Versionen

4Q52

©

Copyright


frg. 1
1-- ]○○[ -- -- ]
2-- -- ]עד יהוה בכם --
3-- ]○○ ○○[ -- ]
frg. 2
1[למה לא ענית את עבדך היום אם יש בי] או ב֯[יונתן בני העון יהוה אלהי ישראל הבה ארים ואם ישנו בעמך ישראל]
2[הבה תמים וילכד יונתן ושאול והעם יצ]א֯ו֯ ויא֯מר֯[ שאול הפילו ביני ובין יונתן בני -- ]
frg. 3
1-- ויאמר שמואל אל שאול הר]ף֯[ ואגידה לך את אשר דבר יהוה אלי הלילה ויאמר לו דבר ]
2[ויאמר שמואל אל שאול הלוא אם קט]ן֯ אתה [בעיניך ראש שבטי ישראל אתה וימשחך יהוה למלך על ישראל וישלחך יהוה בדרך]
3[ויאמר לך והחרמתה את החטאים ]א֯ת֯ [עמ]ל֯[ק ונלחמת -- ]
frg. 4
1[אשלח]ך [אל ישי בית לחם כי ראיתי בבניו לי מלך ויאמר שמואל איך אלך ושמע שאול והרגני ויאמר יהוה עגלת]
2בקר ק[ח בידך ואמרת לזבח ליהוה באתי וקראת לישי לזבח ואנכי אודיעך את אשר תעשה ומשחת לי את אשר]
3אמר אליך [ויעש שמואל את אשר דבר יהוה ויבא בית לחם ויחרדו זקני העיר לקראתו ויאמרו השלם בואך]
4הראה ויאמר [שלם לזבח ליהוה באתי התקדשו ושמחו אתי היום ויקדש את ישי ואת בניו ויקרא להם לזבח]
5ויהי בבאם וירא את א֯[ליאב ויאמר אך נגד יהוה משיחו ויאמר יהוה אל שמואל אל תבט אל מראהו ואל גבה]
6קמתו כי מאסתיו כ[י לא כאשר יראה האדם כן יראה אלהים כי האדם יראה לעינים ויהוה יראה ללבב ויקרא]
7ישי אל אבינדב [ויעבר לפני שמואל ויאמר גם בזה לא בחר אלהים ויעבר ישי שמעא ויאמר גם בזה לא בחר]
8יהוה ויעבר יש֯[י שבעת בניו לפני שמואל ויאמר שמואל לא בחר יהוה באלה ויאמר שמואל אל]
9ישי ה֯ת֯[מו הנערים -- ]
frg. 5
1-- ויפטר] מפני
2[שאול ויך את החנית בקיר ודוד נס וימלט ויהי בלילה ההוא וישלח שאול מלאכים אל בית דוד לשמרו ל]המיתו
3[בבקר ותגד לדוד מיכל אשתו לאמר אם אינך ממלט את נפשך הלילה מחר תומת ותורד מיכל את ד]ו֯ד בעד החלן
4[וילך ויברח וימלט ותקח מיכל את התרפים ותשם על המטה ואת כביר העזים שמה מראשתיו ות]כ֯ס֯ בבגד
5[וישלח שאול מלאכים לקחת את דוד ויאמרו חלה הוא וישלח שאול את המלאכים לראת את ד]ו֯ד֯ לאמר העלו
6[אתו במטה אלי להמתו ויבאו המלאכים והנה התרפים על המטה וכביר העזים מראש]תיו ויאמר
frg. 6-7
1כי לא טהר ויהי֯ מ֯מחר֯ת ה֯ח֯דש הש֯נ֯י ויפקד מקום [דוד ויאמר שאול אל יונתן בנו מדוע לא בא בן ישי גם תמל]
2גם היום על השלחן ויען שאול את יונתן את שאול וי֯[אמר נשאל מעמדי עד בית לחם עירו ויאמר שלחני נא כי זבח]
3למשפחה לנו בעיר ואני צוו לי אחי ועתה אם נא מצאתי [חן בעיניך אמלטה נא ואראה את אחי על כן לא בא על שלחן]
4המלך ויחר אף שאול ביונתן מאד ויאמר לו בן נערות המרדת [הלא ידעתי כי חבר אתה לבן ישי לבשתך ולבשת ערות אמך]
5כי כל הימים אשר בן ישי חי על האדמה לא תכן את ממלכתך ועתה֯ [שלח וקח את הבחר כי בן מות הוא ויען יונתן את]
6אביו ויאמר למה יומת מה עשה ויטל שאול את החנית עליו להכת֯[ו וידע יונתן כי כלתה הרעה מעם אביו להמית את דוד]
7ויפחז יונתן מעל השל֯חן בחרי אף ולא אכל ביום החדש השני לחם [כי נעצב על דוד כי כלה עליו אביו ויהי בבקר ויצא]
8יונתן השדה למועד דוד ונער קטן עמו ויאמר לנער רוץ ק֯ח֯ את ה֯[חץ אשר אנכי מורה והנער רץ והוא ירה החץ להעבירו]
9העירה ויבא הנער עד מקום החץ אשר ירה יונתן וי[קרא אחר העלם ויאמר הנה החץ ממך והלאה ויקרא יונתן]
10אחר עלמה מהרה חושה אל תעמד וילקט נער יונתן א[ת החץ ויבא אל אדניו והנער לא ידע מאומה אך יונתן ודוד ידעו]
11את הדבר ויתן יונתן את כליו על הנער אשר לו וי[אמר לו לכה בא העירה הנער בא ודוד קם מאצל הארגב ויפל לאפיו]
12ארצה וישתחו שלש פעמים וישקו איש את [רעהו ויבכו איש את רעהו עד הבדל ויאמר יונתן לך לשלם אשר נשבענו אנחנו]
13שנינו בשם יהוה לאמר יהוה יהיה ביני ובינך [ובין זרעי ובין זרעך עד עולם ]
14ויקם דוד וילך ויונתן בא העירה ויבא דוד נבה אל [אבימלך הכהן ויחרד אבימלך לקראתו ויאמר לו מדוע אתה לבדך]
15ואיש אין עמך ויאמר דוד לכהן המלך צוני דבר ו֯[יאמר אלי איש אל ידע מאומה את הדבר אשר אנכי שלח]ך֯ [ואשר צויתך]
16ואת הנערים יעדתי אל מקום פלני אלמנ[י ועתה אם יש תחת ידך חמשה לחם תנה בידי את הנמצא] ו֯[י]ען הכהן את [דוד]
17ויאמר אין לחם חל תחת יד֯[י כי אם לחם קדש יש אם נשמרו הנערים [א]ך ]מאשה ואכלתם ממנו֯ [ויען דוד]
18את הכהן ויא[מר לו כי אם אשה עצרה לנו מאתמל שלשם בצאתי בדרך ]היו כל הנערים קדש והוא ד[רך חל ואף]
19כי֯[ יקדש היום בכלי ויתן לו הכהן קדש כי לא היה שם לחם כי אם לחם הפ]נ֯ים המוסר מלפני יהו[ה לשום לחם]
frg. 8
1[חם ביום הלקחו ושם איש מעבדי שאול ביום ההוא נעצר לפני יהוה ושמו דאג האדמי אביר הרעי]ם֯ אשר
2[לשאול ויאמר דוד לאבימלך ראה אם יש פה תחת ידך חנית או חרב כי גם חרבי וגם כלי לא לקחתי ביד]י֯ כי היה
3[דבר המלך נחוץ ויאמר הכהן חרב גלית הפלשתי אשר הכית בעמק האלה והיא לוטה בשמלה ]אחר אפד
4[בד --]
frg. 9
1-- ]ה֯קים בני את ע[בדי עלי]
2[לאיב כיום הזה ויען דאג האדמי הנצב על עבדי שאול ויאמר ראיתי את בן ישי בא ]נבה אל[ אבימלך]
frg. 10-23
1את כל ה֯[עם למלחמה לרדת קעילה לצור אל דוד ואל אנ]ש֯יו וידע ד֯ו[ד כי] עליו ○○ שאול^ מחריש הר֯[עה ויאמר]
2אל֯ [א]ב֯י֯ת֯[ר הכהן הגישה האפד ויאמר דוד יהוה אלהי י]ש֯ראל שמע ש[מ]ע עבדך כי מבקש שאול [לבא]
3[אל קעילה ל]שחת לע֯[יר בעבורי ועתה הירד שאול כאשר שמע עבדך יהוה] א֯להי ישראל הגידה לעב[ד]ך֯
4ויאמ֯[ר יהוה ירד ויאמר דוד היסגירו בעלי קעילה אתי ואת אנשי ביד שא]ול ויאמר יהוה יס[גי]רו ויקם
5דוד ואנשיו [כארבע מאות איש ויצאו מקעילה ויתהל]כו באש֯[ר יתהלכו ויגד לשאו]ל [כי נ]מ֯לט ד[וד] מ֯[קעי]ל֯ה
6ויח֯ד֯ל֯ [לצאת וישב דוד במדבר במצדת ויש]ב בהר בערב זי[ף ויבקשהו שאול כל הימי]ם֯ ולא נתנו יה[וה בידו]
7[וירא דוד כי יצא שאול לב]קש את נפשו וד[וד] במד[בר זיף בחרשה ויקם יונתן בן שאול ו]י֯לך אל [דוד]
8[חרשה ויחזק את ידו ביהו]ה ויאמר אליו א[ל תירא ]כ֯י לא תמ[צאך יד שאול אבי ואתה תמלך על]
9[ישראל ואנכי אהיה לך למשנה וגם שאול אבי ידע כן ויכרתו שניה]ם֯ בר֯[ית לפני יהוה ]
10[וישב דוד בחרשה ויונתן הלך לביתו ויעלו זפים אל שאול הגבעתה ל]א֯מר דוד מסתתר ע֯מ֯[נו]
11[במצדת בחר]ש֯ה בג֯[בעת החכילה אשר מימין הישימן ועתה לכל נפש המ]לך לרדה ירד עלינו ה[סגירו ביד]
12[המלך ויאמר ]שאול[ ברוכים ]א֯ת֯[ם ליהוה כי חמלתם עלי ל]כו [נא הבינו עוד ודעו וראו] את֯ [מקמו אשר]
13[תהיה רגלו המהרה שם כי א]מר֯ אלי י֯[ערם וראו מכל ה]מ֯חב֯[אים אשר יתחבא שם -- ]