אור‎ II Licht

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, אור‎ II (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/158/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  qatal (vgl. ug. ar), Wz. אור‎ I (mas. אֹור, she. or), "Licht": he.

  Formen:

  m.sg.abs.

  : אור 1QS 1,9; Sir 3,25 (Ms.A 1r,17); + ו: ואור 4Q405 frg. 6,3; + ל: לאור 4Q434 frg. 1 i,9

  cs.

  : אור 4Q503 frg. 15-16,6; + ו: ואור 1QM 14,17; + ב: באור 1QS 3,7; + כ: כאור 11Q5 27,2; + ל: לאור 1QHa 21,15 (Suk. 18 i,29)

  + sf. 3.m.sg.

  : אורו 1QS 11,3; Sir 22,11 (Ms.C 4Ar,11); + ו: ואורו 4Q301 frg. 5,5; Sir 16,16 (Ms.A 6v,19); + ל: לא[ו]רו Sir 11,21 (Ms.A 4v,11; L.u.)

  + sf. 3.f.sg.

  : אורה 4Q317 frg. 1+1a ii,9

  + sf. 2.m.sg.

  : אורכה 1QHa 23,3 (Suk. 18 i,2)

  + sf. 1.comm.sg.

  : אורי 1QHa 17,26 (Suk. 9,26)

  det.

  : האור 4Q177 frg. 10-11,7; Sir 36,14 (Ms.E 1v,1); + כ: כאור 11Q5 20,4 (= כָּאוֹרָה Ps 139,12)

  pl.abs.

  : אורים 1QS 3,20; + ל: 20 (i.u.K.; od. det. od. אורים)

  det.

  : האורים CD 5,18

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : ונוכח האור ח[שך "und das Gegenteil des Lichts ist Finsternis" Sir 36,14 (Ms.E 1v,1) (|| zu ונוכח חיים מות "und Gegenteil des Lebens ist Tod")

     2. : מבדיל אור מאפלה "der das Licht von der Finsternis trennt" 11Q5 26,11; ואין עמו להבדיל בין האור לחשך כי לבני[ אד]ם הבדילם "und es ist bei ihm nicht möglich, zwischen Licht und Finsternis zu unterscheiden, sondern (nur) für die Menschen hat er sie getrennt" 4Q392 frg. 1,56 (vgl. Gen 1,4.14.18)

     3. : i.Bz.a. den Morgen טוב האור "gut ist das Licht" 4Q408 frg. 3+3a,9 (vgl. Gen 1,4)


     1. : (Tages-)Licht abhängig von d. Sonne Sir 36,7 (Ms.E 1r,15; Ms.F 1v,20); i. Vgl. כאור השמש "wie das Licht der Sonne" 11Q5 27,2; etwas ist כשמשל בכול אורו "wie die Sonne in all ihrem Licht" 4Q164 frg. 1,6; mögl. i.Bz.a. Sonne 4Q317 frg. 2,16 ובבוא השמש יכלה כול אורה[ "und beim Untergehen der Sonne, erlischt all ihr Licht" (sf. L.u.)

     2. : ואורו מזהיר במרומי אל "und sein Licht strahlt in den Höhen Gottes" Sir 43,9 (Ms.B 12v,11)     1. : ברשית ממשלת אור "am Anfang der Herrschaft des Lichts" 1QS 10,1; עם מבוא אור לממש[לתו "wenn das Licht kommt zu seiner Herrschaft" 1QHa 20,78 (Suk. 12,45); ברתה את הבקר אות להופיע ממשלת אור לגבול יומם "du hast den Morgen geschaffen als Zeichen für das Sichtbarwerden der Herrschaft des Lichts für das Gebiet des Tages" 4Q408 frg. 3+3a,8; ]בממשל אור היומם "während der Herrschaft des Tageslichts" 4Q503 frg. 15-16,6; i.u.K. אור ממשל 4Q427 frg. 8 i,16

     2. : am Morgen עם מבוא אור "wenn das Licht kommt" 1QHa 20,7 (Suk. 12,4), am Abend ומוצא אור "und wenn das Licht geht" 89 (Suk. 12,56); vom Weichen der Finsternis vor dem Licht עם האספו מפני אור "und gleichfalls (bei) ihrem Sichzurückziehen vor dem Licht" 1QS 10,2, ähnl. 1QHa 20,10 (Suk. 12,7); im Bild כגלות [ח]ושך מפני אור "wie die Finsternis vom Licht weggeht" 1Q27 frg. 1 i,56


     1. : ובמעונתו אור אורתם וכל אפלה לפנו נחה "und in seiner Wohnung ist Licht von hellem Morgenlicht und die ganze Finsternis gibt vor ihm Ruhe" 4Q392 frg. 1,5; במכון עולם לאור אורתים עד נצח ונח חושך "in der Stätte der Ewigkeit zum Licht von hellem Morgenlicht für immer und die Finsternis wird fliehen" 1QHa 21,15 (Suk. 18 i,29) (i.u.K.); qb. כאור 11Q5 20,4 für כָּאוֹרָה Ps 139,12

     2. : באור אורתם "im Licht von hellem Morgenlicht" 4Q403 frg. 1 i,45 (i.u.K.)

    1. : in den ShirShabb i.K. der Beschreibung des himml. Heiligtums באור אורים "im Licht der Lichter" 11Q17 8,3

    2. : ]אורה בארבעה "ihr (scil. der Sonne) Licht(,) am vierten (Tag)" 4Q319 4,10 (od. zu אורה)


    1. : 4Q186 frg. 1 ii,7 רוח לו בבית האור שש "der Geist, den er hat, war im Haus des Lichts (zu) sechs (Anteilen)" (Ggs. entweder בבית בבית החושך "Grube d. Finsternis" od. בבית החושך "Haus d. Finsternis", s. zu בור‎ I B.III); ähnl. 4Q186 frg. 1 iii,6

    2. : 4Q503 frg. 19,2; frg. 29-32,10

    3. : mögl. 4Q405 frg. 20 ii-22,9 (vgl. Gen 1,15.17) od. "Feste des Feuers" s.a. zu אור‎ III u. s. II.4

    4. : zusammen mit den "Kerubim" 4Q405 frg. 20 ii-22,3, mögl. a. "Räder des Feuers" (אור‎ III; DJD XI, 348), i.A.v. Ez 1,15ff.; 11,6.9ff.

    5. : ]תסובות כלי אור[ "Umläufe der Gefäße/Geräte des Lichts" 4Q503 frg. 1-6 iii,9

    6. : i. d. Beschreib. himmlischer Geistwesen 4Q405 frg. 23 ii,8 (od. zu אור‎ III)

    7. : 4Q503 frg. 10,2; 4Q503 frg. 51-55,8 (L.u.; cj. דגלי)


     1. : neben מקור חושך "Quelle der Finsternis" 1QS 3,19 במעון אור תולדות האמת "an der Quelle des Lichts sind die Ursprünge der Wahrheit" (od. l. mögl. במעון אור "in der Wohnung des Lichts"); s.a. ו]היה מעין אור למקור עולם "und es wird die Quelle des Lichts zu einer ewigen Quelle" 1QHa 14,2021 (Suk. 6,1718)

     2. : 8,14 (Suk. frg. 12,2) ומקור אור "und eine Quelle des Lichts" (i.u.K.)


    8. : mögl. im Vergleich, vom Hohepriester Simeon Sir 50,6 (Ms.B 19r,13) ככוכב אור מבין עבים "wie ein Lichtstern zwischen den Wolken" (BBS, Segal 1972, 341; vgl. Ps 148,3) od. wahrscheinlicher ptz. von אור‎ I "wie ein Stern, der zwischen den Wolken hervorleuchtet" (vgl. Smend 1906b, 482); pl. viell. in 4Q418 frg. 229,1 ]כבו או[ר] "Lichtsterne" (L.u.)     1. : ולאהוב כול בני אור "und zu lieben alle Söhne des Lichts" 1QS 1,9; des "Maskil" 3,13 למשכיל להבין וללמד את כול בני אור "für den Maskil: um zu unterweisen und zu belehren die Söhne des Lichts"; wahrsch. der Gruppe selbst לב]ני אור להנזר מדר[כי רשעה] "für die Söhne (?) des Lichts, um sich fernzuhalten von den Wegen des Frevels (?)" 4Q266 frg. 1a-b,1

     2. : ונכרת מתוכ כול בני אור "und er wird ausgeschlossen aus der Mitte aller Söhne des Lichts" 1QS 2,16

     3. : mit כשל hif. durch Engel der Finsternis und seine Geister 3,24 להכשיל בני אור "um straucheln zu lassen die Söhne des Lichts", vgl. MidrEschat durch die Söhne/Männer Belials להכשיל ב[ני] או[ר] 4Q174 frg. 1-2 i,89 (teilw. erg.) u. ]המכשילים את בני האור 4Q177 frg. 10-11,7 (hier mit Artikel, vgl. mögl. בני הא[ור 4Q280 frg. 2,1; ohne Artikel 1); ferner ותעודות תעניות בני או[ר] "und Bezeugungen (od. Festsetzungen) von Fasten der Söhne des Lichts" 4Q510 frg. 1,7

     4. : בני אור וגורל חושך נלחמים יחד לגבורת אל "die Söhne des Lichts und die Gefolgschaft der Finsternis kämpfen miteinander für Gottes Macht" 1QM 1,11 (neben עדת אלים "Gemeinde der Göttlichen" bzw. קהלת אנשים "Versammlung der Menschen"); ראשית משלוח יד בני אור "der Beginn ist das Ausstrecken der Hand der Söhne des Lichts" 1; בשוב גולת בני אור "wenn die Verbannten der Söhne des Lichts zurückkehren" 3; שלושה גורלות יחזקו בני אור "drei Zeitabschnitte (lang) sind die Söhne des Lichts stark" 13

     5. : ואל ישראל ומלאכ אמתו עזר לכול בני אור "aber der Gott Israels und der Engel seiner Wahrheit helfen (od. "sind eine Hilfe") allen Söhne des Lichts" 1QS 3,2425, vgl. ]מלאך אמתו יעזור לכול בני אור מיד בליעל[ "der Engel seiner Wahrheit hilft allen Söhnen des Lichts aus der Hand Belials" 4Q177 frg. 12-13 i,7; Heilszeit לכול בני אור "für alle Söhne des Lichts" nach dem Krieg gegen die Söhne der Finsternis 1QM 1,9

    1. : והואה ברא רוחות אור וחושכ "und er hat erschaffen die Geister des Lichts und der Finsternis" 1QS 3,25


     1. : אלוהי אורים[ 4Q503 frg. 13,1; ]אלוהי אורים 4Q405 frg. 46,2; אל אור[י]ם 4Q503 frg. 29-32,9 (L.u.)

     2. : ביד שר אורים ממשלת כול בני צדק "in der Hand des Fürsten der Lichter ist die Herrschaft über alle Söhne der Gerechtigkeit" 1QS 3,20 (Ggs. Engel d. Finsternis); כי מלפנים עמד משה ואהרן ביד שר האורים "denn einstmals standen auf Mose und Aaron durch den Fürsten der Lichter" (Ggs. Belial) CD 5,1718

     3. : בדני רוח אורים[ "Gestalten des Geistes der Lichter" im himml. Thronsaal 4Q405 frg. 14-15 i,5     1. : ואור גודלכה "und das Licht deiner Größe" 1QM 14,17; אורכה "dein Licht" 1QHa 23,24 (Suk. 18 i,13); 4Q414 frg. 1 ii-2 i,3

     2. : ואורו ושבחו חלק לבני אדם "und sein Licht und sein Lob hat er den Menschen zugeteilt" Sir 16,16 (Ms.A 6v,1920); ]באור [כ]בודו "im Licht seiner Herrlichkeit" 4Q503 frg. 21-22,1; [ה]כבוד באור "die Herrlichkeit im Licht" 4Q405 frg. 6,6 (par. 4Q403 frg. 1 i,45; 4Q404 frg. 5,4); ואור נגהו על "und das Licht seines Glanzes" 4Q468b frg. 1,3


     1. : mit Gott als Subj. להשפיל חושך ולהגביר אור "Finsternis zu erniedrigen und Licht stark zu machen" 1QM 13,15; von den ענוים "Gebeugten" 4Q434 frg. 1 i,9 ויתן לפניהם מחשכים לאור ומעקשים למישור "und er machte vor ihnen Finsternis zu Licht und Holpriges zur Ebene" (vgl. Jes 42,16); für das Gottesvolk אור ליעקב "Licht für Jakob" 4Q467 frg. 1+2,2 (vgl. Jes 2,5); היה האור עמהם "es war das Licht mit ihnen" 4Q462 frg. 1,9 (i.u.K.); für den Beter ]ובכבודכה הופיע אורי כי מאור מחושך האירותה "und in deiner Herrlichkeit strahlte mein Licht auf, ja, ein Licht aus der Finsternis hast du leuchten lassen" 1QHa 17,2627 (Suk. 9,2627) (vgl. Jes 60,1); הופיע אור ושמחה תביע "Licht strahlt auf und Freude sprudelt" 4Q431 frg. 2,3; in der Verneinung von Belial חושך אתה ולוא אור "Finsternis bist du und nicht Licht"11Q11 5,7; unkar [ע]ולמים וחיי נצח לאיר אור "(von) Ewigkeiten und ewiges Leben(,) leuchten zu lassen ein Licht/dass ein Licht leuchtet" 4Q511 frg. 2 i,4

     2. : להביט באור החיים "zu erblicken das Licht des Lebens" 1QS 3,7

     3. : ק]ץ החושך וקץ האור בא "die Zeit der Finsternis, und die Zeit des Lichts ist gekommen" 4Q462 frg. 1,10

     4. : neben ושמחת עולמים "und ewige Freude" u. בחיי נצח "in ewigem Leben" וכליל כבוד עם מדת הדר באור עולמים "und (zur) Vollkommenheit an Herrlichkeit mit einem Ausmaß an Pracht in ewigem Licht" 1QS 4,78; ferner 1QM 17,6; 4Q369 frg. 1 ii,6; 4Q418 frg. 69 ii,14; באור עולם 4Q418 frg. 69 ii,14; ]לאור עולם "zu ewigem Licht" 4Q303 frg. 1,4, 1QM 13,56 u. 1QHa 20,18 (Suk. 12,15)

    1. : von den Söhnen der Gerechtigkeit בדרכי אור יתהלכו "auf den Wegen des Lichts wandeln sie" 1QS 3,20; von dem Verstockten וחושכ יביט לדרכי אור "und Finsternis schaut er an als Wege des Lichts" 3 (vgl. Prov 2,13)

    2. : ובגורל אור הפלתנו "und in das Los des Lichts ließest du uns fallen" 1QM 13,9; eingeschrieben in die Ordnung seiner Rangstufe כפי נחלתו בגורל האור "gemäß seinem Anteil im Los des Lichts" CD 13,12 (L.u.); ferner ג]ורל אור 4Q177 frg. 1-4,8; pl. גורלות אור "Lose des Lichts" 4Q503 frg. 51-55,14; וגורל אל לאור "das Los Gottes gehört zum Licht" 1QM 13,5

    3. : כיא ממקור דעתו פתח אורו "denn aus der Quelle seines Wissens hat er sein Licht eröffnet" 1QS 11,3 u. וממקור צדקתו משפטי אור בלבבי מרזי פלאו "und aus der Quelle seiner Gerechtigkeit (kommt) mein Recht; Licht ist in meinem Herzen aus seinen wunderbaren Geheimnissen" 5; רזי אור "Geheimnisse des Lichts" 4Q299 frg. 5,2; ועמו אור לאין חקר "und bei ihm ist Licht, unerforschlich" 4Q392 frg. 1,7; ]דעת ואור "Erkenntnis und Licht" 4Q405 frg. 6,3 (i.u.K.); למאירי דעת בכול אלי אור[ "für die, die Erkenntnis leuchten lassen bei allen Göttlichen des Lichts" 4Q403 frg. 1 ii,35 (i.u.K.); דורש פני אור "der das Angesicht des Lichts sucht" 4Q301 frg. 2b,4 (bibl. אוֹר פָּנֶיךָ "Licht deines Angesichts" Ps 4,7; Ps 44,4 u.ö., aber מִפְּנֵי־ חֹשֶׁךְ "vor dem Angesicht der Finsternis" Hi 17,12); Sir 22,11 (Ms.C 4Ar,1112) על מת לבכות כי חדל אורו ועל כסיל לבכות כי חדל בינה "wegen eines Toten ist zu weinen, denn er hat aufgegeben (od. aufgehört hat) sein Licht, und wegen eines Toren ist zu weinen, denn er hat Einsicht aufgegeben"; יראה אור "wird er das Licht schauen" 1QIsaa 44,19; 1Q8 23,22 für יִרְאֶה "wird er schauen" Jes 53,11 (vgl. 𝔊); s.a. unter אורה

   1. : i. Bild für die Weisheit Sir 3,25 (Ms.A 1r,1617) באין אישון יחסר אור ובאין דעת תחסר חכמה "ist keine Pupille vorhanden, fehlt das Licht; und wenn es keine Erkenntnis gibt, fehlt Weisheit"