Versionen

SirE

©

Copyright


35
16[-- י]ב֯ין משפט () _____ ותחבולות מנשף יוציא ׃ [--] [-]נו משפטו () _____ וחכמות י֯ו֯צ֯י֯[או] מלבם ׃
17[-- ] יטה תוכחות () _____ ויאחר צרכו ל֯משך֯ ת֯ו֯ר֯ה֯ ׃
18[-- ] [-]ה֯ חכמה () _____ ולץ֯ לא ישמר לשו֯נ֯ו֯ ׃ [--] לא יקח שכל () _____ זד ולץ לא יקח מצוה ׃
19[-- ] תפעל דבר () _____ ואחר מעשיך אל תתקפץ ׃
20[-- ] אל תלך _____ ואל תתקל בדרך פ֯ע֯מ֯י֯ם֯ ׃
21[-- ] דרך רשעים ׃ _____
22ובאחריתך היה זהיר ׃
36
1[--] יפגע רע () _____ כי אם בנסוי ישוב ונמלט ׃
35
24[--] [-]ה נוצר נפשו () _____ ובוטח ביָ͡י לא יבוש ׃
36
2[--] שונא תורה _____ ומתמוטט כמסערה אזנו֯ (או!ני֯!) ׃
4[--] [-]ך ואחר תעשה () _____ ובית מנוח ו֯א֯חר ת֯גיה ׃
5[--] לב נבל () _____ ואופן֯ חוזר מחשבותיו ׃
6[--] ]אוהב (אוהב) שונא () _____ תחת כל [--] יצהל ׃
7[--] ([-]ם) יום כי כלו () _____ אור שונה (שנה) [מ]על ש֯מש ׃
8[-- ]מת בחכמת יָי נשפטו _____ ויש מהם מועדי֯ם֯ ׃
9[--] [ב]רך והקדשו֯ () _____ ומהם שם לימי מספר ׃
10[--] ]כ֯לי ([כ]לי) חמר () _____ ומן עפר נוצר אדם ׃
11[-- חכמ]ת יָי תבדילם _____ וישם אותם דרי האר֯[ץ] (הא[רץ]) ו֯י֯ש֯נ֯[ה] א֯ת דרכיהם ׃
12[--] [-- ]מה () _____ [ו]מהם הקדיש וא֯[-] [--] ׃ [--] [-]ה֯שפי֯ל֯ם֯ () _____ ודחפם ממעבד[יה]ם֯ ׃
13[-- ]יוצר () _____ לאחוז כרצון ׃ [-- ] ע֯ו֯שהו () _____ להתיצב מפניו֯ חלק ׃
14[--] ט֯ו֯ב֯ () _____ ונוכח חיים מות ׃ נ֯ו֯כ֯ח֯ איש ט֯ו֯ב֯ ר֯שע () _____ ונוכח האור ח[שך ׃
15ה֯ב֯ט֯ אל כל מע֯ש֯ה֯ אל כולם שנים שנים () _____ זה לעומת [ --] ׃
16ו֯ג֯ם אני אחרי֯ו֯ (אחרו֯ן֯) שקדתי () _____
30
25וכמו עולל אח[ר] (אח[ר] [) --] ׃ ב[-]ת אל גם אני קדמתי _____ וכבוצר מלאתי [ --] ׃
26ר֯א֯ו כי לא לבדי על!מ!ת֯י (עלמת֯י) _____ כי לכל מבקשי [ --] ׃
27שמעו אלי שרי עם רב () _____ ומשלי קהל ה[-] ׃
28aבן ואשה אהב ו֯רע _____ אל תמשיל בחייך ׃
29עד עודך חי ונשמה בך () _____ אל תשלט בך כל [ --] ׃
28bאל תתן שלך לאחר () _____ לשוב לחלות א[-] [--] ׃
30כי טוב לחלות֯ ב֯ניך פניך () _____ מהביטך על ידי [--] ׃
31בכל מעשיך ה֯יה עליון () _____ ואל תתן מום בכ[-] ׃
32בעת מספ֯ר֯ מצער ימיך () _____ ביום המות הנח[ל] [--] ׃
33מספוא ושוט ומשא לחמור _____ ומרדות מלאכה לע[-] (לע[בד)
34העבד֯ עבדך שלא יבקש נ֯חת _____ ואם נשא ראשו יבג[ו?ד (יבג[וד) --] ׃
36העבד עבדך שלא ימרוד () _____
37כי הרבה רעה עו֯[-] [--] ׃
35[-- ] חוטר תומכו _____ על עבד רע
38aהרב֯[-] [ --]
38׃ אל תו֯תר על כל אדם () _____ ובלא משפט [--] ׃
39א֯ח֯ד֯ עבדך [י]הי֯ כ֯[○○○] (כ֯[-]) _____ כי ב֯מ֯שף֯[ (ב֯מ֯ש֯ף֯) [--] ׃ אחד עבדך כאח חשב֯[הו] _____ א֯ל֯ ([א]ל֯) ת֯ק֯נ֯א֯ ב֯[ (ב֯[-] [) --] ׃
40כ֯י אם עניתו יצא ואבד _____ באיז֯ה֯ ד֯[- --] ׃
31
1רי֯ק ת֯ד֯ר֯[ש] ת֯ו֯ח֯ל֯ת֯ כזב _____ וחלומ֯ו֯ת֯ [--] ׃