בין‎ I trennen, etwas für sich nehmen, betrachten

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בין‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/4/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BYN Grundbed. "trennen" (s. בין‎ II) › "etwas für sich nehmen, betrachten" › "achtgeben auf, wahrnehmen" › "verstehen" (vgl. analog akk. barû "[an]sehen, betrachten", bir[ī]tu "das was zwischen etwas ist"): he.

  Formen:

  qal impf. (od. hif. impf.) 3.m.sg.

  : יבין 1QS 11,22; Sir 3,29 (Ms.A 1r,18)

  3.f.sg.

  : תבן Sir 42,12 (Ms.Mas 4,23)

  2.m.sg. + ש

  : שתבין 4Q397 frg. 14-21,10 (MMT C,10)

  1.comm.sg. + ו

  : ואבינא 4Q381 frg. 45a+b,1 (L.u.)

  3.m.pl.

  : יבינו 1QHa 9,39 (Suk. 1,37); Sir 16,23 (Ms.A 6v,27); + ו: ויבינו 4Q381 frg. 1,2

  2.m.pl.

  : ]תבינו 4Q382 frg. 15,2

  impf.cons. 3.m.pl.

  : ויבינו 4Q266 frg. 2 i,5; CD 1,8

  imp. m.pl.

  : ובינו 4Q268 frg. 1,9; CD 1,1

  inf.abs.

  : vgl. בין‎ III

  nif. ptz. m.sg.abs.

  : ]נבון 4Q401 frg. 20,2; Sir 34,19b (Ms.B 4v,2); + ו: ונבון 4Q421 frg. 1a ii-b,10

  cs.

  : נבון Sir 7,25 (Ms.A 2v,27; Ms.D 0r,8)

  f.sg.abs.

  : נבונה 11Q5 27,4

  det.

  : הנבונה 4Q511 frg. 2 i,7

  m.pl.abs.

  : נבונים 4Q525 frg. 5,10; CD 6,2

  det. + ו

  : והנבונים 1QSa 1,28

  po. ptz. m.sg.abs.

  : מבונן 4Q267 frg. 9 v,12 (L.u.); CD 13,2

  pl.abs.

  : מבוננים 4Q270 frg. 6 iv,17; CD 10,6

  hitpo. pf. 3.m.sg.

  : התבונן[ 4Q281 frg. d,2 (i.u.K., od. imp. m.sg.)

  1.comm.sg. + ו

  : והתבוננתי Sir 39,32 (Ms.B 9v,5; L.u.)

  3.comm.pl.

  : התבוננו 1Q27 frg. 1 i,3

  pf.cons. 2.m.sg.

  : והתבוננת Sir 6,37 (Ms.A 2v,5)

  impf. 3.m.sg.

  : יתבונן 1QHa 18,4 (Suk. 10,2); Sir 14,21 (Ms.A 6r,10)

  2.m.sg.

  : תתבונן Sir 7,5 (Ms.A 2v,9)

  1.comm.sg.

  : אתבונן 11Q5 21,17 (Sir 51,20); + ו: ואתבוננה 4Q171 frg. 1-2 ii,6

  + sf. 3.m.sg. + ו

  : ואתבוננו 4Q426 frg. 1 ii,4

  2.m.pl. + ו

  : ו]תתבוננו 4Q418 frg. 221,5 (i.u.K.)

  impf.cons. 2.m.sg.

  : ותתבונן 4Q266 frg. 1a-b,21

  imp. m.sg.

  : התבונן 4Q415 frg. 11,12; Sir 3,22 (Ms.A 1r,12); + ו: והתבונן 4Q416 frg. 2 iii,14

  imp. m.pl. + ו

  : והתבוננו 4Q413 frg. 1-2,1

  inf.cs. + ו

  : ולהתבונן 1QS 11,19; להתבונן 1QHa 5,38 (Suk. 13,21); + מן + ו: ומהתבונן Sir 41,20b (Ms.Mas 4,1; L.u.)

  hitpal. pf. 1.comm.sg.

  : אתבננתי 4Q381 frg. 15,7 (L.u.)

  pf.cons. 1.comm.sg.

  : והתבננתי 4Q372 frg. 1,31 (L.u.)

  hif. pf. 3.m.sg.

  : הבין 1Q34bis frg. 3 ii,3; Sir 37,13 (Ms.B 7v,7)

  + sf. 3.m.sg. + ו

  : והלבינהו 1QS 6,15

  2.m.sg.

  : הבינותה 4Q267 frg. 1,6

  1.comm.sg.

  : הבינותי 4Q443 frg. 2,8; + ו: והבינותי 4Q379 frg. 22 i,4

  3.comm.pl.

  : הבינו 1Q34bis frg. 3 ii,4; CD 8,12

  pf.cons. 3.m.sg. + sf. 3.m.sg.

  : והבינו CD 13,5

  impf. 3.m.sg.

  : יבין 4Q401 frg. 16,4; Sir 6,37 (Ms.A 2v,6), יבן 4Q266 frg. 9 iii,5

  + sf. 3.m.pl. + ו

  : ויבינם CD 13,8

  2.m.sg.

  : תבין 4Q418 frg. 77,3

  1.comm.sg.

  : אבין 1QHa 20,36 (Suk. 12,33)

  2.m.pl.

  : תבינו 4Q298 frg. 3-4 ii,9

  impf.cons. 3.m.sg.

  : ויבן 4Q266 frg. 2 i,14; CD 1,10

  3.m.pl.

  : ויבינו 4Q266 frg. 2 i,5

  imp. m.sg.

  : הבן 4Q398 frg. 14-17 ii,4 (MMT C,28)

  + sf. 1.comm.sg.

  : הבינני 11Q5 24,8

  m.pl.

  : הבי[נ]ו 4Q298 frg. 1-2 i,2

  ptz. m.sg.abs.

  : מבין 4Q525 frg. 14 ii,18; Sir 10,1 (Ms.A 3v,18)

  det. + sf. 1.comm.pl.

  : המביננו 4Q509 frg. 4,4 (L.u.)

  m.pl.abs.

  : מבינים 1QHa 10,20 (Suk. 2,18); Sir 4,11 (Ms.A 1v,2); + ל: למבינים 4Q418 frg. 221,3

  m.pl.cs. + sf. 2.m.sg.

  : ]מביניך 4Q381 frg. 47,3 (L.u.)

  inf.cs.

  : הבן 4Q525 frg. 6 ii,2; + ו: והבין Sir 11,15 (Ms.A 4v,5); + ל: להבין 1QS 3,13, Mas1k 1,5; + ל + ו: ולהבין 1QHa 5,14 (Suk. frg. 15 ia,5), CD 2,14

  + sf. 1.comm.sg. + ב

  : ובהביני 1QHa 18,23 (Suk. 10,21)

  + sf. 3.m.pl. + ל + ו

  : ולהבינם 1QSa 1,5

  + sf. 2.m.pl. + ב + ו

  : ובהבינכם 4Q270 frg. 2 ii,21

  + sf. 1.comm.pl. + ל + ו

  : ולהביננו 4Q504 frg. 1-2R ii,17

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : neben שמע‎ I und ידע in Einleitung einer Paränese ועתה שמעו כל יודעי צדק ובינו במעשי אל "und nun hört, alle, die ihr Gerechtigkeit erkennt, und gebt acht auf die Werke Gottes" CD 1,12 (par. 4Q268 frg. 1,9 שמעו לי "hört auf mich"); ובינו בשני ד[ור ו]דור כאשר גלה אל 4Q413 frg. 1-2,4 "und gebt acht auf die Jahre einer jeden Generation, wie Gott (sie) offenbart hat" (vgl. Dtn 32,7)

    2. : neben עזב in 4Q390 frg. 1,67 ויבינו בכול אשר עזבו הם ואבותיהם "und sie werden auf alles achtgeben, was sie und ihre Vorfahren nicht beachtet haben"; i.S.v. "wahrnehmen" neben ידע CD 1,89 ויבינו בעונם וידעו כי אשימים הם "und sie nahmen ihre Sünde wahr und sie erkannten, dass sie Schuldige waren" (od. zu II)


    1. : 4Q421 frg. 1a ii-b,1314 ולוא ידבר בטרם יבין "und er soll nicht sprechen, bevor er verstanden hat"; neben ידע 4Q381 frg. 1,2 i.u.K. u. syntaktisch unklar; neben שמע‎ I und ידע 4Q372 frg. 8,56 לא ישמעו[ ... לא יבינו ולא יד[עו "sie haben nicht gehört ... sie haben nicht verstanden und haben nicht erkannt (?)" (i.u.K.)


     1. : 1QHa 9,3940 (Suk. 1,3738) לא יבינו אלה "sie begreifen dies nicht"; Sir 3,29 (Ms.A 1r,1819) לב חכם יבין משלי חכמים "das Herz eines Weisen begreift Sprüche von Weisen"; 4Q424 frg. 3,2 כי לא יבין משפטם "denn er begreift ihre Rechtsbestimmungen nicht"; Sir 35,16 (Ms.B 5v,4) ירא ייי יבין משפט "einer, der Jhwh fürchtet, begreift das Recht", ähnl. Sir 35,16 (Ms.B 5v,5)

     2. : in rhet. Frage 4Q401 frg. 16,4 מי יבין באלה "wer sollte diese begreifen?" (i.u.K.)

     3. : in rhet. Fragen 4Q381 frg. 31,5 מח]שבתיך מי יבין להמא "deine Gedanken – wer sollte sie begreifen?", 1QS 11,22 ולעצת מה יבין "und den Plan – wie sollte er (scil. der Mensch) ihn begreifen?"

    2. : 4Q160 frg. 3-4 ii,6 י]בינו רבים כיא עמכה הואה[ "viele werden begreifen, dass dies dein Volk ist" (i.u.K.); 4Q390 frg. 2 i,7 ולא יבינו כי קצפתי עליהם "und sie werden nicht begreifen, dass ich ihnen gezürnt habe"

   1. : 4Q377 frg. 2 ii,2 יבינו בחוקות מושה "sie werden verständig sein in den Geboten Moses"; 4Q397 frg. 14-21,10 (MMT C,10) [כתב]נו אליכה שתבין בספר מושה "wir haben dir geschrieben, damit du verständig seist im Buch Moses"

   2. : || zu חשב‎ I Sir 16,23 (Ms.A 6v,27) חסר!י לב יבינו אלה וגבר פותה יחשב זאת "Unverständige (trad. cj. für חסר!י) meinen dieses, und jemand, der einfältig ist, denkt jenes"


   1. : 4Q421 frg. 1a ii-b,10 משכיל ונבון "klug und verständig"; von David 11Q5 27,23 וסופר ונבון ותמים בכול דרכיו לפני אל ואנשים "und schriftkundig und verständig und tadellos auf allen seinen Wegen vor Gott und den Menschen"; Sir 7,25 (Ms.A 2v,27; Ms.D 0r,78, Anfang erg.) הוצא בת ויצא עסק ואל נבון גבר חברה "verheirate eine Tochter und Sorge wird ausziehen, aber mit einem verständigen Mann verbinde sie"; Sir 36,3 (Ms.B 5v,18) איש נבון יבין דבר "jemand, der verständig ist, wird achtgeben auf das Wort"; 46,20 (Ms.B 16v,2) וגם עד עת קצו נבון "und auch war er bis zum Zeitpunkt seines Endes verständig"; 11Q5 27,34 ויתן לו יהוה רוח נבונה "und Jhwh gab ihm einen einsichtsvollen Geist"; mit דעת 4Q511 frg. 2 i,67 בדע[ת] [אלוה]ים הנבונה "in einsichtsvoller Erkenntnis Gottes"; frg. 96,4 ב]דעתו הנבונה[ "in seiner einsichtsvollen Erkenntnis"

   2. : 1QSa 1,28 ח[כמי ]העדה והנבונים והידעים "die Weisen der Gemeinschaft und die Verständigen und die Erfahrenen" (vgl. Dtn 1,13); CD 6,23 ויקם מאהרן נבונים ומישראל חכמים "und er ließ Verständige aufstehen aus Aaron und Weise aus Israel"; Sir 34,26 (Ms.B 4v,9) נבון בוחן מעשה מעשה "ein Kundiger, der die Ausführung eines Werkes prüft"    1. : 4Q415 frg. 11,12 התבונן מואדה "gib gut acht" (i.u.K.)

    2. : 4Q426 frg. 1 ii,4 ואתבוננו "und ich achte auf ihn" (i.u.K.); 11Q5 21,17 (Sir 51,20) ו]מערמיה אתבונן "und ich werde auf ihre Blöße achten"


     1. : 4Q386 frg. 1 ii,12 התבונן בן אדם באדמת ישראל "gib acht, Men­schen­sohn, auf das Land Israel"; 4Q398 frg. 11-13,6 (MMT C,23) ]זכור את מלכי ישרא[ל] והתבנן במעשיהמה "rufe dir die Könige Israels in Erinnerung und gib acht auf ihre Taten"; neben דרש "erforschen", נבט‎ I hif. "erblicken" u. ידע "erkennen" 4Q416 frg. 2 iii,14 והתבונן בכל דרכי אמת "und gib acht auf alle Wege von Wahrheit"; 4Q417 frg. 1 i,1213 בכול מ]עשיו אלה שחר תמיד והתבונן [בכו]ל תוצאותמה ואז תדע "all diese seine Werke erforsche beständig und gib acht auf alle ihre Konsequenzen, und dann wirst du erkennen ..."; Sir 6,37 (Ms.A 2v,5) והתבוננת ביראת עליון "und du sollst auf die Furcht des Höchsten achtgeben"; 14,21 (Ms.A 6r,10) ובתבונתיה יתבונן "und auf ihre (scil. der Weisheit) Einsichten gibt er acht"; 16,20 (Ms.A 6v,25) ובדרכי מי יתבונן "und auf meinen Weg – wer gibt auf ihn acht?"

     2. : 3,22 (Ms.A 1r,12) במה שהורשית התבונן "dem, zu dem du auch immer bevollmächtigt bist, wende dich zu" (vgl. Sir 3,22 [Ms.C 1r,11 + 1v,1])

     3. : 9,5 (Ms.A 3v,34) בבתולה אל תתבונן "auf eine junge Frau sollst du nicht deine Aufmerksamkeit richten"

    3. : Sir 41,20b (Ms.Mas 4,1) ומהתבונן אל זרה "und davor, auf eine fremde Frau seine Aufmerksamkeit zu richten"

    4. : 4Q171 frg. 1-2 ii,6 ואתבוננה על מקומו ואיננו "und ich werde auf seinen Ort achten, aber es gibt ihn nicht mehr" (vgl. Ps 37,10)

    5. : 4Q418 frg. 221,5 ו]תתבוננו לדעת טוב[ "und ihr werdet achtgeben, sodass ihr das Gute erkennt" (i.u.K.)

     1. : || נבט‎ I 1QS 11,1920 ולהביט בעומק רזיכה ולהתבונן בכול נפלאותיכה עם כוח גבורתכה "und um in die Tiefe deiner Geheimnisse zu blicken und um all deine Wundertaten mit deiner mächtigen Stärke zu betrachten"


    1. : in rhet. Frage 4Q299 frg. 8,5 ומה יתבונן גב[ר] בלוא ידע ולוא שמע "und wie sollte jemand begreifen, ohne dass er erkannt und ohne dass er erfahren hätte" i.u.K.; 4Q372 frg. 1,31 אני ידעת[י] והתבננתי "ich habe erkannt und ich habe begriffen" (L.u.; i.u.K.); 4Q381 frg. 15,78 ואני משיחך אתבננתי [-- "und ich, dein Gesalbter, ich habe begriffen" (i.u.K.; od. zu III); Sir 39,32 (Ms.B 9v,5) והתבוננתי ובכתב הנחתי "und ich begriff und in einem Schriftstück schrieb ich es nieder"


     1. : 4Q427 frg. 1,3 ות[שובת ]אנוש אתבוננה "und die Rückkehr (zum Tod?) des Menschen will ich begreifen" (erg. nach par. 1QHa 19,23 [Suk. 11,20])

     2. : in rhet. Frage 1QHa 15,3536 (Suk. 7,3233): ומה הוא איש תהו ובעל הבל להתבונן במעשי פלאך הגדולים "aber was ist der nichtige Mensch und der, der vergänglich ist, dass er Einsicht in deine großen wunderbaren Werke gewönne?"; 1Q27 frg. 1 i,3 ובקדמוניות לוא התבוננו "und in frühere Geschehnisse haben sie keine Einsicht gehabt"; 4Q417 frg. 1 i,25 בן משכיל התבונן ברזיכה ובאוש[ "verständiger Sohn, gewinne Einsicht in deine Geheimnisse und in das/die Fundament(e)" (i.u.K.); 4Q413 frg. 1-2,12 וחוכמה אלמדכמה והתבוננו בדרכי אנוש ובפועלות בני אד[ם "und Weisheit will ich euch lehren, und ihr werdet Einsicht in die Wege des Menschen und in die Taten der Menschensöhne gewinnen"; 4Q436 frg. 1a+b i,23 להתבונן בעלילותיכה "um Einsicht in deine Taten zu gewinnen"


    1. : 4Q418 frg. 147,5 ]תבונן בעבו[ "sei verständig in dem/deinem Dienst" (i.u.K.); 4Q423 frg. 5,6 ה]תבונן בכל תבואתכה ובעבודתכה השכ[ל "sei verständig in all deinem Ertrag und in deinem Dienst sei verständig/handele richtig" (L.u.; od. zu I.3); 4Q504 frg. 6,3 להתבונן בכול חוק[י "um verständig zu sein in allen Bestimmungen" (i.u.K.)

    2. : Sir 7,5 (Ms.A 2v,9) אל תצטדק לפני מלך ופני מלך אל תתבונן "vor einem König sollst du dich nicht rechtfertigen und vor einem König sollst du nicht verständig auftreten"

  1. : CD 10,6 מבוננים בספר ההגו וביסודי הברית "Kundige im Buch Hagi und in den Grundlagen des Bundes" (cj. mit par. 4Q266 frg. 8 iii,5 ההגי); CD 14,78 מבונן בספר ההגי ובכל משפטי התורה "kundig im Buch Hagi und allen Bestimmungen der Tora"; 13,2 כהן מבונן בספר ההגי "ein Priester, kundig im Buch Hagi"; nicht ausgeschlossen a. 4Q487 frg. 17,2 מ]בונן ב[ (i.u.K.; od. מ]בונן, so DJD VII)
     1. : 4Q372 frg. 3,3 ולבב להבין חק[יו "und einen Verstand, um auf seine Gebote zu achten" (i.u.K.); i.S.v. "bemerken" Sir 36,24 (Ms.B 7r,1) ולב מבין מטעמי כזב "und ein Herz bemerkt den Geschmack der Lüge"

     2. : 36,3 (Ms.B 5v,18) איש נבון יבין דבר "jemand, der einsichtsvoll ist, wird achten auf das Wort"

    1. : 4Q398 frg. 14-17 ii,4 (MMT C,28) הבן בכל אלה "beachte alle diese Dinge"; v. der Weisheit Sir 4,11 (Ms.A 1v,2) ותעיד לכל מבינים בה "und sie legt Zeugnis ab für alle, die auf sie achtgeben"

    2. : CD 1,10 ויבן אל אל מעשיהם "und Gott gab acht auf ihre Werke"

    3. : 4Q266 frg. 9 iii,5 וכן יבן ל[מגרש] "und ebenso soll er auf denjenigen achten, der sich scheiden lässt" (vgl. CD 13,17)


    1. : 4Q525 frg. 6 ii,2 לבלתי הבן מרוח מתע[ת? "so dass er nicht versteht wegen eines irreführenden (?) Geistes"


     1. : Sir 37,13 (Ms.B 7v,7) וגם עצת לבב הבין "und auch den Rat des Herzens hat er begriffen"; mögl. 4Q387 frg. A,4 ]אשמות לא הבינו "Verschuldungen haben sie nicht begriffen" (i.u.K.); 4Q402 frg. 4,14 נגלי פלא ]להבין "das, was an Wunderbarem offenbart ist, zu begreifen" (נגלי erg. durch par. Mas1k 1,5)

     2. : 1Q34bis frg. 3 ii,34 ולא הבין זרע האד[ם] בכל אשר הנחלתו ... ולא הבינו בכוחך הגדול "aber die Nachkommenschaft des Menschen hat nicht begriffen alles, was du sie in Besitz nehmen ließest, ... und deine große Kraft haben sie nicht begriffen"; CD 8,12 ובכל אלה לא הבינו "aber all dies haben sie nicht begriffen"; 4Q298 frg. 1-2 i,2 הבי[נ]ו במלי "begreift meine Worte!"; 1QHa 19,31 (Suk. 11,28) להבין בנפלאותיכה "um in deine Wundertaten Einsicht zu gewinnen"; 4Q428 frg. 10,6 להבין באמתכ[ה "um Einsicht in deine Wahrheit zu erlangen"; CD 2,1415 ולהבין במעשי אל "und damit ihr in die Werke Gottes Einsicht gewinnt"; 4Q298 frg. 3-4 ii,910 בעבור תבינו בקץ עולמות "damit ihr Einsicht ins Zeitenende gewinnt"

     3. : 1QHa 4,33 (Suk. 17,21) ואני הבינותי כי "aber ich habe eingesehen, dass" (L.u.)"

     4. : paläogr. sehr unsicher 4Q416 frg. 1,15 להכין צדק בין טוב לרע "damit ein Gerechter den Unterschied zwischen gut und böse begreift" (statt להכין lies mögl. a. להכין od. להכין; צדק = צדיק; ebenso unsicher par. 4Q418 frg. 2+2a-c,7; s.a. zu כון)    1. : 4Q372 frg. 8,4 ל]א מבינים בלבבם "diejenigen, die in ihrem Herzen unverständig sind"; 4Q418 frg. 122 i,5 הבן במסחורכה "sei verständig in deinem Handel"

    2. : 4Q372 frg. 2,5 הנו]תן לו שכל להבין לבנות "derjenige, der ihm Einsicht schenkt, um kundig zu sein, zu erbauen" (i.u.K.)


     1. : als weisheitl. Anrede, vor allem in MLM 4Q416 frg. 4,3 ואתה מבין שמחה בנחלת אמת "und du, der du verständig bist, freue dich über den Besitz von Wahrheit", 4Q417 frg. 1 i,18 ואתה בן מבין הבט "und du, Sohn, der du verständig bist, betrachte" (i.u.K.); Sir 10,1 (Ms.A 3v,1819) וממשלת מבין סד!יר!ה "und Herrschaft eines Verständigen ist geordnet"; Sir 38,4 (Ms.B 8r,10) וגבר מבין אל ימאס בם "und ein Mann, der verständig ist, soll sie nicht verschmähen"

     2. : 1QHa 10,20 (Suk. 2,18) לפתוח מקור דעת לכול מבינים "um eine Erkenntnisquelle für alle Verständigen zu öffnen"; גלה אל אוזן מבינים ברז נהיה[ "Gott hat das Ohr der Verständigen aufgedeckt in Bezug auf das Geheimnis des Gewordenen"; 4Q418 frg. 221,3 לקח למבינים "Unterweisung für die Verständigen" (i.u.K.)

   1. : Sir 11,15 (Ms.A 4v,45) [ח]כמה ושכל והבין דבר מיי ]הוא "Weisheit (L.u.) und Verstand und Einsicht in das Wort – von Jhwh ist es"

   2. : Sir 42,12 (Ms.Mas 4,23) לכל זכר אל תבן תאר "nicht jeden Mann soll sie (ihr) Aussehen erkennen lassen"
     1. : 4Q423 frg. 7,7 ]ל[ה]בין לבבכמה "um euer Herz zu unterweisen" (L.u.); || חכם‎ I Sir 6,37 (Ms.A 2v,56) והתבוננת ביראת עליון ובמצותו והגה תמיד והוא יבין לבך ואשר איותה יחכמך "und du sollst achtgeben auf die Furcht des Höchsten und über seine Gebote sinne immerfort nach, so wird er dein Herz unterweisen und das, wonach du dich sehnst, wird er dich lehren"

    1. : i.K. von Aufgaben innerhalb der Gemeinschaft 1QS 3,13 להבין וללמד את כול בני אור בתולדות כול בני איש "um alle Söhne des Lichts in der Abstammung aller Menschen zu unterweisen und zu belehren", 6,15 והלבינהו בכול משפטי היחד "und er soll ihn (scil. ein neues Mitglied) in allen Rechtsbestimmungen der Gemeinschaft unterweisen", vgl. 1QSa 1,5 ולהבינם בכול משפטיהמה "und um sie in allen ihren Rechtsbestimmungen zu unterweisen", 1QHa 5,13 (Suk. frg. 15 ia,4) ]ולהבין פותאים "und um Einfältige zu unterweisen", i. medizinischem K. CD 13,56 והבינו המבקר בפרוש התורה "und der Aufseher soll ihn (scil. den Priester) im genauen Wortlaut der Tora unterweisen" u. 78 ישכיל את הרבים במעשי אל ויבינם בגבורות פלאו "er soll die Vielen in den Werken Gottes unterweisen, und er soll sie in seinen (scil. Gottes) wunderbaren Machttaten unterweisen"; v. Gott 11Q5 24,8 הבינני יהוה בתורתכה "unterweise mich, Jhwh, in deiner Tora", 1QS 4,22 להבין ישרים בדעת עליון וחכמת בני שמים "um Rechtschaffene in der Erkenntnis des Höchsten und der Weisheit der Söhne des Himmels zu unterweisen"

    2. : 4Q504 frg. 1-2R ii,17 ולהביננו לתעודות "und um uns zu unterweisen in Bezeugungen" (i.u.K.)

    3. : mögl. vom Hohepriester Simeon ובצאתו מבית הפרכת ככוכב אור מבין עבים וכירח מלא מבין בימי מועד "und wenn er hervorkommt aus dem Haus des Vorhangs wie ein Stern, der zwischen den Wolken hervor leuchtet, und wie ein Vollmond unterweisend während der Festtage" Sir 50,56 (Ms.B 19r,1213; מבין trad. mit 𝔊 u. 𝔖 als aberratio oculi gestrichen, mögl. jedoch so vom ma. Schreiber vestanden)

  Ableitungen:

  בין‎ II , בינה , בין‎ III