Versionen

4Q76

©

Copyright


frg. 1
1[ולא בא]ה֯ ו֯לא ע֯[ליהם תהיה המגפה אשר יגף יהוה את]
2[הגוים ]א֯שר לא יע֯[לו לחג את חג הסכות ]
1
12-- הלוא אב אחד לכלנו ]ה֯לוא
13[אל אחד בראנו מדוע נבגד איש באחי]הו לחלל ברית
14[אבתינו בגדה יהודה ותועבה נעשתה בי]ש֯ר֯אל ובירושלם
15[כי חלל יהודה קדש יהוה אשר אהב ובעל ]בית אל נכר
16[יכרת יהוה לאיש אשר יע]ש֯נ֯ה עד וענה מא֯ה֯ל[י ]יעקוב
17[ומגיש מנחה ליה]ו֯ה צבאות וזאת שנית֯[ ת]עשו כסות
18[דמעה את מז]ב֯ח יהוה ובכי ואנקה מאון עוד פנות
19[אל המנחה ולקחת רצון מי]ד֯כם ואמרתם על מה על כי
20[יהוה העיד בינך ובין א]ש֯ת נעוריך והיא חברתך
2
1[ואשת בריתך ולא אחד עשה] ושאר
2[רוח לו ואמרתם מה ]האחד מבקש זרע
3[אלהים ונשמרתם ]ברוחכם ובאשת
4[נעוריך אל יב]גד כי אם שנתה שלח
5[אמר יהוה ]אל ישראל יכסו חמס על
6[לבו]ש֯י֯ אמר יהוה צבאות ונשמרתם ברוחכם
7[ול]א֯ תבגדו ______ ה֯וגעתם (והגעתם)
8[אלהי]ם בדבריכם ואמרתם במה הגענו (הגו֯ענו)
9[באמר]כם כל עשי רע טוב בע[יני יהוה]
10[ובהם הוא] חפץ או איה אל[הי ה]משפט
11ל֯כ֯ן֯ ה֯[נני ]ש֯ו֯לח מ֯ל֯[אכי ופנה ]דרך לפני
12ופתאם֯ יבאו אל הי֯[כלו האד]ו֯ן אשר אתם
13מבקשים ומלאך הב[רית אשר א]תם חפצים
14הני (הנו) בא֯ אמר יהוה צב֯[אות ו]מ֯י מכלכל
15אותם באו ומי העומד[ ב]ה֯ראותו כי הוא
16כאש מצרף֯ וכברית מכבסים וישב
17מצרף ומט֯[ה]ר כסף וטהר את בני לוי
18וזקק אותם כזהב וככסף ו[היו] ליהוה מגישי
19מנחה בצדקה וערבה ליהוה מנח[ת] יהודה
20וירושלם כימי עולם וכשנים קדמ֯[נ]יות
3
1[וקרבתי אליכם למשפט והייתי עד ממהר במכשפים]
2[ובמנאפים ובנשבעים לשקר ובעשקי שכר]
3[שכיר] אל֯[מנה יתום ומטי גר ולא יראוני אמר]
4[י]ה֯וה צב[אות כי אני יהוה לא שניתי ואתם בני]
5יעקוב ל[א כליתם למימי אבתיכם סרתם מחקי ולא שמרתם]
6שובו אלי֯[ ואשובה אליכם אמר יהוה צבאות]
7ואמרת במ[ה נשוב היקבע אדם אלהים כי אתם]
8קבעים את[י ואמרתם במה קבענוך המעשר והתרומה ]
9ו֯מראים אתם ר֯א֯י֯ם[ ואתי אתם קבעים הגוי כלו ]
10הביאו את כל מעשר אל בי[ת האוצר ויהי טרף]
11בבתי ובחנוני נא בזות אמר[ יהוה צבאות אם לא]
12אפתח לכם את ארבות֯ הש[מים והריקתי לכם]
13את הברכה עד בלי די וג[ערתי לכם באכל ולא ישחת]
14לכם את פרי֯ האדמה ולא[ תשכל לכם הגפן בשדה]
15אמר יהוה צבאות֯ ואשרו א[תכם כל הגוים כי]
16תהיו אתם אר[ץ] ח֯פץ[ אמר יהוה צבאות חזקו]
17עלי דבריכם אמ[ר יהוה ואמרתם מ]ה֯
18נדברנו עליך אמר֯[תם שוא עבד אלהים]
19ומה בצע כי שמרנו משמר֯[תו וכי הלכנו קדרנית]
4
1[מפני יהוה צב]אות ועתה֯[ אנחנו מאשרים זדים גם]
2[נבנו עשי רשעה ]וגם בחנו[ אלהים וימלטו אז נדברו]
3[יראי יהוה איש ]על רעהו ו֯י֯ק֯ש֯ב יהוה ו֯[ישמע ויכתב ספר]
4[זכרון לפניו ליראי ]יהוה ולחשבי שמו ויהיו
5[לי אמר יהוה צבאות ליום ]אשר אני עשה סגלה וח֯מ֯ל[תי]
6[עליהם כאשר יחמל איש על ]בנו העובד א֯ת֯[ו ושבתם]
7[וראיתם בין צדיק לרשע בין ע]ב֯ד֯[ אלהים לאשר לא]
8[עבדו כי הנה היום בא ]בער [כתנור והיו כל זדים]
9[וכל עשה רשעה קש ולהט א]ת֯ם היום הבא אמ֯[ר]
10[יהוה צבאות א]ש֯ר֯[ לא ]יעזב להם שרש וענף
11[וזרחה ]ל֯כם יראי שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה
12[ויצאת]ם ופשתם כעגל מרבק ועוצותם רשעים
13[כי יהיו ]אפר תחת כפות רגליכם ביום אשר אני
14[עשה אמר יהו]ה צבאות זכרו תורת מש֯ה [ע]בדי
15[אשר צויתי או]ת֯[ו ב]חורב ע֯ל֯ כ֯ל י֯[שר]אל חקים ו[משפטים ]
16[הנה אנכי שלח ]לכם את אליהו הנב[יא]
17לפני֯[ בוא יום יהוה הגדול וה]נ֯ו֯ר֯א֯
18והשיב לב]
19אבות[ על בנים ולב בנים על אבותם פן אבוא]
20והכיתי[ את הארץ חרם ]
5
3[ויהי דבר יהוה אל יונ]ה֯ ב֯ן֯[ א]מ֯[תי לאמר קום]
4[לך אל נינ]ו֯א העיר[ ]הגד[ו]ל[ה וקרא עליה]
5[כי עלתה ר]ע֯ת֯ם לפני[ ויק]ם י֯ו֯נ֯[ה לברח]
6[תרשי]ש מלפני יהוה [ויר]ד יפא וי[מצא]
7[אניה באה תרשיש ]ויתן שכר֯[ה וירד בה לבוא עמהם]
8[תרשישה מלפני יהוה וי]ה֯ו֯ה֯ ה֯[טיל רוח גדולה אל הים]
9[וי]הי סער גדול בים[ והאניה חשבה להשבר ]
10ו[ייר]א֯ו֯[ המ]לחים ויזעקו[ איש אל אלהיו ויטלו את]
11הכ֯[ל]ים אשר באניה[ לים להקל מעליהם ויונה]
16[ונפילה גרלות ונדעה בשלמי הרע]ה֯ הזאת֯[ לנו]
17[ו]יפילו גר֯לות ו[י]פ֯ל֯ הג[ורל ע]ל[ יונה וי]אמרו֯
18אלו הגד נ֯א לנו בשלמי הר֯[עה הזא]ת לנו
19מה מלאכתך ומאין תבוא מה ארצך
6
1[ואי מזה עם אתה ויאמר [אליהם עברי אנכי]
2[ואת יהוה אל]הי השמים וא[ני ירא]
3[אשר עש]ה את הים ואת[ היבשה וייראו]
4[האנשים ירא]ה גדולה ו[יאמרו אליו מה זאת]
5[עשית כי ידעו] האנשי[ם כי מלפני יהוה הוא]
15-- וישאו את י]ו֯נ֯ה֯[ ויטלהו אל]
16[הים ויעמד הים מזעפו וייראו האנש]י֯ם יר[אה]
17גדולה את יה֯[וה ויזבחו זבח ליהוה וידרו]
18נדרים וימן יהו[ה דג גדול לבלע את יונה]
frg. 21
1-- ל]ק֯צ֯ב֯[י הרים ירדתי הארץ]
2[ברחיה בעדי לעול]ם֯ ותעל משח֯[ת חיי יהוה אלהי ]
3-- ]○[ -- ]
frg. 22
1-- ]○ ○[ -- ]○[ -- ]
2[וקרא אליה את הקרי]אה כזות אשר אנכי ד֯[בר אליך ]
frg. 23
1-- ]ל֯ ○[ -- ]
2-- מ[ -- ]
3-- ]○[ -- ]