Versionen

4Q524

©

Copyright


frg. 1
1[_____ איש אשר יקרב אל המזבח? והואה אין הואה כוהן יומת וכול איש מהמה אף הואה]
2[כוהן אשר יביא אותם והואה אין הואה לבוש בגדי הקודש ואשר לוא מלא את ידיו גם המ]ה יומת[ו]
 • (11QTa 35,5) כו]ה֯ן אשר יבוא (11QTa 35,6) א֯○○○○ והוא אין הוא לבוש בג֯[די הקודש אשר בה]מ֯ה֯ מלא את (11QTa 35,7) ידיו גם המה יומתו
3[ולוא יחללו את מקדש אלוהימה לשאת עוון אשמה למות ]
 • (11QTa 35,7) ולוא יחל[לו את מק]ד֯ש אלוהיהמה לשאת (11QTa 35,8) עוון אשמה למות
frg. 2
1[-- _____ וכול הכלים ובגדים ועורות וכול מעש]ה֯[ עזים]
2[כמשפט התורה הזואת תעשו להמה וכול כלי חרש ישברו כי טמאים המה ולוא יטהרו עוד עד ל]עולם[ _____]
 • (11QTa 50,17) כמשפט התורה הזואת תעשו להמה וכול כלי (11QTa 50,18) חרש ישברו כי טמאים המה ולוא יטהרו עוד עד (11QTa 50,19) לעולם _____
 • (11Q20 14,16) כמשפט התורה הזואת תעשו להמה וכול כלי חרש ישברו כי טמאים המה ולוא] (11Q20 14,17) יטהרו[ עוד עד לעולם _____
 • (Mas1b 5,16) ו֯כ֯ל֯ [כל]י֯ חר֯ש֯
 • (Lev 11,33) וְכָל־ כְּלִי־ חֶ֔רֶשׂ
 • (Lev SP 11,33) וכל כלי חרש
3[כול שרץ הארץ תטמאו החולד והעכבר והצב למינו והלטאה והכח והחמט והתנשמת כול איש אשר יגע ]בהמה֯[ במותמה]
 • (11QTa 50,20) כול שרץ הארץ תטמאו החולד והעכבר והצב למינו והלטאה (11QTa 50,21) והכח והחמט והתנשמת כול איש אשר יגע בהמה במותמה
 • (11Q20 14,17) כול שרץ הארץ תטמאו החולד והעכ]בר וה[צב למינו והלטאה והכח] (11Q20 14,18) והחמ֯[ט והתנשמת _____ כול איש אשר יגע בה]מה במ[ותמה
 • (2Q5 frg. 1,9) השורץ על האר]ץ֯
 • (11Q1 frg. C,4) השרצ] על הארצ החלד[ והעכבר והצב למינהו ] (11Q1 frg. C,5) [והאנקה והכח והלטא]ה והחמט והתנשמ[ת (11Q1 frg. C,6) הנגע בה]מ במותמ
 • (Mas1b 5,11) [ה]שרץ [ע]ל הארץ ה[ח]ל֯[ד והעכ]ב֯ר֯ והצב למ֯ינהו והאנק֯ה֯ (Mas1b 5,12) [וה]כ֯ח והלטאה והחמט והתנ[שמת] (Mas1b 5,13) הנגע בהם במת[ם
 • (Lev 11,29) הַשֹּׁרֵ֣ץ עַל־ הָאָ֑רֶץ הַחֹ֥לֶד וְהָעַכְבָּ֖ר וְהַצָּ֥ב לְמִינֵֽהוּ׃ (Lev 11,30) וְהָאֲנָקָ֥ה וְהַכֹּ֖חַ וְהַלְּטָאָ֑ה וְהַחֹ֖מֶט וְהַתִּנְשָֽׁמֶת׃ (Lev 11,31) הַנֹּגֵ֧עַ בָּהֶ֛ם בְּמֹתָ֖ם יִטְמָ֥א עַד־ הָעָֽרֶב׃
 • (Lev SP 11,29) השרץ על הארץ החלד והעכבור והצב למינו (Lev SP 11,30) והאנקה והכח והלטאה והחמט והתנשמת (Lev SP 11,31) הנגע בהם במותם יטמא עד הערב
4[יטמא עד הערב -- ]ל֯[ --]
frg. 3
1[וכול נדר אלמנה וגרושה כול אשר אסרה על נפשה יקומו עליה ככול אשר יצא מ]פיה _____?
 • (11QTa 54,4) וכול נדר אלמנה וגרושה כול אשר אסרה על נפשה (11QTa 54,5) יקומו עליה ככול אשר יצא מפיה _____ כול הדברים אשר
 • (Num 30,10) וְנֵ֥דֶר אַלְמָנָ֖ה וּגְרוּשָׁ֑ה כֹּ֛ל אֲשֶׁר־ אָסְרָ֥ה עַל־ נַפְשָׁ֖הּ יָק֥וּם עָלֶֽיהָ׃
 • (Num SP 30,10) ונדר אלמנה וגרושה כל אשר אסרה על נפשה יקום עליה
frg. 4
0[-- ולוא ידבק]
1[בידכה מאום מן החרם למע]ן֯ [אשוב מחרון אפי ונתתי לכה רחמים ורחמתיכה והרביתיכה כאשר דברתי לאבותיכה]
 • (11QTa 55,11) בידכה מאום מן החרם למען אשוב מחרון אפי ונתתי לכה (11QTa 55,12) רחמים ורחמתיכה והרביתיכה כאשר דברתי לאבותיכה
 • (Dtn 13,18) בְּיָדְךָ֛ מְא֖וּמָה מִן־ הַחֵ֑רֶם לְמַעַן֩ יָשׁ֨וּב יְהוָ֜ה מֵחֲר֣וֹן אַפּ֗וֹ וְנָֽתַן־ לְךָ֤ רַחֲמִים֙ וְרִֽחַמְךָ֣ וְהִרְבֶּ֔ךָ כַּאֲשֶׁ֥ר נִשְׁבַּ֖ע לַאֲבֹתֶֽיךָ׃
 • (Dtn SP 13,18) בידך מאומה מן החרם למען ישוב יהוה מחרון אפו ונתן לך רחמים ורחמך והרבך כאשר נשבע לאבותיך
2[אם תשמע בקולי לשמור כו]ל מצוות֯[י אשר אנוכי מצוכה היום לעשות הישר והטוב לפני יייי אלוהיכה _____]
 • (11QTa 55,13) אם תשמע בקולי לשמור כול מצוותי אשר אנוכי מצוכה (11QTa 55,14) היום לעשות הישר והטוב לפני יהוה אלוהיכה
 • (4Q45 frg. 19,1) כי] תשמ[ע בקול יהוה אלהיך] (4Q45 frg. 19,2) [לשמר את כל מ]צותיו א[שר אנכי מצוך היום] (4Q45 frg. 19,3) [לעשות הישר ו]הטוב[ בעיני יהוה אלהיך -- ]
 • (Dtn 13,19) כִּ֣י תִשְׁמַ֗ע בְּקוֹל֙ יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֔יךָ לִשְׁמֹר֙ אֶת־ כָּל־ מִצְוֺתָ֔יו אֲשֶׁ֛ר אָנֹכִ֥י מְצַוְּךָ֖ הַיּ֑וֹם לַעֲשׂוֹת֙ הַיָּשָׁ֔ר בְּעֵינֵ֖י יְהוָ֥ה אֱלֹהֶֽיךָ׃ ס
 • (Dtn SP 13,19) כי תשמע בקול יהוה אלהיך לשמר את כל מצותיו אשר אנכי מצוך היום לעשות הישר והטוב בעיני יהוה אלהיך *
frg. 5
0[-- וכי אם תחזק המלחמה]
1[עליו ושלחו לו מחצית העם את אנשי הצבא ו]מ[חצית העם לוא יכרתו מעריהמה _____ והיה אם נצחו את]
 • (11QTa 58,10) עליו ושלחו לו מחצית העם את אנשי (11QTa 58,11) הצבא ומחצית העם לוא יכרתו מעריהמה _____ והיה אם נצחו (11QTa 58,12) את
2[אויביהמה ושברום והכום לפי חרב ונ]ש֯א א֯[ת שללמה ונתנו ממנו למלך מעשרו ולכוהנים אחד מאלף וללויים אחד]
 • (11QTa 58,12) אויביהמה ושברום והכום לפי לחרב ונשא את שללמה ונתנו (11QTa 58,13) ממנו למלך מעשרו ולכוהנים אחד מאלף וללויים אחד מן המאה
frg. 6-13
1[ואם בחוקותי ילך ואת מצוותי ישמור ויעש הישר והטוב לפני לו]א יכרת לו [איש] יושב מבניו [על] כ֯ס֯[א מלכות ישראל]
 • (11QTa 59,16) ואם בחוקותי ילך ואת מצוותי ישמור ויעש (11QTa 59,17) הישר והטוב לפני לוא יכרת לו איש יושב מבניו על כסא מלכות (11QTa 59,18) ישראל
2[לעולם והיתי עמו והושעתיהו מיד שונאיו ומיד מבקשי נפשו לש]אתה ונתתי [א]ת כול אויביו לפניו ומש[ל בהמה כרצונו והמה]
 • (11QTa 59,18) לעולם והיתי עמו והושעתיהו מיד שונאיו ומיד (11QTa 59,19) מבקשי נפשו לשאתה ונתתי את כול אויביו לפניו ומשל בהמה (11QTa 59,20) כרצונו והמה
3[לוא ימשולו בו ונתתיה למעלה ולוא למטה לראוש ולוא לזנב ויאר]ך ימים רבים על מלכותו הואה ובניו אחרי֯[ו _____]
 • (11QTa 59,20) לוא ימשולו בו ונתתיה למעלה ולוא למטה לראוש (11QTa 59,21) ולוא לזנב ויארך ימים רבים על מלכותו הוא ובניו אחריו
 • (4Q30 frg. 36-41,11) יאריך ימים[ על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל ]
 • (Dtn 17,20) יַאֲרִ֨יךְ יָמִ֧ים עַל־ מַמְלַכְתּ֛וֹ ה֥וּא וּבָנָ֖יו בְּקֶ֥רֶב יִשְׂרָאֵֽל׃ ס
 • (Dtn SP 17,20) יאריך ימים על כסא ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל *
4[לוא יהיה לכוהנים וללויים כול שבט לוי חלק ונחלה עם ישרא]ל֯[ ] [א]ש֯י֯ []••• יקטי[רון] ונחלותום יואכלון ונחל[ה] ל[וא יהיה להמה]
 • (4Q30 frg. 36-41,12) לא יה[יה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל] (4Q30 frg. 36-41,13) אשי֯[ יהוה ונחלתו יאכלון -- ]
 • (Dtn 18,1) לֹֽא־ יִ֠הְיֶה לַכֹּהֲנִ֨ים הַלְוִיִּ֜ם כָּל־ שֵׁ֧בֶט לֵוִ֛י חֵ֥לֶק וְנַחֲלָ֖ה עִם־ יִשְׂרָאֵ֑ל אִשֵּׁ֧י יְהוָ֛ה וְנַחֲלָת֖וֹ יֹאכֵלֽוּן׃ (Dtn 18,2) וְנַחֲלָ֥ה לֹא־ יִֽהְיֶה־ לּ֖וֹ
 • (Dtn SP 18,1) לא יהיה לכהנים הלוים כל שבט לוי חלק ונחלה עם ישראל אשי יהוה ונחלתו יאכלון (Dtn SP 18,2) ונחלה לא יהיה לו
5[בקרב אחיהמה •••]• ה֯[ואה נחלותם _____ וזה יהיה משפט הכ]והנים מ[את ה]ע֯ם [מא]ת זובחי הזב[ח אם שור אם]
 • (Dtn 18,2) בְּקֶ֣רֶב אֶחָ֑יו יְהוָה֙ ה֣וּא נַחֲלָת֔וֹ כַּאֲשֶׁ֖ר דִּבֶּר־ לֽוֹ׃ ס (Dtn 18,3) וְזֶ֡ה יִהְיֶה֩ מִשְׁפַּ֨ט הַכֹּהֲנִ֜ים מֵאֵ֣ת הָעָ֗ם מֵאֵ֛ת זֹבְחֵ֥י הַזֶּ֖בַח אִם־ שׁ֣וֹר אִם־
 • (Dtn SP 18,2) בקרב אחיו יהוה הוא נחלתו כאשר דבר לו (Dtn SP 18,3) וזה יהיה משפט הכהנים מאת העם מאת זבחי הזבח אם שור אם
6[שה ונתן לכוהן] את האזרוע [עד עצם השכם ואת הלחיים ואת ה]ק֯ב֯ה ורשי[ת דגנ]ם תירושם וי֯[צהרם ורשית]
 • (Dtn 18,3) שֶׂ֑ה וְנָתַן֙ לַכֹּהֵ֔ן הַזְּרֹ֥עַ וְהַלְּחָיַ֖יִם וְהַקֵּבָֽה׃ (Dtn 18,4) רֵאשִׁ֨ית דְּגֽ͏ָנְךָ֜ תִּֽירֹשְׁךָ֣ וְיִצְהָרֶ֗ךָ וְרֵאשִׁ֛ית
 • (Dtn SP 18,3) שה ונתן לכהן הזרוע והלחים והקבה (Dtn SP 18,4) ראשית דגנך תירשך ויצהרך וראשית
7[גז צואנם ורש]ית כול א֯[שר יתנו ליייי יהיה לה]מ֯ה [מאת בני ישרא]ל[ ו ? מא]ת מת֯[נות ד]מ֯עיהם ו֯[יניפו את כול תרומות]
 • (11QTa 60,1) בקוד?]ש֯ ה֯ק֯[ודשים? -- ]○○[ --] א○[]
 • (Dtn 18,4) גֵּ֥ז צֹאנְךָ֖ תִּתֶּן־ לּֽוֹ׃
 • (Dtn SP 18,4) גז צאנך תתן לו
8[יייי וכול תנופותמה ו]כו֯[ל בכורות בהמה הזכרים וכו]ל[ צאצאי מגרשים לבהמ]ת֯[מה וכול קו]ד[שיהמה אשר יקדישו לי עם כול]
 • (11QTa 60,2) וכול תנופותמה וכול / בכו֯ר֯[) () (בבהמ]תמה / בהמה) הז֯כרים וכול[ --] (11QTa 60,3) לבהמתמה וכול קודשיהמה אשר יקדישו לי עם כול
9[קודש הלוליהמה ו]מכס תרומ֯[תמה לעוף ולחיה ולדגים אחד מאלף אשר יצודו וכול אשר יחרימו ומכס השלל והבז _____]
 • (11QTa 60,3) קוד[ש] (11QTa 60,4) הלוליהמה ומכס תרומתמה לעוף ולחיה ולדגים אחד מאלף (11QTa 60,5) אשר יצודו וכול אשר יחרימו ומכס השלל והבז _____
10[וללויים מעשר ה]ד֯גן [והתירוש והיצהר אשר הקדישו לי לראישונה והשכם מאת זובחי הזבח והמכס מן השלל ומן הבז]
 • (11QTa 60,6) וללויים מעשר הדגן והתירוש והיצהר אשר (11QTa 60,7) הקדישו לי לראישונה והשכם מאת זובחי הזבח והמכס מן (11QTa 60,8) השלל ומן הבז
frg. 14
1[הרע מקרב]כ֯ה[ ו]כ[ול ב]נ[י ]יש[ראל ישמעו ויראו _____?]
 • (11QTa 64,6) הרע מקרבכה וכול בני ישראל ישמעו ויראו _____
 • (Dtn 21,21) וָמֵ֔ת וּבִֽעַרְתָּ֥ הָרָ֖ע מִקִּרְבֶּ֑ךָ וְכָל־ יִשְׂרָאֵ֖ל יִשְׁמְע֥וּ וְיִרָֽאוּ׃ ס
 • (Dtn SP 21,21) ומת ובערת הרע מקרבך וכל ישראל ישמעו וייראו *
2[כי יהיה] איש רכיל בעמו [ומשלים את עמו לגוי נכר ועושה רעה בעמו ותליתמה אותו על העץ וימת על פי שנים]
 • (11QTa 64,6) כי (11QTa 64,7) יהיה איש רכיל בעמו (בעמי) ומשלים את עמו (עמי) לגוי נכר ועושה רעה בעמו (בעמי) (11QTa 64,8) ותליתמה אותו על העץ וימת על פי שנים
 • (Dtn 17,6) עַל־ פִּ֣י ׀ שְׁנַ֣יִם
 • (Dtn SP 17,6) על פי שני
3[עדים ועל ]פי שלושה עדים [יומת והמה יתלו אותו ‹על› העץ _____ כי יהיה באיש חטא משפט מות ויברח אל תוך הגואים]
 • (11QTa 64,8) עדים ועל פי שלושה עדים (11QTa 64,9) יומת והמה יתלו אותו העץ _____ כי יהיה באיש חטא משפט מות ויברח אל (11QTa 64,10) תוך הגואים
 • (Dtn 17,6) עֵדִ֗ים א֛וֹ שְׁלֹשָׁ֥ה עֵדִ֖ים יוּמַ֣ת (Dtn 21,22) וְכִֽי־ יִהְיֶ֣ה בְאִ֗ישׁ חֵ֛טְא מִשְׁפַּט־ מָ֖וֶת
 • (Dtn SP 17,6) עדים או על פי שלשה עדים יומת (Dtn SP 21,22) כי יהיה באיש חטא משפט מות
4[ויקלל את ע]מ֯ו את בני ישראל֯[ ותליתמה גם אותו על העץ וימות ולוא תלין נבלתמה על העץ כי קבור תקוברמה ביום ההוא ]
 • (11QTa 64,10) ויקלל את עמו (עמי) ואת בני ישראל ותליתמה גם אותו על העץ (11QTa 64,11) וימות ולוא תלין נבלתמה על העץ כי קבור תקוברמה ביום ההוא כי
 • (4Q36 frg. 3 i+4+5 i,1) [ביום ההוא
 • (Dtn 21,22) וְהוּמָ֑ת וְתָלִ֥יתָ אֹת֖וֹ עַל־ עֵֽץ׃ (Dtn 21,23) לֹא־ תָלִ֨ין נִבְלָת֜וֹ עַל־ הָעֵ֗ץ כִּֽי־ קָב֤וֹר תִּקְבְּרֶ֙נּוּ֙ בַּיּ֣וֹם הַה֔וּא
 • (Dtn SP 21,22) והומת ותלית אתו על העץ (Dtn SP 21,23) לא תלין נבלתו על העץ כי קבר תקברנו ביום ההוא
5[_____ לוא ]תלבוש שטנז צ[מר ופשתים יחדו _____ כי יהיה לאיש בן סורר ומורה איננו שומע בקול אביהו ואמו ותפשו]
 • (11QTa 64,2) כי יהיה לא֯יש֯ ב֯ן֯ ס֯ו֯ר֯ר ומורה֯ (ומורר֯) א֯נ֯נ֯ו֯ ש֯ו֯מ֯ע֯ בקול אביו וב֯ק֯ו֯ל֯ א֯מ֯ו֯ (11QTa 64,3) ותפשו
 • (Dtn 21,18) כִּֽי־ יִהְיֶ֣ה לְאִ֗ישׁ בֵּ֚ן סוֹרֵ֣ר וּמוֹרֶ֔ה אֵינֶ֣נּוּ שֹׁמֵ֔עַ בְּק֥וֹל אָבִ֖יו וּבְק֣וֹל אִמּ֑וֹ (Dtn 21,19) וְתָ֥פְשׂוּ (Dtn 22,11) תִלְבַּשׁ֙ שַֽׁעַטְנֵ֔ז צֶ֥מֶר וּפִשְׁתִּ֖ים יַחְדָּֽו׃ ס
 • (Dtn SP 21,18) כי יהיה לאיש בן סורר ומורא איננו שמע בקול אביו ובקול אמו (Dtn SP 21,19) ותפש (Dtn SP 22,11) תלבש שעטניז צמר ופשתים יחדו
6[בו והוציאהו א]ל[ ]ז֯ק֯נ[י ]עירו[ ואל שער מקומו ]
 • (11QTa 64,3) בו אביהו ואמו והוציאוהו אל (11QTa 64,4) זקני עירו ואל שער ○○○○ מקומו
 • (Dtn 21,19) ב֖וֹ אָבִ֣יו וְאִמּ֑וֹ וְהוֹצִ֧יאוּ אֹת֛וֹ אֶל־ זִקְנֵ֥י עִיר֖וֹ וְאֶל־ שַׁ֥עַר מְקֹמֽוֹ׃
 • (Dtn SP 21,19) בו אביו ואמו והוציאו אתו אל זקני עירו אל שער מקומו
frg. 15-22
0[-- _____ כי יפתה איש נערה בתולה אשר לוא]
 • (11QTa 66,8) _____ כי יפתה איש נערה (11QTa 66,9) בתולה אשר לוא
 • (Dtn 22,28) כִּֽי־ יִמְצָ֣א אִ֗ישׁ נער (נַעֲרָ֤ה) בְתוּלָה֙ אֲשֶׁ֣ר לֹא־
 • (Dtn SP 22,28) כי ימצא איש נערה בתולה אשר לא
1[אורשה והיאה רויה לו מ]ן֯[ החוק ושכב עמה ונמצא ונתן האי]ש֯ השוכב עמה[ לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לא]שה תח֯[ת אשר ענה]
 • (11QTa 66,9) אורשה והיא רויה לו מן החוק ושכב עמה (11QTa 66,10) ונמצא ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף ולוא (11QTa 66,11) תהיה לאשה תחת אשר ענה
 • (Dtn 22,28) אֹרָ֔שָׂה וּתְפָשָׂ֖הּ וְשָׁכַ֣ב עִמָּ֑הּ וְנִמְצָֽאוּ׃ (Dtn 22,29) וְ֠נָתַן הָאִ֨ישׁ הַשֹּׁכֵ֥ב עִמָּ֛הּ לַאֲבִ֥י הנער (הַֽנַּעֲרָ֖ה) חֲמִשִּׁ֣ים כָּ֑סֶף וְלֽוֹ־ תִהְיֶ֣ה לְאִשָּׁ֗ה תַּ֚חַת אֲשֶׁ֣ר עִנָּ֔הּ
 • (Dtn SP 22,28) ארשה ותפשה ושכב עמה ונמצאו (Dtn SP 22,29) ונתן האיש השכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לאשה תחת אשר ענה
2[לוא יוכל לשלחה כול י]מיו[ _____ לוא יקח איש את אש]ת אביהו ולו֯א יגלה֯[ כנף אביהו לוא יקח איש את אשת ]א֯חיהו [ולוא יגלה כנף]
 • (4Q251 frg. 17,2) אל יקח איש את א[שת אביו ולא יגלה את כנף אביו לא יקח איש]
 • (11QTa 66,11) לוא יוכל לשלחה כול ימיו לוא יקח (11QTa 66,12) איש את אשת אביהו ולוא יגלה כנף אביהו לוא יקח איש את אשת (11QTa 66,13) אחיהו ולוא יגלה כנף
 • (Dtn 22,29) לֹא־ יוּכַ֥ל שַׁלְּחָ֖ה כָּל־ יָמָֽיו׃ ס (Dtn 23,1) לֹא־ יִקַּ֥ח אִ֖ישׁ אֶת־ אֵ֣שֶׁת אָבִ֑יו וְלֹ֥א יְגַלֶּ֖ה כְּנַ֥ף אָבִֽיו׃ ס
 • (Dtn SP 22,29) לא יוכל שלחה כל ימיו (Dtn SP 23,1) לא יקח איש את אשת אביו ולא יגלה כנף אביו
3[אחיהו בן אביהו ]או בן אמו[ כי נדה היאה ]ל֯ו֯א֯[ יקח איש את אחותו בת אבי]הו א[ו בת א]מ֯ו[ תועבה היאה _____ לוא ]יקח א[יש את אחות אביהו]
 • (11QTa 66,13) אחיהו בן אביה או בן אמו כי נדה היא (11QTa 66,14) לוא יקח איש את אחותו בת אביהו או בת אמו תועבה היא לוא (11QTa 66,15) יקח איש את אחות אביהו
 • (Lev 20,17) יִקַּ֣ח אֶת־ אֲחֹת֡וֹ בַּת־ אָבִ֣יו א֣וֹ בַת־ אִ֠מּוֹ
 • (Dtn 27,22) אֲחֹת֔וֹ בַּת־ אָבִ֖יו א֣וֹ בַת־ אִמּ֑וֹ
 • (Lev SP 20,17) יקח את אחותו בת אביו או בת אמו
 • (Dtn SP 27,22) אחותו בת אביו או בת אמו
4[או את אחות אמו כי ]ת֯ו֯עבה היאה[ _____ ]לוא יק[ח איש את בת אחיהו או בת ]אחות֯[ו כי תועבה היאה _____ לוא יקח איש]
5[את בת בנו א]ו֯ א֯ת ב[ת בתו כי תועבה היאה _____ לוא יקח איש את אשת ]בנ[ו כי תועבה היאה _____ לוא יקח איש את]
6[האשה ואת בתה או בת בנה או בת בתה כי תועבה היאה _____ לוא יקח איש את האשה ואת אחותה כי ]תו֯ע֯ב[ה היאה _____ כי ישבו]
7[אחים יחדו ומת אחד מהם ובן אין לו לוא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר יבמה יבוא עליה ולקחה] ל֯ו֯ [לא]שה ויב[מה והיה הבכור אשר]
8[תלד יקום על שם אחיהו המת ולוא ימחה שמו מי]שרא[ל _____ ואם לוא יחפוץ האיש לקחת את ]יבמתו ועלתה [יבמתו השערה אל הזקנים]
9[ואמרה מאן יבמי להקים לאחיהו שם בישרא]ל֯ לוא[ אבה יבמי וקראו לו זקני עירו ודברו אליו ועמד ואמר לו]א חפצ֯[תי לקחתה ונגשה יבמתו]
10[אליו לעיני הזקנים וחלצה נעלו מעל רגלו וירקה בפניו וענתה ואמרה ככה יעשה לאיש אשר ל]וא[ יבנה את בית אחיהו]
frg. 23
1[--] אש[ --]
2[-- ]תה לוא֯[ --]
3[-- ]ו֯ב○[ --]
4[--] ו○[ --]
5[-- ]ל[ --]
frg. 24
1[-- ]ת○ה[ --]
2[-- ]תם וכ֯ו֯[ --]
frg. 25
1[-- ולו֯[א --]
2[-- ]מכול א[ --]
3[-- ]רו ביום אש[ר --]
4[-- ]○ עד דור ו֯[דור --]
5[-- ]○א בז י֯שראל[ --]
6[-- ]אשר בא עמכם ת○○○○[ --]
7[-- ]לו֯א י֯רשתמה _____ []○○○[ --]
8[-- ]○ מקרה [--]
frg. 26
1[-- ]שי֯א מ○[ --]
2[-- ]ץ֯ כ○[ --]
frg. 27
1[--] ב֯ן [--]
frg. 28
1[-- ]לוא[ --]
frg. 29
1[-- ]ה֯ת○[ --]
frg. 30
1[-- ]ב֯○[ --]
2[-- הא֯[ --]
frg. 31
1[--] ת○[ --]
2[-- ]○ ופים[ --]
3[-- ]○ש[ --]
frg. 32
1[-- ○[ --]
2[-- ]ל[ --]
frg. 33
1[-- ]○ן לוא[ --]
frg. 34
1[-- [--]
2[-- ]○[ --]
frg. 35
1[-- ]○ שמ[ --]
frg. 36
1[-- ו֯ב[ --]
frg. 37
1[-- ]נו֯ כ○[ --]
2[-- ]○[ --]
frg. 38
1[-- ]ה[ --]
2[-- ]○ א[ --]
frg. 39
1[-- ]○ בל֯○[ --]