חטאה Verfehlung, Sünde

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, חטאה (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/877/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  f. zu qitl חטא‎ II (mas. בְּחֶטְאָה Num 15,28; vgl. a. חטאה 11QTa 53,12 u. 1QIsaa 26,5 [urspr. Text] für חֵטְא Dtn 23,2223; Jes 31,7) od. qatal-at (s.a. חטאת‎ I), Wz. חטא‎ I (mas. חֲטָאָה, vgl. auch vereinz. vok.b ḥṭåʾô [= qatal?] für חטא‎ II; she. ē'ṭå kann für beides stehen, vgl. Ben-Ḥayyim 2000, § 4.4.3; s.a. Sprachg. zu חטאת‎ I), "Verfehlung, Sünde" (a. i.S.v. "Sündigen") › (daraus resultierende) "Schuld" (die Bedeutung "Sündopfer" findet sich nur Ps 40,7): bhe.; qhe., nicht Sir (s. dgg. חטא‎ II/חטאת‎ I); vereinz. mhe.2, selten piyyut.; da ausweislich des eindeutigen sg.abs./det. qhe. חטאה gegenüber חטאת‎ I gebräuchlicher ist, werden die nicht eindeutigen Formen hier eingeordnet

  Formen:

  sg.abs.

  : חטאה 1QHa 14,9 (Suk. 6,6); + ו: וחטאה 4,24 (Suk. 17,12)

  cs.

  : חטאת 11Q5 24,11, mögl. a. ]חטת 4Q513 frg. 22,2 (i.u.K.; od. zu חטאת‎ I/חטאת‎ II); + ב: בחטאת 4Q181 frg. 1,1; + ו: וחטאת 1QS 11,15, וחטת 4Q266 frg. 10 i,13 (i.u.K.; od. zu חטאת‎ I/חטאת‎ II)

  + sf. 3.m.sg.

  : חטאתו 1QHa 9,27 (Suk. 1,25), חטתו 1QS 3,8

  + sf. 1.comm.sg.

  : חטאתי 1QS 11,9, ]חטתי 4Q512 frg. 29-32,18 (L.u.; i.u.K.; od. zu חטא‎ I); + כ: כחטאתי 11Q5 24,7; + ל: לחטאתי 19,13

  + sf. 3.m.pl.

  : חטאתם 1QS 3,22, חטאתמה 11QTa 26,12; + ב: בחטאתמה 4Q174 frg. 1-2 i,6; + ו: וחטאתם 1QS 1,23, ]וחטאתמה 4Q180 frg. 2-4+8 ii,5; + מן + ו: ומחטאתם CD 19,21

  + sf. 1.comm.pl. + מן

  : מחטתנו 4Q504 frg. 1-2R vi,3

  det.

  : החטאה 11QTa 51,15

  pl.cs. + sf. 3.f.sg.

  : חטותיהא 4Q176 frg. 1-2 i,6 (L.u.) = חטאותיה 1QIsaa 33,2 (= חַטֹּאתֶיהָ Jes 40,2)

  + sf. 2.m.sg.

  : חטאותכה 4Q417 frg. 2 i,15 (L.u.); + ו: וחטאותיך 1QIsaa 6,1 (für וְחַטָּאתְךָ Jes 6,7)

  + sf. 1.comm.sg.

  : חטאתי 1QS 11,9 (od. sg.); + מן: מן חטאותי 4Q83 frg. 9 ii,3 (L.u.; für מֵחַטָּאתִי Ps 38,19)

  + sf. 3.m.pl.

  : חטאותםה 1QIsaa 47,23 (= חַטֹּאתָם Jes 58,1)

  + sf. 2.m.pl.

  : חטאותיכם 4Q365 frg. 25a-c,5; + ו: וחטאותיכםה 1QIsaa 48,13 (= וְחַטֹּאותֵיכֶם Jes 59,2)

  + sf. 1.comm.pl.

  : ]חטאותינו 4Q179 frg. 1 i,15 (L.u.); + על: עלחטאתינו 4Q378 frg. 6 i,4

  Semantik:

  Alles zeigen    1. : אל תשפטני כחטאתי "richte mich nicht entsprechend meiner Sünde" 11Q5 24,7 (od. zu B.I); ולא נזרו מעם ומחטאתם "und nicht wandten sie sich ab vom Volk und von ihrer Sünde" CD 19,2021


     1. : i.K. des Bundeserneuerungsfests עוונות בני ישראל וכול פשעי אשמתם וחטאתם בממשלת בליעל "die Vergehen der Israeliten und alle Verbrechen ihrer Schuld und ihre Sünde während der Herrschaft Belials" 1QS 1,2324; durch den Engel der Finsternis geschehen וכול חטאתם ועוונותם ואשמתם ופשעי מעשיהם "... und all ihre (scil. der Söhne der Gerechtigkeit) Sünde und ihre Vergehen und ihre Schuld und die Verbrechen ihrer Taten" 3,22; i.Zshg. des Versöhnungstages כול עוונות בני ישראל עם כול אשמתמה לכול חטאתמה "alle Vergehen der Israeliten samt all ihrer Schuld entsprechend all ihrer Sünde" 11QTa 26,1112 (vgl. Lev 16,21); im Gebet 1QHa 19,2324 (Suk. 11,2021) ואכירה אב]ל חטאה ויגון אשמה "und ich erkannte die Traurigkeit der Sünde und den Kummer der Verschuldung" (erg. mit par. 4Q427 frg. 1,3)

     2. : im Gebet 9,27 (Suk. 1,25) ומה יספר אנוש חטאתו ומה יוכיח על עוונותיו "und wie soll ein Mensch seine Sünde aufzählen und wie soll er rechtfertigen im Hinblick auf seine Vergehen", wahrsch. a. עוון וחטאה "Vergehen (L.u.) und Sünde" 4,24 (Suk. 17,12), עוונותי פשעי חטאתי "meine Vergehen, meine Verbrechen, meine Sünden" od. "meine Vergehen, die Verbrechen meiner Sünde" 1QS 11,9 u. סלחה יהוה לחטאתי וטהרני מעווני "vergib, Jhwh, meine Sünde und reinige mich von meinem Vergehen" 11Q5 19,1314; וברוח קדושה ... יטהר מכול עוונותו וברוח יושר וענוה תכופר חטתו "und durch einen heiligen Geist ... wird er gereinigt werden von allen seinen Vergehen und durch einen Geist der Rechtschaffenheit und Demut wird seine Sünde gesühnt werden" 1QS 3,78; qb. Jes 6,7 pl. עוונך וחטאותיך 1QIsaa 6,1 für 𝔐 sg. עֲוֺנֶךָ וְחַטָּאתְךָ

     3. : 1QHa 14,9 (Suk. 6,6) לשבי פשע ועוזבי חטאה "für die, die sich von Verbrechen abwenden und für diejenigen, die Sünde verlassen"; ולבבי כדונג ימס על פשע וחטאה "und mein Herz zerschmilzt wie Wachs wegen Verbrechen und Sünde" 22,33 (Suk. frg. 4,14); פשעינ[ו] ות[ט]הרנו מחטתנו למענכה "... unsere Verbrechen und du hast uns gereinigt von unserer Sünde um deinetwillen" 4Q504 frg. 1-2R vi,23 (vgl. Ps 51,4; Prov 20,9)

     4. : s. A.I.3.a u. B.II.2


     1. : 1QS 11,1415 יטהרני מנדת אנוש וחטאת בני אדם "er reinigt mich von der Unreinheit des Menschen und der Sünde der Menschensöhne" (par. 4Q264 frg. 1,2); בחטאת בני אדם "durch die Sünde der Menschensöhne" 4Q181 frg. 1,1 (i.u.K.)

     2. : 11Q5 24,11 חטאת נעורי הרחק ממני ופשעי אל יזכרו לי "die Sünde meiner Jugendzeit entferne von mir und nicht möge meiner Vergehen gedacht werden im Hinblick auf mich"

   1. : Zit. Jes 40,2 נרצה עוונה כיא לקחה מיד •••• כפלים בכול חטותיהא "abgetragen ist ihre (scil. Jerusalems) Schuld, denn sie hat das Doppelte aus der Hand Jhwhs für alle ihre Sünden empfangen" 4Q176 frg. 1-2 i,6; ומים לוא ]שתיתי על כ[ו]ל חטאותיכם "und Wasser habe ich nicht getrunken wegen all eurer Sünden" 4Q364 frg. 26b i,11 (vgl. Dtn 9,18); ]שבע על חטאותיכם "siebenfach wegen eurer Sünden" 4Q365 frg. 25a-c,5 (vgl. Lev 26,21 u. frg. 25a-c,13, vgl. Lev 26,28); תפלה עלחטאתינו "Gebet wegen unserer Sünden" 4Q378 frg. 6 i,4 (i.u.K.); wahrsch. ושב אפו ועבר על חטאותכה "dann lässt sein Zorn ab und er geht vorüber an deinen Sünden" 4Q417 frg. 2 i,15 (L. unsich.); פ]שעינו י־[ -- ]חטאותינו "unsere Verbrechen ... unsere Sünden" (L.u.; i.u.K.) 4Q179 frg. 1 i,15


   1. : כאשר השמו בראישונה את מקד[ש י]שראל בחטאתמה "wie sie früher das Heiligtum Israels verwüstet haben wegen ihrer Schuld" 4Q174 frg. 1-2 i,56; כיא כפר מושה בעד חטאתם "denn Mose hat Sühne gewirkt für ihre Schuld" 4Q504 frg. 1-2R ii,910 (vgl. Ex 32,30); אל תשפטני כחטאתי "richte mich nicht entsprechend meiner Sünde" 11Q5 24,7 (od. zu A.I.1); והיה בכה לחטאה ... לוא יהיה בכה חטאה "und es (scil. das Gelübde) wird zur Sünde an dir sein ... an dir wird keine Sünde sein" 11QTa 53,12 (vgl. Dtn 23,2223; 𝔐 stattdessen חטא‎ II)


    1. : 51,1415 ומטמא הבית בעוון החטאה "und es (scil. das Bestechungsgeschenk) verunreinigt das Haus mit schuldhaftem Vergehen" (i. Zusatz zu Dtn 16,19)

    2. : als menschl. Selbstbeschreibung 1QHa 9,24 (Suk. 1,22) ומקור הנדה כור העוון ומבנה החטאה "und Quelle der Unreinheit, Schmelzofen des Vergehens und sündhaftes Gebilde"

  1. : 4Q513 frg. 22,2 ]חטת ו/יא[