Versionen

4Q263

©

Copyright


frg. 1
1[בקנאת רש]ע _____ [וגם ]אל יבא[ איש על רעהו דבר לפני הרבים אשר לא]
 • (1QS 5,26) בקנאת] רוח רשע (1QS 6,1) וגמ אל יביא איש על רעהו דבר לפני הרבים אשר לוא
 • (4Q258 2,5) בקנאת רשע וגם אל יבא איש על רעהו דבר לרבים (4Q258 2,6) אשר לא
2[בהו]כ֯ח֯ לפני ע֯ד֯ים ובאלה יתהל[כו בכול מגוריהם כול הנמצא איש את רעהו]
 • (1QS 6,1) בתוכחת לפני עדים באלה (1QS 6,2) יתהלכו בכול מגוריהם כול הנמצא איש את רעהו
 • (4Q258 2,6) בהוכח לפני ע֯[דים ]ובאלה יתהלכו בכל מגוריהם כל הנמצא את רעהו
3[וישמ]ע הקטן לגדול למלכאה ולה[ון ויחד יואכלו ויחד יברכו ויחד יועצו]
 • (1QS 6,2) וישמעו הקטן לגדול למלאכה ולממון ויחד יואכלו (1QS 6,3) ויחד יברכו ויחד יועצו
 • (4Q258 2,6) ויש֯[מעו הקטן] (4Q258 2,7) לגדול למלאכה ולה[ון ויחד יוא]כלו י[ח]ד יברכו ויחד יועצ[ו
 • (4Q261 frg. 2a-c,1) ויחד יואכלו ויחד יבר]כ֯ו֯[ --] (4Q261 frg. 2a-c,2) [ויחד יועצו
4[ובכל ]מ֯[ק]ו֯ם אשר י֯ה֯יה שם[ עשרה אנשים מעצת היחד אל ימש מאתם איש]
 • (1QS 6,3) ובכול מקום אשר יהיה שם עשרה אנשים מעצת החיד אל ימש מאתם איש
 • (4Q258 2,7) ו]ב[כ]ל[ מקום אשר יהיה שם עשרה] (4Q258 2,8) אנשים מ[עצת היחד אל ימש מא]תם
 • (4Q261 frg. 2a-c,2) ובכל מקום אשר יהיה ש]ם֯ עשרה֯[ אנשים] (4Q261 frg. 2a-c,3) [מעצת היחד אל ימש מאתם
5[כוהן ואי]ש֯ בת[כונו ישבו לפניו (Add PAM-43.673-9,1) ו]כ֯ן י֯[ש]אל֯ו֯[ לעצתם לכל דבר והיה כי]
 • (1QS 6,4) כוהן ואיש כתכונו ישבו לפניו וכן ישאלו לעצתם לכול דבר והיה כיא
 • (4Q258 2,8) כו[הן ואי]ש כתכונו יש[בו לפניו וכן ישאלו לעצתם לכל דבר] (4Q258 2,9) והיה כי
 • (4Q261 frg. 2a-c,3) כוהן ואיש] כתכ֯ו֯[נו ישבו] (4Q261 frg. 2a-c,4) [לפניו וכן ]ישא[לו לעצתם לכל דבר והיה כי יער]וכו
6[יערכו השלחן לאכול או (Add PAM-43.673-9,2) התי]רוש לשת֯[ות --]