Versionen

4Q268

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]א֯חרונות הלוא כן תבואינה[ -- כ]ול
2[-- ]ה֯ איזה תחלתו ואיזה סופו וה֯[ -- ]○י
3[--] אשר יבוא במה כי ה֯[ -- ]די֯
4[-- ואי]ן֯ לקדם [ו]ל[א]חר ממועדיה֯[מה --]
5[]ש○[ _____ ו֯ה֯[וא] חקק קצי ח֯[רון לעם לא ידעהו]
6ו֯ה֯וא ה֯כ֯י֯ן֯ [מועדי] רצון לדורשי מצוותיו ול֯[הולכים בתמים]
7דרך ויגל ע[יניה]מה בנסתרות ואוזנמה פתח ו[ישמעו עמוקות]
8ויבינו בכול נהיות עד מה יבוא במה _____ [--]
9ו֯ע֯ת֯ה שמעו לי כול יודעי צדק ובינו במעש[י] אל [כי ריב]
10[לו עם כל בשר ו]מ֯שפט יעשה בכול מנאציו כי ב[מע]לם [אשר]
11[עזבוהו] הסת[יר פניו ]מ֯י֯שראל [ו]ממקדשו ויתנם [לחרב ובזכרו]
12[ברית] ראי֯שונים ה[שאיר ש]א֯ר֯ית לישראל ולו[א נתנם לכלה בקץ]
13[חרון ש]נ֯ים שלוש מאות ותשעי֯ם֯ [לתתו] א֯[ותם ביד נבוכדנאצר]
14[מלך בבל ]פ֯קדם וי֯[צמח מישרא]ל֯ ומא[הרו]ן שו֯ר֯[ש מטעת לירוש]
15[את ארצו ולדשן בט]וב אדמתו [ויב]ינו בע֯ו֯ו֯[נמה וידעו כי]
16[אשמים המה ויהיו כעוורים וכמגש]שים ד[רך שנים עשרים]
17[ויבן אל מעשיהמה כי בלב שלם דרשו]הו֯ [ויקם להמה מורה צדק]
frg. 2
1[הכוהנים לראישונה] והלויים [שניים ובני ישראל שלישיים והגר]
2[רביעי וכן ישבו וכ]ן ישאלו על [כול והכוהן אשר יפקד בראוש]
frg. 3
1[-- ]○[ --]
2[-- ] _____ [--]
3[-- ]○ה את הקוד[ש --]
4[-- ]○○ ○○[ --]