Versionen

Mur. 88

©

Copyright


1
1-- ]○○○[ -- ]
2-- ואת] הצ֯פ֯וני[ ארחיק מעליכם והדחתיו אל ארץ]
 • (4Q78 frg. 14-17,10) ואת הצפוני ארחיק מעליכם והדחתיו] (4Q78 frg. 14-17,11) [א]ל[ ארץ
 • (Joel 2,20) וְֽאֶת־ הַצְּפוֹנִ֞י אַרְחִ֣יק מֵעֲלֵיכֶ֗ם וְהִדַּחְתִּיו֮ אֶל־ אֶ֣רֶץ
3[ציה ושממ]ה֯ את פניו אל[ הים הקדמני וספו אל הים האחרון]
 • (4Q78 frg. 14-17,11) ציה ו]שממה[ את] פניו אל ה[ים הקדמני וספו אל הים האחרון
 • (Joel 2,20) צִיָּ֣ה וּשְׁמָמָה֒ אֶת־ פָּנָ֗יו אֶל־ הַיָּם֙ הַקַּדְמֹנִ֔י וְסֹפ֖וֹ אֶל־ הַיָּ֣ם הָאַֽחֲר֑וֹן
4[ועלה בא]ש֯ו ות֯על צ֯חנ֯[תו כי הגדיל לעשות ]
 • (4Q78 frg. 14-17,11) ועלה באשו ותעל] (4Q78 frg. 14-17,12) [צחנתו ]כי הגד[י]ל ל[עשות
 • (Joel 2,20) וְעָלָ֣ה בָאְשׁ֗וֹ וְתַ֙עַל֙ צַחֲנָת֔וֹ כִּ֥י הִגְדִּ֖יל לַעֲשֽׂוֹת׃
2
8-- ואכלתם אכול ושבוע]
 • (Joel 2,26) וַאֲכַלְתֶּ֤ם אָכוֹל֙ וְשָׂב֔וֹעַ
9[והללתם את שם יהוה אלהיכ]ם֯[ אשר עשה עמכם להפליא]
 • (Joel 2,26) וְהִלַּלְתֶּ֗ם אֶת־ שֵׁ֤ם יְהוָה֙ אֱלֹ֣הֵיכֶ֔ם אֲשֶׁר־ עָשָׂ֥ה עִמָּכֶ֖ם לְהַפְלִ֑יא
10[ולא יבשו עמי ]לעולם ויד֯ע֯תם כי בק[רב ישראל אני ואני]
 • (Joel 2,26) וְלֹא־ יֵבֹ֥שׁוּ עַמִּ֖י לְעוֹלָֽם׃ (Joel 2,27) וִידַעְתֶּ֗ם כִּ֣י בְקֶ֤רֶב יִשְׂרָאֵל֙ אָ֔נִי וַאֲנִ֛י
11[יהוה אלהיכם וא]ין עו֯[ד] ולא י֯בשו עמ֯[י לעולם ]
 • (Joel 2,27) יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶ֖ם וְאֵ֣ין ע֑וֹד וְלֹא־ יֵבֹ֥שׁוּ עַמִּ֖י לְעוֹלָֽם׃ ס
13[והיה אחרי כן א]ש֯פוך את֯ רו֯חי על[ כל בשר ונבאו בניכם]
 • (Joel 3,1) וְהָיָ֣ה אַֽחֲרֵי־ כֵ֗ן אֶשְׁפּ֤וֹךְ אֶת־ רוּחִי֙ עַל־ כָּל־ בָּשָׂ֔ר וְנִבְּא֖וּ בְּנֵיכֶ֣ם
14[ובנותיכם זקניכם חלמות יחל]מון [ב]ח֯ו֯ר֯יכם[ חזינות ירא]ו֯ וגם ע[ל]
 • (Joel 3,1) וּבְנֽוֹתֵיכֶ֑ם זִקְנֵיכֶם֙ חֲלֹמ֣וֹת יַחֲלֹמ֔וּן בַּח֣וּרֵיכֶ֔ם חֶזְיֹנ֖וֹת יִרְאֽוּ׃ (Joel 3,2) וְגַ֥ם עַל־
15[העבדים ועל השפחות בימ]ים ההםה אשפוך֯ את רוח[י ו]נתתי֯ מו֯פת֯[ים]
 • (Joel 3,2) הָֽעֲבָדִ֖ים וְעַל־ הַשְּׁפָח֑וֹת בַּיָּמִ֣ים הָהֵ֔מָּה אֶשְׁפּ֖וֹךְ אֶת־ רוּחִֽי׃ (Joel 3,3) וְנָֽתַתִּי֙ מֽוֹפְתִ֔ים
16[בשמים ובארץ דם וא]ש ותי֯מרות ע֯[שן השמש יהפך ]לחשך והירח[ לדם]
 • (Joel 3,3) בַּשָּׁמַ֖יִם וּבָאָ֑רֶץ דָּ֣ם וָאֵ֔שׁ וְתִֽימֲר֖וֹת עָשָֽׁן׃ (Joel 3,4) הַשֶּׁ֙מֶשׁ֙ יֵהָפֵ֣ךְ לְחֹ֔שֶׁךְ וְהַיָּרֵ֖חַ לְדָ֑ם
17[לפני בוא יום ]יהוה הגדול ו֯הנו[רא והיה כל אשר ]י֯קרא בשם֯[ יהוה]
 • (Joel 3,4) לִפְנֵ֗י בּ֚וֹא י֣וֹם יְהוָ֔ה הַגָּד֖וֹל וְהַנּוֹרָֽא׃ (Joel 3,5) וְהָיָ֗ה כֹּ֧ל אֲשֶׁר־ יִקְרָ֛א בְּשֵׁ֥ם יְהוָ֖ה
18[ימלט כי בהר צ]י֯ו֯ן ובירושל[ם תה]יה פ֯לי֯טה כ֯אשר אמר יהו[ה]
 • (Joel 3,5) יִמָּלֵ֑ט כִּ֠י בְּהַר־ צִיּ֨וֹן וּבִירוּשָׁלִַ֜ם תִּֽהְיֶ֣ה פְלֵיטָ֗ה כַּֽאֲשֶׁר֙ אָמַ֣ר יְהוָ֔ה
19[ובשרי]ד֯ים א[שר יהו]ה קר[א] כי הנה ב֯י֯מים ה֯היא ובעת [ההי]א
 • (Joel 3,5) וּבַ֨שְּׂרִידִ֔ים אֲשֶׁ֥ר יְהוָ֖ה קֹרֵֽא׃ (Joel 4,1) כִּ֗י הִנֵּ֛ה בַּיָּמִ֥ים הָהֵ֖מָּה וּבָעֵ֣ת הַהִ֑יא
20[אשר א]שוב את שבות יהודה וירושלם֯ [וק]בצתי את כל ה֯[גוי]ם֯
 • (Joel 4,1) אֲשֶׁ֥ר אשוב (אָשִׁ֛יב) אֶת־ שְׁב֥וּת יְהוּדָ֖ה וִירוּשָׁלָֽ͏ִם׃ (Joel 4,2) וְקִבַּצְתִּי֙ אֶת־ כָּל־ הַגּוֹיִ֔ם
21[ו]הורד[תי]ם אל עמק י֯הושפט ונשפטתי [עמ]ם שם על עמי
 • (Joel 4,2) וְה֣וֹרַדְתִּ֔ים אֶל־ עֵ֖מֶק יְהֽוֹשָׁפָ֑ט וְנִשְׁפַּטְתִּ֨י עִמָּ֜ם שָׁ֗ם עַל־ עַמִּ֨י
22ו֯נ֯חלתי ישראל אשר פזרו בגוים ואת אר[צי ח]לקו ועל עמי ידו
 • (Joel 4,2) וְנַחֲלָתִ֤י יִשְׂרָאֵל֙ אֲשֶׁ֣ר פִּזְּר֣וּ בַגּוֹיִ֔ם וְאֶת־ אַרְצִ֖י חִלֵּֽקוּ׃ (Joel 4,3) וְאֶל־ עַמִּ֖י יַדּ֣וּ
23גו֯ר֯ל ו֯יתנו הילד בזונה והילדה מכרו ביין וי[שתו] וגם מה אתם
 • (4Q82 frg. 31bR+38-40a,1) [וגם מה אתם
 • (Joel 4,3) גוֹרָ֑ל וַיִּתְּנ֤וּ הַיֶּ֙לֶד֙ בַּזּוֹנָ֔ה וְהַיַּלְדָּ֛ה מָכְר֥וּ בַיַּ֖יִן וַיִּשְׁתּֽוּ׃ (Joel 4,4) וְ֠גַם מָה־ אַתֶּ֥ם
24לי֯ צר וצידון וכל גלילות פלשת הג֯מול אתם מ֯שלמים עלי
 • (4Q82 frg. 31bR+38-40a,1) לי צר וצידון ו]כ֯ול גלילת פלשת֯[ הגמול אתם משלמים עלי]
 • (Joel 4,4) לִי֙ צֹ֣ר וְצִיד֔וֹן וְכֹ֖ל גְּלִיל֣וֹת פְּלָ֑שֶׁת הַגְּמ֗וּל אַתֶּם֙ מְשַׁלְּמִ֣ים עָלָ֔י
25ואם גמלים [א]תם עלי קל מהרה אשיב גמלכם [בראש]כם אשר
 • (4Q82 frg. 31bR+38-40a,2) [ואם גמלים אתם עלי קל מ]ה֯ר אשיב ג֯[מולכם בראשכם אשר
 • (Joel 4,4) וְאִם־ גֹּמְלִ֤ים אַתֶּם֙ עָלַ֔י קַ֣ל מְהֵרָ֔ה אָשִׁ֥יב גְּמֻלְכֶ֖ם בְּרֹאשְׁכֶֽם׃ (Joel 4,5) אֲשֶׁר־
26כספ֯י֯ ו֯ז֯ה֯ב[י] לקח֯תם ומחמדי הטובים הבאתם להיכלכם ובני
27[י]הוד[ה] ו[ב]ני [יר]ושלם מכרתם לבני היונים למע֯ן הרחיקם מעל
 • (4Q78 frg. 18-20,1) יהודה ובני י]ר֯ושלים מכרתמה לבנ֯י֯
 • (4Q82 frg. 31bR+38-40a,3) יהודה ובני] (4Q82 frg. 31bR+38-40a,4) [ירושלים מכרתם לבני היונים למען הרחיקם מעל
 • (Joel 4,6) יְהוּדָה֙ וּבְנֵ֣י יְרוּשָׁלִַ֔ם מְכַרְתֶּ֖ם לִבְנֵ֣י הַיְּוָנִ֑ים לְמַ֥עַן הַרְחִיקָ֖ם מֵעַ֥ל
28[גבו]ל[ם הנני מ]עירם מן המקום אשר מכרתם אתם שמה והשבתי
 • (4Q82 frg. 31bR+38-40a,4) גבולם] (4Q82 frg. 31bR+38-40a,5) [הנני מעירם מן המקום אשר מכרת]ם֯ אותם שמה [והשבתי
 • (Joel 4,6) גְּבוּלָֽם׃ (Joel 4,7) הִנְנִ֣י מְעִירָ֔ם מִן־ הַ֨מָּק֔וֹם אֲשֶׁר־ מְכַרְתֶּ֥ם אֹתָ֖ם שָׁ֑מָּה וַהֲשִׁבֹתִ֥י
29[גמלכם בראשכ]ם ומכרתי את בניכם ואת בנותי֯כם ביד בני
 • (4Q82 frg. 31bR+38-40a,5) גמלכם] (4Q82 frg. 31bR+38-40a,6) [בראשכם ומכרתי את בניכם וא]ת בנותיכם בי֯ד֯[ בני
 • (Joel 4,7) גְמֻלְכֶ֖ם בְּרֹאשְׁכֶֽם׃ (Joel 4,8) וּמָכַרְתִּ֞י אֶת־ בְּנֵיכֶ֣ם וְאֶת־ בְּנֽוֹתֵיכֶ֗ם בְּיַד֙ בְּנֵ֣י
30[יהוד]ה ומ֯כ֯רום לשבאים אל גוי רחוק כי יה֯[ו]ה דבר
31ק֯[ר]או זאת ב[גוי]ם ק֯ד֯ש[ו] מלחמה העירו הגבורים
32[יגשו יעלו ]כ֯ל֯ א֯נשי המלחמה כתו א֯תיכם֯ לחר֯[בו]ת֯ ומזמרתיכם
 • (4Q78 frg. 18-20,3) יגשו יעלו כל אנשי המלחמה כתו אתיכם לחר]בות ומזמרותיכמה
 • (4Q82 frg. 31bR+38-40a,8) יגשו יעלו כל אנשי המלחמה כתו אתיכם לחרבות ומזמרתיכם]
 • (Joel 4,9) יִגְּשׁ֣וּ יַֽעֲל֔וּ כֹּ֖ל אַנְשֵׁ֥י הַמִּלְחָמָֽה׃ (Joel 4,10) כֹּ֤תּוּ אִתֵּיכֶם֙ לַֽחֲרָב֔וֹת וּמַזְמְרֹֽתֵיכֶ֖ם
33[לרמחים הח]לש י֯א֯מ֯ר֯ גב֯ו֯ר אני ע[ו]שו ו[ב]או כל הגוים מסביב
 • (4Q78 frg. 18-20,4) [לרמחים החלש יאמר גבור אני -- ]○○ל֯○○○○○○○○○○ש֯○○○○○○
 • (4Q82 frg. 31bR+38-40a,9) [לרמחים החלש יאמר גבור אני עושו ובאו כל הגוים מסביב
 • (Joel 4,10) לִרְמָחִ֑ים הַֽחַלָּ֔שׁ יֹאמַ֖ר גִּבּ֥וֹר אָֽנִי׃ (Joel 4,11) ע֣וּשׁוּ וָבֹ֧אוּ כָֽל־ הַגּוֹיִ֛ם מִסָּבִ֖יב
34[ונקבצו שמ]ה ה֯[נחת] יהוה גבוריך יעורו ויעל[ו] הגוים א֯ל עמק
35[יהושפט כי] ש֯ם [אש]ב֯ לשפט את כל הגוים מ֯ס֯ביב שלחו מגל
36[כי בשל קציר באו ]ר֯ד֯ו֯ כ֯י֯ מלאה֯ גת֯ ה֯שיקו [ה]י֯ק֯בים [כ]י רבה
37[רעתם המונים המונים ב]ע֯מ֯[ק] ה֯ח֯רוץ כי קרוב י[ו]ם[ יהוה בעמק]
38[החרוץ שמש וירח ]קד֯ר֯ו ו֯כ֯[ו]כב֯י֯ם א֯ס֯[פו נג]הם ויה[וה]
3
19און ות֯[ומך שבט מבית עדן וגלו עם ארם קירה אמר יהוה ]
21כה אמר[ יהוה על שלשה פשעי עזה ועל ארבעה לא אשיבנו]
 • (4Q82 frg. 30g+40b-43b+44,5) כה אמר יהוה על שלשה פשעי עזה] (4Q82 frg. 30g+40b-43b+44,6) וע[ל ארבעה לוא אשיבנו
 • (Amos 1,6) כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה עַל־ שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵ֣י עַזָּ֔ה וְעַל־ אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ
22[ע]ל הגלותם[ גלות שלמה להסגיר לאדום ושלחתי אש בחומת]
23עזה [וא]כלה [ארמנתיה והכרתי יושב מאשדוד ותומך שבט]
24[מא]שקלו֯ן֯ ו֯ה֯[שיבותי ידי על עקרון ואבדו שארית פלשתים]
 • (Amos 1,8) מֵֽאַשְׁקְל֑וֹן וַהֲשִׁיב֨וֹתִי יָדִ֜י עַל־ עֶקְר֗וֹן וְאָֽבְדוּ֙ שְׁאֵרִ֣ית פְּלִשְׁתִּ֔ים
25אמר אד֯נ֯י֯ י֯ה֯ו֯[ה ]
 • (Amos 1,8) אָמַ֖ר אֲדֹנָ֥י יְהוִֽה׃ פ
26כה אמר֯ י֯[ה]ו֯[ה על שלשה פשעי צר ועל ארבעה לא אשיבנו על]
 • (Amos 1,9) כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה עַל־ שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵי־ צֹ֔ר וְעַל־ אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ עַֽל־
27הסגירם ג֯ל֯[ות שלמה לאדום ולא זכרו ברית אחים ושלחתי אש]
 • (4Q82 frg. 30g+40b-43b+44,13) [ברית] א֯ח֯[י]ם֯ [ו]ש֯ל֯ח֯ת֯[י אש
 • (Amos 1,9) הַסְגִּירָ֞ם גָּל֤וּת שְׁלֵמָה֙ לֶאֱד֔וֹם וְלֹ֥א זָכְר֖וּ בְּרִ֥ית אַחִֽים׃ (Amos 1,10) וְשִׁלַּ֥חְתִּי אֵ֖שׁ
28בחומת֯ צר[ ואכלה ארמנתיה ]
29כה אמר יהוה על שלשה פשעי אדום ועל ארבעה]
30לא אשיב[נו על רדפו בחרב אחיו ושחת רחמיו ויטרף לעד]
 • (4Q82 frg. 30g+40b-43b+44,15) לו֯א֯ א֯ש֯[י]בנ֯ו על רדפו בח֯[רב אחיו ושחת רחמיו] (4Q82 frg. 30g+40b-43b+44,16) [ויטרף ]לעד[
 • (Amos 1,11) לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ עַל־ רָדְפ֨וֹ בַחֶ֤רֶב אָחִיו֙ וְשִׁחֵ֣ת רַחֲמָ֔יו וַיִּטְרֹ֤ף לָעַד֙
31אפו ועברתו ש֯מ֯[רה נצח ושלחתי אש בתימן ואכלה ארמנות]
32[ב]צ֯רה
33כה אמר יהוה על שלש[ה פשעי בני עמון ועל ארבעה לא אשיבנו]
 • (4Q82 frg. 30g+40b-43b+44,17) כה אמר] (4Q82 frg. 30g+40b-43b+44,18) [יהוה על שלושה פי]ש֯ע֯י בנ֯י֯ עמו֯[ן ועל ארבעה לוא אשיבנו
 • (Amos 1,13) כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה עַל־ שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵ֣י בְנֵֽי־ עַמּ֔וֹן וְעַל־ אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ
34על בקעם ה֯ר֯ות ה֯ג֯[לעד למען הרחיב את גבולם והצתי אש]
35בחומת רבה֯ וא[כלה ארמנותיה בתרועה ביום מלחמה בסער]
36ביו֯ם סופ֯[ה] והל[ך] מלכם בג֯[ולה הוא ושריו יחדו אמר יהוה ]
38כה אמ[ר יהוה ע]ל שלשה [פשעי מואב ועל ארבעה לא אשיבנו]
 • (4Q82 frg. 30g+40b-43b+44,23) כ֯[ה אמר יהוה על שלשה פשעי מואב ועל ארבעה]
 • (Amos 2,1) כֹּ֚ה אָמַ֣ר יְהוָ֔ה עַל־ שְׁלֹשָׁה֙ פִּשְׁעֵ֣י מוֹאָ֔ב וְעַל־ אַרְבָּעָ֖ה לֹ֣א אֲשִׁיבֶ֑נּוּ
39[על שרפו עצמות מ]לך א[דום לשיד -- ]
 • (Amos 2,1) עַל־ שָׂרְפ֛וֹ עַצְמ֥וֹת מֶֽלֶךְ־ אֱד֖וֹם לַשִּֽׂיד׃
6
20-- ]○
21-- ]○○ים
22-- -- ]○○○
7
1-- נחם יהוה על זא]ת לא תהיה אמר יהוה
 • (4Q78 frg. 30-33,5) נחם יהוה על זאת לא תהיה אמר יהוה ]
 • (Amos 7,3) נִחַ֥ם יְהוָ֖ה עַל־ זֹ֑את לֹ֥א תִהְיֶ֖ה אָמַ֥ר יְהוָֽה׃
3[כה הראני אדני יהוה והנה קרא לרב באש אדני יה]וה ותאכל
 • (4Q78 frg. 30-33,6) כוה הראני אדוני יה֯[וה והנה קרא לרב באש אדני יהוה ותאכל
 • (Amos 7,4) כֹּ֤ה הִרְאַ֙נִי֙ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה וְהִנֵּ֥ה קֹרֵ֛א לָרִ֥ב בָּאֵ֖שׁ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה וַתֹּ֙אכַל֙
4[את תהום רבה ואכלה את החלק ואמר אדני יהוה חד]ל נא
 • (4Q78 frg. 30-33,6) את תהום רבה ואכלה את החלק ]
 • (Amos 7,4) אֶת־ תְּה֣וֹם רַבָּ֔ה וְאָכְלָ֖ה אֶת־ הַחֵֽלֶק׃ (Amos 7,5) וָאֹמַ֗ר אֲדֹנָ֤י יְהוִה֙ חֲדַל־ נָ֔א
5[מי יקום יעקב כי קטן הוא נחם יהוה על זאת ]ג֯ם֯ ה֯[י]א לא תהיה
 • (4Q78 frg. 30-33,7) נחם יהוה על זאת גם היא לא תהיה]
 • (Amos 7,5) מִ֥י יָק֖וּם יַעֲקֹ֑ב כִּ֥י קָטֹ֖ן הֽוּא׃ (Amos 7,6) נִחַ֥ם יְהוָ֖ה עַל־ זֹ֑את גַּם־ הִיא֙ לֹ֣א תִֽהְיֶ֔ה
6[אמר אדני יהוה ]
7[כה הראני והנה -- ]○[ -- ובידו אנך ויאמר יהו]ה֯ [אל]י מה
8[אתה ראה עמוס ו]אמ֯ר֯ אנך ו[יאמר אדני הנני שם ]אנך בקרב
 • (4Q78 frg. 30-33,9) אתה ראה עמוס ואמר אנך ויאומר אדוני הנה ]ש֯מת֯י֯ אנכ ○[ -- ]
 • (4Q82 frg. 52b-54b+56b+59,2) אתה רואה עמוס] ואמ[ר א]נך ויאמר יהוה הנני שם אנך בקר֯[ב]
 • (Amos 7,8) אַתָּ֤ה רֹאֶה֙ עָמ֔וֹס וָאֹמַ֖ר אֲנָ֑ךְ וַיֹּ֣אמֶר אֲדֹנָ֗י הִנְנִ֨י שָׂ֤ם אֲנָךְ֙ בְּקֶ֙רֶב֙
9ע֯מ֯[י ישראל לא א]ו֯סיף עוד עב֯ו֯[ר לו ונשמו ]ב֯מות ישח֯ק
 • (4Q78 frg. 30-33,10) ונשמו במות ישחק
 • (4Q82 frg. 52b-54b+56b+59,3) [עמי ישראל לוא אוסיף עוד עבו]ר֯ לו ונשמו במות[ י]שחק
 • (Amos 7,8) עַמִּ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל לֹֽא־ אוֹסִ֥יף ע֖וֹד עֲב֥וֹר לֽוֹ׃ (Amos 7,9) וְנָשַׁ֙מּוּ֙ בָּמ֣וֹת יִשְׂחָ֔ק
10ו֯מקדשי֯ י֯[שראל יחר]בו וקמת[י על ]בית [ירב]עם֯ בחרב
11וישלח ]אמ[ציה כ]הן בית אל אל֯ ירבעם מלך ישראל
12לאמ֯[ר קשר עליך ]עמו֯ס֯ [בק]ר֯ב ב֯ית ישראל לא תוכל הארץ
13להכ֯[יל את כל דב]ריו כי כ[ה] א֯מר עמוס בחרב ימות ירבעם
14[וישראל ג]ל֯ה֯ יגלה מעל אדמתו
16[ויאמר] אמציה אל עמוס חזה לך ברח לך [א]ל֯ [ארץ י]הוד[ה ו]אכ֯ל
17ש֯[ם ל]ח֯ם֯ [ו]ש֯ם תנבא ובית אל לא תוסיף ע֯ו֯ד֯ להנב֯[א כי מ]קדש
18[מלך הוא וב]י֯ת֯ מ֯מלכה[ הוא ויען ]ע֯מו֯[ס] ו֯י֯א֯מ֯ר֯[ אל א]מ֯צ֯[י]ה
19ל֯[א נביא א]נ֯כ֯י ולא֯ ב֯[ן נבי]א אנכ֯[י כי בוקר אנכי ובולס]
20שקמים ויקחנ֯[י י]ה֯וה מאחרי֯ הצ֯אן֯ [ויאמר אלי יהוה לך]
21הנבא על עמי ישראל ועתה שמע[ דבר יהוה אתה אמר]
22לא תנבא על ישראל ולא ת֯ט֯[י]ף עוד֯[ בית ישחק לכן כה אמר ]
23יהוה אשת֯ך בע֯י֯ר֯ ת֯זנה ובנ֯י֯ך ובנ֯ות֯[יך בחרב יפלו ואדמתך]
 • (4Q82 frg. 52b-54b+56b+59,14) ]אדני יהוה א[שתכה בעיר תזנה ובניך ובנתיך בחרב] (4Q82 frg. 52b-54b+56b+59,15) [יפלו] ואדמתכה
 • (Amos 7,17) יְהוָ֗ה אִשְׁתְּךָ֞ בָּעִ֤יר תִּזְנֶה֙ וּבָנֶ֤יךָ וּבְנֹתֶ֙יךָ֙ בַּחֶ֣רֶב יִפֹּ֔לוּ וְאַדְמָתְךָ֖
24בחבל[ תחלק ואתה ע]ל֯ א֯[דמה טמאה תמות וישראל גלה]
25[יגלה מעל אדמתו ]
26[כה הראני אדני יהוה והנה כלוב קיץ ויאמר מה אתה ראה]
 • (4Q82 frg. 52b-54b+56b+59,17) [כה הראני אדוני יה]ו֯ה֯ והנה כלוב קיץ ויאמ֯[ר מה אתה ראה
 • (Amos 8,1) כֹּ֥ה הִרְאַ֖נִי אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה וְהִנֵּ֖ה כְּל֥וּב קָֽיִץ׃ (Amos 8,2) וַיֹּ֗אמֶר מָֽה־ אַתָּ֤ה רֹאֶה֙
27[עמוס ואמר כלוב קיץ -- ]○○○[ -- בא הקץ אל עמי ישראל]
 • (4Q82 frg. 52b-54b+56b+59,17) עמוס] (4Q82 frg. 52b-54b+56b+59,18) [ואמר כלוב קיץ וי]א֯מר[ יהוה ]א֯לי בא הקץ֯ [אל עמי ישראל
 • (Amos 8,2) עָמ֔וֹס וָאֹמַ֖ר כְּל֣וּב קָ֑יִץ וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֜ה אֵלַ֗י בָּ֤א הַקֵּץ֙ אֶל־ עַמִּ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל
28[לא אוסיף עוד עבור לו והילילו ]ש[ירות היכל ביום ההוא נאם]
29[אדני יהוה רב הפגר בכל מק]ום השליך הס [שמעו זאת השאפים]
30[אביון ולשבית ]ע֯נוי ארץ לאמר מ֯[תי יעבר החדש ונשבירה]
31[שבר והשבת ונפ]ת֯ח֯ה֯ בר ל֯ה֯קט֯י֯ן֯[ איפה ולהגדיל שקל ולעות]
 • (4Q82 frg. 52b-54b+56b+59,22) שבר והשבת ונפתחה בר]
 • (Amos 8,5) שֶּׁ֔בֶר וְהַשַּׁבָּ֖ת וְנִפְתְּחָה־ בָּ֑ר לְהַקְטִ֤ין אֵיפָה֙ וּלְהַגְדִּ֣יל שֶׁ֔קֶל וּלְעַוֵּ֖ת
32[מאזני מרמ]ה לקנות בכסף ד֯[לים ואביון בעבור נעלים ומפל]
 • (Amos 8,5) מֹאזְנֵ֥י מִרְמָֽה׃ (Amos 8,6) לִקְנ֤וֹת בַּכֶּ֙סֶף֙ דַּלִּ֔ים וְאֶבְי֖וֹן בַּעֲב֣וּר נַעֲלָ֑יִם וּמַפַּ֥ל
33[בר נשביר נ֯שב[ע י]ה֯ו֯[ה בגאון יעקב אם אשכח לנצח]
 • (Amos 8,6) בַּ֖ר נַשְׁבִּֽיר׃ (Amos 8,7) נִשְׁבַּ֥ע יְהוָ֖ה בִּגְא֣וֹן יַעֲקֹ֑ב אִם־ אֶשְׁכַּ֥ח לָנֶ֖צַח
34[כל מעשיהם -- ]○○○[ -- ]
8
1אדני יהוה והשל֯[חתי ר]ע֯ב֯ ב֯אר֯ץ לא ר֯[ע]ב֯ ללחם ולא [צ]מא למים כי אמ לשמע
 • (4Q82 frg. 65-68,1) [והשלחתי רעב בארץ לא רעב ללחם ולא צמא ]ל֯מים [כי א]ם֯ לשמוע
 • (Amos 8,11) אֲדֹנָ֣י יְהוִ֔ה וְהִשְׁלַחְתִּ֥י רָעָ֖ב בָּאָ֑רֶץ לֹֽא־ רָעָ֤ב לַלֶּ֙חֶם֙ וְלֹֽא־ צָמָ֣א לַמַּ֔יִם כִּ֣י אִם־ לִשְׁמֹ֔עַ
2את דבר[י יהו]ה֯ ו֯[נ]עו מים עד ים ומצפון ועד מזרח ישוטטו
 • (4Q82 frg. 65-68,2) [את דברי יהוה ונעו מים עד ים ומ]צפון וע֯ד֯[ ]מז֯רח ישוט֯[טו]
 • (Amos 8,11) אֵ֖ת דִּבְרֵ֥י יְהוָֽה׃ (Amos 8,12) וְנָעוּ֙ מִיָּ֣ם עַד־ יָ֔ם וּמִצָּפ֖וֹן וְעַד־ מִזְרָ֑ח יְשֽׁוֹטְט֛וּ
3לבקש֯ א֯[ת ד]ב֯ר [י]ה֯וה ולא ימצאו ביום ההוא תתעלפנה
 • (4Q82 frg. 65-68,3) [לבקש את דבר יהוה ולוא יימצאו ]ב֯יום[ ה]הוא תתעל[פנה]
 • (Amos 8,12) לְבַקֵּ֥שׁ אֶת־ דְּבַר־ יְהוָ֖ה וְלֹ֥א יִמְצָֽאוּ׃ (Amos 8,13) בַּיּ֨וֹם הַה֜וּא תִּ֠תְעַלַּפְנָה
4הבתולת היפות והבחורים בצמא הנשבעים באשמת שמרון
 • (4Q82 frg. 65-68,4) [הבתולת היפות והבחורים בצמא הנשב]ע֯ים ב[אשמת שמרון]
 • (Amos 8,13) הַבְּתוּלֹ֧ת הַיָּפ֛וֹת וְהַבַּחוּרִ֖ים בַּצָּמָֽא׃ (Amos 8,14) הַנִּשְׁבָּעִים֙ בְּאַשְׁמַ֣ת שֹֽׁמְר֔וֹן
5ואמרו חי אלהיך [ד]ן וחי דרך באר שבע ונפלו ולא יקומו עוד
 • (4Q82 frg. 65-68,5) [ואמרו חי אלהיך דן וחי דרך בא]ר֯ שבע [ונפלו ולוא יקומו] (4Q82 frg. 65-68,6) [עוד
 • (Amos 8,14) וְאָמְר֗וּ חֵ֤י אֱלֹהֶ֙יךָ֙ דָּ֔ן וְחֵ֖י דֶּ֣רֶךְ בְּאֵֽר־ שָׁ֑בַע וְנָפְל֖וּ וְלֹא־ יָק֥וּמוּ עֽוֹד׃ ס
7רא֯[י]ת֯י֯ את אדני נצב על המז[ב]ח ויאמר הך הכ[פת]ו֯[ר] ו֯י֯רעש֯[ו]
 • (4Q82 frg. 65-68,6) ראיתי את אדוני] (4Q82 frg. 65-68,7) [נצב על המזבח וי]א֯מר הך[ הכפ]ת֯ר֯ ו[י]ר֯[עשו
 • (Amos 9,1) רָאִ֨יתִי אֶת־ אֲדֹנָ֜י נִצָּ֣ב עַֽל־ הַמִּזְבֵּ֗חַ וַיֹּאמֶר֩ הַ֨ךְ הַכַּפְתּ֜וֹר וְיִרְעֲשׁ֣וּ
8ה֯ס֯פים ובצעם בר֯אש כלם ו֯א֯חרי֯ת֯ם בחרב אה֯רג֯ [ל]א
 • (4Q82 frg. 65-68,7) הספים ובצעם] (4Q82 frg. 65-68,8) [בראש כלם ואחר]יתם ב֯[חרב אהרג לא
 • (Amos 9,1) הַסִּפִּ֗ים וּבְצַ֙עַם֙ בְּרֹ֣אשׁ כֻּלָּ֔ם וְאַחֲרִיתָ֖ם בַּחֶ֣רֶב אֶהֱרֹ֑ג לֹֽא־
9ינוס להם נס֯ [ו]לא ימלט להם פ֯ל[י]ט אם יחתרו בשאול
 • (4Q82 frg. 65-68,8) ינוס להם נס ולא ימלט]
 • (Amos 9,1) יָנ֤וּס לָהֶם֙ נָ֔ס וְלֹֽא־ יִמָּלֵ֥ט לָהֶ֖ם פָּלִֽיט׃ (Amos 9,2) אִם־ יַחְתְּר֣וּ בִשְׁא֔וֹל
10משם ידי תקחם ואם֯ יעלו השמים משם אורידם ואם
 • (Amos 9,2) מִשָּׁ֖ם יָדִ֣י תִקָּחֵ֑ם וְאִֽם־ יַעֲלוּ֙ הַשָּׁמַ֔יִם מִשָּׁ֖ם אוֹרִידֵֽם׃ (Amos 9,3) וְאִם־
11יחב[א]ו֯ בראש הכרמ֯ל מ֯שם אחפש ולקחתים וא[ם] יסתרו
 • (Amos 9,3) יֵחָֽבְאוּ֙ בְּרֹ֣אשׁ הַכַּרְמֶ֔ל מִשָּׁ֥ם אֲחַפֵּ֖שׂ וּלְקַחְתִּ֑ים וְאִם־ יִסָּ֨תְר֜וּ
12מנג֯ד֯ עיני ב֯קרקע ה֯י֯ם֯ מ֯ש֯ם א֯צוה֯ את הנחש ונשכם ואם
 • (Amos 9,3) מִנֶּ֤גֶד עֵינַי֙ בְּקַרְקַ֣ע הַיָּ֔ם מִשָּׁ֛ם אֲצַוֶּ֥ה אֶת־ הַנָּחָ֖שׁ וּנְשָׁכָֽם׃ (Amos 9,4) וְאִם־
13ילכו בש֯ב֯י֯ לפ֯ני [איביהם] משם֯ א֯צוה את החרב והרגתם
 • (Amos 9,4) יֵלְכ֤וּ בַשְּׁבִי֙ לִפְנֵ֣י אֹֽיבֵיהֶ֔ם מִשָּׁ֛ם אֲצַוֶּ֥ה אֶת־ הַחֶ֖רֶב וַהֲרָגָ֑תַם
14ושמתי ע[י]נ[י] עליהם֯ לרעה ולא לטובה ואדני יהוה הצבאות
 • (Amos 9,4) וְשַׂמְתִּ֨י עֵינִ֧י עֲלֵיהֶ֛ם לְרָעָ֖ה וְלֹ֥א לְטוֹבָֽה׃ (Amos 9,5) וַאדֹנָ֨י יְהוִ֜ה הַצְּבָא֗וֹת
15הנוגע בארץ֯ [ותמ]וג֯ [ו]א֯בל כל יושב בה ועלתה כיאר֯ כ֯[ל]ה֯
 • (4Q82 frg. 69,1) [הנוגע בארץ ותמוג ואבלו כל יושבי בה ועלת]ה֯ כי֯[אר כלה
 • (Amos 9,5) הַנּוֹגֵ֤עַ בָּאָ֙רֶץ֙ וַתָּמ֔וֹג וְאָבְל֖וּ כָּל־ י֣וֹשְׁבֵי בָ֑הּ וְעָלְתָ֤ה כַיְאֹר֙ כֻּלָּ֔הּ
16ו֯שקעה כיאר מצרים הבונה [בש]מים מעלותו ואגדתו על
 • (4Q82 frg. 69,1) ושקעה] (4Q82 frg. 69,2) [כיאר מצרים הבונה בשמים מעל]ו֯תיו ו֯א֯[גדתו על
 • (Amos 9,5) וְשָׁקְעָ֖ה כִּיאֹ֥ר מִצְרָֽיִם (Amos 9,6) הַבּוֹנֶ֤ה בַשָּׁמַ֙יִם֙ מעלותו (מַעֲלוֹתָ֔יו) וַאֲגֻדָּת֖וֹ עַל־
17[א]רץ י֯[ס]דה הקרא למי ה[ים ויש]פ֯כם על פנ[י] הארץ יה[ו]ה֯
 • (4Q82 frg. 69,2) ארץ] (4Q82 frg. 69,3) [יסדה הקרא למי הים וישפכם על ]פ֯ני הארץ[ יהוה
 • (Amos 9,6) אֶ֣רֶץ יְסָדָ֑הּ הַקֹּרֵ֣א לְמֵֽי־ הַיָּ֗ם וַֽיִּשְׁפְּכֵ֛ם עַל־ פְּנֵ֥י הָאָ֖רֶץ יְהוָ֥ה
18שמו֯
19הל[וא] כבני כשיי[ם אתם לי בני ישראל נא]ם יהוה הלוא
 • (Amos 9,7) הֲל֣וֹא כִבְנֵי֩ כֻשִׁיִּ֨ים אַתֶּ֥ם לִ֛י בְּנֵ֥י יִשְׂרָאֵ֖ל נְאֻם־ יְהוָ֑ה הֲל֣וֹא
20[את] י֯ש֯ר֯[א]ל[ העליתי מארץ מצרים ופלשתיים מ]כפתור
 • (Amos 9,7) אֶת־ יִשְׂרָאֵ֗ל הֶעֱלֵ֙יתִי֙ מֵאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וּפְלִשְׁתִּיִּ֥ים מִכַּפְתּ֖וֹר
21[וארם מקיר הנה עיני אדני יהוה בממלכה החט]אה
 • (Amos 9,7) וַאֲרָ֥ם מִקִּֽיר׃ (Amos 9,8) הִנֵּ֞ה עֵינֵ֣י ׀ אֲדֹנָ֣י יְהוִ֗ה בַּמַּמְלָכָה֙ הַֽחַטָּאָ֔ה
22[והשמדתי אתה מעל פני האדמה אפס ]כי ל[א] ה֯שמיד
 • (Amos 9,8) וְהִשְׁמַדְתִּ֣י אֹתָ֔הּ מֵעַ֖ל פְּנֵ֣י הָאֲדָמָ֑ה אֶ֗פֶס כִּ֠י לֹ֣א הַשְׁמֵ֥יד
23[אשמיד את בית יעקב נאם יהוה כי הנה] אנכי מצוה
 • (Amos 9,8) אַשְׁמִ֛יד אֶת־ בֵּ֥ית יַעֲקֹ֖ב נְאֻם־ יְהוָֽה׃ (Amos 9,9) כִּֽי־ הִנֵּ֤ה אָֽנֹכִי֙ מְצַוֶּ֔ה
24[והנעותי בכל הגוים את בית ישראל כאשר ינ]ו֯ע ב[כ]ב֯רה
 • (Amos 9,9) וַהֲנִע֥וֹתִי בְכָֽל־ הַגּוֹיִ֖ם אֶת־ בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֑ל כַּאֲשֶׁ֤ר יִנּ֙וֹעַ֙ בַּכְּבָרָ֔ה
25[ולא יפול צרור ארץ בחרב ימותו כל חטא]י֯ [ע]מי האמרים
 • (Amos 9,9) וְלֹֽא־ יִפּ֥וֹל צְר֖וֹר אָֽרֶץ׃ (Amos 9,10) בַּחֶ֣רֶב יָמ֔וּתוּ כֹּ֖ל חַטָּאֵ֣י עַמִּ֑י הָאֹמְרִ֗ים
26[לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה ביום ההו]א אקים את
 • (4Q174 frg. 1-2 i,12) כתוב והקימותי את
 • (CD 7,16) והקימותי את
 • (Amos 9,10) לֹֽא־ תַגִּ֧ישׁ וְתַקְדִּ֛ים בַּעֲדֵ֖ינוּ הָרָעָֽה׃ (Amos 9,11) בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא אָקִ֛ים אֶת־
27[סכת דויד הנפלת וגדרתי את פרציהן והר]סתיו א[קי]ם
 • (4Q174 frg. 1-2 i,12) סוכת דויד הנופלת היאה סוכת
 • (4Q266 frg. 3 iii,17) ש[וכת דויד --]
 • (CD 7,16) סוכת דוד הנפלת _____ המלך
 • (Amos 9,11) סֻכַּ֥ת דָּוִ֖יד הַנֹּפֶ֑לֶת וְגָדַרְתִּ֣י אֶת־ פִּרְצֵיהֶ֗ן וַהֲרִֽסֹתָיו֙ אָקִ֔ים
28[ובניתיה כימי עולם למען ייר]שו את שארית אדום
 • (Amos 9,11) וּבְנִיתִ֖יהָ כִּימֵ֥י עוֹלָֽם׃ (Amos 9,12) לְמַ֨עַן יִֽירְשׁ֜וּ אֶת־ שְׁאֵרִ֤ית אֱדוֹם֙
29[וכל הגוים אשר נקרא שמי עליהם ]נאם יהוה עשה זאת
 • (Amos 9,12) וְכָל־ הַגּוֹיִ֔ם אֲשֶׁר־ נִקְרָ֥א שְׁמִ֖י עֲלֵיהֶ֑ם נְאֻם־ יְהוָ֖ה עֹ֥שֶׂה זֹּֽאת׃ פ
31[הנה ימים באים נאם יהוה ונגש חור]ש בקצר ודרך ענב֯[ים]
 • (Amos 9,13) הִנֵּ֨ה יָמִ֤ים בָּאִים֙ נְאֻם־ יְהוָ֔ה וְנִגַּ֤שׁ חוֹרֵשׁ֙ בַּקֹּצֵ֔ר וְדֹרֵ֥ךְ עֲנָבִ֖ים
32[במשך הזרע והטיפו ההרים ]ע[סיס וכל ה]ג֯ב[עות] תת֯[מוגגנ]ה֯
 • (Amos 9,13) בְּמֹשֵׁ֣ךְ הַזָּ֑רַע וְהִטִּ֤יפוּ הֶֽהָרִים֙ עָסִ֔יס וְכָל־ הַגְּבָע֖וֹת תִּתְמוֹגַֽגְנָה׃
33[ושבתי את שבות עמי יש]ר֯אל [ובנו ערי]ם֯ נ֯[שמו]ת
 • (4Q82 frg. 70-75,1) ושבתי את שבות עמי ישראל ובנ]ו֯ ע֯ר֯[ים] (4Q82 frg. 70-75,2) [נשמות
 • (Amos 9,14) וְשַׁבְתִּי֮ אֶת־ שְׁב֣וּת עַמִּ֣י יִשְׂרָאֵל֒ וּבָנ֞וּ עָרִ֤ים נְשַׁמּוֹת֙
34[וישבו ונטעו כרמים ו]שתו א֯[ת יי]נ֯ם ועשו גנות ואכלו
 • (4Q82 frg. 70-75,2) ויש]ב֯ו֯ ו֯נ֯ט֯[ע]ו֯[ ]כ֯ר֯מ֯[ים ושתו את יינם ועשו גנות ]ו֯א֯כלו
 • (Amos 9,14) וְיָשָׁ֔בוּ וְנָטְע֣וּ כְרָמִ֔ים וְשָׁת֖וּ אֶת־ יֵינָ֑ם וְעָשׂ֣וּ גַנּ֔וֹת וְאָכְל֖וּ
35[את פריהם ונטעתים על אדמ]תם ולא֯[ ינתשו ]ע֯ו֯[ד] מ֯על אד֯מ֯[תם]
 • (4Q82 frg. 70-75,2) את פ֯[ריהם ] (4Q82 frg. 70-75,3) [ונטע]ת[ים ]על אדמתם ול[וא ינתשו עוד מעל אדמתם
 • (Amos 9,14) אֶת־ פְּרִיהֶֽם׃ (Amos 9,15) וּנְטַעְתִּ֖ים עַל־ אַדְמָתָ֑ם וְלֹ֨א יִנָּתְשׁ֜וּ ע֗וֹד מֵעַ֤ל אַדְמָתָם֙
36[אשר נתתי להם אמר יהוה א]לה֯י֯ך֯
9
3[ח]ז֯ון[ עבדיה כה ]אמ֯ר֯[ אדני יהוה לאדום שמועה ש]מ֯ע֯נ֯ו
 • (4Q82 frg. 70-75,6) חזון עובד֯[יה כה אמר אדוני יהוה לאדום שמועה שמענו
 • (Ob 1,1) חֲז֖וֹן עֹֽבַדְיָ֑ה כֹּֽה־ אָמַר֩ אֲדֹנָ֨י יְהוִ֜ה לֶאֱד֗וֹם שְׁמוּעָ֨ה שָׁמַ֜עְנוּ
4מאת יהו[ה ו]צ֯י֯ר֯ בגוים [שלח קומו ונקו]מ֯ה [על]י֯ה למלחמה
 • (4Q82 frg. 70-75,6) מאת יהוה] (4Q82 frg. 70-75,7) וציר בג֯[וים שלח קומו ונקומה עליה למלחמה
 • (Ob 1,1) מֵאֵ֤ת יְהוָה֙ וְצִיר֙ בַּגּוֹיִ֣ם שֻׁלָּ֔ח ק֛וּמוּ וְנָק֥וּמָה עָלֶיהָ לַמִּלְחָמָֽה׃
5[ה]נה קט֯ן נ֯ת֯[תי]ך בגוים בזוי את֯[ה מאד זדון ל]בך ה֯ש֯יאך שכנ[י]
 • (4Q82 frg. 70-75,7) הנה קטן נתתיך בגוים] (4Q82 frg. 70-75,8) בזוי אתה[ מאד זדון לבך השיאך שכני
 • (Ob 1,2) הִנֵּ֥ה קָטֹ֛ן נְתַתִּ֖יךָ בַּגּוֹיִ֑ם בָּז֥וּי אַתָּ֖ה מְאֹֽד׃ (Ob 1,3) זְד֤וֹן לִבְּךָ֙ הִשִּׁיאֶ֔ךָ שֹׁכְנִ֥י
6בחגוי סלע מרום שב[תו] אמ֯[ר ב]לבו מ֯י֯ יורדני ארץ
 • (4Q82 frg. 70-75,8) בחגוי סלע מרום שבתו] (4Q82 frg. 70-75,9) אמר בל[בו מי יורדני ארץ
 • (Ob 1,3) בְחַגְוֵי־ סֶּ֖לַע מְר֣וֹם שִׁבְתּ֑וֹ אֹמֵ֣ר בְּלִבּ֔וֹ מִ֥י יוֹרִדֵ֖נִי אָֽרֶץ׃
7א֯ם֯ תגביה כנשר ואם ב֯[י]ן֯ כוכבים שים קנך מ֯ש֯ם֯
 • (4Q82 frg. 70-75,9) אם תגביה כנשר ואם בין כוכבים] (4Q82 frg. 70-75,10) תשים ק֯[נכה משם
 • (Ob 1,4) אִם־ תַּגְבִּ֣יהַּ כַּנֶּ֔שֶׁר וְאִם־ בֵּ֥ין כּֽוֹכָבִ֖ים שִׂ֣ים קִנֶּ֑ךָ מִשָּׁ֥ם
8[א]ורידך נאם יהוה אם גנבים באו לך אם [ש֯ודדי]
 • (4Q82 frg. 70-75,10) אורידך נאם יהוה אם גנבים באו לך אם שודדי]
 • (Ob 1,4) אוֹרִֽידְךָ֖ נְאֻם־ יְהוָֽה׃ (Ob 1,5) אִם־ גַּנָּבִ֤ים בָּאֽוּ־ לְךָ֙ אִם־ שׁ֣וֹדְדֵי
9לילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם ב֯צ֯[רי]ם [באו]
 • (4Q82 frg. 70-75,11) ל[ילה איך נדמיתה הלוא יגנבו דים אם בצרים באו
 • (Ob 1,5) לַ֔יְלָה אֵ֣יךְ נִדְמֵ֔יתָה הֲל֥וֹא יִגְנְב֖וּ דַּיָּ֑ם אִם־ בֹּֽצְרִים֙ בָּ֣אוּ
10לך הלוא ישאי֯ר֯ו֯ על֯ל֯ו֯ת איך֯ נחפשו עשו נ֯בעו מצפנ[יו ]
 • (4Q82 frg. 70-75,11) לך הלוא ישאירו] (4Q82 frg. 70-75,12) [עללות איך נחפשו עשו נבעו מצפניו
 • (Ob 1,5) לָ֔ךְ הֲל֖וֹא יַשְׁאִ֥ירוּ עֹלֵלֽוֹת׃ (Ob 1,6) אֵ֚יךְ נֶחְפְּשׂ֣וּ עֵשָׂ֔ו נִבְע֖וּ מַצְפֻּנָֽיו׃
11ע֯ד֯ הגבול שלחוך כל אנשי בריתך השיאוך יכלו לך
 • (4Q82 frg. 70-75,12) עד הגבול שלחוך כל אנשי] (4Q82 frg. 70-75,13) [בריתך השיאוך יכלו לך
 • (Ob 1,7) עַֽד־ הַגְּב֣וּל שִׁלְּח֗וּךָ כֹּ֚ל אַנְשֵׁ֣י בְרִיתֶ֔ךָ הִשִּׁיא֛וּךָ יָכְל֥וּ לְךָ֖
12אנשי [שלמך] לחמך ישימ֯ו מז֯ור תחתיך א[ין] ת֯בונ֯ה֯ בו
 • (4Q82 frg. 70-75,13) אנשי שלמך לחמך ישימו מזור תחתיך אין] (4Q82 frg. 70-75,14) [תבונה בו
 • (Ob 1,7) אַנְשֵׁ֣י שְׁלֹמֶ֑ךָ לַחְמְךָ֗ יָשִׂ֤ימוּ מָזוֹר֙ תַּחְתֶּ֔יךָ אֵ֥ין תְּבוּנָ֖ה בּֽוֹ׃
13הלוא ביום הה֯וא נאם יהוה והאבדתי חכמים מ֯[אד]ום
 • (4Q82 frg. 70-75,14) הלוא ביו]ם ה֯[הוא נאם יהוה והאבדתי] (4Q82 frg. 70-75,15) [חכמים מאדום
 • (Ob 1,8) הֲל֛וֹא בַּיּ֥וֹם הַה֖וּא נְאֻם־ יְהוָ֑ה וְהַאֲבַדְתִּ֤י חֲכָמִים֙ מֵֽאֱד֔וֹם
14ותבונ[ה מ]הר עשו וחתו גבור[י]ך֯ תימן למ֯[ע]ן֯ יכרת [אי]ש
 • (4Q82 frg. 70-75,15) ותבונה מהר עשו ]וחתו [גבוריכה תי]מן למ֯[ען יכרת] (4Q82 frg. 70-75,16) [איש
 • (Ob 1,8) וּתְבוּנָ֖ה מֵהַ֥ר עֵשָֽׂו׃ (Ob 1,9) וְחַתּ֥וּ גִבּוֹרֶ֖יךָ תֵּימָ֑ן לְמַ֧עַן יִכָּֽרֶת־ אִ֛ישׁ
15מה֯ר֯ עשו מ֯קטל מחמס א֯ח֯יך יעקב תכ[סך] ב֯ו֯ש֯ה֯ [ונכ]ר֯ת
 • (4Q82 frg. 70-75,16) מהר עשו מקטל מחמס אחיכה ]יעקו֯[ב תכסכה ב]ושה ו֯[נכרת]
 • (Ob 1,9) מֵהַ֥ר עֵשָׂ֖ו מִקָּֽטֶל׃ (Ob 1,10) מֵחֲמַ֛ס אָחִ֥יךָ יַעֲקֹ֖ב תְּכַסְּךָ֣ בוּשָׁ֑ה וְנִכְרַ֖תָּ
16לע[ו]לם ביום עמדך מ֯נ֯גד֯ ביום שבו֯ת זרים [חילו]
 • (4Q82 frg. 70-75,17) [לעולם ביום עמדך מנגד -- ]○ו שב○[ ]ז֯רי֯[ם חילו
 • (Ob 1,10) לְעוֹלָֽם׃ (Ob 1,11) בְּיוֹם֙ עֲמָֽדְךָ֣ מִנֶּ֔גֶד בְּי֛וֹם שְׁב֥וֹת זָרִ֖ים חֵיל֑וֹ
17ונכרים באו שערו [ו]על ירושלם ידו גו[רל גם את]ה
 • (4Q82 frg. 70-75,17) ונכרים באו שערו] (4Q82 frg. 70-75,18) [ועל ירושלם ידו גור]ל גם[ אתה
 • (Ob 1,11) וְנָכְרִ֞ים בָּ֣אוּ שערו (שְׁעָרָ֗יו) וְעַל־ יְרוּשָׁלִַ֙ם֙ יַדּ֣וּ גוֹרָ֔ל גַּם־ אַתָּ֖ה
18כאחד [מ]הם ואל תרא ביום אחיך ביום נכ[רו ו]אל
19תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל ת[גדל] פיך ב[יו]ם֯
 • (4Q82 frg. 70-75,19) תשמח לבני יהודה ביום אבדם ואל תגדל] (4Q82 frg. 70-75,20) [פיך ביום
 • (Ob 1,12) תִּשְׂמַ֥ח לִבְנֵֽי־ יְהוּדָ֖ה בְּי֣וֹם אָבְדָ֑ם וְאַל־ תַּגְדֵּ֥ל פִּ֖יךָ בְּי֥וֹם
20צרה ואל תבוא בשער עמי ביום אידם [א]ל [תרא]
 • (4Q82 frg. 70-75,20) צרה אל תבוא בשער עמי ביום אידם אל תרא]
 • (Ob 1,12) צָרָֽה׃ (Ob 1,13) אַל־ תָּב֤וֹא בְשַֽׁעַר־ עַמִּי֙ בְּי֣וֹם אֵידָ֔ם אַל־ תֵּ֧רֶא
21גם אתה֯ [בר]עתו ביום אידו ואל תשלחנה֯ [בח]יל[ו] ב[יום]
 • (4Q82 frg. 70-75,21) [גם אתה ברעתו ביום אידו ואל תשלחנה בחילו ביום]
 • (Ob 1,13) גַם־ אַתָּ֛ה בְּרָעָת֖וֹ בְּי֣וֹם אֵיד֑וֹ וְאַל־ תִּשְׁלַ֥חְנָה בְחֵיל֖וֹ בְּי֥וֹם
22אידו ו[א]ל תעמד על הפרק להכרית את פלי֯[ט]י֯ו֯ ואל
 • (4Q82 frg. 70-75,22) [אידו ואל תעמד על הפר]ק֯ להכ֯[ר]י֯ת֯[ את פליטיו ואל
 • (Ob 1,13) אֵידֽוֹ׃ (Ob 1,14) וְאַֽל־ תַּעֲמֹד֙ עַל־ הַפֶּ֔רֶק לְהַכְרִ֖ית אֶת־ פְּלִיטָ֑יו וְאַל־
23תסגר שרידיו ביום צרה כי קרוב יום יה[וה] ע֯ל כל
 • (4Q82 frg. 70-75,22) תסגר] (4Q82 frg. 70-75,23) [שרידיו ביום צרה כי קרו]ב֯ יום יה֯[וה על כל
 • (Ob 1,14) תַּסְגֵּ֥ר שְׂרִידָ֖יו בְּי֥וֹם צָרָֽה׃ (Ob 1,15) כִּֽי־ קָר֥וֹב יוֹם־ יְהוָ֖ה עַל־ כָּל־
24הגוים כאשר עשי֯ת יעשה לך גמלך֯ ישו֯ב בראשך
 • (4Q82 frg. 70-75,23) הגוים כאשר] (4Q82 frg. 70-75,24) [עשית יעשה לך גמולכ]ה֯ שובו ב֯[ראשכה -- ]
 • (Ob 1,15) הַגּוֹיִ֑ם כַּאֲשֶׁ֤ר עָשִׂ֙יתָ֙ יֵעָ֣שֶׂה לָּ֔ךְ גְּמֻלְךָ֖ יָשׁ֥וּב בְּרֹאשֶֽׁךָ׃
25כי כאשר שתיתם על הר קדשי [י]שתו כל הגוי֯ם ת֯מ֯יד
 • (Ob 1,16) כִּ֗י כַּֽאֲשֶׁ֤ר שְׁתִיתֶם֙ עַל־ הַ֣ר קָדְשִׁ֔י יִשְׁתּ֥וּ כָֽל־ הַגּוֹיִ֖ם תָּמִ֑יד
26וש֯תו ולעו והיו כלוא היו ו[ב]ה֯ר ציון תהיה פליטה
 • (Ob 1,16) וְשָׁת֣וּ וְלָע֔וּ וְהָי֖וּ כְּל֥וֹא הָיֽוּ׃ (Ob 1,17) וּבְהַ֥ר צִיּ֛וֹן תִּהְיֶ֥ה פְלֵיטָ֖ה
27ו֯היה קדש וירשו֯ בית [י]ע֯קב את מורישיהם והיה
 • (Ob 1,17) וְהָ֣יָה קֹ֑דֶשׁ וְיָֽרְשׁוּ֙ בֵּ֣ית יַֽעֲקֹ֔ב אֵ֖ת מוֹרָֽשֵׁיהֶם׃ (Ob 1,18) וְהָיָה֩
28[בי]ת יעקב אש ובי֯ת יוסף להבה ובית עשו לק֯ש
 • (Ob 1,18) בֵית־ יַעֲקֹ֨ב אֵ֜שׁ וּבֵ֧ית יוֹסֵ֣ף לֶהָבָ֗ה וּבֵ֤ית עֵשָׂו֙ לְקַ֔שׁ
29ודלקו בהם וא[כ]ל֯ום ולא יהיה שריד לבית עשו כי
 • (Ob 1,18) וְדָלְק֥וּ בָהֶ֖ם וַאֲכָל֑וּם וְלֹֽא־ יִֽהְיֶ֤ה שָׂרִיד֙ לְבֵ֣ית עֵשָׂ֔ו כִּ֥י
30יהוה דבר [וירשו ]הנ֯גב את֯ הר עשו והשפלה את פלש֯תים
 • (Ob 1,18) יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃ (Ob 1,19) וְיָרְשׁ֨וּ הַנֶּ֜גֶב אֶת־ הַ֣ר עֵשָׂ֗ו וְהַשְּׁפֵלָה֙ אֶת־ פְּלִשְׁתִּ֔ים
31[ויר]ש֯ו֯[ את שדה] א֯פרים֯ ו֯[א]ת שדה שמרון [ו]ב[נ]ימן א[ת]
 • (Ob 1,19) וְיָרְשׁוּ֙ אֶת־ שְׂדֵ֣ה אֶפְרַ֔יִם וְאֵ֖ת שְׂדֵ֣ה שֹׁמְר֑וֹן וּבִנְיָמִ֖ן אֶת־
32ה֯ג֯לע֯[ד וגלת] ה֯ח֯ל הזה֯ [ל]ב֯ני [י]שראל אשר כנענ[י]ם עד
 • (Ob 1,19) הַגִּלְעָֽד׃ (Ob 1,20) וְגָלֻ֣ת הַֽחֵל־ הַ֠זֶּה לִבְנֵ֨י יִשְׂרָאֵ֤ל אֲשֶֽׁר־ כְּנַעֲנִים֙ עַד־
33[צרפת וגל]ת י֯ר֯ו֯שלם אשר ב֯ס֯פ֯ר֯ד ירשו את ע֯[רי]
 • (Ob 1,20) צָ֣רְפַ֔ת וְגָלֻ֥ת יְרוּשָׁלַ֖͏ִם אֲשֶׁ֣ר בִּסְפָרַ֑ד יִֽרְשׁ֕וּ אֵ֖ת עָרֵ֥י
34[הנגב ועל]ו מ֯שעים בה֯ר ציון לשפט את הר [ע]שו
 • (Ob 1,20) הַנֶּֽגֶב׃ (Ob 1,21) וְעָל֤וּ מֽוֹשִׁעִים֙ בְּהַ֣ר צִיּ֔וֹן לִשְׁפֹּ֖ט אֶת־ הַ֣ר עֵשָׂ֑ו
35וה[יתה לי]ה֯וה֯ ה֯מלוכה
 • (Ob 1,21) וְהָיְתָ֥ה לַֽיהוָ֖ה הַמְּלוּכָֽה׃
10
2ויהי [דבר] י֯ה֯ו֯ה א֯ל֯ [י]ו֯נה בן אמת[י] לאמר֯ [קום לך אל נינוה העיר]
 • (4Q76 5,3) [ויהי דבר יהוה אל יונ]ה֯ ב֯ן֯[ א]מ֯[תי לאמר קום] (4Q76 5,4) [לך אל נינ]ו֯א העיר[
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,4) ויהי דבר יה֯וה א֯ל י֯ונה[ בן ]אמתי לא֯[מר קום לך אל נינוה העיר
 • (Jona 1,1) וַֽיְהִי֙ דְּבַר־ יְהוָ֔ה אֶל־ יוֹנָ֥ה בֶן־ אֲמִתַּ֖י לֵאמֹֽר׃ (Jona 1,2) ק֠וּם לֵ֧ךְ אֶל־ נִֽינְוֵ֛ה הָעִ֥יר
3ה֯[גד]ול[ה וק]רא עלי֯ה֯ כי עלת֯ה ר֯עתם לפני [ויקם יונה לברח]
 • (4Q76 5,4) ]הגד[ו]ל[ה וקרא עליה] (4Q76 5,5) [כי עלתה ר]ע֯ת֯ם לפני[ ויק]ם י֯ו֯נ֯[ה לברח]
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,4) ה]גדולה (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,5) וקרא עליה כי עלתה רעת[ם ]ל֯[פני ויקם יונה לברח
 • (Jona 1,2) הַגְּדוֹלָ֖ה וּקְרָ֣א עָלֶ֑יהָ כִּֽי־ עָלְתָ֥ה רָעָתָ֖ם לְפָנָֽי׃ (Jona 1,3) וַיָּ֤קָם יוֹנָה֙ לִבְרֹ֣חַ
4תרשיש[ה מ]לפני [י]הוה ויר֯ד֯ יפו וימ[צא] אניה [באה תרשיש ]ו֯יתן
 • (4Q76 5,6) [תרשי]ש מלפני יהוה [ויר]ד יפא וי[מצא] (4Q76 5,7) [אניה באה תרשיש ]ויתן
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,5) תרשישה מלפני] (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,6) יהוה וירד יפו וימצא֯[ אניה באה תרשיש ויתן
 • (Jona 1,3) תַּרְשִׁ֔ישָׁה מִלִּפְנֵ֖י יְהוָ֑ה וַיֵּ֨רֶד יָפ֜וֹ וַיִּמְצָ֥א אָנִיָּ֣ה ׀ בָּאָ֣ה תַרְשִׁ֗ישׁ וַיִּתֵּ֨ן
5שכרה [וירד בה] ל[ב]ו֯א עמהם תרשישה מ֯לפני [י]הוה ו֯י֯ה֯[וה ה]טיל
 • (4Q76 5,7) שכר֯[ה וירד בה לבוא עמהם] (4Q76 5,8) [תרשישה מלפני יהוה וי]ה֯ו֯ה֯ ה֯[טיל
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,6) שכרה וירד בה לבוא] (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,7) [עמ]הם תרשיש מלפני֯[ יהוה ויהוה הטיל
 • (Jona 1,3) שְׂכָרָ֜הּ וַיֵּ֤רֶד בָּהּ֙ לָב֤וֹא עִמָּהֶם֙ תַּרְשִׁ֔ישָׁה מִלִּפְנֵ֖י יְהוָֽה׃ (Jona 1,4) וַֽיהוָ֗ה הֵטִ֤יל
6רוח֯ ג֯ד֯[ו]ל֯ה֯ א֯[ל ה]ים ו֯יהי סע֯ר֯ גדול בים֯ [ו]האניה חשבה לה֯שב֯ר֯
 • (4Q76 5,8) רוח גדולה אל הים] (4Q76 5,9) [וי]הי סער גדול בים[ והאניה חשבה להשבר ]
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,7) רוח גדולה אל הים ויהי] (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,8) [סע]ר גדול בי֯ם֯ והא֯[ניה חשבה להשבר
 • (Jona 1,4) רֽוּחַ־ גְּדוֹלָה֙ אֶל־ הַיָּ֔ם וַיְהִ֥י סַֽעַר־ גָּד֖וֹל בַּיָּ֑ם וְהָ֣אֳנִיָּ֔ה חִשְּׁבָ֖ה לְהִשָּׁבֵֽר׃
7[ויי]ר֯או ה[מ]ל[חים ויז]עקו֯ א֯יש א֯ל אלהיו ויטלו את הכלים אשר֯
 • (4Q76 5,10) ו[ייר]א֯ו֯[ המ]לחים ויזעקו[ איש אל אלהיו ויטלו את] (4Q76 5,11) הכ֯[ל]ים אשר
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,8) וייראו המלחים ויזעקו איש] (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,9) אל אלוהי֯ו ויטילו[ את הכלים אשר
 • (Jona 1,5) וַיִּֽירְא֣וּ הַמַּלָּחִ֗ים וַֽיִּזְעֲקוּ֮ אִ֣ישׁ אֶל־ אֱלֹהָיו֒ וַיָּטִ֨לוּ אֶת־ הַכֵּלִ֜ים אֲשֶׁ֤ר
8באנ[י]ה אל ה֯[ים] להק[ל] מ֯ע֯ליהם ויונה י֯ר֯[ד] א֯ל ירכתי הס֯[פינה]
 • (4Q76 5,11) באניה[ לים להקל מעליהם ויונה]
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,9) באניה אל הים להקל מעליהם] (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,10) ויונה ירד אל ירכתי הספינה
 • (Jona 1,5) בָּֽאֳנִיָּה֙ אֶל־ הַיָּ֔ם לְהָקֵ֖ל מֵֽעֲלֵיהֶ֑ם וְיוֹנָ֗ה יָרַד֙ אֶל־ יַרְכְּתֵ֣י הַסְּפִינָ֔ה
9וישכ֯ב וירד֯ם [ו]יקרב אליו [ר]ב [הח]ב֯ל ויאמר ל֯ו מה ל֯ך נרדם קו֯ם֯ [קרא]
 • (4Q81 1,2) ]ויקרב א֯[ליו רב החבל ויאמר לו] (4Q81 1,3) [מה לך נרדם קום קרא
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,10) וישכב וירדם (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,11) [ויקרב אליו ר]ב החובל֯[ ויאמר לו מה לך נרדם קום קרא
 • (Jona 1,5) וַיִּשְׁכַּ֖ב וַיֵּרָדַֽם׃ (Jona 1,6) וַיִּקְרַ֤ב אֵלָיו֙ רַ֣ב הַחֹבֵ֔ל וַיֹּ֥אמֶר ל֖וֹ מַה־ לְּךָ֣ נִרְדָּ֑ם ק֚וּם קְרָ֣א
10אל אלהיך֯ [א]ו֯לי יתעשת האלה[ים לנו] ולא נאבד ויאמרו֯ א[יש]
11א֯ל֯ ר֯ע[הו] לכו֯ ונפילה֯ גורלות ונדעה֯ [בשלמ]י הרעה הזא֯ת֯ [לנו]
 • (4Q76 5,16) [ונפילה גרלות ונדעה בשלמי הרע]ה֯ הזאת֯[ לנו]
 • (4Q81 1,4) [אל רעהו לכו ונפילה גורלות ונדעה בשלמי הרעה ]הזאת לנו
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,13) אל רעהו לכו ונפילה גור]ל[ות ונ]דעה בשלמ֯[י ה]ר֯[עה הזאת] (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,14) [לנו
 • (Jona 1,7) אֶל־ רֵעֵ֗הוּ לְכוּ֙ וְנַפִּ֣ילָה גֽוֹרָל֔וֹת וְנֵ֣דְעָ֔ה בְּשֶׁלְּמִ֛י הָרָעָ֥ה הַזֹּ֖את לָ֑נוּ
12ויפלו גו֯ר֯[לו]ת֯ ויפל הגו[ר]ל֯ על יונה ו֯י֯אמר֯[ו] אליו [ה]גידה נא ל֯[נו]
 • (4Q76 5,17) [ו]יפילו גר֯לות ו[י]פ֯ל֯ הג[ורל ע]ל[ יונה וי]אמרו֯ (4Q76 5,18) אלו הגד נ֯א לנו
 • (4Q81 1,4) ויפילו גו֯[רלות ויפל] (4Q81 1,5) [הגורל על יונה ויאמרו אליו הגידה נא לנו
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,14) ויפלו גורלות ויפל הגורל על יונה וי]אמרו֯ אל֯[יו ]הגי֯דה נ֯[א לנו]
 • (Mur. 1 frg. 1 ii-2 i,1) הגידה נא֯ ש֯מ֯[ך ויאמר למה]
 • (Jona 1,7) וַיַּפִּ֙לוּ֙ גּֽוֹרָל֔וֹת וַיִּפֹּ֥ל הַגּוֹרָ֖ל עַל־ יוֹנָֽה׃ (Jona 1,8) וַיֹּאמְר֣וּ אֵלָ֔יו הַגִּידָה־ נָּ֣א לָ֔נוּ
13באשר למי הרעה הזאת לנו מה מלאכ֯תך ומאין תבוא מ֯[ה]
 • (4Q76 5,18) בשלמי הר֯[עה הזא]ת לנו (4Q76 5,19) מה מלאכתך ומאין תבוא מה
 • (4Q81 1,5) באשר למי ה]ר֯ע֯ה֯[ הזאת לנו מ֯[ה מלאכתך ומאין]
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,15) [באשר למי הרעה הזאת לנו מה מלאכתך ומאין ת]בוא ו֯מה֯[
 • (Jona 1,8) בַּאֲשֶׁ֛ר לְמִי־ הָרָעָ֥ה הַזֹּ֖את לָ֑נוּ מַה־ מְּלַאכְתְּךָ֙ וּמֵאַ֣יִן תָּב֔וֹא מָ֣ה
14ארצך ואי מזה עם א֯תה ויאמר אליהם עברי אנכי ואת יה[ו]ה֯
15אלה֯י השמים אני יר֯א אשר עשה את הים ואת היבש[ה ]
 • (4Q76 6,2) אל]הי השמים וא[ני ירא] (4Q76 6,3) [אשר עש]ה את הים ואת[ היבשה
 • (4Q82 frg. 76-78 i+79-81,16) אלהי השמים אני ירא]
 • (Jona 1,9) אֱלֹהֵ֤י הַשָּׁמַ֙יִם֙ אֲנִ֣י יָרֵ֔א אֲשֶׁר־ עָשָׂ֥ה אֶת־ הַיָּ֖ם וְאֶת־ הַיַּבָּשָֽׁה׃
16וייראו האנשים יראה גדולה ויאמר֯ו אליו מה זאת עשי[ת כי]
 • (4Q76 6,3) וייראו] (4Q76 6,4) [האנשים ירא]ה גדולה ו[יאמרו אליו מה זאת] (4Q76 6,5) [עשית כי
 • (4Q81 2,3) [וייראו האנשים יראה גדולה ויאמרו אליו מה ז]א֯[ת ע]שית (4Q81 2,4) [כי
 • (Jona 1,10) וַיִּֽירְא֤וּ הָֽאֲנָשִׁים֙ יִרְאָ֣ה גְדוֹלָ֔ה וַיֹּאמְר֥וּ אֵלָ֖יו מַה־ זֹּ֣את עָשִׂ֑יתָ כִּֽי־
17ידעו האנשים כי֯ מלפני֯ [יה]ו֯ה הוא בר֯ח כי הגיד להם ויא[מרו]
 • (4Q76 6,5) ידעו] האנשי[ם כי מלפני יהוה הוא]
 • (4Q81 2,4) ידעו האנשים כי מלפני יהוה הוא ברח כ]י הגיד להם (4Q81 2,5) [ויאמרו
 • (Jona 1,10) יָדְע֣וּ הָאֲנָשִׁ֗ים כִּֽי־ מִלִּפְנֵ֤י יְהוָה֙ ה֣וּא בֹרֵ֔חַ כִּ֥י הִגִּ֖יד לָהֶֽם׃ (Jona 1,11) וַיֹּאמְר֤וּ
18אליו מה נעשה לך וישת֯ק הים מ֯עלינו כי הים הולך וסער
 • (4Q81 2,5) אליו מה נעשה לך וישתק הים מעל]ינו כי ה֯ים הלך (4Q81 2,6) [וסער
 • (Jona 1,11) אֵלָיו֙ מַה־ נַּ֣עֲשֶׂה לָּ֔ךְ וְיִשְׁתֹּ֥ק הַיָּ֖ם מֵֽעָלֵ֑ינוּ כִּ֥י הַיָּ֖ם הוֹלֵ֥ךְ וְסֹעֵֽר׃
19ויאמר אליהם שאוני והטילנ֯י֯ אל [ה]ים וי֯שתק הים מעליכם כי֯
 • (4Q81 2,6) ויאמר אליהם שאוני והטילני אל הי]ם וישתק[ הים מע]ל[יכם] (4Q81 2,7) [כי
 • (Jona 1,12) וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵיהֶ֗ם שָׂא֙וּנִי֙ וַהֲטִילֻ֣נִי אֶל־ הַיָּ֔ם וְיִשְׁתֹּ֥ק הַיָּ֖ם מֵֽעֲלֵיכֶ֑ם כִּ֚י
20יודע א[נ]י כי בשלי הסער הגד֯[ול הז]ה֯ [ע]ליכם ויחתרו האנש[ים]
 • (4Q81 2,7) יודע אני כי בשלי הסער הגדול הזה עלי]כם וי[חתר]ו֯ [האנשים]
 • (Jona 1,12) יוֹדֵ֣עַ אָ֔נִי כִּ֣י בְשֶׁלִּ֔י הַסַּ֧עַר הַגָּד֛וֹל הַזֶּ֖ה עֲלֵיכֶֽם׃ (Jona 1,13) וַיַּחְתְּר֣וּ הָאֲנָשִׁ֗ים
21[ל]השיב אל ה֯יבשה ולא יכלו כי הי֯ם֯ הולך וסער עליהם
 • (4Q81 2,8) [להשיב אל היבשה ולא יכלו כי הים ]ה֯ולך וסער֯[ עליהם ]
 • (Jona 1,13) לְהָשִׁ֛יב אֶל־ הַיַּבָּשָׁ֖ה וְלֹ֣א יָכֹ֑לוּ כִּ֣י הַיָּ֔ם הוֹלֵ֥ךְ וְסֹעֵ֖ר עֲלֵיהֶֽם׃
22ויקראו אל יהוה ויאמרו אנא יהוה אל נא נאבדה בנפש
 • (4Q81 2,9) [ויקראו אל יהוה ויאמרו אנה יהוה אל נ]א֯ נאבד[ה בנפש
 • (Jona 1,14) וַיִּקְרְא֨וּ אֶל־ יְהוָ֜ה וַיֹּאמְר֗וּ אָנָּ֤ה יְהוָה֙ אַל־ נָ֣א נֹאבְדָ֗ה בְּנֶ֙פֶשׁ֙
23האיש הזה ואל ת֯תן עלינו דם נקי כי אתה יהוה֯ כאשר חפצת
 • (4Q81 2,9) האיש] (4Q81 2,10) [הזה ואל תתן עלינו דם נקיא כי אתה יהוה כ]אשר חפצת֯[ ]
 • (Jona 1,14) הָאִ֣ישׁ הַזֶּ֔ה וְאַל־ תִּתֵּ֥ן עָלֵ֖ינוּ דָּ֣ם נָקִ֑יא כִּֽי־ אַתָּ֣ה יְהוָ֔ה כַּאֲשֶׁ֥ר חָפַ֖צְתָּ
24עשית וישאו את יונה ויטלהו אל הים ויעמד הים מזעפו
 • (4Q76 6,15) וישאו את י]ו֯נ֯ה֯[ ויטלהו אל] (4Q76 6,16) [הים ויעמד הים מזעפו
 • (4Q81 2,11) [עשית וישאו את יונה ויטלהו אל הים ויעמד ]הים [מזעפו ]
 • (Jona 1,14) עָשִֽׂיתָ׃ (Jona 1,15) וַיִּשְׂאוּ֙ אֶת־ יוֹנָ֔ה וַיְטִלֻ֖הוּ אֶל־ הַיָּ֑ם וַיַּעֲמֹ֥ד הַיָּ֖ם מִזַּעְפּֽוֹ׃
25וייראו האנשים יראה גדולה את יהוה ויזבח֯ו֯ ז֯בח ליהוה
 • (4Q76 6,16) וייראו האנש]י֯ם יר[אה] (4Q76 6,17) גדולה את יה֯[וה ויזבחו זבח ליהוה
 • (4Q81 2,12) [וייראו האנשים יראה גדולה את יהוה ויז]בחו ז֯[בח] (4Q81 2,13) [ליהוה
 • (Jona 1,16) וַיִּֽירְא֧וּ הָאֲנָשִׁ֛ים יִרְאָ֥ה גְדוֹלָ֖ה אֶת־ יְהוָ֑ה וַיִּֽזְבְּחוּ־ זֶ֙בַח֙ לַֽיהוָ֔ה
26ו֯י֯דרו נדרים וימן יהוה דג [ג]דול לבלע את יו֯נ֯ה֯ ויהי יונה
 • (4Q76 6,17) וידרו] (4Q76 6,18) נדרים וימן יהו[ה דג גדול לבלע את יונה]
 • (4Q81 2,13) וידרו נדרים ]○[ ]
 • (Jona 1,16) וַֽיִּדְּר֖וּ נְדָרִֽים׃ (Jona 2,1) וַיְמַ֤ן יְהוָה֙ דָּ֣ג גָּד֔וֹל לִבְלֹ֖עַ אֶת־ יוֹנָ֑ה וַיְהִ֤י יוֹנָה֙
27במעי הדג שלשה֯ [י]מים ושלשה לילות ויתפל֯ל יונה אל יהוה
 • (Jona 2,1) בִּמְעֵ֣י הַדָּ֔ג שְׁלֹשָׁ֥ה יָמִ֖ים וּשְׁלֹשָׁ֥ה לֵילֽוֹת׃ (Jona 2,2) וַיִּתְפַּלֵּ֣ל יוֹנָ֔ה אֶל־ יְהוָ֖ה
28[א]להיו ממעי הדגה ו֯י֯א[מר] ק֯ראתי מצרה לי אל י֯[ה]וה [וי]ענני
 • (4Q82 frg. 78 ii+82-87,1) לי[ אל יהוה ויענני
 • (Jona 2,2) אֱלֹהָ֑יו מִמְּעֵ֖י הַדָּגָֽה׃ (Jona 2,3) וַיֹּ֗אמֶר קָ֠רָאתִי מִצָּ֥רָה לִ֛י אֶל־ יְהוָ֖ה וַֽיַּעֲנֵ֑נִי
29[מב]ט֯ן֯ שאול שוע֯[תי שמ]ע֯[ת] קולי ותשליכני מ֯צ֯ו֯לה בלבב
30[ימים ו]נה[ר] יסבבני כ֯[ל מ]ש֯בריך ו֯[ג]ליך עלי עברו וא֯ני א֯מרתי
 • (4Q82 frg. 78 ii+82-87,2) ימים ונה]ר֯ יסבבני כול משבריכה֯ (4Q82 frg. 78 ii+82-87,3) וגליכ֯[ה עלי עברו ]ו֯א֯נ֯[י אמרתי
 • (Jona 2,4) יַמִּ֔ים וְנָהָ֖ר יְסֹבְבֵ֑נִי כָּל־ מִשְׁבָּרֶ֥יךָ וְגַלֶּ֖יךָ עָלַ֥י עָבָֽרוּ׃ (Jona 2,5) וַאֲנִ֣י אָמַ֔רְתִּי
31[נגר]שת֯[י] מנגד עיניך אך אוסיף להביט אל ה[י]כל קדשך אפפוני
 • (4Q82 frg. 78 ii+82-87,3) ]נגרשתי מנגד עיניך אכ[ה] (4Q82 frg. 78 ii+82-87,4) [אסף ל]הביט אל היכל קודשך אפפני
 • (Jona 2,5) נִגְרַ֖שְׁתִּי מִנֶּ֣גֶד עֵינֶ֑יךָ אַ֚ךְ אוֹסִ֣יף לְהַבִּ֔יט אֶל־ הֵיכַ֖ל קָדְשֶֽׁךָ׃ (Jona 2,6) אֲפָפ֤וּנִי
32מ֯י֯ם ע֯ד֯ [נפ]ש֯ ת֯הום [י]סבבני סוף חב[וש] ל֯ראשי לקצב֯י הרים
33ירד[תי הארץ ב֯]רח֯[יה] בעדי֯ לע֯[ולם ותעל משח]ת֯ ח֯[יי י]הוה