בדל sich fernhalten, getrennt sein

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, בדל (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1112/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  BDL "sich fernhalten, getrennt sein": he.; qal fehlt bhe. + qhe., vereinz. mhe.1 (tBM 8,7; ptz. nach qātil), mhe.2 häufiger (ptz. a. nach qatil)

  Formen:

  nif. impf. 3.m.sg.

  : יבדל 4Q271 frg. 2,3

  3.m.pl.

  : יבדלו 1QS 8,13

  imp. m.sg.

  : הבדל 4Q418 frg. 81+81a,2; Sir 6,13 (Ms.A 2r,15; Ms.C 2Av,5)

  inf.cs. + ב

  : בהבדל 1QHa 13,31 (Suk. 5,29; L.u.); +ו: והבדל 1QS 9,20; +ל: להבדל 5,1; + ל + ו: ולהבדל 4Q256 9,2 (= ולבדל par. 4Q258 1,2); CD 7,3

  hif. pf. 3.m.sg.

  הבדיל 11Q11 2,11; CD 7,4; [+ ו: für והפתיל alt 4Q254 frg. 3+8,7 + frg. 8,7 l. והפתיל (neu 4Q254 frg. 3+8,7; Yuditsky/Haber 2017, 74)]

  + sf. 3.m.sg. + ו

  : והבדילהו 1QS 7,16

  + sf. 2.m.sg.

  : הבדילכה 4Q418 frg. 81+81a,1

  + sf. 3.m.pl.

  : הבדילם 4Q392 frg. 1,6

  2.m.sg.

  : הבדלתה 1QSb 5,2

  1.comm.sg.

  : הבדלתי 11QTa 51,9

  pf.cons. 3.m.sg. + sf. 3.m.sg.

  : והבדילהו 1QS 7,1

  impf. 3.m.sg. + sf. 3.m.sg.

  : ויבדילהו 1QS 2,16, ויבדלהו 4Q380 frg. 7 ii,3

  3.f.sg. + sf. 3.m.pl.

  : תבדילם Sir 36,11 (Ms.E 1r,19)

  3.m.pl.

  : יבדילו 1QS 9,5

  2. m.pl.

  : תבדילו 11QTa 48,13, תבדילו 4Q418 frg. 221,4

  impf.cons. 2. m.sg. + sf. 1.comm.pl.

  : ותבדילנ[ו 4Q509 frg. 213,2 (L.u.)

  ptz. m.sg.abs.

  : מבדיל 11Q5 26,11; CD 5,7 (mögl. Fehler für pl. מבדילים)

  pl.abs.

  : מבדילים 1QIsaa 48,13; 1Q8 25,27 (= מַבְדִּלִים Jes 59,2)

  f. pl.abs.

  : מבדילות 4Q396 frg. 1-2 ii,8

  inf.cs. + ל

  : להבדיל 1QS 5,18; CD 9,23, להבדל 1Q34bis frg. 3 ii,6 (trotz def. Schreibung weniger wahrsch. zu nif., vgl. B.I.2.c); + ל +ו: ולהבדיל CD 6,17

  hof. pf.cons. 3.m.sg.

  : והובדל 1QS 8,24; CD 9,21

  ptz. m.sg.abs.

  : מובדל 11QTa 16,12; + ו: ומובדל 1QS 7,3

  pl.abs.

  : מובדלים 11QTa 35,11

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : 1QS 9,9 להבדל מעול וללכת בתמים דרכ "um sich abzusondern vom Frevel und um auf vollkommenem Weg zu gehen"; 5,12 להבדל מעדת אנשי העול "um sich abzusondern von der Gemeinschaft der Männer des Frevels"; ähnl. 1QS 5,10; 8,13 יבדלו מתוך מושב הנשי העול ללכת למדבר "sondern sie sich ab aus der Mitte des Wohnsitzes der Männer des Frevels, um in die Wüste zu gehen"; ähnl. 1QS 9,2021

     2. : CD 6,1415 ולהבדל מבני השחת "um sich abzusondern von den Söhnen der Grube"

     3. : 7,3 ולהבדל מכל הטמאות כמשפטם "und um sich abzusondern von allen Unreinheiten gemäß ihrer Bestimmung";

     4. : als Heiliges (vgl. B.I.2) 1QS 8,11 יבדלו קודש בתוכ עצת אנשי היחד "sie sollen abgesondert werden als Heiligtum innmitten des Rates der Männer der Gemeinschaft"

    1. : Sir 6,13 (Ms.A 2r,1516; Ms.C 2Av,5) משנאיך הבדל ומאהביך השמר "von deinen Feinden halte dich fern, und vor deinen Freunden hüte dich"; neben בדל hif. 4Q418 frg. 81+81a,12 הבדילכה בכול רוח בשר ואתה הבדל מכול אשר שנא "er hat dich ausgesondert unter jedem fleischlichen Geist, und du halte dich fern von allem, was er hasst"

     1. : 1QS 7,12 והבדילהו ולוא ישוב "und man soll ihn absondern, und er soll nicht zurückkehren"; 5,18 להבדיל אותם ואת כול אשר להם "um sie und alles was ihnen gehört abzusondern"; 4Q265 frg. 4 i,12 ו]הבדילהו ששה חודשים "und man soll ihn sechs Monate absondern" (i.u.K.)

     2. : durch Gott, neben כרת 1QS 2,16 ויבדילהו אל לרעה ונכרת מתוכ כול בני אור "und Gott sondert ihn ab zum Bösen, und er wird ausgeschlossen aus der Mitte aller Söhne des Lichts"

     3. : 6,25 ויבדילהו מתוכ טהרת רבים "und man soll ihn absondern aus der Mitte des Reinen der Vielen", ähnl. 1QS 7,16; 4Q258 7,1 (par. 1QS 8,24 hof.) u. CD 9,23 ועל אחד להבדיל <מן> הטהרה "und aufgrund eines (Zeugens) abzusondern von der Reinheit"


     1. : durch den משכיל ("Unterweiser") 1QS 9,14 להבדיל ולשקול בני הצדיק "um auszusondern und zu prüfen die Söhne der Gerechtigkeit" (l. mit par. 4Q259 3,10 הצדק)

     2. : 1QS 9,56 יבדילו אנשי היחד בית קודש לאהרון "die Männer der Gemeinschaft sollen aussondern ein heiliges Haus für Aaron" (par. 4Q258 7,6)

     3. : neben בחר‎ I, durch Gott 1Q34bis frg. 3 ii,6 להבדל לך לקודש מכול העמים "um (sie) auszusondern für dich als ein Heiligtum aus allen Völkern" (trotz def. Schreibung auf Grund des Kontextes weniger wahrsch. zu nif. i. pass. Bed., vgl. A.I.1.d)

     4. : durch Gott, neben בדל nif. 4Q418 frg. 81+81a,12 הבדילכה בכול רוח בשר ואתה הבדל מכול אשר שנא "er hat dich ausgesondert von jedem fleischlichen Geist, und du halte dich fern von allem, was er hasst"

    1. : 1QHa 15,15 (Suk. 7,12) תרשיע להבדיל בי בין צדיק לרשע "du sprichst schuldig, indem du an mir unterscheidest zwischen einem Gerechten und einem Frevler"; wahrsch. a. 4Q418 frg. 221,4 ודעו משפטו ואז תבדילו ב[ין "und erkennt sein Urteil, und dann werdet ihr unterscheiden zwischen" (i.u.K.)

    2. : von den Menschen Sir 36,11 (Ms.E 1r,19) חכמ]ת יָי תבדילם "die Weisheit (?) Jahwhs hat sie aufgeteilt"     1. : von Licht und Finsternis 4Q392 frg. 1,56 ואין עמו להבדיל בין האור לחשך כי לבני[ אד]ם הבדילם "und es ist bei ihm nicht möglich, zwischen Licht und Finsternis zu unterscheiden, sondern (nur) für die Menschen hat er sie getrennt" (vgl. a. I.3 u. II.2.a); ולהבדיל בין הטמא לטהור "und zu unterscheiden zwischen dem Unreinen und dem Reinen" CD 6,1718; 12,1920


     2. : i.Zshg. von Hautkrankheiten: 4Q266 frg. 6 i,13 לבני אהרון להבדיל "für die Söhne Aarons um zu unterscheiden"


     1. : von Licht und Finsternis לבני[ אד]ם הבדילם "für die Menschen hat er sie getrennt" 4Q392 frg. 1,6 (s.o. 1.a)

     2. : von Licht und Finsternis 4Q380 frg. 7 ii,3 ויבדלהו מאפלה "und er wird es von der Finsternis trennen" (i.u.K.); 11Q5 26,11 מבדיל אור מאפלה "der das Licht von der Finsternis trennt"

     3. : von Orten 11QTa 46,910 יהיה מבדיל בין מקדש הקודש לעיר "es sei eine Abtrennung zwischen dem Hochheiligen und der Stadt"; von Flüssigkeiten 4Q394 frg. 8 iv,67 (MMT B,5657) ואף המוצקות אינמ מבדילות בין הטמא [ל]טהור "und auch die Güsse trennen nicht zwischen dem Unreinen und dem Reinen" (par. 4Q396 frg. 1-2 ii,8)


     1. : 11QTa 48,1213 מקומות תבדילו בתוך ארצכמה אשר תהיו קוברים את מתיכמה בהמה "Orte sollt ihr absondern innerhalb eures Landes, an denen ihr eure Toten begraben sollt"

     2. : 51,810 ולוא ישקצו את נפשותמה בכול אשר הבדלתי להמה לטמאה והיו קדושים "und nicht dürfen sie sich selbst zum Abscheu machen mit irgendetwas, das ich für sie abgesondert habe zur Unreinheit, damit sie heilig seien"

   1. : 4Q418 frg. 126 ii,8 בכבוד עולם ושלום עד ורוח חיים להבדיל[ "in ewiger Herrlichkeit und andauerndem Wohlergehen und einem Geist des Lebens, zu trennen"; 1QSb 5,2 הבדלתה מ[ן; 11Q11 2,11 א]שר הבדיל[


   1. : 1QS 7,23 ונענש שנה אחת ומובדל על נפשו מן טהרת רבים "dann wird er bestraft für ein Jahr, indem er für sich (allein) abgesondert wird von der Reinheit der Vielen", anschließend in verkürzter Formulierung Z. 45 ונענש שנה אחת ומובדל "dann wird er bestraft für ein Jahr, indem er abgesondert wird"; 8,24 ואם בשגגה יעשה והובדל מן הטהרה ומן העצה "und wenn er aus Versehen gehandelt hat, soll er abgesondert werden von dem, was das Reine ist, und vom Rat" (par. 4Q258 7,1 hif.); 4Q266 frg. 10 ii,10 והובדל ששה [חודשים "dann soll er sechs Monate abgesondert werden"; CD 9,21 והובדל האיש מן הטהרה לבד "dann wird der Mann nur von dem, was das Reine ist, abgesondert"    1. : von Sündopfer u. Schuldopfer 35,1013 ועשיתה מקום ... לחטאת ולאשם מובדלים זה מזה ... מובדלים יהיו מקומותמה זה מזה "und du sollst einen Ort machen ... für das Sündopfer und für das Schuldopfer voneinander getrennt ... voneinander getrennt sollen ihre Orte sein"; von Unreinen 46,1617 ועשיתה שלושה מקומות למזרח העיר מובדלים זה מזה "du sollst im Osten der Stadt drei voneinander getrennte Orte machen"

  Ableitungen:

  בדיל