Versionen

SirC

©

Copyright


3
14צדקת אב אל תשכח ו֯תחת ענו֯תו תתנצ[○○] (תתנצ[ב] / תתנצ[-]׃)
15ביום יזכר לך וכחורב על קרח נמס חטאתיך ׃
16כמגדף העוזב אביו וזועם אל יסחוב אמו ׃
17בני את כל מלאכתיך בענוה הלוך ומאיש מתן תאהב ׃__
18בני גדול אתה כן תשפיל נפשך ובעיני אלהים תמצא חן ׃__
21פלאות ממך אל תחקור ורעים ממך אל [תד]רוש ׃
22באשר הורשיתה התבונן ועסק אל יהי לך בנסתרות ׃
41
16לא כל בושת נאה לשמור ולא כל הכלם נבחר _
4
21יש בשת משאת עון ויש בשת חן וכבוד ׃
20
22יש מאבד את נפשו מבושת ובאולת פנים יורישנה ׃
23יש נכלם ומבטיח רעהו וקונהו שונא חנם ׃
4
22אל תשא פנים לנפשיך ואל תבוש למכשול לך ׃
23אל תמנע דבר בעיתו ואל תקפוץ את חכמתך ׃
30אל תהי כאריה בביתך ומתפחז בעבודתך ׃
31אל תהי ידך מושטת לשאת ובעת השב קפודה ׃
5
4אל תאמר חטאתי ומה יהיה לו כי יי ארך אפים הוא ׃_
5אל סליחה אל תבטח להוסיף עון על עון ׃
6ואמרת רבים רחמיו לרוב עוונותי יסלח ׃ כי רחמים ואף עמו ועל רשעים יניח רגזו ׃
7אל תאחר לשוב אליו ואל תתעבר מיום ליום ׃ כי פתאום יצא זעמו ובעת נקם תספה ׃
9אל תהי זורה לכל רוח ואל תלך לכל שביל ˙
10היה סמוך על דברך ואחר יהיה דבריך ׃
11היה נכון בשמועה טובה ובארך ענה תענה נכונה ׃
12אם יש אתך ענה ריעיך ואם אין שים ידך על פיך ׃
13כבוד וקלון ביד בוטה ולשון אדם מפליטו ׃
36
24חיך יטעם מטעמי זבד ולב נכון יטעם מטעמי כזב _
6
5חיך ערב ירבה אוהב ושפתי חן שואלי שלום _
6אנשי שלומיך יהיו רבים ובעל סודך אחד מאלף _
37
1כל אוהב יאמר אהבתו (אהבתי!)
2הלא בעת יגיע עליו _ דין מות רע כנפש יהפך לצר _
6
7קנית אוהב בנסיון קנהו ואל תמהר לבטוח עליו _
9יש אוהב נהפך לשונא ואת ריב חרפתך יחשוך (יחשוף!) _
10יש אוהב חבר שלחן ולא ימצא ביום רעה _
8יש אוהב בפני עת ולא יעמד ביום צרה _
12אם תשיגנו נרפך (נה!פך) בך ומפניך יסתר ˙
13משונאיך הבדל ומאוהביך השמר _
14אוהב אמונה מגן תקוף (תקיף) ומוצאו מצא הוא הון ˙
15לאוהב (אוהב) אמונה אין מחיר ואין משקל לטובתו _
3
27לב כבד יכביד כאבן וחוטא יוסיף חטא על חטא __
6
18בני מנוער קבל מוסר ועד שיבה תשיג ([--] [--] תשיג) חכמה ׃
19כחורש וכקוצר קרב אליה וקוח לרוב תבואתה ׃ כי בעבודתה֯ מעט תעבוד () ו֯למחר תאכל פריה ׃
28כי לאחור תמצא מנוחתה ותהפך לך לתענוג ׃
35כל שיחה חפוץ לשמוע ומשל בינה אל יצאך ׃
7
1אל תעש רע [--] ישיגך רע
2רחק מעון [--] ממך ׃
4אל תבקש מאל֯ (מא[ל]) ממ]שלת וכן כמלך מושב [--] (׃)
6אל תבקש להיות אם אין לך חיל להשבית זדון ׃
17מאד מאד השפל גאוה כי תקות אנוש לרמה ׃
20אל תרע֯ עבד עובד אמת וכן שכיר֯ נותן נפשו ׃
21עבד משכ֯יל אהוב כנפש אל תמנע ממנו חופש ׃
23בנים לך יסר אותם ושא להם בנעוריהם ׃
24בנים (בנו!ת!) () לך נצור שאר[ם] א֯ל֯ ([--]) תאר להם פנים ׃
25הוצי[א] [--] ויצא עסק () ואל ג[בר] נבון זבדה ׃
11
2 (?)אל תהלל (ת[]הלל)
18
31[--] [--] שונא ׃
32אל תשמח אל שמץ תענוג אשר פי שנים רישו ׃
33אל תהי זולל וסובא ומאומ[ה] אין בכיס ׃
19
1פועל זאת [--] [י]עשיר ובוזה מעוטים [ית]ערער ׃
2יין ונשים [-]יזו לב
3ונפש עזה [ת]ש֯חית בעליה ׃
20
5יש [-]ש ונחשב֯ [--] [וי]ש נמאס בריב [--] ׃
6יש מחריש מאין מענה ויש מחריש כי ראה עת ׃
7חכם יחריש עד עת וכסיל לא ישמור עת ׃
37
19יש חכם לרבים נחכם ולנפשו הוא גואל ׃
22יש חכם לנפשו יחכם פרי דע֯[תו] על גויתו ׃
24חכם לנפשו (לנפ[שו]) ישבע תענוג וכל ר[ו]איו (ר[-]) יאשרוהו ׃
26חכם ע[-] [-]ל כ֯ב֯וד ושמ[-] [-- ] עולם ׃
20
13חכם [○○]? (()) במעט דבר נפשו וטובת כסילים ישפוך ׃
30חכמה טמונה ואוצר מ[○○○○] ומה תולעת (תועלת!) בש[תיהם ]
31טוב איש מצפין[ --] מאיש מצפין חכמ֯[תו _]
21
22רגל נבל ממהרת אל֯ בית וכבוד לאיש בחו֯[ץ] יעמוד __
23כסיל מפתח֯ יביט אל בית ואיש מזמות יכניע פנים _
26בפי כסילים לבם ובלב חכמים פיהם
22
11על מת לבכות כי חדל אורו ועל כסיל לבכות כי חדל בינה [-- ב]כות על מת כי נח [-- ]ממות חיים רעים ˙
12[אבל גו]ו֯ע (ג]ו֯ע) שבעת ימים [אבל ]ר֯ש כל ימי חייו
21אל אוהב אל תשלוף חרב אל ת֯גור כי יש כופר __
22אל [או]ה֯ב אל תפתח פה אל תדאג כי יש תשובה _
23
11איש שבועות ימלא אשמה ולא ימוש מביתו הנגע _
25
7אשרי איש שמח באחריתו חי וראה בשבר צריו __
8אשרי שלא נפל בלשון ולו עבד נקלה ממנו ׃ אשרי בעל אשה משכלת ולא חורש כשור עם חמו֯ר֯ ׃
13כל מכה ולא כ[-] () לב כל רעה ולא כר[עת] [--] ׃
17רע אשה ישחיר מראה איש ויקדיר פנ֯[י]ו֯ לד!וב (לרוב) ׃
18בין רעים ישב בעלה ובלא טעמו יתאנח ׃
19מעט רעה כרעת אשה גורל חוטא יפול עליה ׃
20כמעלה חזק לאיש ישיש אשת לשון לאיש מך __
21אל תפול אל יופי אשה ועל יש לה [א]ל תמהר ׃
22כי בעדה [--] ו֯בושת אשה מכלכלת [א]ת֯ בעלה ׃
23רפיון ידים [וכ]שלון ברכים אשה לא תאשר את בעלה ׃
24מאשה תחלת עון ובגללה גוענו יחד ׃
26
1אשה טובה אשרי בעלה ומספר ימיו כפלים ׃
2אשת חיל תדשן לבעלה ושנו֯ת֯ [--] [ת]שמ[ח] ׃
3אשה ט֯ובה מנה [--] ובחלק ירא י תנתן֯[
13--[ אשה ○?○?○ב (מ֯ט֯יב) בעלה __ [--] ידשן שכלה ׃
15חן על֯ ח֯[ן] אשה ביישת ואין משקל לצרורת פה ׃
16שמש א֯[ו]ר֯[ה] ([זור]ח֯ת֯) במרומי מעל יפה א[שה] בדביר בחור ׃
17נר ש[-] על מנורת קדש הוד פנים על קומת תוכן ׃
36
27תואר אשה מכל פנים [-- ]ע֯ל֯ כ֯ל֯ [ -- ] יגב֯[ר] ׃
28[--] יש בה֯ מ[ר]פא לשון [○○○ ([--]) א]ישה ([א]ישה) מבני א○[]○○ (אדם) ׃
29[--] א֯שה֯ ראשי֯ת֯ קנין ק֯נה עיר מבצר [-]ינה ומשע֯ן העמיד ׃
30באין גדר [יבו]ער כרם ובאין אשה [נ]ע֯ ונד ׃
31מי יאמין בצ֯בא ג֯דוד המדלג מעיר א֯ל֯ ע֯[י]ר֯ (ע֯י֯ר֯) ׃ כ֯ן איש אשר אין לו קין המרגיע כאשר! (כאשה) יסביב ׃
xx
xxנסה