Versionen

1QS

©

Copyright


1
1ל[ -- ]שים לחיו [ספר סר]כ היחד לדרוש
2אל ב[כול לב ובכול נפש ]לעשות הטוב והישר לפניו כאשר
3צוה ביד מושה וביד כול עבדיו הנביאים ולאהוב כול
4אשר בחר ולשנוא את כול אשר מאס לרחוק מכול רע
5ולדבוק בכול מעשי טוב ולעשות אמת וצדקה ומשפט
 • (4Q255 frg. 1,6) ולדבוק בכול מעשי טוב ]ולע֯ש֯[ות אמת]
6בארצ ולוא ללכת עוד בשרירות לב אשמה ועיני זנות
7לעשות כול רע ולהבי את כול הנדבים לעשות חוקי אל
8בברית חסד להיחד (להוחד) בעצת אל ולהתהלכ לפניו תמים כול
9הנגלות למועדי תעודותם ולאהוב כול בני אור איש
10כגורלו בעצת אל ולשנוא כול בני חושך איש כאשמתו
 • (4Q256 1,9) ולשנוא כול ]ב֯ני חשך
 • (Hi 37,19) נַ֝עֲרֹ֗ךְ מִפְּנֵי־ חֹֽשֶׁךְ׃
11בנקמת אל וכול הנדבים לאמתו יביאו כול דעתם וכוחם
12והונם ביחד אל לברר דעתם באמת חוקי אל וכוחם לתכן
13כתם דרכיו וכול הונם כעצת צדקו ולוא לצעוד בכול אחד
14מכול דברי אל בקציהם ולוא לקדם עתיהם ולוא להתאחר
15מכול מועדיהם ולוא לסור מחוקי אמתו ללכת ימין ושמאול
 • (4Q256 2,1) [לסור מחוקי אמתו ללכת ימין ושמאול
16וכול הבאים בסרכ היחד יעבורו בברית אלפני אל לעשות
 • (4Q256 2,1) וכול הבאים ]בסרך היחד יעבורו []א֯ בבר[ית] (4Q256 2,2) [לפני אל לעשות
17ככול אשר צוה ולוא לשוב מאחרו מכול פחד ואימה ומצרפ
 • (4Q256 2,2) ככול אשר צוה ולוא לשוב מאחרו] מכול פ֯[חד וא]ימה ומצרף֯
18נמ«ס»וימ בממשלת בליעל ובעוברם בברית יהיו הכוהנים
 • (4Q256 2,3) [נסוים בממשלת בליעל ובעוברם בברית יהיו הכוהני]ם֯
19והלויים מברכים את אל ישועות ואת כול מעשי אמתו וכול
 • (4Q256 2,3) והל[וים מברכים את אל] (4Q256 2,4) [ישועות ואת כול מעשי אמתו וכול
20העוברים בברית אומרים אחריהם אמן אמן _____
 • (4Q256 2,4) העוברים בברית אומרים אחריהם אמן אמן]
21_____ והכוהנים מספרים את צדקות אל במעשי גבורתו{ם} (גבורתום)
 • (4Q256 2,5) [והכוהנים מספרים את צדקות אל במעשי] גבורת֯[ו
22ומשמיעים כול חסדי רחמים על ישראל והלויים מספרים
 • (4Q256 2,5) ומשמיעים כול חסדי] (4Q256 2,6) [רחמים על ישראל והלויים מספרים
23את עוונות בני ישראל וכול פשעי אשמתם וחטאתם בממשלת
 • (4Q256 2,6) את ע]וונות בני י֯[שראל וכול פשעי אשמתם] (4Q256 2,7) [וחטאתם בממשלת
24בליעל [וכו]ל֯ העוברים בברית מודים אחריהם לאמור נעוינו
25[פ]ש֯ע֯נ֯ו֯ [חט]אנו הרשענו אנו [וא]ב֯ותינו מלפנינו בה֯לכתנו
 • (CD 20,28) ח֯טאנו (CD 20,29) רשענו אגם (ג֯ם֯) אנחנו גם אבותינו בלכתנו קרי בחקי הב֯ר֯י֯ת֯
26[--] אמת וצדיק֯ [א]ל֯[ ישראל ו]משפטו בנו ובאבותי֯[נ֯ו
2
1ורחמי חסדו ג֯מל עלינו מעולם ועד עולם והכוהנים מברכים את כול
2אנשי גורל אל ההולכים תמים בכול דרכיו ואומרים יברככה בכול
3טוב וישמורכה מכול רע ויאר לבכה בשכל חיים ויחונכה בדעת עולמים
4וישא פני חסדיו לכה לשלום עולמים והלויים מקללים את כול אנשי
 • (4Q256 2,12) וישא פני חסדיו לכה לשלום עולמים ]והלויים [מקללים את כול אנשי
 • (4Q257 2,1) והלויים֯ מקללי֯ם֯ את כול אנשי
 • (5Q11 frg. 1 i,2) מקל]לים
5גורל בליעל וענו ואמרו ארור אתה בכול מעשי רשע אשמתכה יתנכה
6אל זעוה ביד כול נוקמי נקם ויפקוד אחריכה כלה ביד כול משלמי
 • (4Q256 2,13) אל זעוה ביד כול] (4Q256 3,1) [נוקמי נקם ויפקוד אחריכה כל]ה֯ ביד כול֯ [משלמי
 • (4Q257 2,2) אל ז֯עוה ביד כול נוקמ[י] (4Q257 2,3) [נקם ויפקוד אחריכה כלה ביד כול משלמי
 • (5Q11 frg. 1 i,5) ויפקו]ד֯ אחריכה
7גמולים ארור אתה לאין רחמימ כחושך מעשיכה וזעום אתה
8באפלת אש עולמים לוא יחונכה אל בקוראכה ולוא יסלח לכפר עווניך
 • (4Q256 3,2) באפלת אש ]ע֯ולמים לוא֯[ יחונכה אל בקור]אכה ולוא יסלח לכפר עוונכה
 • (4Q257 2,4) ]ב֯אפלת (4Q257 2,5) [אש עולמים ]לוא י֯[חונכה אל בקוראכה ולוא יסלח לכפר עו]ונכה
9ישא פני אפו לנקמתכה ולוא יהיה לכה שלום בפי כול אוחזי אבות
 • (4Q256 3,3) [ישא פני אפו לנקמתכה ולוא יהיה לכה ש]ל֯ו֯[ם בפי כול אוחזי אבות
 • (4Q257 2,6) [ישא פני אפו לנקמתכה ולוא יהיה לכה] ש֯ל֯ו֯ם [בפי כול אוחזי] (4Q257 2,7) [אבות
 • (4Q280 frg. 2,4) ולוא יהיה לכה שלו[ם] בפי כול אוחזי אבו֯[ת ארור אתה]
10וכול העוברים בברית אומרים אחר המברכים והמקללים אמן אמן
 • (4Q256 3,3) ]וכול העוברים֯ בברית (4Q256 3,4) [אומרים אחר המברכים והמקללים אמן אמן
 • (4Q257 2,7) וכול העוברים בברית אומרים אח]ר֯ המברכים[ והמקללים] (4Q257 2,8) [אמן אמן
11_____ והוסיפו הכוהנים והלויים ואמרו ארור בגלולי לבו לעבור
 • (4Q256 3,4) _____ והוסיפו הכוהנים וה]ל֯[וים ואמר]ו֯ ארור
 • (4Q257 2,8) _____ והוסיפו הכוהנים והלויים ואמרו ארו]ר֯ ב֯[גלולי לבו]
12הבא בברית הזות ומכשול עוונו ישים לפניו להסוג בו והיה
13בשומעו את דברי הברית הזות יתברכ בלבבו לאמור שלום יהי לי
 • (1QS 2,16) הברית
 • (1Q5 frg. 12-13 i,6) בשמעו את דברי (1Q5 frg. 12-13 i,7) [האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי
 • (4Q30 frg. 53,2) בשמעו (4Q30 frg. 53,3) [את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום ]יהיה לי
 • (Dtn 29,18) בְּשָׁמְעוֹ֩ אֶת־ דִּבְרֵ֨י הָֽאָלָ֜ה הַזֹּ֗את וְהִתְבָּרֵ֨ךְ בִּלְבָב֤וֹ לֵאמֹר֙ שָׁל֣וֹם יִֽהְיֶה־ לִּ֔י (Dtn 29,20) הַבְּרִ֔ית
 • (Dtn SP 29,18) בשמעו את דברי האלה הזאת והתברך בלבבו לאמר שלום יהיה לי (Dtn SP 29,20) הברית
14כיא בשרירות לבי אלכ ונספתה רוחו הצמאה עם הרווה (הרויה) לאין
15סליחה אפ אל וקנאת משפטיו יבערו בו לכלת עולמים ודבקו (ידבקו) בו כול
 • (1Q5 frg. 12-13 i,8) סלח לו כי אז יעשן אף יהוה וקנא]תו באיש[ ההוא ורבצה בו] (1Q5 frg. 12-13 i,9) [כל
 • (4Q30 frg. 53,5) [סלח לו כי אז יעשן אף יהוה -- ]○הוא ודבקה בו כל
 • (Dtn 29,19) סְלֹ֣חַֽ לוֹ֒ כִּ֣י אָ֠ז יֶעְשַׁ֨ן אַף־ יְהוָ֤ה וְקִנְאָתוֹ֙ בָּאִ֣ישׁ הַה֔וּא וְרָ֤בְצָה־ בּוֹ֙ כָּל־ (Dtn 29,20) כְּכֹל֙
 • (Dtn SP 29,19) לסלח לו כי אז יחר אף יהוה וקנאתו באיש ההוא ורבצו בו כל (Dtn SP 29,20) ככל
16אלות הברית הזות ויבדילהו אל לרעה ונכרת מתוכ כול בני אור בהסוגו
17מאחרי אל בגלוליו ומכשול עוונו יתן גורלו בתוך ארורי עולמים
 • (Ez 14,3) גִלּֽוּלֵיהֶם֙ עַל־ לִבָּ֔ם וּמִכְשׁ֣וֹל עֲוֺנָ֔ם נָתְנ֖וּ
18וכול באי הברית יענו ואמרו אחריהם אמן אמן _____
19_____ ככה יעשו שנה בשנה כול יומי ממשלת בליעל הכוהנים יעבורו
20ברשונה בסרכ לפי רוחותם זה אחר זה והלויים יעבורו אחריהם
21וכול העם יעבורו בשלישית בסרכ זה אחר זה לאלפים ומאות
22וחמשים ועשרות לדעת כול איש ישראל איש בית מעמדו ביחד אל
23לעצת עולמים ולוא ישפל איש מבית מעמדו ולוא ירום ממקום גורלו
24כיא הכול יהיו ביחד אמת וענות טוב ו֯אהבת חסד ומחשבת צדק
25א֯י֯ש לרעהו בעצת קודש ובני סוד עולמים וכול המואס לבוא
26[בברית א]ל ללכת בשרירות לבו לוא [-- י]חד אמתו כיא געלה
 • (4Q257 3,1) לוא י[עבור ביח]ד֯ אמ[תו] כ֯[י]א֯ ג֯[ע]ל֯ה֯
3
1נפשו ביסורי דעת משפטי צדק לוא חזק למשוב (למשיב) חיו ועם ישרים לוא יתחשב
 • (4Q257 3,1) נ֯פ֯ש֯ו֯[ ביסורי דעת] (4Q257 3,2) משפט[י צדק לוא ]ח֯זק[ ל]משוב (ל]משיב) חיו ועם י[שרים לוא] יתח֯[שב]
2ודעתו וכוחו והונו לוא יביאו (יבואו) בעצת יחד כיא בסאון רשע מחרשו וגאולים (וגואלים)
 • (4Q257 3,3) ודעתו ו֯כוח֯[ו והו]נ֯[ו ]ל֯[וא ]יבוא֯[ו ]בעצת יחד כ֯[יא ב]ס֯און רש[ע] (4Q257 3,4) מחרשו וגא֯[ולי]ם
3בשובתו ולוא יצדק במתור שרירות לבו וחושכ יביט לדרכי אור בעין תמימים
 • (4Q257 3,4) בש[י]ב֯תו [ו]ל֯ו֯א יצדק במתו[ר ]שרירות֯ (4Q257 3,5) לבו וחושך י[בי]ט֯ ל֯[דרכי ]אור בעין תמימים
4לוא יתחשב לוא יזכה בכפורים ולוא יטהר במי נדה ולוא יתקדש בימים
5ונהרות ולוא יטהר בכול מי רחצ טמא טמא יהיה כול יומי מואסו במשפטי
6אל לבלתי התיסר ביחד עצתו כיא ברוח עצת אמת אל דרכי איש יכופרו כול
7עוונותו להביט באור החיים וברוח קדושה ליחד באמתו יטהר מכול
 • (4Q255 frg. 2,1) וברוח קודשו ליחד בא֯מת֯[ו] יטה[ר מכול]
 • (4Q257 3,9) עוונותו] (4Q257 3,10) [להבי]ט֯ בא֯[ור החיים וברוח קדושה ליחד באמתו יטהר מכול]
8עוונותו וברוח יושר וענוה תכופר חטתו ובענות נפשו לכול חוקי אל יטהר
 • (4Q255 frg. 2,2) עונות֯ו וברוח ישר וענו[ה תכופ]ר חט֯[תו ובענות] (4Q255 frg. 2,3) נפשו לכול חוק֯י אל יטהר
 • (4Q257 3,11) [עוונותו וברוח יושר וענו]ה֯ ת֯כ֯ו֯פ֯[ר חטאתו ובענות נפשו] (4Q257 3,12) [לכול חוקי אל יטהר
9בשרו להזות במי נדה ולהתקדש במי דוכי ויהכין פעמיו להלכת תמים
10בכול דרכי אל כאשר צוה למועדי תעודתיו ולוא לסור ימין ושמאול ואין
11לצעוד על אחד מכול דבריו אז ירצה בכפורי ניחוח לפני אל והיתה לו לברית
 • (4Q255 frg. 2,7) לצעד ע֯ל֯ אחד [מכול דבריו] (4Q255 frg. 2,8) אז י֯רצה בכ֯פ֯ו֯ר֯י ניחו֯ח֯ והי֯ת֯ה [לו לברית]
12יחד עולמים _____
13_____ למשכיל להבין וללמד את כול בני אור בתולדות כול בני איש
14לכול מיני רוחותם באותותם למעשיהם בדורותם ולפקודת נגועיהם עם
15קצי שלומם מאל הדעות כול הויה ונהייה ולפני היותם הכין כול מחשבתם
16ובהיותם לתעודותם כמחשבת כבודו ימלאו פעולתם ואין להשנות בידו
17משפטי כול והואה יכלכלם בכול חפציהם והואה ברא אנוש לממשלת
18תבל וישם לו שתי רוחות להתהלכ בם עד מועד פקודתו הנה רוחות
19האמת והעול במעון (במעין) אור תולדות האמת וממקור חושך תולדות העול
20ביד שר אורים ממשלת כול בני צדק בדרכי אור יתהלכו וביד מלאך
21חושכ כול ממשלת בני עול ובדרכי חושכ יתהלכו ובמלאך חושך תעות
22כול בני צדק וכול חטאתם ועוונותם ואשמתם ופשעי מעשיהם בממשלתו
23לפי רזי אל עד קצו וכול נגועיהם ומועדי צרותם בממשלת משטמתו
24וכול רוחי גורלו להכשיל בני אור ואל ישראל ומלאכ אמתו עזר לכול
25בני אור והואה ברא רוחות אור וחושכ ועליהון יסד כול מעשה
26ל֯[ ]○הן כול עבודה ועל דרכיהן [כו]ל []○ודה אחת אהב אל לכול
4
1[מו]עדי עולמים ובכול עלילותיה ירצה לעד אחת תעב סודה וכול דרכיה שנא לנצח
2ואלה דרכיהן בתבל להאיר בלבב איש ולישר לפניו כול דרכי צדק אמת ולפחד לבבו במשפטי
3אל ורוח ענוה ואורך אפים ורוב רחמים וטוב עולמים ושכל ובינה וחכמת גבורה מאמנת בכול
4מעשי אל ונשענת ברוב חסדו ורוח דעת בכול מחשבת מעשה וקנאת משפטי צדק ומחשבת
 • (4Q257 5,1) [ורוח דעת בכול מחשבת מעשה וקנאת משפטי צדק] ומחשב֯ת
5קודש ביצר סמוכ ורוב חסדים על כול בני אמת וטהרת כבוד מתעב כול גלולי נדה והצנע לכת
 • (4Q257 5,1) ק[ו]דש ]מעשה (4Q257 5,2) [ביצר סמוך ורוב חסדים על כול בני אמת וטהר]ת֯ כבוד מתעבת כול גלולי ]חסדים ע[ל (4Q257 5,3) [נדה והצנע לכת
6בערמת כול וחבא לאמת רזי דעת _____ אלה סודי רוח לבני אמ֯ת תבל ופקודת כול הולכי בה למרפא
 • (4Q257 5,3) בערמת כול וחבא לאמת רזי] דעת אלה֯ ס֯ודי רוח והצנ]ע לכת בערמת (4Q257 5,4) [לבני אמת תבל ופקודת כול הולכי בה למרפא
7ורוב שלום באורכ ימים ופרות זרע עם כול ברכות עד ושמחת עולמים בחיי נצח וכליל כבוד
 • (1Q29(a) frg. 13,2) ]ו֯כול ברכות (בינות) עד[ --]
 • (4Q257 5,4) ורו]ב שלום באו[רך ימי]ם֯ ו֯פ֯[ר]ו֯ת זרע תב]ל֯[ ופקו]ד֯ת֯ כ֯ו֯ל֯[ (4Q257 5,5) [עם כול ברכות עד ושמחת עולמים בחי]י֯ נ֯צ֯[ח ו]כליל כבוד
8עם מדת הדר באור עולמים _____
 • (4Q257 5,5) ע[ם מדת הדר באור] ]עם כול[ (4Q257 5,6) [עולמים -- ] _____ [--] בא֯ו֯ר[
9_____ ולרוח עולה רחוב נפש ושפול ידים בעבודת צדק רשע ושקר גוה ורום לבב כחש ורמיה אכזרי
 • (1Q29(a) frg. 13,3) ]ר֯שע ושקר (ושר) גוה [--]
 • (4Q257 5,7) [ולרוח עולה רחוב נפש ושפול ידים בעבודת ]צדק [רשע ושקר גוה ורום לב]ב֯ כחש ורמיה אכז֯[רי]
10ורוב חנפ קצור אפים ורוב אולת וקנאת זדון מעשי תועבה ברוח זנות ודרכי נדה בעבודת טמאה
 • (4Q257 5,8) [ורוב חנף קצור אפים ורוב אולת וקנ]א֯ת֯ ז֯ד֯ון מעשי תו֯[עבה ברוח זנות]
11ולשון גדופים עורון עינים וכבוד אוזן קושי עורפ וכובוד לב ללכת בכול דרכי חושכ וערמת רוע ופקודת
12כול הולכי בה לרוב נגועים ביד כול מלאכי חבל לשחת עולמים באפ עברת אל נקמות (נקמות / נקמות‹‹ה››) לזעות נצח וחרפת
13עד עמ כלמת כלה באש מחשכים וכול קציהם לדורותם באבל יגון ורעת מרורים בהויות חושכ עד
 • (4Q257 5,12) [עד עם כלמת כלה באש מחשכים וכול קציהם לדורותם ב]א֯בל יגון (4Q257 5,13) [ורעת מרורים בהווות חושך עד
14כלותם לאין שרית ופליטה למו _____
 • (4Q257 5,13) כלותם לאין שרית ופליט]ה למו
15_____ באלה תולדות כול בני איש ובמפלגיהן ינחלו כול צבאותם לדורותם ובדרכיהן יתהלכו וכול פעולת
 • (4Q257 5,14) [באלה תולדות כול בני איש ובמפלגיהן ינחלו כול צבאותם [דורותם]
16מעשיהם במפלגיהן לפי נחלת איש בין רוב למועט לכול קצי עולמים כיא אל שמן בד בבד עד קצ
17אחרון ויתן איבת עולם בין מפלגותם תועבת אמת עלילות עולה ותועבת עולה כול דרכי אמת וקנאת
18ריב על כול משפטיהן כיא לוא יחד יתהלכו ואל ברזי שכלו ובחכמת כבודו נתן קצ להיות עולה ובמועד
19פקודה ישמידנה לעד ואז תצא לנצח אמת תבל כיא התגוללה בדרכי רשע בממשלת עולה עד
20מועד משפט נחרצה ואז יברר אל באמתו כול מעשי גבר יזקק לו מבני איש להתם כול רוח עולה מתכמי
21בשרו ולטהרו ברוח קודש מכול עלילות רשעה ויז עליו רוח אמת כמי נדה מכול תועבות שקר והתגולל
22ברוח נדה להבין ישרים בדעת עליון וחכמת בני שמים להשכיל תמימי דרכ כיא בם בחר אל לברית עולמים
23ולהם כול כבוד אדם ואין עולה יהיה לבושת כול מעשי רמיה עד הנה יריבו רוחי אמת ועול בלבב גבר
 • (4Q257 6,2) מ֯[עשי רמיה עד הנה יריבו רוחי אמת ועול בלבב גבר
24יתהלכו בחכמה ואולת וכפי נחלת איש באמת יצדק וכן ישנא עולה וכירשתו בגורל עול ירשע בו וכן
 • (4Q257 6,2) יתהלכו בחכמה] (4Q257 6,3) ו֯או[לת וכפי נחלת איש באמת יצדק וכן ישנא עולה וכירשתו] (4Q257 6,4) ב[גורל עול ירשע בו וכן
25יתעב אמת כיא בד בבד שמן אל עד קצ נחרצה ועשות חדשה והואה ידע פעולת מעשיהן לכול קצי
26[מועד]ן וינחילן לבני איש לדעת טוב [ו]ל[ה]פיל גורלות לכול חי לפי רוחו ב○[ -- ]ה֯פקודה
5
1וזה הסרכ לאנשי היחד המתנדבים לשוב מכול רע ולהחזיק בכול אשר צוה לרצונו להבדל מעדת
 • (4Q256 9,1) מדרש למשכיל על֯[ אנשי התורה המתנדבים להשיב מכול רע ולהחזיק בכול] (4Q256 9,2) אשר צוה ולהבדל מעדת
 • (4Q258 1,1) מדרש למשכיל על אנשי התורה המתנדים להשיב מכל רע ולהחזיק בכל אשר צוה (4Q258 1,2) ולבדל מעדת
2אנשי העול להיות ליחד בתורה ובהון ומשובים על פי בני צדוק הכוהנים שומרי הברית ועל פי רוב אנשי
 • (4Q256 9,2) א֯[נשי העול ולהיות יחד בתורה ובהון ומשיבים] (4Q256 9,3) על פי הרבים
 • (4Q258 1,2) אנשי העול ולהיות יחד בתור[ה] ובהון ומשיבים על פי הרבים
3היחד המחזקים בברית על פיהם יצא תכון הגורל לכול דבר לתורה ולהון ולמשפט לעשות אמת יחד וענוה
4צדקה ומשפט ואהבת חסד והצנע לכת בכול דרכיהם אשר לוא ילכ איש בשרירות לבו לתעות אחר לבבו
 • (1QS 8,2) וצדקה ומשפט ואהבת חסד והצנע לכת איש אמ רעהו
 • (4Q256 9,3) וצדקה ומשפט ואהבת] (4Q256 9,4) חסד והצנע לכת בכול דרכיה֯מ֯ה֯ א֯ש֯[ר לוא ילך איש בשרירות לבו לתעות]
 • (4Q258 1,3) וצדקה ומשפט ואהבת[ חסד וה]צנע לכת בכל דרכיהם (4Q258 1,4) [אשר ]לא ילך איש בשרירות לבו לתעות
 • (4Q259 2,10) צדקה ומשפט (4Q259 2,11) [ואהבת חסד והצנע לכת
 • (Mi 6,8) מִשְׁפָּט֙ וְאַ֣הֲבַת חֶ֔סֶד וְהַצְנֵ֥עַ לֶ֖כֶת עִם־ אֱלֹהֶֽיךָ׃ פ
5ועינוהי ומחשבת יצרו {י֯אאם} ‹כיא אם› למול ביחד עורלת יצר ועורפ קשה ליסד מוסד אמת לישראל ליחד ברית
 • (4Q256 9,5) כי אם ליסד מס֯ד אמת לישראל ליחד
 • (4Q258 1,4) כי אם ליסד[ מוסד ]אמת לישראל ליחד
6עולם לכפר לכול המתנדבים לקודש באהרון ולבית האמת בישראל והנלוים עליהם ליחד ולריב ולמשפט
 • (4Q256 9,5) [ל]כול[ המתנדב לקודש באהרון ובית] (4Q256 9,6) אמת לי֯ש֯ר֯א֯ל והנלוים ע֯לי֯ה֯ם֯ ליחד
 • (4Q258 1,4) לכל (4Q258 1,5) המת֯נ֯ד֯ב֯ לקדש באהרן ובית אמת לישראל והנלוי[ם] ע[לי]ה֯ם ליחד
7להרשיע כול עוברי חוק ואלה תכון דרכיהם על כול החוקים האלה בהאספם ליחד כול הבא לעצת היחד
8יבוא בברית אל לעיני כול המתנדבים ויקם על נפשו בשבועת אסר לשוב אל תורת מושה ככול אשר צוה בכול
 • (4Q256 9,6) יקים על נפשו] (4Q256 9,7) באס֯ר֯ לשוב אל תורת משה בכול
 • (4Q258 1,6) יק[י]ם על נפשו באסר ל[שוב א]ל [ת]ורת מש[ה ]ב֯כל
9לב ובכול נפש לכול הנגלה ממנה לבני צדוק הכוהנים שומרי הברית ודורשי רצונו ולרוב אנשי בריתם
 • (4Q256 9,7) לב ו[בכול נפש כול הנגלה מן התורה על פי]
 • (4Q258 1,6) לב ובכל נפש כל הנגלה מן
10המתנדבים יחד לאמתו ולהתלכ ברצונו ואשר יקים בברית על נפשו להבדל מכול אנשי העול ההולכים
 • (4Q256 9,8) ולהבדל מ[כו]ל֯ אנ֯שי ה֯עול
 • (4Q258 1,7) היח[ד ולהבדל מכל אנשי] העול
11בדרכ הרשעה כיא לוא החשבו (התחשבו) בבריתו כיא לוא בקשו ולוא דרשהו בחוקוהי לדעת הנסתרות אשר תעו
12בם לאששמה והנגלות עשו ביד רמה לעלות אפ למשפט ולנקום נקם באלות ברית לעשות בם משפטים
13גדולים לכלת עולם לאין שרית _____ אל יבוא במים לגעת בטהרת אנשי הקודש כיא לוא יטהרו
14כי אמ שבו מרעתם כיא טמא בכול עוברי דברו ואשר לוא ייחד עמו בעבודתו ובהונו פן ישיאנו
 • (4Q256 9,10) [וא]שר לוא [י]ח֯בו֯[ר (יוח֯ד֯[ / []○בו֯[) עמו בהון ובעבודה ואל יואכל]
 • (4Q258 1,9) ואש[ר לא יוחד עמו בהון וב]עבודה
15עוון אשמה כיא ירחק ממנו בכול דבר כיא כן כתוב מכול דבר שקר תרחק ואשר לוא ישוב איש מאנשי
16היחד על פיהם לכול תורה ומשפט ואשר לוא יוכל מהונם כול ולוא ישתה ולוא יקח מידם כול מאומה
 • (4Q256 9,9) היחד על פיהם] (4Q256 9,10) לכול ת֯ורה ומשפט ואל יואכל] (4Q256 9,11) [איש מא]נ֯שי הק֯ודש [מהונם ולוא יקח מידם מאומה
 • (4Q258 1,8) היחד על פיהם לכל (4Q258 1,9) [תורה ]ומשפט ואל יואכל איש מאנשי הקדש (4Q258 1,10) [מהונם ו]ל[א יקח מידם מאומ]ה֯
17אשר לוא במחיר כאשר כתוב חדלו לכם מן האדם אשר נשמה באפו כיא במה נחשב הואה כיא
 • (1QIsaa 3,1) חדלו לכמה מן האדם אשר נשמה (1QIsaa 3,2) באפו כיא במה נחשב הוא
 • (Jes 2,22) חִדְל֤וּ לָכֶם֙ מִן־ הָ֣אָדָ֔ם אֲשֶׁ֥ר נְשָׁמָ֖ה בְּאַפּ֑וֹ כִּֽי־ בַמֶּ֥ה נֶחְשָׁ֖ב הֽוּא׃ פ
18כול אשר לוא נחשבו בבריתו להבדיל אותם ואת כול אשר להם ולוא ישען איש הקודש על כול מעשי
19הבל כיא הבל כול אשר לוא ידעו את בריתו וכול מנאצי דברו ישמיד מתבל וכול מעשיהם לנדה
 • (4Q256 9,12) ההבל כי הבל כו]ל֯ אשר לוא י֯[דעו את בריתו וכול מנאצי דברו להשמיד] (4Q256 9,13) [מתבל וכול מע]ש֯[יה]ם֯ [ל]נ֯דה
 • (4Q258 1,10) ההבל כי הבל כל אשר[ לא ידעו] (4Q258 1,11) [את בריתו וכל מנאצ]י דברו להשמיד מתבל ומעשיהם לנד[ה
20לפניו וטמא בכול הונום וכיא יבוא בברית לעשות ככול החוקים האלה להיחד לעדת קודש ודרשו
21את רוחו{ם} ביחד בין איש לרעהו לפי שכלו ומעשיו בתורה על פי בני אהרון המתנדבים ביחד להקים
 • (4Q258 2,1) מעשיהם בתורה על פי בני אהרון המתנדבים להקים
22את בריתו ולפקוד את כול חוקיו אשר צוה לעשות ועל פי רי֯ב ישראל המתנדבים לשוב ביחד לבריתו
 • (4Q258 2,1) את בריתו ולפקוד את כל חקיו אשר צוה (4Q258 2,2) לעשות על פי רוב ישראל המתנדבים לשוב ביחד
 • (4Q261 frg. 1a-b,1) [את ברי]ת֯ו ול֯[פקוד את כל ח]ו֯קו אשר צוה ל֯ע֯[שות] (4Q261 frg. 1a-b,2) [ועל פי רו]ב יש[ראל המתנדבי]ם֯ לשבת יחד
23וכתבם בסרך איש לפני רעהו לפי שכלו ומעשיו להשמע הכול איש לרעהו הקטן לגדול ולהיות
 • (4Q258 2,2) ולהכתב איש לפני רעה בסרך איש לפי שכלו (4Q258 2,3) ומעשיו בתורה להשמע הכול איש לרעה[ו ]הקטן לגדול ולהיות
 • (4Q261 frg. 1a-b,2) ולכת֯[ב] (4Q261 frg. 1a-b,3) [איש לפנ]י רע[הו בסרך לפי ]ש֯כ֯לו ומעשו ב֯ת֯ור֯[ה] (4Q261 frg. 1a-b,4) [להשמע] הקטן֯[ לגדול ולהיות
24פוקדם את רוחם ומעשיהם שנה בשנה להעלות איש לפי שכלו ותום דרכו ולאחרו כנעוותו להוכיח
25איש את רעהו בא[מ]ת וענוה ואהבת חסד לאיש _____ אל ידבר אלוהיהי (אל א!ח!יהו) באפ או בתלונה
 • (4Q258 2,4) איש את רעהו ואהבת חסד (4Q258 2,5) ואל ידבר איש אל רעהו באף או בתלונה
26או בעורפ [קשה או בקנאת] רוח רשע ואל ישנאהו [בעור]ל[ת] לבבו כיא ביומ○○ יוכיחנו ולוא
6
1ישא עליו עוון וגמ אל יביא איש על רעהו דבר לפני הרבים אשר לוא בתוכחת לפני עדים באלה
 • (4Q258 2,5) וגם אל יבא איש על רעהו דבר לרבים (4Q258 2,6) אשר לא בהוכח לפני ע֯[דים ]ובאלה
 • (4Q263 frg. 1,1) [וגם ]אל יבא[ איש על רעהו דבר לפני הרבים אשר לא] (4Q263 frg. 1,2) [בהו]כ֯ח֯ לפני ע֯ד֯ים ובאלה
2יתהלכו בכול מגוריהם כול הנמצא איש את רעהו וישמעו הקטן לגדול למלאכה ולממון ויחד יואכלו
 • (4Q258 2,6) יתהלכו בכל מגוריהם כל הנמצא את רעהו ויש֯[מעו הקטן] (4Q258 2,7) לגדול למלאכה ולה[ון ויחד יוא]כלו
 • (4Q261 frg. 2a-c,1) ויחד יואכלו
 • (4Q263 frg. 1,2) יתהל[כו בכול מגוריהם כול הנמצא איש את רעהו] (4Q263 frg. 1,3) [וישמ]ע הקטן לגדול למלכאה ולה[ון ויחד יואכלו
3ויחד יברכו ויחד יועצו ובכול מקום אשר יהיה שם עשרה אנשים מעצת החיד אל ימש מאתם איש
 • (4Q258 2,7) י[ח]ד יברכו ויחד יועצ[ו ו]ב[כ]ל[ מקום אשר יהיה שם עשרה] (4Q258 2,8) אנשים מ[עצת היחד אל ימש מא]תם
 • (4Q261 frg. 2a-c,1) ויחד יבר]כ֯ו֯[ --] (4Q261 frg. 2a-c,2) [ויחד יועצו ובכל מקום אשר יהיה ש]ם֯ עשרה֯[ אנשים] (4Q261 frg. 2a-c,3) [מעצת היחד אל ימש מאתם
 • (4Q263 frg. 1,3) ויחד יברכו ויחד יועצו] (4Q263 frg. 1,4) [ובכל ]מ֯[ק]ו֯ם אשר י֯ה֯יה שם[ עשרה אנשים מעצת היחד אל ימש מאתם איש]
4כוהן ואיש כתכונו ישבו לפניו וכן ישאלו לעצתם לכול דבר והיה כיא יערוכו השולחן לאכול או התירוש
 • (1QS 6,5) להברך בראשית הלחם או התירוש
 • (4Q258 2,8) כו[הן ואי]ש כתכונו יש[בו לפניו וכן ישאלו לעצתם לכל דבר] (4Q258 2,9) והיה כי [יערכו השלחן לאכול או הת]ירוש[
 • (4Q261 frg. 2a-c,3) כוהן ואיש] כתכ֯ו֯[נו ישבו] (4Q261 frg. 2a-c,4) [לפניו וכן ]ישא[לו לעצתם לכל דבר והיה כי יער]וכו (4Q261 frg. 2a-c,5) [השלחן לאכול ]א֯ו ה[תרוש
 • (4Q263 frg. 1,5) [כוהן ואי]ש֯ בת[כונו ישבו לפניו ו]כ֯ן י֯[ש]אל֯ו֯[ לעצתם לכל דבר והיה כי]
5לשתות הכוהן ישלח ידו לרשונה להברך בראשית הלחם או התירוש לשתות הכוהן ישלח ידו לרשונה
 • (1QS 6,4) או התירוש (1QS 6,5) לשתות הכוהן ישלח ידו לרשונה לשתות הכוהן ישלח ידו לרשונה (1QS 6,6) להברכ בראשית הלחם
 • (4Q258 2,9) או הת]ירוש[ לשתות ה]כוהן יש[לח ידו לראשונה לברך בראשית הלחם]
 • (4Q261 frg. 2a-c,5) ]א֯ו ה[תרוש לשתות הכוהן ישלח] יד[ו]
6להברכ בראשית הלחם והתירוש ואל ימש במקום אשר יהיו שם העשרה איש דורש בתורה יומם ולילה
 • (1QS 6,5) להברך בראשית הלחם
 • (4Q258 2,9) לברך בראשית הלחם] (4Q258 2,10) והתירוש[ ואל ימש איש דורש בתורה
7תמיד על יפות (ח!ל{ }יפות) איש לרעהו והרבים ישקודו ביחד את שלישית כול לילות השנה לקרוא בספר ולדרוש משפט
 • (4Q258 2,10) תמיד והרבים יש]קד[ו ביחד את שלישית כל לילות השנה לקרוא בספר]
8ולברכ ביחד _____ ה‹‹ו֯››זה הסרך למושב הרבים איש בתכונו הכוהנים ישבו לרשונה והזקנים בשנית ושאר
9כול העם ישבו איש בתכונו וכן ישאלו למשפט ולכול עצה ודבר אשר יהיה לרבים להשיב איש את מדעו
10לעצת היחד אל ידבר איש בתוכ דברי רעהו טרם יכלה אחיהו לדבר _____ וגם אל ידבר לפני תכונו הכתוב
 • (4Q256 11,5) וגם אל ]ידבר[ לפני תכונו --]
 • (4Q258 3,1) לעצת היחד אל ידבר איש בתוך דברי רעהו ואל ידבר לפני תכונו
11לפניו האיש הנשאל ידבר בתרו ובמושב הרבים אל ידבר איש כול דבר אשר לוא להפצ הרבים וכיא האיש
 • (4Q256 11,6) ובמושב ]ה֯רבים אל יד֯[בר איש --]
 • (4Q258 3,1) ובמושב] (4Q258 3,2) הרבים אל ידב[ר איש כל דבר אשר לא לחפץ הרבים
12המבקר על הרבים וכול איש אשר יש אתו דבר לדבר לרבים אשר לוא במעמד האיש השואל את עצת
 • (4Q256 11,7) וכול] איש אשר יש [אתו דבר לדבר --]
 • (4Q258 3,2) וכל איש אשר יש אתו דבר לדבר] (4Q258 3,3) לרבים אשר [לא במעמד האיש השואל את עצת
13היחד ועמד האיש על רגלוהי ואמר יש אתי דבר לדבר לרבים אם יומרו לו ידבר וכול〈 〉ה{ }מת֯נדב מישראל
14להוסיפ על עצת היחד ידורשהו האיש הפקוד ברואש הרבים לשכלו ולמעשיו ואם ישיג מוסר יביאהו
15בברית לשוב לאמת ולסור מכול עול והלבינהו בכול משפטי היחד ואחר בבואו לעמוד לפני הרבים ונשאלו
16הכול על דבריו וכאשר יצא הגורל על עצת הרבים יקרב או ירחק ובקורבו לעצת היחד לוא יגע בטהרת
17הרבים עד אשר ידרושהו לרוחו ומעשו עד מולאת לו שנה תמימה וגם הואה אל יתערב בהון הרבים
 • (4Q256 11,12) הרבים עד֯[ מ֯[לאות (א]ש֯[ר) ידרושהו --]
18ובמולאת לו שנה בתוכ היחד ישאלו הרבים על דבריו לפי שכלו ומעשיו בתורה ואם יצא לו הגורל
 • (4Q256 11,13) ובמולאת ]ל֯[ו ]שנה תמימה ישא[לו הרבים על דבריו -- ]
19לקרוב לסוד היחד על פי הכוהנים ורוב אנשי בריתם יקריבו גמ את הונו ואת מלאכתו אל יד האיש
20המבקר על מלאכת הרבים וכתבו בחשבון בידו ועל הרבים לוא יוציאנו אל יגע במשקה הרבים עד
21מולאת לו שנה שנית בתוך אנשי היחד ובמולאת לו השנה השנית יפקודהו על פי הרבים ואם יצא לו
22הגורל לקרבו ליחד יכתובהו בסרך תכונו בתוכ אחיו לתורה ולמשפט ולטוהרה ולערב את הונו ויהי עצתו
23ליחד ומשפטו _____
24_____ ואלה המשפטים אשר ישפטו בם במדרש יחד על פי הדברים אם ימצא בם איש אשר ישקר
25בהון והואה יודע ויבדילהו מתוכ טהרת רבים שנה אחת ונענשו (ונענשו / וי!ענשו) את רביעית לחמו ואשר ישוב את
 • (4Q261 frg. 3,3) ב]מ֯מון והוא י֯ו֯דע והב֯[דילהו מתוך טהרת] (4Q261 frg. 3,4) [רבים שנה אחת ונענ]ש֯[ את רבי]ע֯י֯ת לח[מו ואשר ישיב את]
26רעהו בקשי עורפ ודבר בקוצר אפים לפרוע את יסוד עמיתו באמרות את פי רעהו הכתוב לפנוהי
27[והו]שיעה ידו לוא ונא֯נעש שנה אח[ת ומובדל וא]שר יזכיר דבר בשם הנכבד על כול ה○[ --]
7
1ואם קלל או להבעת מצרה או לכול דבר אשר לו ○○○○○○ הואה קורה בספר או מברכ והבדילהו
2ולוא ישוב עוד על עצת היחד ואם באחד מן הכוהנים הכתובים בספר דבר בחמה ונענש שנה
3אחת ומובדל על נפשו מן טהרת רבים ואם בשגגה דבר ונענש ששה חודשים ואשר יכחס במדעו
4ונענש ששה חודשים והאיש אשר יצחה בלו משפט את רעהו בדעהא ונענש שנה אחת
5ומובדל ואשר ידבר את רעהו במרום (במרומ‹א›) או יעשה רמיה במדעו ונענש ששה חודשים ואם
6_____ ברעהו יתרמה ונענש שלושה חודשים ואם בהון היחד יתרמה לאבדו ושלמו ב○○○○○
7ברושו _____
8ואם לוא תשיג ידו לשלמו ונענש ששים יום ואשר יטור לרעהו אשר לוא במשפט ונענש ששה חודשים שנה אחת
9וכן לנוקם לנפשו כול דבר ואשר ידבר בפיהו דבר נבל שלושה חודשים ולמדבר בתוכ דברי רעהו
 • (4Q259 1,4) [וכן לנוקם לנפשו כול דבר ואשר ידבר בפיהו] (4Q259 1,5) [דבר נבל שלושה חודשים ולמדבר בתוך דברי רעהו
 • (4Q261 frg. 5a-c,1) [ידבר בפיהו דבר נבל שלושה חדשים ולמדב]ר [בתוך] (4Q261 frg. 5a-c,2) [דברי רעהו
10עשרת ימים ואשר ישכוב וישן במושב הרבים שלושים ימים וכן לאיש הנפטר במושב הרבים
 • (4Q259 1,5) עשרת] (4Q259 1,6) [ימים ]ואשר ישכב[ וישן במושב הרבים שלושים ימים וכן לאיש] (4Q259 1,7) ה֯נ֯פ֯ט֯[ר] ממוש הרבים
 • (4Q261 frg. 5a-c,2) עשרת ימים והאיש אשר ישכב ו]ישן במ֯ו֯[ש]ב֯ (4Q261 frg. 5a-c,3) [הרבים שלושים יום וכן לנפטר במושב ה]ר֯ב֯י֯[ם
11אשר לוא בעצה וח?נם (וע«ח»נם / וע«ה»נם) עד שלוש פעמים על מושב אחד ונענש עשרת ימים ואם יזקפו
12ונפטר ונענש שלושים יום ואשר יהלכ לפני רעהו ערום ולוא היה אנוש ונענש ששה חודשים
 • (4Q259 1,8) ונפטר] (4Q259 1,9) ו֯נ֯ע֯נ֯ש שלושים יום ואשר י֯ה֯[לך לפני רעהו ערום ולוא] (4Q259 1,10) היה א֯נ֯ו֯ש֯[ (א֯נ֯ו֯ס֯[) ונע]נש [ש]ש֯ה חו֯[דשים
 • (4Q261 frg. 5a-c,5) ונפטר ממושב? ונענש ש]לו֯ש[ים י]ו֯ם ואשר (4Q261 frg. 5a-c,6) [יהלך לפני רעהו ערום בבית או בשדה? ול]א היה אנוס (4Q261 frg. 5a-c,7) [ונענש ששה חודשים
13ואיש אשר ירוק אל תוכ מושב הרבים ונענש שלושים יום ואשר יוציא ידו מתוחת בגדו והואה
14פוח ונראתה ערותו ונענש שלושים יום ואשר ישחק בסכלות להשמיע קולו ונענש שלושים
 • (4Q259 1,12) פוח ונראתה ערותו] (4Q259 1,13) ונענש שש֯ים יום ואש֯ר֯ יש֯חק֯[ בסכלות להשמיע] (4Q259 1,14) קולו ונענש שלשים
 • (4Q261 frg. 5a-c,9) פוח ונראתה ערותו ונענש שלושים ימים ו]א֯ש֯ר֯
15יום והמוציא את יד שמאולו לשוח בה ונענש עשרת ימים והאיש אשר ילכ רכיל ברעהו
 • (4Q259 1,14) י֯[ום ]ו֯ה֯[מוציא את יד שמאולו] (4Q259 1,15) לש֯ו֯ח֯ ב[ה ונענש עשרת י]מ֯י֯[ם --]
 • (4Q261 frg. 6a-e,1) [לשוח בה ונע]נ֯ש[ עש]רת [ימים והאיש אשר ילך רכיל ברעהו]
16והבדילהו שנה אחת מטהרת הרבים ונענש ואיש ברבים ילכ רכיל לשלח הואה מאתם
 • (4Q261 frg. 6a-e,2) [והבדילוהו ש]נ֯ה֯[ א]ח֯ת֯ מ֯ט֯ה[רת הרבים ו]נענש [ו]אי[ש] (4Q261 frg. 6a-e,3) [ברבים ילך רכיל ו]שלחוהו מא֯[ת]ם
17ולוא ישוב עוד והאיש אשר ילון על יסוד היחד ישלחהו ולוא ישוב ואמ על רעהו ילון
18אשר לוא במשפט ונענש ששה חודשים והאיש אשר תזוע רוחו מיסוד היחד לבגוד באמת
 • (4Q261 frg. 6a-e,5) אשר לא במשפט ונענש ]ש֯[ש]ה֯ ח֯ד[שים והאיש אשר תזוע]
19וללכת בשרירות לבו אמ ישוב ונענש שתי שנים ברשונה לוא יגע בטהרת הרבים
20_____ רבים ובשנית לוא יגע בטהרת משקה הרבים ואחר כול אנשי היחד ישב ובמלואת
 • (4Q259 2,3) [ובשנית לוא יגע במשקה הרבים ואחר כול אנשי היחד יש]ב ובמלא֯ו֯ת֯[
21לו שנתים ימים ישאלו הרבים על דבריו ואם יקרבהו ונכתב בתכונו ואחר ישאל אל המשפט
 • (4Q259 2,3) לו] (4Q259 2,4) [שנתים ישאלו הרבים על דבריו ואם יקרבהו ונכתב בת]כ֯ונ[הו] ואחר ישא֯ל֯ (4Q259 2,5) [אל המשפט
22○○○○○○○○ וכול איש אשר יהיה בעצת היחד ○○○○○○ על מלואת עשר שנים
 • (4Q259 2,5) _____ וכול איש אשר יהיה בעצ]ת֯ היחד עד מלאות לו (4Q259 2,6) [עשר שנים
23_____ ○○○○○○○○ _____ ושבה רוחו לבגוד ביחד ויצא מלפני
 • (4Q259 2,6) ושבה רוחו לבגוד ביחד ויצא מלפנ]י֯
24הרבים ללכת בשרירות לבו לוא ישוב אל עצת היחד עוד ואיש מאנשי היח[ד ]א֯שר (א]שר) יתערב
 • (4Q259 2,6) הרבים ללכת (4Q259 2,7) [בשרירות לבו לוא ישוב אל עצת היחד עוד ואיש מ]אנשי היחד אשר (4Q259 2,8) [יתערב
25עמו בטהרתו או בהונו אש[ר -- ]הרבים והיה משפטו כמוהו לשל[חו -- ]
 • (4Q259 2,8) עמו בטהרתו או בהונו אשר ערב עם הון הרבים] והיה משפטו (4Q259 2,9) [כמוהו לשלח אותו
8
1בעצת היחד שנים עשר איש וכוהנים שלושה תמימים בכול הנגלה מכול
 • (4Q259 2,9) בעצת היחד שנים עשר ]א֯נשים[ ו]כוהנים שלושה (4Q259 2,10) [תמימים בכול הנגלה מכול
2התורה לעשות אמת וצדקה ומשפט ואהבת חסד והצנע לכת איש אמ רעהו
 • (1QS 5,3) לעשות אמת יחד וענוה (1QS 5,4) צדקה ומשפט ואהבת חסד והצנע לכת
 • (4Q256 9,3) לתורה֯[ ולהון ולעשות ענוה וצדקה ומשפט ואהבת] (4Q256 9,4) חסד והצנע לכת
 • (4Q258 1,3) ולעשות ענוה וצדקה ומשפט ואהבת[ חסד וה]צנע לכת בכל דרכיהם
 • (4Q259 2,10) התורה לעשות ]אמת צדקה ומשפט (4Q259 2,11) [ואהבת חסד והצנע לכת איש עם רעהו
 • (Mi 6,8) מִשְׁפָּט֙ וְאַ֣הֲבַת חֶ֔סֶד וְהַצְנֵ֥עַ לֶ֖כֶת עִם־ אֱלֹהֶֽיךָ׃ פ
3לשמור אמונה בארצ ביצר סמוכ ורוח נשברה ולרצת עוון בעושי משפט
 • (4Q259 2,11) לשמור א]מ֯ונה בארצ ביצר סמוך ובענוה (4Q259 2,12) [ורוח נ]ש֯ברה ולרצות עו[ון במעשי משפט
4וצרת מצרפ ולהתהלכ עם כול ב מדת האמת ובתכון העת בהיות אלה בישראל
 • (4Q259 2,12) וצרת] מצ֯רף והת֯הלך עם כול (4Q259 2,13) [במדת] האמת ובתכו֯ן֯[ העת בהיות אלה ב]ישראל֯
5נכונה העצת היחד באמת ל למטעת עולם בית קודש לישראל וסוד קודש
 • (4Q259 2,13) נכונה עצת היחד (4Q259 2,14) [באמת למ]ש֯פט עולם֯[ בית קדש לישראל וסוד] קדש
6קודשים לאהרון עדי אמת למשפט ובי֯חירי רצון לכפר בעד הארצ ולהשב
 • (4Q258 6,1) ו]להשיב
 • (4Q259 2,14) קדשים לאהרו֯ן֯ (4Q259 2,15) ע֯די אמת למ֯שפ֯ט֯ ובחיר֯[י] רצ[ו]ן֯[ לכפר בעד] הארצ֯[ ו]ל[ה]ש֯[י]ב֯
7לרשעים גמולם _____ היאה חומת הבחן פנת יקר בל
8יזדעזעו יסודותיהו ובל יחישו ממקומם _____ מעון קודש קודשים
 • (4Q258 6,2) יזדעזעו יסודותיהו ובל יחישו ממ]קומם מעון קודש קודשים
 • (4Q259 2,16) [יזדעזעו וב]ל יחישו ממקומם (4Q259 2,17) מעוז קודש קו[ד]ש֯ים
9לאהרון בדעת כולם לברית משפט ולקריב ריח ניחוח ובית תמים ואמת בישראל
 • (4Q258 6,3) [לאהרון בדעת כולם לברית משפט ולקריב ריח ניחוח ובית תמים ואמת בישרא]ל
 • (4Q259 2,17) לאהר[ון בדעת כולם ]ל֯ברי֯[ת משפט ו]ל[ק]ר֯[יב ]ניחוח ובית (4Q259 2,18) תמים ואמת ב[ישרא]ל
10להקם ○○○○○ ברית לחו○○קות עולם והיו לרצון לכפר בעד הארצ ולחרוצ משפט רשעה ב֯ת֯מ֯י֯ם֯ ד֯ר֯ך֯ ואין עולה בהכון אלה ביסוד היחד שנתים ימים בתמים דרך
 • (4Q258 6,3) להקים ברית לחקות עולם (4Q258 6,4) [והיו לרצון לכפר בעד הארץ ולחרוץ משפט רשעה בהכין אלה בי]סוד היחד שנתים ימים (4Q258 6,5) [בתמים דרך ואין עולה
 • (4Q259 2,18) ל[הקם ברית לחוקו]ת֯ ע֯[ו]ל֯ם בהכון אלה (4Q259 3,1) [ביסוד היחד שנתים בתמים דרך
11יבדלו קודש בתוכ עצת אנשי היחד וכול דבר הת«נ»סתר מישראל ונמצאי (ונמצאו) לאיש
 • (4Q258 6,5) יבדלו קודש בתוך עצת אנש]י היח[ד וכל דבר] נ[סתר מיש]ראל ונמצא (4Q258 6,6) לאיש[
 • (4Q259 3,1) יבדלו] ל֯קודש בתוך ע֯צת אנ[שי] (4Q259 3,2) [היחד וכול דבר הנסתר מישראל ונמצ]א לאיש
12הדורש אל יסתרהו מאלה מיראת רוח נסוגה ובהיות אלה ליחד בישראל
 • (4Q258 6,6) הדורש אל יסתרהו מאלה מיראת רוח נסוגה] _____ ובהיות אלה[ בישראל
 • (4Q259 3,2) הדורש אל י[ס]תרה[ו] (4Q259 3,3) [מ]א֯ל֯ה֯[ מיראת ר]ו֯ח֯ נ֯ס֯[וגה _____ ובהיו]ת֯ אלה ל{ב֯}י֯ח֯ד֯ ב֯י֯ל֯
13בתכונים האלה יבדלו מתוך מושב הנשי העול ללכת למדבר לפנות שם את דרכ הואהא
14כאשר כתוב במדבר פנו דרך •••• ישרו בערבה מסלה לאלוהינו
 • (1QS 8,13) הנשי העול ללכת למדבר לפנות שם את דרכ הואהא
 • (4Q176 frg. 1-2 i,7) במדבר פנו דרך •••• ישר (ישרו֯[) ב֯[ערבה] (בערבה]) מ֯סלה לאלוהי֯נ֯[ו] כול גיא ינשא
 • (4Q258 6,7) לפנות את דרך הואהא במדבר
 • (4Q259 3,4) המ֯[ד]ב֯[רה לפנות שמ]ה את דרך האמת כאש֯[ר] (4Q259 3,5) כתוב [במד]ב֯ר פ[נו דרך האמת יש]רו בערבה מסלה לאלוהינו
 • (1QIsaa 33,2) במדבר פנו דרך יהוה וישרו בערבה (1QIsaa 33,3) מסלה לאלוהינו
 • (1Q8 16,24) במדבר] (1Q8 16,25) [פנו דרך] יהוה ישרו [בערבה מסלה לאלהינו
 • (4Q56 frg. 24-25,16) [במדבר פנו דרך יהוה] ישרו בערבה [מס]ל[ה ]לאלהינו
 • (Jes 40,3) בַּמִּדְבָּ֕ר פַּנּ֖וּ דֶּ֣רֶךְ יְהוָ֑ה יַשְּׁרוּ֙ בָּעֲרָבָ֔ה מְסִלָּ֖ה לֵאלֹהֵֽינוּ׃
15היאה מדרש התורה א[ש]ר֯ צוה ביד מושה לעשות ככול הנגלה עת בעת
 • (4Q258 6,7) היא מדרש התור]ה אשר צוה בי[ד משה לע]שות כל[ הנגלה] (4Q258 6,8) ע[ת בעת
 • (4Q259 3,6) הואה[ מד]ר֯[ש התורה אש]ר֯ צ֯וה ביד משה אלה הח[וקים]
16וכ֯אשר גלו הנביאים ברוח קודשו וכול איש מאנשי היחד ברית
 • (4Q258 6,8) וכאשר גלו הנביאים ברוח קודשו וכל אי]ש מאנשי ברית
17היחד אשר יסור מכול המצוה דבר ביד רמה אל יגע בטהרת אנשי הקודש
18ואל ידע בכול עצתם עד אשר יזכו מעשיו מכול עול להלכ בתמים דרכ וקרבהו
19בעצה על פי הרבים ואחר יכתב בתכונו וכמשפט הזה לכול הנוספ ליחד
20_____ ואלה המשפטים אשר ילכו בם אנשי התמים קודש איש את רעהו
 • (4Q258 6,11) [_____ ואלה המשפטים אשר ילכו בם אנשי התמים הקודש איש את] (4Q258 6,12) [רעהו
21כול הבא בעצת הקודש ההולכים בתמים דרכ כאשר צוה כול איש מהמה
22אשר יעבר דבר מתורת מושה ביד רמה או ברמיה ישלחהו מעצת היחד
23ולוא ישוב עוד ולוא יתערב איש מאנשי הקודש בהונו ועם עצתו לכול
24דבר ואם בשגגה יעשה והובדל מן הטהרה ומן העצה ודרשו המשפט
 • (4Q258 7,1) והבדילהו מן הטהרה ומן העצה ומן המשפט
25אשר לוא ישפוט איש ולוא ישאל על כול עצה שנתים ימים אמ תתם דרכו
26במ ושב (במושב) במדרש ובעצה [ע]ל [פ]י֯ [ה]רבים אמ לוא שגג עוד עד מולאת לו שנתים
 • (4Q258 7,1) ושב במדרש ובעצה אם לא הלך עוד (4Q258 7,2) בשגגה עד מלאות לו שנתים
27ימים _____
9
1כיא על ○○ שגגה אחת יענש שנתים ולעושה ביד ר֯מה לוא ישוב עוד אכ השוגג
 • (4Q258 7,2) כי על שגגה אחת יענש שנתים וליד הרמה לא ישוב עוד אך
2יבחן שנתים ימים לתמים דרכו ועצתו על פי הרבים ואחר יכתיב בתכונו ליחד קודש
 • (4Q258 7,3) שנתים[ י]מים יבחן לתמים דרכו ולעצתו על פי הרבים ונכתב בתכונו ליחד קודש
3_____ בהיות אלה בישראל ככול התכונים האלה ליסוד רוח קודש לאמת
 • (4Q258 7,3) _____ (4Q258 7,4) [בהיו]ת֯ אלה בישראל ליחד כתכונים האלה ל[י]סד רוח קודש לאמת
4עולם לכפר על אשמת פשע ומעל חטאת ולרצון לארצ מבשר עולות ומחלבי זבח ותרומת
 • (4Q258 7,4) עולם לכפר על אשמת פשע (4Q258 7,5) [ומע]ל[ חטא]ה֯ (חטא]ת֯) ולרצון לאר[ץ מבשר] עלות וחלבי זבחים ותרומות ונדבת
5שפתים למשפט כניחוח צדק ותמים דרכ כנדבת מנחת רצון בעת ההיאה יבדילו אנשי
 • (4Q258 7,5) שפתים למ[שפ]ט כניחוח (4Q258 7,6) [צדק ותמים ]דרך כנדב[ת מנחת ר]צון בעת ההיא יבדלו
6היחד בית קודש לאהרון להוחד (להיחד) קודש קודשים ובית יחד לישראל ההולכים בתמים
 • (4Q258 7,6) בית אהרון לקודש לכל ה[ -- ]אל (4Q258 7,7) [ויחד ליש]ראל ההלכים בתמי[ם
7רק בני אהרון ימשלו במשפט ובהון ועל פיהם יצא {ו}הגורל לכול תכון אנשי היחד
 • (4Q258 7,7) רק בני אה]רון[ ימש]ל[ו ב]משפט ובהון _____
8והון אנשי הקודש ההולכים בתמים אל יתערב הונם עם הון אנשי הרמיה אשר
 • (4Q258 7,7) והון[ אנשי הקודש] (4Q258 7,8) [ההלכ]ים בתמים אל יתע[רב הונם עם] הון[ אנשי הר]מי[ה ]אשר
9לוא הזכו דרכם להבדל מעול וללכת בתמים דרכ ומכול עצת התורה לוא יצאו ללכת
 • (4Q258 7,8) לא הזכ[ו דרכם -- ] (4Q258 7,9) [--] ר[] להתהלך ב[תמים דרך ומכל עצת התורה לא יצאו
10בכול שרירות לבם ונשפטו במשפטים הרשונים אשר החלו אנשי היחד לתיסר בם
 • (4Q258 7,9) ]ונשפטו במ[שפטים הראשונים -- ]
11עד בוא נביא ומשיחי אהרון וישראל _____
12_____ אלה החוקים למשכיל להתהלכ בם עם כול חי לתכון עת ועת ולמשקל איש ואיש
 • (4Q259 3,6) ביד משה אלה הח[וקים] (4Q259 3,7) למש֯[כיל להתהלך בה]ם֯ עם כול חי לתכון עת [לעת] (4Q259 3,8) ולמש֯[קל איש ואיש
13לעשות את רצון אל ככול הנגלה לעת בעת ולמוד את כול השכל הנמצא לפי העתים ואת
 • (4Q259 3,8) לע]ש֯ות רצון אל ככול הנגלה [לעת בעת] (4Q259 3,9) ו֯[למוד את כול השכל] הנ֯מ֯צא לפני הע֯תי֯ם ואת[
14חוק העת להבדיל ולשקול בני הצדיק לפי רוחום ובבחירי העת להחזיק על פי
 • (4Q259 3,9) חוק] (4Q259 3,10) ה֯עת[ להבדיל ול]ש֯קול את בני הצדק לפי ר[ו]חמה (4Q259 3,11) ו֯[בבחירי העת להחזיק ]על פי
15רצונו כאשר צוה ואיש כרוחו כן לעשות משפטו ואיש כבור כפיו לקרבו ולפי שכלו
16להגישו וכן אהבתו עם שנאתו ואשר לוא להוכיח ולהתרובב עמ אנשי השחת
 • (4Q258 8,1) להגישו וכן אהבתו עם שנאתו ואשר לא יוכיח איש ולא יתרובב עם אנשי השחעת
 • (4Q259 3,13) להגישו וכן אה]בתו עם שנאתו ואשר לוא ל[הוכיח] (4Q259 3,14) ול[וא יתרובב עם א]נשי השחת
17ולסתר את עצת התורה בתוכ אנשי העול ולהוכיח דעת אמת ומשפט צדק לבוחרי (לביחרי)
 • (4Q256 18,1) [צדק לבחירי
 • (4Q258 8,2) ולסתר עצתו בתוך אנשי העול ולהוכיח דעת אמת ומשפט צדק לבחירי
 • (4Q259 3,14) ולסתיר את ע[צת] (4Q259 3,15) התו֯ר֯ה֯[ בתוך אנשי העול ו]להוכ֯יח דעת אמת ומשפט֯ (4Q259 3,16) צדק לבח[ירי
18דרכ איש כרוחו כתכון העת להנחותם בדעה וכן להשכילם ברזי פלא ואמת בתוך
 • (4Q256 18,1) דרך איש כרוחו וכ]ת֯כון העת להנחותם בדעה וכן להש֯[כי]ל֯[ם] (4Q256 18,2) [ברזי פלא ואמת בתוך
 • (4Q258 8,2) דרך איש כרוחו וכתכון (4Q258 8,3) העת ל[הנחות]ם בדעה וכן להשכילם ברזי פלא ואמת בתוך
 • (4Q259 3,16) דרך איש ]כרוחו וכתכונו העת להנחותם (4Q259 3,17) בדע֯ה֯[ וכן להשכילם ב]ר֯זי פלא
19אנשי היחד להלכ תמים איש את רעהו בכול הנגלה להם ההיאה עת פנות הדרכ
 • (4Q256 18,2) אנשי הי]ח֯ד להלך תמים איש את רעהו ב֯כ֯ו֯ל֯ (4Q256 18,3) [הנגלה להם היאה עת פנות הדרך
 • (4Q258 8,3) אנשי היחד להלך תמים איש את (4Q258 8,4) [רעהו בכל ה]נגלה להם היא עת פנות הדרך
 • (4Q259 3,18) ה֯יחד ל֯ה֯[לך תמים איש ]את רעיו בכל הנגלה להם (4Q259 3,19) היאה [עת פנות הדרך
20למדבר ולהשכילם כול הנמצא לעשות בעת הזואת והבדל מכול איש ולוא הסר דרכו
 • (4Q256 18,3) למד]ב֯ר להשכילם בכול הנמצא ל֯ע֯שו֯ת֯ (4Q256 18,4) [בעת הזואת והבדל מכול איש אשר לוא הסיר דר]כו
 • (4Q258 8,4) למדבר להשכילם בכל הנמצא לעשות _____ בעת (4Q258 8,5) [הזאת להבדל ]מכל איש אשר לא הסיר דרכיו
 • (4Q259 3,19) ]למדבר ולהמשילם בכול (4Q259 4,1) [הנמצא לעשות] בעת ה֯[זואת ו]הב֯[דל מכול אשר לוא הסיר דרכיו]
21מכול עול ואלה תכוני הדרכ למשכיל בעתים האלה לאהבתו עם שנאתו שנאת עולם
 • (4Q256 18,4) מכול עול[ _____ וא]ל[ה] (4Q256 18,5) [תכוני הדרך למשכיל בעתים האלה לאהבתו עם שנ]אתו שנאת ע֯[ולם
 • (4Q258 8,5) מכול עול _____ ואלה תכוני הדרך למשכיל בעת[ים] (4Q258 8,6) [האלה לאהבתו עם ]שנאתו שנאת עולם
 • (4Q259 4,2) [מכול עול _____] ואלה תכונ֯י֯[ הדר]ך למשכיל[ בעתים האלה לאהבתו] (4Q259 4,3) ע֯ם ש֯נ֯א֯ת֯[ו שנאת עו]לם֯
22עמ אנשי שחת ברוח הסתר לעזוב למו הון ועמל כפים כעבד למושל בו וענוה לפני
 • (4Q256 18,5) עם] (4Q256 18,6) אנ֯[שי השחת ברוח הסתר ולעזוב למו הון ובצע כעבד למ]וש֯ל בו֯[ וענוה לפני]
 • (4Q258 8,6) עם אנשי השחת ברוח הסתר ולעזוב למו הון ובצע (4Q258 8,7) [ועמל כפים כעבד למוש]ל בו וענוה לפני
 • (4Q259 4,3) ע[ם אנשי השחת ]ב֯ר֯[ו]ח֯[ ]ה֯סתר לעז֯[וב] (4Q259 4,4) למ֯ו ה֯ו֯ן֯[ ועמל כפים כעבד למושל בו וענוה ]לפני
23הרודה בו ולהיות איש מקנא לחוק ועתי ליום נקם לעשות רצון בכול משלח כפים
 • (4Q256 18,7) הר[ודה בו -- ]
 • (4Q258 8,7) הרודה בו ולהיות איש מקנא לחוק ועתי ליום [נקם [עשות] (4Q258 8,8) [רצון בכל משלח כפים
 • (4Q259 4,4) הרודה בו ול֯[היות] (4Q259 4,5) איש מ֯ק֯[נא לחוק ועת]י ליום[ נקם לעשות רצון בכ]ול משל[ח כפים]
 • (4Q260 1,1) [ועתו ליום נקם לעשות רצון בכו]ל משלוח (4Q260 1,2) [כפים
24ובכול ממשלו כאשר צוה וכול הנעשה בו ירצה בנדבה וזולת רצון אל לו יחפצ
 • (4Q258 8,8) וב]כל ממשלו כאש[ר צוה וכ]ל הנעשה בו ירצה כנדבה (בנדבה) וזולת רצון [אל] (4Q258 8,9) [לא יחפץ
 • (4Q259 4,6) ו֯ב֯[כ]ו֯ל֯ [ממשלו כ]אשר[ צוה וכול הנעשה בו ירצה בנדבה]
 • (4Q260 1,2) ובכול ממשלו כאשר צוה ]ו֯כול הנעשה
25[ו]ב֯כ֯ו֯ל אמרי פיהו ירצה ולוא יתאוה בכול אשר לוא צוה֯ (צוה֯[ו) למשפט (]למשפט) אל יצפה תמיד
 • (4Q258 8,9) ובכל אמרי פיהו ירצה ולא יתאוה בכל אש]ר֯ לא֯[ צוה ולמשפ]ט אל יצפה ת[מיד]
26[-- ובצו]ק֯ה יברכ עושיו ובכול אשר יהיה יספ֯[ר חסדיו --] שפתים יברכנו
 • (4Q258 8,10) יברך עושהו ובכל אשר יהיה יס]פר
10
1עם קצים אשה«ר» חקק א ברשית ממשלת אור עמ תקופתו ובהאספו על מעון חוקו ברשית
 • (4Q258 8,10) עם [קצים] (4Q258 8,11) [אשר חקק אל בראשית ממשלת אור ע]ם ת[קופתו בה]אספו אל מעון חק[ו ]בראשית
 • (4Q260 2,1) בראשית
2אשמורי חושכ כיא יפתח אוצרו וישתהו עלת__ ובתקופתו עם האספו מפני אור באופיע