Versionen

1Q8

©

Copyright


3
1את֯[ הראש ושער הרגלים וגם את הזקן תספה ]
 • (1QIsaa 7,9) את הראוש ושער הרגלים וגמ אתה הזקן תספה
 • (Jes 7,20) אֶת־ הָרֹ֖אשׁ וְשַׂ֣עַר הָרַגְלָ֑יִם וְגַ֥ם אֶת־ הַזָּקָ֖ן תִּסְפֶּֽה׃ ס
2[והיה] ב[י]ו֯ם֯[ ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן והיה מרב עשות]
 • (1QIsaa 7,10) והיה ביום ההוא יחיה איש עגלת בקר ושתי צאן והיה (1QIsaa 7,11) מרוב עשות
 • (Jes 7,21) וְהָיָ֖ה בַּיּ֣וֹם הַה֑וּא יְחַיֶּה־ אִ֛ישׁ עֶגְלַ֥ת בָּקָ֖ר וּשְׁתֵּי־ צֹֽאן׃ (Jes 7,22) וְהָיָ֗ה מֵרֹ֛ב עֲשׂ֥וֹת
3חלב יאכל חמ֯א֯ה֯ כ֯[י חמאה ודבש יאכל כל הנותר בקרב הארץ והיה ביום ההוא]
 • (1QIsaa 7,11) חלב יאכל חמאה כיא חמאה ודבש יאכל כול (1QIsaa 7,12) הנותר בקרב הארץ (1QIsaa 7,13) והיה ביום ההוא
 • (Jes 7,22) חָלָ֖ב יֹאכַ֣ל חֶמְאָ֑ה כִּֽי־ חֶמְאָ֤ה וּדְבַשׁ֙ יֹאכֵ֔ל כָּל־ הַנּוֹתָ֖ר בְּקֶ֥רֶב הָאָֽרֶץ׃ (Jes 7,23) וְהָיָה֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא
4יהיה כל מקום אשר[ יהיה שם אלף גפן באלף כסף לשמיר ולשית יהיה בחצים]
 • (1QIsaa 7,13) כול המקום אשר יהיה שמ אלף גפן (1QIsaa 7,14) באלפ כסף לשמיר ולשית יהיה בחצים
 • (4Q60 frg. 13,1) יהיה כל מקום] (4Q60 frg. 13,2) [אשר יהיה שם אלף גפן באלף ]כסף לש[מיר ולשית יהיה בחצים
 • (Jes 7,23) יִֽהְיֶ֣ה כָל־ מָק֗וֹם אֲשֶׁ֧ר יִֽהְיֶה־ שָּׁ֛ם אֶ֥לֶף גֶּ֖פֶן בְּאֶ֣לֶף כָּ֑סֶף לַשָּׁמִ֥יר וְלַשַּׁ֖יִת יִֽהְיֶֽה׃ (Jes 7,24) בַּחִצִּ֥ים
5ובקשת י֯בוא שמה כי[ שמיר ושית תהיה כל הארץ וכל ההרים אשר במעדר]
 • (1QIsaa 7,14) ובקשתות יבוא (1QIsaa 7,15) שמה כיא שמיר ושית תהיה כול הארץ וכול ההרים (1QIsaa 7,16) אשר במעדר
 • (4Q60 frg. 13,2) ובקשת] (4Q60 frg. 13,3) [יבוא שמה ]כי שמיר וש֯[ית תהיה כל הארץ וכל ההרים] (4Q60 frg. 13,4) [אשר במ]ע֯דר
 • (Jes 7,24) וּבַקֶּ֖שֶׁת יָ֣בוֹא שָׁ֑מָּה כִּי־ שָׁמִ֥יר וָשַׁ֖יִת תִּֽהְיֶ֥ה כָל־ הָאָֽרֶץ׃ (Jes 7,25) וְכֹ֣ל הֶהָרִ֗ים אֲשֶׁ֤ר בַּמַּעְדֵּר֙
6יעד֯רון ל֯[א תבו]○ שמ֯ה[ יראת שמיר ושית והיה למשלח שור ולמרמס שה ]
 • (1QIsaa 7,16) יעדרון לוא תבוא שמה יראת ברזל שמיר ושית (1QIsaa 7,17) תיהיה למשלח שור ולמרמס שה
 • (4Q60 frg. 13,4) יעדרו֯ן ל֯[א תבוא שמה יראת שמיר] (4Q60 frg. 13,5) [ושית והיה למ]שלח שור ולמרמ[ס שה ]
 • (Jes 7,25) יֵעָ֣דֵר֔וּן לֹֽא־ תָב֣וֹא שָׁ֔מָּה יִרְאַ֖ת שָׁמִ֣יר וָשָׁ֑יִת וְהָיָה֙ לְמִשְׁלַ֣ח שׁ֔וֹר וּלְמִרְמַ֖ס שֶֽׂה׃ פ
7ויאמר יהוה אלי קח לך גליון גדול וכתב עליו]
 • (1QIsaa 7,18) ויאומר יהוה אלי קח לך גליון גדול וכתוב עליו
 • (4Q60 frg. 13,6) [ויאמ]ר֯ י֯ה֯וה אלי קח ל[ך גליון גדול וכתב עליו]
 • (Jes 8,1) וַיֹּ֤אמֶר יְהוָה֙ אֵלַ֔י קַח־ לְךָ֖ גִּלָּי֣וֹן גָּד֑וֹל וּכְתֹ֤ב עָלָיו֙
8ב֯ח֯ר֯ט אנוש למ֯[הר שלל חש בז ואעידה לי עדים נאמנים את אוריה הכהן ואת]
 • (1QIsaa 7,18) בחרט (1QIsaa 7,19) אנוש למהר שלל חש בז והעד לי עדים נאמנים את (1QIsaa 7,20) אוריה הכוהן ואת
 • (4Q59 frg. 4-10,1) ואעידה לי[ עדי]ם֯ נאמנים את אוריהו הכהן ואת[
 • (Jes 8,1) בְּחֶ֣רֶט אֱנ֔וֹשׁ לְמַהֵ֥ר שָׁלָ֖ל חָ֥שׁ בַּֽז׃ (Jes 8,2) וְאָעִ֣ידָה לִּ֔י עֵדִ֖ים נֶאֱמָנִ֑ים אֵ֚ת אוּרִיָּ֣ה הַכֹּהֵ֔ן וְאֶת־ זְכַרְיָ֖הוּ בֶּ֥ן יְבֶרֶכְיָֽהוּ׃
4
1-- ]○○○[ -- ]
2-- ]עמנו אל[ -- ]
3-- ]○○○○○ ○○○[ -- ]
4-- ]○○○[ -- ]
5a
1[כהניף שבט את מרימיו כהרים מטה לא עץ לכן ישלח האדון י]הוה֯
 • (1QIsaa 10,1) כהניף (1QIsaa 10,2) שבט את מרימיו כהרים מטה לוא עץ (1QIsaa 10,3) לכן ישלח האדון יהוה
 • (Jes 10,15) כְּהָנִ֥יף שֵׁ֙בֶט֙ וְאֶת־ מְרִימָ֔יו כְּהָרִ֥ים מַטֶּ֖ה לֹא־ עֵֽץ׃ (Jes 10,16) לָ֠כֵן יְשַׁלַּ֨ח הָאָד֜וֹן יְהוָ֧ה
2[צבאות במשמניו רזון ותחת כבדו יקד יקד כיקוד אש והיה ]א֯ור ישראל
 • (1QIsaa 10,3) צבאות במשמניו רזון ותחת כבודו יקד יקוד כיקד אש (1QIsaa 10,4) והיה אור ישראל
 • (Jes 10,16) צְבָא֛וֹת בְּמִשְׁמַנָּ֖יו רָז֑וֹן וְתַ֧חַת כְּבֹד֛וֹ יֵקַ֥ד יְקֹ֖ד כִּיק֥וֹד אֵֽשׁ׃ (Jes 10,17) וְהָיָ֤ה אֽוֹר־ יִשְׂרָאֵל֙
3[לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה שיתו ושמירו ביום אחד וכבו]ד֯ יערו וכרמלו
 • (1QIsaa 10,4) לאש וקדושו ללהבה ובערה ואכלה ש֯יתיו ושמירו ביום אחד (1QIsaa 10,5) וכבוד יערו וכרמלו
 • (Jes 10,17) לְאֵ֔שׁ וּקְדוֹשׁ֖וֹ לְלֶהָבָ֑ה וּבָעֲרָ֗ה וְאָֽכְלָ֛ה שִׁית֥וֹ וּשְׁמִיר֖וֹ בְּי֥וֹם אֶחָֽד׃ (Jes 10,18) וּכְב֤וֹד יַעְרוֹ֙ וְכַרְמִלּ֔וֹ
4[מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס ושאר עץ יערו מספר י]ה֯יו ונער
 • (4Q163 frg. 4-7 ii,7) [ושאר עץ יערו מספר יהיו ונער
 • (1QIsaa 10,5) מנפש ועד בשר יכלה והיה כמסס נסס ושאר עץ יערו מספר (1QIsaa 10,6) יהיו ונער
 • (Jes 10,18) מִנֶּ֥פֶשׁ וְעַד־ בָּשָׂ֖ר יְכַלֶּ֑ה וְהָיָ֖ה כִּמְסֹ֥ס נֹסֵֽס׃ (Jes 10,19) וּשְׁאָ֥ר עֵ֛ץ יַעְר֖וֹ מִסְפָּ֣ר יִֽהְי֑וּ וְנַ֖עַר
5[יכתבם -- ]○○ ]○ ]○
5b
1[בששון ממעיני ]○○שועה ו֯אמר[תם ביום ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו]
 • (11Q5 frg. E iii,8) קראו] (11Q5 frg. E iii,9) בשמו הודיעו
 • (1QIsaa 11,8) בששון ממעיני (1QIsaa 11,9) הישועה ואמרתה ביום ההוא אודו ליהוה קראו בשמו הודיעו
 • (4Q55 frg. 8,1) ואמרתם בי]ו֯ם ה֯ה֯ו֯א֯[ הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו
 • (4Q59 frg. 17-18 i+19,3) בששון ממעיני הישועה ]ואמרת ביום (4Q59 frg. 17-18 i+19,4) [ההוא הודו ליהוה קראו בשמו הודיעו
 • (4Q87 frg. 17+18 i,3) הודו ליהוה] (4Q87 frg. 17+18 i,4) [קראו ב]שמו הוד֯[יעו
 • (Jes 12,3) בְּשָׂשׂ֑וֹן מִמַּעַיְנֵ֖י הַיְשׁוּעָֽה׃ (Jes 12,4) וַאֲמַרְתֶּ֞ם בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא הוֹד֤וּ לַֽיהוָה֙ קִרְא֣וּ בִשְׁמ֔וֹ הוֹדִ֥יעוּ
 • (Ps 105,1) הוֹד֣וּ לַ֭יהוָה קִרְא֣וּ בִשְׁמ֑וֹ הוֹדִ֥יעוּ
 • (1 Chron 16,8) הוֹד֤וּ לַֽיהוָה֙ קִרְא֣וּ בִשְׁמ֔וֹ הוֹדִ֥יעוּ
2[בעמים ]○ הז֯כירו כי נשג֯[ב שמו זמרו יהוה כי גאות עשה מודעת זאת]
 • (11Q5 frg. E iii,9) בעמים
 • (1QIsaa 11,9) בעמים עלילותיו הזכירו (1QIsaa 11,10) כי נשגב שמו זמרו ליהוה כי גאות עשה מודעות זואת
 • (4Q55 frg. 8,1) בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב] (4Q55 frg. 8,2) [שמו זמרו יהוה ]כ֯[י] ג֯[או]ת עשה מודעת זאת
 • (4Q59 frg. 17-18 i+19,4) בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב שמו זמרו] (4Q59 frg. 17-18 i+19,5) [יהוה כי גאות עשה מידעת זאת
 • (4Q87 frg. 17+18 i,4) בעמים
 • (Jes 12,4) בָֽעַמִּ֖ים עֲלִֽילֹתָ֑יו הַזְכִּ֕ירוּ כִּ֥י נִשְׂגָּ֖ב שְׁמֽוֹ׃ (Jes 12,5) זַמְּר֣וּ יְהוָ֔ה כִּ֥י גֵא֖וּת עָשָׂ֑ה מידעת (מוּדַ֥עַת) זֹ֖את
 • (Ps 105,1) בָ֝עַמִּ֗ים עֲלִילוֹתָֽיו׃
 • (1 Chron 16,8) בָעַמִּ֖ים עֲלִילֹתָֽיו׃
3[בכל הארץ צ]ה֯לי֯ ורני יושבת צי֯[ון כי גדול בקרבך קדוש ישראל ]
 • (1QIsaa 11,10) בכול הארץ צהלי ורני בת יושבת ציון (1QIsaa 11,11) כיא גדול בקרבך קדוש ישראל
 • (4Q55 frg. 8,2) [בכל הארץ -- ]○[ -- כי גדול בקרבך] (4Q55 frg. 8,3) [קדוש ישראל ]
 • (4Q59 frg. 17-18 i+19,5) בכל הארץ צהלי ורני יושבת ציון כי גדול ]ב֯ק֯ר֯ב֯ך (4Q59 frg. 17-18 i+19,6) קדוש ישרא֯[ל ]
 • (Jes 12,5) בְּכָל־ הָאָֽרֶץ׃ (Jes 12,6) צַהֲלִ֥י וָרֹ֖נִּי יוֹשֶׁ֣בֶת צִיּ֑וֹן כִּֽי־ גָד֥וֹל בְּקִרְבֵּ֖ךְ קְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵֽל׃ פ
4משא בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על הר]
 • (1QIsaa 11,12) משא בבל אשר חוזה ישעיה בן אמוץ על הר
 • (4Q55 frg. 8,4) [משא בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ] על הר
 • (4Q59 frg. 17-18 i+19,7) [מ]שא בבל אשר֯[ חזה ישעיהו בן אמוץ על הר
 • (Jes 13,1) מַשָּׂ֖א בָּבֶ֑ל אֲשֶׁ֣ר חָזָ֔ה יְשַׁעְיָ֖הוּ בֶּן־ אָמֽוֹץ׃ (Jes 13,2) עַ֤ל הַר־
5[נשפה שא]ו נס הרימו֯ קול להם הני֯[פו יד ויבאו פתחי נדיבים אני צויתי למקדשי]
 • (1QIsaa 11,12) נשפה שאו נס הרימו קול להם הניפו יד (1QIsaa 11,13) יבוא פתחי נדיבים אני צויתי למקדשי
 • (4Q55 frg. 8,4) נשפה שאו נס הרימו קול להם הניפו יד יבאו פתחי נדיבים (4Q55 frg. 8,5) [אני צויתי למקדשי
 • (4Q56 frg. 7,1) [למקדשי
 • (4Q59 frg. 17-18 i+19,7) נשפה שאו נס הרימו קו]ל להם הניפו יד ויבאו (4Q59 frg. 17-18 i+19,8) [פתחי נדיבים אני צויתי למקדשי
 • (Jes 13,2) נִשְׁפֶּה֙ שְֽׂאוּ־ נֵ֔ס הָרִ֥ימוּ ק֖וֹל לָהֶ֑ם הָנִ֣יפוּ יָ֔ד וְיָבֹ֖אוּ פִּתְחֵ֥י נְדִיבִֽים׃ (Jes 13,3) אֲנִ֥י צִוֵּ֖יתִי לִמְקֻדָּשָׁ֑י
6[גם קר]אתי גברי לאפי עליזי גא[ותי קול המון בהרים דמות עם רב קול שאון]
 • (1QIsaa 11,13) גמ קראתי גבורי לאפי עליזי ג֯אותי קול המון (1QIsaa 11,14) בהרים דמות עמ רב קול שאון
 • (4Q55 frg. 8,5) גם קראתי גבורי לא]פי עליזי גאותי קול המון בהרים דמ[ות עם ]רב קול שאון
 • (4Q56 frg. 7,1) גם קראתי גבורי לאפי ]ע֯ליזי גאותי קול המון בהרים דמות עם רב ק֯[ול שאון]
 • (4Q59 frg. 17-18 i+19,8) גם קראתי גבורי לאפי עליזי גאותי ק]ו֯ל המו֯ן בהרים
 • (Jes 13,3) גַּ֣ם קָרָ֤אתִי גִבּוֹרַי֙ לְאַפִּ֔י עַלִּיזֵ֖י גַּאֲוָתִֽי׃ (Jes 13,4) ק֥וֹל הָמ֛וֹן בֶּֽהָרִ֖ים דְּמ֣וּת עַם־ רָ֑ב ק֠וֹל שְׁא֞וֹן
7[ממלכות גוים ]נ֯אספים יהוה צבא֯ו֯ת מ[פקד צבא מלחמה באים מארץ מרחק]
 • (1QIsaa 11,14) ממלכות גואים נספים יהוה צבאות מפקד צבא מלחמה (1QIsaa 11,15) באים מארץ מרחק
 • (4Q55 frg. 8,5) ממלכות (4Q55 frg. 8,6) [גוים נאספים יהוה צבאות מפקד צבא ]מלחמה באים מאר֯[ץ] מרחק
 • (4Q56 frg. 7,2) [ממלכות גוים נאספים יהוה צ]באות מפקיד צבא מלחמה באים מארץ מרחק
 • (Jes 13,4) מַמְלְכ֤וֹת גּוֹיִם֙ נֶֽאֱסָפִ֔ים יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת מְפַקֵּ֖ד צְבָ֥א מִלְחָמָֽה׃ (Jes 13,5) בָּאִ֛ים מֵאֶ֥רֶץ מֶרְחָ֖ק
8[מקצה השמי]ם֯[ יהו]ה וכלי זעמו לחבל כ[ל הארץ הילילו כי קרוב יום יהוה כשד]
 • (1QIsaa 11,15) מקצה השמים יהוה וכלי זעמו לחבל כל הארץ הילילו כי קרוב יום (1QIsaa 11,16) יהוה כשד
 • (4Q55 frg. 8,6) מ֯קצה השמים [יהוה וכלי זעמו] (4Q55 frg. 8,7) [לחבל כל הארץ הילילו כי קרוב י]ו֯ם יהוה כשד
 • (4Q56 frg. 7,2) מקצ֯[ה השמים] (4Q56 frg. 7,3) [יהוה וכלי זעמו לחבל כ]ל הארץ הילילו כי קרוב יום יהוה כשד
 • (Jes 13,5) מִקְצֵ֣ה הַשָּׁמָ֑יִם יְהוָה֙ וּכְלֵ֣י זַעְמ֔וֹ לְחַבֵּ֖ל כָּל־ הָאָֽרֶץ׃ (Jes 13,6) הֵילִ֕ילוּ כִּ֥י קָר֖וֹב י֣וֹם יְהוָ֑ה כְּשֹׁ֖ד
9[משדי יבוא על כן כל ]י֯דים תרפינה וכל[ לבב אנוש ימס ונבהלו צירים וחבלים]
 • (1QIsaa 11,16) משדי יבוא על כן כול ידין תרפינה וכל לבב אנוש ימס ונבהלו צירים (1QIsaa 11,17) וחבלים
 • (4Q55 frg. 8,7) מש֯[די ]יבוא על כן כל ידים תרפיניה וכל֯[ לבב אנוש] (4Q55 frg. 8,8) [ימס ונבהלו צירים וחבלים
 • (4Q56 frg. 7,3) משדי יבו֯[א על כן] (4Q56 frg. 7,4) [כל ידים תרפינה וכל לבב א]נוש ימאס ונבהלו צירים וחבלי[ם -- ]○[ --
 • (Jes 13,6) מִשַׁדַּ֥י יָבֽוֹא׃ (Jes 13,7) עַל־ כֵּ֖ן כָּל־ יָדַ֣יִם תִּרְפֶּ֑ינָה וְכָל־ לְבַ֥ב אֱנ֖וֹשׁ יִמָּס׃ (Jes 13,8) וְֽנִבְהָ֓לוּ ׀ צִירִ֤ים וַֽחֲבָלִים֙
10[יאחזון כיולדה יחילון איש ]א֯ל רעה[ו יתמהו פני להבים פניהם הנה יום יהוה בא]
 • (1QIsaa 11,17) יאחזון כיולדה יחילון איש אל רעהו יתמהו ופני להבים פניהם הנה יום (1QIsaa 11,18) יהוה בא
 • (4Q55 frg. 8,8) יאחזון כיולדה יחי]לון איש אל רעהו יתמהו פני להבים פניהם הנה יו֯[ם יהוה] (4Q55 frg. 8,9) [בא
 • (4Q56 frg. 7,4) יחילון איש אל רעהו] (4Q56 frg. 7,5) יתמהו פני להבים פניהם הנה[ יו]ם יהוה בא֯[
 • (Jes 13,8) יֹֽאחֵז֔וּן כַּיּוֹלֵדָ֖ה יְחִיל֑וּן אִ֤ישׁ אֶל־ רֵעֵ֙הוּ֙ יִתְמָ֔הוּ פְּנֵ֥י לְהָבִ֖ים פְּנֵיהֶֽם׃ (Jes 13,9) הִנֵּ֤ה יוֹם־ יְהוָה֙ בָּ֔א
6a
1[הנמצא ידקר וכל הנספה יפול בחרב ועלליהם ירטשו לעיניהם ישסו בתיהם ונש]יהם
 • (1QIsaa 11,23) הנמצא יד֯ק֯ר וכול הנספה יפול בחרב ועילוליהמה ירוטשו לעיניהם (1QIsaa 11,24) וישסו בתיהם ונשיה֯מה
 • (4Q55 frg. 8,13) הנמצא ידקר וכל הנספה יפול בחרב ועלליהם יר]טשו֯ לעיניהם ישסו בתיה[ם ונשיהם
 • (4Q56 frg. 7,10) הנמצא ידקר וכל הנספה] (4Q56 frg. 7,11) [יפול בחר]ב֯ ועלליהם ירטש[ו לעיניהם ישסו בתיהם ונשיהם
 • (Jes 13,15) הַנִּמְצָ֖א יִדָּקֵ֑ר וְכָל־ הַנִּסְפֶּ֖ה יִפּ֥וֹל בֶּחָֽרֶב׃ (Jes 13,16) וְעֹלְלֵיהֶ֥ם יְרֻטְּשׁ֖וּ לְעֵֽינֵיהֶ֑ם יִשַּׁ֙סּוּ֙ בָּֽתֵּיהֶ֔ם וּנְשֵׁיהֶ֖ם
2תש֯[○○נה הנני מעיר עליהם את מדי אשר כסף לא יחשבו וזהב לא יחפצו בו ו]קשתות
 • (1QIsaa 11,24) תש֯כ֯בנה (1QIsaa 11,25) הנני מעיר עליהם את מדי אשר כספ לוא יחשוב וזהב לוא יחפצו בו וקשתות נערים
 • (4Q55 frg. 8,13) תשג]ל֯[נה]
 • (4Q56 frg. 7,11) תשגלנה תשכבנה הנני מעיר] (4Q56 frg. 7,12) [עליהם את מדי א]שר כסף לא י֯ח֯[שבו וזהב לא יחפצו בו וקשתות נערים]
 • (Jes 13,16) תשגלנה (תִּשָּׁכַֽבְנָה׃) (Jes 13,17) הִנְנִ֛י מֵעִ֥יר עֲלֵיהֶ֖ם אֶת־ מָדָ֑י אֲשֶׁר־ כֶּ֙סֶף֙ לֹ֣א יַחְשֹׁ֔בוּ וְזָהָ֖ב לֹ֥א יַחְפְּצוּ־ בֽוֹ׃ (Jes 13,18) וּקְשָׁת֖וֹת נְעָרִ֣ים
3○[ערים תרטשנה ופרי בטן לא ירחמו על בנים לא תחוס עינם והיתה בבל צב]י֯ ממלכתו
 • (1QIsaa 11,26) תרטשנה ועל פרי בטן לוא ירחמו ועל בנים לוא תחוס עינם והיתה בבל צבי ממלכת
 • (4Q56 frg. 7,13) [תרטשנה ופרי בטן לא ירחמו על ב]נים לא[ תחוס עינם -- ]
 • (Jes 13,18) תְּרַטַּ֑שְׁנָה וּפְרִי־ בֶ֙טֶן֙ לֹ֣א יְרַחֵ֔מוּ עַל־ בָּנִ֖ים לֹֽא־ תָח֥וּס עֵינָֽם׃ (Jes 13,19) וְהָיְתָ֤ה בָבֶל֙ צְבִ֣י מַמְלָכ֔וֹת
4-- ]○○ ]○
6b
1[מואב ייליל בכל ראש קר]ח֯ה֯[ וכ]ל֯ ז֯קן֯[ גרועה בחוצתיה חגרו שק על גגותיה]
 • (1QIsaa 13,8) מואב יליל בכול ראושו קרחה וכל זקן גרועה בחוצותיה (1QIsaa 13,9) חגורו שק על גגותיה
 • (Jes 15,2) מוֹאָ֣ב יְיֵלִ֔יל בְּכָל־ רֹאשָׁ֣יו קָרְחָ֔ה כָּל־ זָקָ֖ן גְּרוּעָֽה׃ (Jes 15,3) בְּחוּצֹתָ֖יו חָ֣גְרוּ שָׂ֑ק עַ֣ל גַּגּוֹתֶ֧יהָ
2[וברחבתיה כלה ייליל] ירד בבכי ותז[עק חשבון ואלעלה עד יהץ נשמע קולם]
 • (1QIsaa 13,9) וברחובתיה כלה יהיליל וירד בבכי (1QIsaa 13,10) ותזעק חשבון ואלעלה עד יהצ נשמע קולם
 • (Jes 15,3) וּבִרְחֹבֹתֶ֛יהָ כֻּלֹּ֥ה יְיֵלִ֖יל יֹרֵ֥ד בַּבֶּֽכִי׃ (Jes 15,4) וַתִּזְעַ֤ק חֶשְׁבּוֹן֙ וְאֶלְעָלֵ֔ה עַד־ יַ֖הַץ נִשְׁמַ֣ע קוֹלָ֑ם
3[על כן חלצי מואב י]ר֯יעו נפשו ירעה ל[ו] לבי [למואב יזעק בריחה עד צער]
 • (4Q165 frg. 4,1) [י]ר֯יעו ו[נפשו ירעה לו לבי למואב יזעק בריחה עד צער
 • (1QIsaa 13,10) על כן חלצי מואב יריע֯ו (ירע֯ו) (1QIsaa 13,11) נפשו ירע לו לבי למואב יזעק ברחוה עד צעור
 • (Jes 15,4) עַל־ כֵּ֗ן חֲלֻצֵ֤י מוֹאָב֙ יָרִ֔יעוּ נַפְשׁ֖וֹ יָ֥רְעָה לּֽוֹ׃ (Jes 15,5) לִבִּי֙ לְמוֹאָ֣ב יִזְעָ֔ק בְּרִיחֶ֕הָ עַד־ צֹ֖עַר
4[עגלת שלשיה כי מעל]ה֯ הלחית בבכי יעלה בו כ֯י֯[ דרך חורנים זעקת שבר יעערו]
 • (4Q165 frg. 4,1) עגלת שלשיה כי מעלה הלוחית] (4Q165 frg. 4,2) [ב]בכי יעלה ב֯[ו כי דרך חורנים זעקת שבר יעערו
 • (1QIsaa 13,11) עגלת שלישיה (1QIsaa 13,12) כי מעלה הלוחות בבכי יעלה בו כי דרך חורונים זעקת שברי ערו
 • (Jes 15,5) עֶגְלַ֣ת שְׁלִשִׁיָּ֑ה כִּ֣י ׀ מַעֲלֵ֣ה הַלּוּחִ֗ית בִּבְכִי֙ יַֽעֲלֶה־ בּ֔וֹ כִּ֚י דֶּ֣רֶךְ חוֹרֹנַ֔יִם זַעֲקַת־ שֶׁ֖בֶר יְעֹעֵֽרוּ׃
 • (Jer 48,5) כִּ֚י מַעֲלֵ֣ה הלחות (הַלּוּחִ֔ית) בִּבְכִ֖י יַֽעֲלֶה־ בֶּ֑כִי כִּ֚י בְּמוֹרַ֣ד חוֹרֹנַ֔יִם צָרֵ֥י צַֽעֲקַת־ שֶׁ֖בֶר שָׁמֵֽעוּ׃
5[כי מי נמרים משמות ]יהיו כי יבש חציר֯ כלה דשא֯[ ירק לא היה על כן יתרה]
6[עשה ופקדתם על נח]ל הערבים ישאום כי הקיפה ה[זעקה את גבול מואב עד אגלים]
 • (1QIsaa 13,14) עשה ופקודותים על נחל ערבי תישאום כי (1QIsaa 13,15) הקיפה הזעקה את גבול מואב עד אגלים יללתה
 • (2Q13 frg. 9 ii-12,15) עשה
 • (Jes 15,7) עָשָׂ֑ה וּפְקֻדָּתָ֔ם עַ֛ל נַ֥חַל הָעֲרָבִ֖ים יִשָּׂאֽוּם׃ (Jes 15,8) כִּֽי־ הִקִּ֥יפָה הַזְּעָקָ֖ה אֶת־ גְּב֣וּל מוֹאָ֑ב עַד־ אֶגְלַ֙יִם֙ יִלְלָתָ֔הּ
 • (Jer 48,36) עָשָׂ֖ה אָבָֽדוּ׃
7[יללתה ובאר אילים ]יללתה כי מי דימון מלא֯ו דם[ כי אשית על דימון נוספות]
 • (1QIsaa 13,15) ובאר אילים (1QIsaa 13,16) יללתה כי מי דיבון מלאו דם כי אשית על דיבון נוספת
 • (1Q8 6b,7) [יללתה ובאר אילים ]יללתה
 • (Jes 15,8) וּבְאֵ֥ר אֵילִ֖ים יִלְלָתָֽהּ׃ (Jes 15,9) כִּ֣י מֵ֤י דִימוֹן֙ מָ֣לְאוּ דָ֔ם כִּֽי־ אָשִׁ֥ית עַל־ דִּימ֖וֹן נוֹסָפ֑וֹת
8[לפליטת מואב אריה ]לשארית אדמה שלחו כר משל ארץ מסלע מדברה אל הר בת]
 • (1QIsaa 13,16) לפליטת (1QIsaa 13,17) מואב ארוה לשארית אדמה שלחו כר משל ארץ מסלה מדברה (1QIsaa 13,18) אל הר בת
 • (Jes 15,9) לִפְלֵיטַ֤ת מוֹאָב֙ אַרְיֵ֔ה וְלִשְׁאֵרִ֖ית אֲדָמָֽה׃ (Jes 16,1) שִׁלְחוּ־ כַ֥ר מֹשֵֽׁל־ אֶ֖רֶץ מִסֶּ֣לַע מִדְבָּ֑רָה אֶל־ הַ֖ר בַּת־
9[ציון והיה כעוף נודד ק]ן֯ משלח תהיינה בנו֯[ת מואב מעברת לארנון הביאו עצה]
 • (1QIsaa 13,18) ציון והיוא כעופ נודד קן משלח תהינה בנות מואב (1QIsaa 13,19) מעברת לארנון הביו עצה
 • (Jes 16,1) צִיּֽוֹן׃ (Jes 16,2) וְהָיָ֥ה כְעוֹף־ נוֹדֵ֖ד קֵ֣ן מְשֻׁלָּ֑ח תִּֽהְיֶ֙ינָה֙ בְּנ֣וֹת מוֹאָ֔ב מַעְבָּרֹ֖ת לְאַרְנֽוֹן׃ (Jes 16,3) הביאו (הָבִ֤יאִי) עֵצָה֙
10[עשו פלילה שיתי כליל צ]ל[ך ]ב֯ת֯[וך צהרים סתרי נדחים נדד אל תגלי יגורו בך]
 • (1QIsaa 13,19) עשו פלילה שיתי כליל צלך בתוכ צהרים (1QIsaa 13,20) סתרי נדחים נודד אל תגלי יגורו בכ
 • (Jes 16,3) עֲשׂ֣וּ פְלִילָ֔ה שִׁ֧יתִי כַלַּ֛יִל צִלֵּ֖ךְ בְּת֣וֹךְ צָהֳרָ֑יִם סַתְּרִי֙ נִדָּחִ֔ים נֹדֵ֖ד אַל־ תְּגַלִּֽי׃ (Jes 16,4) יָג֤וּרוּ בָךְ֙
7a
1ש֯[פט ודרש משפט ומהר צדק שמענו גאון מואב גא מאד גאות]ו֯[ וגאונו ועברתו]
 • (1QIsaa 13,22) באוהול דויד שופט ודורש משפט (1QIsaa 13,23) ומהר צדק שמענו גאון מואב גאה מואד גאתו וגאונו (1QIsaa 13,24) ועברתו
 • (2Q13 frg. 9 ii-12,5) שמעו נא גאון מואב[ ג]אה מ[אוד] (2Q13 frg. 9 ii-12,6) גאונו ואיננ[ו ]ו֯גאותו[ עברתו
 • (Jes 16,5) בֶּאֱמֶ֖ת בְּאֹ֣הֶל דָּוִ֑ד שֹׁפֵ֛ט וְדֹרֵ֥שׁ מִשְׁפָּ֖ט וּמְהִ֥ר צֶֽדֶק׃ (Jes 16,6) שָׁמַ֥עְנוּ גְאוֹן־ מוֹאָ֖ב גֵּ֣א מְאֹ֑ד גַּאֲוָת֧וֹ וּגְאוֹנ֛וֹ וְעֶבְרָת֖וֹ
 • (Jer 48,29) שָׁמַ֥עְנוּ גְאוֹן־ מוֹאָ֖ב גֵּאֶ֣ה מְאֹ֑ד גָּבְה֧וֹ וּגְאוֹנ֛וֹ וְגַאֲוָת֖וֹ (Jer 48,30) עֶבְרָת֖וֹ
2לא[ כן בדיו לכן ייליל מו]א֯ב למואב [כ]ל֯ה֯ [ייליל]
 • (1QIsaa 13,24) לכן בדיו ולכן לוא ייליל מואב למואב כלה ייו?ליל
 • (2Q13 frg. 9 ii-12,6) ולוא כן בדיו] (2Q13 frg. 9 ii-12,7) לוא כן עשתה על כן על מ֯[וא]ב איליל[ ו]למואב כלה אז[עק
 • (Jes 16,6) לֹא־ כֵ֥ן בַּדָּֽיו׃ ס (Jes 16,7) לָכֵ֗ן יְיֵלִ֥יל מוֹאָ֛ב לְמוֹאָ֖ב כֻּלֹּ֣ה יְיֵלִ֑יל
 • (Jer 48,30) וְלֹא־ כֵ֑ן בַּדָּ֖יו לֹא־ כֵ֥ן עָשֽׂוּ׃ (Jer 48,31) עַל־ כֵּן֙ עַל־ מוֹאָ֣ב אֲיֵלִ֔יל וּלְמוֹאָ֥ב כֻּלֹּ֖ה אֶזְעָ֑ק
3[לאשישי קיר חרשת תהגו אך נכאים כי שדמות חשבון אמלל ]גפן שבמה בעלי גוים
 • (1QIsaa 13,24) לאשישי (1QIsaa 13,25) קיר חרשת תהגו אכ נכאים כי שדמות חשבון אמללה גפן
 • (2Q13 frg. 9 ii-12,7) אל אנשי קיר] (2Q13 frg. 9 ii-12,8) חרשת יהגה
 • (Jes 16,7) לַאֲשִׁישֵׁ֧י קִיר־ חֲרֶ֛שֶׂת תֶּהְגּ֖וּ אַךְ־ נְכָאִֽים׃ (Jes 16,8) כִּ֣י שַׁדְמוֹת֩ חֶשְׁבּ֨וֹן אֻמְלָ֜ל גֶּ֣פֶן שִׂבְמָ֗ה בַּעֲלֵ֤י גוֹיִם֙
 • (Jer 48,31) אֶל־ אַנְשֵׁ֥י קִֽיר־ חֶ֖רֶשׂ יֶהְגֶּֽה׃
4[הלמו שרוקיה עד יעזר נגעו תעו מדבר שלחותיה נטשו עברו ]ים על כן אבכה בבכי יעז[ר]
 • (2Q13 frg. 9 ii-12,8) מבכי יע[ז]ר אבכה לך ג֯[פן ]שבמה נט[ישותיך עברו ים עד] (2Q13 frg. 9 ii-12,9) [ים יעז]ר֯ נגעו
 • (Jes 16,8) הָלְמ֣וּ שְׂרוּקֶּ֔יהָ עַד־ יַעְזֵ֥ר נָגָ֖עוּ תָּ֣עוּ מִדְבָּ֑ר שְׁלֻ֣חוֹתֶ֔יהָ נִטְּשׁ֖וּ עָ֥בְרוּ יָֽם׃ (Jes 16,9) עַל־ כֵּ֡ן אֶבְכֶּ֞ה בִּבְכִ֤י יַעְזֵר֙
 • (Jer 48,32) מִבְּכִ֨י יַעְזֵ֤ר אֶבְכֶּה־ לָּךְ֙ הַגֶּ֣פֶן שִׂבְמָ֔ה נְטִֽישֹׁתַ֙יִךְ֙ עָ֣בְרוּ יָ֔ם עַ֛ד יָ֥ם יַעְזֵ֖ר נָגָ֑עוּ
5[גפן שבמה ארזיך דמעתי חשבון ואלעלה כי על קיצך ועל קצירך] הידד נפל ונא֯סף
 • (1QIsaa 13,26) שבמה ארזיך דמעתי חשבון ואלעלה כיא לעל קיצך ועל קצירך֯ (1QIsaa 13,27) הידד נפל ונאסף
 • (2Q13 frg. 9 ii-12,8) ג֯[פן ]שבמה (2Q13 frg. 9 ii-12,9) ועל ק[י]צך ועל[ בצירך שודד נפל ונאספה
 • (Jes 16,9) גֶּ֣פֶן שִׂבְמָ֔ה אֲרַיָּ֙וֶךְ֙ דִּמְעָתִ֔י חֶשְׁבּ֖וֹן וְאֶלְעָלֵ֑ה כִּ֧י עַל־ קֵיצֵ֛ךְ וְעַל־ קְצִירֵ֖ךְ הֵידָ֥ד נָפָֽל׃ (Jes 16,10) וְנֶאֱסַ֨ף
 • (Jer 48,32) הַגֶּ֣פֶן שִׂבְמָ֔ה עַל־ קֵיצֵ֥ךְ וְעַל־ בְּצִירֵ֖ךְ שֹׁדֵ֥ד נָפָֽל׃ (Jer 48,33) וְנֶאֶסְפָ֨ה
6[שמחה וגיל מן הכרמל ובכרמים לא ירנן לא ירעע ]
 • (1QIsaa 13,27) שמחה וגיל מן הכרמל ובכרמים לוא ירננו ולוא (1QIsaa 13,28) ירועע
 • (2Q13 frg. 9 ii-12,9) שמחה] (2Q13 frg. 9 ii-12,10) [וגיל מכרמ]ל ומארץ מואב
 • (Jes 16,10) שִׂמְחָ֤ה וָגִיל֙ מִן־ הַכַּרְמֶ֔ל וּבַכְּרָמִ֥ים לֹֽא־ יְרֻנָּ֖ן לֹ֣א יְרֹעָ֑ע
 • (Jer 48,33) שִׂמְחָ֥ה וָגִ֛יל מִכַּרְמֶ֖ל וּמֵאֶ֣רֶץ מוֹאָ֑ב
7[יין ביקבים לא ידרך הדרך הידד השבתי על כן מעי [מו]אב ככנור יהמו
 • (1QIsaa 13,28) יין ביקבים לוא ידרוך הדורך הידד השבתי על כן מעי (1QIsaa 13,29) למואב ככנור יהמו
 • (2Q13 frg. 9 ii-12,10) ויין מ[יקבים השבתי לוא ידרוך הידד] (2Q13 frg. 9 ii-12,11) [הידד (2Q13 frg. 9 ii-12,13) על כן לבי למואב] (2Q13 frg. 9 ii-12,14) [כחללים יהמה
 • (Jes 16,10) יַ֗יִן בַּיְקָבִ֛ים לֹֽא־ יִדְרֹ֥ךְ הַדֹּרֵ֖ךְ הֵידָ֥ד הִשְׁבַּֽתִּי׃ (Jes 16,11) עַל־ כֵּן֙ מֵעַ֣י לְמוֹאָ֔ב כַּכִּנּ֖וֹר יֶֽהֱמ֑וּ
 • (Jer 48,33) וְיַ֙יִן֙ מִיקָבִ֣ים הִשְׁבַּ֔תִּי לֹֽא־ יִדְרֹ֣ךְ הֵידָ֔ד הֵידָ֖ד לֹ֥א הֵידָֽד׃ (Jer 48,36) עַל־ כֵּ֞ן לִבִּ֤י לְמוֹאָב֙ כַּחֲלִלִ֣ים יֶהֱמֶ֔ה
8[וקרבי לקיר חרש והיה כי נראה כי נלאה מואב על הבמה ובא אל מקדשו ]ל֯ה֯ת֯[פ]לל
 • (1QIsaa 13,29) וקרבי לקיר חרש יהיה כי נראה כי (1QIsaa 13,30) בא מואב על הבמה ובא אל מקדשיו להתפלל ולוא י[ו]כל
 • (2Q13 frg. 9 ii-12,14) ולבי אל אנשי קיר ]חרש
 • (Jes 16,11) וְקִרְבִּ֖י לְקִ֥יר חָֽרֶשׂ׃ (Jes 16,12) וְהָיָ֧ה כִֽי־ נִרְאָ֛ה כִּֽי־ נִלְאָ֥ה מוֹאָ֖ב עַל־ הַבָּמָ֑ה וּבָ֧א אֶל־ מִקְדָּשׁ֛וֹ לְהִתְפַּלֵּ֖ל וְלֹ֥א יוּכָֽל׃
 • (Jer 48,36) וְלִבִּי֙ אֶל־ אַנְשֵׁ֣י קִֽיר־ חֶ֔רֶשׂ
7b
1[יארי מצור קנה וסוף קמלו ערות ]○○ יאו]ר על פי יאר֯ ו֯כ֯[ל מזרע יאור ייבש נדף]
 • (1QIsaa 15,10) (וחבו) יאורי מצור קנה וסוף וקמלו ערות (1QIsaa 15,11) על יאור על פי יאור וכול מזרע יאור יבש ונדף
 • (4Q56 frg. 10-13,12) י]ארי מצור קנה וסוף קמלו ע֯ר֯ות על יאר על פי֯ י֯א֯[ר וכל מזרע יאור] (4Q56 frg. 10-13,13) [ייב]ש֯ נדף
 • (Jes 19,6) יְאֹרֵ֣י מָצ֑וֹר קָנֶ֥ה וָס֖וּף קָמֵֽלוּ׃ (Jes 19,7) עָר֥וֹת עַל־ יְא֖וֹר עַל־ פִּ֣י יְא֑וֹר וְכֹל֙ מִזְרַ֣ע יְא֔וֹר יִיבַ֥שׁ נִדַּ֖ף
2[ואיננו ואנו הדיגים ואבלו כל מ]ש֯ל֯יכי ביאר חכה ופרש֯י֯ מ֯[כמרת על פני מים אמללו ]
 • (1QIsaa 15,11) ואין בו ואנו הדגים (1QIsaa 15,12) ואבלו כול משליכי ביאור חכה ופרשי מכמרת על פני מים אמללו
 • (4Q56 frg. 10-13,13) ואיננו ואנו הדיגים ואבלו כל משליכי ב[יאר חכה ופרשי] (4Q56 frg. 10-13,14) [מכמ]ר֯ת על פני מים אמללו
 • (Jes 19,7) וְאֵינֶֽנּוּ׃ (Jes 19,8) וְאָנוּ֙ הַדַּיָּגִ֔ים וְאָ֣בְל֔וּ כָּל־ מַשְׁלִיכֵ֥י בַיְא֖וֹר חַכָּ֑ה וּפֹרְשֵׂ֥י מִכְמֹ֛רֶת עַל־ פְּנֵי־ מַ֖יִם אֻמְלָֽלוּ׃
3[ובשו עבדי פשתים שריקות ]ו֯ארגים חורי והיו שתתיה מדכא֯י֯[ם כל עשי שכר אגמי]
 • (4Q163 frg. 11 ii,1) ואורגים֯[ חורי (חורו) והיו שתתיה מדכאים כול עושי] (4Q163 frg. 11 ii,2) שכר אגמ֯[י
 • (1QIsaa 15,12) יבושו (1QIsaa 15,13) עובדי פשתיים שריקות ואורגים חורו והיו שותתיה מדכאים (1QIsaa 15,14) כל עושי שכר אגמי
 • (4Q56 frg. 10-13,14) יבושו עבדי פש֯[תים שריקות] (4Q56 frg. 10-13,15) [וארגי]ם חורו והיו שותתיה מדכאים כל עש֯[י שכר אגמי
 • (Jes 19,9) וּבֹ֛שׁוּ עֹבְדֵ֥י פִשְׁתִּ֖ים שְׂרִיק֑וֹת וְאֹרְגִ֖ים חוֹרָֽי׃ (Jes 19,10) וְהָי֥וּ שָׁתֹתֶ֖יהָ מְדֻכָּאִ֑ים כָּל־ עֹ֥שֵׂי שֶׂ֖כֶר אַגְמֵי־
4[נפש אך אולים שרי צען ]חכמי יעצי פרעה עצה נבערה אי֯ך֯[ תאמרו אל פרעה בן]
 • (4Q163 frg. 11 ii,2) נפש אך אולים שרי צען חכמי יועצי] (4Q163 frg. 11 ii,3) פרעוה ע[צה נבערה איך תאמרו אל פרעוה בני
 • (1QIsaa 15,14) נפש אכ (אך) אולים שרי צען חכמיה יועצי פרעוה (1QIsaa 15,15) עצה נבערה איך תאמרו אל פרעה בן ח›כ‹מים
 • (4Q56 frg. 10-13,15) נפש ] (4Q56 frg. 10-13,16) [אך או]לים שרי צען חכמי יועצי פרעה עצה נבערה[ איך תאמרו אל] (4Q56 frg. 10-13,17) [פרע]ה בן
 • (Jes 19,10) נָֽפֶשׁ׃ (Jes 19,11) אַךְ־ אֱוִלִים֙ שָׂ֣רֵי צֹ֔עַן חַכְמֵי֙ יֹעֲצֵ֣י פַרְעֹ֔ה עֵצָ֖ה נִבְעָרָ֑ה אֵ֚יךְ תֹּאמְר֣וּ אֶל־ פַּרְעֹ֔ה בֶּן־
5[חכמים אני בן מלכי קד]ם֯ אים אפוא חכמיך ויגידו נא לך[ וידעו מה יעץ יהוה צבאות]
 • (4Q163 frg. 11 ii,3) חכמים] (4Q163 frg. 11 ii,4) אני (אנו) בני מ[לכי קדם אים אפוא חכמיכה ויגידו נא] (4Q163 frg. 11 ii,5) ל[כה וידעו --]
 • (1QIsaa 15,15) אני בן מלכי קדם אים (1QIsaa 15,16) אפוא חכמיך ויגידו נא לך וידעו מה יעץ יהוה צבאות
 • (4Q56 frg. 10-13,17) חכמים אני בן מלכי קדם֯ אים אפוא [חכמיך ויגידו נא לך וידעו] (4Q56 frg. 10-13,18) [מה ]י֯עץ יהוה צבאות
 • (Jes 19,11) חֲכָמִ֥ים אֲנִ֖י בֶּן־ מַלְכֵי־ קֶֽדֶם׃ (Jes 19,12) אַיָּם֙ אֵפ֣וֹא חֲכָמֶ֔יךָ וְיַגִּ֥ידוּ נָ֖א לָ֑ךְ וְיֵ֣דְע֔וּ מַה־ יָּעַ֛ץ יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת
6[על מצרים נואלו ש]ר֯י צען נשאו שרי נף התעו את[ מצרים פנת שבטיה יהוה מסך]
 • (1QIsaa 15,16) על מצרים נאולו (1QIsaa 15,17) שרי צען נשיאי שרי נפ התעו את מצרים פנת שבטיה יהוה (1QIsaa 15,18) מסך
 • (4Q56 frg. 10-13,18) על מצרים [נואלו ]שרי צ֯ע֯[ן נשאו שרי נף התעו את] (4Q56 frg. 10-13,19) [מצר]י֯ם פנת שבטיה יהוה נס[ך
 • (Jes 19,12) עַל־ מִצְרָֽיִם׃ (Jes 19,13) נֽוֹאֲלוּ֙ שָׂ֣רֵי צֹ֔עַן נִשְּׁא֖וּ שָׂ֣רֵי נֹ֑ף הִתְע֥וּ אֶת־ מִצְרַ֖יִם פִּנַּ֥ת שְׁבָטֶֽיהָ׃ (Jes 19,14) יְהוָ֛ה מָסַ֥ךְ
7[בקרבה רוח עוע]ים והתעו את מצרים בכל מע֯[שהו כהתעות שכור]
 • (1QIsaa 15,18) בקרבה רוח עועיים והתעו את מצרים בכול מעשהו כהתעות (1QIsaa 15,19) שכור
 • (4Q56 frg. 10-13,19) ]ב֯קרבה רוח[ עועים והתעו את] (4Q56 frg. 10-13,20) [מצרים ב]כל מעשהו כהתעות שכור
 • (Jes 19,14) בְּקִרְבָּ֖הּ ר֣וּחַ עִוְעִ֑ים וְהִתְע֤וּ אֶת־ מִצְרַ֙יִם֙ בְּכָֽל־ מַעֲשֵׂ֔הוּ כְּהִתָּע֥וֹת שִׁכּ֖וֹר
8[בקיאו ולא יהיה למצרים מ]עשה אשר [יע]שה ראש[ וזנב כפה ואגמון ביום ההוא]
 • (1QIsaa 15,19) בקיאו ולוא יהיה למצרים מעשה אשר יעשה ראוש וזנב (1QIsaa 15,20) כפה ואגמן ביום הוא
 • (4Q56 frg. 10-13,20) בק֯יאו ולא [יהיה למצרים מעשה אשר] (4Q56 frg. 10-13,21) [יעשה רא]ש וזנב כפה ואגמ֯[ון ביו]ם ההוא[ ]
 • (Jes 19,14) בְּקִיאֽוֹ׃ (Jes 19,15) וְלֹֽא־ יִהְיֶ֥ה לְמִצְרַ֖יִם מַֽעֲשֶׂ֑ה אֲשֶׁ֧ר יַעֲשֶׂ֛ה רֹ֥אשׁ וְזָנָ֖ב כִּפָּ֥ה וְאַגְמֽוֹן׃ ס (Jes 19,16) בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא
9[יהיה מצרים כנשים וחרד ופח]ד֯ מפני תנופת֯[ יד יה]וה צ֯[באות אשר הוא מניף עליו ]
 • (1QIsaa 15,20) יהיה מצרים כנשים וחרדו ופחדו (1QIsaa 15,21) מפני תנופת יד יהוה צבאות אשר הוא מהניפ ידו עליה
 • (4Q56 frg. 10-13,22) [יהיה מצרי]ם כנשים וחרד [ו]פחד מפני תנופת֯[ יד יהוה צבאות אשר הוא] (4Q56 frg. 10-13,23) [מניף עליו
 • (Jes 19,16) יִֽהְיֶ֥ה מִצְרַ֖יִם כַּנָּשִׁ֑ים וְחָרַ֣ד ׀ וּפָחַ֗ד מִפְּנֵי֙ תְּנוּפַת֙ יַד־ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת אֲשֶׁר־ ה֖וּא מֵנִ֥יף עָלָֽיו׃
10[והיתה אדמת יהודה למצרים לחגא ]כ֯ל אש֯ר[ יזכיר אתה אליו יפחד מפני עצת יהוה]
 • (1QIsaa 15,21) והיית (1QIsaa 15,22) אדמת יהודה למצרים לחוגה כול אשר יזכיר אותה אליו (1QIsaa 15,23) יפחד מפני עצת יהוה
 • (4Q56 frg. 10-13,23) והיתה אדמת יהודה למצרים ל֯[חגא כל אשר יזכיר אתה] (4Q56 frg. 10-13,24) [אליו יפח]ד֯ מפני תנופת יד יהוה֯
 • (Jes 19,17) וְ֠הָיְתָה אַדְמַ֨ת יְהוּדָ֤ה לְמִצְרַ֙יִם֙ לְחָגָּ֔א כֹּל֩ אֲשֶׁ֨ר יַזְכִּ֥יר אֹתָ֛הּ אֵלָ֖יו יִפְחָ֑ד מִפְּנֵ֗י עֲצַת֙ יְהוָ֣ה
8a
1[ומצבה אצל גבולה ליהוה והיה לאות ולעד ליהוה צבאות ב]א֯ר֯ץ מ֯[צרים כי]
 • (1QIsaa 15,26) ארץ מצרים ומצבה אצל גבולה (1QIsaa 15,27) ליהוה והייה לאות ולעד ליהוה צבאות בארץ מצרים כי
 • (4Q56 frg. 10-13,27) ומצבה] (4Q56 frg. 10-13,28) [אצל גב]ו֯לה ליהוה והיה לאות ולעד ל֯[יהוה צבאות בארץ מצרים כי
 • (Jes 19,19) בְּת֖וֹךְ אֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וּמַצֵּבָ֥ה אֵֽצֶל־ גְּבוּלָ֖הּ לַֽיהוָֽה׃ (Jes 19,20) וְהָיָ֨ה לְא֥וֹת וּלְעֵ֛ד לַֽיהוָ֥ה צְבָא֖וֹת בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם כִּֽי־
2[יצעקו אל יהוה מפני לחצים וישלח להם מושיע ורב ו]ה֯צילם ונודע י֯ה֯[וה למצרים]
 • (1QIsaa 15,27) יצעקו (1QIsaa 15,28) אל יהוה מפני לוחצים ושלח להם מושיע וירד והצילם ונודע (1QIsaa 15,29) יהוה למצרים
 • (4Q56 frg. 10-13,28) יצעקו] (4Q56 frg. 10-13,29) [אל יהו]ה֯ מפ֯נ֯י לחצים וישלח להם מו֯ש֯[יע ורב והצילם ונודע יהוה] (4Q56 frg. 10-13,30) [למצרים
 • (Jes 19,20) יִצְעֲק֤וּ אֶל־ יְהוָה֙ מִפְּנֵ֣י לֹֽחֲצִ֔ים וְיִשְׁלַ֥ח לָהֶ֛ם מוֹשִׁ֥יעַ וָרָ֖ב וְהִצִּילָֽם׃ (Jes 19,21) וְנוֹדַ֤ע יְהוָה֙ לְמִצְרַ֔יִם
3[וידעו מצרים את יהוה ביום ההוא ועבדו זבח ומנחה ו]נדרו נדר ליהוה ו֯ש֯[למו]
 • (1QIsaa 15,29) וידעו מצרים את יהוה ביום ההוא יעבדו זבח (1QIsaa 15,30) ומנחה ונדרו נדר ליהוה ושלמו
 • (4Q56 frg. 10-13,30) וידעו ]מצרים את יהוה ביום הה֯[וא ועבדו זבח ומנחה ונדרו נדר] (4Q56 frg. 10-13,31) [ליהוה ו]ש֯למו
 • (Jes 19,21) וְיָדְע֥וּ מִצְרַ֛יִם אֶת־ יְהוָ֖ה בַּיּ֣וֹם הַה֑וּא וְעָֽבְדוּ֙ זֶ֣בַח וּמִנְחָ֔ה וְנָדְרוּ־ נֵ֥דֶר לַֽיהוָ֖ה וְשִׁלֵּֽמוּ׃
4[ונגף יהוה את מצרים נגף ורפוא ושבו עד יהוה ונע]ת֯ר להם ורפאם ביום ההו֯א֯
 • (1QIsaa 15,30) ונגף יהוה את מצרים נגף ונרפו (1QIsaa 15,31) ושבו עד יהוה ונעתר להם ורפאם ביום ההוא
 • (4Q56 frg. 10-13,31) ונגף יהוה[ את] מצרים֯[ נגף ורפוא ושבו עד יהוה] (4Q56 frg. 10-13,32) [ונעתר להם ור]פאם (4Q56 frg. 10-13,33) [ביום ההוא
 • (Jes 19,22) וְנָגַ֧ף יְהוָ֛ה אֶת־ מִצְרַ֖יִם נָגֹ֣ף וְרָפ֑וֹא וְשָׁ֙בוּ֙ עַד־ יְהוָ֔ה וְנֶעְתַּ֥ר לָהֶ֖ם וּרְפָאָֽם׃ (Jes 19,23) בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא
5[תהיה מסלה ממצרים אשורה ובא אשור במצרים ו]מצרים באשור ועבדו מצרים
 • (1QIsaa 15,31) תהיה מסלה (1QIsaa 15,32) ממצרים אשורה ובא אשור במצרים ומצרים באשור ועבדו
 • (4Q56 frg. 10-13,33) תהיה ]מ֯סלה ממצרים֯[ אשורה ובא אשור במצרים] (4Q56 frg. 10-13,34) [ומצרים באשור ועבדו מ]צ֯רים
 • (Jes 19,23) תִּהְיֶ֨ה מְסִלָּ֤ה מִמִּצְרַ֙יִם֙ אַשּׁ֔וּרָה וּבָֽא־ אַשּׁ֥וּר בְּמִצְרַ֖יִם וּמִצְרַ֣יִם בְּאַשּׁ֑וּר וְעָבְד֥וּ מִצְרַ֖יִם
6א[ת אשור ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרי]ם ולאשור ברכה בקרב הארץ
 • (1QIsaa 16,1) את אשור ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים (1QIsaa 16,2) ולאשור ברכה בקרב הארץ
 • (4Q55 frg. 10-11 i+12-14,14) [ביום ההוא יהיה ישראל שלישיה למצרים ולאשו]ר [ברכה בקרב הארץ
 • (4Q56 frg. 10-13,34) את אשור (4Q56 frg. 10-13,35) [ביום ההוא יהיה ]י֯שראל שלישיה למצ֯[רים ולאשור ברכה בקרב] (4Q56 frg. 10-13,36) [הארץ
 • (Jes 19,23) אֶת־ אַשּֽׁוּר׃ ס (Jes 19,24) בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יִהְיֶ֤ה יִשְׂרָאֵל֙ שְׁלִ֣ישִׁיָּ֔ה לְמִצְרַ֖יִם וּלְאַשּׁ֑וּר בְּרָכָ֖ה בְּקֶ֥רֶב הָאָֽרֶץ׃
7אש[ר ברכו יהוה צבאות לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה יד]י֯ אשור ונחלתי ישראל
 • (1QIsaa 16,2) אשר ברכו יהוה צבאות לאמור (1QIsaa 16,3) ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישראל
 • (4Q55 frg. 10-11 i+12-14,14) אשר ברכו יהוה צבאות] (4Q55 frg. 10-11 i+12-14,15) [לאמר ברוך עמי מצרים ומעשה ידי אשור ונחלתי ישר]אל
 • (4Q56 frg. 10-13,36) אשר ברכו יהוה צבאות ל]אמר ברוך עמי֯ מצרים ומע֯[שה ידי אשור] (4Q56 frg. 10-13,37) [ונחלתי ישראל ]
 • (Jes 19,25) אֲשֶׁ֧ר בֵּרֲכ֛וֹ יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת לֵאמֹ֑ר בָּר֨וּךְ עַמִּ֜י מִצְרַ֗יִם וּמַעֲשֵׂ֤ה יָדַי֙ אַשּׁ֔וּר וְנַחֲלָתִ֖י יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
8בשנת בא תרתן אשדודה בשלח אתו סרג]ו֯ן [מ]ל[ך א]שור
 • (1QIsaa 16,4) בשנת בא תורתן אשדודה בשלח אותו סרגון מלכ אשור
 • (4Q55 frg. 10-11 i+12-14,17) [בשנת בא תרתן אשדודה בשלח אתו סרגון מלך אשור
 • (4Q56 frg. 10-13,38) [בשנת בא תרתן אשדודה ב]ש֯לח֯ אתו ס֯רגון מלך אשור
 • (Jes 20,1) בִּשְׁנַ֨ת בֹּ֤א תַרְתָּן֙ אַשְׁדּ֔וֹדָה בִּשְׁלֹ֣ח אֹת֔וֹ סַֽרְג֖וֹן מֶ֣לֶךְ אַשּׁ֑וּר
9ויל֯[חם באשדוד וילכדה בעת ההיא דבר יהוה ביד ישעיהו בן אמוץ לאמר לך ופתחת ]
 • (1QIsaa 16,4) וילחם (1QIsaa 16,5) באשדוד וילכודה בעת ההיא דבר יהוה ביד ישעיה בן אמוץ (1QIsaa 16,6) לאמור לך ופתחת
 • (4Q55 frg. 10-11 i+12-14,17) וילחם באשדוד וילכדה ב]ע֯ת ההיא דב[ר יהוה] (4Q55 frg. 10-11 i+12-14,18) [ביד ישעיהו בן אמוץ לאמר לך ופתחת
 • (4Q56 frg. 10-13,38) ו֯י֯[לחם באשדוד] (4Q56 frg. 10-13,39) [וילכדה בעת ההיא דבר יהוה ]ביד ישעיה בן אמוץ֯ לאמר לך ופ֯תחת֯[ השק מעל]
 • (Jes 20,1) וַיִּלָּ֥חֶם בְּאַשְׁדּ֖וֹד וַֽיִּלְכְּדָֽהּ׃ (Jes 20,2) בָּעֵ֣ת הַהִ֗יא דִּבֶּ֣ר יְהוָה֮ בְּיַ֣ד יְשַׁעְיָ֣הוּ בֶן־ אָמוֹץ֮ לֵאמֹר֒ לֵ֗ךְ וּפִתַּחְתָּ֤
8b
1[עשיתם] בין החמת[ים ל]מי [הברכה הישנה ולא הבטתם אל עשיה ויצרה מרחוק]
 • (1QIsaa 17,14) ומקוה עשיתם בין החומות (1QIsaa 17,15) למי הברכה הישנה ולוא הבטתמה על עושיה ויצרה מרחוק
 • (4Q57 frg. 9 i,24) [עשיתם בין החמתים למי הברכה הישנה ולא ]ה֯בטתמה אל (4Q57 frg. 9 i,25) [עשיה ויצרה מרחוק
 • (Jes 22,11) עֲשִׂיתֶ֗ם בֵּ֚ין הַחֹ֣מֹתַ֔יִם לְמֵ֖י הַבְּרֵכָ֣ה הַיְשָׁנָ֑ה וְלֹ֤א הִבַּטְתֶּם֙ אֶל־ עֹשֶׂ֔יהָ וְיֹצְרָ֥הּ מֵֽרָח֖וֹק
2[לא רא]י֯תם ויקרא אדני יהוה צב[אות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה ולחגר שק ]
 • (1QIsaa 17,15) לוא (1QIsaa 17,16) ראיתם (1QIsaa 17,17) ויקרא אדוני יהוה צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקרחה (1QIsaa 17,18) ולחגור שק
 • (4Q57 frg. 9 i,25) לא ראיתם ויקרא ]אדוני יהוה (4Q57 frg. 9 i,26) [צבאות ביום ההוא לבכי ולמספד ולקורח]ה ולחגור שק
 • (Jes 22,11) לֹ֥א רְאִיתֶֽם׃ (Jes 22,12) וַיִּקְרָ֗א אֲדֹנָ֧י יְהוִ֛ה צְבָא֖וֹת בַּיּ֣וֹם הַה֑וּא לִבְכִי֙ וּלְמִסְפֵּ֔ד וּלְקָרְחָ֖ה וְלַחֲגֹ֥ר שָֽׂק׃
3[והנה ]ששון ושמחה הרג בקר וש[חט צאן אכול בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר]
 • (4Q177 frg. 5-6,15) ]ה֯רוג בקר ושחוט צואן א[כול בשר --]
 • (1QIsaa 17,18) והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צואן אכול (1QIsaa 17,19) בשר ושתות יין אכול ושתו כי מחר
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,13) והנה ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל בשר ]ו֯שתה [יין אכול] (4Q55 frg. 11 ii+15,14) [ושתו כי מחר
 • (4Q57 frg. 9 i,26) והנה (4Q57 frg. 9 i,27) [ששון ושמחה הרג בקר ושחט צאן אכל ב]שר ושתו יין אכול (4Q57 frg. 9 i,28) [ושתו כי מחר
 • (Jes 22,13) וְהִנֵּ֣ה ׀ שָׂשׂ֣וֹן וְשִׂמְחָ֗ה הָרֹ֤ג ׀ בָּקָר֙ וְשָׁחֹ֣ט צֹ֔אן אָכֹ֥ל בָּשָׂ֖ר וְשָׁת֣וֹת יָ֑יִן אָכ֣וֹל וְשָׁת֔וֹ כִּ֥י מָחָ֖ר
4[נמות ]ו֯נגלה באזני יהוה צבאות אם יכפר[ העון הזה לכם עד תמתון אמר אדני יהוה]
 • (1QIsaa 17,19) נמות ונגלה באוזני יהוה (1QIsaa 17,20) צבאות אמ יכפר לכם העוון הזה לכמה עד תמותון אמר אדוני (1QIsaa 17,21) יהוה
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,14) נמות ונגלה באזני יהוה צבאות אם יכפר העון הזה לכם ע]ד֯ תמתון אמר אד֯[ני] (4Q55 frg. 11 ii+15,15) [יהוה
 • (4Q57 frg. 9 i,28) נמות ונגלה באזני יהוה ]○[ ]א֯ם י֯[כ]ופר העוון (4Q57 frg. 9 i,29) הזה לכם עד תמתון אמר אדני יהוה
 • (Jes 22,13) נָמֽוּת׃ (Jes 22,14) וְנִגְלָ֥ה בְאָזְנָ֖י יְהוָ֣ה צְבָא֑וֹת אִם־ יְ֠כֻפַּר הֶעָוֺ֨ן הַזֶּ֤ה לָכֶם֙ עַד־ תְּמֻת֔וּן אָמַ֛ר אֲדֹנָ֥י יְהוִ֖ה
5[צבאו]ת
6[כה א]מ֯ר אדני יהוה צבאות לך בוא אל ה֯[סכן הזה על שבנא אשר על הבית מה לך]
 • (1QIsaa 17,22) כה אמר אדוני יהוה צבאות לכ בוא אל הסוכן הזה אל שבנא (1QIsaa 17,23) אשר על הבית מה לך
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,16) [כה אמר אדני יהוה צבאות לך בא אל הסכן הזה על ש]ב֯נ֯[א אשר] על הבית מה (4Q55 frg. 11 ii+15,17) [לך
 • (4Q60 frg. 17,3) [כה אמר אדני יהו]ה֯ צבאות לכ בא אל הסכן הזה אל שב֯[נא אשר על] (4Q60 frg. 17,4) [הבית מה ל]כ֯
 • (Jes 22,15) כֹּ֥ה אָמַ֛ר אֲדֹנָ֥י יְהוִ֖ה צְבָא֑וֹת לֶךְ־ בֹּא֙ אֶל־ הַסֹּכֵ֣ן הַזֶּ֔ה עַל־ שֶׁבְנָ֖א אֲשֶׁ֥ר עַל־ הַבָּֽיִת׃ (Jes 22,16) מַה־ לְּךָ֥
7[פה ו]מ֯י לך פה כי חצבת לך פה קבר[ חצבי מרום קברו חקקי בסלע משכן לו הנה]
 • (1QIsaa 17,23) פה ומי לך פה כי חצבתה לכה פה קבר (1QIsaa 17,24) חצבי מרום קברו חוקקי בסלע משכן לו הנה
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,17) פה ומי לך פה כי חצבת לך פה קבר ח]צ֯ב֯י֯[ מרום ]ק֯ברו חקקי֯ ב֯סלע משכן לו (4Q55 frg. 11 ii+15,18) [הנה
 • (4Q60 frg. 17,4) פה ומי לכ פה כי חצבת לכ פה קבר ח֯[צבי מרום] (4Q60 frg. 17,5) [קברו ח]ק֯קי בסלע משכן לו הנה
 • (Jes 22,16) פֹה֙ וּמִ֣י לְךָ֣ פֹ֔ה כִּֽי־ חָצַ֧בְתָּ לְּךָ֛ פֹּ֖ה קָ֑בֶר חֹצְבִ֤י מָרוֹם֙ קִבְר֔וֹ חֹקְקִ֥י בַסֶּ֖לַע מִשְׁכָּ֥ן לֽוֹ׃ (Jes 22,17) הִנֵּ֤ה
8[יהו]ה֯ מטלטלך טלטלה גבור ויע[טך עטה צנוף יצנפך צנפה כדור אל ארץ רחבת]
9[ידים ש]מה תמות ושמה מ֯[ר]כ֯ב֯ו[ת כבודך קלון בית אדניך והדפתיך ממצבך וממעמדך]
 • (1QIsaa 17,26) ידים שמה תמות ושמה מרכבות כבודך קלון בית (1QIsaa 17,27) אדוניך והדפתיך ממצבך וממעמדך
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,19) ידים שמה תמות ]ושמ֯ה מרכבות כבודך קלון בית אדניך והדפתיך (4Q55 frg. 11 ii+15,20) [ממצבך וממעמדך
 • (4Q60 frg. 17,7) ידים שם ת[מ]ות ושם מרכבות כבד[ך קלון בית] (4Q60 frg. 17,8) [אדניך ו]ה֯ד֯פ֯תיך֯ ממצבך וממעמדכ
 • (Jes 22,18) יָדָ֑יִם שָׁ֣מָּה תָמ֗וּת וְשָׁ֙מָּה֙ מַרְכְּב֣וֹת כְּבוֹדֶ֔ךָ קְל֖וֹן בֵּ֥ית אֲדֹנֶֽיךָ׃ (Jes 22,19) וַהֲדַפְתִּ֖יךָ מִמַּצָּבֶ֑ךָ וּמִמַּעֲמָֽדְךָ֖
10[יהרסך והיה ]ב[יום ההוא וקראתי לעבדי לאליקים בן חלקיהו והלבשתיו כתנתך]
 • (1QIsaa 17,27) הרסך (1QIsaa 17,28) והיה ביום ההוא וקרתי לעבדי לאליקים בן חלקיה והלבשתיו (1QIsaa 17,29) כתנותי֯ך
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,20) יהרסך והיה ]ביום ההוא וקראתי לעבדי לאליקים בן חלקיהו (4Q55 frg. 11 ii+15,21) [והלבשתיו כתנתך
 • (4Q60 frg. 17,8) יהסירך[ והיה ביום ההוא] (4Q60 frg. 17,9) [וקראתי לעבדי לאליקים] בן חלקיה והלבש[תיו כתנתך ואבנטך]
 • (Jes 22,19) יֶהֶרְסֶֽךָ׃ (Jes 22,20) וְהָיָ֖ה בַּיּ֣וֹם הַה֑וּא וְקָרָ֣אתִי לְעַבְדִּ֔י לְאֶלְיָקִ֖ים בֶּן־ חִלְקִיָּֽהוּ׃ (Jes 22,21) וְהִלְבַּשְׁתִּ֣יו כֻּתָּנְתֶּ֗ךָ
9a
1[יתד במקום נאמן והיה ]ל֯כ֯[סא כבוד לבית אביו ותלו עליו כל כבוד בית אביו]
 • (1QIsaa 17,31) יתד (1QIsaa 17,32) במקום נאמן והיה לכסא כבוד לבית אביו ותלו עלי֯ו֯ כול כבו֯ד (כביד) (1QIsaa 18,1) בית אביו
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,23) ]יתד במקום נאמן וה֯[יה לכסא כב]ו֯ד לבית אביו ו֯ת֯ל֯[ו עליו כל כבוד ]בית (4Q55 frg. 11 ii+15,24) [אביו
 • (4Q56 frg. 15,1) [ותלו עליו כל כבוד בית אביו
 • (4Q57 frg. 10,2) ית]ד במקום
 • (Jes 22,23) יָתֵ֖ד בְּמָק֣וֹם נֶאֱמָ֑ן וְהָיָ֛ה לְכִסֵּ֥א כָב֖וֹד לְבֵ֥ית אָבִֽיו׃ (Jes 22,24) וְתָל֨וּ עָלָ֜יו כֹּ֣ל ׀ כְּב֣וֹד בֵּית־ אָבִ֗יו
2ה[צאצאים והצפעות כל] כלי הקטן מ֯[כלי האגנות ועד כל כלי הנבלים ביום]
 • (1QIsaa 18,1) הצאצאים והצפעות כול כלי קטן מכלי האגנות (1QIsaa 18,2) ועד כול כלי הנבלים ביום
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,24) ה]צ֯א֯צאים והצ֯פ֯עות כל כלי֯ ה֯קטן מכלי האגנות ו֯[עד כל כלי הנבל]ים ביום
 • (4Q56 frg. 15,1) הצאצאים והצפעו]ת כל כלי הקטן מכלי האגנות֯[ ועד כל] (4Q56 frg. 15,2) [כלי הנבלים ביום
 • (4Q60 frg. 18,1) [ביום
 • (Jes 22,24) הַצֶּֽאֱצָאִים֙ וְהַצְּפִע֔וֹת כֹּ֖ל כְּלֵ֣י הַקָּטָ֑ן מִכְּלֵי֙ הָֽאַגָּנ֔וֹת וְעַ֖ד כָּל־ כְּלֵ֥י הַנְּבָלִֽים׃ (Jes 22,25) בַּיּ֣וֹם
3[ההוא נאם יהוה צבאות ]ת֯מוש היתד֯[ התקועה במקום נאמן ונגדעה ונפלה]
 • (1QIsaa 18,2) ההוא נואם יהוה צבאות תמוש (1QIsaa 18,3) היתד התקועה במקום נאמן ונגדעה ונפלה
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,25) [ההו]א נאם יהוה צבאות תמיש ה[י]ת֯ד התקועה במקום [נאמן ונגדעה ונ]פ֯לה
 • (4Q56 frg. 15,2) ההוא נאם יהוה צבאות תמוש היתד התקוע]ה֯ במק[ום ]נא֯מ֯ן ו֯[נגדעה ונפלה]
 • (4Q60 frg. 18,1) ההוא נ]א֯ם אדני י֯ה֯ו֯ה֯[ צבאות תמוש היתד התקועה במקום] (4Q60 frg. 18,2) [נאמן ונגדעה ו]נ֯פלה
 • (Jes 22,25) הַה֗וּא נְאֻם֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת תָּמוּשׁ֙ הַיָּתֵ֔ד הַתְּקוּעָ֖ה בְּמָק֣וֹם נֶאֱמָ֑ן וְנִגְדְּעָ֣ה וְנָפְלָ֗ה
4[ונכרת המשא אשר עליה] כי יהוה דבר משא צר]
5[הילילו אניות תרשי]ש֯ כי שדד מבית֯[ מבוא מארץ כתים נגלה למו דמו]
 • (1QIsaa 18,5) אילילו אניות תרשיש כי שודד מבית מבוא מארצ (1QIsaa 18,6) כתיים נגלה למו דמו
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,27) הילילו אניות תרשיש כי ש֯ד֯ד מבית מבוא[ מארץ כתי]ם נגלה למו דמו
 • (Jes 23,1) הֵילִ֣ילוּ ׀ אֳנִיּ֣וֹת תַּרְשִׁ֗ישׁ כִּֽי־ שֻׁדַּ֤ד מִבַּ֙יִת֙ מִבּ֔וֹא מֵאֶ֥רֶץ כִּתִּ֖ים נִגְלָה־ לָֽמוֹ׃ (Jes 23,2) דֹּ֖מּוּ
6[ישבי אי סחר צידון -- ]○ ים מלאוך ובמים [רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה]
 • (1QIsaa 18,6) יושבי אי סחר צידון עברו ים מלאכיכ (1QIsaa 18,7) ובמים רבים זרע שחר קציר יאור תבואתה
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,27) י֯ו֯שבי (4Q55 frg. 11 ii+15,28) אי סח֯[ר] צידון עברו ים מלאך֯ וב֯מים רבים זרע שחר קציר יואר תבואתה
 • (Jes 23,2) יֹ֣שְׁבֵי אִ֑י סֹחֵ֥ר צִיד֛וֹן עֹבֵ֥ר יָ֖ם מִלְאֽוּךְ׃ (Jes 23,3) וּבְמַ֤יִם רַבִּים֙ זֶ֣רַע שִׁחֹ֔ר קְצִ֥יר יְא֖וֹר תְּבֽוּאָתָ֑הּ
7[ותהי סחר גוים בוש]י֯ צידון כי אמר ים מעו֯[ז הים לאמר לא חלתי ולא ילדתי ולא]
 • (1QIsaa 18,7) ותהי סחר (1QIsaa 18,8) גואים בושי צידן כי אמרה ים מעוז הים לאמור לוא (1QIsaa 18,9) חלתי ולוא ילדתי ולוא
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,28) ותהי (4Q55 frg. 11 ii+15,29) סחר גו֯י֯ם בושי צידו֯[ן] כי אמר[ י]ם֯ מעו֯ז֯ הים לאמר לא חלתי ולא ילדתי ולא
 • (Jes 23,3) וַתְּהִ֖י סְחַ֥ר גּוֹיִֽם׃ (Jes 23,4) בּ֣וֹשִׁי צִיד֔וֹן כִּֽי־ אָמַ֣ר יָ֔ם מָע֥וֹז הַיָּ֖ם לֵאמֹ֑ר לֹֽא־ חַ֣לְתִּי וְלֹֽא־ יָלַ֗דְתִּי וְלֹ֥א
8[גדלתי בחורים רומ]מ֯[תי בתו]ל[ו]ת֯ כ֯א֯ש֯[ר ]ש֯מ֯[ע למצרים יחילו כשמע צר עברו]
 • (1QIsaa 18,9) גדלתי בחורים רוממתי בתולות (1QIsaa 18,10) כאשר שמע למצרים יחילו כשמע צר עוברי תלרשישה הילילו
 • (4Q55 frg. 11 ii+15,29) גדלתי (4Q55 frg. 11 ii+15,30) ב֯ח֯[ורים רוממתי בתולות כאשר ]שמע למצ֯ר֯ים י֯[חי]ל֯[ו כשמע צר ]ע֯ברו
 • (Jes 23,4) גִדַּ֛לְתִּי בַּחוּרִ֖ים רוֹמַ֥מְתִּי בְתוּלֽוֹת׃ (Jes 23,5) כַּֽאֲשֶׁר־ שֵׁ֖מַע לְמִצְרָ֑יִם יָחִ֖ילוּ כְּשֵׁ֥מַע צֹֽר׃ (Jes 23,6) עִבְר֖וּ
9b
1[הנס מקול הפחד יפל אל הפח]ת ו֯העולה מתו֯[ך הפחת ילכד בפח כי ארבות]
 • (1QIsaa 19,15) הנס מקול הפחד יפול (1QIsaa 19,16) אל הפחת והעולה מתוכ הפחת ילכד בפח כי ארבות
 • (Jes 24,18) הַנָּ֞ס מִקּ֤וֹל הַפַּ֙חַד֙ יִפֹּ֣ל אֶל־ הַפַּ֔חַת וְהָֽעוֹלֶה֙ מִתּ֣וֹךְ הַפַּ֔חַת יִלָּכֵ֖ד בַּפָּ֑ח כִּֽי־ אֲרֻבּ֤וֹת
2[ממרום נפתחו וירעשו מוסד]י ארץ רוע התרו[ע]עה אר֯[ץ פור התפוררה]
 • (1QIsaa 19,17) ממרום נפתחו וירעשו מוסדי ארצ רו֯ע֯ה התרועעה (1QIsaa 19,18) הארצ פור התפוררה
 • (4Q57 frg. 13,6) [הארץ פור התפוררה
 • (Jes 24,18) מִמָּרוֹם֙ נִפְתָּ֔חוּ וַֽיִּרְעֲשׁ֖וּ מ֥וֹסְדֵי אָֽרֶץ׃ (Jes 24,19) רֹ֥עָה הִֽתְרֹעֲעָ֖ה הָאָ֑רֶץ פּ֤וֹר הִֽתְפּוֹרְרָה֙
3[ארץ מוט התמוטטה ארץ נוע תנ]ו֯ע ארץ כשכור והתנודא[ כמלונה וכבד עליה]
 • (1QIsaa 19,18) ארצ מוט התמוטטה ארצ נוע (1QIsaa 19,19) תנוע הארץ כשכור והתנודדא וכמלונה וכבד עליה
 • (4Q57 frg. 13,6) ארץ מוט ]○תמוטט[ ארץ נוע תנוע ארץ] (4Q57 frg. 13,7) [כשכור והתנודדה כמלונה וכבד ]עליה
 • (Jes 24,19) אֶ֔רֶץ מ֥וֹט הִֽתְמוֹטְטָ֖ה אָֽרֶץ׃ (Jes 24,20) נ֣וֹעַ תָּנ֤וּעַ אֶ֙רֶץ֙ כַּשִּׁכּ֔וֹר וְהִֽתְנוֹדְדָ֖ה כַּמְּלוּנָ֑ה וְכָבַ֤ד עָלֶ֙יהָ֙
4[פשעה ונפללה ולא תסיף קום והיה ביום֯[ ה]ה֯[וא יפקד יהוה]
5[על צבא המרום במרום ועל מל]כ֯י האדמה על האדמה[ ואספו אספה אסיר]
 • (1QIsaa 19,21) על צבא המרום במרום (1QIsaa 19,22) ועל מלכי האדמה על האדמה אספו אספה
 • (4Q57 frg. 13,8) [על צבא המרום במרום ועל] (4Q57 frg. 13,9) [מלכי האדמה על הא]דמה ואסף אסוף אס[יר
 • (Jes 24,21) עַל־ צְבָ֥א הַמָּר֖וֹם בַּמָּר֑וֹם וְעַל־ מַלְכֵ֥י הָאֲדָמָ֖ה עַל־ הָאֲדָמָֽה׃ (Jes 24,22) וְאֻסְּפ֨וּ אֲסֵפָ֤ה אַסִּיר֙
6[על בור וסגרו על מסגר ומרב י]מים יפקדו וחפרה הלבנה ובוש֯[ה החמה]
 • (1QIsaa 19,22) על בור וסגרו (1QIsaa 19,23) על מסגר ומרוב ימים יפקדו וחפרה הלבנה ובושה (1QIsaa 19,24) החמה
 • (4Q57 frg. 13,9) על בור וסגרו על] (4Q57 frg. 13,10) [מסגר ומרב ימים יפקדו] וחפרה הלבנה ובוש[ה החמה
 • (Jes 24,22) עַל־ בּ֔וֹר וְסֻגְּר֖וּ עַל־ מַסְגֵּ֑ר וּמֵרֹ֥ב יָמִ֖ים יִפָּקֵֽדוּ׃ (Jes 24,23) וְחָֽפְרָה֙ הַלְּבָנָ֔ה וּבוֹשָׁ֖ה הַֽחַמָּ֑ה
7[כי מלך יהוה צבאות בהר ציון ו]בירושלם ונגד זקניו כבוד י֯[הוה אלהי]
 • (1QIsaa 19,24) כי מלך יהוה צבאות בהר ציון ובירושלם (1QIsaa 19,25) ונגד זקניו כבוד (1QIsaa 19,26) יהוה אלוהי
 • (4Q57 frg. 13,10) כי מלך] (4Q57 frg. 13,11) [יהוה צבאות בהר צי]ו֯[ן] ובירושלים ונגד זק[ניו כבוד ] (4Q57 frg. 13,12) [יהוה אלהי
 • (Jes 24,23) כִּֽי־ מָלַ֞ךְ יְהוָ֣ה צְבָא֗וֹת בְּהַ֤ר צִיּוֹן֙ וּבִיר֣וּשָׁלִַ֔ם וְנֶ֥גֶד זְקֵנָ֖יו כָּבֽוֹד׃ פ (Jes 25,1) יְהוָ֤ה אֱלֹהַי֙
8[אתה ארוממך אודה שמך כי ע]שית פלא עצות מרחו֯ק אמונה אמן[ כי שמת]
 • (1QIsaa 19,26) אתה ארוממך אודה שמך כי עשיתה פלא (1QIsaa 19,27) אצית מרחוק אמונה אמן כי שמתה
 • (4Q57 frg. 13,12) אתה ארוממך אוד]ה֯ את שמכה כ֯[יא עשית פלא עצות] (4Q57 frg. 13,13) [מרחוק אמונה אמן כי שמת
 • (Jes 25,1) אַתָּ֔ה אֲרֽוֹמִמְךָ֙ אוֹדֶ֣ה שִׁמְךָ֔ כִּ֥י עָשִׂ֖יתָ פֶּ֑לֶא עֵצ֥וֹת מֵֽרָח֖וֹק אֱמ֥וּנָה אֹֽמֶן׃ (Jes 25,2) כִּ֣י שַׂ֤מְתָּ
9[מעיר לגל קריה בצורה למפלה אר]מון זרים מעיר לעו֯ל[ם ]ל[א ]○[בנה על כן]
 • (1QIsaa 19,27) מעיר לגל קריה בצורה (1QIsaa 19,28) למפלה ארמון זרים מעיר לעולם לוא יבנה על כן
 • (4Q57 frg. 13,13) מעיר ]לגל ק֯[ריה בצורה למפלה]
 • (Jes 25,2) מֵעִיר֙ לַגָּ֔ל קִרְיָ֥ה בְצוּרָ֖ה לְמַפֵּלָ֑ה אַרְמ֤וֹן זָרִים֙ מֵעִ֔יר לְעוֹלָ֖ם לֹ֥א יִבָּנֶֽה׃ (Jes 25,3) עַל־ כֵּ֖ן
10[יכבדוך עם עז קרית גוים עריצים ייראו]ך כי היית מעוז לד[ל מעוז לאביון]
 • (1QIsaa 19,28) יכבדוך (1QIsaa 19,29) עמ עז קרית גוים עריצים ייראוך כי הייתה מעוז לדל (1QIsaa 19,30) מעוז לאביון
 • (Jes 25,3) יְכַבְּד֣וּךָ עַם־ עָ֑ז קִרְיַ֛ת גּוֹיִ֥ם עָרִיצִ֖ים יִירָאֽוּךָ׃ (Jes 25,4) כִּֽי־ הָיִ֨יתָ מָע֥וֹז לַדָּ֛ל מָע֥וֹז לָאֶבְי֖וֹן
11[בצר לו מחסה מזרם צל מחרב כי רו]ח֯ עריצים כזרם קיר כ֯[חרב בציון שאון זרים]
 • (1QIsaa 19,30) בצר לו מחסה מזרם צל מחורב כי רוח עריצים (1QIsaa 19,31) כזרם קיר כחורב בציון שאון זרים
 • (Jes 25,4) בַּצַּר־ ל֑וֹ מַחְסֶ֤ה מִזֶּ֙רֶם֙ צֵ֣ל מֵחֹ֔רֶב כִּ֛י ר֥וּחַ עָרִיצִ֖ים כְּזֶ֥רֶם קִֽיר׃ (Jes 25,5) כְּחֹ֣רֶב בְּצָי֔וֹן שְׁא֥וֹן זָרִ֖ים
12[תכניע חרב בצל עב זמיר עריצים יענ]ה֯ ועשה יהוה צבא֯ו֯ת [לכל העמים בהר]
 • (1QIsaa 19,31) תכניע חורב בצל עב (1QIsaa 19,32) זמיר עריצים יענה (1QIsaa 20,1) ועשה יהוה צבאות לכול העמים בהר
 • (Jes 25,5) תַּכְנִ֑יעַ חֹ֚רֶב בְּצֵ֣ל עָ֔ב זְמִ֥יר עָֽרִיצִ֖ים יַעֲנֶֽה׃ פ (Jes 25,6) וְעָשָׂה֩ יְהוָ֨ה צְבָא֜וֹת לְכָל־ הָֽעַמִּים֙ בָּהָ֣ר
13[הזה משתה שמנים משתה שמרים שמנ]י֯ם ממחים שמר○○ ○○[קק֔מ ובלע בהר הזה]
 • (1QIsaa 20,1) הזה משתה שמנים (1QIsaa 20,2) משתה שמרים שמנים ממחים שמרים מזוקקים ובלע בהר (1QIsaa 20,3) הזה
 • (Jes 25,6) הַזֶּ֔ה מִשְׁתֵּ֥ה שְׁמָנִ֖ים מִשְׁתֵּ֣ה שְׁמָרִ֑ים שְׁמָנִים֙ מְמֻ֣חָיִ֔ם שְׁמָרִ֖ים מְזֻקָּקִֽים׃ (Jes 25,7) וּבִלַּע֙ בָּהָ֣ר הַזֶּ֔ה
14[פני הלוט הלוט על כל העמים והמסכה ]הנסו֯כ֯ה֯[ על כל הגוים בלע המות לנצח ומחה]
 • (1QIsaa 20,3) פנו הלוט הלוט על כול העמים והמסכה הנסוכה על (1QIsaa 20,4) כול הגואים בלע המות לנצח ומחה
 • (Jes 25,7) פְּנֵֽי־ הַלּ֥וֹט ׀ הַלּ֖וֹט עַל־ כָּל־ הָֽעַמִּ֑ים וְהַמַּסֵּכָ֥ה הַנְּסוּכָ֖ה עַל־ כָּל־ הַגּוֹיִֽם׃ (Jes 25,8) בִּלַּ֤ע הַמָּ֙וֶת֙ לָנֶ֔צַח וּמָחָ֨ה
15[אדני יהוה דמעה מעל כל פנים ]ו֯חרפת עמו יסי֯[ר מעל כל הארץ כי יהוה דבר ]
 • (1QIsaa 20,4) אדוני יהוה דמעה (1QIsaa 20,5) מעל כול פנים וחרפת עמו יסיר מעל כול הארצ כי יהוה (1QIsaa 20,6) דבר
 • (4Q57 frg. 12 ii+14-15+53,21) עמו י]סיר מע[ל כל הארץ כי יהוה דבר ]
 • (Jes 25,8) אֲדֹנָ֧י יְהוִ֛ה דִּמְעָ֖ה מֵעַ֣ל כָּל־ פָּנִ֑ים וְחֶרְפַּ֣ת עַמּ֗וֹ יָסִיר֙ מֵעַ֣ל כָּל־ הָאָ֔רֶץ כִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃ פ
10
1-- ביום ההוא י]ו֯שר השירה הזאת באר֯[ץ]