Versionen

1Q5

©

Copyright


frg. 1
1[-- ואמר אלכם בעת ההוא לאמר לא אוכל לבדי ]שאת אתכם֯
 • (2Q10 frg. 1,4) אחריה]ם ואומר[ אלכם בעת] (2Q10 frg. 1,5) [ההוא לאמור לא אוכל לבדי שאת אתכם ]
 • (4Q22 19,7) [יאומרמשה אל העם ל]א֯ א֯וכ֯ל֯[ ל]בדי[ שאת] אתכם
 • (4Q35 frg. 1,8) ואמר אלכם בעת הה]יא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם
 • (Dtn 1,9) וָאֹמַ֣ר אֲלֵכֶ֔ם בָּעֵ֥ת הַהִ֖וא לֵאמֹ֑ר לֹא־ אוּכַ֥ל לְבַדִּ֖י שְׂאֵ֥ת אֶתְכֶֽם׃
 • (Dtn SP 1,9) ואמר אליכם בעת ההיא לאמר לא אוכל לבדי שאת אתכם
2[יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב יהו]ה אלהי
 • (4Q22 19,7) יהוה [אלהיכם] (4Q22 19,8) הר֯בה֯[ אתכם והנכם ]היום ככוכבי֯[ הש]מ֯ים ל[ר]וב יהוה[ אלהי]
 • (4Q35 frg. 1,8) יהוה אלהיכם הרבה אתכם (4Q35 frg. 1,9) [והנכם היום ככוכבי השמים לרב יהוה אלהי
 • (Dtn 1,10) יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶ֖ם הִרְבָּ֣ה אֶתְכֶ֑ם וְהִנְּכֶ֣ם הַיּ֔וֹם כְּכוֹכְבֵ֥י הַשָּׁמַ֖יִם לָרֹֽב׃ (Dtn 1,11) יְהוָ֞ה אֱלֹהֵ֣י
 • (Dtn SP 1,10) יהוה אלהיכם הרבה אתכם והנכם היום ככוכבי השמים לרב (Dtn SP 1,11) יהוה אלהי
3[אבותכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר ]לכם[ איכה]
 • (4Q22 19,9) אבות[יכם יסף עלי]כם ככם אל[ף פעמי]ם ו֯[יבר]ך אתכ[ם כאשר] (4Q22 19,10) דבר לכם֯[
 • (4Q35 frg. 1,9) א]בתיכם יוסיף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר (4Q35 frg. 1,10) [דבר לכם איכה
 • (Dtn 1,11) אֲבֽוֹתֵכֶ֗ם יֹסֵ֧ף עֲלֵיכֶ֛ם כָּכֶ֖ם אֶ֣לֶף פְּעָמִ֑ים וִיבָרֵ֣ךְ אֶתְכֶ֔ם כַּאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּ֥ר לָכֶֽם׃ (Dtn 1,12) אֵיכָ֥ה
 • (Dtn SP 1,11) אבתיכם יסף עליכם ככם אלף פעמים ויברך אתכם כאשר דבר לכם (Dtn SP 1,12) איכה
4[אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכם הבו לכם אנשים חכמים ונבני]ם ו֯[ידעים]
 • (4Q35 frg. 1,10) אשא לבדי טרחכם ומשאכם וריבכ]ם הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידעים (4Q35 frg. 1,11) ונבונים]
 • (Dtn 1,12) אֶשָּׂ֖א לְבַדִּ֑י טָרְחֲכֶ֥ם וּמַֽשַּׂאֲכֶ֖ם וְרִֽיבְכֶֽם׃ (Dtn 1,13) הָב֣וּ לָ֠כֶם אֲנָשִׁ֨ים חֲכָמִ֧ים וּנְבֹנִ֛ים וִידֻעִ֖ים לְשִׁבְטֵיכֶ֑ם וַאֲשִׂימֵ֖ם בְּרָאשֵׁיכֶֽם׃
 • (Dtn SP 1,12) אשא לבדי טרחכם משאכם וריבכם (Dtn SP 1,13) הבו לכם אנשים חכמים ונבונים וידעים לשבטיכם ואשימם בראשיכם
frg. 2
1[ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ורמון ארץ זית ש]מן ו[דבש ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה]
 • (4Q378 frg. 11,5) ארץ חטה ושער֯[ה]
 • (4Q33 frg. 4-6,9) א]ר֯ץ חטה ושערה וגפן֯ ות֯[אנה ורמון ארץ] (4Q33 frg. 4-6,10) [זית שמן ודבש ארץ אשר ]לא במסכנות תאכל ב[ה
 • (4Q37 5,6) [ארץ חטה] ושע֯[ורה] (4Q37 5,7) [וגפן ]ו֯ת[אנ]ה ורמון [ארץ] זית שמן וד֯[ב]ש֯ א֯רץ (4Q37 5,8) [אשר לוא] במסכנות[ ת]א֯וכל בה
 • (4Q41 1,4) ארץ חטה ושעורה וגפן תאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש (4Q41 1,6) ארץ אשר לוא במסכנות תאכל בה
 • (5Q1 2,3) ארץ חטה ושערה וגפן ותאנה ]ורמון ארץ זית שמן ודבש א֯[רץ אשר לא] (5Q1 2,4) [במסכנת תאכל בה
 • (Dtn 8,8) אֶ֤רֶץ חִטָּה֙ וּשְׂעֹרָ֔ה וְגֶ֥פֶן וּתְאֵנָ֖ה וְרִמּ֑וֹן אֶֽרֶץ־ זֵ֥ית שֶׁ֖מֶן וּדְבָֽשׁ׃ (Dtn 8,9) אֶ֗רֶץ אֲשֶׁ֨ר לֹ֤א בְמִסְכֵּנֻת֙ תֹּֽאכַל־ בָּ֣הּ
 • (Dtn SP 8,8) ארץ חטה ושערה גפן תאנה ורמון ארץ זית שמן ודבש (Dtn SP 8,9) ארץ אשר לא במסכנת תאכל בה
2[לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה] תחצב נח[שת]
 • (4Q378 frg. 11,7) אשר אב]נ֯יה ברזל ומה[ר]י֯ה נחושה
 • (4Q33 frg. 4-6,10) ]לחם ולא (4Q33 frg. 4-6,11) [תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברז]ל ומהריה תחצב נחשת ואכלת
 • (4Q37 5,8) לחם לוא תחסר (4Q37 5,9) [כול דבר ]בה אר֯ץ֯[ א]ש֯ר אבניה ברזל ומהריה (4Q37 5,10) [תחצוב נחושת
 • (4Q41 1,6) לחם ולוא תחסר כול בה ארץ אשר (4Q41 1,7) אבניה ברזל ומהריה תחצוב נחושת ואכלת ושבעתה
 • (5Q1 2,4) לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומ]הריה תחצב נחש֯ת ואכלת֯ ו֯שבעת֯ [וברכת]
 • (Dtn 8,9) לֶ֔חֶם לֹֽא־ תֶחְסַ֥ר כֹּ֖ל בָּ֑הּ אֶ֚רֶץ אֲשֶׁ֣ר אֲבָנֶ֣יהָ בַרְזֶ֔ל וּמֵהֲרָרֶ֖יהָ תַּחְצֹ֥ב נְחֹֽשֶׁת׃
 • (Dtn SP 8,9) לחם לא תחסר כל בה ארץ אשר אבניה ברזל ומהרריה תחצב נחשת
frg. 3
1[ויתן יהוה אלי את שני לוחת האבנים כתבים ]באצב֯ע֯ אלה[ים ועליהם ככל הדברים אשר דבר יהוה עמכם בהר]
 • (Dtn 9,10) וַיִּתֵּ֨ן יְהוָ֜ה אֵלַ֗י אֶת־ שְׁנֵי֙ לוּחֹ֣ת הָֽאֲבָנִ֔ים כְּתֻבִ֖ים בְּאֶצְבַּ֣ע אֱלֹהִ֑ים וַעֲלֵיהֶ֗ם כְּֽכָל־ הַדְּבָרִ֡ים אֲשֶׁ֣ר דִּבֶּר֩ יְהוָ֨ה עִמָּכֶ֥ם בָּהָ֛ר
 • (Dtn SP 9,10) ויתן יהוה אלי את שני לוחת האבנים כתובים באצבע אלהים ועליהם ככל הדברים אשר דבר יהוה אליכם בהר
frg. 4
1-- ה]לא[ המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש]
 • (1Q4 frg. 6 i,5) הלא המה בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש
 • (4Q45 frg. 13-14,1) [הלא המה בעבר הירדן אחר]י [דרך מבוא השמש
 • (Dtn 11,30) הֲלֹא־ הֵ֜מָּה בְּעֵ֣בֶר הַיַּרְדֵּ֗ן אַֽחֲרֵי֙ דֶּ֚רֶךְ מְב֣וֹא הַשֶּׁ֔מֶשׁ
 • (Dtn SP 11,30) הלוא הם בעבר הירדן אחרי דרך מבוא השמש
2[בארץ הכנעני הישב ב]ערבה מו[ל הגלגל אצל אלוני מרה כי אתם]
 • (1Q4 frg. 6 i,5) בארץ הכנעני הישב בערבה מו]ל הגלגל
 • (4Q45 frg. 13-14,1) בארץ הכנעני] (4Q45 frg. 13-14,2) [הישב -- ]○○[ ]ה֯ג֯[לגל אצ]ל[ אלוני מרה כי אתם
 • (Dtn 11,30) בְּאֶ֙רֶץ֙ הַֽכְּנַעֲנִ֔י הַיֹּשֵׁ֖ב בָּעֲרָבָ֑ה מ֚וּל הַגִּלְגָּ֔ל אֵ֖צֶל אֵלוֹנֵ֥י מֹרֶֽה׃ (Dtn 11,31) כִּ֤י אַתֶּם֙
 • (Dtn SP 11,30) בארץ הכנעני הישב בערבה מול הגלגל אצל אלון מורא מול שכם * (Dtn SP 11,31) כי אתם
3[עברים את הירדן לבא לרשת ]את[ הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם]
 • (4Q45 frg. 13-14,2) עברים] (4Q45 frg. 13-14,3) [את הירדן לבו]א֯ לר֯ש֯ת א֯[ת האר]ץ֯ א֯ש֯ר יה֯ו֯ה֯[ אלהיכם נתן לכם]
 • (Dtn 11,31) עֹבְרִ֣ים אֶת־ הַיַּרְדֵּ֔ן לָבֹא֙ לָרֶ֣שֶׁת אֶת־ הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר־ יְהוָ֥ה אֱלֹהֵיכֶ֖ם נֹתֵ֣ן לָכֶ֑ם
 • (Dtn SP 11,31) עברים את הירדן לבוא לרשת את הארץ אשר יהוה אלהיכם נתן לכם
frg. 5
1[לו מצאנך ומגרנך ומיקבך אשר ברכך א]ד֯ני א[להי]ך֯ תתן לו ו֯[זכרת כי עבד היית]
 • (Dtn 15,14) ל֔וֹ מִצֹּ֣אנְךָ֔ וּמִֽגָּרְנְךָ֖ וּמִיִּקְבֶ֑ךָ אֲשֶׁ֧ר בֵּרַכְךָ֛ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ תִּתֶּן־ לֽוֹ׃ (Dtn 15,15) וְזָכַרְתָּ֗ כִּ֣י עֶ֤בֶד הָיִ֙יתָ֙
 • (Dtn SP 15,14) לו מצאנך ומגרנך ומיקבך כאשר ברכך יהוה אלהיך תתן לו (Dtn SP 15,15) וזכרת כי עבד היית
2[בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן א]נכי מצוך לעש֯[ות את הדבר הזה היום]
 • (4Q30 frg. 28-30,1) [מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך א]ת הדב[ר] (4Q30 frg. 28-30,2) [הזה היום
 • (Dtn 15,15) בְּאֶ֣רֶץ מִצְרַ֔יִם וַֽיִּפְדְּךָ֖ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ עַל־ כֵּ֞ן אָנֹכִ֧י מְצַוְּךָ֛ אֶת־ הַדָּבָ֥ר הַזֶּ֖ה הַיּֽוֹם׃
 • (Dtn SP 15,15) בארץ מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום
frg. 6
1[את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה ]אמר לכם ל[א תספון לשוב בדרך הזה עוד]
 • (11QTa 56,16) את העם מצרים למלחמה למען (11QTa 56,17) הרבות לו סוס וכסף וזהב _____ ואנוכי אמרתי לכה לוא (11QTa 56,18) תוסיף לשוב בדרך הזואת עוד
 • (4Q30 frg. 36-41,4) את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא] (4Q30 frg. 36-41,5) [תספון לשוב בדרך] הזה עוד[
 • (Dtn 17,16) וְלֹֽא־ יָשִׁ֤יב אֶת־ הָעָם֙ מִצְרַ֔יְמָה לְמַ֖עַן הַרְבּ֣וֹת ס֑וּס וַֽיהוָה֙ אָמַ֣ר לָכֶ֔ם לֹ֣א תֹסִפ֗וּן לָשׁ֛וּב בַּדֶּ֥רֶךְ הַזֶּ֖ה עֽוֹד׃
 • (Dtn SP 17,16) ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד
2-- ]ל[ -- ]
frg. 7
1-- כפר לעמ]ך֯ ישראל [א]שר פ[דית יהוה ואל]
 • (11QTa 63,6) ועינינו לוא ראו כפר לעמכה ישראל אשר פדיתה (11QTa 63,7) יהוה ואל
 • (4Q33 frg. 17-19,6) [כפר לעמך ישראל אשר פ]דית יהוה וא֯ל
 • (Dtn 21,8) כַּפֵּר֩ לְעַמְּךָ֨ יִשְׂרָאֵ֤ל אֲשֶׁר־ פָּדִ֙יתָ֙ יְהוָ֔ה וְאַל־
 • (Dtn SP 21,8) כפר לעמך ישראל אשר פדית יהוה ואל
2[תתן דם נקי בקרב עמך ישראל ונכ]פ֯ר֯ להם הדם ואתה תבער הד[ם הנקי מקרבך]
 • (11QTa 63,7) תתן דם נקי בקרב עמכה ישראל וכופר להמה הדם ואתה תבער (11QTa 63,8) את דם נקי
 • (4Q33 frg. 17-19,6) תתן דם֯[ נקי בקרב עמך ישראל] (4Q33 frg. 17-19,7) [ונכפר להם הדם ואת]ה֯ תבער דם ה[נ]קי מ֯[קרבך
 • (Dtn 21,8) תִּתֵּן֙ דָּ֣ם נָקִ֔י בְּקֶ֖רֶב עַמְּךָ֣ יִשְׂרָאֵ֑ל וְנִכַּפֵּ֥ר לָהֶ֖ם הַדָּֽם׃ (Dtn 21,9) וְאַתָּ֗ה תְּבַעֵ֛ר הַדָּ֥ם הַנָּקִ֖י מִקִּרְבֶּ֑ךָ
 • (Dtn SP 21,8) תתן דם נקיא בקרב עמך ישראל ונכפר להם הדם (Dtn SP 21,9) ואתה תבער הדם הנקיא מקרבך
3[כי תעשה הישר בעיני יהוה -- ]
 • (4Q33 frg. 17-19,7) כי תעשה הישר בעיני יהוה]
 • (Dtn 21,9) כִּֽי־ תַעֲשֶׂ֥ה הַיָּשָׁ֖ר בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה׃ ס
 • (Dtn SP 21,9) כי תעשה הישר בעיני יהוה *
4-- ]ל[ -- ]
frg. 8 i
2-- ]אשר
3-- ]איש
frg. 8 ii
1מש[את מאומה לא תבא אל ביתו לעבט עבטו בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשה בו]
 • (1Q5 frg. 8 ii,1) ביתו לעבט עבטו
 • (Dtn 24,10) מַשַּׁ֣את מְא֑וּמָה לֹא־ תָבֹ֥א אֶל־ בֵּית֖וֹ לַעֲבֹ֥ט עֲבֹטֽוֹ׃ (Dtn 24,11) בַּח֖וּץ תַּעֲמֹ֑ד וְהָאִ֗ישׁ אֲשֶׁ֤ר אַתָּה֙ נֹשֶׁ֣ה ב֔וֹ
 • (Dtn SP 24,10) משאת מאומה לא תבוא אל ביתו לעבט עבוטו (Dtn SP 24,11) בחוץ תעמד והאיש אשר אתה נשא בו הוא
2יוצא א[ליך את העבוט החוצה ואם איש עני הוא לא תשכב בעבטו השב תשיב לו]
 • (Dtn 24,11) יוֹצִ֥יא אֵלֶ֛יךָ אֶֽת־ הַעֲב֖וֹט הַחֽוּצָה׃ (Dtn 24,12) וְאִם־ אִ֥ישׁ עָנִ֖י ה֑וּא לֹ֥א תִשְׁכַּ֖ב בַּעֲבֹטֽוֹ׃ (Dtn 24,13) הָשֵׁב֩ תָּשִׁ֨יב ל֤וֹ
 • (Dtn SP 24,11) יוצא אליך את העבוט החוצה (Dtn SP 24,12) ואם איש עני הוא לא תשכב בעבוטו (Dtn SP 24,13) השיב תשיב לו
3את העבט כבוא השמש[ ושכב בשלמתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך ]
 • (Dtn 24,13) אֶֽת־ הַעֲבוֹט֙ כְּבֹ֣א הַשֶּׁ֔מֶשׁ וְשָׁכַ֥ב בְּשַׂלְמָת֖וֹ וּבֵֽרֲכֶ֑ךָּ וּלְךָ֙ תִּהְיֶ֣ה צְדָקָ֔ה לִפְנֵ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ׃ ס
 • (Dtn SP 24,13) את העבוט כבוא השמש ושכב בשמלתו וברכך ולך תהיה צדקה לפני יהוה אלהיך *
4לא תעשק שכר עני ואביון מאח[יך או מגרך אשר בארצך בשעריך ביומו תתן שכרו ולא תבוא]
 • (Dtn 24,14) לֹא־ תַעֲשֹׁ֥ק שָׂכִ֖יר עָנִ֣י וְאֶבְי֑וֹן מֵאַחֶ֕יךָ א֧וֹ מִגֵּרְךָ֛ אֲשֶׁ֥ר בְּאַרְצְךָ֖ בִּשְׁעָרֶֽיךָ׃ (Dtn 24,15) בְּיוֹמוֹ֩ תִתֵּ֨ן שְׂכָר֜וֹ וְֽלֹא־ תָב֧וֹא
 • (Dtn SP 24,14) לא תעשק שכיר עני ואביון מאחיך או מגריך אשר בארצך בשעריך (Dtn SP 24,15) ביומו תתן שכרו ולא תבוא
5עליו השמש כי עני הוא ו[א]ל[יו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך]
 • (Dtn 24,15) עָלָ֣יו הַשֶּׁ֗מֶשׁ כִּ֤י עָנִי֙ ה֔וּא וְאֵלָ֕יו ה֥וּא נֹשֵׂ֖א אֶת־ נַפְשׁ֑וֹ וְלֹֽא־ יִקְרָ֤א עָלֶ֙יךָ֙ אֶל־ יְהוָ֔ה וְהָיָ֥ה בְךָ֖
 • (Dtn SP 24,15) עליו השמש כי עני הוא ואליו הוא נשא את נפשו ולא יקרא עליך אל יהוה והיה בך
6[ח]טא לא ימות אב[ות על בנים ובנים לא יומתו על אבות איש בחטאו יומתו ]
 • (4Q34 frg. 3,1) [לא יומתו על א]בות איש בחטא֯[ו יומתו
 • (Dtn 24,15) חֵֽטְא׃ ס (Dtn 24,16) לֹֽא־ יוּמְת֤וּ אָבוֹת֙ עַל־ בָּנִ֔ים וּבָנִ֖ים לֹא־ יוּמְת֣וּ עַל־ אָב֑וֹת אִ֥יש בְּחֶטְא֖וֹ יוּמָֽתוּ׃ ס
 • (Dtn SP 24,15) חטא (Dtn SP 24,16) לא יומתו אבות על בנים ובנים לא יומתו על האבות איש בחטאו יומת
frg. 9
1[לא יהיה לך בכיסך אבן ]ואב[ן גדולה וקטנה לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדולה וקטנה]
 • (4Q34 frg. 6-9,1) [בביתך איפה ואיפה ג]דולה ו֯[קטנה
 • (Dtn 25,13) לֹֽא־ יִהְיֶ֥ה לְךָ֛ בְּכִֽיסְךָ֖ אֶ֣בֶן וָאָ֑בֶן גְּדוֹלָ֖ה וּקְטַנָּֽה׃ ס (Dtn 25,14) לֹא־ יִהְיֶ֥ה לְךָ֛ בְּבֵיתְךָ֖ אֵיפָ֣ה וְאֵיפָ֑ה גְּדוֹלָ֖ה וּקְטַנָּֽה׃
 • (Dtn SP 25,13) לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן גדלה וקטנה (Dtn SP 25,14) לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה גדלה וקטנה
2[אבן שלמה וצד]ק יהיה[ לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכו ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן]
 • (4Q34 frg. 6-9,1) אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך] (4Q34 frg. 6-9,2) [למען ]י֯אריכו֯[ ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן
 • (Dtn 25,15) אֶ֣בֶן שְׁלֵמָ֤ה וָצֶ֙דֶק֙ יִֽהְיֶה־ לָּ֔ךְ אֵיפָ֧ה שְׁלֵמָ֛ה וָצֶ֖דֶק יִֽהְיֶה־ לָּ֑ךְ לְמַ֙עַן֙ יַאֲרִ֣יכוּ יָמֶ֔יךָ עַ֚ל הֽ͏ָאֲדָמָ֔ה אֲשֶׁר־ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֥ן
 • (Dtn SP 25,15) אבן שלמה וצדק יהיה לך איפה שלמה וצדק יהיה לך למען יאריכון ימיך על האדמה אשר יהוה אלהיך נתן
3[לך כי תועבת יהוה א]ל[ה]יך כל ע[שה אלה כל עשה עול זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך]
 • (4Q34 frg. 6-9,2) לך כי תועבת יהוה אלהיך] (4Q34 frg. 6-9,3) [כל ]ע֯שה אלה כ֯[ל עשה עול זכור ]את א[שר עשה לך עמלק] (4Q34 frg. 6-9,4) בדרך
 • (Dtn 25,15) לָֽךְ׃ (Dtn 25,16) כִּ֧י תוֹעֲבַ֛ת יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ כָּל־ עֹ֣שֵׂה אֵ֑לֶּה כֹּ֖ל עֹ֥שֵׂה עָֽוֶל׃ פ (Dtn 25,17) זָכ֕וֹר אֵ֛ת אֲשֶׁר־ עָשָׂ֥ה לְךָ֖ עֲמָלֵ֑ק בַּדֶּ֖רֶךְ
 • (Dtn SP 25,15) לך (Dtn SP 25,16) כי תועבת יהוה אלהיך כל עשה אלה כל עשה עול (Dtn SP 25,17) זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך
4[בצאתכם ממצרים א]שר֯ קר[ך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים]
 • (4Q34 frg. 6-9,4) בצאתכם ממ֯[צרים אשר קרך ב]דרך ויזנב בך כל [הנחשלים אחריך] (4Q34 frg. 6-9,5) ואתה עיף֯[ וי]ג֯ע ולא֯[ ירא אלהים
 • (Dtn 25,17) בְּצֵאתְכֶ֥ם מִמִּצְרָֽיִם׃ (Dtn 25,18) אֲשֶׁ֨ר קָֽרְךָ֜ בַּדֶּ֗רֶךְ וַיְזַנֵּ֤ב בְּךָ֙ כָּל־ הַנֶּחֱשָׁלִ֣ים אַֽחַרֶ֔יךָ וְאַתָּ֖ה עָיֵ֣ף וְיָגֵ֑עַ וְלֹ֥א יָרֵ֖א אֱלֹהִֽים׃
 • (Dtn SP 25,17) בצאתכם ממצרים (Dtn SP 25,18) אשר קרך בדרך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך ואתה עיף ויגע ולא ירא אלהים
frg. 10
1[הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהי]ה לרא[ש ואתה תהיה לזנב ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך]
 • (Dtn 28,44) ה֣וּא יַלְוְךָ֔ וְאַתָּ֖ה לֹ֣א תַלְוֶ֑נּוּ ה֚וּא יִהְיֶ֣ה לְרֹ֔אשׁ וְאַתָּ֖ה תִּֽהְיֶ֥ה לְזָנָֽב׃ (Dtn 28,45) וּבָ֨אוּ עָלֶ֜יךָ כָּל־ הַקְּלָל֣וֹת הָאֵ֗לֶּה וּרְדָפ֙וּךָ֙
 • (Dtn SP 28,44) הוא ילוך ואתה לא תלונו הוא יהיה לראש ואתה תהיה לזנב (Dtn SP 28,45) ובאו עליך כל הקללות האלה ורדפוך
2[והשיגוך עד השמדך כי לא שמעת ב]קול יהוה אלה[י]ך[ לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך והיו בך לאות]
 • (Dtn 28,45) וְהִשִּׂיג֔וּךָ עַ֖ד הִשָּֽׁמְדָ֑ךְ כִּי־ לֹ֣א שָׁמַ֗עְתָּ בְּקוֹל֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לִשְׁמֹ֛ר מִצְוֺתָ֥יו וְחֻקֹּתָ֖יו אֲשֶׁ֥ר צִוָּֽךְ׃ (Dtn 28,46) וְהָי֣וּ בְךָ֔ לְא֖וֹת
 • (Dtn SP 28,45) והשיגוך עד השמידוך כי לא שמעת בקול יהוה אלהיך לשמר מצותיו וחקתיו אשר צוך (Dtn SP 28,46) והיו בך לאות
3[ולמופת ובזרעך עד עול]ם תחת אשר לא[ עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל]
 • (4Q42 frg. 12-14,1) [תחת אשר לא עבדת את י]הוה אלהיך[ בשמחה ובטוב לבב מרב כל
 • (Dtn 28,46) וּלְמוֹפֵ֑ת וּֽבְזַרְעֲךָ֖ עַד־ עוֹלָֽם׃ (Dtn 28,47) תַּ֗חַת אֲשֶׁ֤ר לֹא־ עָבַ֙דְתָּ֙ אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּשִׂמְחָ֖ה וּבְט֣וּב לֵבָ֑ב מֵרֹ֖ב כֹּֽל׃
 • (Dtn SP 28,46) ולמופת ובזרעך עד עולם (Dtn SP 28,47) תחת אשר לא עבדת את יהוה אלהיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל
4[ועבדת את ]איביך אשר ישל[חנו יהוה בך ברעב ובצמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו אתך]
 • (4Q30 frg. 51,1) [ישלחנו י]ה֯[ו]ה֯ בך ברע֯ב֯ ו֯ב֯[צמא ובעירם ובחסר כל ונתן על ברזל] (4Q30 frg. 51,2) [על ]צוארך עד השמיד֯[ו אתך
 • (4Q42 frg. 12-14,1) ועבדת] (4Q42 frg. 12-14,2) [את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ו]בצמא ובערום[ ובחסר כל ונתן על ברזל על צוארך עד השמידו] (4Q42 frg. 12-14,3) [אתך
 • (Dtn 28,48) וְעָבַדְתָּ֣ אֶת־ אֹיְבֶ֗יךָ אֲשֶׁ֨ר יְשַׁלְּחֶ֤נּוּ יְהוָה֙ בָּ֔ךְ בְּרָעָ֧ב וּבְצָמָ֛א וּבְעֵירֹ֖ם וּבְחֹ֣סֶר כֹּ֑ל וְנָתַ֞ן עֹ֤ל בַּרְזֶל֙ עַל־ צַוָּארֶ֔ךָ עַ֥ד הִשְׁמִיד֖וֹ אֹתָֽךְ׃
 • (Dtn SP 28,48) ועבדת את איביך אשר ישלחנו יהוה בך ברעב ובצמא ובערום ובחסר כל ונתן עול ברזל על צוארך עד השמידו אתך *
frg. 11
1-- אתם ]נצבים֯[ היום כלכם לפני יהוה אלהיכם ראשיכם שבטיכם]
 • (Dtn 29,9) אַתֶּ֨ם נִצָּבִ֤ים הַיּוֹם֙ כֻּלְּכֶ֔ם לִפְנֵ֖י יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם רָאשֵׁיכֶ֣ם שִׁבְטֵיכֶ֗ם
 • (Dtn SP 29,9) אתם נצבים היום כלכם לפני יהוה אלהיכם ראשיכם שבטיכם
2[זקניכם ושטריכם כל איש ישר]אל טפכם ונ[שיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך עד]
 • (Dtn 29,9) זִקְנֵיכֶם֙ וְשֹׁ֣טְרֵיכֶ֔ם כֹּ֖ל אִ֥ישׁ יִשְׂרָאֵֽל׃ (Dtn 29,10) טַפְּכֶ֣ם נְשֵׁיכֶ֔ם וְגֵ֣רְךָ֔ אֲשֶׁ֖ר בְּקֶ֣רֶב מַחֲנֶ֑יךָ מֵחֹטֵ֣ב עֵצֶ֔יךָ עַ֖ד
 • (Dtn SP 29,9) זקניכם ושטריכם כל איש ישראל (Dtn SP 29,10) טפכם ונשיכם וגרך אשר בקרב מחניך מחטב עציך ועד
3[שאב מימיך לעברך בברית יהוה א]להי[ך ובאלתו אשר יהוה אלהיך כרת עמך היום]
 • (Dtn 29,10) שֹׁאֵ֥ב מֵימֶֽיךָ׃ (Dtn 29,11) לְעָבְרְךָ֗ בִּבְרִ֛ית יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ וּבְאָלָת֑וֹ אֲשֶׁר֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ כֹּרֵ֥ת עִמְּךָ֖ הַיּֽוֹם׃
 • (Dtn SP 29,10) שאב מימיך (Dtn SP 29,11) להעברך בברית יהוה אלהיך ובאלתו אשר יהוה אלהיך כרת עמך היום
frg. 12-13 i
1[דבר לך וכאשר נשבע לאבתיך לאברהם ליצחק וליע]ק֯ב ולא אתכם [לבדכם א]נכי כרת את
 • (Dtn 29,12) דִּבֶּר־ לָ֑ךְ וְכַאֲשֶׁ֤ר נִשְׁבַּע֙ לַאֲבֹתֶ֔יךָ לְאַבְרָהָ֥ם לְיִצְחָ֖ק וּֽלְיַעֲקֹֽב׃ (Dtn 29,13) וְלֹ֥א אִתְּכֶ֖ם לְבַדְּכֶ֑ם אָנֹכִ֗י כֹּרֵת֙ אֶת־
 • (Dtn SP 29,12) דבר לך וכאשר נשבע לאבותיך לאברהם ליצחק וליעקב * (Dtn SP 29,13) ולא אתכם לבדכם אנכי כרת את
2[הברית הזאת ואת האלה הזאת כי את אשר ישנו פה ]עמנים היום לפני יהוה אלהינו ואת
 • (Dtn 29,13) הַבְּרִ֣ית הַזֹּ֔את וְאֶת־ הָאָלָ֖ה הַזֹּֽאת׃ (Dtn 29,14) כִּי֩ אֶת־ אֲשֶׁ֨ר יֶשְׁנ֜וֹ פֹּ֗ה עִמָּ֙נוּ֙ עֹמֵ֣ד הַיּ֔וֹם לִפְנֵ֖י יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ וְאֵ֨ת
 • (Dtn SP 29,13) הברית הזאת ואת האלה הזאת (Dtn SP 29,14) כי את אשר ישנו פה עמנו עמד היום לפני יהוה אלהינו ואת
3[אשר איננו פה עמנו היום כי אתם ידעתם ]את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר
 • (Dtn 29,14) אֲשֶׁ֥ר אֵינֶ֛נּוּ פֹּ֖ה עִמָּ֥נוּ הַיּֽוֹם׃ (Dtn 29,15) כִּֽי־ אַתֶּ֣ם יְדַעְתֶּ֔ם אֵ֥ת אֲשֶׁר־ יָשַׁ֖בְנוּ בְּאֶ֣רֶץ מִצְרָ֑יִם וְאֵ֧ת אֲשֶׁר־
 • (Dtn SP 29,14) אשר איננו פה עמנו היום (Dtn SP 29,15) כי אתם ידעתם את אשר ישבנו בארץ מצרים ואת אשר
4[עברנו בקרב הגוים אשר עברתם ו]ת[ר]או את [שקוציה]ם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב
 • (Dtn 29,15) עָבַ֛רְנוּ בְּקֶ֥רֶב הַגּוֹיִ֖ם אֲשֶׁ֥ר עֲבַרְתֶּֽם׃ (Dtn 29,16) וַתִּרְאוּ֙ אֶת־ שִׁקּ֣וּצֵיהֶ֔ם וְאֵ֖ת גִּלֻּלֵיהֶ֑ם עֵ֣ץ וָאֶ֔בֶן כֶּ֥סֶף וְזָהָ֖ב
 • (Dtn SP 29,15) עברנו בקרב הגוים אשר עברתם (Dtn SP 29,16) ותראו את שקציהם ואת גלוליהם עץ ואבן כסף וזהב
5[אשר עמהם פן יש בכם איש או אשה ]או משפחה א[ו שבט א]שר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו
 • (4Q30 frg. 53,1) [משפחה או שבט אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו
 • (Dtn 29,16) אֲשֶׁ֥ר עִמָּהֶֽם׃ (Dtn 29,17) פֶּן־ יֵ֣שׁ בָּ֠כֶם אִ֣ישׁ אוֹ־ אִשָּׁ֞ה א֧וֹ מִשְׁפָּחָ֣ה אוֹ־ שֵׁ֗בֶט אֲשֶׁר֩ לְבָב֨וֹ פֹנֶ֤ה הַיּוֹם֙ מֵעִם֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֔ינוּ
 • (Dtn SP 29,16) אשר עמהם (Dtn SP 29,17) פן יש בכם איש או אשה או משפחה או שבט אשר לבבו פנה היום מעם יהוה אלהינו
6[ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שרש פ]רה ראש ולענה והיה בשמעו את דברי
 • (1QS 2,12) והיה (1QS 2,13) בשומעו את דברי הברית הזות יתברכ
 • (4Q30 frg. 53,1) ללכת לעב]ד֯ (4Q30 frg. 53,2) [את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה והי]ה בשמעו (4Q30 frg. 53,3) [את דברי
 • (Dtn 29,17) לָלֶ֣כֶת לַעֲבֹ֔ד אֶת־ אֱלֹהֵ֖י הַגּוֹיִ֣ם הָהֵ֑ם פֶּן־ יֵ֣שׁ בָּכֶ֗ם שֹׁ֛רֶשׁ פֹּרֶ֥ה רֹ֖אשׁ וְלַעֲנָֽה׃ (Dtn 29,18) וְהָיָ֡ה בְּשָׁמְעוֹ֩ אֶת־ דִּבְרֵ֨י
 • (Dtn SP 29,17) ללכת לעבד את אלהי הגוים ההם פן יש בכם שרש פרה ראש ולענה (Dtn SP 29,18) והיה בשמעו את דברי
7[האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרר]ות לבי אלך למע[ן -- ]○○[ -- ]
 • (1QS 2,13) בלבבו לאמור שלום יהי לי (1QS 2,14) כיא בשרירות לבי אלכ ונספתה רוחו
 • (4Q30 frg. 53,3) האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום ]יהיה לי כי (4Q30 frg. 53,4) [בשררות לבי אלך למען ספות הרוה
 • (Dtn 29,18) הָֽאָלָ֜ה הַזֹּ֗את וְהִתְבָּרֵ֨ךְ בִּלְבָב֤וֹ לֵאמֹר֙ שָׁל֣וֹם יִֽהְיֶה־ לִּ֔י כִּ֛י בִּשְׁרִר֥וּת לִבִּ֖י אֵלֵ֑ךְ לְמַ֛עַן סְפ֥וֹת הָרָוָ֖ה
 • (Dtn SP 29,18) האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי כי בשרירות לבי אלך למען ספות הרואה
8[את הצמאה לא יאבה יהוה סלח לו כי אז יעשן אף יהוה וקנא]תו באיש[ ההוא ורבצה בו]
 • (1QS 2,14) הצמאה עם הרווה (הרויה) לאין (1QS 2,15) סליחה אפ אל וקנאת ודבקו (ידבקו) בו
 • (4Q30 frg. 53,4) את הצמאה לא י]אבה יהוה (4Q30 frg. 53,5) [סלח לו כי אז יעשן אף יהוה -- ]○הוא ודבקה בו
 • (Dtn 29,18) אֶת־ הַצְּמֵאָֽה׃ (Dtn 29,19) לֹא־ יֹאבֶ֣ה יְהוָה֮ סְלֹ֣חַֽ לוֹ֒ כִּ֣י אָ֠ז יֶעְשַׁ֨ן אַף־ יְהוָ֤ה וְקִנְאָתוֹ֙ בָּאִ֣ישׁ הַה֔וּא וְרָ֤בְצָה־ בּוֹ֙
 • (Dtn SP 29,18) את הצמאה (Dtn SP 29,19) לא יאבה יהוה לסלח לו כי אז יחר אף יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצו בו
9[כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את שמו מתחת השמים ו]ה֯בדילו[ יהוה לרעה מכל]
 • (1QS 2,15) כול
 • (4Q30 frg. 53,5) כל
 • (Dtn 29,19) כָּל־ הָ֣אָלָ֔ה הַכְּתוּבָ֖ה בַּסֵּ֣פֶר הַזֶּ֑ה וּמָחָ֤ה יְהוָה֙ אֶת־ שְׁמ֔וֹ מִתַּ֖חַת הַשָּׁמָֽיִם׃ (Dtn 29,20) וְהִבְדִּיל֤וֹ יְהוָה֙ לְרָעָ֔ה מִכֹּ֖ל שִׁבְטֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל כְּכֹל֙
 • (Dtn SP 29,19) כל האלה הכתובה בספר הזה ומחה יהוה את שמו מתחת השמים (Dtn SP 29,20) והבדילו יהוה לרעה מכל שבטי ישראל ככל
frg. 13 ii
1ו[בחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך לאהבה את יהוה אלהיך לשמע בקלו]
 • (Dtn 30,19) וּבָֽחַרְתָּ֙ בַּֽחַיִּ֔ים לְמַ֥עַן תִּחְיֶ֖ה אַתָּ֥ה וְזַרְעֶֽךָ׃ (Dtn 30,20) לְאַֽהֲבָה֙ אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לִשְׁמֹ֥עַ בְּקֹל֖וֹ
 • (Dtn SP 30,19) ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך (Dtn SP 30,20) לאהבה את יהוה אלהיך ולשמע בקולו
2ולדבקה בו כי[ הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבתיך לאברהם]
 • (1Q22 2,5) [כי] הוא חי[יכה] ואורך ימ[יכה]
 • (Dtn 30,20) וּלְדָבְקָה־ ב֑וֹ כִּ֣י ה֤וּא חַיֶּ֙יךָ֙ וְאֹ֣רֶךְ יָמֶ֔יךָ לָשֶׁ֣בֶת עַל־ הָאֲדָמָ֗ה אֲשֶׁר֩ נִשְׁבַּ֨ע יְהוָ֧ה לַאֲבֹתֶ֛יךָ לְאַבְרָהָ֛ם
 • (Dtn SP 30,20) ולהדבקה בו כי הוא חייך וארך ימיך לשבת על האדמה אשר נשבע יהוה לאבותיך לאברהם
3ליצחק וליעקב לתת להם[ ]
 • (Dtn 30,20) לְיִצְחָ֥ק וּֽלְיַעֲקֹ֖ב לָתֵ֥ת לָהֶֽם׃ פ
 • (Dtn SP 30,20) ליצחק וליעקב לתת לכם *
4ויכל משה לדבר את כל הד[ברים האלה אל כל ישראל ויאמר אלהם בן מאה ועשרים שנה אנכי]
 • (Dtn 31,1) וַיֵּ֖לֶךְ מֹשֶׁ֑ה וַיְדַבֵּ֛ר אֶת־ הַדְּבָרִ֥ים הָאֵ֖לֶּה אֶל־ כָּל־ יִשְׂרָאֵֽל׃ (Dtn 31,2) וַיֹּ֣אמֶר אֲלֵהֶ֗ם בֶּן־ מֵאָה֩ וְעֶשְׂרִ֨ים שָׁנָ֤ה אָנֹכִי֙
 • (Dtn SP 31,1) וילך משה וידבר את הדברים האלה אל כל ישראל (Dtn SP 31,2) ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי
5היום לא אוכל עוד לצאת ו[לבוא ויהוה אמר אלי לא תעבר את הירדן הזה יהוה אלהיך הוא]
 • (Dtn 31,2) הַיּ֔וֹם לֹא־ אוּכַ֥ל ע֖וֹד לָצֵ֣את וְלָב֑וֹא וַֽיהוָה֙ אָמַ֣ר אֵלַ֔י לֹ֥א תַעֲבֹ֖ר אֶת־ הַיַּרְדֵּ֥ן הַזֶּֽה׃ (Dtn 31,3) יְהוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ ה֣וּא ׀
 • (Dtn SP 31,2) היום לא אוכל עוד לצאת ולבוא ויהוה האמר אלי לא תעבר את הירדן הזה (Dtn SP 31,3) יהוה אלהיך הוא
6עובר לפניך הוא ישמיד[ את הגוים האלה מלפניך וירשתם יהושע הוא עבר לפניך]
 • (Dtn 31,3) עֹבֵ֣ר לְפָנֶ֗יךָ הֽוּא־ יַשְׁמִ֞יד אֶת־ הַגּוֹיִ֥ם הָאֵ֛לֶּה מִלְּפָנֶ֖יךָ וִֽירִשְׁתָּ֑ם יְהוֹשֻׁ֗עַ ה֚וּא עֹבֵ֣ר לְפָנֶ֔יךָ
 • (Dtn SP 31,3) העבר לפניך הוא ישמיד את הגוים האלה מלפניך וירשתם ויהושע הוא העבר לפניך
7כאשר דבר יהוה ועשה֯[ יהוה להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשר השמיד אתם]
 • (Dtn 31,3) כַּאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּ֥ר יְהוָֽה׃ (Dtn 31,4) וְעָשָׂ֤ה יְהוָה֙ לָהֶ֔ם כַּאֲשֶׁ֣ר עָשָׂ֗ה לְסִיח֥וֹן וּלְע֛וֹג מַלְכֵ֥י הָאֱמֹרִ֖י וּלְאַרְצָ֑ם אֲשֶׁ֥ר הִשְׁמִ֖יד אֹתָֽם׃
 • (Dtn SP 31,3) כאשר דבר יהוה (Dtn SP 31,4) ועשה יהוה להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמרי ולארצם אשר השמיד אתם
8ונתנם יהוה לפניך[ ועשיתם להם ככל המצוה אשר צויתי אתכם חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו]
 • (Dtn 31,5) וּנְתָנָ֥ם יְהוָ֖ה לִפְנֵיכֶ֑ם וַעֲשִׂיתֶ֣ם לָהֶ֔ם כְּכָל־ הַמִּצְוָ֔ה אֲשֶׁ֥ר צִוִּ֖יתִי אֶתְכֶֽם׃ (Dtn 31,6) חִזְק֣וּ וְאִמְצ֔וּ אַל־ תִּֽירְא֥וּ וְאַל־ תַּעַרְצ֖וּ
 • (Dtn SP 31,5) ונתנם יהוה לפניכם ועשיתם להם ככל המצוה אשר צויתי אתכם (Dtn SP 31,6) חזקו ואמצו אל תיראו ואל תערצו
9[מפניהם כי ]יהוה א֯[להיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך]
 • (Dtn 31,6) מִפְּנֵיהֶ֑ם כִּ֣י ׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ ה֚וּא הַהֹלֵ֣ךְ עִמָּ֔ךְ לֹ֥א יַרְפְּךָ֖ וְלֹ֥א יַעַזְבֶֽךָּ׃ פ
 • (Dtn SP 31,6) מפניהם כי יהוה אלהיך הוא ההלך עמך לא ירפך ולא יעזבך *
frg. 14
1[תבוא את העם הזה אל הארץ א]שר נש[בע יהוה לאבתם לתת להם ואתה תנחילנה אותם]
 • (Dtn 31,7) תָּבוֹא֙ אֶת־ הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה אֶל־ הָאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֨ר נִשְׁבַּ֧ע יְהוָ֛ה לַאֲבֹתָ֖ם לָתֵ֣ת לָהֶ֑ם וְאַתָּ֖ה תַּנְחִילֶ֥נָּה אוֹתָֽם׃
 • (Dtn SP 31,7) תביא את העם הזה אל הארץ אשר נשבע יהוה לאבותם לתת להם ואתה תנחלנה אתם
2[ויהוה הוא ההלך לפניך הוא יה]יה עמך[ לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת ויכתב]
 • (Dtn 31,8) וַֽיהוָ֞ה ה֣וּא ׀ הַהֹלֵ֣ךְ לְפָנֶ֗יךָ ה֚וּא יִהְיֶ֣ה עִמָּ֔ךְ לֹ֥א יַרְפְּךָ֖ וְלֹ֣א יַֽעַזְבֶ֑ךָּ לֹ֥א תִירָ֖א וְלֹ֥א תֵחָֽת׃ (Dtn 31,9) וַיִּכְתֹּ֣ב
 • (Dtn SP 31,8) ויהוה הוא ההלך לפניך והוא יהיה עמך לא ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת (Dtn SP 31,9) ויכתב
3[משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים] ב֯ני לוי הנש[אים את ארון ברית יהוה ואל כל זקני]
 • (4Q29 frg. 2 ii+4,8) [לו]י הנשאים[ את ארון ברית יהוה ואל כל זקני
 • (4Q35 frg. 10,1) הזאת על֯[ ספר ויתנה אל הכהנים בני לוי הנשאים את ארון ברית יהוה ואל כל זקני
 • (Dtn 31,9) מֹשֶׁה֮ אֶת־ הַתּוֹרָ֣ה הַזֹּאת֒ וַֽיִּתְּנָ֗הּ אֶל־ הַכֹּהֲנִים֙ בְּנֵ֣י לֵוִ֔י הַנֹּ֣שְׂאִ֔ים אֶת־ אֲר֖וֹן בְּרִ֣ית יְהוָ֑ה וְאֶל־ כָּל־ זִקְנֵ֖י
 • (Dtn SP 31,9) משה את התורה הזאת ויתנה אל הכהנים בני לוי הנשאים את ארון ברית יהוה ואל כל זקני
4[ישראל ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים במע]ד֯ ש[נת השמטה בחג הסכות]
 • (4Q29 frg. 2 ii+4,8) ישראל ויצו משה אותם לאמר מקץ שבע שנים] (4Q29 frg. 2 ii+4,9) במעד שנת ○[ -- בחג הסכות
 • (4Q35 frg. 10,1) ישראל ויצו] (4Q35 frg. 10,2) משה את֯[ם ביום ההוא לאמר מקץ שבע שנים במעד שנת השמטה בחג הסכות בבוא]
 • (Dtn 31,9) יִשְׂרָאֵֽל׃ (Dtn 31,10) וַיְצַ֥ו מֹשֶׁ֖ה אוֹתָ֣ם לֵאמֹ֑ר מִקֵּ֣ץ ׀ שֶׁ֣בַע שָׁנִ֗ים בְּמֹעֵ֛ד שְׁנַ֥ת הַשְּׁמִטָּ֖ה בְּחַ֥ג הַסֻּכּֽוֹת׃
 • (Dtn SP 31,9) ישראל (Dtn SP 31,10) ויצו משה אתם לאמר מקץ שבע שנים במועד שנת השמטה בחג הסכות
frg. 15
1-- הקהל את העם האנ]שים והנ֯[שים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען]
 • (4Q29 frg. 2 ii+4,10) הקהל את העם האנשים והנשים] (4Q29 frg. 2 ii+4,11) והטף וגרך [אשר בשעריך למען ישמעו ולמען
 • (Dtn 31,12) הַקְהֵ֣ל אֶת־ הָעָ֗ם הָֽאֲנָשִׁ֤ים וְהַנָּשִׁים֙ וְהַטַּ֔ף וְגֵרְךָ֖ אֲשֶׁ֣ר בִּשְׁעָרֶ֑יךָ לְמַ֨עַן יִשְׁמְע֜וּ וּלְמַ֣עַן
 • (Dtn SP 31,12) הקהל את העם האנשים והנשים והטף וגרך אשר בשעריך למען ישמעו ולמען
2[ילמדו ויראו את יהוה אלהיכם ושמר]ו לעשות א[ת כל דברי התורה הזאת ובניהם אשר לא ידעו]
 • (4Q29 frg. 2 ii+4,11) ילמדו ויראו את יהוה אלהיכם ושמרו לעשות] (4Q29 frg. 2 ii+4,12) את כל דברי הת[ורה הזאת ובניהם אשר לא ידעו
 • (4Q39 frg. 6-7,1) [ילמדו ויראו את ]י֯הוה[ אלהי]ה֯ם ושמ֯[רו לעשות את כל דברי התורה]
 • (Dtn 31,12) יִלְמְד֗וּ וְיָֽרְאוּ֙ אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹֽהֵיכֶ֔ם וְשָֽׁמְר֣וּ לַעֲשׂ֔וֹת אֶת־ כָּל־ דִּבְרֵ֖י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּֽאת׃ (Dtn 31,13) וּבְנֵיהֶ֞ם אֲשֶׁ֣ר לֹֽא־ יָדְע֗וּ
 • (Dtn SP 31,12) ילמדו וייראו את יהוה אלהיכם ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת (Dtn SP 31,13) ובניהם אשר לא ידעו
3[ישמעו ולמדו ליראה את י]הוה אלה֯יכם֯[ כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עברים]
 • (4Q29 frg. 2 ii+4,12) ישמעו ולמדו ליראה את יהוה אלהיכם] (4Q29 frg. 2 ii+4,13) [כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אשר אתם עברים
 • (Dtn 31,13) יִשְׁמְעוּ֙ וְלָ֣מְד֔וּ לְיִרְאָ֖ה אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵיכֶ֑ם כָּל־ הַיָּמִ֗ים אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֤ם חַיִּים֙ עַל־ הָ֣אֲדָמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֜ם עֹבְרִ֧ים
 • (Dtn SP 31,13) ישמעו ולמדו ליראה את יהוה אלהיהם כל הימים אשר הם חיים על האדמה אשר אתם עברים
frg. 16-19
1-- ]○○ אבתיכם
2-- וירא יהוה וינאץ מכע]ס בניו ובנותיו
 • (4Q141 frg. 1 i,14) ו֯[יר]א יהוה ויקנא
 • (Dtn 32,19) וַיַּ֥רְא יְהוָ֖ה וַיִּנְאָ֑ץ מִכַּ֥עַס בָּנָ֖יו וּבְנֹתָֽיו׃
 • (Dtn SP 32,19) וירא יהוה וינאץ מכעס בניו ובנתיו
3[ויאמר אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם כי דור תהפכת המה בני]ם לא אמן בם֯
 • (4Q141 frg. 1 i,14) ו֯י֯ואמר א[סתירה] (4Q141 frg. 1 i,15) [פני] מהמה ואראה מה א֯[חריתמה] (4Q141 frg. 1 i,16) [כי ד]ו֯ר תה[פוכות המה בנים לא] (4Q141 frg. 1 i,17) [אמן בם ]○[ -- ]
 • (Dtn 32,20) וַיֹּ֗אמֶר אַסְתִּ֤ירָה פָנַי֙ מֵהֶ֔ם אֶרְאֶ֖ה מָ֣ה אַחֲרִיתָ֑ם כִּ֣י ד֤וֹר תַּהְפֻּכֹת֙ הֵ֔מָּה בָּנִ֖ים לֹא־ אֵמֻ֥ן בָּֽם׃
 • (Dtn SP 32,20) ויאמר אסתיר פני מהם ואראה מה אחריתם כי דור הפכות הם בנים לא האמן בם
4[הם קנאוני בלא ]אל [כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נב]ל[ אכעיסם ]
 • (Dtn 32,21) הֵ֚ם קִנְא֣וּנִי בְלֹא־ אֵ֔ל כִּעֲס֖וּנִי בְּהַבְלֵיהֶ֑ם וַאֲנִי֙ אַקְנִיאֵ֣ם בְּלֹא־ עָ֔ם בְּג֥וֹי נָבָ֖ל אַכְעִיסֵֽם׃
 • (Dtn SP 32,21) הם קנאוני בלא אל כעסוני באבליהם ואני אקניאם בלא עם בגוי נבל אכעיסם
5[כי אש קדחה ]ב֯אפי[ ותיקד עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבל]ה [ותלהט מוסדי הרים ]
 • (4Q38 frg. 4,1) כיא א]ש קדחה באפ֯[י ותיקד עד שאול] (4Q38 frg. 4,2) [תחתית ותאכל ארץ ויבו]לה ותלהט[ מוסדי הרים]
 • (Dtn 32,22) כִּי־ אֵשׁ֙ קָדְחָ֣ה בְאַפִּ֔י וַתִּיקַ֖ד עַד־ שְׁא֣וֹל תַּחְתִּ֑ית וַתֹּ֤אכַל אֶ֙רֶץ֙ וִֽיבֻלָ֔הּ וַתְּלַהֵ֖ט מוֹסְדֵ֥י הָרִֽים׃
 • (Dtn SP 32,22) כי אש קדחה באפי ותוקד עד שאל תחתית תאכל ארץ ויבולה תלהט מוסדי ההרים
6[אספה עלימו רעות חצי אכלה בם מזי רעב ולח]מי רשף ○○[ -- ]
 • (4Q38 frg. 4,3) [אספה עלימו רעות ]חצי[ אכלה בם -- ]
 • (Dtn 32,23) אַסְפֶּ֥ה עָלֵ֖ימוֹ רָע֑וֹת חִצַּ֖י אֲכַלֶּה־ בָּֽם׃ (Dtn 32,24) מְזֵ֥י רָעָ֛ב וּלְחֻ֥מֵי רֶ֖שֶׁף וְקֶ֣טֶב מְרִירִ֑י
 • (Dtn SP 32,23) אספה עליהם רעות וחצי אכלה בם (Dtn SP 32,24) מזה רעב לחמו רשף קטף מררים
7[ושן בהמות אשלח בם ע]ם חמ[ת זחלי עפר מחוץ תשכל חרב ומח]ד֯רים[ אימה]
 • (Dtn 32,24) וְשֶׁן־ בְּהֵמוֹת֙ אֲשַׁלַּח־ בָּ֔ם עִם־ חֲמַ֖ת זֹחֲלֵ֥י עָפָֽר׃ (Dtn 32,25) מִחוּץ֙ תְּשַׁכֶּל־ חֶ֔רֶב וּמֵחֲדָרִ֖ים אֵימָ֑ה
 • (Dtn SP 32,24) ושן בהמות אשלח בם עם חמת זחלי עפר (Dtn SP 32,25) מחוץ תשכל חרב ומחדרים אימה
8[גם בחור גם בתולה ]יונק עם איש[ שיבה אמרתי אפאיהם א]שבית מ[אנוש זכרם ]
 • (4Q38 frg. 5,1) [יונק עם איש ]ש֯יבה אמרת[י אפאיהם אשביתה] (4Q38 frg. 5,2) [מאנוש זכרם
 • (Dtn 32,25) גַּם־ בָּחוּר֙ גַּם־ בְּתוּלָ֔ה יוֹנֵ֖ק עִם־ אִ֥ישׁ שֵׂיבָֽה׃ (Dtn 32,26) אָמַ֖רְתִּי אַפְאֵיהֶ֑ם אַשְׁבִּ֥יתָה מֵאֱנ֖וֹשׁ זִכְרָֽם׃
 • (Dtn SP 32,25) גם בחור גם בתולה וינק עם איש שיבה (Dtn SP 32,26) אמרתי אפיהם אשבית מאנוש זכרם
9[לולי כעס אויב אגור פן ינכרו צרימו פן יאמרו ידינו רמה ו]לא אדני[ פעל כל זאת ]
 • (4Q38 frg. 5,2) לולי כ]ע֯ס אויב אגור פן [ינכרו]
 • (Dtn 32,27) לוּלֵ֗י כַּ֤עַס אוֹיֵב֙ אָג֔וּר פֶּֽן־ יְנַכְּר֖וּ צָרֵ֑ימוֹ פֶּן־ יֹֽאמְרוּ֙ יָדֵ֣ינוּ רָ֔מָה וְלֹ֥א יְהוָ֖ה פָּעַ֥ל כָּל־ זֹֽאת׃
 • (Dtn SP 32,27) לו לא כעס איבי אגור פן ינכרו צרינו פן יאמרו ידנו רמה ולא יהוה פעל כל זאת
10[כי גוי אבד עצות המה ואין בהם תבונה לו חכמו ישכילו זאת] יבי[נו לאחריתם]
 • (4Q266 frg. 3 ii,4) גוי אוב]ד עצות [המה מאשר אין בהם] (4Q266 frg. 3 ii,5) [בינה
 • (CD 5,17) הם גוי אבד עצות מאשר אין בהם֯ בינה כי מלפנים עמד
 • (Dtn 32,28) כִּי־ ג֛וֹי אֹבַ֥ד עֵצ֖וֹת הֵ֑מָּה וְאֵ֥ין בָּהֶ֖ם תְּבוּנָֽה׃ (Dtn 32,29) ל֥וּ חָכְמ֖וּ יַשְׂכִּ֣ילוּ זֹ֑את יָבִ֖ינוּ לְאַחֲרִיתָֽם׃
 • (Dtn SP 32,28) כי גוי אבד עצותהם ואין בהם תבונה (Dtn SP 32,29) לא חכמו וישכילו זאת ויבינו לאחריתם
frg. 20
1[בנימן אמר ידיד ]יה[וה] יש[כן לבטח עליו חפף עליו כל היום ובין כתיפיו שכן]
 • (4Q174 frg. 8,3) לבנימן אמ]ר יד֯יד י֯[הוה --]
 • (4Q35 frg. 11-15,5) ולבנימן א[מר י]דיד יהוה ישכן לבטח אל מח֯ו֯פף ע֯ל֯[יו
 • (Dtn 33,12) לְבִנְיָמִ֣ן אָמַ֔ר יְדִ֣יד יְהֹוָ֔ה יִשְׁכֹּ֥ן לָבֶ֖טַח עָלָ֑יו חֹפֵ֤ף עָלָיו֙ כָּל־ הַיּ֔וֹם וּבֵ֥ין כְּתֵיפָ֖יו שָׁכֵֽן׃ ס
 • (Dtn SP 33,12) ולבנימים אמר יד יד יהוה ישכן לבטח « » וחופף עליו כל היום ובין כתפתיו שכן *
2[וליוסף אמר מברכת י]הוה ארצו ממגד֯ ש֯מ֯[ים מטל ומתהום רבצת תחת וממגד]
 • (4Q35 frg. 11-15,5) ]וליוסף א[מר] מברכ[ת] (4Q35 frg. 11-15,6) יהוה ארצו וממגד שמים מ[ט]ל ומתהום ר֯ב֯צת תחת ו֯[ממגד
 • (Dtn 33,13) וּלְיוֹסֵ֣ף אָמַ֔ר מְבֹרֶ֥כֶת יְהֹוָ֖ה אַרְצ֑וֹ מִמֶּ֤גֶד שָׁמַ֙יִם֙ מִטָּ֔ל וּמִתְּה֖וֹם רֹבֶ֥צֶת תָּֽחַת׃
 • (Dtn SP 33,13) וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת
3[תבואת שמש וממגד גרש ור]חים וממגד ארץ ומ[לאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש]
 • (4Q35 frg. 11-15,6) תבואת שמש וממגד גרש ירחים (4Q35 frg. 11-15,7) וממגד ארץ ו֯מלאה ור[צון שכני סנה תבואתה לראש
 • (Dtn 33,14) תְּבוּאֹ֣ת שָׁ֑מֶשׁ וּמִמֶּ֖גֶד גֶּ֥רֶשׁ יְרָחִֽים׃ (Dtn 33,16) וּמִמֶּ֗גֶד אֶ֚רֶץ וּמְלֹאָ֔הּ וּרְצ֥וֹן שֹׁכְנִ֖י סְנֶ֑ה תָּב֙וֹאתָה֙ לְרֹ֣אשׁ
 • (Dtn SP 33,14) תבואת שמש וממגד גרושי ירחים (Dtn SP 33,16) וממגד ארץ ומלואה ורצון שכן סנה תבואתה לראש
4[יוסף ולקדקד נזיר אחיו ]בכור ש[ו]ר הדר לו[ וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו]
 • (4Q35 frg. 11-15,7) יוסף ולק]ד֯קד (4Q35 frg. 11-15,8) נזיר אחיו בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרנו בהם [עמים ינגח יחדו
 • (Dtn 33,16) יוֹסֵ֔ף וּלְקָדְקֹ֖ד נְזִ֥יר אֶחָֽיו׃ (Dtn 33,17) בְּכ֨וֹר שׁוֹר֜וֹ הָדָ֣ר ל֗וֹ וְקַרְנֵ֤י רְאֵם֙ קַרְנָ֔יו בָּהֶ֗ם עַמִּ֛ים יְנַגַּ֥ח יַחְדָּ֖ו
 • (Dtn SP 33,16) יוסף ולקדקד נזיר אחיו (Dtn SP 33,17) בכור שור הדר לו וקרני ראמי קרניו בהם עמים ינגח יחדו
frg. 21
1-- ו]לזבלון אמ֯[ר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך עמים הר יקראו]
 • (4Q35 frg. 11-15,9) ולזבולן אמר שמח זבולן בצא[תך ויששכר באהליך עמים ]הדו (י]ו֯דו) יקרא[ו
 • (Mas1c frg. a ii+b,1) מנ]ש֯ה ולזבולן אמר] (Mas1c frg. a ii+b,2) שמח זבולן בצאתך ויששכר באהל֯[י]ך֯ [עמים] הר יק֯רא[ו]
 • (Dtn 33,18) וְלִזְבוּלֻ֣ן אָמַ֔ר שְׂמַ֥ח זְבוּלֻ֖ן בְּצֵאתֶ֑ךָ וְיִשָּׂשכָ֖ר בְּאֹהָלֶֽיךָ׃ (Dtn 33,19) עַמִּים֙ הַר־ יִקְרָ֔אוּ
 • (Dtn SP 33,18) ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך (Dtn SP 33,19) עמים הרי יקראו
2[שם יזבחו זב]חי צד[ק כי שפע ימים יינקו ושפוני טמוני חול]
 • (4Q35 frg. 11-15,9) שמו] (4Q35 frg. 11-15,10) יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים ינקו ושפני טמני חו[ל
 • (Mas1c frg. a ii+b,3) שם יזבחו זבחי צדק כ֯[י] ש[פע ימים יינקו ו]שפנ֯י (Mas1c frg. a ii+b,4) טמוני חול
 • (Dtn 33,19) שָׁ֖ם יִזְבְּח֣וּ זִבְחֵי־ צֶ֑דֶק כִּ֣י שֶׁ֤פַע יַמִּים֙ יִינָ֔קוּ וּשְׂפוּנֵ֖י טְמ֥וּנֵי חֽוֹל׃ ס
 • (Dtn SP 33,19) ושם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים יינק ושפוני טמוני חול *
frg. 22
1[צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ]ישראל ול[דן אמר דן גור אריה יזנק מן הבשן]
 • (4Q174 frg. 9-10,4) צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל -- פשרו]
 • (4Q35 frg. 11-15,11) צדקת] (4Q35 frg. 11-15,12) [יהוה עשה ומשפ]ט֯ו֯ עם ישראל ולדן אמר דן[ ]○[ -- מן הבשן ]
 • (Mas1c frg. a ii+b,6) עם] צ֯ד֯ק֯ת֯ יהוה (Mas1c frg. a ii+b,7) עשה ומ֯[שפטיו עם ישראל ולדן אמ]ר דן גור (Mas1c frg. a ii+b,8) [אריה יזנק מן הבשן
 • (Dtn 33,21) צִדְקַ֤ת יְהוָה֙ עָשָׂ֔ה וּמִשְׁפָּטָ֖יו עִם־ יִשְׂרָאֵֽל׃ ס (Dtn 33,22) וּלְדָ֣ן אָמַ֔ר דָּ֖ן גּ֣וּר אַרְיֵ֑ה יְזַנֵּ֖ק מִן־ הַבָּשָֽׁן׃
 • (Dtn SP 33,21) צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם ישראל * (Dtn SP 33,22) ולדן אמר דן גור אריה ויזנק מן הבשן
2[ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא בר]כ֯ת יהוה[ ים ודרום ירשה]
 • (Mas1c frg. a ii+b,8) ולנפתלי אמר נ]פ֯תל[י] שבע (Mas1c frg. a ii+b,9) [רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשה
 • (Dtn 33,23) וּלְנַפְתָּלִ֣י אָמַ֔ר נַפְתָּלִי֙ שְׂבַ֣ע רָצ֔וֹן וּמָלֵ֖א בִּרְכַּ֣ת יְהוָ֑ה יָ֥ם וְדָר֖וֹם יְרָֽשָׁה׃ ס
 • (Dtn SP 33,23) ולנפתלי אמר נפתלי שבע ורצון ומלא ברכת יהוה ימה ודרום יירש *
frg. 23
1[ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן ]רגלו[ -- ]
 • (Mas1c frg. a ii+b,9) ולא]ש֯ר
 • (Dtn 33,24) וּלְאָשֵׁ֣ר אָמַ֔ר בָּר֥וּךְ מִבָּנִ֖ים אָשֵׁ֑ר יְהִ֤י רְצוּי֙ אֶחָ֔יו וְטֹבֵ֥ל בַּשֶּׁ֖מֶן רַגְלֽוֹ׃
 • (Dtn SP 33,24) ולאשר אמר ברוך מבנים אשר ויהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגליו
frg. 24
1-- ]א[ -- ]
2-- ]ויאמ○○[ -- ]
3-- ]○○ר֯י֯○○[ -- ]
frg. 25
1-- ]אחרו ○[ -- ]
2-- ]אר ○[ -- ]
frg. 26
1יו○[ -- ]
2וי○[ -- ]
3ש[ -- ]
frg. 27
1-- ]הם ב[ -- ]
2-- כל[ -- ]
frg. 28
1-- אלות֯[ -- ]
frg. 29
1-- ]אשר י[ -- ]
2-- ]ל[ -- ]
frg. 30
1-- ]אתם[ -- ]
frg. 31
1-- ]ד֯ פה[ -- ]
2-- ]ראיתם ○[ -- ]
frg. 32
1-- ]ות ה ○[ -- ]
2-- ]ל[ -- ]
frg. 33
1-- ]בה --
frg. 34
1-- ]לרע[ -- ]
frg. 35
1-- ]○יה○[ -- ]
frg. 36
1-- ]בצבא[ -- ]
frg. 37
1-- ]ב֯וא ○[ -- ]
2-- צ[ -- ]
frg. 38
1-- ]○[ -- ]
2-- ]○ל את֯[ -- ]
frg. 39
1-- ]לא ○[ -- ]
2-- ]ל[ -- ]
frg. 40
1-- ]מ[ -- ]
2-- ]שה ו○[ -- ]
frg. 41
1-- הכ[ -- ]
2-- ]○[ -- ]
frg. 42
1-- ]○ וב[ -- ]
frg. 43
1-- ]רים[ -- ]
frg. 44
1-- ]תם --
2-- ]○○○[ -- ]
frg. 45
1-- ]לכמ֯[ -- ]
2-- ]○[ -- ]
frg. 46
1-- ]בל[ -- ]
2-- ]ל[ -- ]
frg. 47
1-- ○[ -- ]
frg. 48
1-- ]○○[ -- ]
frg. 49
1-- ]○ לכם[ -- ]
frg. 50
1-- ]○ל○[ -- ]