Versionen

4Q266

©

Copyright


frg. 1a-b
1[פרוש המשפטים משכיל לב]נ֯י אור להנז֯ר֯ מדר֯[כי רשעה]
 • (CD V 1,1) ב]נ֯יׄ אור להׄנז֯ר֯ מדר֯[כי ○○○○○]
2[-- ]עד תום המועד פקודה ב[רוח עולה]
 • (CD V 1,2) ]עד תום המועד פקודה בקׄ[צ]
3[-- ישמי]ד֯ אל את כול מעשיה להבי כל֯[ה]
4בת[ועי רוח -- ]למסיגי גבול וכלה יעשה [לפועלי]
5רשעה֯ [ -- ועתה שמעו] ל֯י ואודיעה לכם מ֯ח֯[שבות אל]
6הנורא[ות וגבורות] פלאו אספר{ר}ה לכ֯[ם אשר נסתרו]
7מאנוש [מספר י]מים אשר חי כ֯[ו]ל [--]
8בעמקת֯ [--] ח֯ק[ --]
9חתם [--]
10[--]
12[--]
13○[ --]
14במצו[ת --]
15בתרומ[ת -- לא שמעו]
16לקו֯ל מושה֯ [--]
17רכיל בחוק֯[י] ומצ֯ות אל֯[ -- לעשות]
18קטנה וגדולה ל○[ --]
19הודיענו נא א֯[ --]
20שיחתך אם [--]
21עמדתה ותתבונן [--]
22אפ֯ר֯ ישיבו את ○[ -- עפר]
23ואפר ו֯מי[ ○○[ -- לא]
24התבונ֯[נתה --]
25ו֯ב֯○○[ --]
frg. 1c-f
1[-- רוב סל]י֯חות ה[ --]
2[-- כאשר ]צ֯וה ביד מוש֯[ה --]
3[-- ]ל○○ הא֯ד֯ם[ ]○שה [--]
4[-- ]מחה את מע[ להבי [--]
5[-- ]י֯ם לדבר דר אל נב[ --]
6[-- ]○○א֯ת אשמתם֯[ --]
frg. 2 i
1[בשר ובריאה איזה תחלתו ואיזה סופו -- ]ם[ -- ]עד א֯שר
2[יבוא בם -- ]כי אין [להת]ק[ד]ם ולה֯תאחר מ֯מ֯ו֯ע֯דיהם
3[-- הו]○א חקוק קצ חרון לעם לא ידעהו
 • (4Q268 frg. 1,5) ו֯ה֯[וא] חקק קצי ח֯[רון לעם לא ידעהו]
4[והוא הכין מועדי רצון לדור]ש֯י מצוותו ולהולכים בתמים דרך
5[ויגל עיניהם בנסתרות וא]ו֯ז֯נ֯ם פתחו וישמעו עמוקות ויבינו
6[בכול נהיות עד מה יבוא בם ] _____ ]ועתה שמעו כול יודעי
7[צ]דק ו֯[בינו במעשי אל כי ריב לו עם] כ֯ול בשר ומשפט יעשה
8בכול מנא[צו כי במעלם אשר עזבוהו] הסתיר פ֯[ניו מי]ש֯ראל וממקדשו
 • (4Q268 frg. 1,10) בכול מנאציו כי ב[מע]לם [אשר] (4Q268 frg. 1,11) [עזבוהו] הסת[יר פניו ]מ֯י֯שראל [ו]ממקדשו
 • (CD 1,2) בכל מנאציו (CD 1,3) כי במועלם אשר עזבוהו הסתיר פניו מישראל וממקדשו
9ויתנם [לחרב ובזכרו ברית רישונים השאיר שארית] ל֯ישראל ולא
 • (4Q268 frg. 1,11) ויתנם [לחרב ובזכרו] (4Q268 frg. 1,12) [ברית] ראי֯שונים ה[שאיר ש]א֯ר֯ית לישראל ולו[א
 • (CD 1,4) ויתנם לחרב ובזכרו ברית ראשנים השאיר שאירית (CD 1,5) לישראל ולא
10נתנם ל֯[כלה ובקץ חרו]ן֯ שנים שלו֯[ש מאות ותשעים] לתתו אותם ביד
 • (4Q268 frg. 1,12) נתנם לכלה בקץ] (4Q268 frg. 1,13) [חרון ש]נ֯ים שלוש מאות ותשעי֯ם֯ [לתתו] א֯[ותם ביד
 • (CD 1,5) נתנם לכלה ובקץ חרון שנים שלוש מאו֯ת (CD 1,6) ותשעים לתיתו אותם ביד
11נב֯[וכדנא]צ֯ר מל[ך] בבל פקדם [ויצמח מישראל] ו֯מ֯א֯ה֯[רו]ן֯ ש֯[ו]ר֯ש
 • (4Q268 frg. 1,13) נבוכדנאצר] (4Q268 frg. 1,14) [מלך בבל ]פ֯קדם וי֯[צמח מישרא]ל֯ ומא[הרו]ן שו֯ר֯[ש
 • (CD 1,6) נבוכדנאצר מלך בבל (CD 1,7) פקדם ויצמח מישראל ומאהרן שורש
12[מט]עת לירוש א֯[ת א]ר֯[צו ולדשן בטוב אדמתו ויבינו] ב[עו]ונם וידעו
 • (4Q268 frg. 1,14) מטעת לירוש] (4Q268 frg. 1,15) [את ארצו ולדשן בט]וב אדמתו [ויב]ינו בע֯ו֯ו֯[נמה וידעו
 • (CD 1,7) מטעת לירוש (CD 1,8) את ארצו ולדשן בטוב אדמתו ויבינו בעונם וידעו
13כי אשמים המה [ויהיו כעוורים וכמגששים דרך] שנ֯[י]ם֯ עש֯ר[ים]
14ויבן אל אל מעש[יהם כי בלב שלם דרשוהו ויקם להם מורה צדק]
 • (4Q268 frg. 1,17) [ויבן אל מעשיהמה כי בלב שלם דרשו]הו֯ [ויקם להמה מורה צדק]
 • (CD 1,10) ויבן אל אל מעשיהם כי בלב שלם דרשוהו (CD 1,11) ויקם להם מורה צדק
15להדריכם ב[ד]ר֯ך֯ לב[ו] [ויודע לדורות אחרונים את אשר]
 • (CD 1,11) להדריכם בדרך לבו _____ ויודע (CD 1,12) לדורות אחרונים את אשר
16עשה בד֯[ור א]ח֯רון [בעדת בוגדים המה סוררי דרך והיאה העת]
 • (CD 1,12) עשה בדור אחרון בעדת בוגדים (CD 1,13) הם סרי דרך היא העת
17אשר היה [כתו]ב֯ עליה[ -- כפרה סוררה כן סרר ישראל]
 • (CD 1,13) אשר היה כתוב עליה כפרה סורירה (CD 1,14) כן סרר ישראל
 • (4Q78 frg. 4-7,12) יהוה כי כפרה סר]ר֯[ה סרר ]י֯שראל
 • (Hos 4,16) כְּפָרָ֣ה סֹֽרֵרָ֔ה סָרַ֖ר יִשְׂרָאֵ֑ל
18בעמוד איש הלצ֯[ון אשר הטיף לישראל מימי כזב] ו֯יתעם בתהו֯
 • (CD 1,14) בעמוד איש הלצון אשר הטיף לישראל (CD 1,15) מימי כזב ויתעם בתוהו
19ולוא דרך להשח גבהו֯[ת עולם ולסור מנתיבות צדק ו]להסיע גבול
 • (CD 1,15) לא דרך להשח גבהות עולם ולסור (CD 1,16) מנתיבות צדק ולסיע גבול
20אשר גבלו רישו֯[נים בנחלתם למען הדבק בהם את א]לות בריתו
 • (CD 1,16) אשר גבלו ראשנים בנחלתם למען (CD 1,17) הדבק בהם את אלות בריתו
21להסגירם לחר[ב נוקמת נקם ברית בעבור אשר דרשו] בחלקות
22[וי]בחרו [ב]מ֯ה[תלות ויצפו לפרצות יבחרו בטוב ה]צור ויצדיקו
23[רשע וירשיעו צדיק ויעבירו ברית ויפרו חוק ו]י֯גו֯[ד]ו֯ על
 • (CD 1,19) רשע וירשיעו צדיק (CD 1,20) ויעבירו (ויעבו!רו) ברית ויפירו חוק וַיָגודּוּ על
24[נפש צדיק -- ובכל הולכי תמים תעבה] נפשמה
25[-- וירדפום לחרב ויסיסו לריב עם]
 • (CD 1,21) וירדפום לחרב ויסיסו לריב עם
frg. 2 ii
1ויחר אף אל ב֯[ע]ד֯ת֯ם֯ [להשם את כול המונם ומעשיהם לנדה]
 • (CD 1,21) ויחר אף (CD 2,1) אל בעדתם להשם את כל המונם ומעשיהם לנדה
2לפנו _____ ועתה שמ֯[עו אלי כול באי ברית ואגלה אזנכם בדרכי רשעים]
 • (CD 2,1) לפניו (CD 2,2) _____ ועתה שמעו אלי כל באי ברית ואגלה אזנכם בדרכי (CD 2,3) רשעים _____
3ומכול שבילי חט[אים אזיר אתכם אל אהב דעת חוכמה ותושייה]
 • (CD 2,3) אל אהב דעת חכמה ותושייה
4הציב לפנו וערמ֯[ה ודעת הם ישרתוהו ורוב סליחות עמו לכפר]
5בעד כל שבי פ֯[שע וכח וגבורה וחמה גדולה בלהבי אש בכל מלאכי חבל]
 • (4Q269 frg. 1,2) בעד שבי פשע וכוח וגבורה וחמה גדולה בלהבי אש בכל ]מ֯לא[כי]
 • (CD 2,5) בעד שבי פשע וכוח וגבורה וחמה גדולה בלהבי אש (CD 2,6) בי כל מלאכי חבל על
6לאין שרת [ופליטה לסוררי דרך ומתעבי חוק כי לא בחר אל בהם]
 • (CD 2,6) סררי דרך ומתעבי חק לאין שאירית (CD 2,7) ופליטה למו כי לא בחר אל בהם
7מקד֯ם֯ ע֯ולם֯ [ובטרם נוסדו ידע את מעשיהם ויתעב את דורותם]
 • (CD 2,7) מקדם עולם ובטרם נוסדו ידע (CD 2,8) את מעשיהם ויתעב את דורות
8ויסתר את [פנו מן הארץ עד מועד תומם וידע את שני מעמד]
 • (CD 2,8) ויסתר את פניו מן הארץ (CD 2,9) מי עד תומם וידע את שני מעמד
9ומספר ○○○ [ופרוש קציהם לכל הווי עולמים ונהיות]
 • (CD 2,9) ומספר ופרוש קציהם לכל (CD 2,10) הוי עולמים ונהיו!ת (ונהיית
10עד מה _____ [יבוא בקציהם לכול שני עולם ובכולם הקים לו]
 • (CD 2,10) עד מה יבוא בקציהם לכל שני עולם (CD 2,11) ובכולם הקים לו
11קריאים _____ [למען הותיר פליטה לארץ ולמלא פני תבל]
 • (CD 2,11) קריאי שם למען התיר פליטה לארץ ולמלא (CD 2,12) פני תבל
12מזר֯[עם _____ ויו]ד֯ע֯[ם ביד משיחי רוח קודשו וחוזי אמת]
 • (CD 2,12) מזרעם _____ ויודיעם ביד משיחו (משיחי) רוח קדשו וחוזי (CD 2,13) אמת
13בפרוש שמותי[הם ואת א]שר [שנא התעה _____ ועתה בנים שמעו]
 • (CD 2,13) ובפרוש שמו שמותיהם ואת אשר שנא התעה (CD 2,14) _____ ועתה בנים שמעו
14[א]ל֯[י ואג]ל[ה עיניכם לר]או֯[ת ולהבין במעשי אל ולבחור את]
 • (CD 2,14) לי ואגלה עיניכם לראות ולהבין במעשי (CD 2,15) אל ולבחור את
15[א]שר֯[ רצה ולמאוס באשר שנא -- להתהלך]
 • (CD 2,15) אשר רצה ולמאוס כאשר שנא להתהלך
16[ת]מים [ב]כ֯ו֯ל֯ [דרכיו ולא לתור במחשבות יצר אשמה ועיני זנות כי]
 • (4Q270 frg. 1 i,1) במ]ח֯שבות יצר א֯ש֯מה ו֯ע[יני] ז֯נ֯ות [כי רבים] תעו ב֯ם
 • (CD 2,15) תמים (CD 2,16) בכל דרכיו ולא לתור במחשבות יצר אשמה ועני זנות כי רבים
17גבורי חיל נכש֯[לו בם מלפנים ועד הנה בלכתם בשרירות לבם נפלו]
18עירי ה֯[שמים בה נאחזו אשר לא שמרו מצות אל ובניהם אשר כארזים גבהם]
 • (4Q270 frg. 1 i,3) עירי הש]מים בה֯ נ֯א֯[חזו --]
 • (CD 2,18) עידי השמים בה נאחזו אשר לא שמרו מצות אל (CD 2,19) ובניהם אשר כרום ארזים גבהם
19[וכ]ה֯רים[ גויותיהם כי נפלו כל בשר אשר היה בחרבה כי גוע ויהיו]
 • (CD 2,19) וכהרים גויותיהם כי נפלו (CD 2,20) כל בשר אשר היה בחרבה כי גוע ויהיו
20כלו ה[יו בעשותם את רצונם ולא שמרו את מצות עושיהם עד אשר חרה]
 • (CD 2,20) כלא היו בעשותם את (CD 2,21) רצונם ולא שמרו את מצות עשיהם עד אשר חרה
21אפה [בם בה תעו בני] נ֯וח [ומשפחותיהם בה הם נכרתים אברהם]
 • (CD 2,21) אפו בם (CD 3,1) _____ בה תעו! (תעי) בני נח ומשפחותי֯הם בה הם נכרתים (CD 3,2) אברהם
22[לא הלך בה ויעל או]ה֯ב ב֯[שמרו מצות אל ולא בחר ברצון רוחו וימסר]
 • (CD 3,2) לא הלך בה ויע[ל ]א֯ו֯הב (או]הב) בשמרו מצות אל ולא בחר (CD 3,3) ברצון רוחו וימסור
23[לישחק וליעקב וישמרו ויכ]תב֯ו֯ [אוהבים לאל ובעלי ברית לעולם]
 • (CD 3,3) לישחק וליעקב וישמרו ויכתבו אוהבים (CD 3,4) לאל ובעלי ברית לעולם
frg. 2 iii
5[-- וי]ח֯ר֯ אף
6[אל בעדתם --]
7[--]
18[--]
19[-- י]שרא֯[ל]
20[מעלי -- היוצאים] מא֯[רץ]
frg. 3 i
1[כפר אל] ב֯ע֯[דם ויצדיקו צדיק וירשיעו רשע וכל הבאים אחריהם]
 • (4Q270 frg. 1b ii,2) וירשיע]ו֯ רשע
 • (CD 4,6) שונים אשר כפר (CD 4,7) אל בעדם ויצדיקו צדיק וירשיעו רשע וכל הבאים אחריהם
2[לעשות] כפרו[ש התורה אשר התוסרו בו הרישנים עד שלו]ם֯ [ה]ק֯[ץ]
3[כמספר] ל[שנים] ה֯אל[ה כברית אשר הקים אל לרישוני]ם֯ לכפר
 • (CD 4,9) השנים האלה כברית אשר הקים אל לראשנים לכפר
4[על עוונותי]הם כ֯[ן יכפר אל בעדם ובשלום הקץ השני]ם [הא]ל[ה]
 • (CD 4,10) על עונותיהם כן יכפר אל בעדם ובשלום הקץ למספר השנים (CD 4,11) האלה
5[אין עוד להשתפח לבית יהודה כי אם לעמוד איש על] מצ[ודו]
 • (CD 4,11) אין עוד להשתפח לבית יהודה כי אם לעמוד איש על (CD 4,12) מצודו
6[נבנתה הגדר רחק החוק ובכל השנים האלה יהיה בליעל מ]שו֯[לח]
 • (CD 4,12) נבנתה הגדר רחק החו!ק ובכל השנים האלה יהיה (CD 4,13) בליעל משולח
7[בישראל כאשר דבר אל ביד ישעיה הנביא בן אמוץ] ל[אמור]
 • (CD 4,13) בישראל כאשר דבר אל ביד ישעיה הנביא בן (CD 4,14) אמוץ לאמר
frg. 3 ii
1[מדברים ב]ם֯ כו[לם קודחי אש ומבערי זיקות קורי עכביש קוריהם]
 • (6Q15 frg. 2,1) [כלם ק]ד֯[חי] אש ומ֯[בערי זיקות קורי עכביש קוריהם
 • (CD 5,13) מדברים בם כלם קדחי אש ומבערי זיקות קורי (CD 5,14) עכביש קוריהם
 • (1QIsaa 42,12) קודחי אש מאזרי זיקות (1QIsaa 48,16) קוריהם
 • (1Q8 22,6) קדחי אש ומאזרי זיקות (1Q8 25,32) קוריהם לא יהיו
 • (Jes 50,11) קֹ֥דְחֵי אֵ֖שׁ מְאַזְּרֵ֣י זִיק֑וֹת (Jes 59,6) קֽוּרֵיהֶם֙
2[וביצי צפע]ונים ב[י]ציה֯[ם הקרוב אליהם לא ינקה כהרבותו יאשם]
3[כי אם נל]ח֯ץ כי למלפנ[ים פקד אל] את מע֯ש֯י֯[הם ויחר אפו בעלילותיהם]
 • (CD 5,15) כי אם נלחץ כי אם למילפנים פקד (CD 5,16) אל את מ[ע]שיהם ויחר אפו בעלילותיהם
4[כי עם] ב֯לא בינות הוא֯[ גוי אוב]ד עצות [המה מאשר אין בהם]
 • (CD 5,16) כי לא עם בינות הוא (CD 5,17) הם גוי אבד עצות מאשר אין בהם֯
 • (1Q5 frg. 16-19,10) גוי אבד עצות המה ואין בהם
 • (1QIsaa 21,22) כי לוא עמ בינות הוא על
 • (4Q60 frg. 25,2) כי לא עם בי]נות הוא על כן
 • (Dtn 32,28) ג֛וֹי אֹבַ֥ד עֵצ֖וֹת הֵ֑מָּה וְאֵ֥ין בָּהֶ֖ם
 • (Jes 27,11) מְאִיר֣וֹת אוֹתָ֑הּ כִּ֣י לֹ֤א עַם־ בִּינוֹת֙ ה֔וּא
 • (Dtn SP 32,28) גוי אבד עצותהם ואין בהם
5[בינה כי מלפ]נים עמ[ד מושה ואה]ר֯ון ביד ש֯[ר ה]אור֯[ים ויקם]
6[בליעל את י]ח֯נה ו֯[את אחיהו במזמ]תו֯ בהרשעה בהר[שע ישראל]
7[את הרישו]נ֯ה֯ [ובקץ חרבן הארץ ע]מדו מסגי גבול [ויתעו את]
8[ישראל ותשם הארץ כי דברו עצה סרה על] מצוות אל ביד [מושה וגם]
9[במשיחי הקודש וינבאו שקר להשיב] את י֯שראל [מ]א֯ח֯רי [אל ויזכר]
10[אל ברית רישונים ויקם מאהרון נ]בונים ומישראל [ח]כ֯מים וי֯ש֯מ֯[יעם ויחפרו את הבאר] אשר אמר מוש֯[ה באר]
11[חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחו]קק הבאר היא הת֯[ורה וחופריה]
 • (4Q267 frg. 2,9) ח֯פ֯[ר]וה שרים֯ כ֯ר֯וה (ו֯כ֯ר֯וה) (4Q267 frg. 2,10) נדיבי [העם] במחוקק _____ (4Q267 frg. 2,11) הבאר [הי]אה התור֯[ה וחופריה
 • (CD 6,3) חפרוה שרים כרוה (CD 6,4) נדיבי העם במחוקק הבאר היא התורה וחופריה
 • (Num 21,18) חֲפָר֣וּהָ שָׂרִ֗ים כָּר֙וּהָ֙ נְדִיבֵ֣י הָעָ֔ם בִּמְחֹקֵ֖ק בְּמִשְׁעֲנֹתָ֑ם וּמִמִּדְבָּ֖ר מַתָּנָֽה׃
 • (Num SP 21,18) חפרוה שרים כרואה נדיבי העם במחקק ובמשענתם ממדבר מתנה
12[המה שבי ישראל היוצאים מ]ארץ יהודה ויגורו [בארץ דמשק]
 • (4Q267 frg. 2,11) ]ה֯מה שבי י[שרא]ל (4Q267 frg. 2,12) היוצ[אי]ם מארץ י֯[הוד]ה ו֯י֯[גורו במגו]ר֯י֯ [דמשק
 • (CD 6,4) הם (CD 6,5) שבי ישראל היוצאים מארץ יהודה ויגורו (ויגוּרוּ) בארץ דמשק
13[אשר קרא אל את כולם שרים כי כ]ו֯ל[ם דרשוהו] ו֯ל[א הושבה פארתם]
 • (4Q267 frg. 2,12) אשר קרא] (4Q267 frg. 2,13) אל א[ת כ]ולם שרי[ם] כ֯י֯ כול֯[ם דרשוהו ולוא הושבה פארתם]
 • (CD 6,6) אשר קרא אל את כולם שרים כי דרשוהו ולא הושבה (CD 6,7) פארתם
14[--]
15[--]
16[--]
17[עד עמוד יורה הצדק באחרית הימים ו]כול אשר הובא֯
18[בברי]ת לבל[תי בוא אל המקדש להאיר מזבחו הו]א מסגר«י» (מסיגר / מסוגרי֯) הדלת
 • (CD 6,11) בברית (CD 6,12) לבלתי בוא אל המקדש להאיר מזבחו (מזבחי) חנם ויהיו מסגירי (CD 6,13) הדלת
19[א]שר אמר [אל מי בכם יסגור דלתי ולא תאי]רו מזבחי חנם
 • (CD 6,13) אשר אמר אֵל מי בכם יסגור דלתי _____ ולא תאירו מזבחי (CD 6,14) חנם
 • (Mal 1,9) אָמַ֖ר יְהוָ֥ה צְבָאֽוֹת׃ (Mal 1,10) מִ֤י גַם־ בָּכֶם֙ וְיִסְגֹּ֣ר דְּלָתַ֔יִם וְלֹֽא־ תָאִ֥ירוּ מִזְבְּחִ֖י חִנָּ֑ם
20[אם] לא יש[מרו לעשות כפרוש התורה לקץ הר]שע ל[ה]ב֯[ד]ל֯ מ֯ב֯ני
 • (CD 6,14) אם לא ישמרו לעשות כפרוש התורה לקץ הרשע ולהבדל (CD 6,15) מבני
21[העו]ל֯ ו[להנזר מהון הרשעה הטמא ב]נדר וב[חרם ובהון]
 • (CD 6,15) השחת ולהנזר מהון הרשעה הטמא בנדר ובחרם (CD 6,16) ובהון
22[המקד]ש [ולגזול את עניי עמו להיות אלמנ]ו֯ת֯ שלל[ם ואת יתומים]
 • (CD 6,16) המקדש ולגזול את עניי עמו להיות אלמ[נו]ת שללם (CD 6,17) ואת יתומים
23[ירצח]ו֯ להבד֯[יל בין הטמא לטהור ולהודיע בין הקודש לחול]
 • (CD 6,17) ירצחו ולהבדיל בין הטמא לטהור ולהודיע בין (CD 6,18) הקודש לחול
24[ולשמור] את [יום השבת כפרושה ואת המועדות ואת יום התענית]
 • (CD 6,18) ולשמור את֯ יום השבת כפרושה ואת המועדות (CD 6,19) ואת יום התענית
frg. 3 iii
4[כמצוה ולא לנטור מ]יום֯ [ליום ולהבדל מכל הטומאות]
5[כמשפטם ולא ישקץ אי]ש את [רוח קודשיו כאשר הבדיל אל להם]
6[כול המתהלכים באלה ב]תמים֯ [קודש על פי כל יסורו]
 • (CD 7,4) כל המתהלכים (CD 7,5) באלה בתמים קדש על פי כל יסורו
7[--]
16[--]
17ש[וכת דויד --]
18צ[ -- הק]ה֯ל [וכיניי הצלמי]ם המה ספר[י ]הנביא[ים]
 • (4Q269 frg. 5,1) [וכניי] הצ[למים המה ספרי הנביאים
 • (CD 7,17) הקהל וכיון הצלמים הם ספרי הנביאים
19[אשר בזה ישראל א]ת ד[בריהם והכוכב] הוא דור[ש ה]ת֯ורה
 • (4Q269 frg. 5,1) אשר בזה ישראל את דבריהם] (4Q269 frg. 5,2) ו֯הכוכב ה֯[ואה דורש התורה
 • (CD 7,18) אשר בזה ישראל את דבריהם _____ והכוכב הוא דורש התורה
 • (Amos 5,26) כִּיּ֣וּן צַלְמֵיכֶ֑ם כּוֹכַב֙
20[הבא אל] דמשק כאשר [כאש]ר֯ כתוב דרך [כוכב מיעקב]
21[וקם שב]ט֯ מישראל השבט ה[וא נ]שי [כו]ל [העדה ובעומדו]
22[וקרקר א]ת֯ כול בני שית _____ אל֯[ה מ]ל[טו בקץ]
23[הפקודה] הרישון _____ והנסוגים ה֯[סגיר]ו֯ לחרב [וכן מ]שפט
24כ֯ול ב֯אים בבר֯[י]תו אשר לו יחזיקו [באלה] ל[פ]קודם (ל[פ]קידם) [לכלה ב]י֯ד
 • (CD 8,1) כל באי בריתו אשר (CD 8,2) לא יחזיקו באלה לפוקדם לכלה ביד (CD 19,13) לכל באי (CD 19,14) בריתו אשר לא יחזיקו באלה החקים לפקדם לכלה ביד
25[ב]ליעל [הוא הי]ום אשר יפקדו [אל] כאשר [דבר] היו [שרי]
 • (CD 8,2) בליעל הוא היום (CD 8,3) אשר יפקד אל היו שרי (CD 19,14) בליעל (CD 19,15) הוא היום אשר יפקד אל כאשר דבר היו שרי
frg. 3 iv
1[יהודה ב]יום אשר [תשפוך עליהם העברה כי יחלו ללו מרפא]
 • (CD 8,3) יהודה אשר תשפוך עליהם העברה (CD 8,4) כי יחלו למרפא (CD 19,15) יהודה כ֯משיגי
2[וידקרום?] כול מוררים [מאשר לו סרו מדרך בוגדים]
 • (CD 8,4) (וידבק) כל מורר!ים (מורדים) מאשר לא סרו מדרך (CD 8,5) בוגדים (CD 19,17) ולא סרו מדרך בו֯גדים
3[ויתגו]ללו בד֯[רכ]י֯ זנות֯ [ובהון רשעה ונקום ונטור איש לאחיהו]
 • (4Q269 frg. 6,1) [ויתגוללו בדרכי זנות ובהון הר]שעה ו֯נק֯[ום ונטור איש לאחיהו]
 • (CD 8,5) ויתגוללו בדרכי זונות ובהון רשעה ונקום וניטור (CD 8,6) איש לאחיו (CD 19,17) ויתגללו בדרכי זנות ובהון הרשעה (CD 19,18) ונקום ונטור איש לאחיהו
4[ושנו]א֯ איש [את] רעהו֯ [ויתעלמו איש בשאר בשר]ו֯ ויגשו
 • (4Q269 frg. 6,2) [ושנא איש את רעהו ויתעלמו איש בשא]ר֯ בשרו֯[ ויגשו
 • (CD 8,6) ושנוא איש את רעהו ויתעלמו איש בשאר בשרו (CD 8,7) ויגשו (CD 19,18) ושנא איש את רעהו ויתעלמו איש (CD 19,19) בשאר בשרו ויגשו
5[לזמה ויתגברו להון ולבצע ויעשו איש הישר בעינ]ו֯ ובח[רו]
 • (4Q269 frg. 6,2) לזמה]
 • (CD 8,7) לזמה ויתגברו להון ולבצע ויעשו איש הישר בעיניו (CD 8,8) ויבחרו (CD 19,19) לזמה ויתגברו להון ולבצע ויעשו את֯ (CD 19,20) איש הישר בעינ֯י֯ו֯ ויבחר֯ו֯
6[איש בשרירות לבו ולא נזרו מעם ויפרעו ביד רמה] לל[כ]ת֯
 • (CD 8,8) איש בשרירות לבו ולא נזרו מעם ויפרעו ביד רמה (CD 8,9) ללכת (CD 19,20) איש בשרירות לבו ולא נזרו מעם (CD 19,21) ומחטאתם ויפר֯ע֯ו֯ ב֯י֯ד֯ ר֯מ֯ה ללכת בדרכי רשעים אשר
frg. 4
7[ב]שמעם [אותם -- ויע]ז֯ לבם [--]
8וכפ֯[ר אל בעדם ]וראו ביש[ועתו --]
 • (CD 20,34) וכפר אל בעדם וראו֯ ב֯י֯שועתו
9[-- ]ו֯חוקי֯[ --]
10[-- ]○○[ --]
11אל את רו֯[עה אחד] ורעם ב[מרעה --]
12○[ -- ]והיה [-- ]וברר לו [--]
13[-- ]רחמים֯ [--]
frg. 5 i
1[-- ]תנק[ה]א○ ○[ --]
2[-- אנוס אל ○[ --]
3[-- ]ו֯ר֯ את המשפטי[ם --]
4[-- ]○נ֯ם _____ אל יב[ --]
5[--] האחרון ל֯○[ ]○[ --]
6[-- ]ם֯ עם ○[ --]
7[-- ○[ --]
8[--] ואמיצי כוח בנגל֯[ה --]
9[-- המחזי]ק֯ים בשם קוד[שו ה]ם
10[-- ]○ יה כי ביהודה נ֯מ֯[צא קש]ר
11[לשוב על עונת אבותם -- ]לישראל בע֯ומד֯ []ד֯
12[-- ביושבי ירושלי]ם _____ וכול הנשא[רים --]
13[-- ]○○ איש {ל} לפי רוח֯[ו יקר]בו
14[-- ]ו֯ח ירחקו לפי המבקר ו֯[כו]ל
15[-- יתהל]כו בם _____ כול שבי ישראל ○[ --]
16[-- ]בני צדוק הכהנים הנ֯ה המ֯[ה]
17[-- מדרש ה]ת֯ורה האחרון _____ ואלה הח֯ו֯[ק]ים למש֯[כיל]
18[-- ]ב֯ם לכול ישראל כי לו יוש[יע אל -- ]ת֯ כ֯ל ○○[
19[-- ]ב֯ד֯ר֯כ֯ו֯ לה֯תהלך֯ תמ֯[ים --]
frg. 5 ic-d
1[-- ]טו֯ ב֯[ ]○[ ]○[ --
2[-- ]כי לכול ישרי לבב בי[ש]ראל
3[-- ]את חוקו הצדיקו ב[ --]
4[-- ]○יעו ל[ --]
frg. 5 ii
1[-- ]י֯ן֯ וכול א[שר נקל בלשונו או בקול טרוד]
2[דבר לו ו]ל֯א֯ פצל֯ דברו להשמיע [קולו איש מאלה לא יקרא בספר]
3[התורה ]ל֯מה ישוג בדבר מות [-- ]
4[-- ]○ אחו הכהנים בע֯בו֯דה [וא]ל[ -- איש]
5מבני אהרון אשר ישבה֯ לגואים [--]
6לחללה בטמאתם אל יגש לעבודת [הקודש --]
7מבית לפרוכת _____ ואל יויכל את קודש ה֯[קודשים -- ]
8איש מבני אהרון אשר ינדד לעב[וד את הגואים --]
9להורות עמו בישוד עם וגם לבגו֯‹ד› (לבנ֯י) ○מ○ (ע֯מו֯) ○[ -- איש מבני]
10אהרון אשר הופיל שמו מן האמות ו֯[ -- הלך?]
11בשרירות לבו לאכול מן הקודש[ --]
12מישראל את עצת בני אהרון ה֯מ○[ --]
13את האוכל ו֯חבו֯ _____ וחב בדם [--]
14ביחשם (ביחשי֯ם) _____ וזה סרך מושב [ערי ישראל -- אנשי]
15הקוד֯[ש במחני]ה֯ם [ו]ע֯ריהם בכ[ול --]
16○[ -- מו]שב א֯[ --]
frg. 6 imarg
0[-- ]ש֯פח֯[ת] גבחת ת○חבה
frg. 6 i
1[-- וא]ם֯ [שפל ה]ש֯ת֯ [א]ו֯ ה֯שפ֯ח֯[ת --]
2[מן העור -- לכ]ה֯ן וראה הכהן אותו כמראי הבשר החי וכ[ --]
3[-- צרעת ]היאה האוחזתה בעור החי וכמשפט הזה [--]
4[--] וראה הכוהן ביום השביעי והנא נוסף מן החי[ אל]
5[המת -- צ]רעת ממארת היא ומשפט נתק הרוש והז[קן]
6[-- וראה הכוהן וה]נ֯א באה הרוח ברוש או {ו}בזקן באוחזה (באוחזתה֯)
7ב֯ג֯י֯ד֯ ו֯פר֯[ח הנגע מתחת הש]ער והפך מראיו«ה» לדק צוהב כי כעשב
8הוא אשר [י]ש֯ ה֯רחש תחתו _____ ויקוץ שורשו ויבש פרחו ואשר
9אמר וצוה הכוהן וגלחו את הברושר ואת הנתק לא יגלחו למען אשר
10ישספור הכוהן את השערות המיתות והחיות וראה אם יושסף מן
11כ החי אל המת בשבעת הימים טמא הואה ואם לו לא יוספ (ליוספ) מן הח֯[יות]
12על המיתות והגיד נמלא [ד]ם ור֯[ו]ח החיים עולה ויורדת בו[ נרפא]
13הנגע זה משפט [תור]ת הצרע֯ת לבני אהרון להבדיל ל[ --]
 • (4Q272 frg. 1 ii,2) [הנ]גע זה [משפט הצ]רע[ת לב]ני אהרון [להבדיל --]
14 _____ [ומ]ש֯פט הזב את זובו כול איש א[שר זו]ב יז֯[וב]
15מ֯ב֯ש֯ר֯[ו א]ו א֯[שר] י֯עלה [ע]ל[ו] מחשבת [זמ]ה או [אשר --]
16[-- [--] מגעו [--]
frg. 6a i
1[-- ]○[ ]○[ --]
2[-- ]משפחת ○[ --]
frg. 6b i
1[-- ]הבשר [--]
2[-- ]משפט [--]
frg. 6c i
1[-- ]○ש[ר] יסורו
2[-- ]והבדל ואם ○○○[ --]
3[-- ]ל֯ה֯ע֯ט֯[] ויכבס בגד֯[ו --]
4[-- ]○[ ]○[ --]
frg. 6d i
1[-- ]ה֯ שב ה֯ד֯ם֯[ --]
2[--] א֯ו֯ ○[ --]
frg. 6e i
1[-- ]על
2[-- ]כול נגע
3[-- ]לעבור
4[-- ]ק֯
frg. 6 ii
1[-- ]○[ א○ ה֯א֯ש֯[ה ]○○ [אשר י]קר֯ב֯ [ ]
2[אליה ע]ון נדה עלו ואם ראתה [עו]ד והיאה לו [בעת]
3[נדתה] שבעת ימים והיאה אל תוכל קודש ואל֯ ת֯[בו]
4א֯ל֯ המקד֯ש עד בו השמש ביום ה֯שמיני _____
5ואשה אשר֯ [תזרי]ע֯ וילדה זכר [וטמאה א]ת שבעת [הימים]
6[כ]י֯[מי] נ֯דת֯ [דאותה וביום השמיני ימול בשר] ע֯ר֯לת֯[ו]
7[ושלושת ושלושים יום תשב בדם טוהרה ואם נקבה תלד]
8[וטמאה שבועים כנדת ד]אותה ו֯[ששה וששים יום תשב בדם]
9[טוהרה והיאה] לא תוכל [קודש ולא תבו אל המקדש]
10[כי מ]שפט מות הו[אה -- תתן את]
11[הי]לד למנקת בטוה[רה --]
12[ו]אם לו֯א֯ השיגה יד[ה די שה ולקחה בן יונה או תר לעולה]
13[ו]המירה [א]ת ה[שה --]
frg. 6a ii
1[-- ]י֯ונה [--]
2[-- ו]כ֯ן משפט [--]
3[-- ]○ ו או֯ [--]
frg. 6a iii
1[-- ]○בד֯○○[ --]
2[-- ]והקציר[ --]
3[-- ]עץ פר[י --]
4[-- ]ב֯זמי֯[ר --]
frg. 6 iii
1[-- ]○ם [--
2[--] את מי הנדה֯ [--]
3אל _____ [-- ]ע֯ל
4[הלקט] ועללות הכ֯[רם עד עשרה גרגרי]ם֯ [העל]ל֯ת
5[-- ]וכול הלק֯ט֯[ עד סאה לבית ה]סא[ה]
6[והיא] אשר זרעה אין בה֯[ תרומה -- ]פרט[ --]
7[-- ]ו֯בעוללתו עד עשרה ג֯[רגרים ] ובנק[וף]
8[הזית ופר]י֯ תבואותו אם [שלמה הי]א֯ נ֯ק֯פ֯ה֯
9[אחת מ]ש֯ל[ו]ש֯ים ש[ -- ]מט א֯[ת]
10[-- ואם רפוס השדה או יקדה בשרפ]ה֯ ○[]
frg. 6b iii
1[-- אשר
2[-- ]לה מפר[י]
3[-- ]שנית
4[-- ]○○○
frg. 6 iv
1[-- ] ם[ -- ]○[ -- כול הלולי]
2נטעי הכר[ם ו]כ֯ול עצי הפרי וכל ע֯צ֯י֯ ה֯מ֯[אכל ל]ה֯ם֯ [יהיו]
3כמשפטם [באדמ]ת הקודש ו֯בארץ מגורים ואחר ימכו[רו]
4מהם לקנ֯[ -- ]○○ם ו֯○[ ]טע איש בשנה הר֯ב֯יעית ל[ו יוכ]ל֯
5[כי ]קדשו בש֯[נה הזאת -- ]○[ --]
6ממ֯נחה? וג֯[ --]
7[]ל[ ○[ --]
8[להו]סיף לו ת֯[בואתו --]
9[]ש֯ה ה֯א֯○[ --]
frg. 6a iv
1[-- ]○רים אשר [--]
2[-- לימין ואשר [--]
frg. 7 i
1[-- ]○ל֯○ [--]
2[]○ ○[] אבד אליה֯[ם -- ]○
3ו֯ע לו אל יטור איש אל֯[ -- בנ]י ע֯מו כי א֯[ם]
4בהוכח ענות צדק אליה֯[ם -- ]ו֯נו֯שה עוו[ן]
5[ופשע] ו֯ל[ו] אבה ל[כו]ל יו[ --]
frg. 7 ii
1[-- ]○ ממנו
2[--
3[--]
4[--
5[--]
6[--] כול המחנה
7[-- ]רובעו _____
8[-- את נ○[]
9[-- א]שר לו במש֯[פט]
10[-- ו]האיש֯ אשר
frg. 7 iii
1בוא֯○[ --]
2לפני ה[מבק]ר ה[ --]
3למבק[ר א]שר על המחנה _____ [--]
4ל[ ]○[ --] ידרוש מידו []ן[ --]
5[--] את המוא[ס בת]ו֯רה [--]
6[-- ל[ מ]ע֯שים [--]
7[-- ]○ הואה מ○
frg. 8 i
1[הנמצא לעשות בכו]ל֯ ק֯ץ֯ [הרשע ואל יודיעהו איש המשפטים עד]
2עמדו לפני המבקר ל֯מה [יתפ]תה בה בדרשה אותו ו֯כ֯א֯[שר]
3יקים עלו לשוב אל תורת מוש[ה ]ב֯כול לב֯ ובכול נפש נקיאים
4הם [ממנו ]אם ימעל וכול אשר֯ נגלה מן התורה לרוב המחנה
 • (4Q270 frg. 6 ii,6) הם ממנ]ו אם ימע֯ל֯ [וכל אשר נגלה מן התור]ה֯ לרוב המח[נה
 • (CD 15,13) ה֯ם֯ ממנו אם ימע֯ל _____ וכל אשר נגלה מן התורה לרוב (CD 15,14) ה֯מ֯ח֯נ֯ה֯
5והו[א שג]ה֯ בה יודיעהו המבקר אותו ויצוהו עלו וילמד
 • (4Q270 frg. 6 ii,6) והוא שגה בו] (4Q270 frg. 6 ii,7) [יודיעהו המבקר אותו ויצ]והו עלו וילמדה֯ו֯[
 • (CD 15,14) ו֯ה֯ו֯א֯ ש֯ג֯ה֯ בו יו[דיעה]ו֯ המבקר אותו וצוה עליו ויל֯[מ]ד֯
6עד שנה תמימה ולפי דעתה יקרב וכול היותו אויל
7[ומ]שוגע֯ אל יבו וכול פתי ושוגה וכה עינים לבלתי ראות
 • (4Q270 frg. 6 ii,8) ומשוגע וכ]ל פ֯ותה ושוגה ו[כה עינים לבלתי ר]אות
 • (CD 15,15) ומשוגע וכל פת[י שו]גה (CD 15,16) וכה֯ה֯ ע֯י֯ני֯ם֯ ל֯ב֯ל֯[תי --
8[ו]חגר או פסח או חרש או נער זעטוט א[ל יבו] איש
9[מ]אלה אל תוך ה֯ע֯דה כי מלאכ֯[י] הקוד֯[ש בתוכם]
10[-- ]○[ -- ]○[ --]
frg. 8 ii
1[-- ]○ם
2המשפ֯ט֯ ה֯[ -- ונענש הנודר חמ]י֯שית
3כסף ערכו[ --] לה משפט [לשופטים] _____
4לשפוט צד֯[ק -- ]ד֯ אחר ה○[ -- ]○ אנוס
5הוא [ע]ד אשר י֯ו֯סר֯ [ --? ] ושלם ה[אונס אם לו] דבר
6אמת עם רעה ועד [-- ]○ל[ --]
7מב○[] כמוה כי לו ה֯[קים את דברו --]
8_____ ואשר אמר _____ [כל אדם (חרם) אשר יחרים א]ד֯ם
9מאד֯ם בחוקי [הגואים להמית הואה --]
 • (4Q270 frg. 6 iii,16) מאדם [בח]ו֯קי הג֯ואים֯ להמית הוא _____
 • (CD 9,1) מאדם בחוקי הגוים להמית הוא
10ואש[ר אמר לא תקום ולו תטור את בני עמך וכול איש]
 • (4Q270 frg. 6 iii,16) ו֯[אשר אמר] (4Q270 frg. 6 iii,17) [לא תקום ולא] תטור את בני עמך כל [א]יש
 • (CD 9,2) ואשר אש‹‹מ››ר לא תקום ולא תטור את בני עמך וכל איש
 • (Lev 19,18) לֹֽא־ תִקֹּ֤ם וְלֹֽא־ תִטֹּר֙ אֶת־ בְּנֵ֣י עַמֶּ֔ךָ
 • (Lev SP 19,18) לא תקום ולא תטור את בני עמך
frg. 8 iii
2[-- ]○[ --]
3[דבר מן המצוה בי]ד ר֯[מה עד זכו ל]ש֯וב _____
 • (4Q270 frg. 6 iv,15) ד֯בר מן המצו[ה ביד רמה עד זכו לשוב] _____
 • (CD 10,3) דבר מן המצוה ביד רמה עד זכו לשוב
4ו[זה סרך לשופטי] העדה [עד עשרה אנ]שים ברורים מן העד[ה] לפי העת
5ארב[עה למטה לוי ו]אהרון ומי[שרא]ל֯ [ששה מבו]ננים _____ בספר ההגי
6וביש[ודי הברית מב]ני חמש [ו]ע֯שרים [שנה ועד] בן ששים שנה ואל ית[י]צ֯[ב]
 • (4Q270 frg. 6 iv,17) וביסו]ד֯י הברית֯ [מבן ח]מ֯ש ו֯עשרים שנה וע֯[ד בן ששים] שנה (4Q270 frg. 6 iv,18) ולא֯ ית֯יצב
 • (CD 10,6) וביסודי הברית מבני חמשה (CD 10,7) ועשרים שנה עד בני ששים שנה ואל יתיצב
7ע֯וד [מבן ששים שנה ומע]לה לשפוט את [העדה כ]י֯ במעל ה֯אדם מעט[ו ימו]
8[ובחרון אף אל ביושבי הארץ אמר] לה֯[סיר את דעתם עד לו ישלימו את]
 • (4Q270 frg. 6 iv,19) ובחרון אף אל ביושבי הארץ [אמר לסור א]ת דעתם עד֯ א֯שר֯ לא [ישלי]מו א[ת
 • (CD 10,9) ובחרון אף אל ביושבי הארץ אמר לסי!ר (לסור) את (CD 10,10) דעתם עד לא ישלימו את
9[ימיהם על הטהר במים אל ירחץ איש במים צואים ומו]עטים֯
10[מדי מרעיל איש אל יטהר במה כלי וכול גבא בסלע ]אשר אין בו
 • (4Q270 frg. 6 iv,20) מ]ד֯י֯ [מרעיל איש] (4Q270 frg. 6 iv,21) א֯ל֯ יט֯ה֯ר֯ ב֯ם כל כלי ו֯כ֯ל֯ ג֯ב֯א֯ [בסלע אשר אין בו
 • (CD 10,11) מדי מרעיל איש (CD 10,12) _____ אל יטהר במה כלי וכל גבא בסלע אשר אין בו די
frg. 9 i
1[איש את השבת על הון ובצע] בש֯[בת וכול נפש אד]ם
2[אשר תפול אל מקום מים ואל מקוה] א[ל יעלהו אי]ש
3[בסולם וחבל וכלי אל ]יע[ל איש למזבח בשבת]
4[כי אם עולת השבת] כ֯י [כן --]
5[--]
15[--]
16[-- אל ישלח את ידו לשפ]וך דם
17[לאיש מן הגואים בעבור הון ובצע וגם אל ישא] אי[ש]
frg. 9 ii
1[וכול החגבים במיניהם יבואו באש או במי]ם עד הם ח֯[יים]
 • (CD 12,14) וכל החגבים במיניהם יבאו באש או במים (CD 12,15) עד הם חיים֯
2[כי הוא משפט בריאתם וכול העצים והאבני]ם והעפר א[שר]
 • (CD 12,15) כי הוא משפט בריאתם _____ וכל העצים והאבנים (CD 12,16) והעפר אשר
3[יגואלו בטמאת האדם לגאולי שמן בהם כפי ט]מאתם יט֯[מא]
4[הנוגע בם וכול כלי מסמר ויתד בכותל אשר יהי]ו עם
 • (CD 12,17) הנ[ו]גע בם _____ וכל כלי «○»ס?ר? (מסמר) מסמר או יתד בכותל (CD 12,18) אשר יהיו עם
5[המת בבית אחד וטמאו בטמאת כלי מעשה סרך מוש]ב֯ ערי ישראל
 • (CD 12,18) המת בבית וטמאו בטמאת אחד כלי מעשה (CD 12,19) _____ סרך מושב ערי ישראל
6[על המשפטים האלה להבדיל בין הטמא לטהור ו]ל[ה]ו֯ד֯יע
 • (CD 12,19) על המשפטים האלה להבדיל בין (CD 12,20) הטמא לטהור ולהודיע
7[בין הקודש לחול אלה החוקים למשכיל ]ל֯[ה]ת֯[ה]לך
 • (CD 12,20) בין הקודש לחול _____ ואלה החקים (CD 12,21) למשכיל להתהלך
8[בם עם כל חי למשפט עת ועת וכמשפט הזה יתהלכו זרע יש]ראל
 • (CD 12,21) בם עם כל חי למשפט עת ועת וכמשפט (CD 12,22) הזה יתהלכו זרע ישראל
9[--]
13[--]
14[מהלויים בחון באלה ויצא הגורל לצאת ול]ב֯ו על֯ פיהו א֯[ת]
15[כול באי המחנה ואם משפט לתורת נגע יהיה באיש] ובא
16[הכוהן -- ואם פתי]
17[הוא -- המבקר]
18[למחנה ישכיל הרבים במעשי אל] ויבי[נם בגבורות פלאו]
19[ויספר לפניהם נהיות עולם ב]פ֯[תריהם וירחם עליהם כאב]
frg. 9 iii
1[ואל י]עש [איש למקח ולממכר]
 • (CD 13,15) ואל יעש איש ד֯ב֯ר למק֯ח֯ ולממכר
2