Versionen

4Q417

©

Copyright


frg. 1 i
1[-- ו]א֯תה מב֯[י]ן֯[ --]
2[--] ○○○ ה֯ב֯ט֯ (ו֯ה֯ב֯ט֯) [ו]בר֯זי פלא֯[י אל הנוראים תשכיל ראש --]
3[-- ]ל֯ו בפ֯○[ ]כ֯ה ○○○ ה֯ב֯ט[ (ו֯ה֯ב֯ט[) ברז נהיה ומעשי קדם למה נהיה ומה נהיה]
4[במה -- ]○○ ○○ל○○○[ עו]ו֯לם֯ (עו]לם֯) לתש[ -- למה]
5[הויא ולמה נהיה במה -- ]ש֯ ב֯כ֯ו֯ל[ -- ]מ֯עשה֯ ו֯מ֯[עשה (ו֯מ֯ע֯[שה) --]
6[-- יומם ולילה הגה ברז נ]היה ודורש תמי֯ד֯ ואז תדע אמת ועול חכמה
7[ואול]ת ת֯[ ]○○○ (]ה֯ב֯ן֯) מ֯ע֯ש֯[ה -- ]ב֯כול דרכיהם עם פקודתם לכול קצי עולם ופקודת
8עד ואז תדע בין [טו]ב ל֯[רע כ]מ֯ע֯ש֯י֯[הם ]כ֯י֯א אל הדעות סוד֯ אמת וברז נהיה
9פ֯ר֯ש א֯ת֯ אושה ו֯מעשי֯ה֯ ○○○[ לכל חכ]מה ולכל[ ע]רמה יצרה וממשלת מעשיה
10לכ֯[ו]ל ○○○למ֯ה יתול (ו֯כ֯ול[) א]ת כ֯[ו]ל֯ ○○בא֯○[ פ]רש למ[ב]ינתם לכול מ[עשי]ה להתהלך
11ב[יצר ]מבינתם֯ ויפרש לא֯○[ כ (]○○[) -- ]○ריה ובכושר מבינות ו/י«נ»ו֯ד֯[עו (נ֯ו֯ד֯[עו) נס]ת֯רי
12מחשבתו עם התהלכו[ ת]מ֯י֯[ם (ת]מ֯י֯ם[) בכול מ]עשיו אלה שחר תמיד והתבונן (והתבונן[) [בכו]ל (בכו]ל)
13תוצאותמה ואז תדע בכבוד א֯[ל (ע֯[וזו) ע]ם רזי פלאו וגבורות מעשיו ואתה֯
14מבין ריש (רי/וש) פעלתכה בזכרון ה○[ (הס֯[וף / הע֯[ת / הק֯[ץ / הש֯[לום) כיא? ]בא ח֯ר֯ות החוקכה ו֯חקוק כול הפקודה֯
15כי חרות מחוקק לאל על כול ע[][][] (ע○○[) --] בני שות וספר זכרון כתוב לפניו
16לשמרי דברו והואה חזון ה֯הגוי֯ (ה֯הגי) לספר זכרון וינחילה (וינחילו֯נ֯ו֯) לאנוש עם עם רוח כ֯[י]א֯
17כתבנית קדושים יצרו ועוד לוא נתן הגוי (הגיו) לרוח בש֯ר כי לא ידע בין
18[טו]ב לרע כמשפט [ר]וחו ([ר]וחו[ ]) _____ ואתה בן מבין הבט [__]___ ברז נהיה ודע
19[]ת כול חי והתהלכו הפקודי (ה֯פקוד) () (ע֯ל֯) מ֯עש֯[י (מ֯עש֯[ה / מ֯עש֯[יו) () (--) ]ל[ ועו[ -- ]ל[ (]ל[) --]
20[הב]ה֯ ([הב]י֯נ֯ה֯ / [הב]○ו֯) בין רוב למעט ובסודכמה[ --]
21[-- ]צ֯יכה ברז נהיה֯[ ]○[ --]
22[-- כול חזון (חזון[) ד֯ע (]ד֯ע) ובכ֯ול [--]
23ה֯[ת]ח֯ז֯ק (ו֯ת֯[ת]ח֯ז֯ק) תמיד אל תוגע בעולה֯[ -- כיא כול הנוגע --]
24בה לא ינקה כפי נחלתו בה ירש֯[ע (יר[שע) --]
25בן֯ משכיל התבונן ברזיכה ובא֯וש[ --]
26○○]○סדו ([י]וסדו) בכה כ֯ו֯[ל ]○○י֯הן עם פעולת[ --]
27לו֯א תתרו אחר[י] ל֯ב֯בכמ֯[ה] ואחרי ו֯עי[נ]יכמה[ (ו֯עי[נ]יכמה[) --]
frg. 1 ii
2[]○[ --]
3ברז נה֯[י]ה֯[ (נה֯י֯ה֯[) --]
4נחומים לו֯/י֯/נ֯[ (לפ֯[) --]
5התהלך תמ֯[ים --]
6ברך (○ברך) שמו֯ [--]
7משמחתכ֯ה ה֯[ --]
8גדולים רחמי א֯[ל --]
9הלל אל ועל כול נגע בר֯[ך -- ]
10ב֯ר֯צונו (ו֯ב֯ר֯צונו) היו והואה מבין ○[ --]
11יפקוד כול דרכיכה ע○[ ]ש֯ [-- ]
12אל תפתכה מחשבת יצר רע[ --]
13לאמת תדרוש אל תפתכה מ֯[ (מ֯○[) --]
14בלוא צוה נבונות בשר אל תשגכה֯[ (תשגכ[ה) --]
15תחשוב [--] אל תאמ֯ר֯ [--]
16כ֯ן֯ [--]
frg. 2 i
1ב֯כול עת פן ישבעכה וכר֯ו֯חו דבר בו פן י○[ -- ]
2בלוא הוכח הכשר עבור לו והנק שר ○[ --]
3וגם את רוחו לא תבלע כיא בדממה דברת[ה -- ]
4ותוכחתו ספר מהר ואל תעבור על פשעיכה [כיא --]
5יצדק כמוכה הואה כיא הואה כיא הואה שר בש[רים ועם -- סליחה]
6יעשה כיא מה הואה יחיד בכול מעשה לבלתי ○○[ --]
7_____ ואיש עול אל תחשוב עזר וגם אי֯ן֯ שונ֯א֯ [ברעיכה לבלתי הריעכה --]
8ר֯שע מעשיו עם פקדתו ודע במה תת֯ה֯לך עמו [--]
9אל _____ תמוש מלבכה ואל לכה לבדכה תרח֯ב [נפשכה בראשכה --]
10כיא מה צעיר מרש ואל תשםח באבלכה פן תעמ֯ל בחיכה[ הבט ברז]
11נהיה וקח מולדי י֯שע ודע מי נוחל כבוד וע֯מ֯ל ה֯לוא[ שים ששון לנכאי רוח]
12ולאבליהמה שמחת עולם היה בעל ריב לח֯פצכה ואי֯ן֯ ○[ --]
13לכול נעוותכה דב֯[ר ]משפטיכה כמושל צדיק אל תק[ח -- ]ה֯
14ואל תעבור על[ פש]עיכה היה כ֯אי֯ש֯ ע֯ני בריבך משפטו֯[ --]
15קח ואז יראה אל ושב אפו ועבר על חטאות֯כ֯ה֯ [כי]א לפני [אפו --]
16לוא יעמוד כול ומי יצדק במשפטו֯ ובלי סליחה[ א]י֯כה [יקום לפניו כול]
17אביון ואתה אם תחסר טרף מחסורכה ומותריכה [-- ה]בא֯ [-- ביחד א]ם ()
18תותיר הובל למחוז֯ חפצו ונחלתכה קח מ֯מנו ואל תוסף עו֯[ד _____]
19ו֯א֯ם (ו֯א֯ם) תחסר לוא מב֯לי הון מחסורכה כיא לוא יחסר אוצר[ -- ]○[ -- ]
20פיהו יהיה כול ואת אשר יטריפכה א֯כ֯ו֯ל ואל תוסף עוד פ֯[ן -- תקציר]
21_____ חייכה _____ אם הון אנש[י]ם תלוה למחסורכה אל [תנו]ם֯ ([דומי) לכ]ה֯
22יומם ולילה ואל מנוח לנפשכ֯ה֯ [עד ]ה֯שיבכה לנו֯ש[יכ]ה֯ (לנו֯ש[ה) בכה משיו אל (]אל) תכזב
23לו למה תשה עון וגם מחרפה לנ֯[ושה בכה -- ולוא תאמין ע]ו֯ד֯ לרעהו
24ובמחסורכה יקפץ ידו כחכה[ -- וכמוהו לוה ודע מאגר -- ]
25ואם נגע יפגשכה ואץ[ -- אל תסתר מנוגע בכה]
26פ֯ן יגלה חר֯[פ]ת֯כ֯ה ה[ -- מושל בו ואז]
27לא יכנו בשבט֯ [-- ואפס]
28ע[וד ]וגם ה֯ת֯ה֯[ (את֯ה֯[) בן מבין --]
frg. 2 ii+23
1[א]ם תאי֯ץ֯ ידכה לבלתי של֯[וח --]
2ט֯ר֯פ֯כה (ט֯[ר]פ֯כה) כי ה֯וא פתח רחמיו[ --]
3כול מחסורי אוטו ולתת טרף לכ֯[ול חי -- ]
4[אם ([אם]) ]יקפוץ ידו ונאספה רו[ח כול בשר --]
5[-- ]ול בה ו֯ב֯ח֯[רפ]ת֯ו (ו֯ב֯ח֯[רפת]נ֯ו) תכסה פניכ֯[ה -- ]
6ל֯נושה בו[ -- ]○ מ֯הר שלם ואתה֯[ --]
7לנושה בךה בעד רעיכה נ֯ת֯ת֯ה כ֯ול ח֯[ייכה בו --]
8כיסכה ובדבריכ֯ה אל תמעט֯[ -- ]
9ק֯[וד]ש֯כה כיא א[י]ן֯ מ֯חיר שוו֯ה֯[ -- ]
10איש֯ ל֯וא יטכה ברצו[ן] שח֯ר֯ פ֯נ֯[יו -- כול]
11מ֯חר֯פ֯תכה אל ת[ (ו֯כ֯[ו]ל[) -- ]○○[ -- ]
12[עבוד]ת֯ו֯ [יפקוד לכה --]
13[עד ]ע֯שותכה מ֯צו֯[ותיו -- אל]
14[תותר ]לו א[ף ]○○[ --]
15[]יצ○[כה ור]אה֯ כ֯י֯א֯[ -- ]
16א֯ם[ ([ו]ג֯ם[) בר]צ֯ונו ת[ח]זיק ע[בודתו --]
17תיעצנו והיית לו֯[ --]
18כי אתה עב֯[ד --]
19דמה לו לעב֯[ד -- ]
20ואז תהיה לו לא֯[ב --]
21וחרפתכה תרבה מ֯[אודה --]
22עבד ברוח וחנם תע֯[בוד -- ]
23ואל תערב הון בנחלת[כה --]
24כסות אל תשת יין ואין א֯[כל --]
25אל תתכבד במ֯חסוריכה[ -- וגם אל תקל]
26כלי֯[ חוקכה --] ו֯כ֯ו֯ל[ --]
frg. 3
1[-- ]○ם֯ מות יתנו באיש ונת֯[ --]
2[-- ]ע֯ליו כמשפט הצו[ן --]
3[-- הת]בונן מואדה בכול ת○[ --]
4[-- ]בשר עם תענית [--]
5[-- ]○○○ היאה (הואה) וארוכה [--]
frg. 4 i
1[-- ]ג֯
2[--]
3[--]
4[-- ]○ע○
5[--
frg. 4 ii
1○○ע כסות֯[ --]
2נדה להפתח֯[ --]
3שמכה יפרח לעו֯[לם --]
4לב֯יתכה שד○כ֯ה֯[ --]
5ש○[ ממשפט[ --]
6[-- ]○○א֯ש֯ר֯ ע֯[ --]
frg. 5
1[אויל]י֯ לב[ --]
2ללו נוסד ומ[ה --]
3עולם תשובת[כמה --]
4[ע]ל רבכמה ו[כול --]
5[ישמדו ]כ֯ול א[וילי --]
frg. 6
1[-- ופיכמ[ה --]
2[-- כו]ל֯ חוקי א[ל --]
3[-- ]ו֯אל ○[ --]
frg. 7
1[-- ]ל֯נו ול[ --]
2[-- כו]ל חי וזול[ת --]
frg. 8
1[-- ]○○○[ --]
2[-- ]ה֯ ○[ --]
3[--] פש○[ --]
frg. 9
1[-- ]○○○○[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 10
1[--] אב○[ --]
2[-- ]○ ע○[ --]
frg. 11
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]כי אל מ֯○[ --]
3[-- ]○○ צדקו֯ א֯○[ --]
4[-- [כו]ל אנ֯[ --]
frg. 13
1○[ --]
2קרא שמם ב֯[ --]
3וכן תעשה֯[ --]
4האמת ר֯[ --]
5הרוח[ --]
6 כ֯ו֯ל[ ]ל[ --]
frg. 14
1[-- ]ל֯ ○○[ --]
2[-- ]○○ד֯ עו○[ --]
3[-- ]ע֯מ֯ה֯ התהלך ב○○[ --]
4[-- ]ש֯מות פרש אל ליו[ --]
5[--] ב֯י֯ג֯ו֯ן֯ []○[ --]
frg. 15
1○[ --]
2לכל[ --]
3[--]
4בר○[ --]
5ל֯[ --]
frg. 16
1[-- ]○ו כיא ○[ --]
2[--] כנפיהן משא[ --]
3[-- ]○ה○○○○[ --]
frg. 17
1[-- ]○ איש֯[ --]
2[-- ]לא[ --]
frg. 18
1[-- ]מה כיא [--]
2[-- ]ל[ --]
frg. 19
1[-- ]○[ --]
2[-- ]צ֯ד֯ק֯ []○○[ ]○וישחר[ --]
3[-- ]○ בד֯בורה (בד֯בירה) הלוא ○○○ (○○ת֯) בכנפיה י○○[ --]
4[-- [ ]ל מ֯צוה יתהלך֯ בצדק את רע֯[הו --]
5[-- ]○תכן לח֯מה [ו]תחמל על תנוב[○ (תנוב[תה) --]
frg. 20
1[-- ]ה֯נעשה [ ] ○ה֯[ --]
2[-- נ]פ֯לאות אל תסכילו[] ○[ --]
3[-- מעשה וא֯[ל] תשבות ○[ --]
4[-- לעו]לם [ו]לעד[ ]הו֯אה יד֯[ --]
5[-- ]א֯מת וכב֯וד כ֯ל○[ --]
6[-- ]א○ ולפ֯י השכ֯[ל --]
7[-- ]○ ודב֯ר○[ --]
8[--] א○○○ כ֯ו֯ל֯[ --]
8.1[-- ]○○○○[ --]
frg. 21
1[-- [--]
2[-- ]○באר֯[ --]
3[-- ]ל○○○אנ֯[ --]
frg. 22
1כ֯[ --]
2תשע יד ○[ --]
3ודבר֯○ ○[ --]
frg. 23
1○[ --]
2איש֯[ --]
3מחר֯[ --]
frg. 24
1[-- ]ע֯מו יש[ראל --]
2[-- ]○וה ואל[ --]
frg. 25
1[-- ]אתה נ֯○[ --]
2[-- ]א֯ את○[ --]
frg. 26
1[-- ]○אכה וגם[ --]
2[-- ]עין בעת [--]
frg. 27
1[-- ]אוהבי[ --]
2[--] בינה ש֯[ --]
frg. 28
1[-- א]ל֯ ת֯דרוש[ --]
frg. 29 i
1[-- ]ואז֯נ֯ם
2[-- ]ש○○○לי֯
3[-- ]נ֯ע֯ת
4[-- ]○○ם
5[-- ]○ כשמש֯
6[-- ]ל֯מעשר֯
7[-- ]מ֯ב֯ינותו
8[-- ]○שמ֯○○○
9[-- ]○○○