ כ֯ן
20_____ הוא הדבר אשר אמר ירמיהו לב֯רוך בן נרייה ואלישע
21לגחזי נערו _____ כל האנשים אשר באו בברית החדשה בארץ דמש֯ק
 • (CD 19,33) כל האנשים אשר בא֯ו֯ בברית (CD 19,34) החדשה בארץ דמשק
9
1_____ כל אדם אשר יחרים אדם מאדם בחוקי הגוים להמית הוא
2ואשר אש‹‹מ››ר לא תקום ולא תטור את בני עמך וכל איש מביאו (מביאי!)
3הברית אשר יביא על רעהו דבר אשר לא בהוכח לפני עדים
4והביאו בחרון אפו או ספר לזקניו להבזותו נוקם הוא ונוטר
 • (4Q270 frg. 6 iii,18) והביאו ב֯ח֯[רון] אפו או ספר [לזקנו להב]ז֯תו נוקם הו֯א֯ [ונו]טר
5_____ ואין כתוב כי אם נוקם הוא לצריו ונוטר הוא לאויביו
 • (4Q270 frg. 6 iii,19) [ואין כתוב כי א]ם נוקם הוא ל[צרו ו]נו֯טר הוא לאויבו
 • (Mur. 88 16,9) נקם יהוה לצר֯[יו] ונוטר ה֯ו֯א [ל]איב֯[יו יהוה ]אר֯ך [א]פים
 • (Nah 1,2) יְהוָ֖ה וּבַ֣עַל חֵמָ֑ה נֹקֵ֤ם יְהוָה֙ לְצָרָ֔יו וְנוֹטֵ֥ר ה֖וּא לְאֹיְבָֽיו׃
6אם החריש לו מיום ליום ובחרון אפו בו דבר בו בדבר מות
7ענה בו יען אשר לא הקים את מצות אל אשר אמר לו הוכח
8תוכיח את רעיך ולא תשא עליו חטא _____ על השבועה אשר
9אמר לא תושיעך ידך לך איש אשר ישביע על פני השדה
10אשר לא לפנים (לפ{נ}י{ם}) השפטים או מאמרם הושיע ידו לו וכל האובד
11ולא נודע מי גנבו ממאד המחנה אשר גנב בו ישביע בעליו
 • (4Q267 frg. 9 i,6) ולוא נודע מי גנבו ממאוד המחנה אשר גנב בו יש]ב֯יע ב֯[על]יו
 • (4Q270 frg. 6 iv,3) ולא] נ֯ו֯[דע מי גנבו ממאוד המחנה אשר גנב בו ישביע בעלו
12בשבועת האלה והשומע אם יודע הוא ולא יגיד ואשם
13_____ כל אשם מושב אשר אין בעלים והתוד!ה (והתורה) המישב לכהן
14והיה לו לבד מאיל האשם _____ ה֯כל וכן כל אבדה נמ֯צ֯את ואין
15לה בעלים והיתה לכהנים כי לא ידע מוצאיה את משפטה
16אם לא נמצא לה בעלים הם ישמרו _____ כל דבר אשר ימעל
17איש בתורה וראה רעיהו והוא אחד אם דבר מות הוא וידיעהו
18לעיניו בהוכיח למבקר והמבקר יכתבהו בידו עד עשותו
19עוד לפני אחד ושב והודיע למבקר אם ישוב וניתפש לפני
20אחד שלם משפטו _____ ואם שנים הם והם מעידים על
21דבר אחר והובדל האיש מן הטהרה לבד _____ אם נאמנים
22הם וביום ראות האיש יודיעה למבקר ועל ההון יקבלו שני
 • (4Q270 frg. 6 iv,12) [הם וביום ראות האיש יודיעהו למבקר ועל ההו]ן֯ [יקבלו ש]ני
23עידים נאמנים _____ ועל אחד להבדיל מן הטהרה ואל יקובל
10
1עי!ד (עוד) לשופטים להמית על פיהו אשר לא מלאו ימיו לעבור
2על הפקודים ירא את אל _____ אל יאמן איש על רעהו
 • (4Q270 frg. 6 iv,14) על הפקודים ירא א]ת֯ אל _____ אל יאמן א֯י֯ש על רעה֯[ו
3לעד עובר דבר מן המצוה ביד רמה עד זכו לשוב
4_____ וזה סרך לשפטי העדה עד עשרה אנשים ברורים
5מן העדה לפי העת ארבעה למטה לוי ואהרן ומישראל
6ששה מבוננים בספר ההגו (ההגי!) וביסודי הברית מבני חמשה
7ועשרים שנה עד בני ששים שנה ואל יתיצב עוד מבן
8ששים שנה ומעלה לשפוט את העדה כי במעל האדם
 • (4Q266 frg. 8 iii,7) ששים שנה ומע]לה לשפוט את [העדה כ]י֯ במעל ה֯אדם
 • (4Q270 frg. 6 iv,18) ששים שנה [ומעלה לשפו]ט את העדה כי במועל [ה]א֯דם֯[
9מעטו ימו ובחרון אף אל ביושבי הארץ אמר לסי!ר (לסור) את
10דעתם עד לא ישלימו את ימיהם על הטהר במים אל
11ירחץ איש במים צואים ומעוטים מדי מרעיל איש
12_____ אל יטהר במה כלי וכל גבא בסלע אשר אין בו די
 • (4Q266 frg. 8 iii,10) אל יטהר במה כלי וכול גבא בסלע ]אשר אין בו
 • (4Q270 frg. 6 iv,21) א֯ל֯ יט֯ה֯ר֯ ב֯ם כל כלי ו֯כ֯ל֯ ג֯ב֯א֯ [בסלע אשר אין בו די
13מרעיל אשר נגע בו הטמא וטמא מימיו במימי (כ!מימי) הכלי
14על הש[ב]ת לשמרה כמשפטה _____ אל יעש איש ביום
15ממ֯ השישי מלאכה מן העת אשר יהיה גלגל השמש
16רחוק מן השער מלואו כי הוא אשר אמר שמור את
17יום השבת לקדשו וביום השבת אל ידבר איש דבר
18נבל ורק אל ישה ברעהו כל אל ישפוט! (ישפוכו) על הון ובצע
19אל ידבר בדברי המלאכה והעבודה לעשות למשכים
20_____ אל יתהלך איש בשדה לעשות את עבודת חפצו
21השבת אל יתהלך חוץ לעירו א֯ על אלף באמה
22_____ אל יאכל איש ביום השבת כי אם המוכן ומן האובד
23ב֯ש֯ד֯ה _____ ואל יאכל ואל ישתה כי אם היה במחנה
11
1בדרך וירד לרחוץ ישתה על עומדו _____ ואל ישאב אל
2כל כלי אל ישלח את בן הנכר לעשות את חפצו ביום השבת
3_____ אל יקח איש עליו בגדים צואים או מובאים בגז (בגן) כי אם
4כיבסו (כו!בסו) במים או שופים בלבונה _____ אל יתערב איש מרצונו
 • (4Q271 frg. 5 i,1) כב]ס֯ו֯ במים או שופים בלבונה אל יתערב [איש מרצ]ונו
5בשבת _____ אל ילך איש אחר הבהמה לרעותה חוץ מעירו כי
6אם אלפים באמה _____ אל ירם את ידו להכותה באגרוף _____ אם
7סוררת היא אל יוציאה מביתו _____ אל יוציא איש מן הבית
8לחוץ ומן החוץ אל בית ואם בסוכה יהיה אל יוצא ממנה
9ואל יבא אליה אל יפתח (פתח) כלי טוח בשבת _____ אל ישא איש
10עליו סמנים לצאת ולבו!א (ולביא) בשבת _____ אל יטול בבית מושבת
 • (4Q270 frg. 6 v,15) עלו סמנים לצת ולבוא בש֯[בת אל יטול בבית מושבת
 • (4Q271 frg. 5 i,6) [עליו סמנים לצא]ת ולבוא [ב]ש֯בת אל יטול בבית מושבת
11סלע ועפר _____ אל ישא האומן את היונק לצאת ולבוא בשבת
12_____ אל ימרא איש את עבדו ואת אמתו ואת שוכרו בשבת
13אל אל יילד איש בהמה ביום השבת _____ ואם תפיל (תפו!ל) אל בור