זאת pron.dem. f.sg.

 • Version: 1.0.0
 • AutorenHerausgeber©Zitieren
 • Autoren


  Ingo Kottsieper und Annette Steudel

  Herausgeber


  Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper

  Copyright


  ©2022 DFG-Projekt 465277421 Qumran-Digital: Text und Lexikon CC-BY-SA 4.0

  Zitieren


  Kottsieper, Ingo / Steudel, Annette, זאת (Version 1.0.0; 2022; https://lexicon.qumran-digital.org/articles/1034/2022-10-14/de_DE/index.html) erstellt im Rahmen des Projekts Qumran-Digital: Text und Lexikon unter Leitung von Reinhard Kratz, Annette Steudel und Ingo Kottsieper.

  Sprachgeschichte:

  /ḏaʾtu/ (mas. זֹאת; she. zēʾot ‹ [zo'ot] ‹ [ḏōt] ‹ [ḏāt] [Ben-Ḥayyim 2000, §§ 1.4.5,1.5.3.2]; Sec. ζωθ), pron. dem. f.sg.: he.; qhe./qb. verweisen Schreibungen wie זת od. זות auf [zōt]; זואת bzw. זאות[ sind dann Mischschreibungen aus konservativer Orthographie u. realer Aussprache, vgl. die Korrektur זואת 1QIsaa 1,14 (= זֹאת Jes 1,12)

  Formen:

  abs.

  : זאת 1QHa 6,38 (Suk. 14,27); Sir 15,1 (Ms.B 2r,1), זאות[ 11QTa 45,6, זואת 4Q160 frg. 3-4 ii,1, זות 1QHa 20,35 (Suk. 12,32), זת XHev/Se 5 frg. 1,6 (= זֹּאת Ex 13,14); + ב: בזאת 4Q521 frg. 2 ii+4,4, בזואת 1QIsaa 21,18 (= בְּזֹאת Jes 27,9), בזות 4Q76 3,11 (= בָּזֹאת Mal 3,10); + ו: וזואת 4Q163 frg. 8-10,5, וזות 1QIsaa 12,28 (= וְזֹאת Jes 14,26); + כ: כזאת 1QHa 12,30 (Suk. 4,29), כזואת 1QIsaa 53,20 (= כָּזֹאת Jes 66,8), כזות 4Q76 frg. 22,2; + ל: לזאת 1Q34bis frg. 3 i,7, לזואת 1QIsaa 24,14 (= לָזֹאת Jes 30,7)

  det.

  : הזאת 4Q216 2,5, הזאות 11QTa 8,10, הזואת 1QS 9,20, הזות 2,12; Mas449 1,1, הזת XHev/Se 5 frg. 1,2 (= הַזֹּאת Ex 13,5)

  Semantik:

  Alles zeigen
     1. : als Unterschrift unter einem Textabschnitt [ז]את תורת הי[לדת "dies ist die Weisung für die Gebärende" 4Q367 frg. 1a-b,11 (L.u.); זואת לזכרון "dies (scil. der vorangehende Psalm) ist zum Gedenken" 11Q5 17,17

     2. : ]ברובע הי[ו]ם תעלה זואת "und im Viertel des Tages sollst du diesesdarbringen" 11Q20 7,22 (i.u.K.)

     3. : הלוא בזאת תמצאו את אדני "werdet ihr nicht in diesem (scil. dem Gottesdienst, s. Z. 3) Adonai finden?" 4Q521 frg. 2 ii+4,4 (od. zu II.1.e)

    1. : vorangestelltes Subj. i. Nominalsatz als Einleitung eines Textabschnitts וזואת התורה "und dies ist die Tora" 11QTa 57,1     1. : זוא[ת העצה...] וזואת היד "dies ist der Ratschluss ... und dies ist die Hand" 4Q163 frg. 8-10,45 (Zit. Jes 14,26 i. P.; erstes זוא[ת L.u.); כימי נוח זות לי "wie die Tage Noachs ist mir dies" 4Q176 frg. 8-11,10 (vgl. כימי נוח זואת לי 1QIsaa 45,6 für כִּי־ מֵי נֹחַ זֹאת לִי Jes 54,9); זואת התעודה והתורה הראש[ונה "dies ist das Zeugnis und die erste Weisung" 4Q216 7,17 (Jub 2,24)

     2. : כי מידך היתה זאת "denn von deiner Hand ist dies geschehen" 1QHa 6,38 (Suk. 14,27); mögl. a. ותפגע בעבדכה זות למענכה "und dies traf deinen Knecht um deinetwillen" 22,35 (Suk. frg. 4,16) od. mit ותפגע als hif. zu 1.c

     3. : ]ב[ל]וא ראיתי זות "ohne dass ich dieses gesehen habe" 21,4 (Suk. 18 i,18); כי ירא ייי יעשה זאת "fürwahr, wer Jhwh fürchtet, tut dies" Sir 15,1 (Ms.A 6r,15; Ms.B 2r,1); פועל זאת "einer, der dies tut" Sir 19,1 (Ms.C 4r,4); mögl. a. ותפגע בעבדכה זות למענכה "und du ließest dies treffen deinen Knecht um deinetwillen" 1QHa 22,35 (Suk. frg. 4,16) od. mit ותפגע als qal zu 1.b

     4. : מי בשר כזאת "wer hat verkündet (etwas) wie dieses" 12,30 (Suk. 4,29; s. בשר‎ I)

     5. : הלוא בזאת תמצאו את אדני "werdet ihr nicht darin Adonai finden?" 4Q521 frg. 2 ii+4,4 (od. i.Bz.a. בעבדתו "in seinem Dienst" Z. 3 zu I.1.c); העמדתני כזאת "und du hast mich entsprechend hingestellt" 4Q433 frg. 1,6; ]כי לזאת בראתנו "denn dafür hast du uns geschaffen" 1Q34bis frg. 3 i,7; ומה אדבר על זות "und was soll ich darüber sagen?" 1QHa 20,35 (Suk. 12,32); temp. למי נחשבתי עד זות "und wem wurde ich bis dahin zugerechnet?" 21,12 (Suk. 18 i,26) u. לוא עצרתי כוח עד זואת "nicht behielt ich bis dahin Kraft" 4Q160 frg. 3-4 ii,1

     6. : nach כול‎ II i.S.v. "all dies" als Obj. (vgl. 1.c) הו]דיעני את כול זואת "er tat mir all dies kund" 4Q442 frg. 1,2 u. mit ב‎ II בכל זאת זואת/ "in/bei all diesem" 4Q162 2,9; 4Q504 frg. 1-2R v,6; Sir 48,15 (Ms.B 18r,4)

    1. : in Adv.-Phrase (nachgestellt) הבינו נא בזאת החכמים "begreift doch dieses, (ihr) Weisen: ..." 4Q302 frg. 2 ii,2 (i.u.K.); qb. 4Q76 frg. 22,2 [וקרא אליה את הקרי]אה כזות אשר אנכי ד[בר אליך "und verkünde ihr (scil. Ninive) die Botschaft entsprechend dem, was ich dir gesagt habe" für Jona 3,2 ohne כזות


    1. : זואת אחר זואת ואין רוח ביניהמה "diese (scil. wahrsch. die Schlachtreihe) nach jener, und es soll kein Raum zwischen ihnen sein" 4Q491 frg. 13,7 (i.u.K.); ומטהרים את הנשכות זואת אחרי זאות[ "und sie reinigen die Kammern nacheinander" 11QTa 45,56

    2. : mögl. כ]יא זאת תעלה זואת[ "denn dies steigt hinauf, während jenes ..." 4Q418 frg. 167a+b,3 (i.u.K.)

   1. : חסר!י לב יבינו אלה וגבר פותה יחשב זאת "Unverständige meinen dies, und jemand, der einfältig ist, denkt jenes" Sir 16,23 (Ms.A 6v,27)

  1. : הברית הזות "dieser Bund" 1QS 2,13.16; בברית הזות "in diesen Bund" 1QS 2,12; העיר הזות "diese Stadt" 4Q175 1,22; 4Q252 3,3; התעודה הזאת "diese Bezeugung" 4Q216 2,5; התורה הזואת "diese Weisung" 4Q364 frg. 20a-c,8; 11QTa 50,7.17; 56,21; 59,10; הפנה הזואת "diese Ecke" 4Q365a frg. 2 ii,2; העולה הזואת "dieses Brandopfer" 11QTa 24,10; המסבה הזואת "dieses Treppenhaus" 31,8; התועבה הזואת "diese Gräueltat" 11QTa 55,6.20; האשה הזואת "diese Frau" 65,8; בעת הזואת "in dieser Zeit" 1QS 9,20; בארץ הזות "in diesem Land" 4Q158 frg. 3,2; כמדה הזות "diesem Maß entsprechend" 4Q274 frg. 1 i,2; בדרך הזואת "auf diesem Weg" 11QTa 56,18; השורה הזות "diese Reihe" Mas449 1,1