Versionen

4Q165

©

Copyright


frg. 1-2
1הנ[ב]ו֯אות֯[ -- י֯[ -- אשר חזה על יהודה]
2וירושלם[ -- ואשר כתוב[ --]
3פשר הדבר[ --] גלה את תורת הצ[דק ואשר כתוב מי מדד בשעלו מים]
4ושמים ב[זרת תכן וכל בשלש עפר] הארץ שקל [בפלס הרים וגבעות במאזנים]
 • (4Q511 frg. 30,4) בזרת[ (בזרת[ם) יתכנו שמים ומי בשליש] (4Q511 frg. 30,5) יכול עפר האר֯ץ וישק֯[ו]ל בפלס֯[ ]הרים וגב֯ע֯ו֯ת֯ ב֯מוזנ[ים --]
 • (1QIsaa 33,12) ושמים בזרתו תכן וכל בשליש עפר הארץ ושקל (1QIsaa 33,13) בפלס הרים וגבעות במוזנים
 • (Jes 40,12) וְשָׁמַ֙יִם֙ בַּזֶּ֣רֶת תִּכֵּ֔ן וְכָ֥ל בַּשָּׁלִ֖שׁ עֲפַ֣ר הָאָ֑רֶץ וְשָׁקַ֤ל בַּפֶּ֙לֶס֙ הָרִ֔ים וּגְבָע֖וֹת בְּמֹאזְנָֽיִם׃
frg. 3
1[-- יורדי אל אבני] בור כפגר֯ [מובס --]
 • (1QIsaa 12,20) מטעני חרב יורדו א[ל] אבני בור כפגר מובס
 • (Jes 14,19) יוֹרְדֵ֥י אֶל־ אַבְנֵי־ ב֖וֹר כְּפֶ֥גֶר מוּבָֽס׃
frg. 4
1[י]ר֯יעו ו[נפשו ירעה לו לבי למואב יזעק בריחה עד צער עגלת שלשיה כי מעלה הלוחית]
 • (1QIsaa 13,10) יריע֯ו (ירע֯ו) (1QIsaa 13,11) נפשו ירע לו לבי למואב יזעק ברחוה עד צעור עגלת שלישיה (1QIsaa 13,12) כי מעלה הלוחות
 • (1Q8 6b,3) י]ר֯יעו נפשו ירעה ל[ו] לבי [למואב יזעק בריחה עד צער] (1Q8 6b,4) [עגלת שלשיה כי מעל]ה֯ הלחית
 • (Jes 15,4) יָרִ֔יעוּ נַפְשׁ֖וֹ יָ֥רְעָה לּֽוֹ׃ (Jes 15,5) לִבִּי֙ לְמוֹאָ֣ב יִזְעָ֔ק בְּרִיחֶ֕הָ עַד־ צֹ֖עַר עֶגְלַ֣ת שְׁלִשִׁיָּ֑ה כִּ֣י ׀ מַעֲלֵ֣ה הַלּוּחִ֗ית
 • (Jer 48,5) כִּ֚י מַעֲלֵ֣ה הלחות (הַלּוּחִ֔ית
2[ב]בכי יעלה ב֯[ו כי דרך חורנים זעקת שבר יעערו כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר]
 • (1QIsaa 13,12) בבכי יעלה בו כי דרך חורונים זעקת שברי ערו (1QIsaa 13,13) כי מי נמרים משמות יהיו כי יבש חציר
 • (1Q8 6b,4) בבכי יעלה בו כ֯י֯[ דרך חורנים זעקת שבר יעערו] (1Q8 6b,5) [כי מי נמרים משמות ]יהיו כי יבש חציר֯
 • (Jes 15,5) בִּבְכִי֙ יַֽעֲלֶה־ בּ֔וֹ כִּ֚י דֶּ֣רֶךְ חוֹרֹנַ֔יִם זַעֲקַת־ שֶׁ֖בֶר יְעֹעֵֽרוּ׃ (Jes 15,6) כִּֽי־ מֵ֥י נִמְרִ֖ים מְשַׁמּ֣וֹת יִֽהְי֑וּ כִּֽי־ יָבֵ֤שׁ חָצִיר֙
 • (Jer 48,5) בִּבְכִ֖י יַֽעֲלֶה־ בֶּ֑כִי כִּ֚י בְּמוֹרַ֣ד חוֹרֹנַ֔יִם צָרֵ֥י צַֽעֲקַת־ שֶׁ֖בֶר שָׁמֵֽעוּ׃
3[כלה דשא] יר֯ק֯ לו֯[א היה --]
frg. 5
1[-- ]○ אר֯[ --]
2[-- פשר הדבר ע֯[ל --]
3[-- קר]א משעיר שומר מה מל֯[ילה שומר מה מליל אמר שומר אתה בקר וגם לילה אם תבעיון בעיו שבו אתיו משא]
 • (1QIsaa 16,28) קרא משעיר שומר מה מליל שומר מה מליל (1QIsaa 16,29) אמר שומר אתה בוקר וגמ לילה אמ תבעון בעו שובו אתיו (1QIsaa 16,30) משא
 • (4Q55 frg. 10-11 i+12-14,32) קרא משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל אמר שמר אתה ב]ק֯[ר ]ו֯גם לילה אם (4Q55 frg. 10-11 i+12-14,33) [תבעיון בעיו שבו אתיו משא
 • (4Q56 frg. 14,1) ק֯[רא משעיר שמר מה מלילה שמר מה מליל אמר] (4Q56 frg. 14,2) [שמר אתה בקר וגם לילה] אם תבעיו[ן בעיו שבו אתיו ] (4Q56 frg. 14,3) [משא
 • (Jes 21,11) קֹרֵ֣א מִשֵּׂעִ֔יר שֹׁמֵר֙ מַה־ מִלַּ֔יְלָה שֹׁמֵ֖ר מַה־ מִלֵּֽיל׃ (Jes 21,12) אָמַ֣ר שֹׁמֵ֔ר אָתָ֥ה בֹ֖קֶר וְגַם־ לָ֑יְלָה אִם־ תִּבְעָי֥וּן בְּעָ֖יוּ שֻׁ֥בוּ אֵתָֽיוּ׃ ס (Jes 21,13) מַשָּׂ֖א
4[בערב] ביער בערב תלינו א֯[רחות דדנים לקראת צמא התיו מים יושבי ארץ תימא בלחמו]
 • (1QIsaa 16,30) בערב ביער בערב תלינו אורחות דודנים לקראת (1QIsaa 16,31) צמא האתיו מים יושבי ארצ תימא בלחם קדמו נודד
 • (4Q55 frg. 10-11 i+12-14,33) בער]ב ביע֯[ר בערב תלינו ארחות דדנים לקר]א֯ת צ֯מ֯א האתיו (4Q55 frg. 10-11 i+12-14,34) [מים ישבי ארץ תי]מ֯א וב[לח]מ֯[ ק]ד֯מו נודד
 • (4Q56 frg. 14,3) ]בערב ביער [בערב תלינו ארחות דדנים לקראת] (4Q56 frg. 14,4) [צמא התיו מים ישבי ארץ תימ]א בלחמו֯[ קדמו נדד ]
 • (Jes 21,13) בַּעְרָ֑ב בַּיַּ֤עַר בַּעְרַב֙ תָּלִ֔ינוּ אֹֽרְח֖וֹת דְּדָנִֽים׃ (Jes 21,14) לִקְרַ֥את צָמֵ֖א הֵתָ֣יוּ מָ֑יִם יֹשְׁבֵי֙ אֶ֣רֶץ תֵּימָ֔א בְּלַחְמ֖וֹ קִדְּמ֥וּ נֹדֵֽד׃
5[כי מפ]ני חרבות נדד מפני[ --]
5.1[קדמו נדד] חרב נטושה מפ[ני קשת דרוכה --]
6[-- מדבר] העמים והלחם[ --]
7[-- והשודד] שודד ע[לי עילם --]
frg. 6
1[ב]חירי ישראל א֯[ --]
2[]ע֯ולם ואשר כ֯[תוב לא יקרא עוד לנבל נדיב ולכילי]
3[]לא יאמר שוע כי נ֯[בל נבלה ידבר ולבו יעשה און לעשות חנף ולדבר]
 • (4Q163 frg. 26,1) ולכילי לוא יאמר שוע כיא] (4Q163 frg. 26,2) [נבל] נבלות[ ידבר ולבו יעשה און לעשות חנף ולדבר
 • (1QIsaa 26,13) לנבל נדיב ולכילי לוא (1QIsaa 26,14) יואמר שוע כי נבל נבלה ידבר ולבו חושב און לעשות חנפ (1QIsaa 26,15) ולדבר
 • (Jes 32,5) וּלְכִילַ֕י לֹ֥א יֵֽאָמֵ֖ר שֽׁוֹעַ׃ (Jes 32,6) כִּ֤י נָבָל֙ נְבָלָ֣ה יְדַבֵּ֔ר וְלִבּ֖וֹ יַעֲשֶׂה־ אָ֑וֶן לַעֲשׂ֣וֹת חֹ֗נֶף וּלְדַבֵּ֤ר
4[א]ל _____ תועה ולהמ[ית] נ֯[פש רעב ומשקה צמא יחסיר וכלי כליו]
5[רעים] הואה זמות יעץ [לחבל ענוים באמרי שקר ובדבר אביון]
 • (4Q177 frg. 5-6,6) הוא ז]מות יעץ לח[בל ענוים באמרי שקר --]
 • (1QIsaa 26,16) רעים והוא זמות יעצ לחבל עניים באמרי (1QIsaa 26,17) שקר ובדבר אביונים
 • (Jes 32,7) רָעִ֑ים ה֚וּא זִמּ֣וֹת יָעָ֔ץ לְחַבֵּ֤ל ענוים (עֲנִיִּים֙) בְּאִמְרֵי־ שֶׁ֔קֶר וּבְדַבֵּ֥ר אֶבְי֖וֹן
6[מ]שפט פשרו על[ ]○[ --]
7[-- ]○ את התורה֯[ ר○[ --]
frg. 7
1[-- ]ת֯ ידב[ --]
2[-- ]ענוי[ --]
3[-- ]ב֯ילו[ --]
frg. 8
1[-- מל]ך בבל אשר י[ --]
2[-- וא]שר כ֯[תוב --]
frg. 9
1[-- ]○ותי תחלת֯[ --]
2[-- ]אשר מלך ב○[ --]
3[-- ]אנשי היח֯[ד --]
4[-- ]○ יא○[ --]
5[-- ]○ כ֯[ --]
frg. 10
1נוי○[ --]
2תב[ --]
3שמ[ --]
frg. 11
1[-- ]○[ --]
2[-- ]תודע[ --]
3[והיה ביום ההוא יוסיף אדוני ]שאת [ידו לקנות את שאר עמו אשר]
 • (1QIsaa 10,29) והיה ביום ההוא יוסיף אדוני שנית ידו לקנות את שאר עמו אשר
 • (4Q57 frg. 6,8) כבוד[ והיה ביום ההוא יוסיף אדני שנית ידו] (4Q57 frg. 6,9) [לקנות את שאר עמו אשר
 • (Jes 11,11) וְהָיָ֣ה ׀ בַּיּ֣וֹם הַה֗וּא יוֹסִ֨יף אֲדֹנָ֤י ׀ שֵׁנִית֙ יָד֔וֹ לִקְנ֖וֹת אֶת־ שְׁאָ֣ר עַמּ֑וֹ אֲשֶׁ֣ר
4[ישאר מאשור וממצרים מפתרו]ס מכוש[ ומעילם ומשנער ומחמת]
 • (1QIsaa 10,29) ישאר (1QIsaa 10,30) מאשור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם ומשנער ומחמת
 • (4Q55 frg. 7,1) [וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעיל]ם֯[ ומשנער ומחמת
 • (4Q57 frg. 6,9) ישא]ר מא[שור וממצרים ומפתרוס ומכוש ומעילם]
 • (Jes 11,11) יִשָּׁאֵר֩ מֵאַשּׁ֨וּר וּמִמִּצְרַ֜יִם וּמִפַּתְר֣וֹס וּמִכּ֗וּשׁ וּמֵעֵילָ֤ם וּמִשִּׁנְעָר֙ וּמֵ֣חֲמָ֔ת
5[ומאיי הים ונשא נס לגוים ואס]ף [נדחי ישראל --]
 • (1QIsaa 10,30) ומאיי הים ונשה נס (1QIsaa 11,1) לגואים ואספ נדחי ישראל
 • (4Q55 frg. 7,1) ומאיי הים ונשא נס לגוים ואסף נדחי ישראל]
 • (Jes 11,11) וּמֵאִיֵּ֖י הַיָּֽם׃ (Jes 11,12) וְנָשָׂ֥א נֵס֙ לַגּוֹיִ֔ם וְאָסַ֖ף נִדְחֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל