Versionen

4Q30

©

Copyright


frg. 1
1[אעברה נא ואראה את האר]ץ֯ הט[ובה אשר בעבר הירדן]
 • (4Q31 2,14) יעשה כמעשיך וכגבורתך א]ע֯ברה נא ואראה (4Q31 2,15) את הארץ הטבה אשר בעב[ר הירדן
 • (Dtn 3,25) אֶעְבְּרָה־ נָּ֗א וְאֶרְאֶה֙ אֶת־ הָאָ֣רֶץ הַטּוֹבָ֔ה אֲשֶׁ֖ר בְּעֵ֣בֶר הַיַּרְדֵּ֑ן
 • (Dtn SP 3,25) אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן
2[ההר הטוב הזה והלב]נון ויתעב[ר יהוה בי למענכם ולא]
 • (4Q31 2,15) ההר הטוב ]הזה והלבנון ויתעבד (4Q31 2,16) יהוה בי למענכם ולא
 • (Dtn 3,25) הָהָ֥ר הַטּ֛וֹב הַזֶּ֖ה וְהַלְּבָנֽוֹן׃ (Dtn 3,26) וַיִּתְעַבֵּ֨ר יְהוָ֥ה בִּי֙ לְמַ֣עַנְכֶ֔ם וְלֹ֥א
 • (Dtn SP 3,25) ההר הטוב הזה והלבנון (Dtn SP 3,26) ויתעבר יהוה בי למענכם ולא
3[שמע אלי ויאמר ]יה֯ו֯[ה אלי רב לך אל תוסף דבר אלי עוד]
 • (4Q31 2,16) שמע[ אלי ויאמר יהוה אלי ר]ב֯ לך אל תסף דבר (4Q31 2,17) אלי עוד
 • (Dtn 3,26) שָׁמַ֖ע אֵלָ֑י וַיֹּ֨אמֶר יְהוָ֤ה אֵלַי֙ רַב־ לָ֔ךְ אַל־ תּ֗וֹסֶף דַּבֵּ֥ר אֵלַ֛י ע֖וֹד בַּדָּבָ֥ר הַזֶּֽה׃
 • (Dtn SP 3,26) שמע אלי * ויאמר יהוה אלי רב לך אל תוסיף דבר אלי עוד בדבר הזה
frg. 2-3 i
1[לע]שות עש[רת הדברים ויכתבם על שני לח]ות אבנים
 • (Dtn 4,13) צִוָּ֤ה אֶתְכֶם֙ לַעֲשׂ֔וֹת עֲשֶׂ֖רֶת הַדְּבָרִ֑ים וַֽיִּכְתְּבֵ֔ם עַל־ שְׁנֵ֖י לֻח֥וֹת אֲבָנִֽים׃
 • (Dtn SP 4,13) צוה אתכם לעשות עשרת הדברים ויכתבם על שני לוחת אבנים
2[ו]אותי צו[ה יהוה בעת ההוא ללמד אתכם ]ח֯קים ומשפטים
 • (Dtn 4,14) וְאֹתִ֞י צִוָּ֤ה יְהוָה֙ בָּעֵ֣ת הַהִ֔וא לְלַמֵּ֣ד אֶתְכֶ֔ם חֻקִּ֖ים וּמִשְׁפָּטִ֑ים
 • (Dtn SP 4,14) ואתי צוה יהוה בעת ההיא ללמד אתכם חקים ומשפטים
3ל֯עשותכם א֯[ותם בארץ אשר אתם עברים ה]ירדן שמה
 • (Dtn 4,14) לַעֲשֹׂתְכֶ֣ם אֹתָ֔ם בָּאָ֕רֶץ אֲשֶׁ֥ר אַתֶּ֛ם עֹבְרִ֥ים שָׁ֖מָּה
 • (Dtn SP 4,14) לעשותכם אתם בארץ אשר אתם עברים שמה
4[לרשתה ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ]ר֯איתם כל תמונ֯[ה]
 • (Dtn 4,14) לְרִשְׁתָּֽהּ׃ (Dtn 4,15) וְנִשְׁמַרְתֶּ֥ם מְאֹ֖ד לְנַפְשֹׁתֵיכֶ֑ם כִּ֣י לֹ֤א רְאִיתֶם֙ כָּל־ תְּמוּנָ֔ה
 • (Dtn SP 4,14) לרשתה (Dtn SP 4,15) ונשמרתם מאד לנפשתיכם כי לא ראיתם כל תמונה
5[ביום דבר יהוה אליכם בחרב מתוך האש פן תשח]תון ועשיתם
 • (Dtn 4,15) בְּי֗וֹם דִּבֶּ֨ר יְהוָ֧ה אֲלֵיכֶ֛ם בְּחֹרֵ֖ב מִתּ֥וֹךְ הָאֵֽשׁ׃ (Dtn 4,16) פֶּ֨ן־ תַּשְׁחִת֔וּן וַעֲשִׂיתֶ֥ם
 • (Dtn SP 4,15) ביום דבר יהוה אליכם בחורב מתוך האש
6[לכם פסל תמונת כל סמל תבנית זכר או נקבה תבנית כל ]בהמה אשר
 • (Dtn 4,16) לָכֶ֛ם פֶּ֖סֶל תְּמוּנַ֣ת כָּל־ סָ֑מֶל תַּבְנִ֥ית זָכָ֖ר א֥וֹ נְקֵבָֽה׃ (Dtn 4,17) תַּבְנִ֕ית כָּל־ בְּהֵמָ֖ה אֲשֶׁ֣ר
 • (Dtn SP 4,17) תבנית כל בהמה אשר
frg. 3 ii
2אשר נשבע[ להם כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפניך למן היום]
 • (4Q35 frg. 8,1) אשר נשבע להם כי שאל נא לימים ראשנים] (4Q35 frg. 8,2) אשר היו לפ[ניך למן היום
 • (4Q40 frg. 4,1) [כי שאל נא לימים ראשנים אשר היו לפני]כ֯ה֯ ל֯מ֯ן֯[ היום
 • (4Q42 frg. 2-4,3) אשר נשבע להם כי שאל נא לימים ]ר֯אשנים (4Q42 frg. 2-4,4) [אשר היו לפניך למן היום
 • (Dtn 4,31) אֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖ע לָהֶֽם׃ (Dtn 4,32) כִּ֣י שְׁאַל־ נָא֩ לְיָמִ֨ים רִֽאשֹׁנִ֜ים אֲשֶׁר־ הָי֣וּ לְפָנֶ֗יךָ לְמִן־ הַיּוֹם֙
 • (Dtn SP 4,31) אשר נשבע להם * (Dtn SP 4,32) כי שאל נא לימים הראישונים אשר היו לפניך למן היום
3אש[ר ]ב֯ר֯א֯[ אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הנהיה]
 • (4Q35 frg. 8,2) אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה] (4Q35 frg. 8,3) השמים ועד[ קצה השמים הנהיה
 • (4Q40 frg. 4,1) אשר ברא אלהים אדם] (4Q40 frg. 4,2) [על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמי]ם֯ הנהיה
 • (4Q42 frg. 2-4,4) אשר ברא אלהים אדם על הארץ ]ולמקצה (4Q42 frg. 2-4,5) [השמים ועד קצה השמים הנהיה
 • (Dtn 4,32) אֲשֶׁר֩ בָּרָ֨א אֱלֹהִ֤ים ׀ אָדָם֙ עַל־ הָאָ֔רֶץ וּלְמִקְצֵ֥ה הַשָּׁמַ֖יִם וְעַד־ קְצֵ֣ה הַשָּׁמָ֑יִם הֲנִֽהְיָ֗ה
 • (Dtn SP 4,32) אשר ברא אלהים אדם על הארץ ולמקצה השמים ועד קצה השמים הן
frg. 4
1[לא תתן לבנו ובתו לא תקח (4Q30 frg. 17-18,1) ל]בנך כ[י יסיר את בנך מאחרי ועבדו] (4Q30 frg. 17-18,1) ובנך וב]תך
 • (4Q30 frg. 4,1) תקח ל]בנך כ[י ובנך וב]תך (4Q30 frg. 17-18,1) ובנך וב]תך [ועבדך ואמתך] ל]בנך כ[י
 • (4Q45 frg. 2,2) ]בתך לא תתן לבנ[ו ובתו לא תקח לבנך] (4Q45 frg. 2,3) [כי יסיר את בנך מאחר]י ועבד
 • (Dtn 7,3) לֹא־ תִתֵּ֣ן לִבְנ֔וֹ וּבִתּ֖וֹ לֹא־ תִקַּ֥ח לִבְנֶֽךָ׃ (Dtn 7,4) כִּֽי־ יָסִ֤יר אֶת־ בִּנְךָ֙ מֵֽאַחֲרַ֔י וְעָבְד֖וּ (Dtn 12,18) וּבִנְךָ֤ וּבִתֶּ֙ךָ֙
 • (Dtn SP 7,3) לא תתן לבנו ובתו לא תקח לבנך (Dtn SP 7,4) כי יסיר את בנך מאחרי ועבד (Dtn SP 12,18) ובנך ובתך
2[אלהים אחרים וחרה אף יהוה (4Q30 frg. 17-18,2) ]אלהי[כם בכם והשמידך מהר] (4Q30 frg. 17-18,2) אלהי]ך
 • (4Q30 frg. 4,2) ]אלהי[כם בכם והשמידך מהר] אלהי]ך (4Q30 frg. 17-18,2) אלהי]ך בכל [משלח ידך] ]אלהי[כם
 • (4Q45 frg. 2,3) אלהי[ם אחרים וחרה אף יהוה] (4Q45 frg. 2,4) [בכם והשמידך מהר
 • (Dtn 7,4) אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֑ים וְחָרָ֤ה אַף־ יְהוָה֙ בָּכֶ֔ם וְהִשְׁמִידְךָ֖ מַהֵֽר׃ (Dtn 12,18) אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכֹ֖ל מִשְׁלַ֥ח יָדֶֽךָ׃
 • (Dtn SP 7,4) אלהים אחרים וחרה אף יהוה בכם והשמידך מהר (Dtn SP 12,18) אלהיך בכל משלח ידיך
frg. 5
1[את ]ה֯א֯[ר]ץ֯ אשר נשבע ○○○[ -- לאבתיכם וזכרת את כל הדרך אשר]
 • (4Q32 frg. 2 ii+3 i+4,17) וירשתם את הא]ר֯ץ אשר נשבע י֯[הוה] (4Q32 frg. 2 ii+3 i+4,18) [לאבתיכם וזכרת את כל הדרך אשר
 • (Dtn 8,1) אֶת־ הָאָ֔רֶץ אֲשֶׁר־ נִשְׁבַּ֥ע יְהוָ֖ה לַאֲבֹתֵיכֶֽם׃ (Dtn 8,2) וְזָכַרְתָּ֣ אֶת־ כָּל־ הַדֶּ֗רֶךְ אֲשֶׁ֨ר
 • (Dtn SP 8,1) את הארץ אשר נשבע יהוה לאבותיכם (Dtn SP 8,2) וזכרת את כל הדרך אשר
2הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה[ במדבר למען ענתך]
 • (4Q32 frg. 2 ii+3 i+4,18) הליכך יהוה אלהי]ך זה ארבעים שנה (4Q32 frg. 2 ii+3 i+4,19) [במדבר למען ענתך
 • (4Q33 frg. 4-6,1) [יהוה אלהי]ך֯[ זה אר]ב֯ע֯י֯ם ש[נה במדבר למען ענתך
 • (Dtn 8,2) הֹלִֽיכֲךָ֜ יְהוָ֧ה אֱלֹהֶ֛יךָ זֶ֛ה אַרְבָּעִ֥ים שָׁנָ֖ה בַּמִּדְבָּ֑ר לְמַ֨עַן עַנֹּֽתְךָ֜
 • (Dtn SP 8,2) הוליכך יהוה אלהיך זה ארבעים שנה במדבר למען ענותך
3נסותך ולדעת את אשר בלבבך התשמר מצות֯[יו אם לא ויענך]
4וירעיבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו אבותיך
 • (4Q32 frg. 2 ii+3 i+4,20) וירעבך ויאכלך את המן אשר לא ידעת ולא ידע]ו֯ן֯ אב֯[תי]ך
 • (4Q33 frg. 4-6,2) וירעבך ויאכלך את] (4Q33 frg. 4-6,3) המן אשר לא ידעת ולא ידעון א֯[בתיך
 • (Dtn 8,3) וַיַּרְעִבֶךָ֒ וַיַּֽאֲכִֽלְךָ֤ אֶת הַמָּן֙ אֲשֶׁ֣ר לֹא־ יָדַ֔עְתָּ וְלֹ֥א יָדְע֖וּן אֲבֹתֶ֑יךָ
 • (Dtn SP 8,3) וירעבך ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעו אבותיך
5למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מ֯ו֯[צא פי]
 • (4Q32 frg. 2 ii+3 i+4,21) למ֯[ען הודעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי]
 • (4Q33 frg. 4-6,3) למען הודעך כי לא על הלחם] (4Q33 frg. 4-6,4) ל[ב]דו יח֯[י]ה האדם כי על֯[ כ]ל[ מוצא פי
 • (Dtn 8,3) לְמַ֣עַן הוֹדִֽעֲךָ֗ כִּ֠י לֹ֣א עַל־ הַלֶּ֤חֶם לְבַדּוֹ֙ יִחְיֶ֣ה הָֽאָדָ֔ם כִּ֛י עַל־ כָּל־ מוֹצָ֥א פִֽי־
 • (Dtn SP 8,3) למען הודיעך כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי על כל מוצא פי
6יהוה יחיה האדם שלמתךך לא בלתה מעליך֯[ ורגלך לא בצקה]
 • (4Q32 frg. 2 ii+3 i+4,22) י֯[הוה יחיה האדם ש]מלתך לא בלתה מע[ליך ורגלך לא בצקה
 • (4Q33 frg. 4-6,4) יהוה יחיה האדם שמלתך לא] (4Q33 frg. 4-6,5) [בלתה מע]ליך֯ לך֯ ורגל[ך לא בצק]ה
 • (Dtn 8,3) יְהוָ֖ה יִחְיֶ֥ה הָאָדָֽם׃ (Dtn 8,4) שִׂמְלָ֨תְךָ֜ לֹ֤א בָֽלְתָה֙ מֵֽעָלֶ֔יךָ וְרַגְלְךָ֖ לֹ֣א בָצֵ֑קָה
 • (Dtn SP 8,3) יהוה יחיה האדם (Dtn SP 8,4) שמלתך לא בלתה מעליך ורגליך לא בצקה
7זה ארבעים שנה וידע[ת ע]ם֯ ל֯[בבך כי כאשר ייסר איש את בנו]
 • (4Q32 frg. 2 ii+3 i+4,22) זה ארבעים שנה] (4Q32 frg. 3 ii+5,1) וידעת[ עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך]
 • (4Q33 frg. 4-6,5) זה א֯ר֯ב֯[עים שנה וידעת עם לבבך כי כאשר] (4Q33 frg. 4-6,6) [ייסר איש את בנו
 • (4Q37 5,1) [וידעתה עם לבב]כ֯ה֯ [כי כאשר ]י֯יסר איש את (4Q37 5,2) [ב]נ֯ו
 • (4Q41 1,1) וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו
 • (5Q1 2,1) וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש א]ת֯ בנו
 • (Dtn 8,4) זֶ֖ה אַרְבָּעִ֥ים שָׁנָֽה׃ (Dtn 8,5) וְיָדַעְתָּ֖ עִם־ לְבָבֶ֑ךָ כִּ֗י כַּאֲשֶׁ֨ר יְיַסֵּ֥ר אִישׁ֙ אֶת־ בְּנ֔וֹ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ מְיַסְּרֶֽךָּ׃
 • (Dtn SP 8,4) זה ארבעים שנה * (Dtn SP 8,5) וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר איש את בנו יהוה אלהיך מיסרך
frg. 6
1[ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה ]א֯לי
 • (4Q364 frg. 28a-b,1) אלי
 • (Dtn 9,11) וַיְהִ֗י מִקֵּץ֙ אַרְבָּעִ֣ים י֔וֹם וְאַרְבָּעִ֖ים לָ֑יְלָה נָתַ֨ן יְהוָ֜ה אֵלַ֗י (Dtn 10,10) אֵלַ֗י
 • (Dtn SP 9,11) ויהי מקץ ארבעים יום וארבעים לילה נתן יהוה אלי (Dtn SP 10,10) אלי
2[את שני לחת האבנים לחות הברית ויאמר יהו]ה אלי
3[קום רד מהר מזה כי שחת עמך ]אשר
frg. 7-8
1[ואתפש בשני הלחת ו]א֯[של]כ֯ם מעל ש[תי ידי ואשברם]
 • (Dtn 9,17) וָאֶתְפֹּשׂ֙ בִּשְׁנֵ֣י הַלֻּחֹ֔ת וָֽאַשְׁלִכֵ֔ם מֵעַ֖ל שְׁתֵּ֣י יָדָ֑י וָאֲשַׁבְּרֵ֖ם
 • (Dtn SP 9,17) ואתפשה בשני הלוחות ואשליכם מעל שתי ידי ואשברם
2[לעיניכם ואתנפל לפני יהו]ה֯ כראשונה[ ארבעים יום]
 • (Dtn 9,17) לְעֵינֵיכֶֽם׃ (Dtn 9,18) וָֽאֶתְנַפַּל֩ לִפְנֵ֨י יְהוָ֜ה כָּרִאשֹׁנָ֗ה אַרְבָּעִ֥ים יוֹם֙
 • (Dtn SP 9,17) לעיניכם * (Dtn SP 9,18) ואתנפלה לפני יהוה כראישונה ארבעים יום
3[וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים ]ל֯א שתי[תי על]
 • (Dtn 9,18) וְאַרְבָּעִ֣ים לַ֔יְלָה לֶ֚חֶם לֹ֣א אָכַ֔לְתִּי וּמַ֖יִם לֹ֣א שָׁתִ֑יתִי עַ֤ל
 • (Dtn SP 9,18) וארבעים לילה לחם לא אכלתי ומים לא שתיתי על
4[כל חטאתכם אשר חטאתם לעש]ו֯ת הרע בעיני [יהוה]
 • (Dtn 9,18) כָּל־ חַטַּאתְכֶם֙ אֲשֶׁ֣ר חֲטָאתֶ֔ם לַעֲשׂ֥וֹת הָרַ֛ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָ֖ה
 • (Dtn SP 9,18) כל חטאתיכם אשר חטאתם לעשות הרע בעיני יהוה
5[להכעיסו כי יגרתי מפני האף והחמה] אשר קצף יהו֯[ה]
 • (Dtn 9,18) לְהַכְעִיסֽוֹ׃ (Dtn 9,19) כִּ֣י יָגֹ֗רְתִּי מִפְּנֵ֤י הָאַף֙ וְהַ֣חֵמָ֔ה אֲשֶׁ֨ר קָצַ֧ף יְהוָ֛ה
 • (Dtn SP 9,18) להכעיסו (Dtn SP 9,19) כי יגרתי מפני האף והחמה אשר קצף יהוה
frg. 9
1[הוצאת בכחך הגדל ובזרעך הנטוי]ה֯ בעת [ההוא אמר יהוה אלי]
2[פסל לך שני לוחת אב]נ֯ים הראשו[נים ועלה אלי ההרה ועשית]
 • (4Q364 frg. 26b ii+e,3) פסלכה שני[ לוחות אבנים כראישונים] (4Q364 frg. 26b ii+e,4) ועלה אלי ההר ועשיתה
 • (1Q4 frg. 13,2) ביום הראשון לב]קר[ -- ]
 • (Mur. 2 frg. 1 i,1) פסל לך שני לוחת אבנים כראשנים] (Mur. 2 frg. 1 i,2) [ועלה אלי ההרה ועשית]
 • (Dtn 10,1) פְּסָל־ לְךָ֞ שְׁנֵֽי־ לֻוחֹ֤ת אֲבָנִים֙ כָּרִ֣אשֹׁנִ֔ים וַעֲלֵ֥ה אֵלַ֖י הָהָ֑רָה וְעָשִׂ֥יתָ (Dtn 16,4) בַּיּ֥וֹם הָרִאשׁ֖וֹן לַבֹּֽקֶר׃
 • (Dtn SP 10,1) פסל לך שני לוחת אבנים כראישונים ועלה אלי ההרה ועשית (Dtn SP 16,4) ביום הראישון לבקר
3[לך ארון עץ ואכתב על הלחת -- א]ש֯ר יהוה --
frg. 10
1[בארו]ן֯ [אשר ע]שיתי[ ויהיו שם כאשר צוני יהוה]
 • (Dtn 10,5) אֶת־ הַלֻּחֹ֔ת בָּאָר֖וֹן אֲשֶׁ֣ר עָשִׂ֑יתִי וַיִּ֣הְיוּ שָׁ֔ם כַּאֲשֶׁ֥ר צִוַּ֖נִי יְהוָֽה׃
 • (Dtn SP 10,5) את הלוחות בארון אשר עשיתי ויהיו שם כאשר צוני יהוה *
2ו]בני ישראל נס֯[עו מבארת בני יעקן מוסרה]
 • (4Q364 frg. 27,3) [ובני ישראל נסעו] מבארות בני יעקן
 • (Dtn 10,6) וּבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֗ל נָֽסְע֛וּ מִבְּאֵרֹ֥ת בְּנֵי־ יַעֲקָ֖ן מוֹסֵרָ֑ה
 • (Dtn SP 10,6) ובני ישראל נסעו ממסרות ויחנו בבני יעקן
3[שם מת אהרן ו]י֯קבר שם וי֯[כהן אלעזר בנו תחתיו משם]
4[נסעו הגדגדה ו]מ֯ן֯ הגדגדה[ יטבתה ארץ נחלי מים בעת]
 • (4Q364 frg. 27,3) נסעו ויחנו הגדגדה משמה? נסעו ויחנו]
 • (2Q12 frg. 1,1) ב[עת
 • (Dtn 10,7) נָסְע֖וּ הַגֻּדְגֹּ֑דָה וּמִן־ הַגֻּדְגֹּ֣דָה יָטְבָ֔תָה אֶ֖רֶץ נַ֥חֲלֵי מָֽיִם׃ (Dtn 10,8) בָּעֵ֣ת
 • (Dtn SP 10,7) נסעו ויחנו הגדגדה משם נסעו ויחנו ביטבתה ארץ נחלי מים (Dtn SP 10,8) בעת
5[ההוא הבדיל יהוה את ש]ב֯ט[ הלוי לשאת את ארון]
 • (Dtn 10,8) הַהִ֗וא הִבְדִּ֤יל יְהוָה֙ אֶת־ שֵׁ֣בֶט הַלֵּוִ֔י לָשֵׂ֖את אֶת־ אֲר֣וֹן
 • (Dtn SP 10,8) ההיא הבדיל יהוה את שבט הלוי לשאת את ארון
frg. 11
1-- ]○○ א֯תת֯[יו ואת מעשיו אשר עשה בתוך]
2[מצרים לפרעה מ]לך מצר[ים ולכל ארצו -- ]
frg. 12-15
1[על האדמה אשר נ]שבע י֯ה֯ו֯ה֯[ לא]ב֯[תיכם לתת להם ולזרעם]
2[ארץ ]זבת חלב ודבש כי ה[ארץ אשר אתה בא שמה לרשתה]
3[לא כארץ מצ]ר֯ים היא אשר֯[ יצאתם משם אשר תזרע]
4[את זרעך והשקית ]ב֯רגליך כגן[ הירק] וה[ארץ אשר אתם עברים שמה]
 • (1Q13 frg. 23-25,6) את זרעך והשקית ברגלך -- ]○ ○○○○ [והא]רץ ○○[ -- ]
 • (4Q37 8,9) את זרעך והשקית ברגלך] (4Q37 8,10) [כגן הירק והארץ אש]○ [ת]מה [עברים שמה
 • (4Q38 frg. 2,9) את זרעך] (4Q38 frg. 2,10) והשקיתה ברגליכה כגן הירק והארץ אשר א[תמה עברים שמה]
 • (4Q128 frg. 1,35) את זרעך והשקית] (4Q128 frg. 1,36) ב֯רג֯[לי]כ֯ה֯ כ֯[ג]ן֯ הירק֯ ו֯ה֯א֯רץ אשר אתמ֯[ה עברים שמה
 • (4Q138 frg. 1,27) את זרעכה והשקיתה (4Q138 frg. 1,28) [ב]רג[ליכה] כ֯ג֯ן הירק והארץ אשר (4Q138 frg. 1,29) [א]ת֯מ[ה] באים שמה
 • (8Q4 frg. 1,29) את זרעך והשקית ]בר֯גלך כגן הירק והארץ אשר אתם באים (8Q4 frg. 1,30) [שמה
 • (Dtn 11,10) אֶֽת־ זַרְעֲךָ֔ וְהִשְׁקִ֥יתָ בְרַגְלְךָ֖ כְּגַ֥ן הַיָּרָֽק׃ (Dtn 11,11) וְהָאָ֗רֶץ אֲשֶׁ֨ר אַתֶּ֜ם עֹבְרִ֥ים שָׁ֙מָּה֙
 • (Dtn SP 11,10) את זרעך והשקית ברגליך כגן הירק (Dtn SP 11,11) והארץ אשר אתם עברים שמה
5[לרשתה ארץ ]הרים֯[ ובקע]ת֯ למט[ר השמים תשתה מים ]
6[ארץ אשר יהו]ה֯ אלהיך דרש אותה[ תמיד עיני יהוה אלהיך]
7[בה מרשית השנ]ה ועד אחרי[ת שנה ]
8[והיה אם] שמוע תש֯מ֯[עו אל מצותי אשר אנכי מצוה אתכם]
9[היום לאהבה -- ]○ ○[ -- ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ]
 • (4Q37 8,14) ]היום [לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם]
 • (4Q128 frg. 1,38) היום ל[אהבה את יהוה אלהיכם ולעוב]דו בכול [לבבכם ובכל נפשכם ונתתי מטר ארצכם]
 • (4Q130 frg. 1,20) היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעב[ד]ו בכול לבבכם ובכול נ[פשכ]ם
 • (4Q131 frg. 1c+2R,2) ה֯יום ל֯[אהבה א]ת יהוה (4Q131 frg. 1c+2R,3) [אלהיכם ו]לע֯[ב]ד֯ו֯ בכ֯ל֯ לב֯ב[כם]
 • (4Q136 frg. 1,1) היום לאהבה] א֯ת יהוה אלהיכם ולעב֯[דו בכל לבבכם ובכל נפשכם
 • (4Q144 frg. 1R,6) היום לאהבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם]
 • (8Q3 frg. 1-11 i,25) ה[יום לאה]בה את יהוה (8Q3 frg. 1-11 i,26) אלהיכם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם
 • (8Q4 frg. 1,32) היום (8Q4 frg. 1,33) [לאה]בה את יהוה אלה֯[י]כ֯ם ולעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתן מטר ארצכם
 • (Mur. 4 frg. 1,79) היום לאהבה את (Mur. 4 frg. 1,81) ולעבדו בכל לבבכם (Mur. 4 frg. 1,82) ובכל נפשכם ונתתי
 • (XHev/Se 5 frg. 1,11) היום֯ ל֯א֯הבה את יהוה אלהיכם ולעבדו בכל לבבך○ ונתתי מטר
 • (Dtn 11,13) הַיּ֑וֹם לְאַהֲבָ֞ה אֶת־ יְהוָ֤ה אֱלֹֽהֵיכֶם֙ וּלְעָבְד֔וֹ בְּכָל־ לְבַבְכֶ֖ם וּבְכָל־ נַפְשְׁכֶֽם׃
 • (Dtn SP 11,13) היום לאהבה את יהוה אלהיכם לעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם
frg. 16
1-- ושמתם את דבר]י֯ אלה ע[ל לבבכם ועל נפשכם וקשרתם]
2[אתם לאות על ידכם והי]ו֯ לטוטפות בין עיניכ֯[ם -- ]
frg. 17-18
1[במקום אשר יבחר יהוה אלהיך בו אתה (4Q30 frg. 4,1) ובנך וב]תך [ועבדך ואמתך] (4Q30 frg. 4,1) ל]בנך כ[י
2[והלוי אשר ב]ש֯עריך[ ושמחת לפני יהוה (4Q30 frg. 4,2) אלהי]ך בכל [משלח ידך] (4Q30 frg. 4,2) ]אלהי[כם
 • (4Q30 frg. 4,2) ]אלהי[כם בכם והשמידך מהר] אלהי]ך (4Q30 frg. 17-18,2) אלהי]ך בכל [משלח ידך] ]אלהי[כם
 • (Dtn 12,18) וְהַלֵּוִ֖י אֲשֶׁ֣ר בִּשְׁעָרֶ֑יךָ וְשָׂמַחְתָּ֗ לִפְנֵי֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכֹ֖ל מִשְׁלַ֥ח יָדֶֽךָ׃
 • (Dtn SP 12,18) והלוי אשר בשעריך ושמחת לפני יהוה אלהיך בכל משלח ידיך
3[השמר ]לך פן תעזב את֯[ הלוי כל ימיך על האד]מ֯ה[ -- ]
 • (Dtn 12,19) הִשָּׁ֣מֶר לְךָ֔ פֶּֽן־ תַּעֲזֹ֖ב אֶת־ הַלֵּוִ֑י כָּל־ יָמֶ֖יךָ עַל־ אַדְמָתֶֽךָ׃ ס
 • (Dtn SP 12,19) השמר לך פן תעזב את הלוי כל ימיך על אדמתך *
frg. 19
1[רק קדשיך אשר יהיו לך ונדרי]ך֯ תשא וב[את אל המקום אשר יבחר יהוה]
 • (11QTa 53,9) רק קודשיכה וכול נדריכה תשא ובאתה אל המקום אשר אשכין
 • (Mur. 2 frg. 2 i,2) רק קדשי]ך אשר יהיו לך
 • (Dtn 12,26) רַ֧ק קֽ͏ָדָשֶׁ֛יךָ אֲשֶׁר־ יִהְי֥וּ לְךָ֖ וּנְדָרֶ֑יךָ תִּשָּׂ֣א וּבָ֔אתָ אֶל־ הַמָּק֖וֹם אֲשֶׁר־ יִבְחַ֥ר יְהוָֽה׃
 • (Dtn SP 12,26) רק קדשיך אשר יהיו לך ונדריך תשא ובאת אל המקום אשר בחר יהוה
frg. 20
1-- ]○○
2-- לא תעשה כן ליהוה אלהיך כי כל תועבת יהוה אשר ]שנא
 • (Dtn 12,31) לֹא־ תַעֲשֶׂ֣ה כֵ֔ן לַיהוָ֖ה אֱלֹהֶ֑יךָ כִּי֩ כָּל־ תּוֹעֲבַ֨ת יְהוָ֜ה אֲשֶׁ֣ר שָׂנֵ֗א
 • (Dtn SP 12,31) לא תעשה כן ליהוה אלהיך כי את כל תועבת יהוה אשר שנא
frg. 21
1-- אחרי יהוה אלהיכ]ם֯ תלכון ואות֯[ו תיראו ואת מצותיו]
 • (11QTa 54,13) נפשכמה אחרי יהוה (11QTa 54,14) אלוהיכמה תלכון ואותו תעבודון ואותו תיראו
 • (1Q4 frg. 9,2) אחרי יהוה ]אלוהיכמה תלכון ואותו
 • (Dtn 13,5) אַחֲרֵ֨י יְהוָ֧ה אֱלֹהֵיכֶ֛ם תֵּלֵ֖כוּ וְאֹת֣וֹ תִירָ֑אוּ וְאֶת־ מִצְוֺתָ֤יו
 • (Dtn SP 13,5) אחרי יהוה אלהיכם תלכון ואתו תיראון ואת מצותיו
2[תשמרו ובקלו תשמעו ואתו תעבדו ]ו֯ב֯[ו ]ת֯דבק[ון -- ]
 • (11QTa 54,14) ואותו תעבודון ואותו תיראו ובקולו תשמעון (11QTa 54,15) ובו תדבקון
 • (1Q4 frg. 9,2) תעב[דו -- ]
 • (Dtn 13,5) תִּשְׁמֹ֙רוּ֙ וּבְקֹל֣וֹ תִשְׁמָ֔עוּ וְאֹת֥וֹ תַעֲבֹ֖דוּ וּב֥וֹ תִדְבָּקֽוּן׃
 • (Dtn SP 13,5) תשמרון ובקולו תשמעון ואתו תעבדו ובו תדבקו
frg. 22-23
1[כי יסיתך אחיך בן ]אבי֯ך֯[ או בן אמך] א֯ו֯ בנך או אש[ת חיקך]
 • (11QTa 54,19) ואם ישיתכה אחיכה בן אביכה או בן אמכה או בנכה או בתכה (11QTa 54,20) או אשת חיקכה
 • (11Q20 16,1) ואם ישיתכה אחיכה בן אבי]כה או [בן] (11Q20 16,2) [אמכה או בנכה או בתכה או אשת חיקכה
 • (4Q30 frg. 22-23,1) ]אבי֯ך֯[ או בן אמך]
 • (Dtn 13,7) כִּ֣י יְסִֽיתְךָ֡ אָחִ֣יךָ בֶן־ אִ֠מֶּךָ אֽוֹ־ בִנְךָ֨ אֽוֹ־ בִתְּךָ֜ א֣וֹ ׀ אֵ֣שֶׁת חֵיקֶ֗ךָ
 • (Dtn SP 13,7) כי יסיתך אחיך בן אביך או בן אמך או בנך או בתך או אשת חיקך
2[או רעך ]אשר כנפ[שך בסתר לאמ]ר֯ נ֯ל[כה ונעבדה אלהים אחרים]
 • (11QTa 54,20) או ריעיכה אשר כנפשכה בסתר לאמור (11QTa 54,21) נלכה ונעבודה אלוהים אחרים
 • (11Q20 16,2) או ריעיכה א]שר כנפשכה בסתר[ לאמור] (11Q20 16,3) [נלכה ונעבודה אלוהים אחרים
 • (Dtn 13,7) א֧וֹ רֵֽעֲךָ֛ אֲשֶׁ֥ר כְּנַפְשְׁךָ֖ בַּסֵּ֣תֶר לֵאמֹ֑ר נֵֽלְכָ֗ה וְנַֽעַבְדָה֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים
 • (Dtn SP 13,7) או רעך אשר כנפשך בסתר לאמר נלכה ונעבדה אלהים אחרים
frg. 24
1[אלהיך המוציאך מארץ מ]צ֯רים מב[ית עבדים וכל ישראל]
 • (11QTa 55,0) אלוהיכה המוציאכה מארץ מצרים] [7] [מבית עבדים וכול ישראל
 • (Dtn 13,11) לְהַדִּֽיחֲךָ֙ מֵעַל֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ הַמּוֹצִיאֲךָ֛ מֵאֶ֥רֶץ מִצְרַ֖יִם מִבֵּ֥ית עֲבָדִֽים׃ (Dtn 13,12) וְכָל־ יִשְׂרָאֵ֔ל
 • (Dtn SP 13,11) להדיחך מעל יהוה אלהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים (Dtn SP 13,12) וכל ישראל
2[ישמעו ויראון ולא ]יוסיפו ל[עשות כדבר הרע הזה בקרבך]
 • (11QTa 55,0) ישמעו ויראון ולוא יוסיפו לעשות] (11QTa 55,1) [כדבר הרע הזה בקרבכה _____
 • (Dtn 13,12) יִשְׁמְע֖וּ וְיִֽרָא֑וּן וְלֹֽא־ יוֹסִ֣פוּ לַעֲשׂ֗וֹת כַּדָּבָ֥ר הָרָ֛ע הַזֶּ֖ה בְּקִרְבֶּֽךָ׃ ס
 • (Dtn SP 13,12) ישמעו וייראו ולא יוסיפו עוד לעשות כדבר הרע הזה בקרבך *
frg. 25 i
1-- ]סתד֯[ --
2-- ]○[ -- ]
frg. 25 ii
1ואת בהמתה [לפי חרב -- ]
2]○[ ]○[ -- ]
frg. 26-27
1מקץ שבע שנים]
2[ת]ע֯שה שמטה ו֯זה ד[בר השמטה שמוט]
3כ֯ל בעל משה֯ ידו אש֯[ר ישה ברעהו]
 • (11Q13 2,3) כול בעל משה יד אשר ישה[ ברעהו
 • (Mur. 2 frg. 3,1) כל בעל משה ידו] אשר [ישה ברעהו]
 • (Dtn 15,2) כָּל־ בַּ֙עַל֙ מַשֵּׁ֣ה יָד֔וֹ אֲשֶׁ֥ר יַשֶּׁ֖ה בְּרֵעֵ֑הוּ
 • (Dtn SP 15,2) כל בעל משא ידו אשר ישא ברעהו
4[ל]א֯ יגש כי קרא שמ֯[טה ליהוה את הנכרי תגש]
 • (11Q13 2,3) לוא יגוש את רעהו ואת אחיו כיא קרא ]שמטה (11Q13 2,4) ל֯א֯[ל
 • (Mur. 2 frg. 3,2) [לא יגש את רעהו ואת אחיו כי קרא ]שמטה [ליהוה]
 • (Dtn 15,2) לֹֽא־ יִגֹּ֤שׂ אֶת־ רֵעֵ֙הוּ֙ וְאֶת־ אָחִ֔יו כִּֽי־ קָרָ֥א שְׁמִטָּ֖ה לַֽיהוָֽה׃ (Dtn 15,3) אֶת־ הַנָּכְרִ֖י תִּגֹּ֑שׂ
 • (Dtn SP 15,2) לא יגיש את רעהו את אחיו כי קרא שמטה ליהוה (Dtn SP 15,3) את הנכרי תגיש
5[ואשר ]י֯היה לך את א[חיך תשמט ידך אפס כי לא יהיה]
 • (Dtn 15,3) וַאֲשֶׁ֨ר יִהְיֶ֥ה לְךָ֛ אֶת־ אָחִ֖יךָ תַּשְׁמֵ֥ט יָדֶֽךָ׃ (Dtn 15,4) אֶ֕פֶס כִּ֛י לֹ֥א יִֽהְיֶה־
 • (Dtn SP 15,3) ואשר יהיה לך את אחיך תשמט ידך (Dtn SP 15,4) אפס כי לא יהיה
6[בך א]ביון כי ברך֯[ יברכך יהוה בארץ אשר יהוה]
 • (Dtn 15,4) בְּךָ֖ אֶבְי֑וֹן כִּֽי־ בָרֵ֤ךְ יְבָֽרֶכְךָ֙ יְהוָ֔ה בָּאָ֕רֶץ אֲשֶׁר֙ יְהוָ֣ה
 • (Dtn SP 15,4) בך אביון כי ברוך יברכך יהוה אלהיך בארץ אשר יהוה
7אלהיך נתן ל֯[ך נחלה לרשתה -- ]
 • (Dtn 15,4) אֱלֹהֶ֔יךָ נֹֽתֵן־ לְךָ֥ נַחֲלָ֖ה לְרִשְׁתָּֽהּ׃
 • (Dtn SP 15,4) אלהיך נתן לך נחלה לרשתה
frg. 28-30
1[מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך א]ת הדב[ר]
 • (1Q5 frg. 5,2) מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן א]נכי מצוך לעש֯[ות את הדבר
 • (Dtn 15,15) מִצְרַ֔יִם וַֽיִּפְדְּךָ֖ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ עַל־ כֵּ֞ן אָנֹכִ֧י מְצַוְּךָ֛ אֶת־ הַדָּבָ֥ר
 • (Dtn SP 15,15) מצרים ויפדך יהוה אלהיך על כן אנכי מצוך את הדבר
2[הזה היום והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך כ]י֯ אה[בך]
 • (1Q5 frg. 5,2) הזה היום]
 • (Dtn 15,15) הַזֶּ֖ה הַיּֽוֹם׃ (Dtn 15,16) וְהָיָה֙ כִּֽי־ יֹאמַ֣ר אֵלֶ֔יךָ לֹ֥א אֵצֵ֖א מֵעִמָּ֑ךְ כִּ֤י אֲהֵֽבְךָ֙
 • (Dtn SP 15,15) הזה היום (Dtn SP 15,16) והיה כי יאמר אליך לא אצא מעמך כי אהבך
3[ואת ביתך כי טוב לו עמך ולקחת את המרצע ונתתה ]באזנו֯
 • (Dtn 15,16) וְאֶת־ בֵּיתֶ֔ךָ כִּי־ ט֥וֹב ל֖וֹ עִמָּֽךְ׃ (Dtn 15,17) וְלָקַחְתָּ֣ אֶת־ הַמַּרְצֵ֗עַ וְנָתַתָּ֤ה בְאָזְנוֹ֙
 • (Dtn SP 15,16) ואת ביתך כי טוב לו עמך (Dtn SP 15,17) ולקחת את המרצע ונתתה באזנו
4[ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן לא ]יקשה
 • (Dtn 15,17) וּבַדֶּ֔לֶת וְהָיָ֥ה לְךָ֖ עֶ֣בֶד עוֹלָ֑ם וְאַ֥ף לַאֲמָתְךָ֖ תַּעֲשֶׂה־ כֵּֽן׃ (Dtn 15,18) לֹא־ יִקְשֶׁ֣ה
 • (Dtn SP 15,17) ובדלת והיה לך עבד עולם ואף לאמתך תעשה כן (Dtn SP 15,18) ולא יקשה
5[בעינך בשלחך אתו חפשי מעמך כי מ]שנ֯[ה ]ש֯כר שכר
 • (Dtn 15,18) בְעֵינֶ֗ךָ בְּשַׁלֵּֽחֲךָ֨ אֹת֤וֹ חָפְשִׁי֙ מֵֽעִמָּ֔ךְ כִּ֗י מִשְׁנֶה֙ שְׂכַ֣ר שָׂכִ֔יר
 • (Dtn SP 15,18) בעיניך בשלחך אתו חפשי מעמך כי משנה שכר שכיר
6[עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך] בכל אשר תעשה
 • (Dtn 15,18) עֲבֽ͏ָדְךָ֖ שֵׁ֣שׁ שָׁנִ֑ים וּבֵֽרַכְךָ֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ בְּכֹ֖ל אֲשֶׁ֥ר תַּעֲשֶֽׂה׃ פ
 • (Dtn SP 15,18) עבדך שש שנים וברכך יהוה אלהיך בכל אשר תעשה *
7[כל הבכור אשר יולד ]ב֯בקרך [ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך]
 • (11QTa 52,7) כול הבכור אשר יולד בבקריכה ובצואנכה (11QTa 52,8) הזכרים תקדיש
 • (Dtn 15,19) כָּֽל־ הַבְּכ֡וֹר אֲשֶׁר֩ יִוָּלֵ֨ד בִּבְקָרְךָ֤ וּבְצֹֽאנְךָ֙ הַזָּכָ֔ר תַּקְדִּ֖ישׁ לַיהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ
 • (Dtn SP 15,19) כל הבכור אשר יולד בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש ליהוה אלהיך
frg. 31
1[צאן ו]ב֯ק֯ר֯[ במקום אשר יבחר יהוה לשכן שמו שם לא]
 • (Dtn 16,2) צֹ֣אן וּבָקָ֑ר בַּמָּקוֹם֙ אֲשֶׁר־ יִבְחַ֣ר יְהוָ֔ה לְשַׁכֵּ֥ן שְׁמ֖וֹ שָֽׁם׃ (Dtn 16,3) לֹא־
 • (Dtn SP 16,2) צאן ובקר במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם (Dtn SP 16,3) לא
2[תאכ]ל עליו ח֯[מץ שבעת ימים תאכל עליו מצות לחם עני כי]
 • (Dtn 16,3) תֹאכַ֤ל עָלָיו֙ חָמֵ֔ץ שִׁבְעַ֥ת יָמִ֛ים תֹּֽאכַל־ עָלָ֥יו מַצּ֖וֹת לֶ֣חֶם עֹ֑נִי כִּ֣י
 • (Dtn SP 16,3) תאכלו עליו חמץ שבעת ימים תאכלו עליו מצות לחם עני כי
frg. 32 i+33
1[כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלה]י֯ך֯ לשכן שמו
 • (1Q4 frg. 14,1) [כי אם אל המקום אשר יבחר יהוה אלו]היכה בו֯[ לשכן שמו
 • (Dtn 16,6) כִּ֠י אִֽם־ אֶל־ הַמָּק֞וֹם אֲשֶׁר־ יִבְחַ֨ר יְהוָ֤ה אֱלֹהֶ֙יךָ֙ לְשַׁכֵּ֣ן שְׁמ֔וֹ
 • (Dtn SP 16,6) כי אם במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם
2[שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך] מ֯[ארץ]
 • (1Q4 frg. 14,1) שם תזבח את הפסח בערב כבוא] (1Q4 frg. 14,2) [השמש מועד צאתך
 • (Dtn 16,6) שָׁ֛ם תִּזְבַּ֥ח אֶת־ הַפֶּ֖סַח בָּעָ֑רֶב כְּב֣וֹא הַשֶּׁ֔מֶשׁ מוֹעֵ֖ד צֵֽאתְךָ֥
 • (Dtn SP 16,6) שם תזבח את הפסח בערב כבוא השמש מועד צאתך
3[מצרים ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר ]יהוה֯ אלהיך בו
 • (1Q4 frg. 14,2) ממצרים
 • (Dtn 16,6) מִמִּצְרָֽיִם׃ (Dtn 16,7) וּבִשַּׁלְתָּ֙ וְאָ֣כַלְתָּ֔ בַּמָּק֕וֹם אֲשֶׁ֥ר יִבְחַ֛ר יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ בּ֑וֹ
 • (Dtn SP 16,6) ממצרים (Dtn SP 16,7) ובשלת ואכלת במקום אשר בחר יהוה אלהיך בו
4[ופנית בבקר והלכת לאהליך ש]בעת ימים מצות תאכלו
 • (Dtn 16,7) וּפָנִ֣יתָ בַבֹּ֔קֶר וְהָלַכְתָּ֖ לְאֹהָלֶֽיךָ׃ (Dtn 16,8) שֵׁ֥שֶׁת יָמִ֖ים תֹּאכַ֣ל מַצּ֑וֹת
 • (Dtn SP 16,7) ופנית בבקר והלכת לאהליך (Dtn SP 16,8) ששת ימים תאכל מצות
5[וביום השביעי עצרת ליהו]ה֯ אל[ה]יך לא תעשה בו כל
 • (Dtn 16,8) וּבַיּ֣וֹם הַשְּׁבִיעִ֗י עֲצֶ֙רֶת֙ לַיהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לֹ֥א תַעֲשֶׂ֖ה
 • (Dtn SP 16,8) וביום השביעי חג ליהוה אלהיך לא תעשה
6[מלאכה שבעה שבעות תספר ]
7[לך מהחל חרמש בקמה תחל ל]ספר שבעה שבעות ועשית
 • (Dtn 16,9) לָ֑ךְ מֵהָחֵ֤ל חֶרְמֵשׁ֙ בַּקָּמָ֔ה תָּחֵ֣ל לִסְפֹּ֔ר שִׁבְעָ֖ה שָׁבֻעֽוֹת׃ (Dtn 16,10) וְעָשִׂ֜יתָ
 • (Dtn SP 16,9) לך מהחלך חרמש בקמה תחל לספר שבעה שבעות (Dtn SP 16,10) ועשית
8[חג שבעות ליהוה אלהיך מ]ת֯ת נדבות ידך אשר תתן
 • (Dtn 16,10) חַ֤ג שָׁבֻעוֹת֙ לַיהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ מִסַּ֛ת נִדְבַ֥ת יָדְךָ֖ אֲשֶׁ֣ר תִּתֵּ֑ן
 • (Dtn SP 16,10) חג שבעות ליהוה אלהיך מסת נדבת ידיך אשר תתן
9[כ]אשר ○[ברכך יהוה אלהיך ושמח]ת לפני יהוה אלהיך
 • (Dtn 16,10) כַּאֲשֶׁ֥ר יְבָרֶכְךָ֖ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ׃ (Dtn 16,11) וְשָׂמַחְתָּ֞ לִפְנֵ֣י ׀ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֗יךָ
 • (Dtn SP 16,10) כאשר ברכך יהוה אלהיך (Dtn SP 16,11) ושמחת לפני יהוה אלהיך
10[את]ה בנ֯ך֯[ ובתך ועבדך ואמתך וה]לוי והגר היתום ואלמנה אשר בשערכ[ ]
 • (Dtn 16,11) אַתָּ֨ה וּבִנְךָ֣ וּבִתֶּךָ֮ וְעַבְדְּךָ֣ וַאֲמָתֶךָ֒ וְהַלֵּוִי֙ אֲשֶׁ֣ר בִּשְׁעָרֶ֔יךָ וְהַגֵּ֛ר וְהַיָּת֥וֹם וְהָאַלְמָנָ֖ה אֲשֶׁ֣ר
 • (Dtn SP 16,11) אתה ובנך ובתך עבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך והגר והיתום והאלמנה אשר
11ב֯קרבך ב[מקום אשר יבחר יהוה ]א֯להיך ל[שכן שמו שם]
 • (Dtn 16,11) בְּקִרְבֶּ֑ךָ בַּמָּק֗וֹם אֲשֶׁ֤ר יִבְחַר֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לְשַׁכֵּ֥ן שְׁמ֖וֹ שָֽׁם׃
 • (Dtn SP 16,11) בקרבך במקום אשר בחר יהוה אלהיך לשכן את שמו שם
frg. 32 ii+34
1○○[ -- ]
2לא תטע ל֯ך֯[ אשרה כל עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר]
 • (11QTa 52,1) לוא תטע [לכה אשרה כול עץ אצל מזבחי] (11QTa 52,2) [אשר
 • (Dtn 16,21) לֹֽא־ תִטַּ֥ע לְךָ֛ אֲשֵׁרָ֖ה כָּל־ עֵ֑ץ אֵ֗צֶל מִזְבַּ֛ח יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ אֲשֶׁ֥ר
 • (Dtn SP 16,21) לא תטע לך אשרה כל עץ אצל מזבח יהוה אלהיך אשר
3תעשה לך ול[א תקים לך מצבה אשר שנא יהוה אלהיך]
 • (11QTa 52,2) תעשה ל]כ֯ה ולוא תקים לכה מצבה [אשר שנאתי וא]בן
 • (Dtn 16,21) תַּעֲשֶׂה־ לָּֽךְ׃ ס (Dtn 16,22) וְלֹֽא־ תָקִ֥ים לְךָ֖ מַצֵּבָ֑ה אֲשֶׁ֥ר שָׂנֵ֖א יְהוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ׃ ס
 • (Dtn SP 16,21) תעשה לך (Dtn SP 16,22) ולא תקים לך מצבה אשר שנאה יהוה אלהיך
4לא תזבח ליה[וה אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל]
 • (11QTa 52,3) ארצכה להשתחו[ות] עליה ולוא (11QTa 52,4) תזבח לי שור ושה אשר יהיה בו כול מום
 • (Dtn 17,1) לֹא־ תִזְבַּח֩ לַיהוָ֨ה אֱלֹהֶ֜יךָ שׁ֣וֹר וָשֶׂ֗ה אֲשֶׁ֨ר יִהְיֶ֥ה בוֹ֙ מ֔וּם כֹּ֖ל
 • (Dtn SP 17,1) לא תזבח ליהוה אלהיך שור ושה אשר יהיה בו מום כל
5דבר רע כי תוע֯[בת יהוה אלהיך הוא ]
6כי ימצא בקרב֯[ך באחד שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך]
 • (11QTa 55,15) אם ימצא בקרבכה באחד שעריכה אשר (11QTa 55,16) אנוכי נותן לכה
 • (Dtn 17,2) כִּֽי־ יִמָּצֵ֤א בְקִרְבְּךָ֙ בְּאַחַ֣ד שְׁעָרֶ֔יךָ אֲשֶׁר־ יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ נֹתֵ֣ן לָ֑ךְ
 • (Dtn SP 17,2) כי ימצא בקרבך באחת שעריך אשר יהוה אלהיך נתן לך
7איש או אשה א֯שר [יעשה את הרע בעיני יהוה אלהיך לעבר]
 • (11QTa 55,16) איש או אשה אשר יעשה את הרע בעיני (11QTa 55,17) לעבור
 • (Dtn 17,2) אִ֣ישׁ אוֹ־ אִשָּׁ֗ה אֲשֶׁ֨ר יַעֲשֶׂ֧ה אֶת־ הָרַ֛ע בְּעֵינֵ֥י יְהוָֽה־ אֱלֹהֶ֖יךָ לַעֲבֹ֥ר
 • (Dtn SP 17,2) איש או אשה אשר יעשה את הרע בעיני יהוה אלהיך לעבר
8ב֯ריתו ויל[ך ויעבד אלהים אחרים וישתחו להם ולשמש או]
 • (11QTa 55,17) בריתי והלך ועבד אלוהים אחרים והשתחוה להמה (11QTa 55,18) או לשמש או
 • (Dtn 17,2) בְּרִיתֽוֹ׃ (Dtn 17,3) וַיֵּ֗לֶךְ וֽ͏ַיַּעֲבֹד֙ אֱלֹהִ֣ים אֲחֵרִ֔ים וַיִּשְׁתַּ֖חוּ לָהֶ֑ם וְלַשֶּׁ֣מֶשׁ ׀ א֣וֹ
 • (Dtn SP 17,2) בריתו (Dtn SP 17,3) וילך ויעבד אלהים אחרים וישתחוי להם ולשמש או
9לירח א֯[ו לכל צבא השמים אשר לא צויתי והגד לך ושמעת]
 • (11QTa 55,18) לירח או לכול צבא השמים והגידו לכה עליו (11QTa 55,19) ושמעתה את הדבר הזה
 • (Dtn 17,3) לַיָּרֵ֗חַ א֛וֹ לְכָל־ צְבָ֥א הַשָּׁמַ֖יִם אֲשֶׁ֥ר לֹא־ צִוִּֽיתִי׃ (Dtn 17,4) וְהֻֽגַּד־ לְךָ֖ וְשָׁמָ֑עְתָּ
 • (Dtn SP 17,3) לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתיו
10ודרשת הי[טב והנה אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזאת]
 • (11QTa 55,19) ודרשתה וחקרתה היטב והנה (11QTa 55,20) אמת נכון הדבר נעשתה התועבה הזואת
 • (Dtn 17,4) וְדָרַשְׁתָּ֣ הֵיטֵ֔ב וְהִנֵּ֤ה אֱמֶת֙ נָכ֣וֹן הַדָּבָ֔ר נֶעֶשְׂתָ֛ה הַתּוֹעֵבָ֥ה הַזֹּ֖את
11בישראל וה[וצאת את ]ה֯איש[ ההוא או את האשה ההוא]
 • (11QTa 55,20) בישראל והוצאתה (11QTa 55,21) את האיש ההוא או את האשה ההיא וסקלתמה באבנים
 • (Dtn 17,4) בְּיִשְׂרָאֵֽל׃ (Dtn 17,5) וְהֽוֹצֵאתָ֣ אֶת־ הָאִ֣ישׁ הַה֡וּא אוֹ֩ אֶת־ הָאִשָּׁ֨ה הַהִ֜וא
 • (Dtn SP 17,5) והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא
12אש[ר עשו את הדבר הר]ע֯ ה֯ז֯ה אל[ שעריך את האיש או את]
 • (Dtn 17,5) אֲשֶׁ֣ר עָ֠שׂוּ אֶת־ הַדָּבָ֨ר הָרָ֤ע הַזֶּה֙ אֶל־ שְׁעָרֶ֔יךָ אֶת־ הָאִ֕ישׁ א֖וֹ אֶת־
 • (Dtn SP 17,5) אשר עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך את האיש או את
13[האשה וסקלתם באבנים ומתו -- ]○[ -- ]
 • (11QTa 55,21) האשה ההיא וסקלתמה באבנים
 • (Dtn 17,5) הָאִשָּׁ֑ה וּסְקַלְתָּ֥ם בָּאֲבָנִ֖ים וָמֵֽתוּ׃
 • (Dtn SP 17,5) האשה וסקלתם באבנים ומתו
frg. 35
1[יד העדים תהיה בו ]בראש[נה להמיתו ויד כל העם]
 • (Dtn 17,7) יַ֣ד הָעֵדִ֞ים תִּֽהְיֶה־ בּ֤וֹ בָרִאשֹׁנָה֙ לַהֲמִית֔וֹ וְיַ֥ד כָּל־ הָעָ֖ם
 • (Dtn SP 17,7) יד העדים תהיה בו בראישונה להמיתו ויד כל העם
2[באחרנה ובערת הרע מק]ר֯בך
 • (Dtn 17,7) בָּאַחֲרֹנָ֑ה וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע מִּקִּרְבֶּֽךָ׃ פ
 • (Dtn SP 17,7) באחרנה ובערת הרע מקרבך *
frg. 36-41
1-- ]○ ○[ -- אשר]
2[יבחר יהוה אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך ]מלך לא תוכל לתת
 • (11QTa 56,14) אבחר בו מקרב אחיכה תשים עליך מלך (11QTa 56,15) לוא תתן
 • (Dtn 17,15) יִבְחַ֛ר יְהוָ֥ה אֱלֹהֶ֖יךָ בּ֑וֹ מִקֶּ֣רֶב אַחֶ֗יךָ תָּשִׂ֤ים עָלֶ֙יךָ֙ מֶ֔לֶךְ לֹ֣א תוּכַ֗ל לָתֵ֤ת
 • (Dtn SP 17,15) יבחר יהוה אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך מלך לא תוכל לתת
3[עליך איש נכרי אשר ]לא אחיך[ הוא רק לא] ירבה לו [סוסים]
 • (11QTa 56,15) עליכה איש נוכרי אשר לוא אחיכה הוא רק לוא (11QTa 56,16) ירבה לו סוס
 • (Dtn 17,15) עָלֶ֙יךָ֙ אִ֣ישׁ נָכְרִ֔י אֲשֶׁ֥ר לֹֽא־ אָחִ֖יךָ הֽוּא׃ (Dtn 17,16) רַק֮ לֹא־ יַרְבֶּה־ לּ֣וֹ סוּסִים֒
 • (Dtn SP 17,15) עליך איש נכרי אשר לא אחיך הוא (Dtn SP 17,16) רק לא ירבה לו סוסים
4[ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא]
 • (11QTa 56,16) ולוא ישיב את העם מצרים למלחמה למען (11QTa 56,17) הרבות לו סוס וכסף וזהב _____ ואנוכי אמרתי לכה לוא
 • (1Q5 frg. 6,1) [את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה ]אמר לכם ל[א
 • (Dtn 17,16) וְלֹֽא־ יָשִׁ֤יב אֶת־ הָעָם֙ מִצְרַ֔יְמָה לְמַ֖עַן הַרְבּ֣וֹת ס֑וּס וַֽיהוָה֙ אָמַ֣ר לָכֶ֔ם לֹ֣א
 • (Dtn SP 17,16) ולא ישיב את העם מצרימה למען הרבות סוס ויהוה אמר לכם לא
5[תספון לשוב בדרך] הזה עוד[ ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו]
 • (11QTa 56,18) תוסיף לשוב בדרך הזואת עוד ולוא ירבה לו נשים ולוא (11QTa 56,19) יסירו לבבו מאחרי
 • (CD 5,2) לא ירבה לו נשים
 • (1Q5 frg. 6,1) תספון לשוב בדרך הזה עוד]
 • (4Q33 frg. 8,1) [נשים ]ו֯לא יס[ור לבבו
 • (Dtn 17,16) תֹסִפ֗וּן לָשׁ֛וּב בַּדֶּ֥רֶךְ הַזֶּ֖ה עֽוֹד׃ (Dtn 17,17) וְלֹ֤א יַרְבֶּה־ לּוֹ֙ נָשִׁ֔ים וְלֹ֥א יָס֖וּר לְבָב֑וֹ
 • (Dtn SP 17,16) תוסיפון לשוב בדרך הזה עוד (Dtn SP 17,17) ולא ירבה לו נשים ולא יסור לבבו
6[וכסף וזהב לא יר]בה לו מ֯[אד והיה כשבתו על כסא ממלכתו]
 • (11QTa 56,19) וכסף וזהב לוא ירבה לוא מואדה (11QTa 56,20) _____ והיה בשבתו על כסא ממלכתו
 • (4Q33 frg. 8,1) וכסף וזהב לא ירבה] (4Q33 frg. 8,2) [לו מ]א֯ד֯ ו֯ה֯[יה כשבתו על כסא ממלכתו]
 • (Dtn 17,17) וְכֶ֣סֶף וְזָהָ֔ב לֹ֥א יַרְבֶּה־ לּ֖וֹ מְאֹֽד׃ (Dtn 17,18) וְהָיָ֣ה כְשִׁבְתּ֔וֹ עַ֖ל כִּסֵּ֣א מַמְלַכְתּ֑וֹ
 • (Dtn SP 17,17) וכסף וזהב לא ירבה לו מאד (Dtn SP 17,18) והיה כשבתו על כסא ממלכתו
7[וכתב לו את מש]נ֯ה֯ התורה[ הזאת על ]ספר מל֯[פני הכהנים הלוים]
 • (11QTa 56,20) וכתבו (11QTa 56,21) לו את התורה הזואת על ספר מלפני הכוהנים
 • (Dtn 17,18) וְכָ֨תַב ל֜וֹ אֶת־ מִשְׁנֵ֨ה הַתּוֹרָ֤ה הַזֹּאת֙ עַל־ סֵ֔פֶר מִלִּפְנֵ֖י הַכֹּהֲנִ֥ים הַלְוִיִּֽם׃
 • (Dtn SP 17,18) וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים
8[והיתה עמו וקרא ]בה[ כ]ל ימי חייו למען יל֯[מד ליראה את יהוה אלהיו]
 • (Dtn 17,19) וְהָיְתָ֣ה עִמּ֔וֹ וְקָ֥רָא ב֖וֹ כָּל־ יְמֵ֣י חַיָּ֑יו לְמַ֣עַן יִלְמַ֗ד לְיִרְאָה֙ אֶת־ יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֔יו
 • (Dtn SP 17,19) והיתה עמו וקרא בה כל ימי חייו למען ילמד ליראה את יהוה אלהיו
9[לש]מ֯ר את כל דברי[ התורה ]ה֯זאת ואת֯[ החקים האלה לעשתם]
 • (Dtn 17,19) לִ֠שְׁמֹר אֶֽת־ כָּל־ דִּבְרֵ֞י הַתּוֹרָ֥ה הַזֹּ֛את וְאֶת־ הַחֻקִּ֥ים הָאֵ֖לֶּה לַעֲשֹׂתָֽם׃
 • (Dtn SP 17,19) לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשותם
10לבלתי רום ל֯ב֯[בו מאחיו ולבלת]י֯[ סור מן המצוה ימין ושמאול למען]
 • (Dtn 17,20) לְבִלְתִּ֤י רוּם־ לְבָבוֹ֙ מֵֽאֶחָ֔יו וּלְבִלְתִּ֛י ס֥וּר מִן־ הַמִּצְוָ֖ה יָמִ֣ין וּשְׂמֹ֑אול לְמַעַן֩
 • (Dtn SP 17,20) לבלתי רם לבבו מאחיו ולבלתי סר מן המצוה ימין ושמאל למען
11יאריך ימים[ על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל ]
 • (4Q524 frg. 6-13,3) ויאר]ך ימים רבים על מלכותו הואה ובניו אחרי֯[ו _____]
 • (11QTa 59,21) ויארך ימים רבים על מלכותו הוא ובניו אחריו
 • (Dtn 17,20) יַאֲרִ֨יךְ יָמִ֧ים עַל־ מַמְלַכְתּ֛וֹ ה֥וּא וּבָנָ֖יו בְּקֶ֥רֶב יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
 • (Dtn SP 17,20) יאריך ימים על כסא ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל *
12לא יה[יה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל]
 • (4Q524 frg. 6-13,4) [לוא יהיה לכוהנים וללויים כול שבט לוי חלק ונחלה עם ישרא]ל֯[ ]
 • (Dtn 18,1) לֹֽא־ יִ֠הְיֶה לַכֹּהֲנִ֨ים הַלְוִיִּ֜ם כָּל־ שֵׁ֧בֶט לֵוִ֛י חֵ֥לֶק וְנַחֲלָ֖ה עִם־ יִשְׂרָאֵ֑ל
 • (Dtn SP 18,1) לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל
13אשי֯[ יהוה ונחלתו יאכלון -- ]