Versionen

4Q87

©

Copyright


frg. 1
1[למשפט אלוהים ל]ה֯ושיע[ כול ענוי ארץ סלה כי חמת]
 • (Ps 76,10) לַמִּשְׁפָּ֥ט אֱלֹהִ֑ים לְהוֹשִׁ֖יעַ כָּל־ עַנְוֵי־ אֶ֣רֶץ סֶֽלָה׃ (Ps 76,11) כִּֽי־ חֲמַ֣ת
2[אדם תודך שא]רית חימות֯[ תחגר נדרו ושלמו ליהוה]
 • (Ps 76,11) אָדָ֣ם תּוֹדֶ֑ךָּ שְׁאֵרִ֖ית חֵמֹ֣ת תַּחְגֹּֽר׃ (Ps 76,12) נִֽדֲר֣וּ וְשַׁלְּמוּ֮ לַיהוָ֢ה
3[אלוהיכם כול ס]ביביו יבילו [שי למורא יבצר רוח נגידים]
 • (Ps 76,12) אֱ‍ֽלֹהֵ֫יכֶ֥ם כָּל־ סְבִיבָ֑יו יוֹבִ֥ילוּ שַׁ֝֗י לַמּוֹרָֽא׃ (Ps 76,13) יִ֭בְצֹר ר֣וּחַ נְגִידִ֑ים
4[נורא למלכי ארץ ]
 • (Ps 76,13) נ֝וֹרָ֗א לְמַלְכֵי־ אָֽרֶץ׃
5[למנצח על ידיתון ]לא֯ס֯[ף מזמור -- ]
 • (Ps 77,1) לַמְנַצֵּ֥חַ עַֽל־ ידיתון (יְדוּת֗וּן) לְאָסָ֥ף מִזְמֽוֹר׃
frg. 2 i
1-- למען ידעו דור אח]רון
2[בנים יולדו יקומו ויספרו לבניהם וישימו באלהים ]כ֯סלם
 • (11Q8 frg. 12,2) בנים יולדו יקמו וי]ספרו לבנ֯[יהם וישימו] (11Q8 frg. 12,3) [באלהים כסלם
 • (Ps 78,6) בָּנִ֣ים יִוָּלֵ֑דוּ יָ֝קֻ֗מוּ וִֽיסַפְּר֥וּ לִבְנֵיהֶֽם׃ (Ps 78,7) וְיָשִׂ֥ימוּ בֵֽאלֹהִ֗ים כִּ֫סְלָ֥ם
frg. 2 ii
1משמנ֯[יהם ובחורי ישראל הכריע בכול זאות חטאו עוד]
 • (Ps 78,31) בְּמִשְׁמַנֵּיהֶ֑ם וּבַחוּרֵ֖י יִשְׂרָאֵ֣ל הִכְרִֽיעַ׃ (Ps 78,32) בְּכָל־ זֹ֭את חָֽטְאוּ־ ע֑וֹד
2ולוא ה[אמינו בנפלאותיו ויכל בהבל ימיהם ושנותם]
 • (Ps 78,32) וְלֹֽא־ הֶ֝אֱמִ֗ינוּ בְּנִפְלְאוֹתָֽיו׃ (Ps 78,33) וַיְכַל־ בַּהֶ֥בֶל יְמֵיהֶ֑ם וּ֝שְׁנוֹתָ֗ם
3בבהל[ה אם הרגם ודרשוהו ושבו ושחרו אל ויזכרו]
 • (Ps 78,33) בַּבֶּהָלָֽה׃ (Ps 78,34) אִם־ הֲרָגָ֥ם וּדְרָשׁ֑וּהוּ וְ֝שָׁ֗בוּ וְשִֽׁחֲרוּ־ אֵֽל׃ (Ps 78,35) וַֽ֭יִּזְכְּרוּ
frg. 3
1-- ה]רנינו [לאלהים עוזנו הריעו]
 • (Mas1e 1,14) [הרנינו לאלהים עוזנו הריעו
 • (Ps 81,2) הַ֭רְנִינוּ לֵאלֹהִ֣ים עוּזֵּ֑נוּ הָ֝רִ֗יעוּ
2[לאלהי יעקוב שאו זמרה ותנו ]ת֯וף [כנור נעים עם נבל]
 • (Mas1e 1,14) לאלהי י]ע֯ק֯ב֯ (Mas1e 1,15) [שאו זמרה ותנו תף כנור נעים] ע֯ם֯ [נ]ב֯ל֯
 • (Ps 81,2) לֵאלֹהֵ֥י יַעֲקֹֽב׃ (Ps 81,3) שְֽׂאוּ־ זִ֭מְרָה וּתְנוּ־ תֹ֑ף כִּנּ֖וֹר נָעִ֣ים עִם־ נָֽבֶל׃
frg. 4
1[גדול אתה ועושה נפלאות אתה אלוהי]ם לבדכ֯[ה הורני]
 • (Ps 86,10) גָד֣וֹל אַ֭תָּה וְעֹשֵׂ֣ה נִפְלָא֑וֹת אַתָּ֖ה אֱלֹהִ֣ים לְבַדֶּֽךָ׃ (Ps 86,11) ה֘וֹרֵ֤נִי
2[יהוה דרככה אהלך באמתכה יחד לבבי ]ליר֯[אה שמכה]
 • (11Q8 frg. 14,1) באמתכ֯[ה יחד לבבי ליראה שמכה אודכה אדני]
 • (Ps 86,11) יְהוָ֨ה ׀ דַּרְכֶּ֗ךָ אֲהַלֵּ֥ךְ בַּאֲמִתֶּ֑ךָ יַחֵ֥ד לְ֝בָבִ֗י לְיִרְאָ֥ה שְׁמֶֽךָ׃
frg. 5
1-- שיר מזמור לבני]
 • (Ps 88,1) שִׁ֥יר מִזְמ֗וֹר לִבְנֵ֫י
2[קורח למנצח על מחלת לענות משכיל ]ל֯הימן האזר[חי]
 • (Ps 88,1) קֹ֥רַח לַמְנַצֵּ֣חַ עַל־ מָחֲלַ֣ת לְעַנּ֑וֹת מַ֝שְׂכִּ֗יל לְהֵימָ֥ן הָאֶזְרָחִֽי׃
3[יהוה אלוהי ישועתי יום צעקתי בליל]ה֯ נגדכה תבוא֯[ ]
 • (Ps 88,2) יְ֭הוָה אֱלֹהֵ֣י יְשׁוּעָתִ֑י יוֹם־ צָעַ֖קְתִּי בַלַּ֣יְלָה נֶגְדֶּֽךָ׃ (Ps 88,3) תָּב֣וֹא
4[לפניכה תפלתי הטה אזנכה לרנתי כי שב]עה ברעות
 • (Ps 88,3) לְ֭פָנֶיךָ תְּפִלָּתִ֑י הַטֵּֽה־ אָ֝זְנְךָ֗ לְרִנָּתִֽי׃ (Ps 88,4) כִּֽי־ שָֽׂבְעָ֣ה בְרָע֣וֹת
5[נפשי וחיי לשאול הגיעו נחשבתי עם יור]ד֯[י בור [ייתי]
 • (Ps 88,4) נַפְשִׁ֑י וְחַיַּ֗י לִשְׁא֥וֹל הִגִּֽיעוּ׃ (Ps 88,5) נֶ֭חְשַׁבְתִּי עִם־ י֣וֹרְדֵי ב֑וֹר הָ֝יִ֗יתִי כְּגֶ֣בֶר אֵֽין־ אֱיָֽל׃
frg. 6-7
1[אף תשיב צור חרבו ולוא הקימות]ו֯ ל֯מלחמה ה[שבתה]
 • (Ps 89,44) אַף־ תָּ֭שִׁיב צ֣וּר חַרְבּ֑וֹ וְלֹ֥א הֲ֝קֵימֹת֗וֹ בַּמִּלְחָמָֽה׃ (Ps 89,45) הִשְׁבַּ֥תָּ
2[מטהרו וכסאו לארץ מגרתה הקצ]ר֯תה ימי֯ עלומ[יו]
 • (Ps 89,45) מִטְּהָר֑וֹ וְ֝כִסְא֗וֹ לָאָ֥רֶץ מִגַּֽרְתָּה׃ (Ps 89,46) הִ֭קְצַרְתָּ יְמֵ֣י עֲלוּמָ֑יו
3[העטיתה עליו בושה סלה עד מה יהוה תסת]ר֯ לנצח
 • (Ps 89,46) הֶֽעֱטִ֨יתָ עָלָ֖יו בּוּשָׁ֣ה סֶֽלָה׃ (Ps 89,47) עַד־ מָ֣ה יְ֭הוָה תִּסָּתֵ֣ר לָנֶ֑צַח
4[תבער כמו אש חמתך זכר אני מה חלד על מה שו]א
 • (Ps 89,47) תִּבְעַ֖ר כְּמוֹ־ אֵ֣שׁ חֲמָתֶֽךָ׃ (Ps 89,48) זְכָר־ אֲנִ֥י מֶה־ חָ֑לֶד עַל־ מַה־ שָּׁ֝֗וְא
frg. 8
1[ -- איה חסדיכה הראשונים א]דוני
 • (Ps 89,50) אַיֵּ֤ה ׀ חֲסָדֶ֖יךָ הָרִאשֹׁנִ֥ים ׀ אֲדֹנָ֑י
2[אשר נשבעתה לדויד באמונתכה זכו]ר֯ אדוני חרפת
 • (Ps 89,50) נִשְׁבַּ֥עְתָּ לְ֝דָוִ֗ד בֶּאֱמוּנָתֶֽךָ׃ (Ps 89,51) זְכֹ֣ר אֲ֭דֹנָי חֶרְפַּ֣ת
3[עבדיכה שאתי בחיקי כול רבים עמים ]אשר חרפו
 • (Ps 89,51) עֲבָדֶ֑יךָ שְׂאֵתִ֥י בְ֝חֵיקִ֗י כָּל־ רַבִּ֥ים עַמִּֽים׃ (Ps 89,52) אֲשֶׁ֤ר חֵרְפ֖וּ
4[אויביכה יהוה אשר חרפו עקבות מ]ש֯יחכה ברו֯ך֯
 • (Ps 89,52) אוֹיְבֶ֥יךָ ׀ יְהוָ֑ה אֲשֶׁ֥ר חֵ֝רְפ֗וּ עִקְּב֥וֹת מְשִׁיחֶֽךָ׃ (Ps 89,53) בָּר֖וּךְ
frg. 9
1[נפשי את יהו]ה
 • (Ps 103,22) מְקֹמ֥וֹת מֶמְשַׁלְתּ֑וֹ בָּרֲכִ֥י נַ֝פְשִׁ֗י אֶת־ יְהוָֽה׃
2[למנצח לדו]י֯ד מזמו[ר אלהי תהלתי אל תחרש]
 • (Ps 109,1) לַ֭מְנַצֵּחַ לְדָוִ֣ד מִזְמ֑וֹר אֱלֹהֵ֥י תְ֝הִלָּתִ֗י אַֽל־ תֶּחֱרַֽשׁ׃
frg. 10
1[יהיו ימיו מעטים פקדתו] יקח[ אחר -- ]
 • (Ps 109,8) יִֽהְיֽוּ־ יָמָ֥יו מְעַטִּ֑ים פְּ֝קֻדָּת֗וֹ יִקַּ֥ח אַחֵֽר׃
frg. 11
1[יהי אחרי]ת֯ו להכרית[ בדור אחר ימח שמם]
 • (Ps 109,13) יְהִֽי־ אַחֲרִית֥וֹ לְהַכְרִ֑ית בְּד֥וֹר אַ֝חֵ֗ר יִמַּ֥ח שְׁמָֽם׃
2-- ]○[ -- ]
frg. 12
1[מה לכה הים כי ]תנוס [הירדן תסב לאחור]
 • (Ps 114,5) מַה־ לְּךָ֣ הַ֭יָּם כִּ֣י תָנ֑וּס הַ֝יַּרְדֵּ֗ן תִּסֹּ֥ב לְאָחֽוֹר׃
frg. 13
1-- ברוכים אתם ליהוה ע]ושה שמים [וארץ השמים]
2[שמים ליהוה והארץ נתן לבנ]י֯ אדם לוא מתים יהל[לו יה ולוא כול]
 • (11Q8 frg. 15,1) שמים ]ליהו֯[ה והארץ נתן] (11Q8 frg. 15,2) [לבני אדם לוא המתים יהללו יה ]ולוא[ כול
 • (Ps 115,16) שָׁ֭מַיִם לַיהוָ֑ה וְ֝הָאָ֗רֶץ נָתַ֥ן לִבְנֵי־ אָדָֽם׃ (Ps 115,17) לֹ֣א הַ֭מֵּתִים יְהַֽלְלוּ־ יָ֑הּ וְ֝לֹ֗א כָּל־
3[יורדי דומה ואנחנו נברך יה מ]עתה ועד עולם הל֯[לו יה ]
 • (11Q8 frg. 15,2) יורדי] (11Q8 frg. 15,3) [דומה ואנחנו נברך יה מעתה וע]ד ע[ולם הללו יה ]
 • (Ps 115,17) יֹרְדֵ֥י דוּמָֽה׃ (Ps 115,18) וַאֲנַ֤חְנוּ ׀ נְבָ֘רֵ֤ךְ יָ֗הּ מֵֽעַתָּ֥ה וְעַד־ עוֹלָ֗ם הַֽלְלוּ־ יָֽהּ׃
4[אהבתי כי ישמע יהוה את קולי ]תחנוני כי הטה א[זנו לי ובימי]
 • (11Q8 frg. 15,5) [אהבתי כי ישמע יהוה את קולי תחנ]ו֯ני --
 • (Ps 116,1) אָ֭הַבְתִּי כִּֽי־ יִשְׁמַ֥ע ׀ יְהוָ֑ה אֶת־ ק֝וֹלִ֗י תַּחֲנוּנָֽי׃ (Ps 116,2) כִּֽי־ הִטָּ֣ה אָזְנ֣וֹ לִ֑י וּבְיָמַ֥י
5[אקרא אפפוני חבלי מות ומצרי שא]ול מצאוני צרה ו[יגון אמצא]
 • (4Q96 frg. 2,1) ו֯[יגון אמצא
 • (Ps 116,2) אֶקְרָֽא׃ (Ps 116,3) אֲפָפ֤וּנִי ׀ חֶבְלֵי־ מָ֗וֶת וּמְצָרֵ֣י שְׁא֣וֹל מְצָא֑וּנִי צָרָ֖ה וְיָג֣וֹן אֶמְצָֽא׃
6[ובשם יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפ]ש֯י֯[ -- ]
 • (4Q96 frg. 2,1) ובשם יהוה אקרא אנה יהוה מלטה נפשי חנון יהוה וצדיק]
 • (Ps 116,4) וּבְשֵֽׁם־ יְהוָ֥ה אֶקְרָ֑א אָנָּ֥ה יְ֝הוָ֗ה מַלְּטָ֥ה נַפְשִֽׁי׃
frg. 14
1[ליהוה כי ]ט֯ו֯ב כי ל֯ע[ולם חסדו ]
2[לדויד בר]כ֯י נפשי את יהוה יה֯[וה אלוהינו גדלתה מאוד הוד והדר לבשתה עוטה]
 • (11Q5 frg. E i,6) ברכי נפשי (11Q5 frg. E i,7) [את יהוה י]הוה אלוהינו גדלתה מואדה ה֯וד֯ (11Q5 frg. E i,8) [והדר לבשתה עוטה
 • (4Q86 2,11) [ברכי נפשי א]ת יהוה יהוה֯[ אלהי]ם (4Q86 2,12) [גדלת מא]ד֯ ה֯ו֯ד והדר תלבש עטי
 • (Ps 104,1) בָּרֲכִ֥י נַפְשִׁ֗י אֶת־ יְה֫וָ֥ה יְהוָ֣ה אֱ֭לֹהַי גָּדַ֣לְתָּ מְּאֹ֑ד ה֭וֹד וְהָדָ֣ר לָבָֽשְׁתָּ׃ (Ps 104,2) עֹֽטֶה־
3[אור כשלמ]ה נוטה שמים כי[ריעה המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו]
 • (11Q5 frg. E i,8) א]ור כשלמה נוטה שמים כיריעה (11Q5 frg. E i,9) [המקרה במים עליותיו ה]שם עבים רכובו
 • (4Q86 2,13) [אור כש]למה נוט[י] שמים כיריעה מקרה [במי]ם ע֯ל[יו]תו (4Q86 2,14) השם עבים רכבו
 • (4Q93 1,6) [המ]ק֯[רה במים עליותיו] (4Q93 1,7) השם עבים [רכובו]
 • (Ps 104,2) א֭וֹר כַּשַּׂלְמָ֑ה נוֹטֶ֥ה שָׁ֝מַ֗יִם כַּיְרִיעָֽה׃ (Ps 104,3) הַ֥מְקָרֶֽה בַמַּ֗יִם עֲ‍ֽלִיּ֫וֹתָ֥יו הַשָּׂם־ עָבִ֥ים רְכוּב֑וֹ
4[המהלך על ]כנפי רוח[ -- ]
frg. 15-16
1-- תשת חושך ויהי ליל]ה בו תרמוש֯ כול חית[ו יער]
 • (Ps 104,20) תָּֽשֶׁת־ חֹ֭שֶׁךְ וִ֣יהִי לָ֑יְלָה בּֽוֹ־ תִ֝רְמֹ֗שׂ כָּל־ חַיְתוֹ־ יָֽעַר׃
2[הכפירים שואגים לטרף ]ולבקש מא֯[ל ]א֯כ֯ל[ם תזרח]
 • (11Q5 frg. E ii,1) הכפירים ש]א֯ג֯[ים לטרף ולבקש מאל אוכלם תזרח]
 • (4Q86 4,10) [תזרח
 • (Ps 104,21) הַ֭כְּפִירִים שֹׁאֲגִ֣ים לַטָּ֑רֶף וּלְבַקֵּ֖שׁ מֵאֵ֣ל אָכְלָֽם׃ (Ps 104,22) תִּזְרַ֣ח
3[השמש ויאספון ואל מעונותי]ה֯ם֯ יר[בצון -- ]
 • (11Q5 frg. E ii,2) השמש יאספון וא֯ל מעונותיהם [ירבצון יצא אדם]
 • (4Q86 4,10) הש]מש ויאספו (4Q86 4,11) [ואל מעונ]○○ ירבצו
 • (Ps 104,22) הַ֭שֶּׁמֶשׁ יֵאָסֵפ֑וּן וְאֶל־ מְ֝עוֹנֹתָ֗ם יִרְבָּצֽוּן׃
frg. 17+18 i
3-- הודו ליהוה]
4[קראו ב]שמו הוד֯[יעו בעמים עלילותיו שירו לו זמרו ל]ו֯
 • (11Q5 frg. E iii,8) קראו] (11Q5 frg. E iii,9) בשמו הודיעו בעמים עלי[לותיו שירו לו זמרו לו
 • (1QIsaa 11,9) קראו בשמו הודיעו בעמים עלילותיו הזכירו
 • (1Q8 5b,1) קראו בשמו הודיעו] (1Q8 5b,2) [בעמים
 • (4Q55 frg. 8,1) קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב]
 • (4Q59 frg. 17-18 i+19,4) קראו בשמו הודיעו בעמים עלילתיו
 • (Jes 12,4) קִרְא֣וּ בִשְׁמ֔וֹ הוֹדִ֥יעוּ בָֽעַמִּ֖ים עֲלִֽילֹתָ֑יו
 • (Ps 105,1) קִרְא֣וּ בִשְׁמ֑וֹ הוֹדִ֥יעוּ בָ֝עַמִּ֗ים עֲלִילוֹתָֽיו׃ (Ps 105,2) שִֽׁירוּ־ ל֭וֹ זַמְּרוּ־ ל֑וֹ
 • (1 Chron 16,8) קִרְא֣וּ בִשְׁמ֔וֹ הוֹדִ֥יעוּ בָעַמִּ֖ים עֲלִילֹתָֽיו׃
5[שיחו בכול נפלאו]תיו התה֯[ללו בשם קדשו ישמח ]לב
 • (11Q5 frg. E iii,9) שיחו] (11Q5 frg. E iii,10) בכול נפלאותיו התהללו בשם ק[ודשו ישמח לב מבקש]
 • (Ps 105,2) שִׂ֝֗יחוּ בְּכָל־ נִפְלְאוֹתָֽיו׃ (Ps 105,3) הִֽ֭תְהַלְלוּ בְּשֵׁ֣ם קָדְשׁ֑וֹ יִ֝שְׂמַ֗ח לֵ֤ב ׀ מְבַקְשֵׁ֬י יְהוָֽה׃
frg. 19
1-- ויבוא ישראל ]מצרים י[עקוב גר בארץ חם]
 • (Ps 105,23) וַיָּבֹ֣א יִשְׂרָאֵ֣ל מִצְרָ֑יִם וְ֝יַעֲקֹ֗ב גָּ֣ר בְּאֶֽרֶץ־ חָֽם׃
2[ויפר את עמו מאד ויעצמהו ]מצריו ה[פך לבם לשנא]
 • (11Q5 1,1) הפך ]לבם לשנוא
 • (Ps 105,24) וַיֶּ֣פֶר אֶת־ עַמּ֣וֹ מְאֹ֑ד וַ֝יַּֽעֲצִמֵהוּ מִצָּרָֽיו׃ (Ps 105,25) הָפַ֣ךְ לִ֭בָּם לִשְׂנֹ֣א עַמּ֑וֹ לְ֝הִתְנַכֵּ֗ל בַּעֲבָדָֽיו׃
frg. 18 ii+20-24
1[ויך כול בכור בארצ]ם֯[ ראשית לכו]ל אונם ויוצ֯א עמ[ו בכסף וזהב]
 • (11Q5 1,10) [ויך כול בכור בארצם ראשית לכול אונם ויוצא א]ת עמו (11Q5 1,11) [בכסף וזהב
 • (Ps 105,36) וַיַּ֣ךְ כָּל־ בְּכ֣וֹר בְּאַרְצָ֑ם רֵ֝אשִׁ֗ית לְכָל־ אוֹנָֽם׃ (Ps 105,37) וַֽ֭יּוֹצִיאֵם בְּכֶ֣סֶף וְזָהָ֑ב
2[ואי]ן֯ בשבטי֯[ו] כושל שמחו מ[צרי]ם֯ בצאתם כי נ֯פ֯ל פח֯[דם עליהם]
 • (11Q5 1,11) ואין בשבטיו כושל שמח מצרים בצא]תם כי (11Q5 1,12) [נפל פחדם עליהם
 • (Ps 105,37) וְאֵ֖ין בִּשְׁבָטָ֣יו כּוֹשֵֽׁל׃ (Ps 105,38) שָׂמַ֣ח מִצְרַ֣יִם בְּצֵאתָ֑ם כִּֽי־ נָפַ֖ל פַּחְדָּ֣ם עֲלֵיהֶֽם׃
3[פרש ]ע֯נן למסך ואש להאיר [לי]לה ש֯א֯ל ו֯י֯[בא שליו ולחם]
 • (11Q5 1,12) פרש ענן למסך ואש להאיר] לילה (11Q5 1,13) [שאל ויבא שלו ולחם
 • (Ps 105,39) פָּרַ֣שׂ עָנָ֣ן לְמָסָ֑ךְ וְ֝אֵ֗שׁ לְהָאִ֥יר לָֽיְלָה׃ (Ps 105,40) שָׁאַ֣ל וַיָּבֵ֣א שְׂלָ֑ו וְלֶ֥חֶם
4ש[מים י]שביעם [פתח צור ויזובו ]מים [הלכו בציות נ]הר כי [זכר את]
 • (11Q5 1,13) שמים ישביעם פתח צ]ור ויזובו (11Q5 1,14) [מים הלכו בציות נהר כי זכר את
 • (Ps 105,40) שָׁ֝מַ֗יִם יַשְׂבִּיעֵֽם׃ (Ps 105,41) פָּ֣תַח צ֭וּר וַיָּז֣וּבוּ מָ֑יִם הָ֝לְכ֗וּ בַּצִּיּ֥וֹת נָהָֽר׃ (Ps 105,42) כִּֽי־ זָ֭כַר אֶת־
5דבר קוד[שו ]את[ אברהם עבדו ויוצא ע]מו בש[שון ברנה]
 • (11Q5 1,14) דבר קדשו את ]אברהם (11Q5 1,15) [עבדו ויוצא עמו בששון ברנה
 • (Ps 105,42) דְּבַ֣ר קָדְשׁ֑וֹ אֶֽת־ אַבְרָהָ֥ם עַבְדּֽוֹ׃ (Ps 105,43) וַיּוֹצִ֣א עַמּ֣וֹ בְשָׂשׂ֑וֹן בְּ֝רִנָּ֗ה
6את בחיר[יו ויתן להם א]רצות ג[וים ועמל לואמים יירשו בעבור]
 • (11Q5 1,15) את בחיריו ויתן ] (11Q5 1,16) [להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו בעבו]ר
 • (Ps 105,43) אֶת־ בְּחִירָֽיו׃ (Ps 105,44) וַיִּתֵּ֣ן לָ֭הֶם אַרְצ֣וֹת גּוֹיִ֑ם וַעֲמַ֖ל לְאֻמִּ֣ים יִירָֽשׁוּ׃ (Ps 105,45) בַּעֲב֤וּר ׀
7ישמר֯[ו חוקיו ותורותיו י]נצו֯ר֯[ו הללו יה]
 • (11Q5 1,16) ישמורו
 • (Ps 105,45) יִשְׁמְר֣וּ חֻ֭קָּיו וְתוֹרֹתָ֥יו יִנְצֹ֗רוּ הַֽלְלוּ־ יָֽהּ׃
8הללויה[ -- ]
frg. 25
1-- ]○[ -- ]
2-- ר]בת שכנה לנפ[שי עם שונא שלום]
 • (Ps 120,6) רַ֭בַּת שָֽׁכְנָה־ לָּ֣הּ נַפְשִׁ֑י עִ֝֗ם שׂוֹנֵ֥א שָׁלֽוֹם׃
3[אני שלום וכי אדבר ה]מ֯ה֯ ל[מלחמה -- ]
 • (Ps 120,7) אֲ‍ֽנִי־ שָׁ֭לוֹם וְכִ֣י אֲדַבֵּ֑ר הֵ֝֗מָּה לַמִּלְחָמָֽה׃
frg. 26 i
1-- ]○
2[סביב לה ויהוה לע]מו סביב מעתה ועד ע֯[ול]ם [כי לו]א֯
 • (11Q5 4,4) סביב לו יהוה (11Q5 4,5) [סביב לעמו מ]ע֯תה ועד עולם כי לוא
 • (Ps 125,2) סָבִ֢יב לָ֥הּ וַ֭יהוָה סָבִ֣יב לְעַמּ֑וֹ מֵ֝עַתָּ֗ה וְעַד־ עוֹלָֽם׃ (Ps 125,3) כִּ֤י לֹ֪א
3[ינוח ש]בט הרשע על גורל הצדיקים למען לו[א]
 • (11Q5 4,5) ינוח שבט הרשע (11Q5 4,6) [על גורל הצ]ד֯יקים למען לוא
 • (Ps 125,3) יָנ֡וּחַ שֵׁ֤בֶט הָרֶ֗שַׁע עַל֮ גּוֹרַ֢ל הַֽצַּדִּ֫יקִ֥ים לְמַ֡עַן לֹא־
4[ישלחו ]ה֯צדיקים בעולתה ידים היטיבה יהו[ה לטו]בים
 • (11Q5 4,6) ישלחו הצדיקים בעולתה (11Q5 4,7) [ידיהם היטי]ב֯ה יהוה לטובים
 • (Ps 125,3) יִשְׁלְח֖וּ הַצַּדִּיקִ֨ים בְּעַוְלָ֬תָה יְדֵיהֶֽם׃ (Ps 125,4) הֵיטִ֣יבָה יְ֭הוָה לַטּוֹבִ֑ים
5[ולישר]ים בלב והמטים עקלקולתים יוליכם יהוה א֯ת פועלי
 • (11Q5 4,7) ולישרים בלב עקלקולות (11Q5 4,8) [יוליכם יהו]ה את כול פועלי
 • (Ps 125,4) וְ֝לִֽישָׁרִ֗ים בְּלִבּוֹתָֽם׃ (Ps 125,5) וְהַמַּטִּ֤ים עַֽקַלְקַלּוֹתָ֗ם יוֹלִיכֵ֣ם יְ֭הוָה אֶת־ פֹּעֲלֵ֣י
6[האון ש]ל[ו]ם֯ על ישראל שיר המעלות בשוב יה[וה ]את שבות
 • (11Q5 4,8) און שלום על ישראל (11Q5 4,9) שיר המעלות בשוב יהוה (11Q5 4,10) [את שיבת
 • (Ps 125,5) הָאָ֑וֶן שָׁ֝ל֗וֹם עַל־ יִשְׂרָאֵֽל׃ (Ps 126,1) שִׁ֗יר הַֽמַּ֫עֲל֥וֹת בְּשׁ֣וּב יְ֭הוָה אֶת־ שִׁיבַ֣ת
7[ציון היינו ]כחלמים אז ימלא שחוק פינו ול[שו]נ֯נו רנה
 • (11Q5 4,10) ציון ]היינו כחלומים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו (11Q5 4,11) [רנה
 • (Ps 126,1) צִיּ֑וֹן הָ֝יִ֗ינוּ כְּחֹלְמִֽים׃ (Ps 126,2) אָ֤ז יִמָּלֵ֪א שְׂח֡וֹק פִּינוּ֮ וּלְשׁוֹנֵ֢נוּ רִ֫נָּ֥ה
8[אז יואמרו ]ב֯גויים הגדיל יהוה לעשות עם אלה הגדיל
 • (11Q5 4,11) אז י]א֯מרו בגויים הגדיל יהוה לעשות עם (11Q5 4,12) [אלה הגד]י֯ל
 • (Ps 126,2) אָ֭ז יֹאמְר֣וּ בַגּוֹיִ֑ם הִגְדִּ֥יל יְ֝הוָ֗ה לַעֲשׂ֥וֹת עִם־ אֵֽלֶּה׃ (Ps 126,3) הִגְדִּ֣יל
9[יהוה לעשות עמנו ]היינו שמחים שבה יהוה [א]ת
 • (11Q5 4,12) יהוה לעשות עםנו היינו שמחים (11Q5 4,13) [שובה יה]וה את
 • (Ps 126,3) יְ֭הוָה לַעֲשׂ֥וֹת עִמָּ֗נוּ הָיִ֥ינוּ שְׂמֵחִֽים׃ (Ps 126,4) שׁוּבָ֣ה יְ֭הוָה אֶת־
10[שבותינו כאפיקים ]ב֯נגב הזורעים בדמע֯ה֯ [ברנה]
 • (11Q5 4,13) שבותינו כאפיקים בנגב הזורעים (11Q5 4,14) [בדמעה ברנ]ה
 • (Ps 126,4) שבותנו (שְׁבִיתֵ֑נוּ) כַּאֲפִיקִ֥ים בַּנֶּֽגֶב׃ (Ps 126,5) הַזֹּרְעִ֥ים בְּדִמְעָ֗ה בְּרִנָּ֥ה
11[יקצרו -- ]○○[ -- ]
frg. 26 ii
1אמר֯[ו העוברים ברכת יהוה אליכם ברכנו אתכם בשם]
 • (4Q173 frg. 4,1) ו[חצנו מעמר ולוא אמרו העברים] (4Q173 frg. 4,2) [ברכת י]הוה על[יכ]ם בר[כנו אתכם בשם
 • (11Q5 5,8) וחוצנו מעמר שלוא אמרו העוברים (11Q5 5,9) בד[רך ברכת יהוה א]לוהיכמ עליכם ברכנו אתכם בשם
 • (Ps 129,8) אָֽמְר֨וּ ׀ הָעֹבְרִ֗ים בִּרְכַּֽת־ יְהוָ֥ה אֲלֵיכֶ֑ם בֵּרַ֥כְנוּ אֶ֝תְכֶ֗ם בְּשֵׁ֣ם
2יהו֯[ה שיר ה ]
3עול[ות]ממ[עמקים קראתיכה יהוה אדוני שמעה בקולי תהי נא אזנכה]
 • (11Q5 5,10) המעלות אדוני ממעמקים (11Q5 5,11) [קראתיך אדוני שמ]ע֯ה בקולי תהי נא אוזנכה
 • (Ps 130,1) הַֽמַּעֲל֑וֹת מִמַּעֲמַקִּ֖ים קְרָאתִ֣יךָ יְהוָֽה׃ (Ps 130,2) אֲדֹנָי֮ שִׁמְעָ֢ה בְק֫וֹלִ֥י תִּהְיֶ֣ינָה אָ֭זְנֶיךָ
4קש֯[ובת לי לקול תחנוני אם עונות תשמור יה אדוני מי]
 • (11Q5 5,11) קשובת לי (11Q5 5,12) [לקול תחנוני אם עונות תש]מ֯ור יה אדוני מי
 • (Ps 130,2) קַשֻּׁב֑וֹת לְ֝ק֗וֹל תַּחֲנוּנָֽי׃ (Ps 130,3) אִם־ עֲוֺנ֥וֹת תִּשְׁמָר־ יָ֑הּ אֲ֝דֹנָ֗י מִ֣י
5יע[מוד כי עמכה הסליחה למען תורא קויתי יהוה]
 • (11Q5 5,12) יעמוד כי עמכה הסליחה (11Q5 5,13) [למען תורא קויתי יהו]ה
 • (Ps 130,3) יַעֲמֹֽד׃ (Ps 130,4) כִּֽי־ עִמְּךָ֥ הַסְּלִיחָ֑ה לְ֝מַ֗עַן תִּוָּרֵֽא׃ (Ps 130,5) קִוִּ֣יתִי יְ֭הוָה
6[קותה נפשי ולדברו הוחלתי הוחילי נפשי לאדוני]
 • (11Q5 5,13) קותה נפשי לדברו הוחלתי הוחילי (11Q5 5,14) [נפשי לאדוני
 • (4Q87 frg. 26 ii,6) הוחלתי הוחילי נפשי לאדוני]
 • (Ps 130,5) קִוְּתָ֣ה נַפְשִׁ֑י וְֽלִדְבָר֥וֹ הוֹחָֽלְתִּי׃ (Ps 130,6) נַפְשִׁ֥י לַֽאדֹנָ֑י
7כש[ומרים לבוקר שומרים לבוקר -- ]
 • (11Q5 5,14) משומרים ל]בוקר שומרים לבוקר יחל ישראל
 • (Ps 130,6) מִשֹּׁמְרִ֥ים לַ֝בֹּ֗קֶר שֹׁמְרִ֥ים לַבֹּֽקֶר׃
8○[ -- ]