Versionen

4Q386

©

Copyright


frg. 1 i
1[ואמרה יהוה ראיתי רבים מישראל אשר אהב]ו את שמך
2[וילכו בדרכי לבך ואלה מתי יהיו ו]הכה ישתלמו חסדם
3[____ ויאמר יהוה אלי אני אראה א]ת בני ישראל וידעו
4[כי אני יהוה _____ ויאמר בן אדם הנ]בא על העצמות
5[ואמרת ויקרבו עצם אל עצםו ו]פרק אל פרקו ויהי
6[כן ויאמר שנית הנבא ויעלו עליהם גדי]ם ויקרמו עור
7[עליהם מלמעלה ויקרמו עור ויע]ל֯[ו] עליהם גדים
8[ורוח אין בם ויאמר אלי שוב הנבא ]על ארבע רחות
9[השמים ויפחו בם ויעמדו על רג]ל[יהם ע]ם רב אנשי֯[ם]
frg. 1 ii
1[אר]ץ וידעו כי אני יהוה _____ ויאמר אלי התבונן
2בן אדם באדמת ישראל ואמר ראיתי יהוה והנה חרבה
3ומתי תקבצם ויאמר יהוה בן בליעל יחשב לענות את עמי
4ולא אניח לו ומשרו לא יהיה והמן הטמא זרע לא ישאר
5ומנצפה לא יהיה תירוש ותזיז לא יעשה דבש [--] ואת
6הרשע אהרג במף ואת בני אוציא ממף ועל ש[א]רם אהפך
7כאשר יאמרו היה השל[ו]ם והשדך ואמרו תה֯[י]ה֯ הארץ
8כאשר היתה בימי [ ] קדם בכן אעיר ע֯[ל]יהם חמ[ה]
9מ֯[אר]בע רחות השמי[ם --] ○ל[ ] את [--]
10כא]ש בערת כ○[ --]
11[-- ]○○[ --]
frg. 1 iii
1ודל לא יחן ויביא אל בבל ובבל ככוס ביד יהוה בעת֯[ה]
2ישליכנה [ --]
3בבבל והיתה[ --]
4מדור שדים[ --]
5חרבה[ א]ר֯צ֯ו[ (ו]רע֯ו[) --]
6לבב[ל --]
7[-- ]○[ --]
8מ○[ --]
frg. 2
1[-- באנו ובא֯[ --]
2[-- ]נו ונעבד[ --]
3[-- ]עו אחיכם[ --]
4[-- ]○[ --]
frg. 3
1[-- ]ע○[ --]
2[-- ]ים [--]
3[-- ]○ל[ --]