Versionen

4Q267

©

Copyright


frg. 1
1[-- הודיענו נא את -- ]○
2[-- שיחתכה -- ]אם
3[-- עמ]דתה
4[ותתבונן -- ]○ה֯י שו֯ב֯
5[ישיבו את -- ]ה֯ עפר ואפר
6[-- לוא הבינותה
7[-- ]ו֯בג֯יותכה (]ו֯בג֯ויתכה / ]ו֯בפ֯יותכה / ]ו֯ב○ויתכה)
8[-- ]ד֯ כול בשר ובר[יאה]
frg. 2
1[מלפני]ם [עמד מושה ואהרון ביד ]ש֯ר ה֯א[ורים ויקם]
2[בליעל ]א֯ת יחנה ו֯א֯[ת אחי]ה֯ו֯ במז֯מ֯[תו ]ב֯ה֯ר֯שע י֯[שראל את]
3[הריאש]ונה _____
4[ובקץ חורבן ]ה֯א[רץ עמדו] מס֯יגי [ג]ב֯ול וית֯עו את יש[ראל]
5[ותשם ה]א֯[ר]ץ כי ד֯בר֯ו֯ ע֯צ֯ה סר֯ה על מצוות אל֯ ב֯[י]ד
6[מוש]ה֯ _____ וגם במשיחי הקודש וי֯נבאו ש֯קר לה֯[ש]י֯ב את
7[ישר]אל מא֯ח֯ר֯י אל ויז֯כור אל ב֯רית רי[שו]נים ויקם
8[מאה]ר֯ון נבונים ומישראל חכמים ו֯[ישמ]י֯עם וי֯ח֯פ[ו]ר֯[ו]
9[א]ת הבאר֯ א֯שר אמר מושה באר ח֯פ֯[ר]וה שרים֯ כ֯ר֯וה (ו֯כ֯ר֯וה)
10נדיבי [העם] במחוקק _____
11הבאר [הי]אה התור֯[ה וחופריה ]ה֯מה שבי י[שרא]ל
12היוצ[אי]ם מארץ י֯[הוד]ה ו֯י֯[גורו במגו]ר֯י֯ [דמשק אשר קרא]
13אל א[ת כ]ולם שרי[ם] כ֯י֯ כול֯[ם דרשוהו ולוא הושבה פארתם]
14בפ֯י אחד _____ [--]
15[והמחוקק הוא דורש] התו֯[רה אשר אמר ישעיה מוציא]
frg. 3
1[-- וכול ]א֯שר [פרצו את]
2[גבול התורה מבאי הברית בהופע כבוד אל] ל֯[ישראל]
3[יכרתו מקרב המחנה ועמהם ]כול מרש[יעי יהודה]
4[בימי מצרפותיו -- מחזי]קי הב֯רית֯[ --]
5[-- ] _____
6[וכול המחזיקים במשפטים האלה ]לצא[ת] ו֯לב֯ו֯א ע֯[ל פי]
7[התורה וישמעו לקול מורה ויתודו לפני ]אל
frg. 4
1[-- ]○○ח֯ת[ --]
2[-- ]בעב֯[ור --]
3[-- ]ה○[ ]שק[ ]○○ עוד
4[-- ]מחול לו֯א יביאנו
5[--] את
6[-- ]○ ולוא [--] בשם
7[-- ]○ _____
8[-- ]בברית [-- ]מוהו
9[-- ]ה֯[ ואל יתיצ[ב -- אל ית[ן] ה֯[ו]א א[ת]
10[-- בע]רוב֯ות֯ ואת כס֯פ֯ו בנש[ך ואת אוכ]לו֯ בתרבית אל ית[ן]
11[-- בהב֯ל֯ כי֯ ○○○○ [-- ידרו]ש את א[ו]בות ו֯א֯[ת]
12[ידעוני]ם את[ --] ○○○[ --]
13[-- דבר ]סרה כ֯[ --]
14[-- ]○○ אשר [--]
15[-- ]○ים ○[ --]
frg. 5 i
5[-- ]○
6[-- ]○
frg. 5 ii
1[ואמ]י֯צי כו֯[ח בנגלה מן התורה -- המחזיקים בשם]
2[הקו]ד֯ש המה א֯[נשי -- ○יה כי ביהודה]
3[נמצא] קשר לשוב [על עונות אבותם --]
4[לי]ש֯ר֯אל ב֯ע֯ומד֯ [-- וביושבי]
5[ירו]שלי֯ם֯ _____ [--]
6וכ֯[ו]ל֯ [הנ]שארים [--]
7[איש לפ]י֯ רוחו [יקרבו --]
frg. 5 iii
1[-- כ]ול א֯[שר --]
2[]○[ -- ]וכול כ֯הה [עיני]ם או [-- וכול אשר אינו]
3ממהר לה[בין ]וכול אשר נקל בל֯[שונו -- בקול]
4טרוד דבר לו֯[ ]לו֯א֯ פצל[ דב]ריו ל[השמיע קולו איש מאלה?]
5לוא יקרא ב֯ס֯[פר התורה] ל֯מ֯[ה ישיג בדבר מות -- ]
6[]○○[ -- ]ע֯ד֯ה ו֯ת֯[ -- אחיו]
7[הכוהנים בעבו]ד֯ה ואל[ --]
8[איש מבני אה]ר֯ון א[שר ישבה לגואים --]
9[-- ]○[ --]
frg. 6
1[-- ]ל֯יו כי֯ []ם֯ [--] ו֯א֯ם
2[-- ]עד ע֯שרה גרגרים העוללת
3[-- א]שר זרעה אין בה תרומה֯
4[-- ] _____
5[-- נק]פו אחד משלושים וכול
6[-- רפוס הש]דה או קדה בשרפ ונפרס֯
7[מסאה לבית סאה מעשרה בה ו]אם תלקוט נפש אחת
frg. 7
1ואהב לו [--]
2[]○ים [--]
3וזה֯ פרוש[ --]
4○○○ בכס[ף --]
5ואם לוא הש֯[יגה --]
6ואד֯ם֯[ ו]אל [יעזוב --]
7ל[ -- ]ב○[ --]
8[--]
11[--]
12אש֯[ר אמר משג]ה ע֯[ור --]
13שו֯[ר וחמור ו]ל[ב]ו֯[ש --]
14ל[עשות --]
frg. 8
1[-- יק]ר֯ב לבר֯[ית --]
2[-- ]לפני[ --]
3[-- לפני [--]
4[-- למבק]ר֯ אשר על המ֯[חנה --]
5[-- ] _____ [--]
6[-- ]את _____ ה֯מו[אס --]
7[-- יש[רא]ל[]‹› [--]
frg. 9 i
1[-- מיום ליום ו]מחודש֯ לחודש
2[ובחרון אפו בו דבר בו בדבר מות ענה בו יען אשר לוא ]ה֯קים את מצות אל
3[אשר אמר לו הוכח תוכיח את רעכה ולוא תשא עליו ]חטא _____
4[על השבועה אשר אמר לוא תושיעכה ידכה לכה אי]ש א֯שר י֯[ש]ב֯יע [ע]ל
5[פני השדה אשר לוא לפני השופטים או מאמרם הושיע י]דו֯ לו [וכו]ל
6[האובד ולוא נודע מי גנבו ממאוד המחנה אשר גנב בו יש]ב֯יע ב֯[על]יו
7[בשבועת האלה והשומע אם יודע הוא ולוא יגיד ואשם כו]ל֯ אשם
8[מושב אשר אין בעלים והתודה המשיב לכוהן והיה לו] לב֯[ד מא]י֯ל
frg. 9 ii
1○[ --]
2אי[ש אחר הבהמה --]
3ידו [להכותה באגרוף --]
4○[ --]
5[--]
7[--]
8ישב֯[ות איש במקום --]
frg. 9 iii
1ל֯[קהל אל ישלח איש את ידו לשפוך דם לאיש מן הגוים]
2בעב[ור הון ובצע וגם אל יש]א֯ א֯י֯[ש] מ֯הונם [כול בעבור]
3א֯ש֯[ר לוא יגדפו כי אם בע]צת חבר [י]שרא֯ל [ -- אל]
4[ימכור איש בהמה ועוף טהו]רים ל֯[גוים --]
frg. 9 iv
1[המחנה ואם משפט לתורת נ]ג֯ע יהיה֯[ באיש ובא הכוהן ועמד]
2[במחנה והבינו המבקר ]ב֯פ֯רוש התו[רה ואם פתי הוא]
3[הוא יסגירנו כי להם ה]משפט _____ [וזה סרך המבקר]
4[למחנה ישכיל את הרבים במ]עשי אל [ויבינם בגבורות]
5[פלאו ויספר לפניהם נהיות ]ע֯ו֯לם֯[ בפ]תריהם ו֯ע֯[לי]ה֯ם
6[ירחם כאב לבניו וישקוד לכול מדהו]בם כרעה עדרו ית[ר]
7[כול חרצובות קשריהם לבלתי ה]י֯ות עשוק ורצוץ֯ [בעדתו]
8[וכול הנוסף לעדתו יפקדהו ]למ֯עשיו ושכלו ו֯[כוח]ו֯
9[והונו וכתבוהו במקומו כפי נח]לתו בגורל האו֯[ר] _____ אל
10[ימשול איש מכול? בני המחנה ל]ה֯ב֯י֯א איש אל [הע]דה
11[זולת פי המבקר אשר למחנה ואיש מכו]ל֯ [באי ברית] אל אל
frg. 9 v
1[-- ואלה המשפטים? למשכיל להת]ה֯לך בם֯
2[במועד פקוד אל את ה]א֯רץ בבו֯[א ה]דבר אשר֯ ד֯ב֯ר יבואו֯
3[על עמכה ימים אש]ר לוא באו [מ]יום סור א[פ]ר֯ים מעל
4[יהודה וכול המתה]ל[כי]ם באל[ה] ברית אל נאמנת
5[להם להנצילם מכול מו]ק֯שי [הש]חת כיא פ[ת]א֯י[ם] עבר[ו]
6ויענשו [וסרך מושב כ]ול המ֯[ח]נות יפקדו [כו]ל[ם] ב֯שמ֯[ות]יה֯ם֯
7ה֯כוהנים [לרא]י֯ש֯[ונה והלויים] שניים ו֯ב֯ני י֯שראל
8[ש]לשיים ויכ֯ת֯בו֯ [בשמותיהם אי]ש֯ אחר אחיהו הכוהנים
9[ל]ר֯אישו֯נ֯ה֯ [והלויים שניים ובני ]ישראל שלישיים
10[ו]ה֯גר֯ רביעי [כן יש]ב[ו וכן ישאלו] לכול וה֯כ֯והן אשר
11[יפ]קד ברואש֯ ה[רב]י֯ם מ֯ב֯ן שלושים שנה ועד֯ ב֯ן ששים
12[שנ]ה֯ מ֯בונן [בספר] ה֯הוגי (ה֯היגי) ובכ֯ול משפטי התורה לדברום
13[כ]משפטם וה֯[מבקר אשר] ל[כו]ל מ֯חנות מבן [ש]ל֯ו֯שי֯ם֯ [ש]נה
14[וע]ד֯ ב֯ן ח֯מש[ים שנה בעול בכול סו]ד֯ אנשי֯[ם ולכול לשון]
frg. 9 vi
1[-- ]והאיש אש֯[ר ימאס]
2[את משפט הרבים ויצא ולוא ישו]ב עוד _____
3[ואשר לקח אוכלו חוצה מן המשפ]ט והשיבו לאיש
4[אשר לקחו ממנו -- ו]אשר יקרב לזנות
5[לאשתו אשר לוא כמשפט ויצא ו]ל[וא ישו]ב עוד
frg. 10
1[-- ]○ן [--]
2[-- ]○ הכוהן מ[ --]
frg. 11
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]○ת ויוד[ --]
3[-- ]○○○[ --]
frg. 12
1[-- ]ת֯ וה[ --]
2[-- ]○○[ --]
frg. 13
1[-- י]שראל֯[ --]
2[-- פ]ק֯וד עוון֯[ --]
frg. 14
1[-- ]משגה
2[-- ]ה֯ם א֯ת
3[-- ]○○○
frg. 15
1[-- ]ל֯יו
2[-- ]לם
3[-- ]○
4[-- ]○○○
frg. 16
1אל[ --]
2לכ֯ם֯[ --]
frg. 17
1[-- ]את֯[ --]
2[-- ]ס֯יפו֯[ --]
frg. 18
1[-- ]○א[ --]
2[-- ]מ֯ב○○ו[ --]
3[-- ]חהכ[ --]
4[-- ]○[ --]