Versionen

4Q255

©

Copyright


frg. 1
1[-- ]ם֯ ל[ח]יו ספר סרכ היחד
 • (1QS 1,1) ל[ -- ]שים לחיו [ספר סר]כ היחד
 • (4Q257 1,1) [למשכיל -- ספר סרך היחד
2[לדרוש אל בכול לב ובכ]ול נפש לעשות
3[הטוב והישר לפניו כאשר] צוה ביד֯ מושה
 • (1QS 1,2) הטוב והישר לפניו כאשר (1QS 1,3) צוה ביד מושה
 • (4Q257 1,2) הטוב והישר לפניו כאשר צוה ביד מושה
4[וביד כול עבדיו הנביאים ולא]הוב כ[ו]ל[ אשר]
5[בחר ולשנוא את כול אשר מא]ס֯ לר[חוק מכול]
 • (1QS 1,4) בחר ולשנוא את כול אשר מאס לרחוק מכול
6[רע ולדבוק בכול מעשי טוב ]ולע֯ש֯[ות אמת]
 • (1QS 1,4) רע (1QS 1,5) ולדבוק בכול מעשי טוב ולעשות אמת וצדקה ומשפט
frg. 2
1וברוח קודשו ליחד בא֯מת֯[ו] יטה[ר מכול]
 • (1QS 3,7) וברוח קדושה ליחד באמתו יטהר מכול
 • (4Q257 3,10) וברוח קדושה ליחד באמתו יטהר מכול]
2עונות֯ו וברוח ישר וענו[ה תכופ]ר חט֯[תו ובענות]
 • (1QS 3,8) עוונותו וברוח יושר וענוה תכופר חטתו ובענות
 • (4Q257 3,11) [עוונותו וברוח יושר וענו]ה֯ ת֯כ֯ו֯פ֯[ר חטאתו ובענות
3נפשו לכול חוק֯י אל יטהר בש[רו להזות עליו]
4מי ןדה ולהתקדש ב֯מי דוכי ופ[עמיו יהכין]
 • (1QS 3,9) במי נדה ולהתקדש במי דוכי ויהכין פעמיו
 • (4Q257 3,12) [במי נדה ולהתקדש במי] (4Q257 3,13) [דוכי ויהכין פעמיו
5להלכ תמימ בכול דרכי֯ א֯ל֯ כאש֯[ר צוה]
6למועדי תעדת֯ו ול֯[א ]לס֯ו֯ר֯ י֯מין
 • (1QS 3,10) למועדי תעודתיו ולוא לסור ימין
 • (4Q257 3,14) למועדי תעודתיו ולוא לסור י]מ֯ין
7וש֯מ֯א֯ו֯ל֯ ואין לצעד ע֯ל֯ אחד [מכול דבריו]
8אז י֯רצה בכ֯פ֯ו֯ר֯י ניחו֯ח֯ והי֯ת֯ה [לו לברית]
 • (1QS 3,11) אז ירצה בכפורי ניחוח לפני אל והיתה לו לברית
9[יח]ד֯ עולמי֯[ם --]
frg. A
1[--] רוב֯[ ]פ֯
2[-- ]ד֯רכי איש
3[-- ]רע להשכיל
4[-- ]ה֯כ֯ל ר֯וח֯ו֯ת֯ בנ֯י איש
5[-- ]אור ○○○ ו○[ -- ]○ חושכ
frg. B
1לפ֯[ --]
2בנ֯[ --]
3למ○[ --]
4רפד[ --]
5ל֯[ --]