טהר‎ I rein sein/werden

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, טהר‎ I (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/162/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  ṬHR (i/a), "rein sein/werden" (meist kult.), "nicht (mit etwas) kontaminiert sein/dekontaminieren": he.

  Formen:

  qal pf. 3.f.sg.

  : טהרה 4Q274 frg. 1 i,7

  pf.cons. 3.m.sg.

  : וטהר 11QTa 50,8

  3.f.sg.

  : ]וטהרה 4Q367 frg. 1a-b,10 (ו L.u.)

  3.comm.pl.

  : וטהרו 4Q514 frg. 1 i,6

  impf. 3.m.sg.

  : יטהר 1QS 3,7

  3.f.sg.

  : תטהר 4Q381 frg. 69,6

  1.comm.sg. + ו

  : ואטהר 4Q381 frg. 45a+b,1 (od. hitp.)

  3.m.pl.

  : יטהרו 11QTa 47,15; + ו: ויטהרו 49,20

  inf.cs. + ל

  : לטהור 4Q514 frg. 1 i,4

  + sf. 3.m.sg. + ב

  : בטוהרו 4Q512 frg. 7-9,2

  ptz. m.sg.abs.

  : טהר 4Q52 frg. 6-7,1 (für טָהוֹר 1 Sam 20,26)

  det.

  : הטהר 4Q394 frg. 3-7 i,19 (MMT B,16)

  qalpass. ptz. m.sg.abs.

  : טהור 1QM 5,11

  pi. pf. 3.m.sg. + sf. 3.m.pl. + ו

  : וטהרם 4Q511 frg. 36,2 (i.u.K.; od. pf.cons.)

  2.m.sg.

  : טהרתה 1QHa 11,22 (Suk. 3,21)

  + sf. 1.comm.sg.

  : טהרתני 4Q512 frg. 39 ii,2 (L.u.)

  pf.cons. 3.m.sg. + sf. 3.m.pl.

  : וטהרם 4Q511 frg. 36,2 (i.u.K.; od. pf.)

  impf. 3.m.sg.

  : יטהר CD 10,12; + ו: ויטהר 4Q400 frg. 1 i,15

  + sf. 1.comm.sg.

  : יטהרני 1QS 11,14

  + sf. 3.m.pl. + ו

  : ויטהרם 4Q370 frg. 1 ii,3

  2.m.sg.

  : תטהר 4Q381 frg. 46a+b,5

  3.m.pl.

  : יטהרו 11QTa 49,14

  2.m.pl.

  : תטהרו 11QTa 47,14

  impf.cons. 2.m.sg. + sf. 1.comm.sg.

  : ותטהרני 4Q512 frg. 29-32,9 (י L.u.)

  imp. m.sg.

  : טהר 11Q5 22,6; Sir 38,10 (Ms.B 8r,16)

  + sf. 1.comm.sg.

  : טהרני 11Q5 24,12; + ו: וטהרני 1QHa 19,33 (Suk. 11,30)

  ptz. m.sg.abs./cs.

  : מטהר 4Q414 frg. 13,7 (i.u.K.; od. zu טהר‎ II)

  pl.abs. + ו

  : ומטהרים 11QTa 45,5

  cs. + ו

  : ומטהרי 1QM 7,2

  inf.cs. + ל

  : לטהר 1QHa 13,18 (Suk. 5,16); + ל + ו: ולטהר frg. 65,3 (ו L.u.)

  + sf. 3.m.sg. + ל

  : לטהרו 4Q512 frg. 1-6,6; + ו: ולטהרו 1QS 4,21

  + sf. 1.comm.sg. + ל

  : לטהרני 1QHa 8,30 (Suk. 16,12; י L.u.)

  hitp. impf. 3.m.sg.

  : יטהר 11QTa 50,7

  1.comm.sg. + ו

  : ואטהר 4Q381 frg. 45a+b,1 (od. qal)

  3.m.pl. (od. qal)

  : יטהרו 11QTa 45,18; + ו: ויט[ה]רו 4Q277 frg. 1 ii,8

  inf.abs.

  : הטהר CD 10,10 (od. zu טהר‎ II)

  cs. + ל

  : להטהר 1QHa 14,11 (Suk. 6,8)

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : i.Zshg. ritueller Verunreinigung ביום[ ט]הרתם ירחצו וכבסו במים וטהרו "am Tag ihres Reinwerdens sollen sie (scil. alle befristet Unreine) sich waschen und (ihre Kleider) waschen mit Wasser, so dass sie rein sein werden" 4Q514 frg. 1 i,56, vgl. a. Z. 9; i.K. von Totenunreinheit (s.a. III.2) ובאה השמש וטהר "und wenn die Sonne untergegangen ist, ist er rein geworden" 11QTa 50,1516, vgl. a. 51,3 (i.u.K.), וכול טמא לנפש לוא יבואו לה עד אשר יטהרו "und jeder, der unrein ist durch einen Leichnam: nicht dürfen sie zu ihr (scil. die Stadt des Heiligtums) kommen, bis sie rein geworden sind" 45,17, ebenso i.Bz.a. Aussätzige Z. 18 (par. 11Q20 12,10; beide weniger wahrsch. zu D) u. וכאשר יטהר והקריב "und wenn er (scil. der Aussätzige) rein geworden ist, dann soll er darbringen ..." 18 (i.u.K.), L.u. 4Q277 frg. 1 ii,10 כיא אם [י]טהרו "außer sie sind rein" (i.u.K.; od. zu D.I); ועל מי תאיר פניך ולא יטהרו ויתקדשו ויתרוממו למעלה לכול "und auf wen lässt du dein Angesicht leuchten, ohne dass man rein, geheiligt und über alles erhöht wird" 4Q393 frg. 3,56 (in Anspiel. auf Num 6,2426; od. zu D.II); כיא לוא יטהרו כי אמ שבו מרעתם "denn sie werden nicht rein werden, außer wenn sie umkehren von ihrer Bosheit" 1QS 5,1314 (od. zu D.II)

    2. : כי כטהרת בשרו כן יטהרו העורות "denn entsprechend der Reinheit seines Fleisches, so sollen auch die Häute rein sein" 11QTa 47,15 (s.a. III.1)

    3. : שבו על הארץ אז תטהר "lasst euch auf dem Land nieder, dann wird es rein werden" 4Q381 frg. 69,6


    1. : 4Q274 frg. 1 i,7 כי אם טהרה מ[נד]תה "außer wenn sie (scil. eine menstruierende Frau) rein geworden ist von ihrer Unreinheit"; mit מקור (s.a. II.2) 4Q367 frg. 1a-b,10 ]וטהרה ממקור[ דמיה] "dann wird sie rein sein von ihrem Blutfluss" (erg. nach Lev 12,7)

    2. : 4Q514 frg. 1 i,34 ואל] יאכל[ איש ]אשר לא החל לטהור ממק[ר]ו "niemand soll essen, der nicht angefangen hat, rein zu werden seinem Erguss" (i.u.K.), ähnl. Z. 7

    3. : 11QTa 49,2021 ויכבסו בגדיהמה וכליהמה ויטהרו לערב מהמת "und sie sollen ihre Kleider und ihre Geräte waschen, und sie werden rein sein bis zum Abend von dem Toten"; 4Q277 frg. 1 ii,8 יאבואו במים ויט[ה]רו מטמאת הנפש "sie sollen in das Wasser hineingehen und sie werden rein sein von der Unreinheit des Leichnams"    1. : 11QTa 47,1517 אם במקדשי תזבחוהו וטהר למקדשי ואם בעריכמה תזבחוהו וטהר לעריכמה "wenn ihr es (scil. das Fleisch) in meinem Heiligtum schlachtet, dann ist sie (scil. die Haut) rein für mein Heiligtum, und wenn ihr es in euren Städten schlachtet, dann ist sie rein für eure Städte"

    2. : וכול האדם אשר יגע בו יכבס בגדו ורחץ וטהר לערב "und jeder Mensch, der ihn berührt, soll seine Kleidung reinigen und soll sich waschen und er wird rein bis zum Abend werden" 50,89 (par. 11Q20 14,11), wahrsch. a. Z. 4 וטהר[ו לע]רב כבוא השמש "und sie werden bis zum Abend rein werden, wenn die Sonne untergeht"; mit ל u. עד i.Bz.a. Tongefäße ולוא יטהרו עוד עד לעולם "und sie werden bis in Ewigkeit nicht mehr rein werden" 1819 (Zshg. vgl. Lev 11,33; par. 11Q20 14,17)

   1. : יטהר כחוק המשפט הזה ואם לוא יטהר כמשפט התורה הזואת טמא הוא "er soll rein werden gemäß der Bestimmung dieses Gesetzes, und wenn er sich nicht entsprechend der Bestimmung dieser Weisung reinigt, ist er unrein" 67 (eher l. יטהר hitp. [zu D.I.2] statt יטהר)

  1. : 1QM 5,11 והכידנים ברזל ברור טהור בכור ומלובן "und die Waffen sind aus geläutertem Eisen, gereinigt im Schmelzofen und weiß gemacht"    1. : [בז]רוק עליהם [הכו]הן את מי הנדה לטהר[ם "da/indem der Priester das Wasser der Reinigung über sie sprenkelt, um sie zu reinigen" 4Q277 frg. 1 ii,9; mögl. מטהר עמו במימי רוחץ[ "einer, der sein Volk reinigt(,) mit dem Wasser der Waschung (od. viell. a. des Wäschers)" 4Q414 frg. 13,7 (i.u.K.; od. zu טהר‎ II) u. 4Q512 frg. 1-6,6 מימי ה[ז]יה לטהרו "Wasser der Besprengung, um ihn zu reinigen" (L.u.; Qimron 2013 vermutet ה[ז]יה, das aber vom Platz her fraglich ist)


     1. : u. צדקה 1QS 11,1415 וברוב טובו יכפר בעד כול עוונותי ובצדקתו יטהרני מנדת אנוש וחטאת בני אדם "und in der Fülle seiner Güte wird er für all meine Vergehen Sühne wirken und durch seine Gerechtigkeit reinigt er mich von der Unreinheit des Menschen und der Sünde der Menschensöhne", vgl. 1QHa 19,3334 (Suk. 11,3031) שמח נפש עבדכה באמתכה וטהרני בצדקתכה "erfreue die Seele deines Knechts durch deine Wahrheit und reinige mich durch deine Gerechtigkeit"; u. רוח קודש 1QS 4,21 ולטהרו ברוח קודש מכול עלילות רשעה "und um ihn (scil. den Menschen) zu reinigen durch den Geist der Heiligkeit von allen Freveltaten", 1QHa 8,30 (Suk. 16,12) לטהרני ברוח קודשך "um mich zu reinigen durch den Geist deiner Heiligkeit"

     2. : i.Ggs.z. זנח mögl. 4Q381 frg. 46a+b,56 ובחרים כמנחת תטהר לפניך ושנאי[ם] כנדה תזנזח "und Erwählte reinigst du vor dir wie Opfergaben, aber Feinde verwirfst du wie Unreinheit" (od. zu C.II)

     3. : 1QHa 11,22 (Suk. 3,21) ורוח נעוה טהרתה מפשע רב "und einen verkehrten Geist hast du von einer großen Sünde gereinigt"; ולמען כבודכה טהרתה אנוש מפשע "und um deiner Herrlichkeit willen hast du einen Menschen von seiner Sünde gereinigt" 19,13 (Suk. 11,10); ויטהרם מעונם "und er (scil. wahrsch. Gott) wird sie reinigen von ihrem Vergehen" 4Q370 frg. 1 ii,3 (i.u.K.); סלחה יהוה לחטאתי וטהרני מעווני "vergib, Jhwh, meine Sünde und reinige mich von meinem Vergehen" 11Q5 19,1314; טהרני יהוה מנגע רע "reinige mich, Jhwh, von böser Plage" 24,12 (neben חטאה u. פשע‎ II Z. 11)

     4. : 4Q512 frg. 29-32,9 ותטהרני מערות נדה ותךפר ־[-- ] "und du hast mich gereinigt von der Scham der Unreinheit und Sühne gewirkt ..."; s.a. 1QS 11,1415 (s. 2.a) u. 1QHa 12,38 (Suk. 4,37)

     5. : 4Q400 frg. 1 i,15 יתקדשו כול קדושי עד ויטהר טהורי "es heiligen sich (od.: "es werden geheiligt") alle ewigen Heiligen und er (scil. Gott) reinigt die Reinen ..." (od. cj. hitp. ויטהר "und es reinigen sich"); כיא טהרתני ותביאני "denn du hast mich gereinigt und hast mich gebracht ..." 4Q512 frg. 39 ii,2; ]הניפותה רוח קודשך על עבדך[ ות]טהר "du schwingst den Geist deiner Heiligkeit über deinem Knecht und du reinigst ..." 1QHa 4,38 (Suk. 17,26; L.u.); ]חסד[י]ו וטהרם "seine Gnadenerweise und er wird sie reinigen/hat sie gereinigt" 4Q511 frg. 36,2 (i.u.K.; od. zu טהר‎ II)


     1. : ביום אשר יצא המת ממנו יטהרו את הבית ואת כול כליו "an dem Tag, an dem die Leiche herauskommt aus ihm, sollen sie das Haus und alle seine Geräte reinigen" 11QTa 49,1314; אל יטהר במה כלי "nicht soll er darin (scil. in schmutzigem Wasser) ein Gerät reinigen" CD 10,12 (par. 4Q270 frg. 6 iv,21 L.u. mit längerem Text)

     2. : ומטהרים את הנשכות זואת אחרי זאות[ "und sie reinigen die Kammern nacheinander" 11QTa 45,56

     3. : im endzeitl. Krieg וכול מפשיטי החללים ושוללי השלל ומטהרי הארץ "und alle, die die Erschlagenen entkleiden und die Beute plündern und die das Land reinigen" 1QM 7,2 (vgl. Ez 39,1216)

     4. : לטהר את[ הבית "um das Haus zu reinigen" 4Q23 frg. 4,9 für Lev 14,49 לְחַטֵּא אֶת־ הַבַּיִת

     5. : ס־ר מעול ומהכר פנים _____ ומכל פשעים טהר לב "weiche ab (L.u.) vom Unrecht und von Parteilichkeit, und von allen Freveln reinige (das) Herz" Sir 38,10 (Ms.B 8r,16)

   1. : mit ל‎ II "für etwas" 11QTa 47,1415 ולוא תטהרו עור מתוך עריכמה לעירי "und ihr dürft nicht für rein erklären eine Haut aus euren Städten für meine Stadt"; mit ל‎ II u. פנה‎ II i.Ggs.z. זנח mögl. 4Q381 frg. 46a+b,56 ובחרים כמנחת תטהר לפניך ושנאי[ם] כנדה תזנזח "und Erwählte erklärst du für rein vor dir wie Opfergaben, aber Feinde verwirfst du wie Unreinheit" (od. zu I.2.b)

   2. : neben כרת 11Q5 22,67 טהר חמס מגוך שקר ועול נכרתו ממך "entferne Gewalttat aus deinem Inneren (גו‎ I; weniger wahrsch. "aus deiner Gemeinschaft" גו‎ II), Lüge und Frevel seien aus dir vertilgt"

   3. : ולטהר פ־[ 1QHa frg. 65,3    1. : 11QTa 45,17 עד אשר יטהרו "bis dass sie sich reinigen", ebenso Z. 18 (beide eher aber zu A.I.1); in einer Einleitung על הטהר במים "in Bezug auf das Sich-Reinigen im Wasser" 4Q270 frg. 6 iv,20 par. CD 10,10; להטהר טרם "sich zu reinigen, bevor" 4Q414 frg. 1 ii-2 i,6 (i.u.K.); i.Zshg. ritueller Verunreinigung a. 4Q277 frg. 1 ii,10 כיא אם [י]טהרו "außer sie reinigen sich" (L.u.; i.u.K.; od. zu A.I.1)

    2. : i.Zshg. mit Totenunreinheit (s. Num 19,16) יטהר כחוק המשפט הזה ואם לוא יטהר כמשפט התורה הזואת טמא הוא "er soll sich reinigen gemäß der Bestimmung dieses Gesetzes, und wenn er sich nicht entsprechend der Bestimmung dieser Weisung reinigt, ist er unrein" 11QTa 50,67 (od. l. יטהר qal statt des ersten יטהר, s. A.IV)

    3. : 4Q414 frg. 13,2 להטהר לפנ[יכה "um vor dir gereinigt zu werden/um sich vor dir zu reinigen" (i.u.K.; od. zu D.II)

    4. : frg. 2 ii-4,4 להטהר מטמאת[ "um sich zu reinigen von der Unreinheit von ..."; 4Q381 frg. 45a+b,12 ואטהר מתעבות הכרתי "und ich werde mich reinigen von den Gräueln, die ich erkannt habe" (od. zu A.II.4); mit זוב‎ II 11QTa 45,1516 וכול איש אשר יטהר מזובו וספר לו שבעת ימים לטהרתו ויכבס ביום השביעי בגדיו ורחץ את כול בשרו במים חיים "und jeder, der sich reinigt von seinem Ausfluss, soll für sich sieben Tage zählen für sein Reinwerden und seine Kleider waschen am siebten Tag und er soll seinen ganzen Leib in fließendem Wasser waschen"; mögl. 4Q512 frg. 1-6,2 להטהר מ[־־־] "um sich zu reinigen von ..." (L. von מ unsicher)


    1. : כיא לוא יטהרו כי אמ שבו מרעתם "denn nicht werden sie gereinigt, außer wenn sie umkehren von ihrer Bosheit" 1QS 5,1314 (od. zu A.I.1 od. D.I); übertr. ועל מי תאיר פניך ולא יטהרו ויתקדשו ויתרוממו למעלה לכול "und auf wen lässt du dein Angesicht leuchten, ohne dass man gereinigt, geheiligt und über alles erhöht wird" 4Q393 frg. 3,56 (od. zu A.I.1)

    2. : i.Zshg. ritueller Reinigungen neben זכה u. קדש‎ I 1QS 3,45 לוא יזכה בכפורים ולוא יטהר במי נדה ולוא יתקדש בימים ונהרות ולוא יטהר בכול מי רחצ "nicht wird er durch Sühneriten gereinigt und nicht durch Reinigungswasser gereinigt und nicht in Seen und Flüssen geheiligt und durch keinerlei Wasser der Waschung wird er gereinigt" (par. 4Q257 3,6; 4Q262 frg. 1,1) u. übertr. || כפר‎ I Z. 78 וברוח קדושה ... יטהר מכול עוונותו וברוח יושר וענוה תכופר חטתו "und durch einen heiligen Geist ... wird er gereinigt werden von allen seinen Vergehen und durch einen Geist der Rechtschaffenheit und Demut wird seine Sünde gesühnt werden"

    3. : neben זקק 1QHa 14,1112 (Suk. 6,89) ותזקקם להטהר מאשמה [ומח]טוא כול מעשיהם "und du wirst sie (scil. den Rest in Gottes Erbe) läutern, damit gereinigt werden von Schuld und von Sünde all ihre Taten"

   1. : PAM 43.676 frg. 14,3 ]להטהר[


   1. : ולוא טהרה "und nicht ist sie rein" 4Q281 frg. a,1 (i.u.K.; od. zu טהרה‎ I od. zu טהרה‎ II)

   2. : 4Q512 frg. 42-44 ii,5 בל יטהרו במי רח[ץ ] "nicht werden sie rein werden (qal)/werden sie reinigen (pi.)/werden sie sich reinigen (hitp.) durch Wasser der Waschung" (i.u.K.)

   3. : 4Q284 frg. 3,5 ]טהר במה מכול טמ[את]ם "... in/mit ihnen von all ihrer Unreinheit" (L.u.; i.u.K.)

  Ableitungen:

  טהרה‎ I