Versionen

11Q17

©

Copyright


1
4[-- ]ים מ○[ --] האור מ֯[ --]
5[--] סדרו[תיו -- סדרו]תיו מבני[ת --]
6[-- ]ש֯י קוד[ש -- ישמ]יעו תהלי[ --]
7[-- אל]והים מ○○○[ -- ]לאלוהי [--]
8[-- ]ושבע ○○[ -- ]משני ר[ --]
9[-- ]○○○ ○[ -- א]לוהים ב[ --]
2
4[למשכיל שיר עולת השבת ה]שמיני֯[ת בשלושה ועשרים לחודש השני הללו לאלוהי כול מרומי רום כול קדושי עולמי עולמים]
5[שניים בכוהני קורב סוד שני ב]מעונ֯י֯ פל[א בשבע -- בכול יודעי עולמים ורוממוהו ראשי]
6[נשיאים במנה פלאיו הללו לאל ]אלוהים[ -- שבע כהונת קורבו -- רום שבעת גבולי פלא בחוקות]
7[מקדשיו ראשי נשיאי כהונות פ]לא למלכ֯[י צדק? --]
3
2[-- ]○[ --]
3[-- אי זמר]ת עוז ל[אלוהי קודש]
4[בשבע זמרות נפל]אותיה לברך ל֯[מלך הקודש שבע בשבע ז]מ֯רות פל֯[א --]
5[-- שבע תהלי בר֯[כות כבוד אדון כול אלים שב]ע תה[לי גדל]
6[צדקו שבע ]תהלי רו[ם מלכותו שבע תהלי תשבוחות כבודו שבע תהלי]
7[הודות נפל]אותיהו [שבע תהלי רנות עוזו שבע תהלי זמרות קודשו --]
8[-- ]שבעה בש[בעה דברי פלא דברי רום לנשיאי משני יברך בשם]
9[כבוד א]דון כ[ו]ל א[לים לכול גבורי שכל בשבעה דברי פלא לברך כול]
10[כוהני ]קורב במע[ון פלא -- בשבעה]
11[דברי ]פלא לברך[ -- בשבעה]
12[דברי פ]לא [ו]ברך לכ[ול --]
13[-- ]○○○○○[ --]
4
3[-- ]ב[ -- אל]והי אלים֯[ --]
4[]מעשי לב[ני -- ]אולמי מב֯[ואי --]
5[לל]בני כבודם [-- ]ד֯ לבני[ -- רק]י֯ע
6[מר]אי פלא כ֯[ -- ]○י טו[הר -- ]לחות
7בהוד תשב֯[וחות -- ]בדמ֯ו֯[ת -- תשבו]חות
8אלוהים ○[ -- ]ת֯שבוחות
9[]ל[ -- דמות פלא רוח קו]דש קודשים
10[מפותח -- לשון ברך ומדמות אלוהים קול ברך למלך מרוממים והלל פלאיהם לאל אלים -- ]ים[ ]ר֯וקמות֯[ם]
5
2[-- תפארת בפרוכת]
3ד֯ביר֯[ המלך -- בדביר פנו רוקמת -- ]כול מ[חקת -- בדני אלוהים]
4מעשי[הם כבוד משני עבריהם -- פרכות ]דביר֯[י הפלא וברכו לא]לוהי כול[ -- עבריהם]
5[י]שמיעו [-- פלא מביתה ליקרה הדביר במו]צא אול[מי -- ]בדני פ[לא -- הודו למלך]
6[הכבו]ד [בקול רנה --] אלוהים[ -- ]ח֯ם וצורות [--]
7[-- מ]רא֯[י -- ישמעו○[ -- ]אלו֯הי אלי[ם --]
8[-- ]כסאי עולמים [--]
9[-- ב]ד֯ניהם כרובי[ --]
10[-- ]מוסדים֯[ --
6
2[-- ]○○[ --]
3ק[ -- ושבחוהו ב]ד֯ני אלוה֯[ים רוחי -- ]מ֯ר֯כב[ -- ]○ל בדני כב[וד מדרס]
4דביר֯[י פלא רוחי א]ל[י] עולמים[ כול -- בדני דביר מל]ך֯ מעש[י רוחו]ת רקיע פלא מ֯[מולח]
5טוה[ר רוחי דעת אמת] וצדק[ בקודש קודשים צורות אלוהי]ם חיים [צורי רוחות מאיר]ים כול
6מע[שיהם -- ]רוקמ֯[ה בדני צורות אלוהים מ]חוקק סב[י]ב[ -- ]צורות[ כבוד]
7למע֯[שי לבני הוד והדר א]ל[ו]הים֯[ חיים כול מעשיהם וצו]ר֯ת בדניהם מל֯[אכי קודש מתחת לדב]ירי ה[פלא]
8קול [דממת שקט אלוהים מברכים -- המלך -- מהל]לים תמיד כ[ו]ל[ --
9_____ [-- אלוהים -- ]הו במשני מ[ --]
10[-- ]פ֯לאי הוד וה֯[דר --]
7
1[-- ]וד[ --]
2[-- פניו֯[ -- ]על מרום כסא[ --]
3[-- לו]א יתמהמהו בעומדם [-- כול כוהני קורב -- ] _____ [--]
4[-- ]○ם בחוק יתכל[כ]לו לשרת ל○[ -- מושב ככסא מלכות]ו בדבירי כבודו לוא ישב[ו --]
5[-- מרכבו]ת כבודו [-- כרו]בי קוד[ש אופני אור בדביר -- ]רוחות אל[והים -- ]ט֯והר ב○[ --]
6[קודש מ]עשי פנותו[ -- ממלכו]ת מוש[בי כבוד למרכבות -- ]כנפי דעת[ -- ג]בורת פלא[ --]
7[אמת ו]צדק עולמ[ים -- מרכבות] כבוד[ו בלכתמה לוא י]סבו לכול ע֯[ -- י]שרו (יי]שרו) ל[ --]
8[ ] _____ [-- ] _____ [-- ] _____
9[למש]כיל שיר[ עולת השבת שתים עשרא בעשרים ואחד לחדש] השלישי [הללו לאלוהי -- ]שני פ֯ל֯[א]
10[ור]ו֯ממוהו [כפי הכבוד במשכן אלוהי דעת יפולו לפנו הכרובים ו]ברכו בהרומם[ קול דממת אלוהים נשמע והמון רנה]
11[ברים כנ]פ֯י֯ה֯[ם קול דממת אלוהים תבנית כסא מרכבה מברכים ממעל לרקיע הכרובים והוד רקיע האור ירננו]
12[מתחת מושב כבודו ובלכת האופנים ישובו מלאכי קודש יצ]א֯ו (יצ]א֯ / יצ]א֯‹ו›) מבין[ ({ו}מבין[ / ומבין[) גלגלי כבודו כמראי אש רוחות קודש]
13[קדשים סביב מראי שבולי אש בדמות חשמל ומעשי נוגה ]ברוקמת כב[וד צבעי פלא ממולח טוהר רוחות אלוהים]
14[חיים מתהלכים תמיד עם כבוד מרכבות הפלא וקול דממת ב]רך בהמון [לכתם והללו קודש בהשיב דרכיהם]
15[-- ]○○○[ --]
8
2[-- ]פ֯לא דעת ובינ֯[ה -- ]רקיעי פל[א]
3[-- ]א֯ באור אורים הוד [-- ]כ֯ול תבנית רוחי פל[א]
4[-- ]אלוהים נוראי כוח כול [-- פל]א֯י פלאיהם בכוח אלוהי
5[עול]מים ומרוממים גבורות אלו[הי --] מארבעת מוסדי רקיע
6ה֯פלא ישמ֯[י]ע֯ו֯ מקול משא אלוהים[ -- ]קיר מברכים ומהללים לאלוהי
7אלים המ○[ --] מרומי[ -- ]○ מלך הכבוד ○[ -- ]למוסד֯י פלא
8למשא מ[ -- ]○י אלוהי[ -- ]וכול אושיהם [-- ]ק֯[ו]דש
9קודשי[ם -- ]○ במש[א -- כ]נפיהם מר[ -- ]○ רוש[ --]
10וקרא[ו -- ]מעמדי[ --]
9
2[--]
3[-- מנחו]ת רצון המ[ -- ]כ֯ול מעשיה[ם]
4[-- ]○ לזבחי קדושים[ -- ]ריח מנחותם ○○○[ --]
5[-- ]לם ור[י]ח נסכיהם למס[ -- ]ם֯ הטוהר ברוח קוד[ש]
6[-- ]עולמים ב[הוד ו]ה֯דר ל○[ -- ]○ פלא ותבנית חשני
7[-- פ]תילי תפ֯ארת[ -- ]רוקמה כמ֯[עשי אורג -- ]ממולח טוהר צבעי
8[-- ה]וד [ו]הדר ○[ -- ]○○○[ -- ]מ֯ו לצורות֯[ -- ]ש֯א֯ אפוד
9[-- ]מלא֯כ֯י֯[ -- קו]ד֯ש֯ו֯
10
2[-- ]מ֯ר֯ומי כ[בודו -- כב]ו֯דו בא○[ -- ]מת
3[ש]ל[ו]מיו במשפט֯י[ -- ]רחמיו ביקר ○[ -- ת]עודותיו
4[ו]כול ברכות שלומ[ו -- כב]וד מעשיו ובאו[ר -- ]מ֯לה ובהדר
5תשבוחותו בכול רקי[עי -- אור וחושך ובדני[ -- ]ק֯ודש מלך
6הכבוד לכול מעשי אמת֯[ו -- ]למלאכי הדעת בכול מל[ -- ]הו משאי קודש
7לכסאי כבודו ולהדום ר֯[גליו -- מר]כבות הדרו ולדבירי קו[דשו -- ]○ו֯ ולפתחי מבואי
8[-- ]○ עם כול מוצאי [-- פנ]ות מבניתו ולכול ז[בולי -- ו]להיכלי כבודו ולרקיעי
9[-- ]לכול ד○[ --]
frg. 26a
1[-- כבוד ח֯[ --]
2[-- ]שערי [--]
frg. 26b
1[-- מלך כו[ל --]
2[-- ]ת֯ ○○ת֯ אל[ --]
3[-- ]○○○[ --]
frg. 27
1[-- ]○○[ --]
2[-- ]○○[ --]
3[-- ]○ה֯ני[ --]
frg. 28
1ק[ --]
2ק[ --]
3משפ[ט --]
4ברנות כול֯[ --]
5כבודו קול ה֯[ --]
frg. 29
1[-- מ]לך[ --]
2[--] רוחו֯ת֯ [--]
3[-- ]פלאיהם כול[ --]
3.1[-- ]קודש קודש[ים --]
4[-- ]קודש קוד[שים --]
5[-- קו]ד֯שי[ם --]
frg. 30
1[-- ] _____
2[-- ]מו○○○ משבעה
3[-- ]○בר מ֯שב֯יעי ○מ֯[ --]
4[-- ]מלך כול קדושי עד֯
5[-- ת]הלי ברכות כבוד ה[ --]
6[-- ]בשי ○○○○○ שבע֯[ --]
frg. 31
1[-- ]○○ [--]
2[-- ]○○○○ [--]
frg. 32
1[-- ]חמישי [--]
2[-- ]○ת קודשו פ○○ת֯ ד○[ --]
3[--] מלך ל[ --]
frg. 33
1[-- ]א֯○ צ○○[ --]
frg. 34
1[-- ]דך֯ י֯כ֯ב֯[ --]
frg. 35
1[-- ]משמע רנה[ --]
2[-- ]היו כול ○[ --]
frg. 36
1[-- ]○[ --]
2[-- כ]בוד [--]
3[-- תש○[ --]
frg. 37
1[-- ]מלאכ[י קודש --]
2[-- ד]מות כפ֯[ --]
frg. 38
1 (BOX_1032A frg.-47,1) [-- ]○ פלאי[ --]