Versionen

1QIsaa

©

Copyright


1
1חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם ביומי עוזיה
 • (3Q4 frg. 1,1) חזון ישעיה בן א[מוץ אשר חזה על יהודה וירושלם בימי עזיה]
 • (4Q55 frg. 1,1) [חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירוש]ל֯ם [בימי עזיהו
 • (4Q56 frg. 1,1) [חזון י]ש֯ע֯י֯[ה בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם בימי עזיהו
 • (4Q63 frg. 1,1) חזון [ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלם] (4Q63 frg. 1,2) בימי עז֯י֯[הו
 • (Jes 1,1) חֲזוֹן֙ יְשַֽׁעְיָ֣הוּ בֶן־ אָמ֔וֹץ אֲשֶׁ֣ר חָזָ֔ה עַל־ יְהוּדָ֖ה וִירוּשָׁלָ֑͏ִם בִּימֵ֨י עֻזִּיָּ֧הוּ
2יותם אחז יחזקיה מלכי יהודה שמעו שמים והאזיני הארץ
 • (3Q4 frg. 1,2) ויותם אחז ו֯י֯[חזקיה מלכי יהודה --]
 • (4Q55 frg. 1,1) יותם אחז יחזקיהו] (4Q55 frg. 1,2) [מלכי יהודה שמעו שמים והאזיני ארץ
 • (4Q56 frg. 1,1) יותם אחז יחזקיהו] (4Q56 frg. 1,2) [מלכ]י֯ יהודה ש[מעו שמים והאזיני ארץ
 • (4Q63 frg. 1,2) יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה שמעו] (4Q63 frg. 1,3) שמים והזי֯[ני ארץ
 • (Jes 1,1) יוֹתָ֛ם אָחָ֥ז יְחִזְקִיָּ֖הוּ מַלְכֵ֥י יְהוּדָֽה׃ (Jes 1,2) שִׁמְע֤וּ שָׁמַ֙יִם֙ וְהַאֲזִ֣ינִי אֶ֔רֶץ
3כיא יהוה דבר בנים גדלתי ורוממת[י] והמה פשעו בי ידע שור קוניהו
 • (4Q55 frg. 1,2) כי יהוה ד]בר בנים גדלת[י ורוממתי והם] (4Q55 frg. 1,3) [פשעו בי ידע שור קנהו
 • (4Q56 frg. 1,2) כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי והם] (4Q56 frg. 1,3) [פ]ש֯עו בי ידע[ שור קנהו
 • (4Q63 frg. 1,3) כי יהוה דבר בנים גדלתי ורוממתי] (4Q63 frg. 1,4) והמה פשע[ו בי ידע שור קנהו
 • (Jes 1,2) כִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּ֑ר בָּנִים֙ גִּדַּ֣לְתִּי וְרוֹמַ֔מְתִּי וְהֵ֖ם פָּ֥שְׁעוּ בִֽי׃ (Jes 1,3) יָדַ֥ע שׁוֹר֙ קֹנֵ֔הוּ
4וחמור אבוס בעליו ישראל לוא ידע ועמי לוא ה֯ת֯[ב]ו֯נן הוי גוי חוטה
 • (4Q55 frg. 1,3) וחמור אבוס בעליו ישראל לא ]ידע עמי לא [התבונן]
 • (4Q56 frg. 1,3) וחמור אבוס בעליו ישראל לא ידע עמי לא התבונן הוי גוי] (4Q56 frg. 1,4) [חט]א
 • (4Q63 frg. 1,4) וחמור אבוס בעליו] (4Q63 frg. 1,5) וישראל לא י֯[דע עמי לא התבונן הוי גוי חטא
 • (Jes 1,3) וַחֲמ֖וֹר אֵב֣וּס בְּעָלָ֑יו יִשְׂרָאֵל֙ לֹ֣א יָדַ֔ע עַמִּ֖י לֹ֥א הִתְבּוֹנָֽן׃ (Jes 1,4) ה֣וֹי ׀ גּ֣וֹי חֹטֵ֗א
5עמ כבד עוון זרע מרעים בנים משחיתים עזבו את יהו֯ה נאצו את
 • (4Q56 frg. 1,4) עם כבד[ עון] זרע מר[עים בנים משחיתים עזבו את יהוה נאצו את
 • (4Q63 frg. 1,5) עם כבד] (4Q63 frg. 1,6) [עון זר]ע מרעים[ בנים משחיתים עזבו את יהוה נאצו] (4Q63 frg. 1,7) [את
 • (Jes 1,4) עַ֚ם כֶּ֣בֶד עָוֺ֔ן זֶ֣רַע מְרֵעִ֔ים בָּנִ֖ים מַשְׁחִיתִ֑ים עָזְב֣וּ אֶת־ יְהוָ֗ה נִֽאֲצ֛וּ אֶת־
6קדוש ישראל נזרו אחור על מה תכו עוד֯ תוסיפו סרה כול ראוש לחולי
7וכול לבב דוה מכפ רגל ועד רואש אין בו מתם פצע וחבורה ומכה טריה
 • (4Q56 frg. 1,5) וכל לבב דוי מכף רגל ועד ראש אין בו מתם פצע] (4Q56 frg. 1,6) [ו]חבר[ה] ו֯מ֯[כה טריה
 • (4Q63 frg. 1,8) וכל לבב דוי מכף רגל ועד ראש] (4Q63 frg. 1,9) [אין בו מ]ת֯ם֯ פ֯צ֯ע[ וחבורה ומכה טריה
 • (Mur. 3 frg. 1,3) וכל לבב דוי מכף רגל ועד] (Mur. 3 frg. 1,4) ראש֯ [א]י֯ן ב֯[ו מתם פצע וחבורה ומכה] (Mur. 3 frg. 1,5) טרי[ה]
 • (Jes 1,5) וְכָל־ לֵבָ֖ב דַּוָּֽי׃ (Jes 1,6) מִכַּף־ רֶ֤גֶל וְעַד־ רֹאשׁ֙ אֵֽין־ בּ֣וֹ מְתֹ֔ם פֶּ֥צַע וְחַבּוּרָ֖ה וּמַכָּ֣ה טְרִיָּ֑ה
8לוא זרו ולוא חובשו ולוא רככה בשםן ארצכם שממה עריכם שרופות
 • (4Q458 frg. 1,5) ]שרופות (]שריפות
 • (4Q56 frg. 1,6) לא זרו ולא חבשו ולא רככה בשמן -- ]
 • (4Q63 frg. 1,9) לא זרו ולא חבשו]
 • (Mur. 3 frg. 1,5) לא ז֯[רו ולא חבשו ולא רככה] (Mur. 3 frg. 1,6) בשמ֯ן ארצ[כם שממה עריכם שרפות]
 • (Jes 1,6) לֹא־ זֹ֙רוּ֙ וְלֹ֣א חֻבָּ֔שׁוּ וְלֹ֥א רֻכְּכָ֖ה בַּשָּֽׁמֶן׃ (Jes 1,7) אַרְצְכֶ֣ם שְׁמָמָ֔ה עָרֵיכֶ֖ם שְׂרֻפ֣וֹת
9אש אדמתכם לנגדכם זרים אוכלים אותה ושממו עליה כמאפכת זר֯ים
 • (4Q458 frg. 1,5) אש [--]
 • (Mur. 3 frg. 1,7) אש אדמתכם [לנגד]כ֯ם֯ [זרים אכלים אתה] (Mur. 3 frg. 1,8) ושממה כמהפכת ז֯ר֯[ים
 • (Jes 1,7) אֵ֑שׁ אַדְמַתְכֶ֗ם לְנֶגְדְּכֶם֙ זָרִים֙ אֹכְלִ֣ים אֹתָ֔הּ וּשְׁמָמָ֖ה כְּמַהְפֵּכַ֥ת זָרִֽים׃
10ונתרת בת ציון כסוכה בכרם וכמלונה במקשה כעיר נצורה לולי יהוה
 • (Mur. 3 frg. 1,8) ונותרה בת ציון] (Mur. 3 frg. 1,9) כסכה בכרם כ֯[מלונה במקשה כעיר] (Mur. 3 frg. 1,10) נצ[ורה לולי יהוה
 • (Jes 1,8) וְנוֹתְרָ֥ה בַת־ צִיּ֖וֹן כְּסֻכָּ֣ה בְכָ֑רֶם כִּמְלוּנָ֥ה בְמִקְשָׁ֖ה כְּעִ֥יר נְצוּרָֽה׃ (Jes 1,9) לוּלֵי֙ יְהוָ֣ה
11צבאות הותיר לנו שריד כמעט כסודם היינו לעומרה דמינו
 • (Mur. 3 frg. 1,10) צבאות -- ]
 • (Jes 1,9) צְבָא֔וֹת הוֹתִ֥יר לָ֛נוּ שָׂרִ֖יד כִּמְעָ֑ט כִּסְדֹ֣ם הָיִ֔ינוּ לַעֲמֹרָ֖ה דָּמִֽינוּ׃ ס
12שמעו ד֯ב֯ר֯ יהוה קציני סודם ואזינו תור֯ת אלוהינו עמ עומרה ל֯מה לי
 • (4Q60 frg. 1-2,1) [שמעו דבר יהוה קציני סדם ]הא[זינו תורת אלהינו עם] (4Q60 frg. 1-2,2) [עמרה למה לי
 • (Mur. 3 frg. 1,13) למה לי
 • (Jes 1,10) שִׁמְע֥וּ דְבַר־ יְהוָ֖ה קְצִינֵ֣י סְדֹ֑ם הַאֲזִ֛ינוּ תּוֹרַ֥ת אֱלֹהֵ֖ינוּ עַ֥ם עֲמֹרָֽה׃ (Jes 1,11) לָמָּה־ לִּ֤י
13רוב זבחיכם יואמר יהוה שבעתי עולות אילים וחלב מריאים ודמ
14פרים וכבשים ועתודים לוא חפצתי כיא תבאו לראות פני מי בקש זואת
 • (4Q60 frg. 1-2,3) פרים וכ]ב֯שים ועתו֯[דים לא ]ח֯פ[צתי כי תבאו לראות פני מי] (4Q60 frg. 1-2,4) [בקש זא]ת
 • (Mur. 3 frg. 1,15) פרים וכבשים ועתודים] (Mur. 3 frg. 1,16) לא [חפצתי כי תבאו לראות פני מי בקש] (Mur. 3 frg. 1,17) זאת
 • (Jes 1,11) פָּרִ֧ים וּכְבָשִׂ֛ים וְעַתּוּדִ֖ים לֹ֥א חָפָֽצְתִּי׃ (Jes 1,12) כִּ֣י תָבֹ֔אוּ לֵרָא֖וֹת פָּנָ֑י מִי־ בִקֵּ֥שׁ זֹ֛את
15מ֯ידכם לרמוס חצרי לוא תוסיפו להביא מנחת שוא קטרת תועבה היא
 • (4Q60 frg. 1-2,4) מידכ֯ם רמס חצרי לא תו֯[סיפו הביא מנחת שוא] (4Q60 frg. 1-2,5) [קטרת תועב]ה היא
 • (Mur. 3 frg. 1,17) [מידכם רמס חצרי לא תוסיפו] (Mur. 3 frg. 1,18) הביא [מנחת שוא קטרת תועבה היא]
 • (Jes 1,12) מִיֶּדְכֶ֖ם רְמֹ֥ס חֲצֵרָֽי׃ (Jes 1,13) לֹ֣א תוֹסִ֗יפוּ הָבִיא֙ מִנְחַת־ שָׁ֔וְא קְטֹ֧רֶת תּוֹעֵבָ֛ה הִ֖יא
16לי חודש ושבת קרא מקרא לוא אוכל און ועצרתה חודשיכם ומועדיכם
 • (4Q60 frg. 1-2,5) [לי חדש ]ו֯שבת קר֯[א מקרא לא אוכל און ועצרה חדשיכם] (4Q60 frg. 1-2,6) [ומו]עדיכם
 • (Mur. 3 frg. 1,19) לי ח[דש ושבת קרא מקרא לא אוכל] (Mur. 3 frg. 1,20) און֯ [ועצרה חדשיכם ומועדיכם
 • (Jes 1,13) לִ֑י חֹ֤דֶשׁ וְשַׁבָּת֙ קְרֹ֣א מִקְרָ֔א לֹא־ אוּכַ֥ל אָ֖וֶן וַעֲצָרָֽה׃ (Jes 1,14) חָדְשֵׁיכֶ֤ם וּמוֹעֲדֵיכֶם֙
17שנאה נפשי היו עלי לטרח נלאיתי נשוא ובפרשכם כפיכם אעלים עיני
 • (4Q60 frg. 1-2,6) שנאה נפשי [היו עלי לטרח נלאיתי נשא ובפרשכם] (4Q60 frg. 1-2,7) [כפיכ]ם אעלים עיני
 • (Mur. 3 frg. 1,20) שנאה] (Mur. 3 frg. 1,21) נפש֯[י היו עלי לטרח נלאיתי נשא]
 • (Jes 1,14) שָׂנְאָ֣ה נַפְשִׁ֔י הָי֥וּ עָלַ֖י לָטֹ֑רַח נִלְאֵ֖יתִי נְשֹֽׂא׃ (Jes 1,15) וּבְפָרִשְׂכֶ֣ם כַּפֵּיכֶ֗ם אַעְלִ֤ים עֵינַי֙
18מכם גמ כי הרבו תפלה אינני שומע ידיכמה דמים מלאו אצבעותיכם
 • (4Q60 frg. 1-2,7) מכם ג֯[ם כי תרבו תפלה אינני שמע] (4Q60 frg. 1-2,8) י֯דיכם דמים מלאו
 • (Jes 1,15) מִכֶּ֔ם גַּ֛ם כִּֽי־ תַרְבּ֥וּ תְפִלָּ֖ה אֵינֶ֣נִּי שֹׁמֵ֑עַ יְדֵיכֶ֖ם דָּמִ֥ים מָלֵֽאוּ׃
19בעאון רחצו והזכו והסירו רוע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע למדו
 • (4Q60 frg. 1-2,8) רחצו הזכ[ו הסירו רע מעלליכם מנגד עיני חדלו הרע]
 • (Jes 1,16) רַחֲצוּ֙ הִזַּכּ֔וּ הָסִ֛ירוּ רֹ֥עַ מַעַלְלֵיכֶ֖ם מִנֶּ֣גֶד עֵינָ֑י חִדְל֖וּ הָרֵֽעַ׃ (Jes 1,17) לִמְד֥וּ
20היטיב דרושו משפט אשרו חמוץ שפטו יאתום ריבו אלמנה
 • (Jes 1,17) הֵיטֵ֛ב דִּרְשׁ֥וּ מִשְׁפָּ֖ט אַשְּׁר֣וּ חָמ֑וֹץ שִׁפְט֣וּ יָת֔וֹם רִ֖יבוּ אַלְמָנָֽה׃ ס
21לכו נ[א] ונוכחה יואמר יהוה אמ יהיו חטאיכם כשני כשלג ילבינו
 • (4Q60 frg. 3-6,2) [לכו נא ונו]כח יאמר יה֯[וה אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג] (4Q60 frg. 3-6,3) [ילבינו
 • (Jes 1,18) לְכוּ־ נָ֛א וְנִוָּֽכְחָ֖ה יֹאמַ֣ר יְהוָ֑ה אִם־ יִֽהְי֨וּ חֲטָאֵיכֶ֤ם כַּשָּׁנִים֙ כַּשֶּׁ֣לֶג יַלְבִּ֔ינוּ
22אמ ידומו כתולעת כצמר יהיו אמ תאבו ושמעתם טוב ה֯ארץ֯[ תאכ]ל[ו]
 • (4Q60 frg. 3-6,3) אם יא]דמו כתולעת[ כצמר יהיו אם תאבו] (4Q60 frg. 3-6,4) [ושמעתם טוב ]ה֯ארצ תאכלו
 • (Jes 1,18) אִם־ יַאְדִּ֥ימוּ כַתּוֹלָ֖ע כַּצֶּ֥מֶר יִהְיֽוּ׃ (Jes 1,19) אִם־ תֹּאב֖וּ וּשְׁמַעְתֶּ֑ם ט֥וּב הָאָ֖רֶץ תֹּאכֵֽלוּ׃
23ו֯אמ תמאנו ומריתם בחרב תאכלו כיא פי יהוה דבר
 • (4Q60 frg. 3-6,4) אם ת֯[מאנו ומריתם] (4Q60 frg. 3-6,5) [חרב תאכלו כי פי יהוה ]ד֯בר
 • (Jes 1,20) וְאִם־ תְּמָאֲנ֖וּ וּמְרִיתֶ֑ם חֶ֣רֶב תְּאֻכְּל֔וּ כִּ֛י פִּ֥י יְהוָ֖ה דִּבֵּֽר׃ ס
24היכה הייתה לזונה קר֯יה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין[ בה ועתה]
 • (4Q60 frg. 3-6,6) [איכה הי]תה לזנה[ קריה נאמנה מלאתי משפט צדק ילין] (4Q60 frg. 3-6,7) [בה ועתה
 • (Jes 1,21) אֵיכָה֙ הָיְתָ֣ה לְזוֹנָ֔ה קִרְיָ֖ה נֶאֱמָנָ֑ה מְלֵאֲתִ֣י מִשְׁפָּ֗ט צֶ֛דֶק יָלִ֥ין בָּ֖הּ וְעַתָּ֥ה
25מרצחים כספך היו לסוגים סבאך מהול במים שריכי ס[וררים וחברי]
 • (4Q60 frg. 3-6,7) מרצחים] כספך [היה לסיגים סבאך מהול במים שריך] (4Q60 frg. 3-6,8) [סוררים וחברי
 • (Jes 1,21) מְרַצְּחִֽים׃ (Jes 1,22) כַּסְפֵּ֖ךְ הָיָ֣ה לְסִיגִ֑ים סָבְאֵ֖ךְ מָה֥וּל בַּמָּֽיִם׃ (Jes 1,23) שָׂרַ֣יִךְ סוֹרְרִ֗ים וְחַבְרֵי֙
26גנבים כולם אוהבי שוחד רודפי שלמונים יאתום לוא ישפ[טו וריב]
 • (4Q60 frg. 3-6,8) גנבים כלו אהב שחד ורדף שלמנים יתום לא ישפטו וריב]
 • (Jes 1,23) גַּנָּבִ֔ים כֻּלּוֹ֙ אֹהֵ֣ב שֹׁ֔חַד וְרֹדֵ֖ף שַׁלְמֹנִ֑ים יָתוֹם֙ לֹ֣א יִשְׁפֹּ֔טוּ וְרִ֥יב
27אלמנה לוא יבוא אליהם לכן נאום האדון יהוה צבאות [אביר ישראל]
 • (4Q60 frg. 3-6,9) [אלמ]נה לא יבוא֯[ אליהם לכן נאם האדון יהוה צבאות אביר ישראל
 • (Jes 1,23) אַלְמָנָ֖ה לֹֽא־ יָב֥וֹא אֲלֵיהֶֽם׃ פ (Jes 1,24) לָכֵ֗ן נְאֻ֤ם הָֽאָדוֹן֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת אֲבִ֖יר יִשְׂרָאֵ֑ל
28הוה אנחם מצריו ואנקם (ואנקםה) מהאיבו (מאיבו) והשיב ידי עליך ואצ֯[רף כבר]
 • (4Q60 frg. 3-6,9) הוי] (4Q60 frg. 3-6,10) [אנח]ם֯ מצרי וא֯[נקם ]○○[ מאויבי ואשיבה ידי עליך ואצרף כבר
 • (Jes 1,24) ה֚וֹי אֶנָּחֵ֣ם מִצָּרַ֔י וְאִנָּקְמָ֖ה מֵאוֹיְבָֽי׃ (Jes 1,25) וְאָשִׁ֤יבָה יָדִי֙ עָלַ֔יִךְ וְאֶצְרֹ֥ף כַּבֹּ֖ר
29סוגיך ואסיר כול בדיליך ואשיבה שופטיך כבראישונה[ ויעציך]
 • (4Q60 frg. 3-6,10) סיגיך] (4Q60 frg. 3-6,11) [וא]סיר כל[ בדיליך וא]שיב שפ[טיך כבראשנה ויעציך
 • (Jes 1,25) סִיגָ֑יִךְ וְאָסִ֖ירָה כָּל־ בְּדִילָֽיִךְ׃ (Jes 1,26) וְאָשִׁ֤יבָה שֹׁפְטַ֙יִךְ֙ כְּבָרִ֣אשֹׁנָ֔ה וְיֹעֲצַ֖יִךְ
2
1כבתחלה אחרי כן יקראו לך עיר הצדק קריה נאמנה ציון במשפט
 • (4Q60 frg. 3-6,11) כבתחלה] (4Q60 frg. 3-6,12) [אח]רי כן יק[רא לך ]ע֯י֯[ר ]ה֯צדק֯[ קריה נאמנה ציון במשפט]
 • (Jes 1,26) כְּבַתְּחִלָּ֑ה אַחֲרֵי־ כֵ֗ן יִקָּ֤רֵא לָךְ֙ עִ֣יר הַצֶּ֔דֶק קִרְיָ֖ה נֶאֱמָנָֽה׃ (Jes 1,27) צִיּ֖וֹן בְּמִשְׁפָּ֣ט
2תפדה ושביה בצדקה ושבר פושעים וחטאים יחדו ועוזבי
 • (4Q60 frg. 3-6,13) [תפדה ]ו֯שביה וש[ב]י֯ה בצדקה[ ושבר פשעים וחטאים יחדו] (4Q60 frg. 3-6,14) [ועזבי
 • (Jes 1,27) תִּפָּדֶ֑ה וְשָׁבֶ֖יהָ בִּצְדָקָֽה׃ (Jes 1,28) וְשֶׁ֧בֶר פֹּשְׁעִ֛ים וְחַטָּאִ֖ים יַחְדָּ֑ו וְעֹזְבֵ֥י
3יהוה יכלו כיא יבושו מאלים אשר חמדתם ותחפורו מהגנות
 • (4Q60 frg. 3-6,14) יהו]ה יכלו כי[ יב]שו מא[ילים אשר חמדתם ותחפרו] (4Q60 frg. 3-6,15) [מ]ה֯גנות
 • (Jes 1,28) יְהוָ֖ה יִכְלֽוּ׃ (Jes 1,29) כִּ֣י יֵבֹ֔שׁוּ מֵאֵילִ֖ים אֲשֶׁ֣ר חֲמַדְתֶּ֑ם וְתַ֨חְפְּר֔וּ מֵהַגַּנּ֖וֹת
4אשר בחרתם כי תהיו כאלה נובלת עלה וכגנה אשר אין מימ לה
 • (4Q60 frg. 3-6,15) אשר ב֯[חרת]ם כי תהיו֯[ כאלה נבלת עלה וכגנה] (4Q60 frg. 3-6,16) [א]שר מי֯ם֯[ אין לה
 • (Jes 1,29) אֲשֶׁ֥ר בְּחַרְתֶּֽם׃ (Jes 1,30) כִּ֣י תִֽהְי֔וּ כְּאֵלָ֖ה נֹבֶ֣לֶת עָלֶ֑הָ וּֽכְגַנָּ֔ה אֲשֶׁר־ מַ֖יִם אֵ֥ין לָֽהּ׃
5והיה החסנכם לנעורת ופעלכם לניצוץ ובערו שניהם יחדו
 • (4Q60 frg. 3-6,16) והיה ה]חס[ן ]ל[נערת ופעלו לניצוץ ובערו שניהם] (4Q60 frg. 3-6,17) י֯חדו֯[
 • (Jes 1,31) וְהָיָ֤ה הֶחָסֹן֙ לִנְעֹ֔רֶת וּפֹעֲל֖וֹ לְנִיצ֑וֹץ וּבָעֲר֧וּ שְׁנֵיהֶ֛ם יַחְדָּ֖ו
6ואין מכבה
7הדבר אשר חזה ישעיה בן אמוץ על יהודה וירושלים והיה
8באחרית הימים נכון יהיה הר בית יהוה בראש הרים ונשא
 • (4Q59 frg. 1,1) באחרית הימים נכון הר בית יהוה בראש ההרים ונשא ה[וא]
 • (4Q60 frg. 3-6,18) באחרית] (4Q60 frg. 3-6,19) [הימים נכון י]היה הר[ בית יהוה בראש ההרים ונשא]
 • (4Q82 frg. 94 ii,10) באח[רית הימים יהיה הר בית יהוה נכון בראש ההרים] (4Q82 frg. 94 ii,11) ונשא הו֯[א
 • (Mur. 88 13,18) [ב]א֯חרית֯ ה֯[י]מ֯י֯ם֯ י֯ה֯[יה הר בית יהוה נכון בראש] (Mur. 88 13,19) [ההרים ונשא הוא
 • (Jes 2,2) בְּאַחֲרִ֣ית הַיָּמִ֗ים נָכ֨וֹן יִֽהְיֶ֜ה הַ֤ר בֵּית־ יְהוָה֙ בְּרֹ֣אשׁ הֶהָרִ֔ים וְנִשָּׂ֖א
 • (Mi 4,1) בְּאַחֲרִ֣ית הַיָּמִ֗ים יִ֠הְיֶה הַ֣ר בֵּית־ יְהוָ֤ה נָכוֹן֙ בְּרֹ֣אשׁ הֶהָרִ֔ים וְנִשָּׂ֥א ה֖וּא
9מגבעות ונהרו עלוהי כול הגואים והלכו עמים רבים ואמרו
 • (4Q59 frg. 1,2) מגבעות ונהרו אליו כל הגוים והלכו עמים רבים ואמרו
 • (4Q60 frg. 3-6,20) [מגבעות ונהרו ]אליו כל ה֯[גוים והלכו עמים רבים ואמרו
 • (4Q82 frg. 94 ii,11) מגבעות ונהרו עליו עמים והלכו גוים רבים ואמרו
 • (Mur. 88 13,19) מ]ג֯ב֯עות֯ ו֯נ֯[הרו עליו עמים והלכו] (Mur. 88 13,20) [גוים רבים ואמרו]
 • (Jes 2,2) מִגְּבָע֑וֹת וְנָהֲר֥וּ אֵלָ֖יו כָּל־ הַגּוֹיִֽם׃ (Jes 2,3) וְֽהָלְכ֞וּ עַמִּ֣ים רַבִּ֗ים וְאָמְרוּ֙
 • (Mi 4,1) מִגְּבָע֑וֹת וְנָהֲר֥וּ עָלָ֖יו עַמִּֽים׃ (Mi 4,2) וְֽהָלְכ֞וּ גּוֹיִ֣ם רַבִּ֗ים וְאָֽמְרוּ֙
10לכו ונעלה אל בית אלוהי יעקוב וירונו מדרכיו ונאלכה באורחתיו
 • (4Q56 frg. 2,1) [ונלכה בארחתיו
 • (4Q59 frg. 1,2) לכו ונעלה אל הר[ יהוה] (4Q59 frg. 1,3) ואל בית אלהי יעקוב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו
 • (4Q60 frg. 3-6,20) לכו] (4Q60 frg. 3-6,21) [ונעלה אל הר יהוה ]א֯ל בי֯[ת אלהי יעקב וירנו מדרכיו ונלכה]
 • (4Q82 frg. 94 ii,11) לכו] (4Q82 frg. 94 ii,12) [ונע]ל[ה אל הר יהוה ואל בית אלהי יעקב ויורנו מדרכיו ונלכה בארחתיו]
 • (Mur. 88 13,20) לכו ונעלה אל֯[ הר יהוה ואל בית אלהי] (Mur. 88 13,21) [יעקב ויורנו מדרכיו] ונלכה [בארח]ת[יו
 • (Jes 2,3) לְכ֣וּ ׀ וְנַעֲלֶ֣ה אֶל־ הַר־ יְהוָ֗ה אֶל־ בֵּית֙ אֱלֹהֵ֣י יַעֲקֹ֔ב וְיֹרֵ֙נוּ֙ מִדְּרָכָ֔יו וְנֵלְכָ֖ה בְּאֹרְחֹתָ֑יו
 • (Mi 4,2) לְכ֣וּ ׀ וְנַעֲלֶ֣ה אֶל־ הַר־ יְהוָ֗ה וְאֶל־ בֵּית֙ אֱלֹהֵ֣י יַעֲקֹ֔ב וְיוֹרֵ֙נוּ֙ מִדְּרָכָ֔יו וְנֵלְכָ֖ה בְּאֹֽרְחֹתָ֑יו
11כיא מציון תצא תורה ודבר יהוה מירושלים ושפט בין הגואים וה
 • (4Q56 frg. 2,1) כי מציון תצא תורה ]ו֯ד֯בר֯ יהוה מי֯ר֯ו֯[שלם ושפט בין הגוים
 • (4Q59 frg. 1,3) כי מציון תצא תו֯[רה] (4Q59 frg. 1,4) ודבר [יהוה] מ֯י֯ר֯ו֯שלים ושפט בין הגוים
 • (Mur. 88 13,21) כי מציון תצא תורה ודבר יהוה] (Mur. 88 13,22) מירושלם ושפ֯ט בי[ן עמים רבים
 • (Jes 2,3) כִּ֤י מִצִיּוֹן֙ תֵּצֵ֣א תוֹרָ֔ה וּדְבַר־ יְהוָ֖ה מִירוּשָׁלָֽ͏ִם׃ (Jes 2,4) וְשָׁפַט֙ בֵּ֣ין הַגּוֹיִ֔ם
 • (Mi 4,2) כִּ֤י מִצִיּוֹן֙ תֵּצֵ֣א תוֹרָ֔ה וּדְבַר־ יְהוָ֖ה מִירוּשָׁלָֽ͏ִם׃ (Mi 4,3) וְשָׁפַ֗ט בֵּ֚ין עַמִּ֣ים רַבִּ֔ים
12והוכיח בין לעמים רבים וכתתו את חרבותם לאתים וחניתותיהמ
 • (4Q56 frg. 2,1) והוכיח] (4Q56 frg. 2,2) [לעמים רבים וכתתו חרב]ת֯ם לאתים וחניתתם֯[
 • (4Q59 frg. 1,4) והוכיח לעמים רבים וכתתו ח֯[רבותם]
 • (Mur. 88 13,22) והוכיח לגוים עצמים] (Mur. 88 13,23) עד רח[ו]ק [וכתתו] חרב[תיהם לאתים וחניתתיהם
 • (Jes 2,4) וְהוֹכִ֖יחַ לְעַמִּ֣ים רַבִּ֑ים וְכִתְּת֨וּ חַרְבוֹתָ֜ם לְאִתִּ֗ים וַחֲנִיתֽוֹתֵיהֶם֙
 • (Mi 4,3) וְהוֹכִ֛יחַ לְגוֹיִ֥ם עֲצֻמִ֖ים עַד־ רָח֑וֹק וְכִתְּת֨וּ חַרְבֹתֵיהֶ֜ם לְאִתִּ֗ים וַחֲנִיתֹֽתֵיהֶם֙
13למזמרות ולוא ישא גוי אל גוי חרב ולוא ילמדו עוד מלחמה
 • (4Q56 frg. 2,2) ]ל֯[מזמרת לא ישא גוי אל גוי חרב] (4Q56 frg. 2,3) [ולא ילמדו עוד מ]לחמה
 • (Mur. 88 13,23) למזמרות לא] (Mur. 88 13,24) יש֯[או גוי ]אל גוי חרב[ ולא ילמדון עוד מלחמה וישבו]
 • (Jes 2,4) לְמַזְמֵר֔וֹת לֹא־ יִשָּׂ֨א ג֤וֹי אֶל־ גּוֹי֙ חֶ֔רֶב וְלֹא־ יִלְמְד֥וּ ע֖וֹד מִלְחָמָֽה׃ פ
 • (Mi 4,3) לְמַזְמֵר֔וֹת לֹֽא־ יִשְׂא֞וּ גּ֤וֹי אֶל־ גּוֹי֙ חֶ֔רֶב וְלֹא־ יִלְמְד֥וּן ע֖וֹד מִלְחָמָֽה׃
14בית יעקוב לכו ונלכה באור יהוה כיא נטשתה עמך בית יעקוב
 • (4Q56 frg. 2,3) [בית יעקב לכו] (4Q56 frg. 2,4) [ונלכה באור יהוה כ]י֯ נ֯ט֯ש֯ת עמך בית יעקב
 • (Jes 2,5) בֵּ֖ית יַעֲקֹ֑ב לְכ֥וּ וְנֵלְכָ֖ה בְּא֥וֹר יְהוָֽה׃ (Jes 2,6) כִּ֣י נָטַ֗שְׁתָּה עַמְּךָ֙ בֵּ֣ית יַעֲקֹ֔ב
15כיא מלאו מקדם ועוננים כפלשתים ובילדי נכריאים ישפיקו
 • (4Q56 frg. 2,4) כי מלאו֯ מ֯[קדם ועננים] (4Q56 frg. 2,5) [כפלשתים ובילדי נכר]ים יספקו
 • (Jes 2,6) כִּ֤י מָלְאוּ֙ מִקֶּ֔דֶם וְעֹֽנְנִ֖ים כַּפְּלִשְׁתִּ֑ים וּבְיַלְדֵ֥י נָכְרִ֖ים יַשְׂפִּֽיקוּ׃
16ותמלא ארצו כספ וזהב ואין קץ לאוצרותיו ותמלא ארצו סוסים
 • (4Q55 frg. 2-3,1) [ארצו סוסים
 • (4Q56 frg. 2,5) ותמלא ארצו כסף וזהב֯[ ואין קצה לאצרתיו] (4Q56 frg. 2,6) [ותמלא ארצו סוס]י֯ם
 • (Jes 2,7) וַתִּמָּלֵ֤א אַרְצוֹ֙ כֶּ֣סֶף וְזָהָ֔ב וְאֵ֥ין קֵ֖צֶה לְאֹצְרֹתָ֑יו וַתִּמָּלֵ֤א אַרְצוֹ֙ סוּסִ֔ים
17ואין קץ למרכבותיו ותמלא ארצו אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר
 • (4Q55 frg. 2-3,1) ואין] קצה למרכבתיו ותמלא ארצ[ו אלילים] למעשה[ ידיו ישתחוו לאשר]
 • (4Q56 frg. 2,6) ואי֯ן קץ למרכבתיו ותמלא אר֯[צו אלילים למעשה ידיו] (4Q56 frg. 2,7) [ישתחוו לאשר
 • (Jes 2,7) וְאֵ֥ין קֵ֖צֶה לְמַרְכְּבֹתָֽיו׃ (Jes 2,8) וַתִּמָּלֵ֥א אַרְצ֖וֹ אֱלִילִ֑ים לְמַעֲשֵׂ֤ה יָדָיו֙ יִֽשְׁתַּחֲו֔וּ לַאֲשֶׁ֥ר
18לעשו אצבעותיו וישח אדם וישפל איש ועיני גבהות אדם
 • (4Q55 frg. 2-3,2) [עשו אצבעתיו וישח אד]ם֯[ וישפ]ל א֯[י]ש
 • (4Q56 frg. 2,7) ע]שו אצבעתיו וישח אדם וישפל איש (4Q56 frg. 2,8) עי֯ני גבה֯[ות אדם
 • (Jes 2,8) עָשׂ֖וּ אֶצְבְּעֹתָֽיו׃ (Jes 2,9) וַיִּשַּׁ֥ח אָדָ֖ם וַיִּשְׁפַּל־ אִ֑ישׁ וְאַל־ תִּשָּׂ֖א לָהֶֽם׃ (Jes 2,11) עֵינֵ֞י גַּבְה֤וּת אָדָם֙
19תשפלנה וישח רום אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההוא
 • (4Q56 frg. 2,8) שפל] (4Q56 frg. 2,9) [ושח רום אנשים ונשגב יה]ו֯ה֯ לב֯ד֯ו֯ ב֯י֯ו֯ם ההוא
 • (Jes 2,11) שָׁפֵ֔ל וְשַׁ֖ח ר֣וּם אֲנָשִׁ֑ים וְנִשְׂגַּ֧ב יְהוָ֛ה לְבַדּ֖וֹ בַּיּ֥וֹם הַהֽוּא׃ ס
20כיא יום ליהוה צבאות על כל גאה ורם ונשא ושפל ועל כל ארזי
 • (4Q56 frg. 2,9) כי יום ליהוה] (4Q56 frg. 2,10) [צבאות על כל -- ]○[]ם ועל֯ כ֯ל֯ נ֯ש֯א֯ ו֯שפל ועל כל ארזי
 • (Jes 2,12) כִּ֣י י֞וֹם לַיהוָ֧ה צְבָא֛וֹת עַ֥ל כָּל־ גֵּאֶ֖ה וָרָ֑ם וְעַ֖ל כָּל־ נִשָּׂ֥א וְשָׁפֵֽל׃ (Jes 2,13) וְעַל֙ כָּל־ אַרְזֵ֣י
21הלבנון הרמים והנשאים ועל כל אלוני הבשן ועל כל ההרים
 • (4Q56 frg. 2,10) הלבנ֯[ון הרמים והנשאים] (4Q56 frg. 2,11) [ועל כל אלוני הבשן ועל כל הה]ר֯י֯ם
 • (Jes 2,13) הַלְּבָנ֔וֹן הָרָמִ֖ים וְהַנִּשָּׂאִ֑ים וְעַ֖ל כָּל־ אַלּוֹנֵ֥י הַבָּשָֽׁן׃ (Jes 2,14) וְעַ֖ל כָּל־ הֶהָרִ֣ים
22[הרומ]ים ועל כול הגבעות הנשאות ועל כול מגדל גבה ועל כול
 • (4Q56 frg. 2,11) הר֯מ֯י֯ם[ ו]ע֯ל כל הגבעו֯[ת הנשאות ועל כל] (4Q56 frg. 2,12) [מגדל גבה ועל כל
 • (Jes 2,14) הָרָמִ֑ים וְעַ֖ל כָּל־ הַגְּבָע֥וֹת הַנִּשָּׂאֽוֹת׃ (Jes 2,15) וְעַ֖ל כָּל־ מִגְדָּ֣ל גָּבֹ֑הַ וְעַ֖ל כָּל־
23[חומה ]בצורה ועל כול אניות תרשיש ועל כול שכיות החמדה ושח
 • (4Q56 frg. 2,12) חומה בצורה וע]ל֯[ כ]ל֯[ אניות ]תר֯ש֯[י]ש֯ ועל[ כל שכיות החמדה ]
 • (Jes 2,15) חוֹמָ֥ה בְצוּרָֽה׃ (Jes 2,16) וְעַ֖ל כָּל־ אֳנִיּ֣וֹת תַּרְשִׁ֑ישׁ וְעַ֖ל כָּל־ שְׂכִיּ֥וֹת הַחֶמְדָּֽה׃ (Jes 2,17) וְשַׁח֙
24[גבהות ]ה֯אדם ושפל רומ אנשים ונשגב יהוה לבדו ביום ההו֯א
 • (Jes 2,17) גַּבְה֣וּת הָאָדָ֔ם וְשָׁפֵ֖ל ר֣וּם אֲנָשִׁ֑ים וְנִשְׂגַּ֧ב יְהוָ֛ה לְבַדּ֖וֹ בַּיּ֥וֹם הַהֽוּא׃
25[והאלילי]ם֯ כליל יחלופו ובאו במערות צורים ובמחלות עפר מפני
 • (Jes 2,18) וְהָאֱלִילִ֖ים כָּלִ֥יל יַחֲלֹֽף׃ (Jes 2,19) וּבָ֙אוּ֙ בִּמְעָר֣וֹת צֻרִ֔ים וּבִמְחִלּ֖וֹת עָפָ֑ר מִפְּנֵ֞י
26[פחד יה]וה ומהדר גאונו בקומו לערוץ הארץ
 • (Jes 2,19) פַּ֤חַד יְהוָה֙ וּמֵהֲדַ֣ר גְּאוֹנ֔וֹ בְּקוּמ֖וֹ לַעֲרֹ֥ץ הָאָֽרֶץ׃
27[ביום ה]הוא ישליך האדם את אלילי כספו ואת אלילי זהבו אשר
 • (Jes 2,20) בַּיּ֤וֹם הַהוּא֙ יַשְׁלִ֣יךְ הָאָדָ֔ם אֵ֚ת אֱלִילֵ֣י כַסְפּ֔וֹ וְאֵ֖ת אֱלִילֵ֣י זְהָב֑וֹ אֲשֶׁ֤ר
28[עשו אצ]ב֯עותיו להשתחות לחפרפרים ולעטלפים לבוא בנקרות
 • (Jes 2,20) עָֽשׂוּ־ לוֹ֙ לְהִֽשְׁתַּחֲוֺ֔ת לַחְפֹּ֥ר פֵּר֖וֹת וְלָעֲטַלֵּפִֽים׃ (Jes 2,21) לָבוֹא֙ בְּנִקְר֣וֹת
29[הצורים וב]ס֯עפי הסלעים מפני פחד יהוה ומהדר גאונו
 • (Jes 2,21) הַצֻּרִ֔ים וּבִסְעִפֵ֖י הַסְּלָעִ֑ים מִפְּנֵ֞י פַּ֤חַד יְהוָה֙ וּמֵהֲדַ֣ר גְּאוֹנ֔וֹ
3
1בקומו לערוץ הארץ חדלו לכמה מן האדם אשר נשמה
 • (1QS 5,17) חדלו לכם מן האדם אשר נשמה
 • (Jes 2,21) בְּקוּמ֖וֹ לַעֲרֹ֥ץ הָאָֽרֶץ׃ (Jes 2,22) חִדְל֤וּ לָכֶם֙ מִן־ הָ֣אָדָ֔ם אֲשֶׁ֥ר נְשָׁמָ֖ה
2באפו כיא במה נחשב הוא
 • (1QS 5,17) באפו כיא במה נחשב הואה כיא
 • (Jes 2,22) בְּאַפּ֑וֹ כִּֽי־ בַמֶּ֥ה נֶחְשָׁ֖ב הֽוּא׃ פ
3כיא הנה האדון יהוה צבאות מהסיר מירושלם ומיהודה
 • (Jes 3,1) כִּי֩ הִנֵּ֨ה הָאָד֜וֹן יְהוָ֣ה צְבָא֗וֹת מֵסִ֤יר מִירוּשָׁלִַ֙ם֙ וּמִ֣יהוּדָ֔ה
4משען ומשענה כל משען לחם וכול משען מים גבור ואיש
 • (Jes 3,1) מַשְׁעֵ֖ן וּמַשְׁעֵנָ֑ה כֹּ֚ל מִשְׁעַן־ לֶ֔חֶם וְכֹ֖ל מִשְׁעַן־ מָֽיִם׃ (Jes 3,2) גִּבּ֖וֹר וְאִ֣ישׁ
5מלחמה שופט ונביא וקוסם וזקן שר חמשים ונשא פנים
 • (Jes 3,2) מִלְחָמָ֑ה שׁוֹפֵ֥ט וְנָבִ֖יא וְקֹסֵ֥ם וְזָקֵֽן׃ (Jes 3,3) שַׂר־ חֲמִשִּׁ֖ים וּנְשׂ֣וּא פָנִ֑ים
6ויעץ וחכם חרשים ונבון לחש ונתתי נערים שריהם
 • (Jes 3,3) וְיוֹעֵ֛ץ וַחֲכַ֥ם חֲרָשִׁ֖ים וּנְב֥וֹן לָֽחַשׁ׃ (Jes 3,4) וְנָתַתִּ֥י נְעָרִ֖ים שָׂרֵיהֶ֑ם
7ותעלולים ימשולו בם ונגש העם איש באיש ואיש ברעהו
 • (Jes 3,4) וְתַעֲלוּלִ֖ים יִמְשְׁלוּ־ בָֽם׃ (Jes 3,5) וְנִגַּ֣שׂ הָעָ֔ם אִ֥ישׁ בְּאִ֖ישׁ וְאִ֣ישׁ בְּרֵעֵ֑הוּ
8ירהבו הנער בזקן והנקלה בנכבד כיא יתפוש איש באחיהו
 • (Jes 3,5) יִרְהֲב֗וּ הַנַּ֙עַר֙ בַּזָּקֵ֔ן וְהַנִּקְלֶ֖ה בַּנִּכְבָּֽד׃ (Jes 3,6) כִּֽי־ יִתְפֹּ֨שׂ אִ֤ישׁ בְּאָחִיו֙
9בית אביו שמלה לכה קצין תהיה לנו והמכשלה הזאות
 • (Jes 3,6) בֵּ֣ית אָבִ֔יו שִׂמְלָ֣ה לְכָ֔ה קָצִ֖ין תִּֽהְיֶה־ לָּ֑נוּ וְהַמַּכְשֵׁלָ֥ה הַזֹּ֖את
10תחת ידיך וישא ביום ההוא לאמור לוא אהיה חובש
 • (Jes 3,6) תַּ֥חַת יָדֶֽךָ׃ (Jes 3,7) יִשָּׂא֩ בַיּ֨וֹם הַה֤וּא ׀ לֵאמֹר֙ לֹא־ אֶהְיֶ֣ה חֹבֵ֔שׁ
11ובביתי אין לחם ואין שלמה לוא תשימוני קצין עם כי כשלה
 • (Jes 3,7) וּבְבֵיתִ֕י אֵ֥ין לֶ֖חֶם וְאֵ֣ין שִׂמְלָ֑ה לֹ֥א תְשִׂימֻ֖נִי קְצִ֥ין עָֽם׃ (Jes 3,8) כִּ֤י כָשְׁלָה֙
12ירושלים ויהודה נפלה כי לשונם ומעלליהם על יהוה למרות
 • (Jes 3,8) יְר֣וּשָׁלִַ֔ם וִיהוּדָ֖ה נָפָ֑ל כִּֽי־ לְשׁוֹנָ֤ם וּמַֽעַלְלֵיהֶם֙ אֶל־ יְהוָ֔ה לַמְר֖וֹת
13עיני כבודו הכרות פניהם ענתה בם וחטאתם כסודם הגידו
 • (Jes 3,8) עֵנֵ֥י כְבוֹדֽוֹ׃ (Jes 3,9) הַכָּרַ֤ת פְּנֵיהֶם֙ עָ֣נְתָה בָּ֔ם וְחַטָּאתָ֛ם כִּסְדֹ֥ם הִגִּ֖ידוּ
14ולוא כחדו אוי לנפשם כיא גמלו להם רעה אמורו לצדיק
 • (Jes 3,9) לֹ֣א כִחֵ֑דוּ א֣וֹי לְנַפְשָׁ֔ם כִּֽי־ גָמְל֥וּ לָהֶ֖ם רָעָֽה׃ (Jes 3,10) אִמְר֥וּ צַדִּ֖יק
15כיא טוב כיא פרי מעלליהמה יאכלו אוי לרשע רע כיא
 • (Jes 3,10) כִּי־ ט֑וֹב כִּֽי־ פְרִ֥י מַעַלְלֵיהֶ֖ם יֹאכֵֽלוּ׃ (Jes 3,11) א֖וֹי לְרָשָׁ֣ע רָ֑ע כִּֽי־
16גמול ידו ישוב לוא עמי נגשו מעולל ונשים משלו בו עמי
 • (Jes 3,11) גְמ֥וּל יָדָ֖יו יֵעָ֥שֶׂה לּֽוֹ׃ (Jes 3,12) עַמִּי֙ נֹגְשָׂ֣יו מְעוֹלֵ֔ל וְנָשִׁ֖ים מָ֣שְׁלוּ ב֑וֹ עַמִּי֙
17משריך מתעים ודרךי אורחותיך בלע֯ו
 • (Jes 3,12) מְאַשְּׁרֶ֣יךָ מַתְעִ֔ים וְדֶ֥רֶךְ אֹֽרְחֹתֶ֖יךָ בִּלֵּֽעוּ׃ ס
18נצב לריב יהוה עומד לדין עמים יהוה במשפט יבוא עמ
 • (4Q56 frg. 3 i,8) יהוה במשפט ]י֯בא ע֯ם
 • (Jes 3,13) נִצָּ֥ב לָרִ֖יב יְהוָ֑ה וְעֹמֵ֖ד לָדִ֥ין עַמִּֽים׃ (Jes 3,14) יְהוָה֙ בְּמִשְׁפָּ֣ט יָב֔וֹא עִם־
19זקני עמו ושריו ואתמה בערתמ הכרם גזלת העני בבתיכם
 • (4Q56 frg. 3 i,8) זק֯ני עם (4Q56 frg. 3 i,9) [ושריו ואתם בערתם הכרם גזלת העני בבתי]כם
 • (Jes 3,14) זִקְנֵ֥י עַמּ֖וֹ וְשָׂרָ֑יו וְאַתֶּם֙ בִּֽעַרְתֶּ֣ם הַכֶּ֔רֶם גְּזֵלַ֥ת הֶֽעָנִ֖י בְּבָתֵּיכֶֽם׃
20מלכמה תדכאו עמי ופני עניים תטחנו נואם אדוני יהוה
 • (4Q56 frg. 3 i,9) מלכם ת֯דכאו עמי (4Q56 frg. 3 i,10) [ופני עניים תטחנו נאם אדני יהוה
 • (Jes 3,15) מלכם (מַה־ לָּכֶם֙) תְּדַכְּא֣וּ עַמִּ֔י וּפְנֵ֥י עֲנִיִּ֖ים תִּטְחָ֑נוּ נְאֻם־ אֲדֹנָ֥י יְהוִ֖ה
21צבאות
22ויואמר יהוה יען כיא גבהו בנות ציון ותלכנה נטיות
 • (4Q56 frg. 3 i,11) [ויאמר יהוה יען כי גבהו בנות ציון ותלכנה נטוו]ת֯
 • (Jes 3,16) וַיֹּ֣אמֶר יְהוָ֗ה יַ֚עַן כִּ֤י גָֽבְהוּ֙ בְּנ֣וֹת צִיּ֔וֹן וַתֵּלַ֙כְנָה֙ נטוות (נְטוּי֣וֹת
23גרון ומשקרות עינים הלוך וטופפ תלכנה וברגליהנה
 • (4Q56 frg. 3 i,11) גרון ומשקרות (4Q56 frg. 3 i,12) [עינים הלוך וטפף תלכנה וברגליהם
 • (Jes 3,16) גָּר֔וֹן וּֽמְשַׂקְּר֖וֹת עֵינָ֑יִם הָל֤וֹךְ וְטָפֹף֙ תֵּלַ֔כְנָה וּבְרַגְלֵיהֶ֖ם
24תעכסנה ושפח אדוני יהוה קדקד בנות ציון ואדוני פתהן
 • (4Q56 frg. 3 i,12) תעכסנה ושפח ]א֯ד֯נ֯[י ק]דקד בנות ציון (4Q56 frg. 3 i,13) [ויהוה פתהן
 • (Jes 3,16) תְּעַכַּֽסְנָה׃ (Jes 3,17) וְשִׂפַּ֣ח אֲדֹנָ֔י קָדְקֹ֖ד בְּנ֣וֹת צִיּ֑וֹן וַיהוָ֖ה פָּתְהֵ֥ן
25יערה ביומ ההוא יסיר אדוני יהוה את תפארת העכיסימ
 • (4Q56 frg. 3 i,13) יערה ביום ההוא יסיר אדני את תפאר]ת העכסים
 • (Jes 3,17) יְעָרֶֽה׃ ס (Jes 3,18) בַּיּ֨וֹם הַה֜וּא יָסִ֣יר אֲדֹנָ֗י אֵ֣ת תִּפְאֶ֧רֶת הָעֲכָסִ֛ים
26והשבישים והשהרנים והנטפות והשירות והרעלות
 • (4Q56 frg. 3 i,13) והשבשים (4Q56 frg. 3 i,14) [והשהרנים הנטיפות והשירות והרעלות
 • (Jes 3,18) וְהַשְּׁבִיסִ֖ים וְהַשַּׂהֲרֹנִֽים׃ (Jes 3,19) הַנְּטִיפ֥וֹת וְהַשֵּׁיר֖וֹת וְהָֽרְעָלֽוֹת׃
27והפארים והצעדות וקשרים ובתי הנפש והלחשים
 • (4Q56 frg. 3 i,14) הפארים וה]צעדות והקשרים (4Q56 frg. 3 i,15) [ובתי הנפש והלחשים
 • (Jes 3,20) הַפְּאֵרִ֤ים וְהַצְּעָדוֹת֙ וְהַקִּשֻּׁרִ֔ים וּבָתֵּ֥י הַנֶּ֖פֶשׁ וְהַלְּחָשִֽׁים׃
28והט֯ב֯עות ונזמי האפ והמחלצות והמעטפות והחריטים
 • (4Q56 frg. 3 i,15) הטבעות ונזמי האף המחלצות והמעטפות ]והמטפחת[ והחריטים]
 • (Jes 3,21) הַטַּבָּע֖וֹת וְנִזְמֵ֥י הָאָֽף׃ (Jes 3,22) הַמַּֽחֲלָצוֹת֙ וְהַמַּ֣עֲטָפ֔וֹת וְהַמִּטְפָּח֖וֹת וְהָחֲרִיטִֽים׃
29והגליונים והסדינים והצניפות והרדידים ויהיו
 • (Jes 3,23) וְהַגִּלְיֹנִים֙ וְהַסְּדִינִ֔ים וְהַצְּנִיפ֖וֹת וְהָרְדִידִֽים׃ (Jes 3,24) וְהָיָה֩
4
1תח[]ת הבשמ מק ותחות הגורה נקפ֯ה ותחות מע֯ש֯ה מקשה
 • (Jes 3,24) תַ֨חַת בֹּ֜שֶׂם מַ֣ק יִֽהְיֶ֗ה וְתַ֨חַת חֲגוֹרָ֤ה נִקְפָּה֙ וְתַ֨חַת מַעֲשֶׂ֤ה מִקְשֶׁה֙
2קרחה ותחת פתיגיל מחגרת שק כי תחת יפי בשת מתיך בחרב יפולו
 • (Jes 3,24) קָרְחָ֔ה וְתַ֥חַת פְּתִיגִ֖יל מַחֲגֹ֣רֶת שָׂ֑ק כִּי־ תַ֖חַת יֹֽפִי׃ (Jes 3,25) מְתַ֖יִךְ בַּחֶ֣רֶב יִפֹּ֑לוּ
3וגבורותיך (וגבוריך) במלחמה ואנו ואבלו פתחיה ונקתה לארץ תשב
 • (Jes 3,25) וּגְבוּרָתֵ֖ךְ בַּמִּלְחָמָֽה׃ (Jes 3,26) וְאָנ֥וּ וְאָבְל֖וּ פְּתָחֶ֑יהָ וְנִקָּ֖תָה לָאָ֥רֶץ תֵּשֵֽׁב׃
4והחזיקה שבע נשים באיש אחד ביום ההוא לאמור לחמנו נאכל ושלמתנו
 • (Jes 4,1) וְהֶחֱזִיקוּ֩ שֶׁ֨בַע נָשִׁ֜ים בְּאִ֣ישׁ אֶחָ֗ד בַּיּ֤וֹם הַהוּא֙ לֵאמֹ֔ר לַחְמֵ֣נוּ נֹאכֵ֔ל וְשִׂמְלָתֵ֖נוּ
5נלבש רק יקרא שמך עלינו אסף חרפתנו ביום ההוא יהיה צמח יהוה
 • (Jes 4,1) נִלְבָּ֑שׁ רַ֗ק יִקָּרֵ֤א שִׁמְךָ֙ עָלֵ֔ינוּ אֱסֹ֖ף חֶרְפָּתֵֽנוּ׃ ס (Jes 4,2) בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יִֽהְיֶה֙ צֶ֣מַח יְהוָ֔ה
6לצבי ולכבוד ופרי הארץ לגאון ולתפארת לפליטת ישראל ויהודה
 • (Jes 4,2) לִצְבִ֖י וּלְכָב֑וֹד וּפְרִ֤י הָאָ֙רֶץ֙ לְגָא֣וֹן וּלְתִפְאֶ֔רֶת לִפְלֵיטַ֖ת יִשְׂרָאֵֽל׃
7ויהיה הנשאר בציון והנותר בירושלם קדוש יאמר לו כול הכתוב
 • (Jes 4,3) וְהָיָ֣ה ׀ הַנִּשְׁאָ֣ר בְּצִיּ֗וֹן וְהַנּוֹתָר֙ בִּיר֣וּשָׁלִַ֔ם קָד֖וֹשׁ יֵאָ֣מֶר ל֑וֹ כָּל־ הַכָּת֥וּב
8לחיים בירושלם אמ רחץ אדוני את צאת בנות ציון ואת דמי
 • (Jes 4,3) לַחַיִּ֖ים בִּירוּשָׁלָֽ͏ִם׃ (Jes 4,4) אִ֣ם ׀ רָחַ֣ץ אֲדֹנָ֗י אֵ֚ת צֹאַ֣ת בְּנוֹת־ צִיּ֔וֹן וְאֶת־ דְּמֵ֥י
9ירושלם ידיח מקרבה ברוח משפט וברוח סער ויברא יהוה על
 • (Jes 4,4) יְרוּשָׁלַ֖͏ִם יָדִ֣יחַ מִקִּרְבָּ֑הּ בְּר֥וּחַ מִשְׁפָּ֖ט וּבְר֥וּחַ בָּעֵֽר׃ (Jes 4,5) וּבָרָ֣א יְהוָ֡ה עַל֩
10כול מכון הר ציון ועל מקראה ענן יוממ מחרב ולמחסה ולמסתור
 • (4Q55 frg. 4-5,1) מחרב ולמחסה] (4Q55 frg. 4-5,2) [ו]ל[מסתור
 • (Jes 4,5) כָּל־ מְכ֨וֹן הַר־ צִיּ֜וֹן וְעַל־ מִקְרָאֶ֗הָ עָנָ֤ן ׀ יוֹמָם֙ (Jes 4,6) מֵחֹ֑רֶב וּלְמַחְסֶה֙ וּלְמִסְתּ֔וֹר
11מזרם וממטר
12אשירה לידידי שירת דודי לכרמו כרמ היהא לידידי בקרן בן שמן
 • (4Q55 frg. 4-5,3) [אשירה נא לידידי שירת דודי לכרמו כרם היה ]ל֯[ידידי ]○[ -- ]
 • (Jes 5,1) אָשִׁ֤ירָה נָּא֙ לִֽידִידִ֔י שִׁירַ֥ת דּוֹדִ֖י לְכַרְמ֑וֹ כֶּ֛רֶם הָיָ֥ה לִֽידִידִ֖י בְּקֶ֥רֶן בֶּן־ שָֽׁמֶן׃
13ויעזקהו ויסקולהו ויטעהו שורק ויבנא מגדל בתוכו וגמ יקב חצב
 • (Jes 5,2) וַֽיְעַזְּקֵ֣הוּ וַֽיְסַקְּלֵ֗הוּ וַיִּטָּעֵ֙הוּ֙ שֹׂרֵ֔ק וַיִּ֤בֶן מִגְדָּל֙ בְּתוֹכ֔וֹ וְגַם־ יֶ֖קֶב חָצֵ֣ב
14בו ויקו לעשות ענבים ויעשה באושים ועתה יושבי ירושלם
 • (Jes 5,2) בּ֑וֹ וַיְקַ֛ו לַעֲשׂ֥וֹת עֲנָבִ֖ים וַיַּ֥עַשׂ בְּאֻשִֽׁים׃ (Jes 5,3) וְעַתָּ֛ה יוֹשֵׁ֥ב יְרוּשָׁלַ֖͏ִם
15ואיש יהודה שפוטו נה ביני ובין כרמי מה לעשות עוד בכרמי ולוא
 • (Jes 5,3) וְאִ֣ישׁ יְהוּדָ֑ה שִׁפְטוּ־ נָ֕א בֵּינִ֖י וּבֵ֥ין כַּרְמִֽי׃ (Jes 5,4) מַה־ לַּעֲשׂ֥וֹת עוֹד֙ לְכַרְמִ֔י וְלֹ֥א
16עשיתי בו מדוע קויתי לעשות ענבים וישה באושים ואתה אודיע נא
 • (Jes 5,4) עָשִׂ֖יתִי בּ֑וֹ מַדּ֧וּעַ קִוֵּ֛יתִי לַעֲשׂ֥וֹת עֲנָבִ֖ים וַיַּ֥עַשׂ בְּאֻשִֽׁים׃ (Jes 5,5) וְעַתָּה֙ אוֹדִֽיעָה־ נָּ֣א
17אתכמה את אשר אני עושא לכרמי אסיר מסוכתו ויהיה בער פרץ גדרו
 • (4Q162 1,1) הסר משוכתו ויהי לבער פר]ץ גדרו
 • (Jes 5,5) אֶתְכֶ֔ם אֵ֛ת אֲשֶׁר־ אֲנִ֥י עֹשֶׂ֖ה לְכַרְמִ֑י הָסֵ֤ר מְשׂוּכָּתוֹ֙ וְהָיָ֣ה לְבָעֵ֔ר פָּרֹ֥ץ גְּדֵר֖וֹ
18ויהיה למרמס ואשיתהו בתה ולוא יזמר ולוא יעדר ועלה שמיר ושית
 • (4Q162 1,1) ויהי למרמס (4Q162 1,3) יעלה שמיר (4Q162 1,4) [ושית
 • (Jes 5,5) וְהָיָ֥ה לְמִרְמָֽס׃ (Jes 5,6) וַאֲשִׁיתֵ֣הוּ בָתָ֗ה לֹ֤א יִזָּמֵר֙ וְלֹ֣א יֵעָדֵ֔ר וְעָלָ֥ה שָׁמִ֖יר וָשָׁ֑יִת
19ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר כי כרם יהוה צבאות בית ישראל
 • (Jes 5,6) וְעַ֤ל הֶעָבִים֙ אֲצַוֶּ֔ה מֵהַמְטִ֥יר עָלָ֖יו מָטָֽר׃ (Jes 5,7) כִּ֣י כֶ֜רֶם יְהוָ֤ה צְבָאוֹת֙ בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֔ל
20ואיש יהודה נטע שעשועו ויקו למשפט והנה למשפח לצדקה והנה
 • (Jes 5,7) וְאִ֣ישׁ יְהוּדָ֔ה נְטַ֖ע שַׁעֲשׁוּעָ֑יו וַיְקַ֤ו לְמִשְׁפָּט֙ וְהִנֵּ֣ה מִשְׂפָּ֔ח לִצְדָקָ֖ה וְהִנֵּ֥ה
21צעקה
22הוי מגיעי בית בית שדה בשדה יקריבו עד אפס מקום וישתם לבדכם
 • (Jes 5,8) ה֗וֹי מַגִּיעֵ֥י בַ֙יִת֙ בְּבַ֔יִת שָׂדֶ֥ה בְשָׂדֶ֖ה יַקְרִ֑יבוּ עַ֚ד אֶ֣פֶס מָק֔וֹם וְהֽוּשַׁבְתֶּ֥ם לְבַדְּכֶ֖ם
23בקרב הארץ באוזני יהוה צבאות אמ לוא בתים רבים לשמה יהיו
 • (Jes 5,8) בְּקֶ֥רֶב הָאָֽרֶץ׃ (Jes 5,9) בְּאָזְנָ֖י יְהוָ֣ה צְבָא֑וֹת אִם־ לֹ֞א בָּתִּ֤ים רַבִּים֙ לְשַׁמָּ֣ה יִֽהְי֔וּ
24גדולים וטובים מאין יושב כי עשרת צמדי כרם יעשו בת אחד
 • (Jes 5,9) גְּדֹלִ֥ים וְטוֹבִ֖ים מֵאֵ֥ין יוֹשֵֽׁב׃ (Jes 5,10) כִּ֗י עֲשֶׂ֙רֶת֙ צִמְדֵּי־ כֶ֔רֶם יַעֲשׂ֖וּ בַּ֣ת אֶחָ֑ת
25וזר[ע חמר יע]שה איפה
 • (Jes 5,10) וְזֶ֥רַע חֹ֖מֶר יַעֲשֶׂ֥ה אֵיפָֽה׃ פ
26ה[וי משכימי ]ב֯בקר שכר ירדופו מאחזי בנשף יין ידליקם והיה
 • (4Q162 2,2) הוי משכימי בבקר שכר ירדפו מאחרי בנשף יין (4Q162 2,3) ידלקם והיה
 • (Jes 5,11) ה֛וֹי מַשְׁכִּימֵ֥י בַבֹּ֖קֶר שֵׁכָ֣ר יִרְדֹּ֑פוּ מְאַחֲרֵ֣י בַנֶּ֔שֶׁף יַ֖יִן יַדְלִיקֵֽם׃ (Jes 5,12) וְהָיָ֨ה
27[כנור ונבל תף וח]ל֯[י]ל[ ו]יין משתיהם ואת פעלת יהוה לוא הביטו ומעשה
 • (4Q162 2,3) כנור ונבל ותוף וחליל יין משתיהם ואת פעל יהוה (4Q162 2,4) לא הביטו ומעשי
 • (Jes 5,12) כִנּ֜וֹר וָנֶ֗בֶל תֹּ֧ף וְחָלִ֛יל וָיַ֖יִן מִשְׁתֵּיהֶ֑ם וְאֵ֨ת פֹּ֤עַל יְהוָה֙ לֹ֣א יַבִּ֔יטוּ וּמַעֲשֵׂ֥ה
28[ידיו לוא ראו לכן ]ג֯ל֯ה עמי מבלי דעת וכבודי מתי רעב והמונו
 • (4Q162 2,4) ידו לא ראו לכן גלה עמי מבלי דעת וכבדו מתי רעב (4Q162 2,5) והמנו
 • (4Q60 frg. 7,1) ]לכן גל[ה עמי מבלי דעת וכבודו מתי] (4Q60 frg. 7,2) [רעב והמונו
 • (Jes 5,12) יָדָ֖יו לֹ֥א רָאֽוּ׃ (Jes 5,13) לָכֵ֛ן גָּלָ֥ה עַמִּ֖י מִבְּלִי־ דָ֑עַת וּכְבוֹדוֹ֙ מְתֵ֣י רָעָ֔ב וַהֲמוֹנ֖וֹ
29[צחה צמא לכן ]הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק וירד[ ]
 • (4Q162 2,5) צחי צמא לכן הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה לבלי חוק (4Q162 2,6) וירד
 • (4Q60 frg. 7,2) צחה צמא ]לכן [הרחיבה שאול נפשה ופערה פיה]
 • (Jes 5,13) צִחֵ֥ה צָמָֽא׃ (Jes 5,14) לָכֵ֗ן הִרְחִ֤יבָה שְּׁאוֹל֙ נַפְשָׁ֔הּ וּפָעֲרָ֥ה פִ֖יהָ לִבְלִי־ חֹ֑ק וְיָרַ֨ד
5
1הדרה והמונה ושאונה ועל[ז ]בה ישח אדם וישפל איש ועיני
 • (4Q162 2,6) הדרה והמנה ושאנה עליז בא
 • (4Q56 frg. 3 ii,1) וישח אדם וישפל איש ועיני
 • (Jes 5,14) הֲדָרָ֧הּ וַהֲמוֹנָ֛הּ וּשְׁאוֹנָ֖הּ וְעָלֵ֥ז בָּֽהּ׃ (Jes 5,15) וַיִּשַּׁ֥ח אָדָ֖ם וַיִּשְׁפַּל־ אִ֑ישׁ וְעֵינֵ֥י
2גבהים תשפלנה ויגבה יהוה צבאות במשפט והאל הקדוש נקדש
 • (4Q56 frg. 3 ii,1) ג]בהים֯[ תשפלנה] (4Q56 frg. 3 ii,2) [ויגבה יהוה צבאות במשפט והאל הקדו]ש נקדש
 • (Jes 5,15) גְבֹהִ֖ים תִּשְׁפַּֽלְנָה׃ (Jes 5,16) וַיִּגְבַּ֛ה יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת בַּמִּשְׁפָּ֑ט וְהָאֵל֙ הַקָּד֔וֹשׁ נִקְדָּ֖שׁ
3בצדקה ורעו כבושים כדברם וחרבות מיחים גרים יאכלו
 • (4Q56 frg. 3 ii,2) בצדקה[ ורעו כבשים כדברם] (4Q56 frg. 3 ii,3) [וחרבות ]מ֯[חי]ם֯ גרים יאכלו[ ]
 • (Jes 5,16) בִּצְדָקָֽה׃ (Jes 5,17) וְרָע֥וּ כְבָשִׂ֖ים כְּדָבְרָ֑ם וְחָרְב֥וֹת מֵחִ֖ים גָּרִ֥ים יֹאכֵֽלוּ׃
4הוי משכי העוון בחבלי השי וכעבות העגלה חטאה האומרים ימהר
 • (4Q56 frg. 3 ii,4) [הוי ]משכי העון בחבלי הש[וא ]ו֯כעבות העג[לה חטאה האמרים ימהר]
 • (Jes 5,18) ה֛וֹי מֹשְׁכֵ֥י הֶֽעָוֺ֖ן בְּחַבְלֵ֣י הַשָּׁ֑וְא וְכַעֲב֥וֹת הָעֲגָלָ֖ה חַטָּאָֽה׃ (Jes 5,19) הָאֹמְרִ֗ים יְמַהֵ֧ר ׀
5יחיש מעשיהו למען נראה ותקרבה ותבואה עצת קדוש ישראל
 • (4Q56 frg. 3 ii,5) ו֯[י]חישה מעשהו למען נראה ותקרבה ותבא עצת֯[ קדוש ישראל
 • (Jes 5,19) יָחִ֛ישָׁה מַעֲשֵׂ֖הוּ לְמַ֣עַן נִרְאֶ֑ה וְתִקְרַ֣ב וְתָב֗וֹאָה עֲצַ֛ת קְד֥וֹשׁ יִשְׂרָאֵ֖ל
6ונדע הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע שמים חושך לאור
 • (4Q56 frg. 3 ii,5) ונדעה] (4Q56 frg. 3 ii,6) הו֯י֯ האמרים לרע טוב ולטוב [ר]ע שמים חשך לא֯[ור
 • (Jes 5,19) וְנֵדָֽעָה׃ ס (Jes 5,20) ה֣וֹי הָאֹמְרִ֥ים לָרַ֛ע ט֖וֹב וְלַטּ֣וֹב רָ֑ע שָׂמִ֨ים חֹ֤שֶׁךְ לְאוֹר֙
7ואור לחושך שמים מר למתוק ומתוק למר הוי חכמים בעיניהם
 • (4Q56 frg. 3 ii,6) ואור לחשך שמים מר] (4Q56 frg. 3 ii,7) ל[מת]וק ומתוק למר הוי חכמים בעיניהם
 • (Jes 5,20) וְא֣וֹר לְחֹ֔שֶׁךְ שָׂמִ֥ים מַ֛ר לְמָת֖וֹק וּמָת֥וֹק לְמָֽר׃ ס (Jes 5,21) ה֖וֹי חֲכָמִ֣ים בְּעֵֽינֵיהֶ֑ם
8ונגד פניהם נבונים הוי גבורים לשתות יין ואנשי חיל למסך
 • (4Q56 frg. 3 ii,7) ונגד פ֯[ניהם נבנים הוי גבורים לשתות] (4Q56 frg. 3 ii,8) יין ואנשי חיל למסך
 • (Jes 5,21) וְנֶ֥גֶד פְּנֵיהֶ֖ם נְבֹנִֽים׃ (Jes 5,22) ה֕וֹי גִּבּוֹרִ֖ים לִשְׁתּ֣וֹת יָ֑יִן וְאַנְשֵׁי־ חַ֖יִל לִמְסֹ֥ךְ
9שכר מצדיקי רשע עקב שחוד וצדקת צדיקים יסירו ממנו לכן
 • (4Q56 frg. 3 ii,8) שכר מצדיקי רשע עקב ש[חד וצדקת צדיקים יסירו] (4Q56 frg. 3 ii,9) ממנו לכן
 • (Jes 5,22) שֵׁכָֽר׃ (Jes 5,23) מַצְדִּיקֵ֥י רָשָׁ֖ע עֵ֣קֶב שֹׁ֑חַד וְצִדְקַ֥ת צַדִּיקִ֖ים יָסִ֥ירוּ מִמֶּֽנּוּ׃ ס (Jes 5,24) לָכֵן֩
10כאכל קש לשון אש ואש לוהבת ירפה שרשם כמק יהיה ופרחם
 • (4Q56 frg. 3 ii,9) כאכל קש לשון אש וחשש להב֯ה֯[ ירפה שרשם כמק יהיה] (4Q56 frg. 3 ii,10) ופרחם
 • (Jes 5,24) כֶּאֱכֹ֨ל קַ֜שׁ לְשׁ֣וֹן אֵ֗שׁ וַחֲשַׁ֤שׁ לֶֽהָבָה֙ יִרְפֶּ֔ה שָׁרְשָׁם֙ כַּמָּ֣ק יִֽהְיֶ֔ה וּפִרְחָ֖ם
11כאבק יעלה כיא מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש
 • (4Q162 2,7) מאסו את תורת יהוה ואת אמרת קדוש
 • (4Q56 frg. 3 ii,10) כאבק יע֯ל֯ה[ כי מאסו את תורת יהוה צבאות ואת אמרת קדוש
 • (Jes 5,24) כָּאָבָ֣ק יַעֲלֶ֑ה כִּ֣י מָאֲס֗וּ אֵ֚ת תּוֹרַת֙ יְהוָ֣ה צְבָא֔וֹת וְאֵ֛ת אִמְרַ֥ת קְדֽוֹשׁ־
12ישראל נאצו על כן חרה אפ יהוה בעמו ויט ידיו עליו ויכהו
 • (4Q162 2,8) ישראל נאצו על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו
 • (4Q56 frg. 3 ii,10) ישראל נאצו] (4Q56 frg. 3 ii,11) על חרה אף יהוה צ[באות בעמו ויט ידו עליו ויכהו
 • (4Q60 frg. 8,1) [על כן חרה אף יהוה בעמו ויט ידו עליו ויכהו
 • (Jes 5,24) יִשְׂרָאֵ֖ל נִאֵֽצוּ׃ (Jes 5,25) עַל־ כֵּ֡ן חָרָה֩ אַף־ יְהוָ֨ה בְּעַמּ֜וֹ וַיֵּ֣ט יָד֧וֹ עָלָ֣יו וַיַּכֵּ֗הוּ
13וירגזו ההרים ותהיה נבלתם כסוחה בקרב חוצות בכול זאות
 • (4Q162 2,8) וירגזו (4Q162 2,9) ה֯ה֯ר֯ים ותהי נבלתם כסחה בקרב החוצות בכל זאת
 • (4Q56 frg. 3 ii,11) וירגזו ההרים ותהי נבלתם] (4Q56 frg. 3 ii,12) [כס]ו֯חה בקרב ח֯[וצות בכל זאת
 • (4Q60 frg. 8,1) וירגזו ההרים ו]תהיה֯[ נבלתם כסוחה] (4Q60 frg. 8,2) [בקרב חוצות בכל זאת
 • (Jes 5,25) וַֽיִּרְגְּזוּ֙ הֶֽהָרִ֔ים וַתְּהִ֧י נִבְלָתָ֛ם כַּסּוּחָ֖ה בְּקֶ֣רֶב חוּצ֑וֹת בְּכָל־ זֹאת֙
14לוא שב אפו ועוד ידיו נטויה ונשא נס לגואים מרחוק ושרק
15לוא מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא אין יעף ואין כושל ולוא
 • (4Q56 frg. 3 ii,13) לו מקצה הארץ והנה מהרה קל יבוא אין] (4Q56 frg. 3 ii,14) עיף ואין[ כושל בו לא
 • (Jes 5,26) ל֖וֹ מִקְצֵ֣ה הָאָ֑רֶץ וְהִנֵּ֥ה מְהֵרָ֖ה קַ֥ל יָבֽוֹא׃ (Jes 5,27) אֵין־ עָיֵ֤ף וְאֵין־ כּוֹשֵׁל֙ בּ֔וֹ לֹ֥א
16ינום ולוא יישן ולוא נפתחה אזור חלציו ולוא נתק שרוך נעליו אשר
 • (4Q56 frg. 3 ii,14) ינום ולא יישן ולא נפתח אזור חלציו ולא נתק שרוך] (4Q56 frg. 3 ii,15) נעלו א[שר
 • (Jes 5,27) יָנ֖וּם וְלֹ֣א יִישָׁ֑ן וְלֹ֤א נִפְתַּח֙ אֵז֣וֹר חֲלָצָ֔יו וְלֹ֥א נִתַּ֖ק שְׂר֥וֹךְ נְעָלָֽיו׃ (Jes 5,28) אֲשֶׁ֤ר
17חציו שנונים וכול קשתותיו דרוכות פרסות סוסיו כצור נחשבו
 • (4Q56 frg. 3 ii,15) חציו שנונים וכל קשתתיו דרכות פרסות סוסיו כצר נחשבו]
 • (4Q69 frg. 1-2,1) [פרסות סוסיו כצר נ]חשבו
 • (Jes 5,28) חִצָּיו֙ שְׁנוּנִ֔ים וְכָל־ קַשְּׁתֹתָ֖יו דְּרֻכ֑וֹת פַּרְס֤וֹת סוּסָיו֙ כַּצַּ֣ר נֶחְשָׁ֔בוּ
18וגלגליו כסופה שאגה לו כלביא ישאג וככפירים ינהם ויואחז
 • (4Q56 frg. 3 ii,16) וג֯ל[ג]ל[יו כסופה -- ]
 • (4Q69 frg. 1-2,1) וגלג[ליו כסופה] (4Q69 frg. 1-2,2) [שאגה לו כלבי]א ישאג כ֯כ֯[פירים וינהם ויאחז]
 • (Jes 5,28) וְגַלְגִּלָּ֖יו כַּסּוּפָֽה׃ (Jes 5,29) שְׁאָגָ֥ה ל֖וֹ כַּלָּבִ֑יא ושאג (יִשְׁאַ֨ג) כַּכְּפִירִ֤ים וְיִנְהֹם֙ וְיֹאחֵ֣ז
19טרף ויפליט ואין מציל ינהם עליו ביום ההוא כנהמת ים ונבט
 • (4Q162 3,1) ואין מ[ציל -- וינהם עליו ביום ההוא --] (4Q162 3,2) כנהמ[ת ים -- ונבט
 • (4Q69 frg. 1-2,3) [טרף ויפ]ל֯[י]ט֯ ו֯א֯[ין מ]ציל וינהם[ עליו ביום] (4Q69 frg. 1-2,4) [ההוא כנהמת י]ם והביט[
 • (Jes 5,29) טֶ֔רֶף וְיַפְלִ֖יט וְאֵ֥ין מַצִּֽיל׃ (Jes 5,30) וְיִנְהֹ֥ם עָלָ֛יו בַּיּ֥וֹם הַה֖וּא כְּנַהֲמַת־ יָ֑ם וְנִבַּ֤ט
20לארץ והנה חושך צר ואור חשך בעריפיה
 • (4Q162 3,2) לארץ והנה חשך צר ואור חשך] (4Q162 3,3) בער֯[יפיה --]
 • (4Q69 frg. 1-2,4) לארץ והנה חשך צר]
 • (Jes 5,30) לָאָ֙רֶץ֙ וְהִנֵּה־ חֹ֔שֶׁךְ צַ֣ר וָא֔וֹר חָשַׁ֖ךְ בַּעֲרִיפֶֽיהָ׃ פ
21בשנת מות המלך עוזיה אראה את אדוני יושב על כסאו רם ונשא
 • (Jes 6,1) בִּשְׁנַת־ מוֹת֙ הַמֶּ֣לֶךְ עֻזִּיָּ֔הוּ וָאֶרְאֶ֧ה אֶת־ אֲדֹנָ֛י יֹשֵׁ֥ב עַל־ כִּסֵּ֖א רָ֣ם וְנִשָּׂ֑א
22ושוליו מלאים את ההיכל שרפים עומדים ממעלה לו שש כנפים
 • (Jes 6,1) וְשׁוּלָ֖יו מְלֵאִ֥ים אֶת־ הַהֵיכָֽל׃ (Jes 6,2) שְׂרָפִ֨ים עֹמְדִ֤ים ׀ מִמַּ֙עַל֙ ל֔וֹ שֵׁ֧שׁ כְּנָפַ֛יִם שֵׁ֥שׁ כְּנָפַ֖יִם
23לאחד בשתים יכסה פניו ובשתים יכסה רגליו ובשתים יעופף
 • (Jes 6,2) לְאֶחָ֑ד בִּשְׁתַּ֣יִם ׀ יְכַסֶּ֣ה פָנָ֗יו וּבִשְׁתַּ֛יִם יְכַסֶּ֥ה רַגְלָ֖יו וּבִשְׁתַּ֥יִם יְעוֹפֵֽף׃
24וקראים זה אל זה קדוש קדוש יהוה צבאות מלא כול הארץ כבודו[ ]
 • (4Q60 frg. 9-10,1) יהוה צבאות מלא כל האר]ץ֯ כבדו
 • (Jes 6,3) וְקָרָ֨א זֶ֤ה אֶל־ זֶה֙ וְאָמַ֔ר קָד֧וֹשׁ ׀ קָד֛וֹשׁ קָד֖וֹשׁ יְהוָ֣ה צְבָא֑וֹת מְלֹ֥א כָל־ הָאָ֖רֶץ כְּבוֹדֽוֹ׃
25וינועו אמות הספים מקול הקורה והבית נמלא עשן ואמר
 • (4Q55 frg. 6,1) [וינעו אמות הספים מקול הקורא ]ו֯ה֯ב֯[ית ימלא עשן ואמר
 • (4Q60 frg. 9-10,1) ו֯י֯נעו֯ א֯[מות הספים מקול] (4Q60 frg. 9-10,2) [הקורא והבית ימלא עש]ן֯ ואמר
 • (Jes 6,4) וַיָּנֻ֙עוּ֙ אַמּ֣וֹת הַסִּפִּ֔ים מִקּ֖וֹל הַקּוֹרֵ֑א וְהַבַּ֖יִת יִמָּלֵ֥א עָשָֽׁן׃ (Jes 6,5) וָאֹמַ֞ר
26אי לי כי נדמיתי כיא איש טמה שפתים אנוכי ובתוך עם טמא[ ]
 • (4Q55 frg. 6,1) אוי לי כי נדמיתי כי] (4Q55 frg. 6,2) [איש טמא שפתים אנכי ובתוך עם טמא
 • (4Q60 frg. 9-10,2) אוי לי כי֯[ נדמיתי כי איש טמא] (4Q60 frg. 9-10,3) [שפתים אנכי וב]ת֯ו֯ך֯ עם טמא
 • (Jes 6,5) אֽוֹי־ לִ֣י כִֽי־ נִדְמֵ֗יתִי כִּ֣י אִ֤ישׁ טְמֵֽא־ שְׂפָתַ֙יִם֙ אָנֹ֔כִי וּבְתוֹךְ֙ עַם־ טְמֵ֣א
27שפתים אנוכי יושב כ֯יא את המלך יהוה צבאות ראו עיני
 • (4Q55 frg. 6,2) שפתים אנ]כ֯י יושב֯ כי֯[ את המלך יהוה צבאות] (4Q55 frg. 6,3) [ראו עיני
 • (4Q60 frg. 9-10,3) שפתים[ אנכי יושב כי את המלך] (4Q60 frg. 9-10,4) [יהוה צבאות ראו עיני
 • (Jes 6,5) שְׂפָתַ֔יִם אָנֹכִ֖י יוֹשֵׁ֑ב כִּ֗י אֶת־ הַמֶּ֛לֶךְ יְהוָ֥ה צְבָא֖וֹת רָא֥וּ עֵינָֽי׃
28ויעוף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלקחים לקח
 • (4Q55 frg. 6,3) ויעף אלי אחד מן השרפים ובידו רצפה במלק]ח֯י֯ם לקח
 • (4Q60 frg. 9-10,4) ויעף א]ל[י אחד מן השרפים] (4Q60 frg. 9-10,5) [ובידו רצפה ב]מלקח[ים לקח
 • (Jes 6,6) וַיָּ֣עָף אֵלַ֗י אֶחָד֙ מִן־ הַשְּׂרָפִ֔ים וּבְיָד֖וֹ רִצְפָּ֑ה בְּמֶ֨לְקַחַ֔יִם לָקַ֖ח
29מע֯ל המז֯[ב]ח֯ ויג֯[ע ]ע֯ל פ֯[י ]ו֯יואמר הנה נגע זה על שפתיך וסר[ ]
 • (4Q55 frg. 6,3) מעל המ[זבח ויגע על פי] (4Q55 frg. 6,4) [ויאמר הנה נגע זה על שפתיך וסר
 • (4Q60 frg. 9-10,5) מעל המזבח ויגע על פי ויאמר] (4Q60 frg. 9-10,6) [הנה נגע זה על ש]פ֯תים[ וסר
 • (Jes 6,6) מֵעַ֥ל הַמִּזְבֵּֽחַ׃ (Jes 6,7) וַיַּגַּ֣ע עַל־ פִּ֔י וַיֹּ֕אמֶר הִנֵּ֛ה נָגַ֥ע זֶ֖ה עַל־ שְׂפָתֶ֑יךָ וְסָ֣ר
6
1עוונך וחטאותיך תכפר ואשמע את קול אדוני אמר את מי
 • (4Q55 frg. 6,4) עונך וחטאתך תכפר ואשמע את קול אדני ומר֯ א֯ת֯[ מי
 • (4Q60 frg. 9-10,6) עונך וחטאתך תכפר ואשמע] (4Q60 frg. 9-10,7) [את קול אדני ]אמר את֯[ מי
 • (Jes 6,7) עֲוֺנֶ֔ךָ וְחַטָּאתְךָ֖ תְּכֻפָּֽר׃ (Jes 6,8) וָאֶשְׁמַ֞ע אֶת־ ק֤וֹל אֲדֹנָי֙ אֹמֵ֔ר אֶת־ מִ֥י
2אשלח ומי ילך לנו ואמרה הנני שלחני ויאומר לך ואמרתה
 • (4Q55 frg. 6,4) אשלח]
 • (4Q60 frg. 9-10,7) אשלח ומי ילך לנו ואמר הנני]
 • (Jes 6,8) אֶשְׁלַ֖ח וּמִ֣י יֵֽלֶךְ־ לָ֑נוּ וָאֹמַ֖ר הִנְנִ֥י שְׁלָחֵֽנִי׃ (Jes 6,9) וַיֹּ֕אמֶר לֵ֥ךְ וְאָמַרְתָּ֖
3לעם הזה שמעו שמוע ועל תבינו ראו ראו ועל תדעו השמ
 • (4Q162 3,8) ראו ר[או ואל תדעו? --] (4Q162 3,9) תבי ○[ --]
 • (Jes 6,9) לָעָ֣ם הַזֶּ֑ה שִׁמְע֤וּ שָׁמ֙וֹעַ֙ וְאַל־ תָּבִ֔ינוּ וּרְא֥וּ רָא֖וֹ וְאַל־ תֵּדָֽעוּ׃ (Jes 6,10) הַשְׁמֵן֙
4לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע פן יראה בעיניו
 • (Jes 6,10) לֵב־ הָעָ֣ם הַזֶּ֔ה וְאָזְנָ֥יו הַכְבֵּ֖ד וְעֵינָ֣יו הָשַׁ֑ע פֶּן־ יִרְאֶ֨ה בְעֵינָ֜יו
5ובאוזניו ישמעו בלבבו יבין ושב ורפא לו ואמרה עד מתי
 • (4Q60 frg. 11,1) ובאזנו ישמע ובלבבו יבין וש[ב ורפא לו ואמר עד מתי
 • (Jes 6,10) וּבְאָזְנָ֣יו יִשְׁמָ֗ע וּלְבָב֥וֹ יָבִ֛ין וָשָׁ֖ב וְרָ֥פָא לֽוֹ׃ (Jes 6,11) וָאֹמַ֕ר עַד־ מָתַ֖י
6יהוה ויואמר עד אשר אמ שאו ערים מאין יושב ובתים
 • (4Q60 frg. 11,1) אדני] (4Q60 frg. 11,2) ויאמר עד אשר אם שאו ערים מאין יש֯[ב ובתים
 • (Jes 6,11) אֲדֹנָ֑י וַיֹּ֡אמֶר עַ֣ד אֲשֶׁר֩ אִם־ שָׁא֨וּ עָרִ֜ים מֵאֵ֣ין יוֹשֵׁ֗ב וּבָתִּים֙
7מאין אדם והאדמה תשאה שממה ורחק יהוה את האדם
 • (4Q60 frg. 11,2) מאין אדם והאדמה] (4Q60 frg. 11,3) [תשאה ש]ממה ורחק יהוה את האדם[
 • (Jes 6,11) מֵאֵ֣ין אָדָ֔ם וְהָאֲדָמָ֖ה תִּשָּׁאֶ֥ה שְׁמָמָֽה׃ (Jes 6,12) וְרִחַ֥ק יְהוָ֖ה אֶת־ הָאָדָ֑ם
8ורבה עזובה בקרב הארץ ועוד בה עשיריה ושבה והייתה
 • (4Q60 frg. 11,3) ורבה העזובה בקרב הארץ] (4Q60 frg. 11,4) [ועוד ב]ה֯ עשריה֯ ושבה והי֯ת֯[ה
 • (Jes 6,12) וְרַבָּ֥ה הָעֲזוּבָ֖ה בְּקֶ֥רֶב הָאָֽרֶץ׃ (Jes 6,13) וְע֥וֹד בָּהּ֙ עֲשִׂ֣רִיָּ֔ה וְשָׁ֖בָה וְהָיְתָ֣ה
9לבער כאלה וכאלון אשר משלכת מצבת במה זרע הקודש
 • (4Q60 frg. 11,4) לבער כאלה וכאלון אשר בשלכת מצבת בם]
 • (Jes 6,13) לְבָעֵ֑ר כָּאֵלָ֣ה וְכָאַלּ֗וֹן אֲשֶׁ֤ר בְּשַׁלֶּ֙כֶת֙ מַצֶּ֣בֶת בָּ֔ם זֶ֥רַע קֹ֖דֶשׁ
10מצבתה
11ויהי בימי אחז בן יותם בן עוזיה מלך יהודה עלה רצין
 • (Jes 7,1) וַיְהִ֡י בִּימֵ֣י אָ֠חָז בֶּן־ יוֹתָ֨ם בֶּן־ עֻזִּיָּ֜הוּ מֶ֣לֶךְ יְהוּדָ֗ה עָלָ֣ה רְצִ֣ין
12מלך ארם ופקח בן רומליה מלך ישראל ירושלם למלחמה עליה
 • (Jes 7,1) מֶֽלֶךְ־ אֲ֠רָם וּפֶ֨קַח בֶּן־ רְמַלְיָ֤הוּ מֶֽלֶךְ־ יִשְׂרָאֵל֙ יְר֣וּשָׁלִַ֔ם לַמִּלְחָמָ֖ה עָלֶ֑יהָ
13ולוא יכלו להלחם עליה ויגד לבית דויד לאמור נחה ארם על
 • (Jes 7,1) וְלֹ֥א יָכֹ֖ל לְהִלָּחֵ֥ם עָלֶֽיהָ׃ (Jes 7,2) וַיֻּגַּ֗ד לְבֵ֤ית דָּוִד֙ לֵאמֹ֔ר נָ֥חָֽה אֲרָ֖ם עַל־
14אפרים וינע לבב עמו כנע עצי היער מפני הרוח
 • (Jes 7,2) אֶפְרָ֑יִם וַיָּ֤נַע לְבָבוֹ֙ וּלְבַ֣ב עַמּ֔וֹ כְּנ֥וֹעַ עֲצֵי־ יַ֖עַר מִפְּנֵי־ רֽוּחַ׃
15ויואמר יהוה אל ישעיה צא נא לקראת אחז אתה ושאר ישוב
 • (1QIsaa 6,15) ושאר ישוב
 • (Jes 7,3) וַיֹּ֣אמֶר יְהוָה֮ אֶֽל־ יְשַׁעְיָהוּ֒ צֵא־ נָא֙ לִקְרַ֣את אָחָ֔ז אַתָּ֕ה וּשְׁאָ֖ר יָשׁ֣וּב
16בנך אל קצה תעלת הברכה העליונה אל מסלת שדה כובס ואמרת
 • (Jes 7,3) בְּנֶ֑ךָ אֶל־ קְצֵ֗ה תְּעָלַת֙ הַבְּרֵכָ֣ה הָעֶלְיוֹנָ֔ה אֶל־ מְסִלַּ֖ת שְׂדֵ֥ה כוֹבֵֽס׃ (Jes 7,4) וְאָמַרְתָּ֣
17אליו השמר והשקט ואל תירא ולבבך אל ירך משני זנבות
 • (Jes 7,4) אֵ֠לָיו הִשָּׁמֵ֨ר וְהַשְׁקֵ֜ט אַל־ תִּירָ֗א וּלְבָבְךָ֙ אַל־ יֵרַ֔ךְ מִשְּׁנֵ֨י זַנְב֧וֹת
18האודים העושנים האלה כי בחורי אפ רצין וארם ובן
 • (Jes 7,4) הָאוּדִ֛ים הָעֲשֵׁנִ֖ים הָאֵ֑לֶּה בָּחֳרִי־ אַ֛ף רְצִ֥ין וַאֲרָ֖ם וּבֶן־
19רמליה יען כי יעץ עליך ארם רעה אפרים ובן רומליה לאמור
 • (Jes 7,4) רְמַלְיָֽהוּ׃ (Jes 7,5) יַ֗עַן כִּֽי־ יָעַ֥ץ עָלֶ֛יךָ אֲרָ֖ם רָעָ֑ה אֶפְרַ֥יִם וּבֶן־ רְמַלְיָ֖הוּ לֵאמֹֽר׃
20נעלה ביהודה ונקיצנה ונבקענה אלינו ונמליך מלך בתוכה
 • (Jes 7,6) נַעֲלֶ֤ה בִֽיהוּדָה֙ וּנְקִיצֶ֔נָּה וְנַבְקִעֶ֖נָּה אֵלֵ֑ינוּ וְנַמְלִ֥יךְ מֶ֙לֶךְ֙ בְּתוֹכָ֔הּ
21את בן טבאל כה אמר אדוני יהוה לוא תקום ולוא תהיה
 • (Jes 7,6) אֵ֖ת בֶּן־ טָֽבְאַֽל׃ ס (Jes 7,7) כֹּ֥ה אָמַ֖ר אֲדֹנָ֣י יְהוִ֑ה לֹ֥א תָק֖וּם וְלֹ֥א תִֽהְיֶֽה׃
22כיא ראוש ארם דרמשק וראוש דרמשק רצין ובעוד ששים
 • (Jes 7,8) כִּ֣י רֹ֤אשׁ אֲרָם֙ דַּמֶּ֔שֶׂק וְרֹ֥אשׁ דַּמֶּ֖שֶׂק רְצִ֑ין וּבְע֗וֹד שִׁשִּׁ֤ים
23[וחמ]ש שנה יחת אפרים מעם וראוש אפרים שומרון וראוש
 • (Jes 7,8) וְחָמֵשׁ֙ שָׁנָ֔ה יֵחַ֥ת אֶפְרַ֖יִם מֵעָֽם׃ (Jes 7,9) וְרֹ֤אשׁ אֶפְרַ֙יִם֙ שֹׁמְר֔וֹן וְרֹ֥אשׁ
24[שומרון ב]ן֯ רומליה אמ לוא תאמינו כיא לוא תאמינו
 • (Jes 7,9) שֹׁמְר֖וֹן בֶּן־ רְמַלְיָ֑הוּ אִ֚ם לֹ֣א תַאֲמִ֔ינוּ כִּ֖י לֹ֥א תֵאָמֵֽנוּ׃ ס
25[ויוסף יהו]ה דבר אל אחז לאמור שאל לך אות מעמ יהוה אלוהיך
 • (Jes 7,10) וַיּ֣וֹסֶף יְהוָ֔ה דַּבֵּ֥ר אֶל־ אָחָ֖ז לֵאמֹֽר׃ (Jes 7,11) שְׁאַל־ לְךָ֣ א֔וֹת מֵעִ֖ם יְהוָ֣ה אֱלֹהֶ֑יךָ
26[העמק ש]אלה או הגבה למעלה ויואמר אחז לוא אשאל ולוא
 • (Jes 7,11) הַעְמֵ֣ק שְׁאָ֔לָה א֖וֹ