Versionen

11Q5

©

Copyright


18
1לטובים נפשתכמה ולתמימים לפאר עליון החבירו יחד
2להודיע ישעו ואל תתעצלו להודיע עוזו ותפארתו
3לכול פותאים כי להודיע כבוד יהוה נתנה חוכמה ולספר
4רוב מעשיו נודעה לאדם להודיע לפותאים עוזו
5להשכיל לחסרי לבב גדולתו הרחוקים מפתחיה
6הנדחים ○○○○ ממבואיה כי עליון הואה אדון
7יעקוב ותפארתו על כול מעשיו ואדם מפאר עליון
8ירצה כמגיש מנחה כמקריב עתודים ובני בקר
9כמדשן מזבח ברוב עולות כקטורת ר֯י֯ח֯ ניחוח מיד
10צדיקים מפתחי צדיקים נשמע קולה ומקהל חסידים
11זמרתה על אוכלםה בשבע נאמרה ועל שתותמה בחבר
12יחדיו שיחתם בתורת עליון אמריהמה להודיע עוזו
13כמה רחקה מרשעים אמרה מכול זדים לדעתה הנה
14עינ{י} יהוה על טובים תחמל ועל מפאריו יגדל חסדו
15מעת רעה יציל נפש[ם ברכו את] יהוה גואל עני מיד
16ז֯ר֯[ים (צ֯ר֯[ים) ומצי]ל [תמימים מיד רשעים מקים קרן מיע]ק֯ו֯ב֯ ושופט
19
1כי לוא רמה תודה לכה ולוא תספר חסדכה תולעה
2חי חי ה֯ו֯א֯ יודה לכה יודו לכה כול מוטטי רגל בהודיעכה
3חסדכה להמה וצדקתכה תשכילם כי בידכה נפש כול
4חי נשמת כול בשר אתה נתתה עשה עמנו יהוה
5כטובכה כרוב רחמיכה וכרוב צדקותיכה שמע
 • (11Q6 frg. 4-5,7) כטובכה כרוב רחמ]יכה וכרוב צדקותיכ[ה שמע]
6יהוה בקול אוהבי שמו ולוא עזב חסדו מהםה
 • (11Q6 frg. 4-5,8) [יהוה בקול אוהבי שמו ולוא ע]ז֯ב חסדו מהם
7ברוך יהוה עושה צדקות מעטר חסידיו
8חסד ורחמים שאגה נפשי להלל את שמכה להודות ברנה
9חסדיכה להגיד אמונתכה לתהלתכה אין חקר למות
10הייתי בחטאי ועוונותי לשאול מכרוני ותצילני
11יהוה כרוב רחמיכה וכרוב צדקותיכה גם אני את
12שמכה אהבתי ובצלכה חסיתי בזוכרי עוזכה יתקף
 • (11Q6 frg. 4-5,13) שמכה אהבתי ובצלכה ]ח֯סיתי בזוכ֯[רי עוזכה יתקף]
13לבי ועל חסדיכה אני נסמכתי סלחה יהוה לחטאתי
 • (11Q6 frg. 4-5,14) [לבי ועל חסדיכה אני נסמכת]י סלחה יהוה לח֯[טאתי
14וטהרני מעווני רוח אמונה ודעת חונני אל אתקלה
15בעווה אל תשלט בי שטן ורוח טמאה מכאוב ויצר
16רע אל ירשו בעצמי כי אתה יהוה שבחי ולכה קויתי
17כול היום ישמ֯חו אחי עמי ובית אבי השוממים בחונכה
18○○○[ -- ]○לם אשמחה בכה
21
11 (Sir 51,13) אני נער בטרם תעיתי ובקשתיה (Sir 51,14) באה לי בתרה ועד
 • (Ms.B 21r,10) אני נער הייתי _____ וחפצתי בה ובקשתיה ׃
12סופה אדורשנה (Sir 51,15) גם גרע נץ בבשול ענבים ישמחו לב
13דרכה רגלי במישור כי מנעורי ידעתיה (Sir 51,16) הטיתי כמעט
 • (Ms.B 21r,11) באמתה דרכה רגלי _____ אדני מנעורי חכמה למדתי ׃
14אוזני והרבה מצאתי לקח (Sir 51,17) ועלה היתה לי למלמדי אתן
 • (Ms.B 21r,12) והרבה מצאתי דעה ׃ (Ms.B 21r,13) עלה היה לי לכבוד _____ ולמלמדי אתן הודאה ׃
15הודי (הודו) (Sir 51,18) זמותי ואשחקה קנאתי בטוב ולוא אשוב (Sir 51,19) חריתי
 • (Ms.B 21r,14) להיטיב _____ ולא אהפך כי אמצאנו ׃
16נפשי בה ופני לוא השי֯ב֯ותי (Sir 51,20) טרתי נפשי בה וברומיה לוא
17אשלה ידי פת֯ח֯[ה -- ו]מערמיה אתבונן כפי הברותי אל?
 • (Ms.B 21r,17) ידי פתחה שעריה _____ ולה אחד֯ר֯ ואביט ב[ה] ׃
18 (Sir 51,2?) [ -- ]ל[ -- ]
22
1 (Sir 51,30) שכרכם בעתו _____ אזכורך לברכה ציון בכול מודי
2אני אהבתיך ברוך לעולמים זכרך גדולה תקותך ציון ושלום
3ותוחלת ישועתך לבוא דור ודור ידורו בך ודורות חסידים
4תפארתך המתאוים ליום ישעך וישישו ברוב כבודך זיז (זיו!)
5כבודך יינקו וברחובות תפארתך יעכסו חסדי נביאיך
6תזכורי ובמעשי חסידיך תתפארי טהר חמס מגוך שקר
7ועול נכרתו ממך יגילו בניך בקרבך וידידיך אליך נלוו
8כמה קוו לישועתך ויתאבלו עליך תמיך לוא תובד תקותך
9ציון ולוא תשכח תוחלתך מי זה אבד צדק או מי זה מלט
10בעולו נבחן אדם כדרכו אנ֯יש כמעשיו ישתלם סביב נכרתו
11צריך ציון ויתפזרו כול משנאיך ערבה באף תשבחתך ציון
12מעלה לכול תבל פעמים רבות אזכורך לברכה בכול לבבי אברכך
13צדק עולמים תשיגי וברכות נכבדים תקבלי קחי חזון
 • (4Q88 8,11) צדק עולמים תסיגי (4Q88 8,12) ○○○ ב֯רכו֯ת֯ נכבדים תקבלי (4Q88 8,13) קחי ח֯ז֯ו֯ן֯ [נ]א֯מר עליכי חלמת
14דובר עליך וחלמות נביאים תתבעך רומי ורחבי ציון
15שבחי עליון פודך תשמח נפשי בכבודך
24
3יהוה קראתי אליכה הקשיבה אלי פרשתי כפי
4למעון קודשכה הט אוזנכה ותן לי את שאלתי ובקשתי
5אל תמנע ממני בנה נפשי ואל תמגרה ואל תפרע לפני
6רשעים גמולי הרע ישיב ממני דין האמת יהוה
7אל תשפטני כחטאתי כי לוא יצדק לפניכה כול חי
8הבינני יהוה בתורתכה ואת משפטיכה למדני
9וישמעו רבים מעשיכה ועמים יהדרו את כבודכה
10זכורני ואל תשכחני ואל תביאני בקשות ממני
11חטאת נעורי הרחק ממני ופשעי אל יזכרו לי
12טהרני יהוה מנגע רע ואל יוסף לשוב אלי יבש
13שורשיו ממני ואל ינצו ע[ל]יו בי כבוד אתה יהוה
14על כן שאלתי מלפניכה שלמה למי אזעקה ויתן לי
15ובני אדם מה יוסיף אומ[צ]ם֯ (אומ[צם]) לפ֯[נ]יכה (מ֯לפ֯[נ]יכה) יהוה מבטחי
16קראתי יהוה ויענני [וירפא את] שבר לבי נמתי
17[ואי]שנה חלמתי גם [הקיצותי סמכתני יהוה הוכה לבי ואקרא יהו]ה
26
9גדול וקדוש יהוה קדוש קדושים לדור ודור לפניו הדר
10ילך ואחריו המון מים רבים חסד ואמת סביב פניו אמת
11ומשפט וצדק מכון כסאו מבדיל אור מאפלה שחר הכין בדעת
12לבו אז ראו כול מלאכיו וירננו כי ה֯ הראם את אשר לוא ידעו
13מעטר הרים תנובות _____ ו֯אוכל טוב לכול חי ברוך עושה
14ארץ בכוחו מכין תבל בחוכמתו בתבונתו נטה שמים ויוצא
15[רוח] מאו[צרותיו ברקים למט]ר עשה ויעל נשיא[ים מ]קצה
27
2ויהי דויד בן ישי חכם ואור כאור השמש וסופר
3ונבון ותמים בכול דרכיו לפני אל ואנשים ויתן
4לו יהוה רוח נבונה ואורה ויכתוב תהלים
5שלושת אלפים ושש מאות ושיר לשורר לפני המזבח על עולת
6התמיד לכול יום ויום לכול ימי השנה ארבעה וששים ושלוש
7מאות ולקורבן השבתות שנים וחמשים שיר ולקורבן ראשי
8החודשים ולכול ימי המועדות ולים הכפורים שלושים שיר
9ויהי כול השיר אשר דבר ששה ואבעים וארבע מאות ושיר
10לנגן על הפגו֯עים ארבעה ויהי הכול ארבעת אלפים וחמשים
11כול אלה דבר כנבואה אשר נתן לו מלפני העליון
28
3הללו יה לדויד בן ישי קטן הייתי מן אחי וצעיר מבני אבי וישימני
4רועה לצונו ומושל בגדיותיו ידי עשו עוגב ואצבעותי כנור
5ואשימה ליהוה כבוד אמרתי אני בנפשי ההרים לוא יעידו
6לו והגבעות לוא יגידו עלו֯ העצים את דברי֯ והצואן את מעשי֯
7כי מי יגיד ומי ידבר ומי יספר את מעשי֯ אדון הכול ראה ו֯אלוה
8הכול הוא שמע והוא האזין שלח נביאו למושחני את שמואל
9לגדלני יצאו אחי לקראתו יפי התור ויפי המראה הגבהים בקומתם
10היפים בשערם לוא בחר יהוה אלוהים בם וישלח ויקחני
11מאחר הצואן וימשחני בשמן הקודש וישימני נגיד לעמו ומושל בבני
12בריתו _____
13תחלת (תה!לת) גב[ו]רה לדו֯י֯ד משמשחו נביא אלוהים אזי רא֯[י]תי פלשתי
14מחרף ממ[ערכות הפלשתים --] אנוכי [--] את [--]
frg. A-C i
1-- חסד ומ]שפט אשירה לכה[ יה]ו֯ה אזמרה
 • (Ps 101,1) חֶֽסֶד־ וּמִשְׁפָּ֥ט אָשִׁ֑ירָה לְךָ֖ יְהוָ֣ה אֲזַמֵּֽרָה׃
2[אשכילה בדרך תמים מת]י תבוא לי אתהל[ך] בתום לבבי
 • (Ps 101,2) אַשְׂכִּ֤ילָה ׀ בְּדֶ֬רֶךְ תָּמִ֗ים מָ֭תַי תָּב֣וֹא אֵלָ֑י אֶתְהַלֵּ֥ךְ בְּתָם־ לְ֝בָבִ֗י
3[בקרב ביתי לוא אשית לנגד ]עיני דבר בל֯[יעל ]ע֯שה
 • (Ps 101,2) בְּקֶ֣רֶב בֵּיתִֽי׃ (Ps 101,3) לֹֽא־ אָשִׁ֨ית ׀ לְנֶ֥גֶד עֵינַ֗י דְּֽבַר־ בְּלִ֫יָּ֥עַל עֲשֹֽׂה־
4[סטים שנאתי לוא ידבק ב]י לבב[ עקש יסור ממני]
 • (Ps 101,3) סֵטִ֥ים שָׂנֵ֑אתִי לֹ֖א יִדְבַּ֣ק בִּֽי׃ (Ps 101,4) לֵבָ֣ב עִ֭קֵּשׁ יָס֣וּר מִמֶּ֑נִּי
5[רע לוא אדע מלושני בסתר רעהו אותו אצמית]
 • (Ps 101,4) רָ֝֗ע לֹ֣א אֵדָֽע׃ (Ps 101,5) מלושני (מְלָשְׁנִ֬י) בַסֵּ֨תֶר ׀ רֵעֵהוּ֮ אוֹת֢וֹ אַ֫צְמִ֥ית
6[גבה עינים] ורחב ל[בב אתו לוא אוכל עיני בנ]אמני
 • (Ps 101,5) גְּֽבַהּ־ עֵ֭ינַיִם וּרְחַ֣ב לֵבָ֑ב אֹ֝ת֗וֹ לֹ֣א אוּכָֽל׃ (Ps 101,6) עֵינַ֤י ׀ בְּנֶֽאֶמְנֵי־
7[ארץ לש]בת עמדי ה[לך בדרך תמים הוא יש]רתני
 • (Ps 101,6) אֶרֶץ֮ לָשֶׁ֢בֶת עִמָּ֫דִ֥י הֹ֭לֵךְ בְּדֶ֣רֶךְ תָּמִ֑ים ה֝֗וּא יְשָׁרְתֵֽנִי׃
8[לוא ישב] בקרב ביתי [עשה רמיה דבר שקרים] לוא
 • (Ps 101,7) לֹֽא־ יֵשֵׁ֨ב ׀ בְּקֶ֥רֶב בֵּיתִי֮ עֹשֵׂ֢ה רְמִ֫יָּ֥ה דֹּבֵ֥ר שְׁקָרִ֑ים לֹֽא־
9[יכון לנגד] עיני לבקרים א[צמית כול רשעי ארץ להכרי]ת
 • (Ps 101,7) יִ֝כּ֗וֹן לְנֶ֣גֶד עֵינָֽי׃ (Ps 101,8) לַבְּקָרִ֗ים אַצְמִ֥ית כָּל־ רִשְׁעֵי־ אָ֑רֶץ לְהַכְרִ֥ית
10[מעיר ]יהוה כול פ[וע]ל[י און ]
 • (Ps 101,8) מֵֽעִיר־ יְ֝הוָ֗ה כָּל־ פֹּ֥עֲלֵי אָֽוֶן׃
11[תפלה] לעני כי יעטו[ף ולפני יהוה ישפך שיחו ]
 • (Ps 102,1) תְּ֭פִלָּה לְעָנִ֣י כִֽי־ יַעֲטֹ֑ף וְלִפְנֵ֥י יְ֝הוָ֗ה יִשְׁפֹּ֥ךְ שִׂיחֽוֹ׃
12[יהוה ]שמעה תפל[תי ושועתי אליך תבוא ]
 • (Ps 102,2) יְ֭הוָה שִׁמְעָ֣ה תְפִלָּתִ֑י וְ֝שַׁוְעָתִ֗י אֵלֶ֥יךָ תָבֽוֹא׃
13 (BOX_1032A frg.-81,1) [-- הללו יה כי תו]ב זמרה אלו[הינו]
14 (BOX_1032A frg.-81,2) [כי נעים? נאוה תהלה בונה ירושלים יהוה נדחי י]שר[א]ל[ יכנס --]
frg. C ii
1תולעת הערער ולוא [בזה את תפלתם תכתב זאת לדור]
2אחרון ועם נברא יהללי֯[ה (יהלל○[) () (י[ה) כי השקיף ממרום קדשו]
3יהוה משמים אל האר[ץ הביט לשמע אנקת אסיר]
4[לפ]תח בני תמותה לספר בצ[יון שם יהוה ותהלתו]
5בירושלים בהקבץ עמים[ יחדו וממלכות לעבד את]
6יהוה כי ענה בדרך [כחי קצר ימי אמר אלי אל]
7תעלני בחצי ימי בדור ד[ורים שנותיך לפנים הארץ]
8נוסדה ומעשי ידיכה ש[מים המה יאבדו ואתה תעמד]
9וכולם כבגד יבלו וכלבוש[ תחליפם ויחלפו ואתה הוא]
10ושנותיכה לוא יתמו בני[ עבדיך ישכונו וזרעם לפניך יכון ]
11]לדור
12[ב]ר֯֯כי נפשי את י[הוה וכול קרבי את שם קדשו]
frg. D
0[-- (Add B-367150,1) ]נ֯פשי ואתה֯[ --]
1[ואתה יהוה אדני עשה אתי למען ש]מכה כי טוב
 • (Ps 109,21) וְאַתָּ֤ה ׀ יְה֘וִ֤ה אֲדֹנָ֗י עֲ‍ֽשֵׂה־ אִ֭תִּי לְמַ֣עַן שְׁמֶ֑ךָ כִּי־ ט֥וֹב
2[חסדך הצילני כי עני ואביון אנכי ולב]י חלל בקרבי
 • (Ps 109,21) חַ֝סְדְּךָ֗ הַצִּילֵֽנִי׃ (Ps 109,22) כִּֽי־ עָנִ֣י וְאֶבְי֣וֹן אָנֹ֑כִי וְ֝לִבִּ֗י חָלַ֥ל בְּקִרְבִּֽי׃
3[כצל כנטותו נהלכתי ננערתי כארבה בר]כי כשלו מצום
 • (4Q88 7,2) ברכי] (4Q88 7,3) [כשלו מצום
 • (Ps 109,23) כְּצֵל־ כִּנְטוֹת֥וֹ נֶהֱלָ֑כְתִּי נִ֝נְעַ֗רְתִּי כָּֽאַרְבֶּֽה׃ (Ps 109,24) בִּ֭רְכַּי כָּשְׁל֣וּ מִצּ֑וֹם
4[ובשרי כחש משמן ואני הייתי חרפה ]לה֯ם יראוני
 • (4Q88 7,3) ובשר]י֯ כ֯[חש משמ]ן֯ (4Q88 7,4) [ואני הייתי ]חרפה[ להם] (4Q88 7,5) [יראוני
 • (Ps 109,24) וּ֝בְשָׂרִ֗י כָּחַ֥שׁ מִשָּֽׁמֶן׃ (Ps 109,25) וַאֲנִ֤י ׀ הָיִ֣יתִי חֶרְפָּ֣ה לָהֶ֑ם יִ֝רְא֗וּנִי
5[יניעון ראשם עזרני יהוה אלהי ה]ושיעני
 • (4Q88 7,5) יניעו]ן֯ רושם עוזרנ[י יה]וה (4Q88 7,6) [אלוהי
 • (Ps 109,25) יְנִיע֥וּן רֹאשָֽׁם׃ (Ps 109,26) עָ֭זְרֵנִי יְהוָ֣ה אֱלֹהָ֑י ה֭וֹשִׁיעֵ֣נִי
6[כחסדך וידעו כי ידך זאת יהוה ]אתה עשיתה
 • (4Q88 7,6) ]וידעו כי ידכה[ זא]ת
 • (Ps 109,26) כְחַסְדֶּֽךָ׃ (Ps 109,27) וְֽ֭יֵדְעוּ כִּי־ יָ֣דְךָ זֹּ֑את אַתָּ֖ה יְהוָ֣ה עֲשִׂיתָֽהּ׃
7[יקללו המה ואתה תברך קמו ויבשו ועבד]כה ישמח
 • (4Q88 7,7) [יק]ללו המה ואת[ה תברך] (4Q88 7,8) [קמו ויבו]שו עבדכ֯[ה ישמח]
 • (Ps 109,28) יְקַֽלְלוּ־ הֵמָּה֮ וְאַתָּ֢ה תְבָ֫רֵ֥ךְ קָ֤מוּ ׀ וַיֵּבֹ֗שׁוּ וְֽעַבְדְּךָ֥ יִשְׂמָֽח׃
8[ילבשו שוטני כלמה ויעטו כמעיל בשת]ם אודה
 • (Ps 109,29) יִלְבְּשׁ֣וּ שׂוֹטְנַ֣י כְּלִמָּ֑ה וְיַעֲט֖וּ כַמְעִ֣יל בָּשְׁתָּֽם׃ (Ps 109,30) א֘וֹדֶ֤ה
9[יהוה מאד בפי ובתוך רבים אהללנו ]כי עמד
 • (Ps 109,30) יְהוָ֣ה מְאֹ֣ד בְּפִ֑י וּבְת֖וֹךְ רַבִּ֣ים אֲהַֽלְלֶֽנּוּ׃ (Ps 109,31) כִּֽי־ יַ֭עֲמֹד
frg. E i
1-- אנא יהוה ]הושיעה נא אנא יהוה
2[הצליחה נ]א֯ ברו֯ך֯[ ה]בא֯ בשם יהוה ברכנוכם בשם
3[מבית ]י֯הוה אל יהוה ויאר לנו אסורי חג בעבותים
4[עד קר]נות המזבח אלי אתה ואודכה אלוהי ארוממכה
 • (Ps 118,27) עַד־ קַ֝רְנ֗וֹת הַמִּזְבֵּֽחַ׃ (Ps 118,28) אֵלִ֣י אַתָּ֣ה וְאוֹדֶ֑ךָּ אֱ֝לֹהַ֗י אֲרוֹמְמֶֽךָּ׃
5[הודו ]ליהוה כי טוב כי לעולם חסדו
6לדויד ברכי נפשי
7[את יהוה י]הוה אלוהינו גדלתה מואדה ה֯וד֯
 • (4Q86 2,11) א]ת יהוה יהוה֯[ אלהי]ם (4Q86 2,12) [גדלת מא]ד֯ ה֯ו֯ד
 • (4Q87 frg. 14,2) את יהוה יה֯[וה אלוהינו גדלתה מאוד הוד
 • (Ps 104,1) אֶת־ יְה֫וָ֥ה יְהוָ֣ה אֱ֭לֹהַי גָּדַ֣לְתָּ מְּאֹ֑ד ה֭וֹד
8[והדר לבשתה עוטה א]ור כשלמה נוטה שמים כיריעה
 • (4Q86 2,12) והדר תלבש עטי (4Q86 2,13) [אור כש]למה נוט[י] שמים כיריעה
 • (4Q87 frg. 14,2) והדר לבשתה עוטה] (4Q87 frg. 14,3) [אור כשלמ]ה נוטה שמים כי[ריעה
 • (Ps 104,1) וְהָדָ֣ר לָבָֽשְׁתָּ׃ (Ps 104,2) עֹֽטֶה־ א֭וֹר כַּשַּׂלְמָ֑ה נוֹטֶ֥ה שָׁ֝מַ֗יִם כַּיְרִיעָֽה׃
9[המקרה במים עליותיו ה]שם עבים רכובו המהלך על
 • (4Q86 2,13) מקרה [במי]ם ע֯ל[יו]תו (4Q86 2,14) השם עבים רכבו מהלך֯[ על]
 • (4Q87 frg. 14,3) המקרה במים עליותיו השם עבים רכובו] (4Q87 frg. 14,4) [המהלך על
 • (4Q93 1,6) [המ]ק֯[רה במים עליותיו] (4Q93 1,7) השם עבים [רכובו] (4Q93 1,8) המהלך על
 • (Ps 104,3) הַ֥מְקָרֶֽה בַמַּ֗יִם עֲ‍ֽלִיּ֫וֹתָ֥יו הַשָּׂם־ עָבִ֥ים רְכוּב֑וֹ הַֽ֝מְהַלֵּ֗ךְ עַל־
10[כנפי רוח עושה מלאכיו ר]ו֯ח֯[ות מ]ש֯ר֯ת֯יו אש לוהטת
11[יסד ארץ על מכוניה בל תמוט עולם ו]עד תהום
 • (2Q14 frg. 2,1) תהום
 • (4Q86 2,16) יוסד א[רץ על מכוניה בל תמ]ו֯ט
 • (4Q93 1,11) ישד ארץ על מכוניה (4Q93 1,12) בל תמו֯ט֯ לעלם֯ ו֯[עד]
 • (Ps 104,5) יָֽסַד־ אֶ֭רֶץ עַל־ מְכוֹנֶ֑יהָ בַּל־ תִּ֝מּ֗וֹט עוֹלָ֥ם וָעֶֽד׃ (Ps 104,6) תְּ֭הוֹם
frg. E ii
1-- הכפירים ש]א֯ג֯[ים לטרף ולבקש מאל אוכלם תזרח]
 • (4Q86 4,10) [תזרח
 • (4Q87 frg. 15-16,2) [הכפירים שואגים לטרף ]ולבקש מא֯[ל ]א֯כ֯ל[ם תזרח]
 • (Ps 104,21) הַ֭כְּפִירִים שֹׁאֲגִ֣ים לַטָּ֑רֶף וּלְבַקֵּ֖שׁ מֵאֵ֣ל אָכְלָֽם׃ (Ps 104,22) תִּזְרַ֣ח
2השמש יאספון וא֯ל מעונותיהם [ירבצון יצא אדם]
3לפועלו ולעבודתו עד ערב מה רבו מעש[י]כ֯[ה יהוה]
 • (4Q86 4,12) ל[פעלו] (4Q86 4,13) ולעבדתו עדי ערב[ ] (4Q86 4,14) [מה] רבו מעשיך יהו[ה]
 • (Ps 104,23) לְפָעֳל֑וֹ וְֽלַעֲבֹ֖דָת֣וֹ עֲדֵי־ עָֽרֶב׃ (Ps 104,24) מָֽה־ רַבּ֬וּ מַעֲשֶׂ֨יךָ ׀ יְֽהוָ֗ה
4כולם בחוכמה עשיתה מלאה הארץ קנינכה הים ג֯[דול]
 • (4Q86 4,15) כלם בחכמה נעשו (4Q86 4,16) מלאה הארץ קנינך (4Q86 4,17) [זה הים גדו]ל
 • (Ps 104,24) כֻּ֭לָּם בְּחָכְמָ֣ה עָשִׂ֑יתָ מָלְאָ֥ה הָ֝אָ֗רֶץ קִנְיָנֶֽךָ׃ (Ps 104,25) זֶ֤ה ׀ הַיָּ֥ם גָּדוֹל֮
5ורחב ידים שמה רמש הרבה ואין למספר חיות קטנ[ות]
 • (4Q86 4,17) ורחב[ ידים] (4Q86 4,18) [שם רמ]ש֯ ואין מס֯[פר] (4Q86 4,19) [חיות קטנות
 • (Ps 104,25) וּרְחַ֢ב יָ֫דָ֥יִם שָֽׁם־ רֶ֭מֶשׂ וְאֵ֣ין מִסְפָּ֑ר חַיּ֥וֹת קְ֝טַנּ֗וֹת
6עם גדולות שם אוניות יהלכון לויתן זה יצרתה לשחק
 • (4Q86 4,19) עם גדלות]
 • (Ps 104,25) עִם־ גְּדֹלֽוֹת׃ (Ps 104,26) שָׁ֭ם אֳנִיּ֣וֹת יְהַלֵּכ֑וּן לִ֝וְיָתָ֗ן זֶֽה־ יָצַ֥רְתָּ לְשַֽׂחֶק־
7בו כולם אליכה ישברו לתת להם אוכלם בעתו תתן להם
 • (Ps 104,26) בּֽוֹ׃ (Ps 104,27) כֻּ֭לָּם אֵלֶ֣יךָ יְשַׂבֵּר֑וּן לָתֵ֖ת אָכְלָ֣ם בְּעִתּֽוֹ׃ (Ps 104,28) תִּתֵּ֣ן לָ֭הֶם
8וילקטון תפתח ידכה ישבעו טוב תוסף רוחכה ויגועו
 • (Ps 104,28) יִלְקֹט֑וּן תִּפְתַּ֥ח יָֽ֝דְךָ֗ יִשְׂבְּע֥וּן טֽוֹב׃ (Ps 104,29) תַּסְתִּ֥יר פָּנֶיךָ֮ יִֽבָּהֵ֫ל֥וּן תֹּסֵ֣ף ר֭וּחָם יִגְוָע֑וּן
9ואל עפרם ישובו תשלח רוחכה ויבראון ותחדש פני
 • (Ps 104,29) וְֽאֶל־ עֲפָרָ֥ם יְשׁוּבֽוּן׃ (Ps 104,30) תְּשַׁלַּ֣ח ר֭וּחֲךָ יִבָּרֵא֑וּן וּ֝תְחַדֵּ֗שׁ פְּנֵ֣י
10אדמה ויהי כבוד יהוה לעולם ישמח יהוה במעשיו
 • (Ps 104,30) אֲדָמָֽה׃ (Ps 104,31) יְהִ֤י כְב֣וֹד יְהוָ֣ה לְעוֹלָ֑ם יִשְׂמַ֖ח יְהוָ֣ה בְּמַעֲשָֽׂיו׃
11[המ]ביט אל הארץ ותרעד יגע בהרים ויעשנו אשירה
 • (4Q86 5,15) א֯ש֯[י]ר֯ה
 • (Ps 104,32) הַמַּבִּ֣יט לָ֭אָרֶץ וַתִּרְעָ֑ד יִגַּ֖ע בֶּהָרִ֣ים וְֽיֶעֱשָֽׁנוּ׃ (Ps 104,33) אָשִׁ֣ירָה
12[ליה]ו֯ה בחיי אזמרה לאלוהי בעודי יערב עליו שיחי
 • (4Q86 5,15) [ליהוה] ב֯חי֯י֯ (4Q86 5,16) אזמרה[ לאלהי ]בעדי (4Q86 5,17) יערב[ עליו ]ש֯יחי
 • (Ps 104,33) לַיהוָ֣ה בְּחַיָּ֑י אֲזַמְּרָ֖ה לֵאלֹהַ֣י בְּעוֹדִֽי׃ (Ps 104,34) יֶעֱרַ֣ב עָלָ֣יו שִׂיחִ֑י
13[אנכי אשמח ב]י֯הוה כאשר יתמו חוטאים מארץ
 • (4Q86 5,18) ית[מו חטאי]ם֯ מן האר֯[ץ]
 • (Ps 104,34) אָ֝נֹכִ֗י אֶשְׂמַ֥ח בַּיהוָֽה׃ (Ps 104,35) יִתַּ֤מּוּ חַטָּאִ֨ים ׀ מִן־ הָאָ֡רֶץ
14[ורשעים עוד אינם ב]רכי נפשי את יהוה הללו יה
 • (4Q86 5,19) ורשע[ים עוד אינם]
 • (Ps 104,35) וּרְשָׁעִ֤ים ׀ ע֤וֹד אֵינָ֗ם בָּרֲכִ֣י נַ֭פְשִׁי אֶת־ יְהוָ֗ה הַֽלְלוּ־ יָֽהּ׃
15[הללו יה ]
16[כי טוב זמרה אלוהינו כי נעים נאוה ת]הלה בונה ירושלים
 • (4Q86 1,6) כי טוב זמרה אלהינו נ֯א֯[וה זמרה] (4Q86 1,7) [אל]ה֯[י]נו נאוה֯ נעים תהלה [בונה ירושלם]
 • (Ps 147,1) כִּי־ ט֭וֹב זַמְּרָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ כִּֽי־ נָ֝עִים נָאוָ֥ה תְהִלָּֽה׃ (Ps 147,2) בּוֹנֵ֣ה יְרוּשָׁלַ֣͏ִם
frg. E iii
5ישלח דברו֯[ וימסם ישב רוחו יזלו מים מגיד דבריו ליעקוב]
 • (Mas1f 0,22) [ישלח דברו וימסם ישב רוחו] (Mas1f 0,23) [יזלו מים מגיד דברו ליעקב
 • (Ps 147,18) יִשְׁלַ֣ח דְּבָר֣וֹ וְיַמְסֵ֑ם יַשֵּׁ֥ב ר֝וּח֗וֹ יִזְּלוּ־ מָֽיִם׃ (Ps 147,19) מַגִּ֣יד דברו (דְּבָרָ֣יו) לְיַעֲקֹ֑ב
6חוקיו ומשפטיו ל֯[ישראל לוא עשה כן לכול גוי]
 • (4Q86 2,9) [לא עשה כן ל]כ֯ל֯ גוי
 • (Mas1f 0,23) חקיו] (Mas1f 0,24) [ומשפטיו לישראל -- ]
 • (Ps 147,19) חֻקָּ֥יו וּ֝מִשְׁפָּטָ֗יו לְיִשְׂרָאֵֽל׃ (Ps 147,20) לֹ֘א עָ֤שָׂה כֵ֨ן ׀ לְכָל־ גּ֗וֹי
7משפטים בל הודיעם[ הללו יה ]
 • (4Q86 2,9) ומ֯[שפטים] (4Q86 2,10) [בל ידעום ]הל֯לו יה
 • (Ps 147,20) וּמִשְׁפָּטִ֥ים בַּל־ יְדָע֗וּם הַֽלְלוּ־ יָֽהּ׃
8הודו ליהוה כי טוב כי[ לעולם חסדו הודו ליהוה קראו]
9בשמו הודיעו בעמים עלי[לותיו שירו לו זמרו לו שיחו]
 • (1QIsaa 11,9) בשמו הודיעו בעמים עלילותיו הזכירו
 • (1Q8 5b,1) בשמו הודיעו] (1Q8 5b,2) [בעמים
 • (4Q55 frg. 8,1) בשמו הודיעו בעמים עלילתיו הזכירו כי נשגב]
 • (4Q59 frg. 17-18 i+19,4) בשמו הודיעו בעמים עלילתיו
 • (4Q87 frg. 17+18 i,4) ב]שמו הוד֯[יעו בעמים עלילותיו שירו לו זמרו ל]ו֯ (4Q87 frg. 17+18 i,5) [שיחו
 • (Jes 12,4) בִשְׁמ֔וֹ הוֹדִ֥יעוּ בָֽעַמִּ֖ים עֲלִֽילֹתָ֑יו
 • (Ps 105,1) בִשְׁמ֑וֹ הוֹדִ֥יעוּ בָ֝עַמִּ֗ים עֲלִילוֹתָֽיו׃ (Ps 105,2) שִֽׁירוּ־ ל֭וֹ זַמְּרוּ־ ל֑וֹ שִׂ֝֗יחוּ
 • (1 Chron 16,8) בִשְׁמ֔וֹ הוֹדִ֥יעוּ בָעַמִּ֖ים עֲלִילֹתָֽיו׃
10בכול נפלאותיו התהללו בשם ק[ודשו ישמח לב מבקש]
 • (4Q87 frg. 17+18 i,5) בכול נפלאו]תיו התה֯[ללו בשם קדשו ישמח ]לב
 • (Ps 105,2) בְּכָל־ נִפְלְאוֹתָֽיו׃ (Ps 105,3) הִֽ֭תְהַלְלוּ בְּשֵׁ֣ם קָדְשׁ֑וֹ יִ֝שְׂמַ֗ח לֵ֤ב ׀ מְבַקְשֵׁ֬י
11רצונו דרושו יהוה ועוזו בקשו֯ [פניו ]תמיד ז֯[כורו]
 • (Ps 105,3) יְהוָֽה׃ (Ps 105,4) דִּרְשׁ֣וּ יְהוָ֣ה וְעֻזּ֑וֹ בַּקְּשׁ֖וּ פָנָ֣יו תָּמִֽיד׃ (Ps 105,5) זִכְר֗וּ
12נפלאותיו אשר עשה מופתיו ומשפט[י פיו זרע אברהם]
 • (Ps 105,5) נִפְלְאוֹתָ֥יו אֲשֶׁר־ עָשָׂ֑ה מֹ֝פְתָ֗יו וּמִשְׁפְּטֵי־ פִֽיו׃ (Ps 105,6) זֶ֭רַע אַבְרָהָ֣ם
13עבוד עבדיו בני יעקוב בחירו כי הוא י֯[הוה ובארץ]
 • (Ps 105,6) עַבְדּ֑וֹ בְּנֵ֖י יַעֲקֹ֣ב בְּחִירָֽיו׃ (Ps 105,7) ה֭וּא יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ בְּכָל־ הָ֝אָ֗רֶץ
14משפטיו זכר לעולם בריתו דבר צוה לאלף[ דור אשר כרת]
 • (Ps 105,7) מִשְׁפָּטָֽיו׃ (Ps 105,8) זָכַ֣ר לְעוֹלָ֣ם בְּרִית֑וֹ דָּבָ֥ר צִ֝וָּ֗ה לְאֶ֣לֶף דּֽוֹר׃ (Ps 105,9) אֲשֶׁ֣ר כָּ֭רַת
15עם אברהם שבועתו לישחק ויעמידה לי֯[עקוב לחוק]
 • (Ps 105,9) אֶת־ אַבְרָהָ֑ם וּשְׁב֖וּעָת֣וֹ לְיִשְׂחָֽק׃ (Ps 105,10) וַיַּֽעֲמִידֶ֣הָ לְיַעֲקֹ֣ב לְחֹ֑ק
16לישראל ברית עולם לאמור לכם אתן את֯ א֯[רץ כנען]
 • (Ps 105,10) לְ֝יִשְׂרָאֵ֗ל בְּרִ֣ית עוֹלָֽם׃ (Ps 105,11) לֵאמֹ֗ר לְךָ֗ אֶתֵּ֥ן אֶת־ אֶֽרֶץ־ כְּנָ֑עַן
17[חב]ל[ נחלתכם -- ]
frg. F
1-- ]עצבוני֯[ -- ]
1
1-- הפך ]לבם לשנוא
2[עמו להתנכל בעבדיו שלח משה עבדו אה]רון אשר בחר
 • (Ps 105,25) עַמּ֑וֹ לְ֝הִתְנַכֵּ֗ל בַּעֲבָדָֽיו׃ (Ps 105,26) שָׁ֭לַח מֹשֶׁ֣ה עַבְדּ֑וֹ אַ֝הֲרֹ֗ן אֲשֶׁ֣ר בָּֽחַר־
3[בו שמו בם דברי אתותיו ומפתים בארץ חם של]ח חושך
 • (Ps 105,26) בּֽוֹ׃ (Ps 105,27) שָֽׂמוּ־ בָ֭ם דִּבְרֵ֣י אֹתוֹתָ֑יו וּ֝מֹפְתִ֗ים בְּאֶ֣רֶץ חָֽם׃ (Ps 105,28) שָׁ֣לַֽח חֹ֭שֶׁךְ
4[ויחשך ולוא מרו את דברם -- ]רם שם
 • (Ps 105,28) וַיַּחְשִׁ֑ךְ וְלֹֽא־ מָ֝ר֗וּ אֶת־ דברוו (דְּבָרֽוֹ׃
5[את מימיהם לדם וימת את דגתם ש]רצה ארצם
 • (Ps 105,29) אֶת־ מֵימֵיהֶ֣ם לְדָ֑ם וַ֝יָּ֗מֶת אֶת־ דְּגָתָֽם׃ (Ps 105,30) שָׁרַ֣ץ אַרְצָ֣ם
6[צפרדעים בחדרי מלכיהם אמר ויבא ערב כ]נ֯ים בכול
 • (Ps 105,30) צְפַרְדְּעִ֑ים בְּ֝חַדְרֵ֗י מַלְכֵיהֶֽם׃ (Ps 105,31) אָ֭מַר וַיָּבֹ֣א עָרֹ֑ב כִּ֝נִּ֗ים בְּכָל־
7[גבולם נתן גשמיהם ברד אש להבות בארצם וי]ך גפנם
 • (Ps 105,31) גְּבוּלָֽם׃ (Ps 105,32) נָתַ֣ן גִּשְׁמֵיהֶ֣ם בָּרָ֑ד אֵ֖שׁ לֶהָב֣וֹת בְּאַרְצָֽם׃ (Ps 105,33) וַיַּ֣ךְ גַּ֭פְנָם
8[ותאנתם וישבר עץ גבולם אמר ויבא ארבה ]וילק ואין
 • (Ps 105,33) וּתְאֵנָתָ֑ם וַ֝יְשַׁבֵּ֗ר עֵ֣ץ גְּבוּלָֽם׃ (Ps 105,34) אָ֭מַר וַיָּבֹ֣א אַרְבֶּ֑ה וְ֝יֶ֗לֶק וְאֵ֣ין
9[מספר ויאכל כול עשב בארצם ויאכל פרי א]דמתם
 • (Ps 105,34) מִסְפָּֽר׃ (Ps 105,35) וַיֹּ֣אכַל כָּל־ עֵ֣שֶׂב בְּאַרְצָ֑ם וַ֝יֹּ֗אכַל פְּרִ֣י אַדְמָתָֽם׃
10[ויך כול בכור בארצם ראשית לכול אונם ויוצא א]ת עמו
 • (4Q87 frg. 18 ii+20-24,1) [ויך כול בכור בארצ]ם֯[ ראשית לכו]ל אונם ויוצ֯א עמ[ו
 • (Ps 105,36) וַיַּ֣ךְ כָּל־ בְּכ֣וֹר בְּאַרְצָ֑ם רֵ֝אשִׁ֗ית לְכָל־ אוֹנָֽם׃ (Ps 105,37) וַֽ֭יּוֹצִיאֵם
11[בכסף וזהב ואין בשבטיו כושל שמח מצרים בצא]תם כי
12[נפל פחדם עליהם פרש ענן למסך ואש להאיר] לילה
13[שאל ויבא שלו ולחם שמים ישביעם פתח צ]ור ויזובו
14[מים הלכו בציות נהר כי זכר את דבר קדשו את ]אברהם
15[עבדו ויוצא עמו בששון ברנה את בחיריו ויתן ]
16[להם ארצות גוים ועמל לאמים יירשו בעבו]ר ישמורו
2
1יתום ואלמנה יעודד ודרך[ רשעים יעות -- ]
 • (Ps 146,9) יָת֣וֹם וְאַלְמָנָ֣ה יְעוֹדֵ֑ד וְדֶ֖רֶךְ רְשָׁעִ֣ים יְעַוֵּֽת׃
2מיהוה כול הארץ ממנ[ו -- ]
3בהודעו לכול מעשיו ברא[ -- ]
4גבורותיו ימלוך יהוה[ לעולם אלוהיכה ציון לדוד]
 • (Ps 146,10) יִמְלֹ֤ךְ יְהוָ֨ה ׀ לְעוֹלָ֗ם אֱלֹהַ֣יִךְ צִ֭יּוֹן לְדֹ֥ר
5ודור הללו יה הללו יה]
 • (Ps 146,10) וָדֹ֗ר הַֽלְלוּ־ יָֽהּ׃
6הללו יהוה משמים הלל[והו במרומים הללוהו]
 • (Ps 148,1) הַֽלְל֣וּ אֶת־ יְ֭הוָה מִן־ הַשָּׁמַ֑יִם הֽ͏ַ֝לְל֗וּהוּ בַּמְּרוֹמִֽים׃ (Ps 148,2) הֽ͏ַלְל֥וּהוּ
7כול מלאכיו הללוהו כול צבא[יו הללוהו שמש וירח]
 • (Ps 148,2) כָל־ מַלְאָכָ֑יו הַֽ֝לְל֗וּהוּ כָּל־ צבאו (צְבָאָֽיו׃) (Ps 148,3) הַֽ֭לְלוּהוּ שֶׁ֣מֶשׁ וְיָרֵ֑חַ
8הללוהו כול כוכבי אור הללו[הו שמי השמים והמים]
 • (Ps 148,3) הַ֝לְל֗וּהוּ כָּל־ כּ֥וֹכְבֵי אֽוֹר׃ (Ps 148,4) הַֽ֭לְלוּהוּ שְׁמֵ֣י הַשָּׁמָ֑יִם וְ֝הַמַּ֗יִם
9אשר מעל לשמים הללו את[ שם יהוה כי הוא]
 • (Ps 148,4) אֲשֶׁ֤ר ׀ מֵעַ֬ל הַשָּׁמָֽיִם׃ (Ps 148,5) יְֽ֭הַֽלְלוּ אֶת־ שֵׁ֣ם יְהוָ֑ה כִּ֤י ה֭וּא
10צוה ונבראו ויעמידם לע[ד לעולם חוק נתן ולוא]
 • (Ps 148,5) צִוָּ֣ה וְנִבְרָֽאוּ׃ (Ps 148,6) וַיַּעֲמִידֵ֣ם לָעַ֣ד לְעוֹלָ֑ם חָק־ נָ֝תַ֗ן וְלֹ֣א
11יעבור הללו את יהוה מ[ן הארץ תנינים וכול]
 • (Ps 148,6) יַעֲבֽוֹר׃ (Ps 148,7) הַֽלְל֣וּ אֶת־ יְ֭הוָה מִן־ הָאָ֑רֶץ תַּ֝נִּינִ֗ים וְכָל־
12תהומות אש וברד שלג וק[יטור רוח סערה]
 • (Ps 148,7) תְּהֹמֽוֹת׃ (Ps 148,8) אֵ֣שׁ וּ֭בָרָד שֶׁ֣לֶג וְקִיט֑וֹר ר֥וּחַ סְ֝עָרָ֗ה
13עושה דברו ההרים וכול[ גבעות עץ פרי וכול]
 • (Ps 148,8) עֹשָׂ֥ה דְבָרֽוֹ׃ (Ps 148,9) הֶהָרִ֥ים וְכָל־ גְּבָע֑וֹת עֵ֥ץ פְּ֝רִ֗י וְכָל־
14ארזים החיה וכול בהמה [רמש וצפור כנף מלכי]
 • (Ps 148,9) אֲרָזִֽים׃ (Ps 148,10) הַֽחַיָּ֥ה וְכָל־ בְּהֵמָ֑ה רֶ֝֗מֶשׂ וְצִפּ֥וֹר כָּנָֽף׃ (Ps 148,11) מַלְכֵי־
15אר֯[ץ] וכול לאומים שרים ו[כול שופטי ארץ בחורים]
 • (Ps 148,11) אֶ֭רֶץ וְכָל־ לְאֻמִּ֑ים שָׂ֝רִ֗ים וְכָל־ שֹׁ֥פְטֵי אָֽרֶץ׃ (Ps 148,12) בַּחוּרִ֥ים
16[וגם בתו]לות זקנים עם נע[רים יהללו את שם יהוה]
 • (Ps 148,12) וְגַם־ בְּתוּל֑וֹת זְ֝קֵנִ֗ים עִם־ נְעָרֽ͏ִים׃ (Ps 148,13) יְהַלְל֤וּ ׀ אֶת־ שֵׁ֬ם יְהוָ֗ה
3
1שיר המעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא [עזרי]
 • (Ps 121,1) שִׁ֗יר לַֽמַּ֫עֲל֥וֹת אֶשָּׂ֣א עֵ֭ינַי אֶל־ הֶהָרִ֑ים מֵ֝אַ֗יִן יָבֹ֥א עֶזְרִֽי׃
2עזרי מעם יהוה עושה שמים וארץ אל יתן ל[מוט]
 • (Ps 121,2) עֶ֭זְרִי מֵעִ֣ם יְהוָ֑ה עֹ֝שֵׂ֗ה שָׁמַ֥יִם וָאָֽרֶץ׃ (Ps 121,3) אַל־ יִתֵּ֣ן לַמּ֣וֹט
3[רג]לכה ואל [י]נום שומרכה הנה לוא ינום ולוא יישן[ שומר]
 • (Ps 121,3) רַגְלֶ֑ךָ אַל־ יָ֝נ֗וּם שֹֽׁמְרֶֽךָ׃ (Ps 121,4) הִנֵּ֣ה לֹֽא־ יָ֭נוּם וְלֹ֣א יִישָׁ֑ן שׁ֝וֹמֵ֗ר
4[י]שראל בלילה י֯הוה שומרכה ____ צלכה על יד ימינכה יומ֯[ם]
 • (Ps 121,4) יִשְׂרָאֵֽל׃ (Ps 121,5) יְהוָ֥ה שֹׁמְרֶ֑ךָ יְהוָ֥ה צִ֝לְּךָ֗ עַל־ יַ֥ד יְמִינֶֽךָ׃ (Ps 121,6) יוֹמָ֗ם
5[הש]מש לוא יככה וירח בלילה יהוה ישומרכה מכו[ל רע] יש[מור]
 • (Ps 121,6) הַשֶּׁ֥מֶשׁ לֹֽא־ יַכֶּ֗כָּה וְיָרֵ֥חַ בַּלָּֽיְלָה׃ (Ps 121,7) יְֽהוָ֗ה יִשְׁמָרְךָ֥ מִכָּל־ רָ֑ע יִ֝שְׁמֹ֗ר
6[א]ת֯ נפשכה ישמור צאתכה ובואכה מעתה ועד ע[ולם]
 • (Ps 121,7) אֶת־ נַפְשֶֽׁךָ׃ (Ps 121,8) יְֽהוָ֗ה יִשְׁמָר־ צֵאתְךָ֥ וּבוֹאֶ֑ךָ מֵֽ֝עַתָּ֗ה וְעַד־ עוֹלָֽם׃
7שיר המעלות לדויד ש[מחתי באומרים]
 • (Ps 122,1) שִׁ֥יר הַֽמַּעֲל֗וֹת לְדָ֫וִ֥ד שָׂ֭מַחְתִּי בְּאֹמְרִ֣ים
8[לי ]בית יהוה נלך עומדות היו רגלי בשעריך
 • (Ps 122,1) לִ֑י בֵּ֖ית יְהוָ֣ה נֵלֵֽךְ׃ (Ps 122,2) עֹ֭מְדוֹת הָי֣וּ רַגְלֵ֑ינוּ בִּ֝שְׁעָרַ֗יִךְ
9[יר]ושלים ירושלים הבנויה כעיר שחברה לו שמה[ עלו שבטים שבטי]
 • (Ps 122,2) יְרוּשָׁלָֽ͏ִם׃ (Ps 122,3) יְרוּשָׁלַ֥͏ִם הַבְּנוּיָ֑ה כְּ֝עִ֗יר שֶׁחֻבְּרָה־ לָּ֥הּ יַחְדָּֽו׃ (Ps 122,4) שֶׁשָּׁ֨ם עָל֪וּ שְׁבָטִ֡ים שִׁבְטֵי־
10[יה עדת ישראל להודות לשם יהוה כי ש[מה ישבו כסאות]
 • (Ps 122,4) יָ֭הּ עֵד֣וּת לְיִשְׂרָאֵ֑ל לְ֝הֹד֗וֹת לְשֵׁ֣ם יְהוָֽה׃ (Ps 122,5) כִּ֤י שָׁ֨מָּה ׀ יָשְׁב֣וּ כִסְא֣וֹת
11[ל]משפט כסא לבית דויד שאלו שא○ שלום ירוש[לים ישליו]
 • (Ps 122,5) לְמִשְׁפָּ֑ט כִּ֝סְא֗וֹת לְבֵ֣ית דָּוִֽיד׃ (Ps 122,6) שַׁ֭אֲלוּ שְׁל֣וֹם יְרוּשָׁלָ֑͏ִם יִ֝שְׁלָ֗יוּ
12[א]והביך יהי שלום בחילך ושלוה בארמונותיך [למען אחי]
 • (Ps 122,6) אֹהֲבָֽיִךְ׃ (Ps 122,7) יְהִֽי־ שָׁל֥וֹם בְּחֵילֵ֑ךְ שַׁ֝לְוָ֗ה בְּאַרְמְנוֹתָֽיִךְ׃ (Ps 122,8) לְ֭מַעַן אַחַ֣י
13[ו]רעי אדברה שלום בך למען בית יהוה אלו[הינו אבקשה]
 • (Ps 122,8) וְרֵעָ֑י אֲדַבְּרָה־ נָּ֖א שָׁל֣וֹם בָּֽךְ׃ (Ps 122,9) לְ֭מַעַן בֵּית־ יְהוָ֣ה אֱלֹהֵ֑ינוּ אֲבַקְשָׁ֖ה
14[]טובה לך
15[שיר ]דויד למעלות[ א]ליכה נש[את]י [את עי]ני היושב בשמ[ים] [הנה]
 • (Ps 123,1) שִׁ֗יר הַֽמַּ֫עֲל֥וֹת אֵ֭לֶיךָ נָשָׂ֣אתִי אֶת־ עֵינַ֑י הַ֝יֹּשְׁבִ֗י בַּשָּׁמָֽיִם׃ (Ps 123,2) הִנֵּ֨ה
16[כעיני ]עבדים אל[ יד אדונ]יהם[ כ]ע֯[י]נ֯י֯[ שפחה אל יד גברתה ]
 • (Ps 123,2) כְעֵינֵ֪י עֲבָדִ֡ים אֶל־ יַ֤ד אֲ‍ֽדוֹנֵיהֶ֗ם כְּעֵינֵ֣י שִׁפְחָה֮ אֶל־ יַ֢ד גְּבִ֫רְתָּ֥הּ
4
1[הפח נשבר ואנח]נ֯[ו] נמלטנו עוזרנו בשם יהוה עושה
 • (Ps 124,7) הַפַּ֥ח נִשְׁבָּ֗ר וַאֲנַ֥חְנוּ נִמְלָֽטְנוּ׃ (Ps 124,8) עֶ֭זְרֵנוּ בְּשֵׁ֣ם יְהוָ֑ה עֹ֝שֵׂ֗ה
2[שמים וארץ ]
3[שיר המעלות] הבוטחים ביהוה כהר ציון שלוא
 • (Ps 125,1) שִׁ֗יר הַֽמַּ֫עֲל֥וֹת הַבֹּטְחִ֥ים בַּיהוָ֑ה כְּֽהַר־ צִיּ֥וֹן לֹא־
4[ימוט לעולם י]שב ירושלים הרים סביב לו יהוה
 • (4Q87 frg. 26 i,2) [סביב לה ויהוה
 • (Ps 125,1) יִ֝מּ֗וֹט לְעוֹלָ֥ם יֵשֵֽׁב׃ (Ps 125,2) יְֽרוּשָׁלִַ֗ם הָרִים֮ סָבִ֢יב לָ֥הּ וַ֭יהוָה
5[סביב לעמו מ]ע֯תה ועד עולם כי לוא ינוח שבט הרשע
 • (4Q87 frg. 26 i,2) לע]מו סביב מעתה ועד ע֯[ול]ם [כי לו]א֯ (4Q87 frg. 26 i,3) [ינוח ש]בט הרשע
 • (Ps 125,2) סָבִ֣יב לְעַמּ֑וֹ מֵ֝עַתָּ֗ה וְעַד־ עוֹלָֽם׃ (Ps 125,3) כִּ֤י לֹ֪א יָנ֡וּחַ שֵׁ֤בֶט הָרֶ֗שַׁע
6[על גורל הצ]ד֯יקים למען לוא ישלחו הצדיקים בעולתה
 • (4Q87 frg. 26 i,3) על גורל הצדיקים למען לו[א] (4Q87 frg. 26 i,4) [ישלחו ]ה֯צדיקים בעולתה
 • (Ps 125,3) עַל֮ גּוֹרַ֢ל הַֽצַּדִּ֫יקִ֥ים לְמַ֡עַן לֹא־ יִשְׁלְח֖וּ הַצַּדִּיקִ֨ים בְּעַוְלָ֬תָה
7[ידיהם היטי]ב֯ה יהוה לטובים ולישרים בלב עקלקולות
 • (4Q87 frg. 26 i,4) ידים היטיבה יהו[ה לטו]בים (4Q87 frg. 26 i,5) [ולישר]ים בלב
 • (Ps 125,3) יְדֵיהֶֽם׃ (Ps 125,4) הֵיטִ֣יבָה יְ֭הוָה לַטּוֹבִ֑ים וְ֝לִֽישָׁרִ֗ים בְּלִבּוֹתָֽם׃ (Ps 125,5) וְהַמַּטִּ֤ים עַֽקַלְקַלּוֹתָ֗ם
8[יוליכם יהו]ה את כול פועלי און שלום על ישראל
 • (4Q87 frg. 26 i,5) עקלקולתים יוליכם יהוה א֯ת פועלי (4Q87 frg. 26 i,6) [האון ש]ל[ו]ם֯ על ישראל
 • (Ps 125,5) יוֹלִיכֵ֣ם יְ֭הוָה אֶת־ פֹּעֲלֵ֣י הָאָ֑וֶן שָׁ֝ל֗וֹם עַל־ יִשְׂרָאֵֽל׃
9שיר המעלות בשוב יהוה
 • (4Q87 frg. 26 i,6) שיר המעלות בשוב יה[וה
 • (Ps 126,1) שִׁ֗יר הַֽמַּ֫עֲל֥וֹת בְּשׁ֣וּב יְ֭הוָה
10[את שיבת ציון ]היינו כחלומים אז ימלא שחוק פינו ולשוננו
 • (4Q87 frg. 26 i,6) ]את שבות (4Q87 frg. 26 i,7) [ציון היינו ]כחלמים אז ימלא שחוק פינו ול[שו]נ֯נו
 • (Ps 126,1) אֶת־ שִׁיבַ֣ת צִיּ֑וֹן הָ֝יִ֗ינוּ כְּחֹלְמִֽים׃ (Ps 126,2) אָ֤ז יִמָּלֵ֪א שְׂח֡וֹק פִּינוּ֮ וּלְשׁוֹנֵ֢נוּ
11[רנה אז י]א֯מרו בגויים הגדיל יהוה לעשות עם
 • (4Q87 frg. 26 i,7) רנה (4Q87 frg. 26 i,8) [אז יואמרו ]ב֯גויים הגדיל יהוה לעשות עם
 • (Ps 126,2) רִ֫נָּ֥ה אָ֭ז יֹאמְר֣וּ בַגּוֹיִ֑ם הִגְדִּ֥יל יְ֝הוָ֗ה לַעֲשׂ֥וֹת עִם־
12[אלה הגד]י֯ל יהוה לעשות עםנו היינו שמחים
13[שובה יה]וה את שבותינו כאפיקים בנגב הזורעים
 • (4Q87 frg. 26 i,9) שבה יהוה [א]ת (4Q87 frg. 26 i,10) [שבותינו כאפיקים ]ב֯נגב הזורעים
 • (Ps 126,4) שׁוּבָ֣ה יְ֭הוָה אֶת־ שבותנו (שְׁבִיתֵ֑נוּ) כַּאֲפִיקִ֥ים בַּנֶּֽגֶב׃ (Ps 126,5) הַזֹּרְעִ֥ים
14[בדמעה ברנ]ה יקצורו הלוך ילך ובכו נושאי משך הזרע
15[בוא יבוא בר]נה נושאי אלומותו
 • (1Q11 frg. 1,1) בא יבוא ברנה ]נ֯ושאי אלומ[ותיו]
 • (Ps 126,6) בֹּֽ֬א־ יָב֥וֹא בְרִנָּ֑ה נֹ֝שֵׂ֗א אֲלֻמֹּתָֽיו׃
16[שיר המעלות ]לשלומה א[ם יהו]ה לוא [י]בנה[ בי]ת שוא
 • (1Q11 frg. 2-5,1) [לא יבנה] בית שו[א
 • (Ps 127,1) שִׁ֥יר הַֽמַּֽעֲל֗וֹת לִשְׁלֹ֫מֹ֥ה אִם־ יְהוָ֤ה ׀ לֹא־ יִבְנֶ֬ה בַ֗יִת שָׁ֤וְא ׀
5
1ל֯[שלחנכה הנה כי כן יברככה ]גבר ירא יהוה יברככה אדוני
 • (1Q11 frg. 6,3) לשלחנך -- ]
 • (Ps 128,3) לְשֻׁלְחָנֶֽךָ׃ (Ps 128,4) הִנֵּ֣ה כִי־ כֵ֭ן יְבֹ֥רַךְ גָּ֗בֶר יְרֵ֣א יְהוָֽה׃ (Ps 128,5) יְבָרֶכְךָ֥ יְהוָ֗ה
2[מציון וראה בטוב ירושל]ים כול ימי חייכה וראה בנים
 • (Ps 128,5) מִצִ֫יּ֥וֹן וּ֭רְאֵה בְּט֣וּב יְרוּשָׁלָ֑͏ִם כֹּ֝֗ל יְמֵ֣י חַיֶּֽיךָ׃ (Ps 128,6) וּרְאֵֽה־ בָנִ֥ים
3ל[בניכה שלום על ישראל ]
 • (Ps 128,6) לְבָנֶ֑יךָ שָׁ֝ל֗וֹם עַל־ יִשְׂרָאֵֽל׃
4ש[יר המעלות רבות צר]רוני מנעורי יואמר נא ישראל רבות
 • (Ps 129,1) שִׁ֗יר הַֽמַּ֫עֲל֥וֹת רַ֭בַּת צְרָר֣וּנִי מִנְּעוּרַ֑י יֹֽאמַר־ נָ֝א יִשְׂרָאֵֽל׃ (Ps 129,2) רַ֭בַּת
5[צררוני מנעורי גם לו]א יכולו לי על גבי חרשו רשעים
 • (Ps 129,2) צְרָר֣וּנִי מִנְּעוּרָ֑י גַּ֝ם לֹא־ יָ֥כְלוּ לִֽי׃ (Ps 129,3) עַל־ גַּ֭בִּי חָרְשׁ֣וּ חֹרְשִׁ֑ים
6[האריכו למענותם ]אדוני צדיק קצץ עבות רשעים יבושו
 • (Ps 129,3) הֶ֝אֱרִ֗יכוּ למענותם (לְמַעֲנִיתָֽם׃) (Ps 129,4) יְהוָ֥ה צַדִּ֑יק קִ֝צֵּ֗ץ עֲב֣וֹת רְשָׁעִֽים׃ (Ps 129,5) יֵ֭בֹשׁוּ
7[ויסגו אחור כל ש]נאי ציון יהיו כחציר גגות שקדמת שלף
 • (Ps 129,5) וְיִסֹּ֣גוּ אָח֑וֹר כֹּ֝֗ל שֹׂנְאֵ֥י צִיּֽוֹן׃ (Ps 129,6) יִ֭הְיוּ כַּחֲצִ֣יר גַּגּ֑וֹת שֶׁקַּדְמַ֖ת שָׁלַ֣ף
8יב[ש שלוא מלא כפו קו]צר וחוצנו מעמר שלוא אמרו העוברים
 • (4Q173 frg. 4,1) שלא] מ֯לא כפו קוצר֯ ו[חצנו מעמר ולוא אמרו העברים]
 • (4Q87 frg. 26 ii,1) אמר֯[ו העוברים ברכת
 • (Ps 129,6) יָבֵֽשׁ׃ (Ps 129,7) שֶׁלֹּ֤א מִלֵּ֖א כַפּ֥וֹ קוֹצֵ֗ר וְחִצְנ֥וֹ מְעַמֵּֽר׃ (Ps 129,8) וְלֹ֤א אָֽמְר֨וּ ׀ הָעֹבְרִ֗ים בִּרְכַּֽת־
9בד[רך ברכת יהוה א]לוהיכמ עליכם ברכנו אתכם בשם יהוה
10שיר המעלות אדוני ממעמקים
11[קראתיך אדוני שמ]ע֯ה בקולי תהי נא אוזנכה קשובת לי
 • (11Q5 5,11) תהי נא אוזנכה קשובת לי
 • (4Q87 frg. 26 ii,3) קראתיכה יהוה אדוני שמעה בקולי תהי נא אזנכה] (4Q87 frg. 26 ii,4) קש֯[ובת לי
 • (Ps 130,1) קְרָאתִ֣יךָ יְהוָֽה׃ (Ps 130,2) אֲדֹנָי֮ שִׁמְעָ֢ה בְק֫וֹלִ֥י תִּהְיֶ֣ינָה אָ֭זְנֶיךָ קַשֻּׁב֑וֹת
12[לקול תחנוני אם עונות תש]מ֯ור יה אדוני מי יעמוד כי עמכה הסליחה
 • (4Q87 frg. 26 ii,4) לקול תחנוני אם עונות תשמור יה אדוני מי] (4Q87 frg. 26 ii,5) יע[מוד כי עמכה הסליחה
 • (Ps 130,2) לְ֝ק֗וֹל תַּחֲנוּנָֽי׃ (Ps 130,3) אִם־ עֲוֺנ֥וֹת תִּשְׁמָר־ יָ֑הּ אֲ֝דֹנָ֗י מִ֣י יַעֲמֹֽד׃ (Ps 130,4) כִּֽי־ עִמְּךָ֥ הַסְּלִיחָ֑ה
13[למען תורא קויתי יהו]ה קותה נפשי לדברו הוחלתי הוחילי
 • (4Q87 frg. 26 ii,5) למען תורא קויתי יהוה] (4Q87 frg. 26 ii,6) [קותה נפשי ולדברו הוחלתי הוחילי
 • (Ps 130,4) לְ֝מַ֗עַן תִּוָּרֵֽא׃ (Ps 130,5) קִוִּ֣יתִי יְ֭הוָה קִוְּתָ֣ה נַפְשִׁ֑י וְֽלִדְבָר֥וֹ הוֹחָֽלְתִּי׃
14[נפשי לאדוני משומרים ל]בוקר שומרים לבוקר יחל ישראל
 • (4Q87 frg. 26 ii,6) נפשי לאדוני] (4Q87 frg. 26 ii,7) כש[ומרים לבוקר שומרים לבוקר -- ]
 • (Ps 130,6) נַפְשִׁ֥י לַֽאדֹנָ֑י מִשֹּׁמְרִ֥ים לַ֝בֹּ֗קֶר שֹׁמְרִ֥ים לַבֹּֽקֶר׃ (Ps 130,7) יַחֵ֥ל יִשְׂרָאֵ֗ל
15[אל יהוה כי עם יהוה ]החסד הרב עמו פדה הוא יפדה את
 • (Ps 130,7) אֶל־ יְה֫וָה כִּֽי־ עִם־ יְהוָ֥ה הַחֶ֑סֶד וְהַרְבֵּ֖ה עִמּ֣וֹ פְדֽוּת׃ (Ps 130,8) וְ֭הוּא יִפְדֶּ֣ה אֶת־
16[ישראל מכל עונתי]ו֯
 • (Ps 130,8) יִשְׂרָאֵ֑ל מִ֝כֹּ֗ל עֲוֺנֹתָֽיו׃
17[שיר המעלות לדויד יה]ו֯ה֯[ -- ]ל֯[ -- ]
 • (Ps 131,1) שִׁ֥יר הַֽמַּֽעֲל֗וֹת לְדָ֫וִ֥ד יְהוָ֤ה ׀
6
1למנוחתכה אתה וא[רון ]ע֯ו֯ז֯כ֯ה֯ כוהניכה ילבשו צדק וחסידיכה
 • (Ps 132,8) לִמְנוּחָתֶ֑ךָ אַ֝תָּ֗ה וַאֲר֥וֹן עֻזֶּֽךָ׃ (Ps 132,9) כֹּהֲנֶ֥יךָ יִלְבְּשׁוּ־ צֶ֑דֶק וַחֲסִידֶ֥יךָ
2ירננו בעבור דויד עבדכה אל תשב ○○○ פני משיחכה נשבע
 • (Ps 132,9) יְרַנֵּֽנוּ׃ (Ps 132,10) בַּ֭עֲבוּר דָּוִ֣ד עַבְדֶּ֑ךָ אַל־ תָּ֝שֵׁ֗ב פְּנֵ֣י מְשִׁיחֶֽךָ׃ (Ps 132,11) נִשְׁבַּֽע־
3יהוה לדויד [אמת [וא] ישוב ממנה כי מפרי בטנכה אשית
 • (Ps 132,11) יְהוָ֨ה ׀ לְדָוִ֡ד אֱמֶת֮ לֹֽא־ יָשׁ֢וּב מִ֫מֶּ֥נָּה מִפְּרִ֥י בִטְנְךָ֑ אָ֝שִׁ֗ית
4על כסא לכה [אם י]שמ֯[ו]ר֯ו בניכה בריתי ועדוותי זה
 • (11Q5 6,4) על כסא
 • (Ps 132,11) לְכִסֵּא־ לָֽךְ׃ (Ps 132,12) אִֽם־ יִשְׁמְר֬וּ בָנֶ֨יךָ ׀ בְּרִיתִי֮ וְעֵדֹתִ֥י ז֗וֹ
5אלמדם גם בנ[יה]ם עודי עד יעלו לכסא לכה כי בחר
 • (Ps 132,12) אֲלַ֫מְּדֵ֥ם גַּם־ בְּנֵיהֶ֥ם עֲדֵי־ עַ֑ד יֵ֝שְׁב֗וּ לְכִסֵּא־ לָֽךְ׃ (Ps 132,13) כִּֽי־ בָחַ֣ר
6יהוה בציון א[וה] למושב לו זואת מנוחתי עדי עד פה
 • (Ps 132,13) יְהוָ֣ה בְּצִיּ֑וֹן אִ֝וָּ֗הּ לְמוֹשָׁ֥ב לֽוֹ׃ (Ps 132,14) זֹאת־ מְנוּחָתִ֥י עֲדֵי־ עַ֑ד פֹּֽה־
7אשב כי אוית[יה] [צידה] ברך אברך אביוניה אשביע
 • (Ps 132,14) אֵ֝שֵׁ֗ב כִּ֣י אִוִּתִֽיהָ׃ (Ps 132,15) צֵ֭ידָהּ בָּרֵ֣ךְ אֲבָרֵ֑ךְ אֶ֝בְיוֹנֶ֗יהָ אַשְׂבִּ֥יעַֽ
8לחם וכוהניה א[לבי]ש֯ה ישע וחסידיה ירננו שם אצמיח
 • (Ps 132,15) לָֽחֶם׃ (Ps 132,16) וְֽ֭כֹהֲנֶיהָ אַלְבִּ֣ישׁ יֶ֑שַׁע וַ֝חֲסִידֶ֗יהָ רַנֵּ֥ן יְרַנֵּֽנוּ׃ (Ps 132,17) שָׁ֤ם אַצְמִ֣יחַ
9קרן לדויד ער֯[כתי ]נ֯ר֯ למשיחי אויביו אלביש בושת ועליו
 • (Ps 132,17) קֶ֣רֶן לְדָוִ֑ד עָרַ֥כְתִּי נֵ֝֗ר לִמְשִׁיחִֽי׃ (Ps 132,18) א֭וֹיְבָיו אַלְבִּ֣ישׁ בֹּ֑שֶׁת וְ֝עָלָ֗יו
10יציץ נזרו
11אשרי תמי[מי דרך ה]הולכים בתורת יהוה
 • (Ps 119,1) אַשְׁרֵ֥י תְמִֽימֵי־ דָ֑רֶךְ הַֽ֝הֹלְכִ֗ים בְּתוֹרַ֥ת יְהוָֽה׃
12אשרי[ -- ]עת ידורשוה
 • (Ps 119,2) אַ֭שְׁרֵי נֹצְרֵ֥י עֵדֹתָ֗יו בְּכָל־ לֵ֥ב יִדְרְשֽׁוּהוּ׃
13אף ל[א פעלו עולה בדרכי]ו הלכו
 • (Ps 119,3) אַ֭ף לֹֽא־ פָעֲל֣וּ עַוְלָ֑ה בִּדְרָכָ֥יו הָלָֽכוּ׃
14את [צויתה פקודיכה לשמ]ור מואדה
 • (Ps 119,4) אַ֭תָּה צִוִּ֥יתָה פִקֻּדֶ֗יךָ לִשְׁמֹ֥ר מְאֹֽד׃
15אחל[י -- ]מתכה
16אז ל[א אבוש בהביטי אל כ]ל מצוותיכה
 • (Ps 119,6) אָ֥ז לֹא־ אֵב֑וֹשׁ בְּ֝הַבִּיטִ֗י אֶל־ כָּל־ מִצְוֺתֶֽיךָ׃
7
1בפקודיכה אשיחה ואביטה אורחותיכה
 • (4Q90 frg. 1-2,15) בפקודיך אשיח ואביט֯[ אורחותיך]
 • (Ps 119,15) בְּפִקֻּדֶ֥יךָ אָשִׂ֑יחָה וְ֝אַבִּ֗יטָה אֹרְחֹתֶֽיךָ׃
2בחוקיכה אשתעשע לוא אשכח דבריכה
 • (4Q90 frg. 1-2,16) בחוקותיך אשתעשע ל[וא אשכח דברך]
 • (Ps 119,16) בְּחֻקֹּתֶ֥יךָ אֶֽשְׁתַּעֲשָׁ֑ע לֹ֭א אֶשְׁכַּ֣ח דְּבָרֶֽךָ׃
3גמור על עבדכה ואחיה ואשמורה דבריכה
 • (4Q90 frg. 1-2,17) גמור על עבדך ואחיה[ ואשמר דברך]
 • (Ps 119,17) גְּמֹ֖ל עַֽל־ עַבְדְּךָ֥ אֶֽחְיֶ֗ה וְאֶשְׁמְרָ֥ה דְבָרֶֽךָ׃
4גל עיני ואביטה נפלאות מתורותיכה
 • (4Q90 frg. 1-2,18) גל עינ֯י֯ א֯ביט נפלאו֯[ת מתורתך]
 • (Ps 119,18) גַּל־ עֵינַ֥י וְאַבִּ֑יטָה נִ֝פְלָא֗וֹת מִתּוֹרָתֶֽךָ׃
5גר אנוכי בארץ אל תסתר ממני מצוותיכה
 • (4Q90 frg. 1-2,19) גר אנוכי בא[ר]ץ֯[ אל תסתר ממני מצותיך]
 • (Ps 119,19) גֵּ֣ר אָנֹכִ֣י בָאָ֑רֶץ אַל־ תַּסְתֵּ֥ר מִ֝מֶּ֗נִּי מִצְוֺתֶֽיךָ׃
6גרשה נפשי לתאבה אל משפטיכה בכול עת
 • (4Q90 frg. 1-2,20) גרסה נ֯פשי֯[ לתאבה אל משפטיך בכל עת]
 • (Ps 119,20) גָּרְסָ֣ה נַפְשִׁ֣י לְתַאֲבָ֑ה אֶֽל־ מִשְׁפָּטֶ֥יךָ בְכָל־ עֵֽת׃
7גערתה זדים ארורים השוגים ממצוותיכה
 • (4Q90 frg. 1-2,21) גערת זידים[ ארורים השוגים ממצותיך ]
 • (Ps 119,21) גָּ֭עַרְתָּ זֵדִ֣ים אֲרוּרִ֑ים הַ֝שֹּׁגִים מִמִּצְוֺתֶֽיךָ׃
8גול מעלי חרפה ובוז כי עדוותיכה נצרתי
 • (Ps 119,22) גַּ֣ל מֵֽ֭עָלַי חֶרְפָּ֣ה וָב֑וּז כִּ֖י עֵדֹתֶ֣יךָ נָצָֽרְתִּי׃
9גם ישבו שרים בי נדברו עבדכה ישיח בחוקיכה
 • (Ps 119,23) גַּ֤ם יָֽשְׁב֣וּ שָׂ֭רִים בִּ֣י נִדְבָּ֑רוּ עַ֝בְדְּךָ֗ יָשִׂ֥יחַ בְּחֻקֶּֽיךָ׃
10גם עדוותיכה שעש֯ו֯עי֯[ ]אנשי עצתי
 • (Ps 119,24) גַּֽם־ עֵ֭דֹתֶיךָ שַׁעֲשֻׁעָ֗י אַנְשֵׁ֥י עֲצָתִֽי׃
11דבקה לעפר נפ[שי חיני כדברכה]
 • (Ps 119,25) דָּֽבְקָ֣ה לֶעָפָ֣ר נַפְשִׁ֑י חַ֝יֵּ֗נִי כִּדְבָרֶֽךָ׃
12דרכי ספרתי ות֯[ענני למדני חוקיכ]ה
 • (Ps 119,26) דְּרָכַ֣י סִ֭פַּרְתִּי וַֽתַּעֲנֵ֗נִי לַמְּדֵ֥נִי חֻקֶּֽיךָ׃
13דרך פקודיכה ה֯[בינני ואשיחה בנפ]לאותיכה
 • (Ps 119,27) דֶּֽרֶךְ־ פִּקּוּדֶ֥יךָ הֲבִינֵ֑נִי וְ֝אָשִׂ֗יחָה בְּנִפְלְאוֹתֶֽיךָ׃
14דלפה נפשי מ[תוגה קימני כדבר]כ֯ה
 • (Ps 119,28) דָּלְפָ֣ה נַ֭פְשִׁי מִתּוּגָ֑ה קַ֝יְּמֵ֗נִי כִּדְבָרֶֽךָ׃
8
1העבר עיני מראות שוא כדברכה חונני
 • (4Q89 frg. 1 i,1) העביר עיני מראות שוא בדרכך חיני
 • (Ps 119,37) הַעֲבֵ֣ר עֵ֭ינַי מֵרְא֣וֹת שָׁ֑וְא בִּדְרָכֶ֥ךָ חַיֵּֽנִי׃
2הקם לעבדכה אמרתכה אשר ליראתכה
 • (4Q89 frg. 1 i,2) הקם לעבדך אמרתך אשר ליראתך
 • (Ps 119,38) הָקֵ֣ם לְ֭עַבְדְּךָ אִמְרָתֶ֑ךָ אֲ֝שֶׁ֗ר לְיִרְאָתֶֽךָ׃
3העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיכה טובים
 • (4Q89 frg. 1 i,3) העבר חרפתי אשר יגרתי כי משפטיך ט[ובים]
 • (Ps 119,39) הַעֲבֵ֣ר חֶ֭רְפָּתִי אֲשֶׁ֣ר יָגֹ֑רְתִּי כִּ֖י מִשְׁפָּטֶ֣יךָ טוֹבִֽים׃
4הנה תאבתי לפקודיכה בצדקתכה חונני
 • (4Q89 frg. 1 i,4) הנה תאבתי לפקדיך בצדקתך חיני֯
 • (Ps 119,40) הִ֭נֵּה תָּאַ֣בְתִּי לְפִקֻּדֶ֑יךָ בְּצִדְקָתְךָ֥ חַיֵּֽנִי׃
5ויבואוני חסד יהוה תשועתכה כאמרתכה
 • (4Q89 frg. 1 i,6) ויביאני חסדך יהוה תשועתך[ כ]אמרתך
 • (Ps 119,41) וִֽיבֹאֻ֣נִי חֲסָדֶ֣ךָ יְהוָ֑ה תְּ֝שֽׁוּעָתְךָ֗ כְּאִמְרָתֶֽךָ׃
6ואענה חורפי דבר כי בטחתי בדברכה
 • (4Q89 frg. 1 i,7) ואענה חורפי דבר כי פקודיך נצרתי
 • (Ps 119,42) וְאֶֽעֱנֶ֣ה חֹרְפִ֣י דָבָ֑ר כִּֽי־ בָ֝טַחְתִּי בִּדְבָרֶֽךָ׃
7ואל תצל מפי דבר אמת עד מואדה כי לדבריכה יחלתי
 • (1Q10 frg. 8-10,2) [ואל ]תצל מפי דב[ר אמת עד מאד כי למשפטך יחלתי]
 • (4Q89 frg. 1 i,8) ואל תצל מפי דבר אמתך עד מאד כ֯י֯ למשפטך֯ יחלתי
 • (Ps 119,43) וְֽאַל־ תַּצֵּ֬ל מִפִּ֣י דְבַר־ אֱמֶ֣ת עַד־ מְאֹ֑ד כִּ֖י לְמִשְׁפָּטֶ֣ךָ יִחָֽלְתִּי׃
8ואשמורה תורתכה תמיד ועד ואתהלכה ברחוביה
 • (1Q10 frg. 8-10,3) [ו]א֯שמרה תורתך תמיד[ לעולם ועד ואתהלכה ברחבה]
 • (4Q89 frg. 1 ii-3,1) [ואשמרה ]תורתיך[ תמיד לעולם ועד] (4Q89 frg. 1 ii-3,2) [ואתהלכה ]ב֯רחבה֯[
 • (Ps 119,44) וְאֶשְׁמְרָ֖ה תוֹרָתְךָ֥ תָמִ֗יד לְעוֹלָ֥ם וָעֶֽד׃ (Ps 119,45) וְאֶתְהַלְּכָ֥ה בָרְחָבָ֑ה
9כי פקודיכה דרשתי
10ואדברה בעדוותיכ֯ה [נ]ג֯ד מלכים ולוא אבוש
 • (1Q10 frg. 8-10,5) ואדב[רה בעדתיך] נגד מלכ[ים ולא אבוש]
 • (4Q89 frg. 1 ii-3,3) [ואדברה ב]ע֯דת֯י֯[ך נגד מלכים ולא אבוש]
 • (Ps 119,46) וַאֲדַבְּרָ֣ה בְ֭עֵדֹתֶיךָ נֶ֥גֶד מְלָכִ֗ים וְלֹ֣א אֵבֽוֹשׁ׃
11ואשתעשעה במ[צוותיכה א]ש֯ר אהבתי
 • (1Q10 frg. 8-10,6) ואשת[עשע במצותי]ך אשר א֯[הבתי
 • (Ps 119,47) וְאֶשְׁתַּֽעֲשַׁ֥ע בְּמִצְוֺתֶ֗יךָ אֲשֶׁ֣ר אָהָֽבְתִּי׃
12ואשא כפי אל מצוו[תיכה אש]ר אהבתי ואשישה בחוקיכה
 • (1Q10 frg. 8-10,6) ואשא כפי אל] (1Q10 frg. 8-10,7) [מצותיך אשר ]אהבתי ואש[יחה בחקיך]
 • (Ps 119,48) וְאֶשָּֽׂא־ כַפַּ֗י אֶֽל־ מִ֭צְוֺתֶיךָ אֲשֶׁ֥ר אָהָ֗בְתִּי וְאָשִׂ֥יחָה בְחֻקֶּֽיךָ׃
13זכורה דבריכה[ ]ל֯[עבדך על אשר] יחלתני
 • (4Q89 frg. 1 ii-3,7) [זכור דבר לעבדיך על אש]ר יחלתנ[י]
 • (Ps 119,49) זְכֹר־ דָּבָ֥ר לְעַבְדֶּ֑ךָ עַ֝֗ל אֲשֶׁ֣ר יִֽחַלְתָּֽנִי׃
9
1חשבתי דרכי ואשיבה רגלי אל עדוותיכה
 • (Ps 119,59) חִשַּׁ֥בְתִּי דְרָכָ֑י וָאָשִׁ֥יבָה רַ֝גְלַ֗י אֶל־ עֵדֹתֶֽיךָ׃
2חשתי ולוא התמהמהתי לשמור מצוותיכה
 • (Ps 119,60) חַ֭שְׁתִּי וְלֹ֣א הִתְמַהְמָ֑הְתִּי לִ֝שְׁמֹ֗ר מִצְוֺתֶֽיךָ׃
3חבלי רשעים עודוני תורתכה לוא שכחתי
 • (Ps 119,61) חֶבְלֵ֣י רְשָׁעִ֣ים עִוְּדֻ֑נִי תּֽ֝וֹרָתְךָ֗ לֹ֣א שָׁכָֽחְתִּי׃
4חצות לילה אקום להודות לכה על משפטי צדקכה
 • (Ps 119,62) חֲצֽוֹת־ לַ֗יְלָה אָ֭קוּם לְהוֹד֣וֹת לָ֑ךְ עַ֝֗ל מִשְׁפְּטֵ֥י צִדְקֶֽךָ׃
5חבר אני לכול אשר יראוכה ולשומרי פקודיכה
 • (Ps 119,63) חָבֵ֣ר אָ֭נִי לְכָל־ אֲשֶׁ֣ר יְרֵא֑וּךָ וּ֝לְשֹׁמְרֵ֗י פִּקּוּדֶֽיךָ׃
6חסדכה יהוה מלאה הארץ חוקכה למדני
 • (Ps 119,64) חַסְדְּךָ֣ יְ֭הוָה מָלְאָ֥ה הָאָ֗רֶץ חֻקֶּ֥יךָ לַמְּדֵֽנִי׃
7טוב עשיתה עם עבדכה יהוה כדברכה
 • (Ps 119,65) ט֭וֹב עָשִׂ֣יתָ עִֽם־ עַבְדְּךָ֑ יְ֝הוָ֗ה כִּדְבָרֶֽךָ׃
8טוב טעם ודעת למדני כי במצוותיכה האמנתי